X’inhu r-rwol tax-Xitan fil-waqa’?

34

🌻 Ix-xitan l-ewwel jaqbad lill-Eva fi djalogu billi jesaġera.

🌻 Malli ra li Eva qed tkellmu (jiġifieri interrompiet il-kontemplazzjoni kontinwa tal-Liġi t’Alla u d-djalogu intern m’Alla) issuġġerielha mod ieħor kif tħares lejn Alla, lejn il-ħajja u lejn il-verita (il-gidba).

🌻 Taha raġunamenti qishom tajbin u ġab ruħu magħha qisu ħabib tagħha aktar minn Alla li pinġih qisu interessat u kattiv. Mela, ix-Xitan jirraġuna, u bil-kif!

🌻 Malli dan, lagħbilha bis-sentimenti u Eva bdiet tirrepeti f’moħħha l-gidba li dehret raġonevoli u tixxennaq għall-frotta waqt li tiskanta lejha sa ma’ x-xewqa saret insopportabbli. Din hi d-dinamika tat-tentazzjoni.

Huwa żgur li Alla jweġibna meta nitkellmu miegħU fit-talb?

5

🌻 Iva, żgur imma jrid ikollna attitudni u xewqa sinċiera li nsibu lil Alla, ħalli naraw xi jrid jgħidilna u nfasslu ħajjitna fuq dak li jrid Hu.

🌻 Hu stess wegħedilna din il-ħaġa. F’Ġeremija 29: 11 Alla jgħid li kull wieħed u waħda minna:

“Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom; pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimmli tama. Intom issejjħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom, tfittxuni u ssibuni. Meta tfittxuni b’qalbkom kollha, issibuni.”

🌻 Mela, la Hu stess wegħedna u aħna nemmnu li Hu ħaj, iweġibna ŻGUR għax min hu haj, jikkomunika.