28. Grazzi O Alla għad-don tas-Saċerdozju ~ San Ġwanni Pawlu II

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

st_andre_john-paul_ii“Te Deum Laudamus
Te Dominum Confitemur…”

Infaħħruk u nroddulek ħajr, O Alla,
l-art kollha tqimek.
Aħna ministri tiegħek,
b’leħen il-profeti,
u l-kori tal-Appostli,
inxandruk bħala Missier u Sid il-Ħajja, ta’ kull sura ta’ ħajja li tiġi mingħandek biss.
Nagħarfu, o Trinita’ Qaddisa,
li fik twieldet u bdiet il-vokazzjoni tagħna;
Int, il-Missier, sa minn dejjem ħsibt fina,
ridtna u ħabbejtna;
Int l-Iben, għażiltna u sejjaħtilna
biex ikollna sehem mis-Saċerdozju waħdieni u ta’ dejjem tiegħek;
Int, Spirtu Qaddis, imlejtna bid-doni tiegħek
u kkonsagrajtna bid-dilka qaddisa tiegħek.
Int, Sid iż-żmien u l-istorja
qegħidtna fuq l-għatba
tat-tielet elf sena nisranija,
biex inkunu xhieda tas-salvazzjoni
li int ksibt għall-umanita’ kollha.
Aħna, il-Knisja li xxandar
il-glorja tiegħek, nitolbuk:
tħalli qatt li jkun hemm nuqqas ta’ Saċerdoti qaddisin
li jaqdu l-Evanġelju;
ħalli jidwi b’mod solenni f’kull Katidral
f’kull rokna tad-dinja
l-innu: Veni Creator Spiritus.
Spirtu Ħallieq, ejja,
ejja ħa tqajjem ġenerazzjonijiet ġodda
ta’ żgħażagħ
lesti biex jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli tal-Mulej,
ħa jxerrdu s-Saltna t’Alla
sa truf kollha tal-art.

U int, Marija, Omm Kristu,
li ħdejn is-Salib aċċettajtna
bħala wlied maħbuba mal-Appostlu Ġwanni,
kompli ħares il-vokazzjoni tagħna.
Lilek nafdaw is-snin tal-ministeru
li l-providenza għad tagħtina li ngħixu.

Kun qrib tagħna biex tmexxina
mill-mogħdijiet tad-dinja,
biex niltaqgħu mal-irġiel u n-nisa
li Ibnek feda b’demmu.
Għinna nagħmlu għal kollox ir-rieda ta’ Ġesu’,
li minnek twieled għas-salvazzjoni tal-umanita’.
Kristu, int it-tama tagħna!
“In te, domine, speravi,
Non confundar in aeternum.”
San Ġwanni Pawlu II