Għaliex essenzjali li nżommu kuntatt ma’ Alla u ngħixu skont it-tagħlim ta’ Ġesu’?

74

🌻 Fit-tagħlim tiegħu, Ġesu’ jgħidilna:

 • “Ishru u itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib” (Mattew 26, 41)
 • Fil-Missierna, Ġesu’ għallimna nitolbu: “Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni” li fi kliem ieħor, Ġesu’ jridna nitolbu ‘l Missierna tas-sema: “tħalliniex naqgħu fit-tiġrib, tħalliniex naqbdu t-triq li twassal għad-dnub.”

🌻 Jeħtieġ li nfittxu l-qawwa ta’ Alla u biex nagħmlu dan:

 • Irridu nkunu konvinti li “Alla hu fidil u ma jħallikomx tiġġarbu aktar milli tifilħu; jaħseb li mat-tiġrib jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna biex tkunu tifilħu għalih” (1 Korintin 10, 13)
 • Għalhekk imiss lilna, li rċevejna l-qawwa speċjali u d-dawl tal-Ispirtu s-Santu fis-sagrament tal-Griżma, li nagħmlu kuntatt miegħu u nfittxuh, l-aktar meta nħossuna dgħajfa.

Kif naħarbu l-okkażżjoni tad-dnub u Ġesu’ x’jgħidilna dwar dan?

73

🌻 Jekk ma tridx taqa’, aħrab l-okkażjoni. Ma ninsewx il-qawl Malti li jgħid: Min jittarraf, jiġġarraf. Għalhekk, għandna naħarbu l-okkażjoni li tista’ tbegħidna minn Alla. Fil-Ktieb Bibbliku ta’ Bin Sirak (13, 1) insibu: Min imiss il-qatran, jitħammeġ bih.

🌻 Ġesù jgħidilna li għandna nagħmlu ħilitna kollha biex nevitaw dak kollu li jwassalna biex nagħmlu l-ħażin. Għalhekk irridu naħarbu dak kollu li jidhrilna (bl-għajnuna ta’ nies oħrajn) dak li m’huwiex tajjeb, bħall-ħbieb ħżiena, ħajja ta’ dnub, vizzji, attitudnijiet żbaljati, menalita’ ħażina, l-għażż, eċċ…

🌻 Min jiddispjaċih tassew tal-ħażen li jkun għamel, joqgħod attent biex, bl-għajnuna t’Alla, ma jerġax imur fil-periklu li jerġa’ jagħmel l-istess ħażen. Huwa dan li nistqarru fl-Att tal-Indiema meta ngħidu: “U la mmur fejn dari nidneb; naħrab ukoll dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.”

It-tentazzjonijiet jistgħu jiswewlna ta’ ġid?

72

🌻 It-tentazzjoni mhix dnub. Li wieħed iħoss fih il-ġibda biex jagħmel dak li hu ħażin jew biex jiskarta dak li suppost jagħmel, hija ħaġa li jħossha kulħadd anki l-akbar qaddisin. Li jgħodd mhux dak li nħossu jew jiġi waħda f’moħħna jew fil-fantasija tagħna, imma dak li rridu. Sakemm it-tentazzjoni ma naċċettawhiex għax irridu, ma nistgħux ngħidu li nkunu għamilna xi dnub.

🌻 Nistgħu nqabblu t-tentazzjoni:

 • Ma’ test li wieħed ikollu joqgħod għalih.
 • Dan la jkun għalina ta’ deni u lanqas ta’ ġid.
 • Isir ta’ deni jekk neħlu fih; imma jekk ngħaddu minnu jkun jiswielna ta’ ġid.

🌻 Iva, it-tentazzjonijiet jistgħu wkoll iservuna ta’ ġid minħabba li aħna nitgħallmu mill-iżbalji tagħna stess:

 • Eżempju: sirna nafu li l-fjamma tan-nar taħraq wara li ħraqna jdejna l-ewwel darba.
 • Jekk wieħed ma jiltaqax mat-tfixkil ma jkunux jista’ jgħid kemm għandu karattru sod.
 • Il-qaddisin saru qaddisin mhux għax ma kellhomx tentazzjonijiet, iżda għax għarfu jegħlbuhom.

