289. Riflessjoni fuq Mattew 1: 1-6, 18-23

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 1: 1-6, 18-23

christmas-1-667x350

L-Evanġelju skont San Mattew 1: 1-6, 18-23

[Mt:1:1] Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham.

[Mt:1:2] Abraham nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu,

[Mt:1:3] Ġuda nissel lil Fares u lil Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Ħesron, Ħesron nissel lil Aram,

[Mt:1:4] Aram nissel lil Għamminadab, Għamminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon,

[Mt:1:5] Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaz nissel lil Għobed minn Rut, Għobed nissel lil Ġesse,

[Mt:1:6] Ġesse nissel lil David, is-sultan.

[Mt:1:18] It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu.

[Mt:1:19] Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies.

[Mt:1:20] Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu.

[Mt:1:21] Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom.”

[Mt:1:22] Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal:

[Mt:1:23] ‘Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El, li bilsienna jfisser Alla magħna.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Int temmen li Alla jwettaq tassew kull wegħda li jagħmel?

San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-Arblu tar-Razza ta’ Ġesu’. Għaliex għamlu dan?

Bih ridt jurina li Ġesu’, Iben veru ta’ Marija, Hu tassew il-wegħda li Alla għamel lis-Sultan David nisel Abraham, il-missier ta’ kotra kbira ta’ ġnus. Il-wegħda kienet dik li minn nislu għad joħroġ Salvatur u Sultan li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u bis-sliem u li ma jkunx hemm tmiem għas-Saltna tiegħu.

Marija kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f’Alla u għall-fidi tal-familja tagħha u ta’ Ġużeppi r-raġel li kellha tiżżewweġ. Hi ġiet mitluba terfa’ toqol ta’ responsabbilta’ kbira. Qatt ma kien instema’ qabel li tarbija setgħet titwieled mingħajr l-intervent naturali tal-missier. Interessanti li wieħed jinotta minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kellha fidi u ntelqet b’fiduċja f’idejn Alla li jidher li kien b’intervent sopranaturali li Ġużeppi sar jaf b’dan kollu li seħħ fiha. Infatti l-anġlu ma qalx lil Ġużeppi, “Emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu s-Santu”, imma qallu biss: “Dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu.” Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsieb Hu biex iwassal lil Ġużeppi jemmen li hi ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Hi fdatu li Hu kien se jipproteġiha min-nies.

Dak iż-żmien il-liġi kienet tgħid li Ġużeppi setgħa jikxef li Marija ħarġet tqila u kienu jħaġġruha. Hi setgħet ġiet imwarrba minn Ġużeppi u l-familjari tagħha. Setgħet ġiet maqtula bl-Iben t’Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f’din il-kriżi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha, Hi emmnet lil Alla, afdatu u b’din l-attitudni tagħha Hi kienet l-aktar ħlejqa li għoġbot lil Alla. Ġużeppi li kien raġel ġust li kien qed jaħseb li minflok jikxifha jibgħatha x’imkien bil-moħbi tan-nies, iwieġeb għas-sejħa t’Alla b’ġenerożita’. Hu jilqa’ li jieħu wkoll ir-responsabbilta’ li jieħu ħsieb u jipproteġi lil Marija u lil Iben t’Alla mnissel f’ġufha.

Ħsieb għal Qalbek…

Minkejja li Marija u Ġużeppi ma kellhomx irwol faċli u għaddew minn ħafna tiġrib, skumdita’ u perikli minn kullimkien, Alla ppremjahom għall-fiduċja tagħhom billi ħa ħsiebhom u pproteġihom Hu permezz tal-gwida li tahom bl-anġlu u permezz ta’ xi bnedmin għorrief. Kemm Marija kif ukoll Ġużeppi huma mudell ta’ fidi għalina.

U int, kif titratta diffikulta’ f’ħajtek? Kemm tibqa’ temmen li l-id t’Alla qed tmexxiek fid-dlam li jkun hemm madwarek?

Alla qatt ma jitilqek imma ma jistax jiggwidak bħalma għamel ma’ Marija u Ġużeppi jekk int ma titolbux biex jagħmel dan. Jekk int biss tgħidlu ‘ħa nafda ħajti f’idejk u nimxi skont tgħallimek u ngħix tassew’, Hu jiġi u jibqa’ miegħek sa ma jwasslek fil-glorja tas-sema.

Itlob …

Mulej Ġesu’, Inti l-Messija u s-Salvatur tad-dinja, it-tama t’Iżrael u tan-nazzjonijet kollha. Saltan fuq il-ħsibijiet ta’ moħħi u fuq ix-xewqat ta’ qalbi u kun ir-Re tad-dar tiegħi.

Marija Omm Ġesu’ r-Re, lilek għamlek Reġina fuq il-ħolqien kollu għax hekk għoġbu. Int li għoġobtu bl-attitudni tal-ħajja tiegħek, itlob għalija ħalli jien ma nħalli xejn f’ħajti li jżommni lura milli nirċievi l-ferħ dejjiemi tas-Salvazzjoni u tal-fiduċja kompleta tiegħi Fih. Intom tiggwidawni f’kull ħaġa li jiena nagħmel. Grazzi ta’ dan. Ammen.

288. Riflessjoni fuq Mark 10: 46-52

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 10: 46-52

blind-bartimaeus-topaz

L-Evanġelju skont San Mark 10: 46-52

[Mk:10:46] F’dak iż-żmien, waqt li Ġesu u d-dixxipli tiegħu kienu ħerġin minn Ġeriko ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq.

