X’inhi l-waqa’ u d-Dnub oriġinali?

33

🌻 Id-dnub tal-ewwel bniedem (jew kif insibuhom fil-Ġenesi, Adam u Eva) kien li qalu “le” lil Alla billi emmnu t-tentazzjoni tax-xitan li Alla mhux ta’ min jafdah u li ħeba xi ħaġa minnhom.

🌻 Mela l-waqa’ hi mill-Verita’ għal Gidba.

🌻 Inbidlet l-idea korretta ta’ min hu Alla, jiġifieri li għandu proġett dejjem favur il-bniedem u li jrid lill-bniedem jobdi għall-ġid kbir tiegħu stess u saret gibda: jiġifieri li Alla moħħu fih innifsu, jikkmanda bi prepotenza u bla sens. Inbidlet mela r-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem minn waħda ta’ mħabba u fiduċja bħal tat-tfal għal waħda fejn il-bniedem jipprova jisraq, jagħmel lilu nnifsu alla bl-isforzi tiegħu stess u jinsa li hemm Alla.

🌻 L-espressjoni ‘dnub oriġinali’ tfisser li l-bnedmin kollha jitwieldu jħarsu lejn il-ħajja b’dan il-mod giddieb u li bis-suppervja kollha kemm aħna nitwielu u rridu nagħmlu lilna nnifisna alla ieħor.

🌻 Il-bnedmin kollha, minbarra Marija u Ġesu’, jitwieldu bid-dnub tan-nisel.

🌻 Dan id-dnub hu l-għerq li minnu u fuqu ssokta jikber u jixtered il-ħażen fid-dinja. Bħal valanga li tiġbor magħha s-silġ, hekk ukoll id-dnub oriġinali jitgerbeb tul l-istorja kollha tal-bniedem u jiġbor fih il-ħażen kollu u jinvolvi ġewwa fih lil kull bniedem li jitwieled.

🌻 Dan hu l-mostru qerriedi ta’ “d-dnub tad-dinja”.

🌻 Dan id-dnub laħaq l-akbar fond tiegħu meta qatel lill-Qaddis Innoċenti (Ġesu’ l-Iben t’Alla).

🌻 Il-bnedmin kollha jitwieldu f’Adam, jiġifieri involuti fid-dnub tan-nisel. Bil-magħmudija l-bniedem jerġa jitwieled – fi Kristu.

It-talb kif jorbot mas-suċċess tal-ħajja tal-bniedem?

14

🌻 Hija mentalità profondament żbaljata u ereżija li l-bniedem kapaċi waħdu:

 • jibni lilu nnifsu,
 • jeħles minn ħtijietu u d-dgħufijiet tiegħu,
 • jibni ambjent ġust madwaru
 • u jsalva ruħu fl-eternità.

Hija suppervja li bniedem jimmaġina li jista’ jwassal lilu nnifsu waħdu għal suċċess bħal dan.

🌻 Ġesu qal: “Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibgħux fija. … għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” (Ġwanni 15: 4-5).

🌻 Permezz tat-talb mimli fidi, talb sinċier u ma jaqta’ xejn, aħna nibqgħu f’Ġesu’ u Ġesu’ jibqa’ fina u jagħtina l-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu

 • jgħallimna,
 • jiffurmana,
 • isaħħaħna,
 • jagħtina l-għerf,
 • l-għaqal,
 • il-biża’ t’Alla,
 • iqawwilna l-fidi, it-tama, l-imħabba …

Mela s-suċċess jirriżulta minn tnejn jaħdmu id f’id: jien u Alla.

🌻 Min jgħix ħajtu bla ma jafda lil Alla jkun ħati ta’ dnub li ma jinħafirx (kontra l-Ispirtu s-Santu – li jkun ġie mogħti lilu għal xejn).

🌻 Min jikkoopera mal-Ispirtu s-Santu jsir, għax hekk jagħmel Alla, bniedem sħiħ fi Kristu; bniedem tal-Beatitudnijiet. Dan hu bniedem kif iridu Alla u għalhekk jagħtih il-premju tal-ħajja ta’ dejjem – jiġifieri r-rebħa tas-suċċess.