X’inhi t-tama għal min jgħix ta’ nisrani vera fejn tidħol l-Eternita’?

3

🌻 Alla Hu Trinità – 3 persuni f’Alla wieħed:

 • Missier li ħalaq kollox u għamel pjan biex isalva lil kull bniedem
 • L-Iben (Ġesù) li wettaq il-pjan tal-Missier
 • Spirtu s-Santu li jagħtina l-ħajja u l-qawwa li nħobbu kif iħobb Alla.

Bħala Nsara irridu ngħixu ta’ wlied il-Missier billi nixbhu lil Iben bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li hemm fina.

🌻 Il-Ġenna hija l-esperjenza li nħobbu u nkunu maħbubin f’għaqda intima u profonda ma’ Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, l-għaqda li jibqa’ jkollna ma’ dawk li nħobbu u li mietu qabilna, l-iskop ewlieni ta’ kull bniedem.

🌻 Dawk li jkunu fittxew il-ħbiberija ta’ Alla ‘mma kien hemm xi dnubiet li baqgħu jifirduhom minn Alla, jkollhom bżonn li jinħelsu minn dawn id-dnubiet biex jingħaqdu ħaġa waħda ma’ Alla. Dan il-Knisja ssejjaħlu l-Purgatorju.

🌻 Dawk li f’ħajjithom iwarrbu lil Alla u minflok l-imħabba tiegħu jagħżlu l-egoiżmu, s-suppervja u l-mibegħda, jibqgħu jgħixu hekk wara li jmutu, iġifieri bogħod minn Alla u f’disperazzjoni għax issa jagħrfu sew xi jkunu tilfu. Dan jissejjaħ Infern.

It-talb kif jorbot mas-suċċess tal-ħajja tal-bniedem?

14

🌻 Hija mentalità profondament żbaljata u ereżija li l-bniedem kapaċi waħdu:

 • jibni lilu nnifsu,
 • jeħles minn ħtijietu u d-dgħufijiet tiegħu,
 • jibni ambjent ġust madwaru
 • u jsalva ruħu fl-eternità.

Hija suppervja li bniedem jimmaġina li jista’ jwassal lilu nnifsu waħdu għal suċċess bħal dan.

🌻 Ġesu qal: “Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibgħux fija. … għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” (Ġwanni 15: 4-5).

🌻 Permezz tat-talb mimli fidi, talb sinċier u ma jaqta’ xejn, aħna nibqgħu f’Ġesu’ u Ġesu’ jibqa’ fina u jagħtina l-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu

 • jgħallimna,
 • jiffurmana,
 • isaħħaħna,
 • jagħtina l-għerf,
 • l-għaqal,
 • il-biża’ t’Alla,
 • iqawwilna l-fidi, it-tama, l-imħabba …

Mela s-suċċess jirriżulta minn tnejn jaħdmu id f’id: jien u Alla.

🌻 Min jgħix ħajtu bla ma jafda lil Alla jkun ħati ta’ dnub li ma jinħafirx (kontra l-Ispirtu s-Santu – li jkun ġie mogħti lilu għal xejn).

🌻 Min jikkoopera mal-Ispirtu s-Santu jsir, għax hekk jagħmel Alla, bniedem sħiħ fi Kristu; bniedem tal-Beatitudnijiet. Dan hu bniedem kif iridu Alla u għalhekk jagħtih il-premju tal-ħajja ta’ dejjem – jiġifieri r-rebħa tas-suċċess.

Għaliex Ġesu’ ma ġiex fid-dinja fi żminijietna? Kien ikun aktar faċli li nemmnu fiH! Dawk in-nies ta’ żmien Ġesu’ aħjar minna għax rawH u setgħu jmissuH?

15

🌻 Għall-kuntrarju, aħna li rċevejna l-Ispirtu s-Santu li Ġesu’ wegħedna li ser jibgħattilna, għandna aktar għarfien dwar Ġesu’ minn nies li għexu meta kienu fid-dinja. Infatti, dawn ma kienux għadhom irċevew l-Ispirtu s-Santu li xogħolu hu li:

 • jfakkarna t-tagħlim ta’ Ġesu’
 • ikabbar fina l-fidi
 • u jgħinna nfasslu ħajjitna bil-mod kif iridna Ġesu’.

🌻 Prova ta’ dan, għandna kliem Ġesu’ stess meta, qabel ma kien ser jinfired mid-dixxipli qallilhom: 

 • “…ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur; għaliex, jekk ma mmurx, l-Ispirtu s-Santu ma jiġix għandkom; imma jekk immur, nibgħathulkom” (Ġwanni 16: 7)

u aktar:

 • “L-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.” (Ġwanni 14: 26) 

🌻 Mela Alla uża l-Persuna ta’ Ġesu’ biex iwasslilna l-Kelma tiegħu. Fil-preżent, ma biddilx il-mod ta’ kif iwasslilna l-Kelma tiegħU. Hu għadu u jibqa’ jinqeda b’persuni,

 • bil-Papa,
 • bl-Isqfijiet u s-Saċerdoti magħqudin miegħu
 • u b’kull min hu ta’ xhieda vera għaliH, anki lilna wkoll.

🌻 Għandna wkoll is-Sagrament tal-Ewkaristija (il-Ġisem, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinita’ ta’ Ġesù nnifsu) li nistgħu naraw, immissu u nirċievu ġewwa fina.

🌻 Niftakru wkoll fil-kliem li qal Tumas qabel ma ra lil Ġesu’ mqajjem mill-mewt: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx” (Ġwanni 20: 25). U ma ninsewx x’qalu Ġesu’ meta deher: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu” (Ġwanni 20: 29).

X’jagħmel l-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tal-bniedem u liema huma xi wħud mill-vokazzjonjiet li jagħti?

29

🌻 L-Ispirtu s-Santu nistgħu ngħidu li jagħmel kollox fil-Knisja. Hu:

 • jagħti l-fidi, it-tama u l-imħabba,
 • iqajjem mexxejja,
 • joħroġ dejjem il-verita’ fil-Knisja tiegħu,
 • jifforma qaddisin,
 • iwettaq kull Sagrament,
 • iqanqal il-kuxjenza ta’ kull bniedem,
 • jagħmel sejħiet (vokazzjonijiet) u
 • jagħti s-saħħa pass pass biex dawn jitwettqu.

L-Ispritu s-Santu hu l-bennej tal-Knisja fuq kull livell tagħha.

🌻 L-ewwel l-vokazzjoni li jagħti l-Ispirtu s-Santu hi dik tal-Magħmudija, li biha nidħlu fi Kristu u li ngħixu l-fidi, tama u mħabba agape ta’ Kristu.

🌻 Żewġ vokazzjonjiet oħra Sagramentali huma ż-Żwieġ u l-Ordni Sagri.

🌻 Vokazzjoni speċjali oħra hi l-Verġinita’ għas-Saltna tal-ħajja reliġjuża jew ta’ xi għaqda bħall-Mużew.

🌻 Lil uħud jagħmilhom missjunarji, oħrajn katekisti, oħrajn li jaħdmu fis-soċjeta’ biex jġibuha ‘l quddiem.