X’nifhmu meta ngħidu li l-qawmien ta’ Ġesu’ fetħilna l-bieb tal-Ġenna u l-Bibbja kif tfisser il-Ġenna u l-Infern?

2

🌻 Ġesu’ nnifsu hu s-Saltna t’Alla u l-Ġenna. Min iqum mill-mewt iqum fiH. Mela Ġesu’ hu t-Triq, il-Bieb (id-dejjaq) u l-Post fejn noqogħdu (Ġenna). Dan insibuh fi kliemu stess meta qal, per eżempju:

 • “Jien Hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja, ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija.” (Ġwanni 14:6)
 • “Jien il-bieb tan-ngħaġ.” (Ġwanni 10:7)
 • “Sejjer inħejjilkom post fejn toqogħdu u meta mmur nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll.” (Ġwanni 14:3)

🌻 Fit-Tieni Rakkont tal-ħolqien rajna kif ħajja sħiħa tfisser li l-erba’ relazzjonijiet fundamentali tal-bniedem ikunu sħaħ:

 • miegħu nnifsu,
 • ma’ Alla,
 • mal-oħrajn u
 • man-natura.

🌻 L-istat tal-Ġenna hu dawn l-erba’ relazzjonijiet mgħixa b’mod sħiħ, jiġifieri li fih innifsu min hu l-Ġenna:

 • jesperjenza ferħ perfett (Beatitudini),
 • isir parti minn Alla,
 • jagħraf u jħobb lill-oħrajn kollha bl-istess imħabba perfetta ta’ Alla u
 • għad jirċievi ġisem glorjuż f’ħolqien ġdid.

🌻 L-istat tal-Infern hu l-maqlub. Fih innifsu jesperjenza:

 • taħwid,
 • qsim,
 • kaos u
 • dwejjaq jaħarqu,
 • minn Alla jesperjenza firda sħiħa u kundanna,
 • mal-mitlufa l-oħra jesperjenza mibegħda totali u iżolament u
 • n-natura jesperjenzaha bħala nar (jew dud).

X’differenza hemm bejn twemmin u fidi?

43

🌻 Jingħad li wieħed jemmen meta b’moħħu jaċċetta li xi ħaġa hija vera. Per eżempju: meta wieħed jemmen li l-ħabib tiegħu mhux qed iħarref imma qed jgħid il-verita’.

🌻 Jingħad li wieħed għandu l-fidi meta jqiegħed il-fiduċja tiegħu f’persuna oħra u jagħmel li tgħid hi.

🌻 Ir-reliġjon għandha t-tagħlim tal-veritajiet. Mela membru ta’ dik ir-reliġjon l-ewwel irid jemmen li qed tgħidlu l-verita’. Imma dan mhux biżżejjed biex wieħed jgħix dik ir-reliġjon. Imbagħad hemm il-fidi. Dan ifisser li wara li emmen, dak li jkun għandu jafda f’dak li tgħallem, jgħixu u jobdih.

🌻 Fil-fidi tal-insara, dawn mhux biss jafdaw f’li emmnu, imma jafdaw direttament lil Alla li jgħallem permezz ta’ dawk li jirrappreżentawh. Mela l-ewwel, il-Knisja tippreżentalna l-veritajiet fuq Alla. Dawn twemmin. Imbagħad meta wieħed li jemmen jagħmel esperjenza t’Alla u jafda ħajtu f’idejh, ikun wasal għal fidi.

Biex temmen hemm bżonn li tirraġuna fuq l-affarijiet jew trid taċċetta kollox b’mod għami bla ma tistaqsi xejn?

42

🌻 Aħna rridu noqogħdu attenti li nemmnu l-verita’ u mhux xi taħwid, żbalji jew gideb. Mela hemm bżonn nirraġunaw qabel ma nemmnu. Hemm bżonn naraw l-evidenza ta’ l-affarijiet biex naraw hux ta’ min wieħed jemminhom jew le. Jekk ma jkollhomx evidenza biżżejjed, allura m’għandniex nemmnuhom, iżda jekk hemm evidenza biżżejjed għandna naċċettaw u nemmnu.

🌻 Jekk fuq xi ħaġa hemm biżżejjed evidenza li hija vera imma persuna twebbes rasha u tibqa’ ma tridx taċċetta, allura din il-persuna tkun ħatja li mhix raġonevoli.

🌻 Ladarba rajna li hemm biżżejjed evidenza li jeżisti Ħallieq, allura għandna nemmnu f’Alla.

 • Huwa żbaljat min jaħseb li biex temmen ma trid tistaqsi xejn u kemm taqbad u taċċetta kollox. (Meta San Tumas qal li biex jemmen irid l-evidenza kien qed jagħmel sewwa. Ġesu’ ma ċanfrux, anzi tah l-evidenza. Fuq il-bażi ta’ din l-evidenza mbagħad qallu biex jemmen. Mela aħna għandna nagħmlu l-istess. Imma mbagħad Ġesu’ qal li ħenjin dawk li jemmnu bla ma jaraw. Mela aħna ma nistgħux nistennew li Ġesu’ joqgħod jidhrilna biex nemmnu. Għandna nemmnu fuq il-bażi ta’ l-evidenza u mhux nippretendu li Ġesu’ se joqgħod jagħmel affarijiet biex iġegħlna nemmnu).
 • Jekk hemm xi ħadd li minnu ġej kollox u li kollox qiegħed iżomm fih, jeħtiġilna naraw kif nibnu l-aħjar rabta miegħu.

X’evidenza hemm li bihom nistgħu nemmnu li Ġesu’ kien qiegħed jgħid il-verita’ meta qal li hu Alla?

41

🌻 Ġesu’, jew kien giddieb jew miġnun jew kien qed igħid il-verita’ meta qal li hu Alla.

 • Giddieb u miġnun ma jagħmilx il-mirakli li għamel hu.
 • Lanqas ma jseħħu fih il-profeziji tal-antik testment.
 • Lanqas ma jgħallem kif għallem hu.
 • Li kien miġnun jew giddieb l-għedewwa tiegħu żgur kienu jaqbduh f’xi żball jew f’xi ħaġa ħażina. Fil-fatt qatt ma sabu xejn kontrih u kienu jippruvaw jonsbuh iżda kien joħroġilhom minnhom b’għerf li kien iħallihom bla kliem.
 • Fuq kollox, Alla żgur ma kienx se jqajjem miġnun jew giddieb biex jagħmel minnu “Il-Mulej”!

🌻 Ġesu’ juri li għadu ħaj u għadu jaħdem. Dan jurih b’dak li jista’ jseħħ biss jekk jagħmlu Hu:

 • kwantita’ kbira ta’ ħajjiet straordinarji ta’ qaddisin li kollha jgħidu li saru hekk bil-qawwa tiegħu.
 • numru kbir ħafna ta’ mirakli aċċertati u aċċettati mill-Knisja
 • il-qawwa tal-eżorċiżmu tax-xitan; qawwa li ħadd ħlief Kristu ma għandu
 • għadd ta’ profeziji li seħħew, dehriet, eċċ…

🌻 Mela Ġesu qal il-verita’ meta qal li hu Alla, u kien lest imut għaliha. Xi eżempji ta’ meta qal li hu Alla:

 • “Jien u l-Missier, aħna ħaġa waħda” (Ġwanni 10: 22-30).
 • “Qabel ma Abraham kien, Jiena Hu” (Ġwanni 8: 58).
 • “Dnubietek maħfura” … u n-nies qalet li qed jidgħi għax Alla biss jaħfer id-dnub (Mattew 9: 1-8).
 • “Jien it-Triq, il-Verita’ u l-Ħajja” … u n-nies qabdet il-ġebel biex tħaġġru għax għarfu li għamel lilu nnifsu daqs Alla b’dan il-kliem (Ġwanni 14:6).

X’inhu r-rwol tax-Xitan fil-waqa’?

34

🌻 Ix-xitan l-ewwel jaqbad lill-Eva fi djalogu billi jesaġera.

🌻 Malli ra li Eva qed tkellmu (jiġifieri interrompiet il-kontemplazzjoni kontinwa tal-Liġi t’Alla u d-djalogu intern m’Alla) issuġġerielha mod ieħor kif tħares lejn Alla, lejn il-ħajja u lejn il-verita (il-gidba).

🌻 Taha raġunamenti qishom tajbin u ġab ruħu magħha qisu ħabib tagħha aktar minn Alla li pinġih qisu interessat u kattiv. Mela, ix-Xitan jirraġuna, u bil-kif!

🌻 Malli dan, lagħbilha bis-sentimenti u Eva bdiet tirrepeti f’moħħha l-gidba li dehret raġonevoli u tixxennaq għall-frotta waqt li tiskanta lejha sa ma’ x-xewqa saret insopportabbli. Din hi d-dinamika tat-tentazzjoni.

Ix-xjenza u l-Knisja jaqblu?

18

🌻 Il-mistoqsija mhix impoġġija tajjeb għax ix-xjenza hi ‘għalqa’ għaliha għax tibbaża l-istqarrijiet tagħha fuq il-materja, filwaqt li l-Knisja tgħidilna l-messaġġ spiritwali li rċeviet mingħand l-appostli.

🌻 Ix-xjenza m’għandhiex il-monopolju tal-verita’! Meta l-Knisja ppruvat tikkundanna xjenzati għax ħarġu b’ċerti teoriji li l-Knisja ħasbet li kienu se jfixklu t-twemmin spiritwali żbaljat eż. Fil-każ ta’ Galileo.

🌻 Meta xi xjentisti qalu li t-tagħlim tal-Knisja ħrafa, żbaljaw bil-kbir għax ma fehmux li x-xjenza u l-Knisja għandhom il-miżuri tagħhom kif ikejlu l-veritajiet li jistqarru.

🌻 Nistgħu ngħidu li l-Knisja tatna l-istampa kollha spiritwali u li tgħinna biex insalvaw.

🌻 Ix-xjenza, meta u kif irid Alla, ġieli turina kif saru l-affarijiet eż.

 • Jista’ jkun li xi darba ġejna mix-xadini.
 • L-arkeoloġi sabu l-arka ta’ Noe’ bil-qisien preċiżi bħalma hemm fil-Bibbja u l-lokalita’ wkoll.