[Mk:10:47] Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!”

[Mk:10:48] Kien hemm ħafna li bdew jgħajjtu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena minni!”

[Mk:10:49] Ġesù waqaf u qal: “Sejjħulu.” Huma sejjħu l-agħma u qalulu: “Agħmel il-qalb! Qum, qiegħed isejjaħlek.”

[Mk:10:50] Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesù.

[Mk:10:51] U Ġesù kellmu u qallu: “Xi tridni nagħmillek?””Li nerġa’ nara, Rabbuni!” wieġbu l-agħma.

[Mk:10:52] “Mur,” qallu Ġesù,”il-fidi tiegħek fejjqitek.” U minnufih raġa’ beda jara, u baqa’ miexi warajh fit-triq.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ġesu’ jpoġġi mistoqsija lit-tallab agħma. ‘Xi tridni nagħmillek?’

Ġesu’ ried jgħaddih minn prova biex iħeġġeġ il-ħerqa u l-fiduċja tiegħu fil-qawwa tiegħu. Il-fidi tiegħu kibret hekk kif huwa wieġeb għall-Kelma ta’ Ġesu’ bit-tama u l-kunfidenza. Ġesu’ tah lura d-dawl kemm dak fiżiku kif ukoll dak spiritwali għar-realta’ tas-Saltna tiegħu.

Il-fidi tiftħilna triq biex naraw il-qawwa tas-Saltna t’Alla u biex f’ħajjitna nesperjenzaw il-preżenza tiegħu li tfejjaqna. Il-kelma ‘ħniena’ letteralment tfisser ‘sobgħa mill-qalb’, imma l-ħniena hi aktar milli wieħed iħoss jew jisgħobbih għall-qada ħażina li jkun fiha ħaddieħor. Il-ħniena tmur ‘l hinn mis-sobgħa li tneħħi s-sofferenza. Persuna ħanina taqsam fil-qagħda mwiergħa u sofferenti ta’ ħaddieħor daqs li kieku kienet tagħha stess.

F’Ġesu’ naraw il-milja tal-ħniena t’Alla u l-qawwa tas-Saltna tiegħu. Qawwa li ssalva mill-mewt u mid-distruzzjoni li taħfer id-dnubiet u li tgħolli t-toqol tal-ħtija u li tfejjaq in-nuqqas ta’ saħħa u teħles lill-oppressi. Ġesu’ qatt ma jirrifjuta li jġib il-ħniena t’Alla lil dawk li l-aktar ifittxuha bil-ħerqa.

Ħsieb għal Qalbek …

Kif nistgħu nfittxu u naqilgħu l-ħniena t’Alla?

Alla jagħti ħniena lil dawk ta’ qalb umli – dawk li jagħrfu l-bżonn tagħhom t’Alla u l-ħniena tiegħu kif ukoll tal-qawwa tal-fejqan. Il-fidi hi don li Alla jagħtina bla ħlas biex tgħinna nagħrfu lil Alla b’mod personali biex nifhmu l-verita’ tiegħu u biex ngħixu fil-qawwa ta’ mħabbtu. Biex il-fidi tkun effettiva trid tkun magħquda mal-fiduċja u l-ubbidjenza, sottomissjoni attiva lejn Alla u rieda soda li tagħmel dak kollu li hu jikkmanda.

Int tagħraf il-bżonn għal Alla? Għal grazzja tiegħu li tfejqek? U tfittex lil Ġesu’ bl-istess mod kif fittxu t-tallab agħma bil-persistenza tal-fidi u b’fiduċja fit-tjieba u l-ħniena tiegħu?

Itlob …

Mulej, għinni nersaq lejk b’kunfidenza u fiduċja fil-qawwa u l-ħniena tiegħek li ssalvani.

Għażiża Marija, Omm tal-ħniena; itlob għalija biex nħalli lil Ibnek jeħlisni mid-dubji u n-nuqqas ta’ twemmin ħalli nersaq lejh b’kunfidenza u nitlob b’insistenza u bil-fidi li jrid jara fija. Għinni Ma biex miegħek b’mod speċjali bit-talba tar-Rużarju, it-talba li fiha nimmeditaw il-misteri tal-Vanġelu, nitlob biex is-Saltna t’Alla sseħħ f’ħajti, f’ta’ madwari u anke biex nintrabat dejjem mar-rieda mqaddsa tiegħu, bl-istess mod kif għamilt inti. Grazzi Ma. Grazzi Ġesu’. Ammen.

287. Riflessjoni fuq Mark 10: 35-45

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 10: 35-45

bb3fe5c8572bdb4fe4f2ad711fd91f45

L-Evanġelju skont San Mark 10: 35-45

[Mk:10:35] Fdak iż-żmien, Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejn Ġesu u qalulu: “Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna.”

[Mk:10:36] “Xi triduni nagħmlilkom?” staqsiehom.

[Mk:10:37] U huma weġbuh: “Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek.”

[Mk:10:38] Imma Ġesù qalilhom: “Ma tafux x’intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, u titgħammdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien?”

[Mk:10:39] “Għandna,” qalulu. Mbagħad qalilhom Ġesù: “Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien;

[Mk:10:40] imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din m’hijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija.”

[Mk:10:41] L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni.

[Mk:10:42] Imma Ġesù sejjħilhom u qalilhom: “Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom.

[Mk:10:43] Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom,

[Mk:10:44] u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd.

