Biex il-ħajja tkun suċċess għandna bżonn ta’ Ġesu’. Għaliex?

8

🌻 Hemm żewġ tipi ta’ suċċess: jew dak skont id-dinja jew dak skont Alla. Fid-dinja huwa suċċess dak li hu:

 • mlaħħaq,
 • sinjur,
 • komdu,
 • famuż,
 • għandu kull sodisfazzjon (sesswali, oġġetti, propjeta’ …), eċċ… u
 • min jirnexxilu jibni ‘image’ tiegħu nnifsu fil-pubbliku.

🌻 Huwa suċċess skont Alla dak li jobdi ‘l Alla u li jaħżen teżori fis-Sema bit-talb, sawm u karita’. Huwa suċċess dak li jgħix fil-virtu u jipprova jsir dejjem aktar jixbah lil Kristu. Aktar ma wieħed isir jixbah lil Kristu, aktar isir bniedem li jagħti glorja ‘l Alla u jsir bniedem sħiħ.

L-insara kif qed jitilfu l-fidi?

45

🌻 Billi jħalli lil min ma jemminx jgħarraqlu t-twemmin (per eżempju: bi programmi qarrieqa, b’argumenti u taparsi provi kontra l-fidi, eċċ… );

🌻 Billi ma jaqblux ma’ xi tagħlim tal-Knisja, jew għax jarawh eżaġerat, jew antikwat, eċċ…;

🌻 Billi jisma’ mill-medja li tenfasizza ħafna skandli u żbalji li jagħmlu membri importanti fil-Knisja;

🌻 Billi jingħata lid-‘dinja’;

🌻 Billi jħalli d-dubji jeqirdulu t-twemmin flok bihom ifittex biex jissaħħaħ aktar;

🌻 Billi ma jipprattikax aktar is-Sagramenti u t-talb;

🌻 Bit-traskuraġni fid-doveri tiegħu bħala nisrani u membru ħaj tal-Knisja (per eżempju: meta jgħid li għandu wisq x’jagħmel);

🌻 Billi jiġġudika lill-insara u/jew lill-qassisin li juru wiċċ b’ieħor u li ma jgħixux dak li jippriedkaw;

🌻 Billi jdaħħal ir-reliġjon f’xi taqlib li jkollu mal-awtorita’;

🌻 Bil-‘peer pressure’. Meta wieħed jinġarr mill-grupp ta’ ħbiebu;

🌻 Aħseb: Jekk xi ħadd ikanta b’mod stunat kanzunetta vera sabiħa, dan ma jfissirx li għandna narmu l-kanzunetta. L-istess bil-fidi. Jekk ikun hemm min jagħti eżempju ħażin, dan ma jfissirx li l-fidi ħażina!

X’punti ta’ evidenza hemm li jindikaw li Alla jeżisti?

40

🌻 L-univers tagħna għandu sistemi astronomiċi ta’ varjeta’ u kumplessita’ inkredibbli. Minn dak li nafu, huwa mill-aktar improbabbli li bi kwantita’ ta’ kumbinazzjonijiet ġiet teżisti l-pjaneta tagħna bil-kwalitajiet li għandha li huma mill-aħjar biex tmantni l-ħajja (per eżempju: distanza mix-xemx, atmosfera, gravita’, ilma fi kwantita’ kbira, minerali, temperatura, eċċ). Mela huwa aktar raġonevoli li wieħed jaħseb li hemm Ħallieq li mexxa kollox milli ġie kollox b’kumbinazzjoni.

🌻 Barra minn dan, hawn il-ħajja f’din il-pjaneta. Kif ġiet? Ix-xjentisti ppruvaw, taħt l-aħjar kundizzjonijiet joħolqu l-ħajja fil-laboratorju, mill-minerali li ssib fid-dinja imma ma rnexxilhomx. Mela li b’kumbinazzjoni bdiet x’imkien il-ħajja umana hija wisq improbabbli u r-raġuni għal darb’oħra ssibha aktar loġika li taħseb f’Ħallieq li mexxa l-ħolqien tal-ħajja milli li kollox beda b’kumbinazzjoni.

🌻 Nistgħu nżidu wkoll li l-ħajja li hawn fuq din il-pjaneta hi ta’ tip li tevolvi u toktor. Kieku kellha b’kumbinazzjoni tiġi l-ħajja f’din id-dinja, kif ġiet propju ta’ dak it-tip li tikber u tevolvi – u dan b’mod li tasal li tifforma lill-bniedem?

🌻 Bla tmexxija ta’ Ħallieq, li jiġi jeżisti kollox kif inhu f’din id-dinja b’kumbinazzjoni hu bħallikieku joħorġu pitturi kapulavur bid-dettalji kollha tagħhom u eżatti minn magna bla programm u bla moħħ li titfa’ ż-żebgħa kif ġie ġie; jew qisha kompjuter li waqt li jifforma ‘at random’ l-ittri, jikkomponi waħdu opra kapulavur.

🌻 Minn dan nikkonkludu li l-evidenza ta’ din id-dinja u tal-ħajja juruna li raġonevoli temmen li hemm Ħallieq – li nsejħlulu ‘Alla’.

Liema huma l-erba’ firdiet li jġib miegħu d-dnub?

36

🌻 Minn ma’ Alla:

 • jinfired minn ma’ Alla billi jitlef dik it-tgħannieqa ta’ Alla (“sawwar lill-bniedem
 • mit-trab tal-art u nefaħlu f’imnifsejh”)
 • ma jibqax iħossu minn ta’ ġewwa ma’ Alla
 • ma’ Alla jħossu sar qisu barrani jew skjav u mhux aktar iben u bint.

Fil-fatt Alla jsejjaħlu lil Adam għax ma jsibux bħas-soltu fil-ġnien. Adam kien moħbi minn Alla: “smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien għeri u nħbejt.”

🌻 Minn mal-bnedmin l-oħra:

 • jinfired minn ma’ bnedmin oħra billi jakkuża lill-oħrajn flok jagħraf ir-responsabbilita’ tiegħu.
 • L-għajta ta’ ferħ ta’ meta kiseb lill-mara (“Din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi!”).
 • Issa spiċċat f’espressjoni ta’ tmaqdir: “Il-mara li inti tajtni għal miegħi …”.

🌻 Fih innifsu:

 • jinfired fih innifsu billi jkollu sens ta’ rimors u mistħija.
 • Alla kien ħalaq lill-bniedem f’serenita’ miegħu nnifsu (“U t-tnejn kienu għerja, ir-raġel u martu, u ma kienux jistħu minn xulxin.”),
 • Wara d-dnub, il-bniedem jibża’ minn ħaddieħor u jinkwieta fuq l-immaġni tiegħu (“…u ntebħu li kienu għerja u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma.”).

🌻 Minn man-Natura:

Għall-ewwel il-bniedem huwa padrun tal-ġnien (Alla jagħtih is-siġar kollha; hu jagħti l-ismijiet lill-annimali). Iżda bid-dnub jinfired minn mal-ħolqien ta’ Alla. Sinjali ta’ dan huma:

 • it-tbatija tal-mara biex twelled u
 • t-tbatija tar-raġel biex jaqla’ l-ikel ta’ kuljum.

🌻 Nistgħu ngħidu li l-infern hu propju dan l-istat ta’ firda. Jibda hawn fid-dinja, u wara jkompli b’mod totali għal dejjem. Id-dnub u l-infern b’dal-mod jorbtu ma’ xulxin.

Għaliex Ġesu’ ma ġiex fid-dinja fi żminijietna? Kien ikun aktar faċli li nemmnu fiH! Dawk in-nies ta’ żmien Ġesu’ aħjar minna għax rawH u setgħu jmissuH?

15

🌻 Għall-kuntrarju, aħna li rċevejna l-Ispirtu s-Santu li Ġesu’ wegħedna li ser jibgħattilna, għandna aktar għarfien dwar Ġesu’ minn nies li għexu meta kienu fid-dinja. Infatti, dawn ma kienux għadhom irċevew l-Ispirtu s-Santu li xogħolu hu li:

 • jfakkarna t-tagħlim ta’ Ġesu’
 • ikabbar fina l-fidi
 • u jgħinna nfasslu ħajjitna bil-mod kif iridna Ġesu’.

