12. Innijiet

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

web3-shrine-of-our-lady-of-la-salette-blessed-sacrament-eucharistic-adoration-godong-fr465275a

Ejja fina Ġesu’ Ostja

O Mulejja Int Stedintna
meta mtaqqla, niġu ħdejk,
int wegħidtna li tfarraġna
kif ninxteħtu hawn, f’riġlejk.

Aħna nemmnu fil-Kliem Tiegħek
għaliex Int tal-Ħajja s-Sid
u trid biss lil qalbna msejkna
tkun mimlija Paċi w Ġid.

O Ġesu’ ma kienx biżżejjed
li temm ħajtek fuq Salib,
ridt ukoll li tibqa’ magħna
Moħbi hawn… l-Egħżeż Ħabib.

Ridt tmantnina b’dan il-Ġisem
b’dan id-Demm tiegħek Qaddis,
ridt turina kemm il-bniedem
hu għal Qalbek… hekk għażiż.

O Mulejja, xejn fid-dinja
lil dil-qalb ma jimla sħiħ,
moħħna jiġri wara l-hena…
l-ebda hena ma thennih.

Inti biss, O Ġesu’ Ostja,
fiK il-milja minn tal-ferħ,
il-qalb tagħna biK tithenna
u fiK biss issib is-serħ.

Mix-xejn tagħna, Ġesu’ Ostja,
Nadurawk u inqimuk,
u għax tħobbna fuq li tħobbna
ma rridux ħlief inħobbuk.

Aħna nwiegħdu li npattulek
għall-bnedmin li joffenduk
u bl-imġiba kiefra tagħhom
ma jagħmlux ħlief ikasbruk.

Int il-Ħobż li ġej mis-Sema,
Inti l-Manna tat-tajbin,
Int il-Qawwa tal-mifluġa,
Int s-Serħ tal-imnikktin.

Ejja fina, Ġesu’ Ostja,
Ħa ssaħħaħna kif taf Int…
Kien għalhekk li taħt dix-xbieha
ridt tinħeba u ċċekkint.

Għajn ta’ Barka, Għajn ta’ Grazzja,
Ġid is-Sema jinsab fiK:
X’xorti għandu, Ġesu’ Ostja
min kuljum jitgħajjex biK…

Ejja fina, Ġesu’ Ostja,
Ejja fina, ta’ kuljum,
kemm sabiħ tintemm ħajjitna
jekk nilqgħuk f’dak l-Aħħar Jum.

N.B. Dan l-innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Lil Marija Reġina.”

Ejjew Għandi…

Xejn ma jqaddsek,
Xejn ma jferrħek,
daqs Ġesu’ Ewkaristija…

Xejn ma jħeġġek,
Xejn ma jfarrġek,
daqs Ġesu’, Iben Marija,
Moħbi taħt l-ispeċi t’Ostja.

Jekk tinsab fid-dieq, imtaqqal,
ersaq fis f’riġlejn Ġesu’;
jgħib in-niket, tgħib il-għeja,
terġa’ r-ruħ tikseb virtu’…

Mhux Hu qallek; “Ejja għandi
meta mtaqqal jew għajjien…”
Itlaq kollox, mur ma’ ġenbu,
ma tibqax aktar ħosbien…

Ruħek tgħum ġo baħar dija…
Terġa’ l-paċi ġewwa qalbek,
Jerġa’ l-moħħ isib mistrieħ,
Terġa’ ruħek tieħu l-ħajja
jekk ta’ spiss titgħajjex bih.

Agħti qima ‘l Ġesu’ Ostja
w iżżiħajr ‘l Ommu Marija
għaliex huwa permezz tagħha
li jinsab fl-Ewkaristija.

Għaliex Hi li tagħtu l-ħajja,
Fiha tnissel b’Ġisem, b’Demm…
Kienet l-ewwel Tabernaklu,
u Qalb Kristu ssawret hemm.

Kienet l-ewwel Ostensorju
u ġo fiha aduratu,
bħalma f’Betlem fil-maxtura
l-ewwel qima Hi li tatu.

Meta niżlet mill-Kalvarju
Hi lil Ġwanni ħadet magħha
u flimkien max-Xirka Mqaddsa
adurat lill-Iben Tagħha…

U hemm bdiet il-ħajja ġdida
t’Omm il-Knisja, l-Omm Marija,
u ħarsitha bl-akbar għożża
sew kif Omm taf tgħożż tarbija.

