Għaliex essenzjali li nżommu kuntatt ma’ Alla u ngħixu skont it-tagħlim ta’ Ġesu’?

74

🌻 Fit-tagħlim tiegħu, Ġesu’ jgħidilna:

 • “Ishru u itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib” (Mattew 26, 41)
 • Fil-Missierna, Ġesu’ għallimna nitolbu: “Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni” li fi kliem ieħor, Ġesu’ jridna nitolbu ‘l Missierna tas-sema: “tħalliniex naqgħu fit-tiġrib, tħalliniex naqbdu t-triq li twassal għad-dnub.”

🌻 Jeħtieġ li nfittxu l-qawwa ta’ Alla u biex nagħmlu dan:

 • Irridu nkunu konvinti li “Alla hu fidil u ma jħallikomx tiġġarbu aktar milli tifilħu; jaħseb li mat-tiġrib jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna biex tkunu tifilħu għalih” (1 Korintin 10, 13)
 • Għalhekk imiss lilna, li rċevejna l-qawwa speċjali u d-dawl tal-Ispirtu s-Santu fis-sagrament tal-Griżma, li nagħmlu kuntatt miegħu u nfittxuh, l-aktar meta nħossuna dgħajfa.

X’mhix il-kuxjenza u allura x’nikkonkludu minn dan?

66

🌻 Il-kuxjenza mhix:

 • x’inħoss u naħseb jien,
 • lanqas fuq hiex taqbel il-maġġoranza jew dak li hu popolari,
 • lanqas x’nemmnu li jaqbel għalija jew għall-ħbieb tagħna.

🌻 Kulħadd għandu kuxjenza għax kulħadd b’mod jew ieħor jagħraf x’qed jagħmel tajjeb jew ħażin.

🌻 Kull bniedem hu wkoll obbligat jifforma l-kuxjenza tiegħu u jibbaża l-azzjonijiet tiegħu fuq il-Kelma t’Alla (il-Bibbja) u t-tagħlim tal-Knisja mwaqfa minnu.

🌻 Għalhekk, naslu għall-konkluzzjoni li l-ebda nisrani ma jista’ jfisser l-Iskrittura lil hinn jew il-barra mill-Knisja meta kienet il-Knisja stess li urietna.

🌻 Aħna wkoll, b’mod personali ma nistgħux inħallu barra t-tagħlim ta’ Kristu u l-mod kif dan it-tagħlim jiġi mfisser lilna mill-Knisja.

Għaliex ‘il-kuxjenza’ hija tema importanti għalina l-insara? Il-Knisja, fit-tagħlim tagħha, għaliex dejjem tkellimna fuqu?

64

🌻 La aħna l-insara nemmnu fl-eżistenza t’Alla u li Hu ħalaq lilna l-bnedmin, il-bniedem ma jgħix ħajtu maqtugħ mir-relazzjoni tiegħu m’Alla.

🌻 Alla ma ħalaqx id-dinja u umbagħad telaqha!

🌻 Alla nnifsu kkomunika mal-bniedem, b’mod speċjali permezz ta’ Ibnu Ġesu’.

🌻 Alla uriena x’inhi r-Rieda tiegħu għall-bniedem, li Hu għandu pjan għall-istess bniedem u l-ambjent li fih jgħix.

🌻 Alla għabba lill-bniedem bir-responsabbilta’ li jieħu ħsieb ta’ dak li fdalu bil-mod kif urieh Hu, permezz ta’ Kristu.

🌻 Il-kuxjenza hi r-risposta tal-bniedem lejn Alla, wara li ingħata t-taghlim li kellu bżonn mingħand Kristu u mingħand il-Knisja li waqqaf Kristu.

Ġesu’ lil min ta s-setgħa tat-tagħlim?

59

🌻 Lil Pietru u lill-Appostli tahom is-setgħa li jgħallmu f’ismU. Qabel ma tela’ s-sema, bagħthom jgħallmu ma’ kullimkien.

🌻 Mela t-tagħlim tal-Bibbja jinsab f’idejn l-awtorita’ tal-Knisja biex tgħid x’inhu u biex ixxerdu ma’ kullimkien.

🌻 Aħna għandna nobdu lil Ġesu’ u nisimgħu mill-Knisja fuq is-sens ta’ dak kollu li hemm fil-Bibbja.

🌻 Għandna noqogħdu ħafna attenti minn dawk li jfissru l-Bibbja bla ma għandhom l-awtoritazzjoni tal-Knisja.

Għaliex id-Divorzju jmur kontra t-tagħlim li hemm fl-Iskrittura?

24

🌻 Imur kontra t-tagħlim ċar li nsibu fl-Iskrittura. Ġesu’ nnifsu jispjega li Alla fil-bidu ħalaqhom

 • (Ġen 1:27) “U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom
 • (Ġen 2:24) Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ martu u jsiru ġisem wieħed.”

u Alla nnifsu għaqqadhom b’rabta qaddisa u saru ġisem wieħed.

🌻 Meta fi żmien Mose’, il-poplu webbes rasu u bediex jimxi fuq il-kmandament li tah Alla, Mose’, f’ċerti każi, ħalli li xi koppji, jiddivorzjaw, imma Alla tant m’għoġbux dan, li nsibu fl-Iskrittura kliem Alla nnifsu muri lill-Profeta Malakija: “Jien id-divorzju nobghodu” (Mal 2,15),

🌻 Ġesu’, meta ġie mistoqsi dwar dan kollu, wieġeb: (Mt:19:8) “Kien minħabba l-ebusija ta’ qalbkom li Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu“,..mela “Dak li għaqqad Alla ma jifirdux il-bniedem!

🌻 Il-Knisja ma tistax tħoll dak li jgħaqqad Alla. Il-Knisja tista’ biss tħollok mir-regoli li ħolqot hi, imma mhux mil-liġijiet t’Alla.

 • Eżempju, hija regola tal-Knisja li saċerdot m’għandux jiżżewweġ, għalhekk meta dan jitlob id-dispensa (jiġifieri li ma jibqax jagħmel ħidma ta’ saċerdot) jista’ jingħata li ma jibqax jipprattika is-sagramenti (għalkemm xora jibqa’ saċerdot) u li jiżżewweġ.
 • Fil-każ ta’ meta koppja titlob divorzju mingħand il-Knisja, il-Knisja ma tistax iddur kontra l-liġi li ta Alla nnifsu. Infatti, fir-rit taż-żwieġ, is-saċerdot jirrepeti u jistqarr kliem Alla nnifsu meta qal: “Dak li jgħaqqad Alla, m’għandux jifirdu l-bniedem!

🌻 Huwa responsabbilta’ tagħna bħala poplu li b’għajnejna miftuħa nagħżlu s-sieħeb/sieħba tagħna b’mod matur (mhux għax ħelu/ħelwa jew għandu/ha l-flus eċċ…) u li flimkien nagħmlu dixxerniment u tħejjijiet biex kemm l-għerusija, u b’mod speċjali ż-żwieġ li hu għal dejjem ikunu fis-sod. Illum, f’Malta, anki min kien favur id-divorzju, jaqbel li f’pajjiżna, neħtieġu aktar preparazzjoni bil-għaqal fiż-żmien tal-għerusija.