3. Nistrieħu fil-Mulej

2017-1-26-Farrar-A

(Adorazzjoni għal grupp)

Ġesu’, inti għidtilna “Ejjew miegħi intom biss waħedkom f’xi post imwarrab u strieħu ftit.”

Dan hu li qed nagħmlu bħalissa, Mulej. Ara, inqtajna minn kollox, u ġejna hawn nistrieħu ftit ħdejk. Iva, aħna nemmnu li int, sa tagħtina dan il-mistrieħ tal-qalb u tal-moħħ.

Għax kont int stess li għidtilna: “Fid-dinja jkollhom it-taħbit, imma qawwu qalbkom, għax jien irbaħt id-dinja.” Aħna nersqu quddiemek biex inqawwu qalbna bil-paċi tiegħek u aħna ċerti, Mulej, li int iżżomm kelmtek. Mintix se tidħak bina, u żgur li sa tagħtina l-kuraġġ biex ngħixu fit-taħbit tad-dinja.

Wara kollox, inti stess għidtilna: “Ejjew għandi, intom lkoll, li tinsabu mħabbtin u mgħobbijin u jien inserraħkom.” U min minna mhux mgħobbi bis-slaleb u l-problemi? U jekk ma niġux għandek, Ġesu’ għand min tridna mmorru?

Mela għalhekk qegħdin miġburin hawn f’ismek, familja waħda, u qalb waħda, għax inti għidtilna: “Fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f’ismi hemm inkun jiena f’nofshom.”

Dal-kliem jimliena bit-tama u bil-kuraġġ. Li inti qiegħed hawn f’nofsna, tarana, tismagħna, u tħoss kulma qed inħossu aħna, tara mill-qrib il-problemi tagħna: dan jagħmlilna l-qalb. Dal-ħsieb ifarraġna. Donni qed nisma’ dawk il-kelmiet qawwija li inti stess għidt lill-armla ta’ Najm: “La tibkix, iżda emmen.”

Kemm jgħoddu għalina dawn il-kelmiet: “La tibkix, iżda emmen.”

Nemmen, Ġesu’. Iva, nemmen li Inti hawn magħna; qiegħed ħdejna u għalhekk qalbi timtela bil-ferħ. Iżda mhux int biss qiegħed miegħi, Ġesu’, għax inti għidtilna: “Min iħobbni, iħares kliemi. Missieri jħobbu u aħna niġu għandu u… ngħammru għandu.”

X’aħbar tajba din! X’ferħ, Ġesu’! Min iħobbok, tgħix fih it-Trinita’ Qaddisa. X’meravilja! X’misteru dan! Meta nkun fil-grazzja t’Alla jgħammru fija l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Qaddis. X’kuraġġ għalina lkoll Ġesu’. Kemm ninsew li aħna u Alla tant qrib ta’ xulxin. Grazzi, Ġesu’. Grazzi ta’ din l-aħbar hekk sabiħa. Fakkarni spiss fiha din il-verita’, Ġesu’, biex qatt ma naqta’ qalbi. U meta ħlief dlam madwari ma narax, meta l-problemi nħosshom qed jifgawni, meta nħossni waħdi u abbandunat minn kulħadd, fakkarni, Ġesu’, li fija jgħammar Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu s-Santu.

Missier Alla tagħna, jiena nadurak, jien nirringrazzjak, jiena nitolbok il-maħfra ta’ dnubieti, jiena nixtieq infaħħrek u nbierkek b’qalbi kollha. Ammen.

Mulej Ġesu’ Kristu, jiena nadurak, jiena nirringrazzjak, jiena nitolbok il-maħfra ta’ dnubieti, jiena nixtieq infaħħrek u nbierkek b’qalbi kollha. Ammen.

Spirtu s-Santu Alla, jiena nadurak, jiena nirringrazzjak, jiena nitolbok il-maħfra ta’ dnubieti, jiena nixtieq infaħħrek u nbierkek b’qalbi kollha. Ammen.

Ġesu’, inħobbok u nadurak. Ikun imbierek Ġesu’ Ewkaristija priġunier fit-tabernaklu għall-imħabba tagħna. Grazzi, Ġesu’, talli int tant iffissat fija u tant tixtieqli l-ġid għalkemm jiena midneb u spiss nagħmel ma’ rasi. Ġesu’, Bin Alla l-Ħaj, ikollok ħniena minni għax jiena midneb. Ammen.

Mulej Alla, jien nixtieq infaħħrek, u nadurak fiċ-ċirkustanzi kollha li ngħaddi minnhom. Nadurak kemm fil-mumenti sbieħ u kemm fil-mumenti iebsin tal-ħajja tiegħi. Ammen.

Tajjeb li ma ninsewhomx dawn:

  • “Qalb ta’ Ġesu’ ħanina, agħmel li mħabbtek tikber fina.”
  • “O Ġesu’ ta’ qalb ħelwa u umli, agħmel li qalbi tkun tixbah li tiegħek.”
  • “Ġesu’, Marija, jien nħobbkom, salvaw l-erwieħ.”

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.