Talb Speċjali

“Wasal iż-żmien li nerġgħu niskopru mill-ġdid, għezież ħuti, il-valur tat-talb, is-saħħa misterjuża tiegħu, il-kapaċita’ li għandu li jdawwarna lura lejn Alla u li jintroduċina għall-verita’ radikali tal-bniedem.”

San Ġwanni Pawlu II

Dan it-Talb Speċjali kollu miġbur f’dokument wieħed – PDF

TALB LI JINGĦAD KULJUM

Talb inizjali …

Talba għal min hu msejjaħ biex jitlob dan it-talb speċjali …

TALB PERSONALI

1. Offerta ta’ tbatijieti lill-Ispirtu s-Santu …

2. Talba lill-Ispirtu s-Santu għall-Providenza u t-telqa fir-Rieda t’Alla …

3. Talba li turi l-għatx għal Alla …

4. Talba ta’ ringrazzjament lil Alla għal imħabbtu lejja …

5. Talba lill-Mulej biex jagħtini l-Ispirtu tiegħu ħa jgħinni naħdem għas-Saltna …

6. Karba lil Alla biex ilibbisni bil-qawwa tiegħu …

7. Talba għall-Għerf u l-Qdusija …

8. Talba lil Alla biex jagħżel għalija dak li jaqbel Lilu …

9. Ftuħ il-qalb quddiem Ġesu’ dwar dak li nħoss f’qalbi …

TALB GĦALL-OĦRAJN

10. Talba għall-bnedmin kollha li qed jgħixu bħalissa fid-dinja u dawk li jinsabu fil-Purgatorju, u għall-bnedmin kollha li għad jgħixu u jkunu fil-Purgatorju sal-aħħar tad-dinja …

11. Talba tar-ruħ li tinterċedi għall-oħrajn bit-talb tagħha …

12. Talba lill-Ispirtu s-Santu għall-Papa, l-Isqfijiet, is-Saċerdoti, ir-Reliġjużi, il-Lajċi kkonsagrati, il-Familji u dawk li jinsabu waħedhom … 

13. Talba għall-morda kollha u għan-nies vulnerabbli …

14. Talba għal dawk li jinsabu mdejqa …

15. Talba għall-foqra …

16. Talba qasira għall-erwieħ 1 …

17. Talba qasira għall-erwieħ 2 …

18. Talba għall-missjunarji …

19. Talba għod-don tal-fidi fl-erwieħ …

20. Talba għall-grazzja tal-konverżjoni fl-erwieħ …

21. Talba għall-ħelsien mill-iskjavitu’ tal-materjaliżmu u l-libertinaġġ …

22. Talba għal dawk li jinsabu qalbhom maqtugħa, imħawda u mfixkla …

23. Talba għall-erwieħ li huma bogħod minn Alla …

24. Talba għad-dgħajja …

25. Talba għal min iħossu mtaqqal …

26. Talba għall-agonizzanti …

27. Talba għall-għedewwa …

28. Talba għall-qdusija tas-saċerdoti …

29. Talba għall-familji u għat-tfal …

30. Talba għal min mhux jieħu l-ħajja spiritwali bis-serjeta’ …

31. Talba għall-paċi fid-dinja …

32. Talba għall-imnikkta …

33. Talba għal min iħossu abbużat minħabba t-tjubija ta’ qalbu …

34. Talba għal min spiritwalment jinsab bil-ġuħ u bil-għatx …

35. Talba għal dawk li huma mweġġa’ …

36. Talba għall-ħabsin …

Dan it-Talb Speċjali kollu miġbur f’dokument wieħed – PDF