1. Ġesu’ jkellimni

adoration_feature

Ħija/Oħti,
Grazzi mill-qalb talli ġejt iżżurni biex inqattgħu ftit ħin flimkien. Bħal ma wieħed marid li jkollu joqgħod fis-sodda jifraħ xħin imur ħabib iżuru, hekk ukoll jien nifraħ ħafna meta inti tiġi ħdejja biex idduq mill-preżenza ħelwa tiegħi. Huwa veru li jiena dejjem imdawwar bl-anġli li l-ħin kollu jfaħħruni u jadurawni. Iżda qalbi timtela bil-hena meta xi ruħ twajba tiġi żżurni, u meta tersaq lejja xi ruħ midinba mimlija ħtijiet niġri ngħannaqha miegħi u nserrħilha qalbha.

Ara ma taħsibx li min jersaq lejja sa jmur lura minn ħdejja b’idu vojta. Għax jien bħal funtana li minnha ħierġa l-ilma tal-ħajja, l-ilma tal-grazzja, l-ilma tal-imħabba vera. Jien nagħti minn dan l-ilma lil kull min jersaq lejja. Dan hu dak l-ilma li kont tkellimt dwaru mas-Samaritana.

Hawn hu l-ilma: l-Ewkaristija Mqaddsa. Dan hu l-ilma li jaqta’ kull għatx li jista’ jkollu l-bniedem. Id-dinja toffri ħafna kwalitajiet ta’ ilma iżda dawn flok jaqtgħu l-għatx ġewwieni aktar iżiduh. L-Ewkaristija hu l-ilma ħaj li jnaddaf u jsaħħaħ lil kull min jersaq jixorbu speċjalment min jirċevih fit-tqarbin. Kemm hi ħaġa kbira li bniedem jitqarben! Kemm nifraħ meta xi ħadd jirċevini bid-devozzjoni u bl-imħabba sinċiera. Għax jien ma vvintajtx dan is-Sagrament tal-għaġeb biex nibqa’ msakkar fit-tabernaklu. Jien ma rridx li nibqa’ msakkar f’kaxxa tad-deheb imżejna sabiħ.

Ivvintajt l-Ewkaristija għal żewġ raġunijiet. L-ewwel biex ngħammar mal-bnedmin il-ħin kollu biex xħin iridu jiġu u jsibuni u jiftħu qalbhom miegħi. Iżda l-aktar li nixtieq u li kelli f’moħħi fl-Aħħar Ċena hi li jiena nkun l-ilma ħaj li l-erwieħ jistgħu jixorbu minnu kuljum u b’hekk jitqawwew fir-ruħ u fil-ġisem tagħhom. O li kieku tkun taf x’jiġri meta ruħ tirċevini fit-tqarbin! Il-glorja tat-Tabor isseħħ fik meta titqarben. Kieku kellek tifhem imqar ftit xi tfisser il-preżenza tiegħi fik meta titqarben, kieku żgur li ma titlifhiex tqarbina kuljum. Naturalment aktar ma ruħ tirċevini bl-imħabba iżjed tirċievi minn għandi grazzji spiritwali.

Huwa għalhekk li t-tqarbin ma jħallix l-istess effett f’kulħadd. Hawn min jirċevini bi drawwa. Hawn min jirċevini iżda qalbu u moħħu ma jkunux fija. Imbagħad hemm ukoll min jirċevini bla ma jistħoqqlu. Jien inkun nixtieq li nagħti grazzji kbar lil kull min jirċevini, iżda ħafna, jaħasra, ma jkunux disposti u ppreparati li jilqgħuhom. Kemm grazzji jintilfu meta jiġri hekk. Ħalli nagħti xi eżempji. X’jiswa li tagħti ħobża friska lil tarbija ta’ xi ftit xhur? Lil tarbija għalxejn toffrilha frotta bnina għax tkun għadha mhix matura biżżejjed għal din il-kwalita’ ta’ ikel.

Hekk jiġri wkoll fit-tqarbin. Aktar ma r-ruħ tkun miftuħa għall-preżenza tiegħi, aktar nagħtiha mill-qawwa moħbija tiegħi. Bħalma jiġri f’tazza tal-ħġieġ. Aktar ma din tkun vojta aktar wieħed jista’ jimlieha bl-ilma. Meta tersaq lejja fl-Ewkaristija żvojta lilek innifsek billi tagħtini kulma jkun qed itaqqlek. Iżżomm xejn moħbi minni. Agħtini kollox anki l-ħtijiet u d-dgħjufija tiegħek. B’hekk inkun nista’ nimliek bil-qawwa tal-preżenza tiegħi. Kif l-anġli stess jistagħġbu kif jiena wasalt biex noħloq din l-invenzjoni tal-Ewkaristija. Forsi mhix ħaġa tal-għaġeb li jiena, li jien Alla qawwi u kbir, niċċekken tant biex nidħol ngħammar fi bniedem li jiena stess ħlaqt?

Id-dinja hija ċkejkna wisq għalija iżda mbagħad l-għaxqa tiegħi meta ruħ twajba u niedma tirċevini. Bħalma kont għidt lil Ġuljana ta’ Norich ħafna snin ilu, ngħid lilek illum ukoll. L-aktar ħaġa li nixtieq hi li nsaltan fil-qlub tal-bnedmin. Iva, hemm nixtieq li nibni t-tron tiegħi: f’qalb il-bniedem. Ħallini nsaltan jien f’ħajtek. Ħallini nagħtik mill-ilma ħaj ħiereġ mill-għajn ta’ qalbi. Tqarben spiss u meta titqarben aħseb sew xi tkun qed tagħmel. Itlobni biex inbiddlek bil-mod il-mod. Kemm jiddispjaċini meta nara li n-numru ta’ dawk li jirċevuni qed jonqos flok jiżdied. Ma jafux x’inhuma jitilfu. Kemm nixtieqhom jersqu lejja. Għala ma jaċċettawx l-istedina tiegħi? Għala ma jridunix f’ħajjithom b’mod intimu? Fit-tqarbin jien u dak li jirċevini nsiru ħaġa waħda. Din mhix ħaġa tassew straordinarja? Mhix meravilja ħaġa bħal din? Tinsiex li jien Alla…..

Issa għidli dak kollu li tixtieq, dak li qed itaqqlek jew isewwidlek qalbek.

Hawn iftaħ qalbek ma’ Ġesu’.

Jekk sarlek il-ħin aħseb biex tmur. Ftakar fija spiss matul il-ġurnata u matul il-lejl.

Spiritwalment tista’ teħodni miegħek kullimkien, iva kullimkien. Kemm waqt ix-xogħol u kemm waqt il-mistrieħ nieħu gost li nkun miegħek.

Inħobbok.
Inħobbok ħafna.
Inħobbok ferm aktar milli qatt tista’ tifhem.
Mur fis-sliem. Ilqa’ l-barka tiegħi.
Il-paċi miegħek.

Ġesu’ Ewkaristija, int is-soluzzjoni siekta tal-problemi kollha tagħna.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.