X’punti ta’ evidenza hemm li jindikaw li Alla jeżisti?

40

🌻 L-univers tagħna għandu sistemi astronomiċi ta’ varjeta’ u kumplessita’ inkredibbli. Minn dak li nafu, huwa mill-aktar improbabbli li bi kwantita’ ta’ kumbinazzjonijiet ġiet teżisti l-pjaneta tagħna bil-kwalitajiet li għandha li huma mill-aħjar biex tmantni l-ħajja (per eżempju: distanza mix-xemx, atmosfera, gravita’, ilma fi kwantita’ kbira, minerali, temperatura, eċċ). Mela huwa aktar raġonevoli li wieħed jaħseb li hemm Ħallieq li mexxa kollox milli ġie kollox b’kumbinazzjoni.

🌻 Barra minn dan, hawn il-ħajja f’din il-pjaneta. Kif ġiet? Ix-xjentisti ppruvaw, taħt l-aħjar kundizzjonijiet joħolqu l-ħajja fil-laboratorju, mill-minerali li ssib fid-dinja imma ma rnexxilhomx. Mela li b’kumbinazzjoni bdiet x’imkien il-ħajja umana hija wisq improbabbli u r-raġuni għal darb’oħra ssibha aktar loġika li taħseb f’Ħallieq li mexxa l-ħolqien tal-ħajja milli li kollox beda b’kumbinazzjoni.

🌻 Nistgħu nżidu wkoll li l-ħajja li hawn fuq din il-pjaneta hi ta’ tip li tevolvi u toktor. Kieku kellha b’kumbinazzjoni tiġi l-ħajja f’din id-dinja, kif ġiet propju ta’ dak it-tip li tikber u tevolvi – u dan b’mod li tasal li tifforma lill-bniedem?

🌻 Bla tmexxija ta’ Ħallieq, li jiġi jeżisti kollox kif inhu f’din id-dinja b’kumbinazzjoni hu bħallikieku joħorġu pitturi kapulavur bid-dettalji kollha tagħhom u eżatti minn magna bla programm u bla moħħ li titfa’ ż-żebgħa kif ġie ġie; jew qisha kompjuter li waqt li jifforma ‘at random’ l-ittri, jikkomponi waħdu opra kapulavur.

🌻 Minn dan nikkonkludu li l-evidenza ta’ din id-dinja u tal-ħajja juruna li raġonevoli temmen li hemm Ħallieq – li nsejħlulu ‘Alla’.

L-istorja ta’ Adam u Eva gidba? Jekk hi gidba u allura l-Bibbja tibda b’din il-gidba, nistgħu nikkonkludu li l-Bibbja kollha mhux valida għax fiha l-gideb?

16

🌻 Alla nqeda b’din l-istorja (li jekk seħħitx eżatt jew le mhux importanti) biex jgħaddilna MESSAĠĠ SPIRITWALI.

🌻 Ix-xjenza m’għandhiex il-monopolju tal-verita’ u lanqas m’għandha l-istrumenti biex tqis veritajiet mhux materjali.

🌻 Mela x-xjenza għandha settur tal-verita’ taħt l-osservazzjoni tagħha, u r-reliġjon għandha settur ieħor, li hu spiritwali u li għandu x’jaqsam mas-sens u l-valur ta’ kollox.

🌻 Għaldaqstant, fil-Bibbja m’għandniex nippretendu li se nsibu analiżi xjentifika jew deskrizzjonijiet xjentifiċi tal-affarijiet, bħal per eżempju kif seħħ fiżikament il-ħolqien tad-dinja jew tal-ħajja.

🌻 Fil-Bibbja għandna biss infittxu l-verita’ spritwali/reliġjuża li twieġeb għall-mistoqsijiet:

  • Min hu Alla?
  • Min hu l-bniedem?
  • X’inhu s-sewwa?
  • X’inhu l-ħażin?
  • U mistoqsijiet oħra bħal dawn.