[Mk:10:45] Għax hekk ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ġesu’ għamel xi ħaġa li wieħed ma jistennihiex. Hu għaqqad l-awtorita’ mas-servizz u s-sagrifiċċju. L-offerta tal-ħajja tiegħek għall-benefiċċju tal-oħrajn. L-awtorita’ mingħajr l-imħabba b’sagrifiċċju hi brutali u egositika. Il-Kalċi li kellu f’moħħu Ġesu’ kien wieħed qares u li jinvolvi s-Salib.

Ħsieb għal Qalbek …

X’tip ta’ Kalċi għandu f’moħħu l-Mulej għalina?

Għal uħud mill-appostli dan il-kalċi kien jikkonsisti f’sofferenza fiżika u t-taqbida ħarxa tal-martirju. Imma għal ħafna minna jikkonsisti fir-rutina twila tal-ħajja Nisranija, fid-doveri, fis-sagrifiċċji li tirrikjedi, diżappunti, taqbid u tentazzjonijiet.

In-Nisrani jrid ikun lest li jħalli ħajtu fil-martirju u jkun lest li jmut għalih innifsu kuljum fis-sagrifiċċji żgħar u kbar li jkun hemm bżonn jagħmel.

Inti li lest li tagħmel dan u li sservi lill-oħrajn fuq l-istess passi u eżempju tal-Imgħallem tagħna Ġesu’ ?

Itlob …

Mulej Ġesu’, agħmilni qaddej fis-Saltna tiegħek. Qaddej li jaf iħobb u jservi lilek u lill-oħrajn aktar milli jfittex milli jkun maħbub u servut mill-oħrajn. Ħeġġeġ lil qalbi bin-nar Divin tiegħek, ħalli nkun nista’ nagħti minni nnifsi b’ġenerożita’ u nservi lil kulħadd bil-ferħ, bi mħabba għalik. Ammen.

 

286. Riflessjoni fuq Mark 10: 17-30

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 10: 17-30

20181013SupGen

L-Evanġelju skont San Mark 10: 17-30

[Mk:10:17] F’dak iż-żmien, Ġesu kien se jaqbad it-triq, meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkubbtejh quddiemu u qallu: “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?”

[Mk:10:18] “Għaliex qiegħed issejjaħli ‘tajjeb’?” qallu Ġesù,”ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss.

[Mk:10:19] Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta’ ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u ‘l ommok.”

[Mk:10:20] U dak wieġbu u qallu: “Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti.”

[Mk:10:21] Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta’ mħabba u qallu: “Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema; mbagħad ejja u imxi warajja.”

[Mk:10:22] Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid.

[Mk:10:23] Ġesù mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: “Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla!

[Mk:10:24] Id-dixxipli stagħġbu għal din il-kelma, imma Ġesù raġa’ qalilhom: “Kemm hi iebsa, uliedi, li wieħed jidħol fis-Saltna ta’ Alla!

[Mk:10:25] Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta’ labra milli wieħed għani jidħol fis-Saltna ta’ Alla!”

[Mk:10:26] Huma stagħġbu wisq aktar, u bdew jgħidu wieħed lil ieħor: “Mela min jista’ jsalva?”

[Mk:10:27] Ġesù ħares lejhom u qalilhom: “Għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva; għax għal Alla kollox jista’ jkun.”

[Mk:10:28] Qabeż Pietru u qallu: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk.”

[Mk:10:29] Qallu Ġesù: “Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom,

[Mk:10:30] ma hemm ħadd fosthom li minn issa, f’din id-dinja stess, ma jirċevix, għal mitt darba iktar, djar, aħwa, subjien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’jagħti t-tama u s-sodisfazzjon lix-xewqa tagħna għall-kuntentizza u s-sigurta’?

Iż-żagħżugħ tal-Vanġelu tal-lum, minkejja li kien jobdi l-Kmandamenti, kellu qalbu mimlija bis-sigurta’ u l-kuntentizza li ħaseb li l-ġid li kellu se jagħtih. Minkejja dan, interessanti li wieħed jinnota li wara li Ġesu’ wrieh x’kellu f’qalbu, iż-żagħżugħ telaq minn ħdejn Ġesu’ mdejjaq minflok ferħan. Għaliex? X’ried ifisser Ġesu’ meta qallu ‘Ikollok teżor fis-sema?’

X’tip ta’ teżor kellu dan il-ġuvni?

It-teżor tal-ħajja tagħna għandu konnessjoni speċjali mal-qalb – il-post fejn il-bniedem jixtieq u jixxennaq għal xi ħaġa, il-post tar-rieda u tal-iskopijiet tagħna. Infatti Ġesu’ f’okkażjoni oħra qal: ‘ Fejn hemm it-teżor tiegħek hemm hi wkoll qalbek.’ Dan il-ġuvni poġġa qalbu f’dak li ma kienx se jagħtih it-teżor dejjiemi li offrielu Ġesu’.

Ġesu’ nnifsu hu l-akbar teżor li jista’ jkollna. Li nerħu kollox biex ikollna lilu bħala t-teżor tagħna mhijiex xi ħaġa ta’ swied il-qalb, anzi dan jirriżulta f’ferħ kbir. Li tbiegħ dak li għandek jista’ jfisser ħafna affarijiet differenti: il-ħbieb, l-impieg, l-istil ta’ ħajja li tgħix, x’tagħmel bil-ħin liberu tiegħek.

