82. Riflessjoni fuq Mattew 17: 1-9

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 17: 1-9

269134-994xNone

L-Evanġelju skont San Mattew 17: 1-9

[Mt:17:1] Sitt ijiem wara, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u ‘l Ġakbu u ‘l ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom,

[Mt:17:2] u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl.

[Mt:17:3] U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu.

[Mt:17:4] Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid intella’ hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija.”

[Mt:17:5] Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.”

[Mt:17:6] Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biża’.

[Mt:17:7] Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: “Qumu. La tibżgħux.”

[Mt:17:8] Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu.

[Mt:17:9] Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: “Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti ppreparat biex tara l-glorja t’Alla?

Alla ħerqan biex jaqsam il-glorja tiegħu miegħek. Nilmħu mill-bogħod din il-glorja meta d-dixxipli raw lil Ġesu’ ttrasfigurat fuq it-Tabor.

Ir-rakkont li nsibu fl-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li lbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb. Fil-ktieb tal-Eżodu kapitlu 34 vers 29 insibu li meta Mosè ltaqa’ m’Alla fuq il-muntanja tas-Sinaj il-ġilda ta’ wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn Alla. U f’San Pawl fit-tieni ittra lill-Korintin kapitlu 3 vers 7 jgħidilna li l-Iżraelin ma setgħux iżommu għajnejhom f’wiċċ Mosè minħabba fid-dija ta’ wiċċu.

Fir-rakkont tallum Ġesu’ jidher fil-glorja mall-kbir mexxej Mosè dak li permezz tiegħu ngħatat il-liġi u m’Elija l-aqwa fost il-profeti li ħabbar ħafna dwar il-miġja tal-Messija fil-preżenza ta’ tlieta mill-appostli għeżież tiegħu.

X’inhu s-sinifikat ta’ din id-dehra misterjuża?

Ġesu’ mar fuq il-muntanja bl-għarfien minn qabel ta’ dak li kellu jgħaddi minnu f’Ġerusalemm. Iċ-ċaħda li kellu jsofri, il-mod kif kien se jiġi mwarrab u l-mewta tas-salib. Probabbilment li Ġesu’ tkellem dwar id-deċiżjoni tiegħu li jmur għall-mewt tas-salib ma’ Mosè u Elija. Alla l-Missier ukoll tkellem ma’ Ġesu’ u ta l-approvazzjoni tiegħu: ‘Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu.’

Is-sħaba li mliet il-post ta’ din id-dehra ta’ Ġesu’ wettqet il-ħolma tal-Lhud li meta l-Messija jiġi s-sħaba tal-preżenza t’Alla kienet se terġa’ timla’ t-Tempju li jissemma’ fit-testment il-qadim.

Ħsieb għal Qalbek …

Pietru, Ġakbu u Ġwanni kienu xhieda privileġġati tal-glorja ta’ Kristu. Aħna wkoll bħala dixxipli ta’ Kristu msejħa biex inkunu xhieda tal-glorja tiegħu kif insibu fit- tieni ittra lill-Korintin kapitlu 3 vers 18. Il-Mulej jrid jirrivela l-glorja tiegħu għalina, id-dixxipli għeżież tiegħu.

Inti tfittex il-preżenza tiegħu fik, fl-oħrajn, madwarek u b’mod speċjali fl-Ewkaristija b’dik il-fidi, ir-rispett u l-qima li jixtieq jara fina l-Mulej?

Itlob …

Mulej ressaqni lejk u ħallini nara u nesperjenza l-glorja tiegħek. Agħmel li qatt ma niddubita l-imħabba u l-għajnuna tiegħek li jsalvawni. Ammen.

 

81. Riflessjoni fuq Mattew 4: 1-11

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 4: 1-11

bhjesus-in-the-desert

L-Evanġelju skont San Mattew 4:1-11

[Mt:4:1] Mbagħad l-Ispirtu ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-Xitan iġarrbu.

[Mt:4:2] U Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin jum u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ.

[Mt:4:3] U resaq it-tentatur u qallu: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż.”