🌻 Min jegħleb it-tentazzjoni:

 • jissaħħaħ fil-fidi u fil-karattru
 • joqgħod attent u jfittex li jissaħħaħ fit-tagħlim u fl-imġieba
 • jikber fl-imħabba lejn Alla
 • ikattar it-teżori tiegħu fis-sema
 • jagħmel pass lejn il-Ġenna

🌻 Min jaqa’ fit-tentazzjoni:

 • jagħmel pass lejn it-telfien ta’ dejjem – l-Infern.

X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq is-Suwiċidju?

57

🌻 Fl-imgħoddi peress li ma kienx hemm ħafna tagħrif ta’ psikoloġija u kif jaħdem il-moħħ, kienu jikkunsidraw li persuna suwiċida probabilment mietet iddisprata – dnub gravissmu.

🌻 Illum, il-Knisja tippresumi li l-persuna suwiċida kellha moħħha fi stat alterat f’dak il-ħin. Jekk il-persuna fil-fatt kellha moħħha fi stat alterat, il-gravità tkun inqas. Iżda dan jiġġudikah Alla. Il-Knisja tħares b’kumpassjoni lejn dawn il-bnedmin u titlob għalihom.

Liema huma l-erba’ firdiet li jġib miegħu d-dnub?

36

🌻 Minn ma’ Alla:

 • jinfired minn ma’ Alla billi jitlef dik it-tgħannieqa ta’ Alla (“sawwar lill-bniedem
 • mit-trab tal-art u nefaħlu f’imnifsejh”)
 • ma jibqax iħossu minn ta’ ġewwa ma’ Alla
 • ma’ Alla jħossu sar qisu barrani jew skjav u mhux aktar iben u bint.

Fil-fatt Alla jsejjaħlu lil Adam għax ma jsibux bħas-soltu fil-ġnien. Adam kien moħbi minn Alla: “smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien għeri u nħbejt.”

🌻 Minn mal-bnedmin l-oħra:

 • jinfired minn ma’ bnedmin oħra billi jakkuża lill-oħrajn flok jagħraf ir-responsabbilita’ tiegħu.
 • L-għajta ta’ ferħ ta’ meta kiseb lill-mara (“Din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi!”).
 • Issa spiċċat f’espressjoni ta’ tmaqdir: “Il-mara li inti tajtni għal miegħi …”.

🌻 Fih innifsu:

 • jinfired fih innifsu billi jkollu sens ta’ rimors u mistħija.
 • Alla kien ħalaq lill-bniedem f’serenita’ miegħu nnifsu (“U t-tnejn kienu għerja, ir-raġel u martu, u ma kienux jistħu minn xulxin.”),
 • Wara d-dnub, il-bniedem jibża’ minn ħaddieħor u jinkwieta fuq l-immaġni tiegħu (“…u ntebħu li kienu għerja u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma.”).

🌻 Minn man-Natura:

Għall-ewwel il-bniedem huwa padrun tal-ġnien (Alla jagħtih is-siġar kollha; hu jagħti l-ismijiet lill-annimali). Iżda bid-dnub jinfired minn mal-ħolqien ta’ Alla. Sinjali ta’ dan huma:

 • it-tbatija tal-mara biex twelled u
 • t-tbatija tar-raġel biex jaqla’ l-ikel ta’ kuljum.

🌻 Nistgħu ngħidu li l-infern hu propju dan l-istat ta’ firda. Jibda hawn fid-dinja, u wara jkompli b’mod totali għal dejjem. Id-dnub u l-infern b’dal-mod jorbtu ma’ xulxin.

X’inhuma l-konsegwenzi tal-waqa’ u kif l-ewwel bnedmin raw li kienu għarwenin?

35

🌻 Malli dinbu, Adam u Eva raw:

 • li kienu għarwenin:
 • stħaw minn xulxin;
 • stħaw minn Alla;
 • stħaw minnhom nfushom; u
 • nħbew quddiem il-ħolqien, flok baqgħu padruni tiegħu.

🌻 Dan ifisser li meta Adam u Eva dinbu, mietu spiritwalment u tilfu d-dinjita’ tagħhom.