Kull min kien ġeneruż m’Alla jew mal-oħrajn dejjem skopra li qatt ma’ seta’ jaqbeż lil Alla fil-ġenerożita’ tiegħu lejna. Alla l-istess ġenerożita’ li jagħtina l-ġid spiritwali li jisboq bil-bosta dak materjali u li jimliena b’ferħ li ħadd ma jista’ jisraqulna. Hu biss jista’ jissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qalb tagħna. Hu għamilna għalih.

Inti lest li titlaq dak li jista’ qiegħed iżommok milli tfittex il-ferħ veru f’Ġesu’?

Ħsieb għal Qalbek…

Ġesu’ kien propju kontra li jkollok il-ġid materjali? U għaliex jidher li fil-punt li jqajjem illum donnu għandu twissija qawwija kontra min hu sinjur u anke kontra dawk li jixtiequ li jkunu sinjuri?

Nafu li Ġesu’ ma kienx kontra l-għana fih innifsu u lanqas kien kontra min kien sinjur. Kellu bosta ħbieb li kienu sinjuri, inkluż dawk li kienu jiġbru t-taxxi. Wieħed minnhom sar anke appostlu. Ġesu’ kien qed jalludi għall-għerf tat-Testment il-qadim li nsibu fil-ktieb tal-Proverbji kapitlu 28 vers 6. ‘Aħjar il-fqir li jgħix bla ħtija mill-għani li jimxi fit-tgħawwiġ.’

L-istess tip ta’ għerf insibuh fis-Salmi. Ġesu’ jidher li qed jgħid li hu kważi impossibli għas-sinjuri li jgħixu bħala ċittadini tas-Saltna t’Alla. Il-ġemel kien ikkunsidrat bħala l-akbar annimal fil-Palestina. L-għajn tal-labra setgħet tiġi interpretata letterlament jew setgħet b’mod figurattiv tiddeskrievi passaġġ dejjaq fil-ħitan tal-belt li kien użat mill-vjaġġaturi meta l-passaġġ il-kbir li kien hemm għall-pubbliku kien jiġi msakkar meta jidlam.

Għaliex Ġesu’ ried jagħmel tant enfasi fuq il-periklu ta’ min jgħix fil-għana?

Dan il-ġid jista’ jagħmilna niddependu fuqu b’mod żbaljat. Il-għana jista’ wkoll iwassalna għal xewqat ħżiena u egoistiċi. Ġesu’ fuq dan il-punt jagħtina l-parabbola tal-għani u ħutu li kienu sinjuri. Is-sinjur li għax ma qdiex lil Alla, u għax kien xħiħ u ma qasamx ġidu mal-fqir Lażżru, spiċċa fl-infern. Din insibuha fl-Evanġelju ta’ San Luqa kapitlu 16 vers 19.

Ġesu’ joffrilna Teżor li ma jista’ jiġi kkumparat mal-ebda ħaġa ta’ din id-dinja u li la l-flus ma jistgħu jixtru u lanqas il-ħallelin ma jistgħu jisirqu. Qalbna mistiedna tintrabat ma’ dan l-aqwa Teżor. Il-ġid materjali jista’ jxekkilna f’din id-dinja dement li ma npoġġux l-għassa fuq qlubna u norbtu qalbna biss mat-Teżor veru li hu Alla u s-Saltna tiegħu.

U int fejn qed tpoġġi t-teżor tiegħek?

Fejn tinsab qalbek?

Itlob …

Mulej, int sraqtilna qalbna u ftaħtilna t-teżori tas-sema: kun int biss Mulej it-Teżor u l-għaxqa tiegħi u tħalli xejn xi jżommni milli nagħtik kollox, kulma għandi u kulma jien, kif fuq kollox għamilt int stess miegħi li sirt fqir għalija biex jien insir sinjur bil-għana tiegħek. Ammen.

285. Riflessjoni fuq Mark 9: 38-43, 45, 47-48

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 9: 38-43, 45, 47-48

unnamed

L-Evanġelju skont San Mark 9: 38-43, 45, 47-48

[Mk:9:38] F’dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesu: “Mgħallem, wieħed raġel, li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu m’huwiex wieħed minn tagħna.”

[Mk:9:39] Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi.

[Mk:9:40] Għax min m’huwiex kontra tagħna, huwa magħna.

[Mk:9:41] “Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu.”

[Mk:9:42] “Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawwru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar.

[Mk:9:43] U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli li tmur b’idejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex.

[Mk:9:45] U jekk riġlek hu għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtgħu barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’riġel wieħed fil-ħajja, milli tinxteħet b’riġlejk it-tnejn fl-infern.

[Mk:9:47] U jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’għajn waħda fis-Saltna ta’ Alla milli tinxteħet b’għajnejk it-tnejn fl-infern,

[Mk:9:48] fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti tifraħ bit-tajjeb tal-oħrajn?

Ġesu’ jċanfar lid-dixxipli tiegħu għall-għira u s-suspett li kellhom. Kienu rritati li xi ħaddieħor li ma kienx mill-kumpanija tagħhom kien qed iwettaq ħidma spiritwali f’isem Ġesu’. Waslu saħansitra biex waqfuh għax hu ma kienx mill-grupp tagħhom. Ir-risposta ta’ Ġesu’ kienet mimlija għerf. ‘Ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi, imma mbagħad malajr se jkollu l-ħila jgħid kontra tiegħi.’

U aħna m’aħniex bħad-dixxipli wkoll meta nirritaw irwieħna bit-tajjeb ta’ ħaddieħor li qisu jiddi aktar minn tagħna?