Meta Rxoxta w tela’ s-Sema
baqgħet tgħix ħajja moħbija
f’għaqda sħiħa m’Alla moħbi…
taduraH fl-Ewkaristija.

Xejn ma jqarrbek,
Xejn ma jressqek,
lejn Ġesu’ Ewkaristija
daqskemm tressqek b’imħabbitha
Omm Ġesu’, Sidtna Marija.

Ġesu’ Ħabibna

Ġesu’ ħabibna, Int l-għaxqa tagħna,
Ridt tiġi fostna u bħalna ssir,
Biex lilna tifdi tad-dnub mill-jasar
U b’hekk ħadd minna ma jibqa’ lsir;

Fit-Tabernaklu Mqaddes
Ħalli nqimuk henjin,
Flimkien mal-Anġli deh Int ħallina
Lilek inqimu Ġesu’ Ħanin.

Ġesu’ Ħabibna, Int ridt għalina
Tieħu mewt ħarxa fuq is-Salib,
Sabiex mill-ħtija tad-dnub teħlisna
U lejn dik Qalbek tressaqna qrib;

Flimkien mal-Omm Għażiża
Ħallina nberkuk,
Għax Int fdejtna flimkien ma’ Ommok
Ħallina Magħha iva nħobbuk.

Ġesu’ Ħabibna ma kienx biżżejjed
Li tmut għalina fuq is-Salib
Ridt tibqa’ moħbi f’din l-Ostja Mqaddsa
Biex niġu għandek bħal għand ħabib;

O Ġesu’ Inti l-għaxqa
Ta’ kull min jiġi ħdejk,
U il-qalb tagħna le ma ssibx paċi
Ħlief meta niġu hawnhekk f’riġlejk.

Għax aħna msejknin, Ġesu’ noffrulek,
Biex aħna nuru li nħobbuk
Il-Qalb bla Tebgħa t’Ommok Marija…
Ħaġ’ isbaħ minnha m’għandniex x’nagħtuk.

Int Fiha ssib il-għaxqa,
Il-Hena w il-mistrieħ,
Kif dak Missierek… il-Missier Alla
Il-għaxqa f’Qalbek isibha sħiħ.

N.B. Dan l-Innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Għidtilna Kelma.”

Inwegħduk O Ġesu’ din is-Sena

O Ġesu’ li hawn moħbi quddiemna
nitolbuk li tilqagħna f’riġlejk,
biex minn qalbna ħajr niżżu tal-grazzji
li fi mħabbtek xerridt minn idejk;

“Grazzi”, iva minn qalbna ngħidulek
tal-imħabba li lilna ħabbejt,
għax dik ħarstek Int fuqna żammejtha
u lil ħadd minna fl-hemm ma ħallejt.

Niżżukħajr, O Ġesu’ fl-Ostja Mqaddsa,
ta’ kemm drabi ġejt tgħammar hawnhekk…
ġo din qalbna, hekk fqajr’ hekk imsejkna,
għaliex iva Int tħobbna daqshekk.

U nixtiequ noffrulek l-imħabba
illi biha ħabbitek dik l-Omm,
Dik li ridt li tkun Ommok u Ommna
Sabiex lilna fi mħabbtek iżżomm.

Inwegħduk, O Ġesu’, din is-sena
illi niġu ta’ spiss hawn f’riġlejk…
biex terfgħana mill-faqar ta’ ruħna…
għaliex ruħna tistagħna hawn ħdejk.

Inti biss tkun il-għaxqa ta’ qlubna
għax ħadd ħliefek ma jżommna henjin,
għax fik biss hemm il-milja tal-hena…
Inti biss lilna żżomm ferħanin.

Aħna nwiegħdu, Ġesu’ u naħilfu
li nqimuk, nadurawk f’kull altar
fejn tinsab l-aktar waħdek… imnikket…
jew imżeblaħ bl-offiżi tal-kbar.

Int li dejjem liċ-ċkejkna madwarek
Ridt li jkollok f’dirgħajk imqabbdin
Hawn noffrulek l-imħabba taċ-ċkejkna,
ta’ qlub ħelwa, qlub nodfa… safjin.

N.B. Dan l-Innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Lil Ġesu’ Ostja.”