[Mt:4:4] Iżda Ġesù wieġbu: “Hemm miktub, ‘Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.’ “

[Mt:4:5] Mbagħad ix-Xitan ħadu miegħu fil-Belt imqaddsa, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju,

[Mt:4:6] u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet għal isfel; għax hemm miktub li, ‘Lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek,’ u li ‘Fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlejk ma’ xi ġebla.’ ”

[Mt:4:7] Qallu Ġesù: “Hemm miktub ukoll, ‘Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek.’ ”

[Mt:4:8] Għal darb’oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna, urieh is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom,

[Mt:4:9] u qallu: “Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani.”

[Mt:4:10] Mbagħad qallu Ġesù: “Itlaq, Xitan! Għax hemm miktub, ‘Lill-Mulej Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.’ ”

[Mt:4:11] Mbagħad ix-Xitan ħallieh. U minnufih ġew xi anġli u kienu jaqduh.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti lest tgħaddi minn żmien ta’ prova?

Ġesu’ kellu jgħaddi minn żmien ta’ prova u tiġrib fil-bidu tal-ministeru pubbliku tiegħu. Il-Kelma ‘Tempt’ bl-ingliż normalment tfisser li tiġi mħajjar twettaq dnub. Il-kelma fl-Iskrittura hawn tfisser prova fis-sens ta’ meta wieħed jiġi ppruvat u ippurifikat biex joħroġ jekk hux ippreparat għall-ħidma li hu msejjaħ iwettaq jew le. Aħna ngħaddu l-piloti minn titjira bi prova biex naraw jekk humiex imħejjija sew biex itajru ajruplan. Bl-istess mod Alla jgħaddi l-qaddejja tiegħu mill-prova biex jara jekk humiex lesti jew le li jiġu wżati minnu għall-ġid tal-oħrajn.

Alla ġarrab lil Abraham biex hu jagħti prova tal-fidi tiegħu. Ġesu’ ma kienx l-eċċessjoni għal dan it-tip ta’ provi. Satana jibqa’ jagħmel ħiltu kollha biex iħajjarna nagħżlu r-rieda tagħna fuq dik t’Alla. Jekk ma jkunx jista’ jħajjarna biex inwettqu dnub anki dak gravi huwa mbagħad jipprova jwassalna biex nagħżlu dawk l-għażliet li eventwalment iwassluna biex nitbegħdu minn dak li Alla jrid minna.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ kien imġarrab bħalna u rebaħ fuq it-tiġrib mhux bil-qawwa umana tiegħu, imma bil-grazzja u l-qawwa li tah Missieru. Kellu jħalli r-rieda tiegħu biex iwettaq dik t’Alla l-Missier. Hu rrnexxielu għax ried jogħġob lil Missieru u fdah li kien se jagħtih il-qawwa biex jirbaħ fuq l-ostakli li jitfaċċaw fi triqtu.

Il-Mulej jagħti lilna wkoll l-Ispirtu s-Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna u dak li jikkunslana fit-tiġrib u l-prova. Meta, aħna b’ruħ safja nirċievu lil Ġesu’ fit-Tqarbin Imqaddes huwa Alla nnifsu li jsostnina u jqawwina bil-preżenza Divina tiegħu. Mistednin ukoll biex nirrikorru għand Ommna Marija li bħala omm tiddefendina, tħarisna u tqawwina bit-talb tagħha biex aħna nibqgħu mħarsa u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Alla dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn biex ngħixu fit-triq tiegħu tal-imħabba u tas-sewwa.

U inti tfittex il-għajnuniet li jixtieq jagħtik il-Mulej biex tkun tista’ tgħix fi triqatu bil-qawwa u l-għajnuna tiegħu?

Itlob …

Mulej Kelmtek hi Ħajja u tagħti l-Ħajja u tnissel il-ferħ veru. Għenni ngħix bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek.

O Marija, Omm qawwija; itlob miegħi biex inħalli ruħi tiggwadanja mill-benefiċċji tas-Sagramenti li l-Knisja toffrieli. Agħmel ukoll li jiena nafda fik u nirrikorri għandek bit-talba tant għal qalbek tar-Rużarju. Ammen.