San Pawl jgħid: ‘L-imħabba mhijix għajjura, imma tifraħ bit-tajjeb.’ Dan insibuh fl-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 13 versi minn 4 u 6. L-għira hi dnub għax twassalna biex niddejqu fuq dak li għandu jagħmilna ferħana, jiġifieri t-tajjeb tal-proxxmu tagħna.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ kien qed jeseġera meta ħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu jużaw miżuri drastiċi biex jevitaw il-ħażen u l-konsegwenzi ta’ ħsara tiegħu?

Hekk bħal ma’ tabib jista’ jneħħi parti mill-ġisem ta’ bniedem biex ikun jista’ jippriserva l-ħajja tal-ġisem kollu hekk aħna għandna nkunu lesti li nitbegħdu minn kull ħaġa li twaqqgħana fid-dnub u twassalna għall-mewt spiritwali. Ġesu’ jwissi lid-dixxipli tiegħu r-responsabbilta’ tremenda li huma għandhom li ma jħallu l-ebda ostaklu fit-triq tal-oħrajn, iġifieri li ma jagħtux eżempju ħażin li jista’ jwassal lill-oħrajn biex jaqgħu fid-dnub.

U int b’liema ħeġġa u mpenn qed tbiegħed minnek u minn ħaddieħor kull okkażjoni tad-dnub?

In-nies madwarek jilmħu fik bniedem t’eżempju tajjeb?

Jekk bniedem dgħajjef ikun fir-riskju li jitlef il-fidi int x’tagħmel? Tinġarr ma’ xi tagħlim kontra dak li jgħallem Kristu u l-Knisja jew tgħin lil din il-persuna bl-eżempju aktar milli bi kliemek biex terġa’ ssib it-triq li tkun tbegħdet minna?

Itlob …

Mulej, imlieni bl-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jiena ngħaddi l-ferħ tal-Vanġelu tiegħek lill-oħrajn.

Għażiża Marija, ommna lkoll int li preservajt is-safa li biha żejjnek Alla u kont t’eżempju anke għalina llum, nitolbok biex b’talbek tgħallimni nkun strument f’idejn Alla, strument ta’ tama, ta’ mħabba u ta’ dawl biex ħuti l-bnedmin ukoll isibu ħajja ġdida u ħelsien mid-dnub u l-korruzzjoni tal-ħażen. Ammen.

284. Riflessjoni fuq Mark 8: 27-35

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 8: 27-35

865e543d06bf6fdb27f23eb1989ebfb1

L-Evanġelju skont San Mark 8: 27-35

[Mk:8:27] Fdak iż-żmien, telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta’ Ċesarija ta’ Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: “Min jgħidu n-nies li jien?”

[Mk:8:28] Weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed mill-profeti.”

[Mk:8:29] “Imma intom?” staqsiehom,”intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija.”

[Mk:8:30] Mbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuqu.

[Mk:8:31] U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum.

[Mk:8:32] Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu.

[Mk:8:33] Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu, u ċanfar lil Pietru u qallu: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan, għax m’intix taħseb fil-ħwejjeġ ta’ Alla, imma   f’dawk tal-bnedmin!”

[Mk:8:34] Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja.

[Mk:8:35] Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju, isalvaha.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Min hu Ġesu’ għalik?

F’ħin opportun Ġesu’ ġġarrab lid-dixxipli tiegħu bil-mistoqsija kruċjali. ‘Min jgħidu n-nies li jien u min tgħidu intom li jien?’ Ġesu’ kien kkunsidrat mill-maġġoranza tal-poplu f’Iżrael bħala bniedem kbir t’Alla, anke kkumparat mal-akbar fost il-profeti: Ġwanni l-Battista, Elija u oħrajn. Pietru stqarr li Ġesu’ kien il-Messija. L-ebda bniedem ma setgħa jirrevela dan lil Pietru kien biss Alla nnifsu. Kien l-ewwel dixxiplu li għaraf lil Ġesu’ bħala l-Midluk, il-Messija u ‘l Kristu. U f’San Mattew kapitlu 16 vers 16 insibu li qallu wkoll li hu l-Iben uniku t’Alla.

Ħsieb għal Qalbek …

Madanakollu l-fidi ta’ Pietru tgħaddi minn prova, meta Ġesu’ jispjega l-bżonn għall-Messija li jbati u jmut sabiex il-ħidma tas-Salvazzjoni t’Alla titwettaq. Kif inħasdu d-dixxipli meta semgħu dan il-kliem. Kemm huma differenti l-ħsibijiet u t-triqat t’Alla minn dawk tagħna l-bnedmin. Permezz tal-umiljazzjoni, tas-sofferenza u tal-mewt fuq is-salib Ġesu’ kisser il-qawwa tad-dnub u tal-mewt u rebaħ għalina u għas-Salvazzjoni tagħna.

Il-Mulej jgħaddi wkoll lilna b’mod personali mill-prova bl-istess mistoqsija. ‘Int min tgħid li jien?’ U jekk se twieġbu li hu l-Mulej qed tħalli ikun il-Mulej iġifieri s-Sid ta’ kulma int tal-ħsibijiet, tax-xewqat u tal-azzjonijiet tiegħek? Inti taħseb kif jaħseb Alla jew toqgħod fuq li taħseb int li jista’ jkun żbaljat?