🌻 Prova ta’ dan, għandna kliem Ġesu’ stess meta, qabel ma kien ser jinfired mid-dixxipli qallilhom: 

 • “…ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur; għaliex, jekk ma mmurx, l-Ispirtu s-Santu ma jiġix għandkom; imma jekk immur, nibgħathulkom” (Ġwanni 16: 7)

u aktar:

 • “L-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.” (Ġwanni 14: 26) 

🌻 Mela Alla uża l-Persuna ta’ Ġesu’ biex iwasslilna l-Kelma tiegħu. Fil-preżent, ma biddilx il-mod ta’ kif iwasslilna l-Kelma tiegħU. Hu għadu u jibqa’ jinqeda b’persuni,

 • bil-Papa,
 • bl-Isqfijiet u s-Saċerdoti magħqudin miegħu
 • u b’kull min hu ta’ xhieda vera għaliH, anki lilna wkoll.

🌻 Għandna wkoll is-Sagrament tal-Ewkaristija (il-Ġisem, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinita’ ta’ Ġesù nnifsu) li nistgħu naraw, immissu u nirċievu ġewwa fina.

🌻 Niftakru wkoll fil-kliem li qal Tumas qabel ma ra lil Ġesu’ mqajjem mill-mewt: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx” (Ġwanni 20: 25). U ma ninsewx x’qalu Ġesu’ meta deher: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu” (Ġwanni 20: 29).

Xi ngħidu dwar ix-xjentisti li ma jemmnux f’Alla u jippruvaw juru li ma jeżistix?

21

🌻 Dawn ix-xjentisti għadhom ma fehmux li ma jistgħux jippruvaw l-eżistenza t’Alla b’xi esperiment.

🌻 Alla huwa ‘l fuq minn dak li jista’ qatt jaħseb u jesperjenza l-bniedem.

🌻 Uħud sabu lil Alla meta skoprew li hemm dinja spiritwali li ma tistax tippruvaha.

🌻 Uħud iridu jħallu din id-dinja biex jinfetħulhom għajnejhom!

Il-Madonna veru tidher lil xi wħud fid-dinja?

26

🌻 Bħalma dehret f’postijiet bħal-Lourdes u Fatima, hekk ukoll tista’ tagħżel li tidher fejn trid hi. Huwa Ġesu’ nnifsu li jibgħatha biex tħeġġeġ lin-nies jersqu aktar lejn Alla u jgħixu aktar tajjeb. Bħala Omm, hi tagħmel dan bil-qalb għax ma tridx li xi ħadd minn uliedha jintilef fl-infern.

🌻 Il-Madonna, fil-messaġġ tagħha (jekk id-dehra tkun ġenwina), qatt ma tgħidilna xi ħaġa ġdida, imma dejjem tirrepeti l-istess messaġġ tal-Vanġelu u dan kif mgħallem mill-Knisja li hi tagħmel parti minnha.

🌻 Il-Knisja tapprova jew ma tapprovax dehra tal-Madonna fuq dawn il-kriterji:

 • Id-dehriet iridu jkunu spiċċaw (eżempju d-dehriet f’Medjugorje għadhom għaddejjin għalhekk il-Knisja għadha ma tista’ tgħid xejn dwarhom).
 • Irid ma jkunx hemm fihom tagħlim li jmur kontra dak li tgħallem il-Knisja.
 • Trid tirriżulta fi frott ġenwin ta’ ndiema f’qalb in-nies li qed isegwu dawn il-messaġġi.

🌻 Ġeneralment il-Madonna, meta tara li n-nies verament qed titlaq it-triq tal-ħażen u timxi wara Kristu, tagħti sinjal eżempju:

 • Lourdes – ilma li ħareġ b’mod mirakuluż u bih fiequ ħafna nies b’miraklu.
 • Fatima – il-folla t’eluf ta’ nies rat sinjal qawwi ħafna, li baqa’ magħruf bħala l-MIRAKLU TAX-XEMX, meta kienet miġbura għall-aħħar dehra (fit-13 t’Ottubru 1917). Dak inhar, waqt id-dehra, kienet nieżla xita kontitwa, imma meta l-Madonna ppuntat lejn ix-xemx, in-nies raw ix-xemx tersaq lejhom, mhux biss evaporat l-ilma kollu tax-xita fi ftit sekondi, imma wkoll werwret lin-nies li ħasbu li din kienet ser toqtolhom. Fir-realta’, minkejja li b’miraklu, x-xemx rawha tikber u tersaq lejhom, m’għamlitilhom l-ebda ħsara. B’dan il-miraklu ħafna nies li kienu għadhom xettiċi, kellhom jemmnu u nies oħrajn fiequ minn mard li ma jitfejjaqx f’dan il-waqt.