 

80. Riflessjoni fuq Mark 9: 30-37

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 9: 30-37

Untitled1-800x500

L-Evanġelju skont San Mark 9: 30-37

[Mk:9:30] Telqu minn hemm u għaddew minn nofs il-Galilija, u ma ried li ħadd ikun jaf,

[Mk:9:31] għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt.”

[Mk:9:32] Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u beżgħu jistaqsuh.

[Mk:9:33] Waslu Kafarnahum; u meta kienu d-dar staqsiehom: “X’kontu qegħdin titħaddtu bejnietkom fit-triq?”

[Mk:9:34] Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu qagħdu jitħaddtu bejniethom fuq min kien l-akbar.

[Mk:9:35] Mbagħad qagħad bilqiegħda, sejjaħ it-Tnax, u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd.”

[Mk:9:36] U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f’nofshom, ħaddnu bejn dirgħajh u qalilhom:

[Mk:9:37] “Kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ mhux lili, imma lil dak li bagħatni.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Sorpriż li d-dixxipli ta’ Ġesu’ kienu qed jiddiskutu fuq min hu l-akbar fosthom? U aħna mhux hekk nagħmlu wkoll?

Il-kilba għall-glorja u l-kobor donnhom għandhom l-għeruq fina. Ġesu’ jagħmel ġest drammatiku billi jpoġġi tfajjel ċkejken qribu biex juri lid-dixxipli min tassew hu kbir fis-Saltna tas-Smewwiet.

X’jista’ jgħallimna dan it-tfajjel ċkejken fuq il-kobor?

It-tfal fl-imgħoddi ma kellhomx drittijiet, pożizzjoni jew privileġġi tagħhom kienu soċjalment fil-pożizzjoni tal-aħħar u fis-servizz tal-ġenituri tagħhom, bl-istess mod kif kienu l-qaddejja fid-djar.

Ħsieb għal Qalbek …

X’inhu s-sinifikat tal-ġest li għamel Ġesu’?

Ġesu’ jgħolli lit-tfajjel ċkejken fil-preżenza tad-dixxipli tiegħu billi jpoġġieh f’pożizzjoni privileġġata t’unur fuq il-lemin tiegħu. Hija użanza, anke llum li tpoġġi l-mistieden speċjali tiegħek fuq in-naħa tal-lemin tal-persuna importanti.

Min hu l-akbar fis-Saltna t’Alla?

Dawk li huma umli u ta’ qalb ħelwa li minflok jesiġu b’konvinzjoni d-drittijiet tagħhom bil-liberta’ jiżvojtaw lilhom infushom mis-suppervja u mill-glorja li jfittxu għalihom infushom billi jieħdu l-aħħar post dak ta’ qaddej jew dak tat-tfal.

Xi jfisser għalik li jkollok stima lejn it-tfal? Inti tagħti eżempju tajjeb lit-tfal? Jistgħu jżommu lilek bħala mudell fil-ħajja tagħhom?

Itlob …

Mulej għallimni t-triq tal-umilta’ u s-sempliċita’ tal-qalb ħalli jiena nsib il-ferħ veru fik. Agħmel lid-dawl tiegħek jiddi permezz tiegħi ħalli l-oħrajn jaraw il-verita’ u l-imħabba tiegħek u jsibu t-tama u l-paċi fik biss. Ammen.

 

79. Riflessjoni fuq Mark 9: 14-29

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 9: 14-29

Feb-20_possessed-boy

L-Evanġelju skont San Mark 9: 14-29

[Mk:9:14] Meta reġgħu ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra, rawhom b’kotra kbira ta’ nies madwarhom, u xi kittieba jitlewwmu magħhom.

[Mk:9:15] In-nies, kif rawh, lkoll stagħġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmulu.

[Mk:9:16] U hu staqsiehom: “Fuqiex qegħdin titlewwmu magħhom?”

[Mk:9:17] U wieħed mill-kotra qallu: “Mgħallem, ġibtlek lil ibni għax għandu spirtu mbikkem.

[Mk:9:18] U kull fejn jaħkmu jsabbtu ma’ l-art u hu joħroġ ir-ragħwa minn ħalqu, jgħażżeż snienu u jibbies. Għedt lid-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh minnu, u ma kellhomx ħila.”

