Ġesu’ jkellem lil qalbek u jgħallmek

josh-applegate-122366-unsplash

Ġesu’ jkellmek fuq versi mill-Bibbja . . .

(Vidjos li jistgħu jintużaw bħala riflessjoni qasira kuljum)

(1) Ġesu’ Jkellmek fuq Hosegħa 11:4
(2) Ġesu’ Jkellmek fuq Apokalissi 21:5
(3) Ġesu’ Jkellmek fuq Iżaija 43:2
(4) Ġesu’ Jkellmek fuq Iżaija 51:12
(5) Ġesu’ Jkellmek fuq Iżaija 49:16

Ġesu’ jgħallmek fuq dak li għandek tkun taf . . .

PUNTI TA’ TAGĦLIM NISRANI

🌻 X’INHU D-DNUB ORIĠINALI U KIF JAFFETTWANA?

(1) X’inhi l-waqa’ u d-Dnub oriġinali?
(2) X’inhu r-rwol tax-Xitan fil-waqa’?
(3) X’inhuma l-konsegwenzi tal-waqa’ u kif l-ewwel bnedmin raw li kienu għarwenin?
(4) Liema huma l-erba’ firdiet li jġib miegħu d-dnub?

🌻 IR-RELIĠJON X’TISWA?

(1) Veru li r-reliġjonijiet kollha jsalvaw lin-nies tagħhom? 
(2) Veru li r-reliġjon importanti u tagħti sens lill-ħajja?
(3) Għaliex il-mistoqsija jekk hemmx provi tal-eżistenza t’Alla mhix valida?
(4) X’punti ta’ evidenza hemm li jindikaw li Alla jeżisti?
(5) X’evidenza hemm li bihom nistgħu nemmnu li Ġesu’ kien qiegħed jgħid il-verita’ meta qal li hu Alla?
(6) Biex temmen hemm bżonn li tirraġuna fuq l-affarijiet jew trid taċċetta kollox b’mod għami bla ma tistaqsi xejn?
(7) X’differenza hemm bejn twemmin u fidi?
(8) Il-fidi hija ħaġa privata?
(9) L-insara kif qed jitilfu l-fidi?
(10) In-New Age x’inhu?
(11) Għaliex hu żbaljat in-New Age?

🌻 IL-ĦAJJA X’TISWA?

(1) Insibu żewġ rakkonti fil-ħolqien li hemm fil-Ġenesi. Dawn l-espressjonijiet x’jgħidu fuq il-valur tal-ħajja tal-bniedem?
(2) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq l-Abort?

(3) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq l-Ewtanasja?
(4) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq id-Divorzju?
(5) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-Kontraċezzjoni?
(6) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-Fertilizzazzjoni In Vitro?
(7) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-Piena Kapitali?
(8) Il-Knisja kif tħares lejn l-Ambjent f’konnessjoni mal-Ħajja Umana?
(9) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-ħarsien tas-Saħħa tal-bniedem?
(10) X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq is-Suwiċidju?

🌻 IL-BIBBJA, IS-SETGĦA TAT-TAGĦLIM U L-MAGĦMUDIJA

(1) X’tip ta’ żbalji għandha l-Bibbja?
(2) Ġesu’ lil min ta s-setgħa tat-tagħlim?
(3) Il-Magħmudija hija vokazzjoni?

🌻L-EŻISTENZA TA’ ĠESU’ U L-KNISJA TIEGĦU

(1) Hemm evidenza storika li Ġesu’ ta’ Nazaret vera eżista? Liema hi? Għandhom raġun dawk li jgħidu li Ġesu’ huwa invenzjoni ta’ xi nies?
(2) Bħala bniedem, x’għandu speċjali Ġesu’ ta’ Nazaret?
(3) Minn dak li naqraw fil-Vanġeli naraw li Ġesu’ kien bniedem bħalna. Kif narawh dan mis-sentimenti umani li kellu?
(4) Biex il-ħajja tkun suċċess għandna bżonn ta’ Ġesu’. Għaliex?
(5) X’inhi d-deċiżjoni fundamentali għall-Ġesu’?
(6) Xi tfisser l-espressjoni li hemm fil-Missierna: “Tiġi Saltnatek”?
(7) Hemm min jgħid: “Kristu, iva! Knisja, le!”. Xi ngħidu dwar dan?