Itlob …

Mulej Ġesu’ jiena nistqarr u nemmen li Inti l-Messija, l-Iben t’Alla l-Ħaj. Inti l-Mulej u s-Salvatur tiegħi. Agħmel li l-fidi tiegħi tkun qawwija bħal dik ta’ Pietru u agħtini li nitkellem u nixhed għalik bil-kuraġġ kollu quddiem l-oħrajn ħalli huma wkoll jaslu biex jagħrfu lilek b’mod personali bħala l-Mulej u s-Salvatur u jikbru fl-għarfien tal-imħabba tiegħek.

Għażiża ommi Marija, għenni biex bħalek jiena nħalli l-Kelma t’Alla titnissel fija ħalli hu jkun iċ-ċentru ta’ dak li naħseb, ngħid u nagħmel. Ammen.

 

283. Riflessjoni fuq Mark 7: 1-8, 14-15, 21-23

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 7: 1-8, 14-15, 21-23

Brooklyn_Museum_-_The_Pharisees_Question_Jesus_Les_pharisiens_questionnent_Jésus_-_James_Tissot

L-Evanġelju skont San Mark 7: 1-8. 14-15. 21-23

[Mk:7:1] F’dak iż-żmien, il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejh,

[Mk:7:2] u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b’idejhom m’humiex indaf, jiġifieri m’humiex maħsulin.

[Mk:7:3] Għax il-Fariżej, u l-Lhud kollha, biex iħarsu t-tradizzjoni ta’ missirijiethom, ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħaslu idejhom sewwa;

[Mk:7:4] hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq, ma jiklux jekk ma jinħaslux; u għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor, bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-bronż.

[Mk:7:5] Mela, il-Fariżej u l-kittieba staqsewh: “Dan l-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skond it-tradizzjoni ta’ missirijiethom, imma jieklu b’idejhom m’humiex indaf?”

[Mk:7:6] Iżda hu weġibhom: “Sewwa ħabbar Isaija fuqkom, ja nies ta’ wiċċ b’ieħor, bħalma hu miktub : Dan il-poplu, bix-xufftejn biss jaghtini gieh, imma qalbhom hija l bogħod minni.

[Mk:7:7] Fiergħa hi l-qima li jagħtuni; jgħallmu duttrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin.’

[Mk:7:8] Hekk intom, twarrbu l-kmandamenti ta’ Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin.”

[Mk:7:14] Raġa’ sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: “Isimgħuni, intom ilkoll, u ifhmuni!

[Mk:7:15] Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbgħu; imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtabba’ lill-bniedem.”

[Mk:7:21] Għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem, li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żina, serq, qtil,

[Mk:7:22] adulterju, regħba, ħażen, qerq, libertinaġġ, għira, malafama, suppervja u bluha.

[Mk:7:23] Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba’ lill-bniedem.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’jagħmel persuna mtebbgħa u ħatja tad-dnub?

Ġesu’ jakkuża lill-Fariżej u lill-Kittieba minn żewġ affarijiet.

L-ewwel: Għall-ipokresija tagħhom. Kienu jidhru li qed jimxu skont il-liġi t’Alla biex jintgħoġbu min-nies filwaqt li f’qalbhom kien hemm ħsibijiet u intenzjonijiet ħżiena.

It-tieni: Akkużahom li abbandunaw il-Kelma t’Alla billi imponew fuq il-poplu l-argumenti u l-interpretazzjonijiet tagħhom ta’ dak li Alla ried.

Ġesu’ japplika għalihom il-profezija t’Iżaija li nsibuha: F’Iżaija Kap 29 vers 31 li kien akkuża lin-nies ta’ żmienu li lil Alla b’fommhom biss ibierkuh imma qalbhom kienet ‘il bogħod minnu għax ma kienux jobdu l-liġi t’Alla.

Ħsieb għal Qalbek …

Alla fil-ħniena tiegħu dejjem lest li joffrilna bla ħlas il-maħfra tiegħu, il-fejqan, u l-grazzja li negħlbu d-dnub u l-ħażen f’ħajjitna. Imma biex nirċievu din il-ħniena u l-għajnuna t’Alla, aħna għandna nistqarru ħtijietna mas-saċerdot li jirrapreżenta lil Kristu fil-Qrar. Permezz ta’ qrara tajba l-Ispirtu s-Santu jnaddafna minn dnubietna b’dan is-Sagrament li nistgħu nirċievu kull meta nħossu l-bżonn.

Jekk ilek ma tersaq lejn dan is-Sagrament li permezz tiegħu terġa’ ssir ħabib m’Alla, itlob lill-Mulej biex jurik ħtijietek b’mod ċar u jagħtik il-kuraġġ u l-qawwa li tindem, tqum u tmur f’riġlejn saċerdot. Taqtax qalbek u tħallix lix-xitan joqgħod jgħidlek li int għalxejn tqerr għax terġa’ taqa’. Alla jara l-intenzjonijiet tajba tiegħek u bil-qawwa tal-istess Sagrament jagħtik il-grazzji li teħtieġ biex tikkumbatti id-dnub f’ħajtek. Alla jobgħod lid-dnub fik imma jħobb lilek tant li miet għalik. Tħallix għal għada. Għada jista’ jkun tard wisq.

Itlob …

Mulej, agħtini l-grazzja li nersaq ta’ spiss biex nirċievi l-maħfra tiegħek fis-Sagrament tal-Qrar u tħalli l-ebda skuża f’moħħi żżommni ‘il bogħod milli nitħabbeb miegħek u ngħix b’qalb safja.