[Mk:9:19] “Ja nies bla fidi” qalilhom Ġesù, “kemm se ndum magħkom? Kemm se ndum nissaportikom? Ġibuhuli quddiemi.”

[Mk:9:20] U ressquhulu quddiemu. L-ispirtu, malli lemaħ lil Ġesù, beda jħabbtu ‘l hawn u ‘l hemm bir-ragħwa f’ħalqu.

[Mk:9:21] “Xi kemm ilu jagħtih hekk?” staqsa Ġesù lil missieru.”Minn ċkunitu,” qallu,

[Mk:9:22] “u sikwit ġie li tefgħu fin-nar u fl-ilma biex jeqirdu. Imma int, jekk tista’ tagħmel xi ħaġa, għinna u ħenn għalina!”

[Mk:9:23] “Jekk tista’!” qallu Ġesù. “Kollox jista’ jkun għal min jemmen!”

[Mk:9:24] Missier it-tifel minnufih beda jgħajjat u jgħidlu: “Jiena nemmen! Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi!”

[Mk:9:25] Ġesù, meta ra l-kotra tiżdied, hedded bl-aħrax lill-ispirtu ħażin u qallu: “Ja spirtu mbikkem u trux, jiena nordnalek: oħroġ minnu, u la terġax tidħol fih, qatt iżjed!”

[Mk:9:26] U filwaqt li qabad jixher u jħabbtu ħafna, ħareġ minnu, u t-tifel inxteħet għal mejjet, hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid: “Miet!”

[Mk:9:27] Imma Ġesù qabdu minn idu u qajjmu, u hu waqaf fuq saqajh.

[Mk:9:28] Meta mbagħad Ġesù raġa’ daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u rashom: “Għaliex ma rnexxilniex inkeċċuh?”

[Mk:9:29] “Spirtu bħal dak,” qalilhom, “ma jista’ jitkeċċa b’xejn ħlief bit-talb.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’tip ta’ fidi jistenna minna l-Mulej b’mod speċjali meta, affaċċati ma’ kuntrarju u provi?

Meta tara li kellek xi falliment f’ħajtek għax l-affarijiet ma jkunux marru kif xtaqt, ma tistax ma tħosskx diżappuntat. Fl-inċident li kellhom id-dixxipli ta’ Ġesu’ fir-rakkont tal-Evanġelju tallum naraw li ma rrnexxilhomx ifejqu tifel b’mard tal-qamar. Ir-rispons li jagħtihom Ġesu’ jidher iebes imma fir-realta’ huwa mimli bl-imħabba u l-mogħdrija.

Ħsieb għal Qalbek …

Nerġgħu naraw għal darb’oħra lil Ġesu’ jiġbed l-attenzjoni tad-dixxipli dwar in-nuqqas ta’ fidi tagħhom biex jgħinu lil dan it-tifel u lil missieru. Ġesu’ b’kelma waħda jkeċċi l-ispirtu ħażin mit-tifel u jikkmandah biex ma jerġax jaħkmu aktar.

Ġesu’ jgħid lid-dixxipli li huma setgħu jċaqalqu l-muntanji li kieku kellhom il-fidi f’Alla. L-espressjoni ċċaqlaq il-muntanji għal Lhud kienet tfisser tneħħi d-diffikultajiet. Jekk aħna nitolbu bil-fidi u b’ċertezza li se naqilgħu dak li nkunu qegħdin nitolbu, Alla jagħtina dak li nkunu neħtieġu biex nirbħu fuq id-diffikultajiet u l-ostakli.

Meta inti taffaċċa provi u diżappunti kif taġixxi? Twieġeb bil-fidi u l-fiduċja f’Ġesu’?

Itlob …

Mulej Ġesu’ għenni fin-nuqqas ta’ fidi tiegħi. Kabbar il-fidi u l-fiduċja tiegħi fil-qawwa tiegħek li ssalvani. Agħtini li nkun kunfidenti u perseveranti b’mod speċjali fit-talb tiegħi quddiemek u għenni nwassal l-imħabba u l-verita’ tiegħek li tfejjaq għand dawk li Inti tlaqqani magħhom. Ammen.