🌻 M’għandniex nikkritikaw lill-Bibbja billi ngħidu li x-xjenza issa tatna risposti aħjar mir-reliġjon u li għalhekk lill-Bibbja nistgħu niskartawha, għax il-Bibbja qatt ma ppretendiet tagħti risposti xjentifiċi u riedet biss tfissrilna dak li ried jgħidilna Alla.

🌻 Min-naħa l-oħra, fuq x’ried jgħidilna Alla fil-Bibbja, ix-xjenza ma tista’ tgħid xejn għax hi kwistjoni ta’ fidi.

Ix-xjenza u l-Knisja jaqblu?

18

🌻 Il-mistoqsija mhix impoġġija tajjeb għax ix-xjenza hi ‘għalqa’ għaliha għax tibbaża l-istqarrijiet tagħha fuq il-materja, filwaqt li l-Knisja tgħidilna l-messaġġ spiritwali li rċeviet mingħand l-appostli.

🌻 Ix-xjenza m’għandhiex il-monopolju tal-verita’! Meta l-Knisja ppruvat tikkundanna xjenzati għax ħarġu b’ċerti teoriji li l-Knisja ħasbet li kienu se jfixklu t-twemmin spiritwali żbaljat eż. Fil-każ ta’ Galileo.

🌻 Meta xi xjentisti qalu li t-tagħlim tal-Knisja ħrafa, żbaljaw bil-kbir għax ma fehmux li x-xjenza u l-Knisja għandhom il-miżuri tagħhom kif ikejlu l-veritajiet li jistqarru.

🌻 Nistgħu ngħidu li l-Knisja tatna l-istampa kollha spiritwali u li tgħinna biex insalvaw.

🌻 Ix-xjenza, meta u kif irid Alla, ġieli turina kif saru l-affarijiet eż.

  • Jista’ jkun li xi darba ġejna mix-xadini.
  • L-arkeoloġi sabu l-arka ta’ Noe’ bil-qisien preċiżi bħalma hemm fil-Bibbja u l-lokalita’ wkoll.

Alla jeżisti?

25

🌻 Iva, il-ħolqien stess minnu nnifsu iwassalna nemmnu li hemm esseri superjuri għall-bniedem li beda dak kollu li hawn u għamlu b’mod mill-aktar preċiż.

🌻 Mix-xejn ma jiġi xejn! Xejn ma nafu li għandu bidu mela bilfors li hemm min ma ġiex maħluq u ħalaq, fi żmien partikolari, dak kollu li hawn.

🌻 Infatti, dawk ix-xjentisti li ħarġu t-teorija tal-BIG BANG ma jistgħux jeskludu l-fatt li qabel ma seħħet din l-isplużżjoni, bilfors li kien hemm xi partiċelli li kkawżawha! Mela ma jistax ikun li l-BIG BANG hi l-bidu ta’ kollox. Għall-kuntrarju, xi ħadd ħalaq dak li hu maħluq u lilu ħadd ma ħalqu għax hu Alla.

La lil Alla ma narahx u ma m’għandix provi xjentifiċi dwar r-realta’ tiegħU kif nista’ nemmen fiH?

3

🌻 Tista’ tipprova b’mod xjentifiku l-imħabba ta’ bejnietna? Jekk tgħid li ommok, missierek, it-tfajla, il-ġuvni, martek, żewġek, uliedek, il-familjari jew ħbiebek iħobbuk, kif tista’ tkun ċert minn dan? L-imħabba ma tistax tanalizzha taħt l-ebda strument xjentifiku.

🌻 Forsi hawn tgħiduli li tafu li persuna tħobbkom għax turikom rispett, tgħinkom, tieħu ħsiebkom, jimpurtha minn dak li tkunu għaddejjin minnu. Imma dawn kollha huma l-AZZJONIJIET tal-persuna li tħobbkom u mhux l-IMĦABBA fiha nnifisha.

🌻 L-istess fejn jidħol Alla. LilU ma narawhx imma naraw l-azzjonijiet ta’ mħabbtU;
  • is-sbuħija tal-ħolqien,
  • il-paċi fil-qalb ta’ dawk li jimxu fuq il-Kelma tiegħU,
  • il-persuni li jieħdu ħsiebna u jimpurthom minna eċċ… kollox rigal tiegħU!