Għażiża Ommi Marija, dawwalni bid-dawl t’Ibnek ħalli f’ħajti qatt ma nagħti l-ġenb dawk l-affarijiet meħtieġa li għandhom iwassluni biex darba niġi ngawdikom fil-ġenna. Ammen.

282. Riflessjoni fuq Mark 3: 20-21

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 3: 20-21

Mark 3 20-21

L-Evanġelju skont San Mark 3: 20-21

[Mk:3:20] F’dak iż-żmien, Ġesu mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li anqas biss setgħu jieklu.

[Mk:3:21] Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Il-Mulej Ġesu’ huwa unurat fid-dar tiegħek?

Għaliex il-qraba ta’ Ġesu’ kienu ddiżappuntati bih meta huwa beda l-ministeru pubbliku tiegħu?

F’okkażjoni minnhom Ġesu’ rrimarka li l-għedewwa tal-bniedem ikunu l-membri tal-familja tiegħu stess. Dan insibuh fl-Evanġelju ta’ San Mattew kapitlu 10 vers 36. Fl-Evanġelju ta’ San Mark insibu miktub dwar ir-reazzjoni tal-qraba ta’ Ġesu’ meta huwa mar id-dar. ‘Ħarġu jżommuh!’ Huma bla dubju ħasbu li Ġesu’ kien iġġennen jew sar reliġjuż fanatiku.

Kif seta’ wieħed b’fama tajba minn Nazaret jitlaq is-sena ta’ mastrudaxxa ta’ missieru u jmur isir predikatur?

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ rema u ħalla warajh is-sigurta’ u l-protezzjoni tal-ħajja kwieta u rispettata tal-familja u l-qraba tiegħu. Hu bla dubju stenna li jkollu oppożizzjoni mill-awtoritajiet Lhud. L-oppożizzjoni l-aktar iebsa madanakollu tista’ tiġi mingħand xi ħadd qrib tagħna, anke saħansitra dawk tal-istess familja tagħna. Ġesu’ affaċċja oppożizzjoni bl-użu tal-grazzja u b’determinazzjoni li jwettaq ir-rieda tal-Missier.

U inti lest li tobdi lill-Mulej u timxi warajh anke jekk in-nies ta’ madwarek jopponulek milli tagħmel dan?

Itlob …

Mulej, agħmel li dejjem inpoġġi lilek l-ewwel f’ħajti u nsib il-ferħ tiegħi f’li nwettaq ir-rieda tiegħek akkost ta’ kull oppożizzjoni.

Marija, Omm kollok setgħa, ħalli mħabbtek u dik t’Ibnek tikber fija b’mod speċjali meta affaċjat mal-kuntrarju u l-persekuzzjoni. Għallimni naġixxi bl-istess mod kif għamiltu intom għall-glorja t’Alla u għall-ġid tiegħi. Ammen.

281. Riflessjoni fuq Mark 3: 1-6

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 3: 1-6

Capture

L-Evanġelju skont San Mark 3: 1-6

[Mk:3:1] F’dak iż-żmien, Ġesu raġa’ daħal fis-sinagoga, u kien hemm raġel li kellu idu niexfa.

[Mk:3:2] U qagħdu jgħassulu jekk ifejjqux f’jum is-Sibt, biex ikollhom fuqiex jixluh.

[Mk:3:3] Imma hu qal lir-raġel li kellu idu niexfa: “Qum, ejja fin-nofs.”

[Mk:3:4] Mbagħad staqsa lilhom: “X’jiswa li tagħmel nhar ta’ Sibt, ġid jew deni? Issalva ħajja jew toqtolha?” Iżda huma baqgħu siekta.

[Mk:3:5] U xeħet ħarsa qalila madwaru fuqhom, mnikket għall-aħħar minħabba l-ebusija ta’ qalbhom, u qal lir-raġel: “Midd idek.” Dak meddha, u idu reġgħet ġiet f’saħħitha.

[Mk:3:6] U l-Fariżej ħarġu; minnufih bdew jiftiehmu ma’ l-Erodjani kontra tiegħu kif jeqirduh.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’kienet l-intenzjoni ta’ Ġesu’ għall-Kmandament: ‘Ftakar f’Jum il-Mulej u qaddsu?’

Il-Kittieba u l-Fariżej riedu jaqbduh jikser ir-ritwal ta’ Jum il-Mulej li għalihom kien is-Sibt ħalli b’hekk ikunu jistgħu jakkużawh li kien qed jikser il-liġi t’Alla. Fi ftit kliem imma f’tifsira qawwija l-Evanġelista Luqa jikteb: ‘Ġesu’ għaraf ħsibijiethom.’ Huma kienu mimlija bil-korla u bil-mibgħeda lejn Ġesu’ għaliex kienu jpoġġu r-raġunamenti tagħhom ta’ x’inhu tajjeb u ħażin fuq kollox, saħansitra fuq Alla nnifsu. Ġesu’ juri l-iżball li kienu fih billi jindika l-intenzjoni t’Alla għal Jum il-Mulej – li tagħmel il-ġid u ssalva ħajja, aktar milli li tagħmel id-deni u tiddistruġi ħajja.

Ħsieb għal Qalbek …

Aħna l-Insara niċċelebraw il-Ħadd bħala Jum il-Mulej biex infakkru l-opra tas-salvazzjoni t’Alla f’Ġesu’ Kristu u l-ħidma tal-ħolqien il-ġdid li hu wettaq bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Li nistrieħu f’Jum il-Mulej hu mod kif nesprimu unur lejn Alla għal dak kollu li hu għamel magħna. Dan il-mistrieħ imma ma jeskludix il-parteċipazzjoni fil-Quddiesa u t-Tqarbin Imqaddes u l-imħabba li għandna nuru lejn il-proxxmu tagħna. Jekk aħna verament inħobbu lill-Mulej fuq kull ħaġa oħra u fuq kull persuna, allura din l-istess imħabba se tkun l-istess għajn li minna nħobbu wkoll lill-proxxmu tagħna kollu.

Inti tunurah lill-Mulej bil-mod kif tiċċelebra l-jum tiegħu, il-Jum tal-Ħadd bi preparazzjoni tajba għall-Quddiesa permezz tal-Qrar u t-Tqarbin u bil-mod kif turi mħabbtek f’servizz lejn kulħadd?

Itlob …

Għażiż Mulej, fir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt fuq is-salib u bil-qawmien tiegħek, inti tajtna t-tama ċerta li għad naqsmu miegħek fil-mistrieħ etern għal dejjem fil-ġenna.

Indur lejk għażiża ommi Marija, inti li diġa’ tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna, itlob miegħi biex inħalli lil Ibnek jitrasforma lil qalbi bi mħabbtu ħalli nkun nista’ nobdi b’qima l-preċett tal-Jum tiegħu billi niċċelebra kif jixraq il-Quddies u nservi lil ħuti l-bnedmin kif int u Ibnek kontu u għadkom iservu lilna. Ammen.

280. Riflessjoni fuq Mark 1: 12-15

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 1: 12-15

christus_in_der_wu

L-Evanġelju skont San Mark 1: 12-15

[Mk:1:12] F’dak iż-żmien: L-Ispirtu ħareġ ‘il Ġesù fid-deżert.

[Mk:1:13] U baqa’ fid-deżert erbgħin jum, jiġġarrab mix-xitan.

[Mk:1:14] U kien jgħix qalb il-bhejjem selvaġġi, u kienu jaqduh l-anġli.

[Mk:1:15] Wara li arrestaw ‘il Ġwanni, Ġesù mar fil-Galilija jxandar il-Bxara t-tajba ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-saltna ta’ Alla waslet: indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti lest tgħaddi minn żmien ta’ prova?

Ġesu’ kellu jgħaddi minn żmien ta’ prova u tiġrib fil-bidu tal-ministeru pubbliku tiegħu. Il-Kelma ‘Tempt’ bl-ingliż normalment tfisser li tiġi mħajjar twettaq dnub. Il-kelma fl-Iskrittura hawn tfisser prova fis-sens ta’ meta wieħed jiġi ppruvat u ippurifikat biex joħroġ jekk hux ippreparat għall-ħidma li hu msejjaħ iwettaq jew le. Aħna ngħaddu l-piloti minn titjira bi prova biex naraw jekk humiex imħejjija sew biex itajru ajruplan. Bl-istess mod Alla jgħaddi l-qaddejja tiegħu mill-prova biex jara jekk humiex lesti jew le li jiġu wżati minnu għall-ġid tal-oħrajn.

Alla ġarrab lil Abraham biex hu jagħti prova tal-fidi tiegħu. Ġesu’ ma kienx l-eċċessjoni għal dan it-tip ta’ provi. Satana jibqa’ jagħmel ħiltu kollha biex iħajjarna nagħżlu r-rieda tagħna fuq dik t’Alla. Jekk ma jkunx jista’ jħajjarna biex inwettqu dnub anki dak gravi huwa mbagħad jipprova jwassalna biex nagħżlu dawk l-għażliet li eventwalment iwassluna biex nitbegħdu minn dak li Alla jrid minna.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ kien imġarrab bħalna u rebaħ fuq it-tiġrib mhux bil-qawwa umana tiegħu, imma bil-grazzja u l-qawwa li tah Missieru. Kellu jħalli r-rieda tiegħu biex iwettaq dik t’Alla l-Missier. Hu rrnexxielu għax ried jogħġob lil Missieru u fdah li kien se jagħtih il-qawwa biex jirbaħ fuq l-ostakli li jitfaċċaw fi triqtu.

Il-Mulej jagħti lilna wkoll l-Ispirtu s-Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna u dak li jikkunslana fit-tiġrib u l-prova. Meta, aħna b’ruħ safja nirċievu lil Ġesu’ fit-Tqarbin Imqaddes huwa Alla nnifsu li jsostnina u jqawwina bil-preżenza Divina tiegħu. Mistednin ukoll biex nirrikorru għand Ommna Marija li bħala omm tiddefendina, tħarisna u tqawwina bit-talb tagħha biex aħna nibqgħu mħarsa u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Alla dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn biex ngħixu fit-triq tiegħu tal-imħabba u tas-sewwa.

U inti tfittex il-għajnuniet li jixtieq jagħtik il-Mulej biex tkun tista’ tgħix fi triqatu bil-qawwa u l-għajnuna meħtieġa?

Itlob …

Mulej Kelmtek hi Ħajja u tagħti l-Ħajja u tnissel il-ferħ veru. Għenni ngħix bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek.

O Marija, Omm qawwija; itlob miegħi biex inħalli ruħi tiggwadanja mill-benefiċċji tas-Sagramenti li l-Knisja toffrieli. Agħmel ukoll li jiena nafda fik u nirrikorri għandek bit-talba tant għal qalbek tar-Rużarju. Ammen.