78. Riflessjoni fuq Mark 8: 34 – 9: 1

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 8: 34 – 9: 1

many-times-did-jesus-fall-carrying-cross_f50b52727618a9cf

L-Evanġelju skont San Mark 8:34 – 9:1

[Mk:8:34] Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja.

[Mk:8:35] Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u ta’ l-Evanġelju, isalvaha.

[Mk:8:36] Għax x’jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu?

[Mk:8:37] Xi prezz jista’ jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?

[Mk:8:38] Għax jekk xi ħadd, minn dan in-nisel żieni u midneb ta’ llum, għad jistħi minni u minn kliemi, Bin il-bniedem ukoll għad jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta’ Missieru flimkien ma’ l-anġli mqaddsa.”

[Mk:9:1] Qalilhom ukoll: “Tassew ngħidilkom, li hawn xi wħud minnkom li qegħdin hawn, li żgur ma jġarrbux il-mewt qabel ma jaraw il-wasla tas-Saltna ta’ Alla, mogħnija bil-qawwa.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’inhu l-aktar importanti li inti tista’ tagħmel b’ħajtek?

Ġesu’ qed jiftħilna għajnejna u jridna nilmħu ċar li la l-flus u lanqas l-affarijiet materjali kollha li aħna nsejħu tagħna ma jistgħu jixtru l-ġenna, ifejqu qalb maqsuma jew ifarrġu lil xi ħadd li qed iħossu waħdu. Ġesu’ qed jistaqsi xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?

Kull ma’ għandna hu mogħti lilna bħala rigal min għand Alla Misserna. Aħna nafu kollox lilu nkluż ħajjitna stess.

Ħsieb għal Qalbek …

Dixxiplu veru hu lest li jħalli kollox warajh u li ma jħallix li qalbu tintrabat ma’ dak li huwa materjali, imma jżomm ruħu ħieles biex hekk ikun jista’ jikseb il-ferħ tal-ħajja m’Alla li ma tintemm qatt. Is-salib ta’ Kristu jwassal għar-rebħa u l-ħelsien mid-dnub u l-mewt.

Liema hu s-salib li Ġesu’ qed jikkmandak biex terfa’ u ġġorr ta’ kuljum?

Meta r-rieda tiegħi ma tidhirx li taqbel ma’ dik tal-Mulej hi tal-Mulej li għandha sseħħ. Inti lest li titlef kollox għal Ġesu’ Kristu biex tikseb kollox ma’ Ġesu’ Kristu?

Itlob …

Ħu Mulej u ilqa’ l-liberta’ tiegħi kollha, il-memorja tiegħi, id-dehen tiegħi u r-rieda kollha tiegħi, kull ma’ għandi u kull ma’ hu tiegħi dan kollu Int tajtuli, lilek Mulej inroddu kollox hu tiegħek. Agħmel minnu għal kollox kif trid Int. Lili agħtini  imħabbtek u l-grazzja tiegħek. Din biżżejjed għalija. Ammen.

 

77. Riflessjoni fuq Mark 7: 24-30

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 7: 24-30

I-Have-a-New-Knowledge-of-“The-Faith-of-A-Canaanite-Woman”

L-Evanġelju skont San Mark 7: 24-30

[Mk:7:24] Fdak iż-żmien, Ġesu’ mar fl-inħawi tal-belt ta’ Tir. Daħal joqgħod f’dar, u ried li ħadd ma jsir jaf. Iżda ma setax ikun li jinħeba,

[Mk:7:25] għax malajr semgħet bih waħda mara li kellha lil bintha maħkuma minn spirtu ħażin, u marret tinxteħet f’riġlejh.

[Mk:7:26] Issa din il-mara kienet Griega, Sirofeniċja min-nisel tagħha. Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġo bintha.

[Mk:7:27] U hu qalilha: “L-ewwel ħa jixbgħu l-ulied, għax m’hux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi.”

[Mk:7:28] Iżda hi weġbitu u qaltlu: “Hekk hu, Mulej; imma taħt il-mejda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobż tat-tfal.”

[Mk:7:29] Mbagħad qalilha: “Għal din il-kelma li għedt, mur, ix-xitan ħareġ minn bintek.”

[Mk:7:30] U xħin marret id-dar, sabet it-tifla mimduda, u x-xitan kien ħareġ minnha.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ġieli ħassejt lill-Mulej donnu jirrifjutak?

Dan il-passaġġ jiddeskrievi l-unika, okkażjoni li fiha Ġesu’ jamministra barra mit-territorju Lhudi. Tir u Sidon kienu 50 mil ‘il fuq minn Iżrael fejn illum insibu l-Lebanon. Din il-mara pagana titlob bil-ħerqa u b’insistenza l-għajnuna ta’ Ġesu’ biex ifejqilha lil bintha. Għall-ewwel Ġesu’ jidher li mhux qed jagħti kasha u dan l-aġir kien wassal lid-dixxipli biex iħossuhom imbarazzati.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ jagħmel dan biex lill-mara jgħaddiha minn prova ħalli jqawwilha l-fidi tagħha. Il-mara wieġbet għall-kumment ta’ Ġesu’ b’fidi li kien stħaqqilha t-tifħir tal-Mulej. Ħadd minn dawk li fittxew lil Ġesu’ b’fidi kemm Lhud kif ukoll pagani ma ġew irrifjutati l-għajnuna tiegħu.

Inti tfittxu lil Ġesu’ b’fidi ċerta li hu se jagħtik l-għajnuna li teħtieġ?

Itlob …

Mulej l-imħabba u l-ħniena tiegħek m’għandhomx limiti. Agħmel Mulej li jien nafdak dejjem u nfittxek b’persistenza kif għamlet din il-mara. Kattar il-fidi tiegħi fil-qawwa tiegħek u eħlisni minn kull ħażen u ħsara. Ammen.

 

76. Riflessjoni fuq Mattew 5: 13-16

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 5: 13-16

maxresdefault

L-Evanġelju skont San Mattew 5: 13-16

[Mt:5:13] “Intom il-melħ ta’ l-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

[Mt:5:14] “Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba.

[Mt:5:15] Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt il-modd, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar.

[Mt:5:16] Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ġesu’ kien juża immaġini ordinarji bħal melħ u d-dawl biex iwassal veritajiet starordinarji. Bħalma l-melħ jippurifika, jippriserva u jippenetra hekk id-dixxiplu jrid ikun bħal melħ fid-dinja ta’ soċjeta’ umana biex jippurifika, jippriserva u jippenetra din is-soċjeta’ għas-Saltna t’Alla u għas-sewwa u l-paċi t’Alla.

Ġesu’ juża wkoll l-immaġini tad-dawl u tal-musbieħ biex ikompli jenfasizza dan. Juża l-immaġini tal-musbieħ biex jiddeskrivi kif id-dixxipli għandhom jgħixu fid-dawl tal-verita’ l-Imħabba. Infatti, il-missjoni tagħna i li nġorru d-dawl ta’ Kristu fina biex hekk l-oħrajn ikunu jistgħu jaraw il-verita’ tal-Vanġelu u jkunu jistgħu jiġu meħlusa mill-għama tad-dnub u tal-qerq.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ jirrimarka li xejn ma jista’ jibqa’ moħbi jew fis-sigriet. Aħna nistgħu nippruvaw naħbu affarijiet minn xulxin, minna nnfusna u minn Alla, imma madanakollu kollox hu magħruf għal Alla li jara kollox. Hemm liberta’ u ferħ kbir għal dawk li jgħixu fid-dawl t’Alla u li jfittxu l-verita’ tiegħu.

Inti taf xi jfisser il-ferħ u l-verita’ li tgħix fid-dawl t’Alla?

Itlob …

Mulej Inti tmexxini bid-dawl tal-verita’ tiegħek li ssalvani. Imla’ lil qalbi u lil moħħi bid-dawl u l-verita’ tiegħek u eħlisni mill-għama tad-dnub u tal-qerq ħalli nkun nista’ nara t-triqat tiegħek u nifhem ir-rieda tiegħek għal ħajti. Agħmel li niddi d-dawl tal-verita’ tiegħek quddiem l-oħrajn bil-mod kif jiena nitkellem u bil-mod kif jiena naġixxi. Ammen.