🌻 IL-KUXJENZA IMPORTANTI?

(1) X’nifhmu bil-kelma ‘kuxjenza’ u x’tgħallem il-Knisja dwarha?
(2) Il-persuna min fejn iġġib l-informazzjoni ta’ x’inhu tajjeb jew ħażin u x’inhi ‘kuxjenza retta’?
(3) Għaliex importanti li niffurmaw il-kuxjenza u li nobdu l-kuxjenza?
(4) Għaliex ‘il-kuxjenza’ hija tema importanti għalina l-insara? Il-Knisja, fit-tagħlim tagħha, għaliex dejjem tkellimna fuqu?
(5) X’għandu jagħmel kull nisrani u l-Knisja kif tidħol fir-rigward tal-kuxjenza?
(6) X’mhix il-kuxjenza u allura x’nikkonkludu minn dan?

🌻 X’NITGĦALLMU MILL-ĠRAJJA TAT-TRASFIGURAZZJONI?

(1) X’importanza rridu nagħtu lill-Kelma tal-Missier: ‘Dan hu Ibni… isimgħu lilU’ u kif nirċievu l-Ferħ Spiritwali?
(2) X’għandi nagħmel fil-prattika biex ngħix dejjem fil-Ferħ Spiritwali?

🌻 MIN IVVINTA L-QUDDIESA?

(1) Għaliex il-Quddiesa hija importanti fil-ħajja tan-nisrani?
(2) Nisrani kif għandu jieħu sehem fil-Quddiesa u għaliex il-Quddiesa hi meqjusa bħala l-aqwa talba?

🌻 KIF NEGĦLBU T-TFIXKIL F’ĦAJJITNA?

(1) X’għandna nagħmlu aħna u minn fejn se nsibu l-qawwa li tgħinna nkunu tassew liberi u negħlbu t-tfixkil?
(2) It-tentazzjonijiet minn fejn jiġu?
(3) It-tentazzjonijiet jistgħu jiswewlna ta’ ġid?
(4) Kif naħarbu l-okkażżjoni tad-dnub u Ġesu’ x’jgħidilna dwar dan?
(5) Għaliex essenzjali li nżommu kuntatt ma’ Alla u ngħixu skont it-tagħlim ta’ Ġesu’?

🌻 X’SE NSIBU WARA DIN IL-ĦAJJA?

(1) X’jiġri wara l-mewt u għaliex funeral nisrani huwa wkoll ċelebrazzjoni?
(2) X’nifhmu meta ngħidu li l-qawmien ta’ Ġesu’ fetħilna l-bieb tal-Ġenna u l-Bibbja kif tfisser il-Ġenna u l-Infern?
(3) Il-Purgatorju x’inhu?
(4) X’inhi t-tama għal min jgħix ta’ nisrani vera fejn tidħol l-Eternita’?

🌻 MISTOQSIJIET LI WIEĦED SPISS JISTAQSI:

(1) Għala meta titlob jew tixtieq xi ħaġa, Alla ġieli jidher li ma jridx jirrealizzaha?
(2) Ġesu’ miet għalina biex isalvana. Minn xiex ried isalvana?
(3) Ġesu’ għamel u għadu jagħmel il-mirakli. X’inhu l-iskop tal-mirakli?
(4) Alla kif ikellimna? Kif nisimgħuH?
(5) La lil Alla ma narahx u ma m’għandix provi xjentifiċi dwar r-realta’ tiegħU kif nista’ nemmen fiH?
(6) Ma xiex nistgħu inqabblu lil Alla?
(7) Huwa żgur li Alla jweġibna meta nitkellmu miegħU fit-talb?
(8) Kif inkun naf li l-kelma li nkun smajt fit-talb tkun ġejja minn Alla? Kif se nkun ċert li mhux ġejja minn moħħi eċċ…?
(9) Kif inkun ċert li qiegħed fil-preżenza t’Alla fit-talb? Għandi nara’ xi sinjal jew inħoss xi ħaġa? Jekk ma nara’ u nħoss xejn, jiġifieri Alla mhux preżenti, jew forsi li jien għandi nieqaf nitlob għax qed nitlob ħażin?
(10) It-talb kif jorbot mas-suċċess tal-ħajja tal-bniedem?
(11) Għaliex Ġesu’ ma ġiex fid-dinja fi żminijietna? Kien ikun aktar faċli li nemmnu fiH! Dawk in-nies ta’ żmien Ġesu’ aħjar minna għax rawH u setgħu jmissuH?
(12) L-istorja ta’ Adam u Eva gidba? Jekk hi gidba u allura l-Bibbja tibda b’din il-gidba, nistgħu nikkonkludu li l-Bibbja kollha mhux valida għax fiha l-gideb?
(13) Vera li Alla telaq/abbanduna lil Ġesu’ Ibnu meta dan kien fuq is-salib?
(14) Ix-xjenza u l-Knisja jaqblu?
(15) Kif Alla jagħmel il-mirakli imma lil ħafna nies morda ma jgħinhomx u dawn imutu?
(16) Għalfejn jeżisti d-dnub? Għalfejn Alla m’għamilniex perfetti bħalu?
(17) Xi ngħidu dwar ix-xjentisti li ma jemmnux f’Alla u jippruvaw juru li ma jeżistix?
(18) It-teknologija tbegħedna minn Alla?
(19) Għaliex Alla ma jħalliniex narawh?
(20) Għaliex id-Divorzju jmur kontra t-tagħlim li hemm fl-Iskrittura?
(21) Alla jeżisti?
(22) Il-Madonna veru tidher lil xi wħud fid-dinja?
(23) X’għandi nifhem bil-kliem: “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek”?
(24) X’ifisser li l-vera liberta’ nsibuha biss f’Alla? Il-Liġi kastig jew barka?
(25) X’jagħmel l-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tal-bniedem u liema huma xi wħud mill-vokazzjonjiet li jagħti?
(26) Għaliex aħna bħala nsara m’għandiex niċċelebraw il-Halloween?
(27) Ix-Xitan jista’ jagħmel mirakli?
(28) Veru lix-Xitan jagħtik kull ma titolbu?

VIDJOS TA’ TALB NISRANI:

Kurunella tal-Ħniena Divina:
Kurunella tal-Ħniena Divina Meditata:
Talba għas-Salvazzjoni tal-Erwieħ għall-merti ta’ Sidna Ġesu’, Sidtna Marija u tal-Qaddisin:
Rużarju għall-Erwieħ tal-Purgatorju:
Talba Popolari lil San Ġużepp:
Talba lil San Mikiel Arkanġlu:
Talba Ejja Spirtu s-Santu (Veni Creator):
50 Misteru alternattiv tar-Rużarju mill-ħajja ta’ Ġesu’ u Marija:
Rużarju li junora l-Misteri kollha:
AKTAR DWAR RUŻARJI LI JEŻISTU FUQ YOUTUBE:

VIDJOS B’TAGĦLIM NISRANI

Gwida għat-Talb:
Marija (Mudell għan-nisrani):
Alla veru jgħin fi żmien ħażin u diffiċli ta’ ħajjitna?:
Għaliex Alla jippermetti li nbatu?:
Għandna nieqfu nfittxu dwar l-eżistenza ta’ Alla?:
Il-Bibbja Kattolika (il-Kelma tal-Mulej):
Vera li x-xitan kien anġlu u Alla kien keċċieh mill-Ġenna għax qal li hu aħjar minn Alla nnifsu?:
Tista’ tqerr mingħajr saċerdot?:
Minn fejn tiġi l-imħabba?:
Il-QRAR – It-tgħannieqa tal-ħniena u l-imħabba t’Alla:
Ġesu’ seta’ kellu mara u tfal?:
Jekk xi ħadd jagħmel ħsara lili jew lil familti, x’għandi nagħmel?:
Kif nafu li Alla jrid liż-żwieġ ikun biss bejn raġel wieħed u mara waħda?:

VIDJOS GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN:

It-Triq tas-Salib (Via Sagra) ma’ Suor Marija tat-Trinita’:
Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ skont l-erba’ Vanġeli. Playlist b’4 Vidjos:
It-Triq tas-Salib għall-bżonnijiet tas-Saċordoti (sħiħa) – din kienet f’4 vidjos u issa tinsab f’vidjo wieħed:
It-Triq tas-Salib b’riflessjonijiet fuq kull stazzjoni:

VIDJOS GĦAL ŻMIEN L-GĦID: 

Via Lucis bil-Malti (It-Triq tad-Dawl) b’riflessjonijiet li jmissu l-qalb u l-applikazzjoni tagħhom: