X’mhix il-kuxjenza u allura x’nikkonkludu minn dan?

66

🌻 Il-kuxjenza mhix:

 • x’inħoss u naħseb jien,
 • lanqas fuq hiex taqbel il-maġġoranza jew dak li hu popolari,
 • lanqas x’nemmnu li jaqbel għalija jew għall-ħbieb tagħna.

🌻 Kulħadd għandu kuxjenza għax kulħadd b’mod jew ieħor jagħraf x’qed jagħmel tajjeb jew ħażin.

🌻 Kull bniedem hu wkoll obbligat jifforma l-kuxjenza tiegħu u jibbaża l-azzjonijiet tiegħu fuq il-Kelma t’Alla (il-Bibbja) u t-tagħlim tal-Knisja mwaqfa minnu.

🌻 Għalhekk, naslu għall-konkluzzjoni li l-ebda nisrani ma jista’ jfisser l-Iskrittura lil hinn jew il-barra mill-Knisja meta kienet il-Knisja stess li urietna.

🌻 Aħna wkoll, b’mod personali ma nistgħux inħallu barra t-tagħlim ta’ Kristu u l-mod kif dan it-tagħlim jiġi mfisser lilna mill-Knisja.

X’għandu jagħmel kull nisrani u l-Knisja kif tidħol fir-rigward tal-kuxjenza?

65

🌻 Min hu nisrani ma jistax jgħid ili qed jibni l-kuxjenza tiegħu u fl-istess waqt iwarrab dak li qal u għallem Ġesu’.

🌻 Il-bniedem jista’ jagħti ‘opinjoni’ imma, l-kuxjenza mhix opinjoni ta’ individwu/i!

🌻 La l-kuxjenza hi t-tweġiba tagħna għal dak li qalilna Alla permezz ta’ Ġesu’, għandha tkun ibbażata biss fuq l-istess tagħlim ta’ Ġesu’.

🌻 Fir-rigward tal-kuxjenza, il-Knisja tidħol għaliex kienet hi li fil-bidu qaltilna li l-Kelma t’Alla hi dik li hi.

🌻 Kienet il-Knisja (jiġifieri l-komunita’ nisranija), li wara proċess twil, li għandu kriterji fissi, waslet biex b’dixxerniment u bl-għajnuna t’Alla tagħżel liema huma l-kotba ispirati u l-kotba li m’humiex fil-Bibbja.

🌻 Il-proċess biex għarfet li għandha żżomm is-72 Ktieb tal-Bibbja li nafu bihom illum, ħa ħafna żmien.

🌻 Għalhekk, ma nistgħux nifhmu l-Iskrittura b’mod ieħor ħlief bil-mod kif tgħallimna dwarha l-Knisja għax kienet l-istess Knisja li għarfet dak li hu ġej minn Alla u dak li mhux ġej minn Alla.

Kif inkun naf li l-kelma li nkun smajt fit-talb tkun ġejja minn Alla? Kif se nkun ċert li mhux ġejja minn moħħi eċċ…?

12

🌻 Meta Alla jkellmek fit-talb, wara jikkonfermalek dak li jkun qallek billi juża’ eżempju:

 • l-Iskrittura,
 • xi ‘talk’ jew omelija li tisma’,
 • b’dawk ta’ madwarek,
 • biċ-ċirkostanzi li jgħaddik minnhom
 • u ħafna oħrajn…

🌻 Aktar ma’ tkun lest li tisimgħU, aktar tibda tifhem u tinduna meta jkellmek Hu.

🌻 Hu jkellmek biss meta jara li x-xewqa tiegħek li tisimgħU hi xewqa b’intenzjoni tajba, jigifieri, bl-intenzjoni li tobdi r-Rieda tiegħU kull meta jurihielek.

Għaliex id-Divorzju jmur kontra t-tagħlim li hemm fl-Iskrittura?

24

🌻 Imur kontra t-tagħlim ċar li nsibu fl-Iskrittura. Ġesu’ nnifsu jispjega li Alla fil-bidu ħalaqhom

 • (Ġen 1:27) “U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom
 • (Ġen 2:24) Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ martu u jsiru ġisem wieħed.”

u Alla nnifsu għaqqadhom b’rabta qaddisa u saru ġisem wieħed.

🌻 Meta fi żmien Mose’, il-poplu webbes rasu u bediex jimxi fuq il-kmandament li tah Alla, Mose’, f’ċerti każi, ħalli li xi koppji, jiddivorzjaw, imma Alla tant m’għoġbux dan, li nsibu fl-Iskrittura kliem Alla nnifsu muri lill-Profeta Malakija: “Jien id-divorzju nobghodu” (Mal 2,15),

🌻 Ġesu’, meta ġie mistoqsi dwar dan kollu, wieġeb: (Mt:19:8) “Kien minħabba l-ebusija ta’ qalbkom li Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu“,..mela “Dak li għaqqad Alla ma jifirdux il-bniedem!

🌻 Il-Knisja ma tistax tħoll dak li jgħaqqad Alla. Il-Knisja tista’ biss tħollok mir-regoli li ħolqot hi, imma mhux mil-liġijiet t’Alla.

 • Eżempju, hija regola tal-Knisja li saċerdot m’għandux jiżżewweġ, għalhekk meta dan jitlob id-dispensa (jiġifieri li ma jibqax jagħmel ħidma ta’ saċerdot) jista’ jingħata li ma jibqax jipprattika is-sagramenti (għalkemm xora jibqa’ saċerdot) u li jiżżewweġ.
 • Fil-każ ta’ meta koppja titlob divorzju mingħand il-Knisja, il-Knisja ma tistax iddur kontra l-liġi li ta Alla nnifsu. Infatti, fir-rit taż-żwieġ, is-saċerdot jirrepeti u jistqarr kliem Alla nnifsu meta qal: “Dak li jgħaqqad Alla, m’għandux jifirdu l-bniedem!

🌻 Huwa responsabbilta’ tagħna bħala poplu li b’għajnejna miftuħa nagħżlu s-sieħeb/sieħba tagħna b’mod matur (mhux għax ħelu/ħelwa jew għandu/ha l-flus eċċ…) u li flimkien nagħmlu dixxerniment u tħejjijiet biex kemm l-għerusija, u b’mod speċjali ż-żwieġ li hu għal dejjem ikunu fis-sod. Illum, f’Malta, anki min kien favur id-divorzju, jaqbel li f’pajjiżna, neħtieġu aktar preparazzjoni bil-għaqal fiż-żmien tal-għerusija.