🌻 Qabel ma dinbu kienu bla ħwejjeġ iżda mhux għarwenin għax kellhom madwarhom it-tgħannieqa ta’ Alla bħala Missier.

🌻 Bid-dnub ħarġu minn ġo dan il-mantell spiritwali li bħal ġwinħajn il-qroqqa jgħattu lill-flieles – u sefgħu għarwenin.

Vera li Alla telaq/abbanduna lil Ġesu’ Ibnu meta dan kien fuq is-salib?

17

🌻 Din nifhmuha meta nifhmu l-konsegwenza tad-dnub f’ħajjitna. Id-dnub jifridna minn Alla. Peress li Ġesu’ ħa fuqu d-dnubiet ta’ kull bniedem, għal xi mumenti, sofra din il-firda minn ma’ Alla.

🌻 Meta fuq is-salib Ġesù qal: ‘Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex abbandunajtni?’ (Mattew 27:46) tassew li ħass għal ftit mumenti lil Missier idarraw wiċċu minħabba li kif jgħidilna San Pawl (f’2Korintin 5:21): Ġesù sar dnub għalina (għax tgħabba bi dnubietna u l-konsegwenza tagħhom) u d-dnub iġib saħta u firda minn Alla. F’dan is-sens u b’dan il-mod Ġesù nduna u ħassu abbandunat. Ġesù f’imħabbtu lejna ried jgħaddi minn din it-tbatija spiritwali kbira (tista’ tgħid daq l-infern) biex AĦNA ma ngħaddux minna imma nsalvaw. Dan għamel Ġesù għalina!

Kif Alla jagħmel il-mirakli imma lil ħafna nies morda ma jgħinhomx u dawn imutu?

19

🌻 Jista’ jkun minħabba dawn iż-żewġ raġunijiet:

 • nuqqas ta’ fidi u nuqqas ta’ ħajja nisranija mgħixa tajjeb
 • u d-dnub.

🌻 Jista’ jkun illi f’għajnejn Alla, mhux li jfiequ l-aqwa ġid għalihom.

🌻 Aħna mhux dejjem inkunu nafu it-triqat ta’ Alla, imma żgur li għall-ġid ta’ ruħna.

 

Għalfejn jeżisti d-dnub? Għalfejn Alla m’għamilniex perfetti bħalu?

20

🌻 L-ewwel bniedem daħħal id-dnub fid-dinja u sa issa l-bniedem għadu jagħżel id-dnub bħalma naraw madwarna. Ġesu’ salvana mill-konsegwenza tad-dnub biss ma jisforza lil ħadd biex jiċħad id-dnub u jimxi warajH.

🌻 Aktar ma l-bniedem jidneb aktar jinħakem mix-xitan u x-xitan jingħata s-setgħa li:

 • jfarrak,
 • ikisser,
 • imarrad,
 • jikkawża tbatija,
 • diżastri naturali, eċċ…

🌻 Minkejja li d-dnub u l-effetti tiegħu, aħna msejħin li nimxu lejn il-perfezzjoni u li nsiru qaddisin għax qaddis hu Alla. Ħafna nies imxew ‘il quddiem fil-perfezzjoni tant li l-Knisja għamlithom ‘mudelli’ ta’ virtu’ għalina eż. Il-beati u l-qaddisin eċċ…

🌻 Idejalment, kien ikun aħjar li kienu d-dnub ma jeistix, imma l-barkiet li rċevejna meta Ġesu’ miet biex isalvana mid-dnub huma kbar tant li jagħtuna tama u ferħ b’rigal kbir li hemm jistenniena fil-ġenna jekk f’ħajjitna nagħrfu naħarbu d-dnub u t-tfixkil.

Għaliex Alla ma jħalliniex narawh?

23

🌻 “Min għandu l-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dan hu li jħobbni…. u min iħobbni jkun maħbub minn Missieri, u jien nħobbu, U NURI LILI NNIFSI LILU”. (Ġwanni 14: 15, 21) Kif? HU jaf.

🌻 “Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla.” (Ġwanni 1,18)

🌻 Li kieku kellu jħallina narawh, aħna li għandna ġisem u dan imtebba’ bid-dnub, li kieku mmutu!