O Ġesu’ Ostja Għaxqa ta’ Qalbna

O Ġesu’ twajjeb ġejna quddiemek
b’għanja sabiħa, ħierġa mill-qalb;
“Grazzi Mulejja talli ġejt fostna
biex tibqa’ magħna, biex tilqa’ t-talb.

O Ġesu’ Ostja, Għaxqa ta’ qalbna
Int isma’ talbna, Ħanin Ġesu’. Rit./

O Missier Twajjeb aħna wliedek,
ulied imsejkna f’dal-wied tad-dmugħ,
għalhekk Int tajtna dal-Ġisem Tiegħek
u dad-Demm Tiegħek b’ikel tar-ruħ.

O Ġesu’ Ostja… Rit./

Aħna nixtiequ li d-dinja kollha
tħobbok minn qalbha kif ħabbejt’ Int
Meta Kbir Alla, li xejn ma jesgħek,
ġo Ostja ċkejkna hekk iċċekkint.

O Ġesu’ Ostja… Rit./

Għax aħna msejkna m’għandniex x’noffrulek…
Ħu x-xejn tagħna, Twajjeb Ġesu’,
U max-xejn tagħna noffru ‘l Qalb t’Ommok
w’Ommna Marija, Omm kull virtu’.

O Ġesu’ Ostja… Rit./

Verġni Marija naduraw Miegħek
Lil Ġesu’ Ostja f’das-Sagrament;
Int tajtna ‘l Ibnek… Hu tana ‘l Ġismu
Hu tana ‘l Demmu… Eternament.

O Ġesu’ Ostja… Rit./

N.B. Dan l-Innu jista’ jitkanta fuq l-Innu “Ismagħha l-Għanja.”

11. Infakkru fil-qosor żewġ Avvenimenti Prinċipali li l-aktar jolqtuna

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

st_andre_john-paul_iiL-Ewwel:

Il-Messaġġ tal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II lis-Saċerdoti fil-Kungress Internazzjonali tas-Saċerdoti li seħħ fil-Gżejjer tagħna bejn it-18 u 23 t’Ottubru 2004, meta fil-21 t’Ottubru fil-11 ta’ filgħodu permezz tas-satellita ingħaqad mas-Saċerdoti miġburin f’Dar il-Mediterran tal-Konferenzi u li kienu ġejjin minn madwar 90 pajjiż. Il-messaġġ kien ċar u qawwi: “Il-Knisja għandha bżonn ta’ Saċerdoti qaddisa li min-naħa tagħhom ikunu dawk li jiffrumaw qaddisin għall-millennju l-ġdid.”

“Il-Mulej qed jistedinkom, għeżież Saċerdoti, biex tkunu qabel xejn appostli permezz tal-qdusija ta’ ħajjitkom. Huwa dmir tagħkom li twasslu kullimkien il-qawwa tal-kelma tal-verita’ tal-Vanġelu, li biss tista’ tibdel fil-profond il-qalb tal-bniedem u tagħtih il-paċi.

 “Għeżież Saċerdoti, jekk intom tħallu lilkom infuskom li tiġu maħtufa minn Kristu bħall-Appostlu Pawlu, allura anki intom tkun f’qagħda li tħabbru fit-toroq tad-dinja l-ħniena bla qies tal-Missier tagħna tas-Sema, li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jagħarfu l-verita’ (1 Tim 2, 4) Allura intom issiru għalliema kredibbli tal-ħajja evanġelika u profeti tat-tama.

“Fid-dinja li tinsab bla sabar, mifruda, milquta mill-vjolenza u l-gwerer, hawn min jistaqsi jekk għadux possibbli li wieħed jitkellem dwar it-tama. Iżda propju f’dan il-mument huwa indispensabbli li wieħed jippreżenta bil-kuraġġ it-tama vera u sħiħa tal-bniedem, li hija Kristu Ġesu’.

“Il-Mudell tas-sema, li għandha dejjem tkun l-ispirazzjoni tagħkom, hija l-Verġni Mbierka. Kien lill-Anġlu Gabriel li t-tfajla umli ta’ Nażaret uriet id-disponibilta’ sħiħa tagħha sabiex twettaq ir-rieda t’Alla meta qalet, “hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ikun minni skont kelmtek.” (Lq 1, 38)

“Dik l-iva, tal-bidu hija kompliet twettaqha f’kull mument ta’ ħajjitha sal-Kalvarju meta waqt li Ġesu’ kien qed imut, huwa afdaha lil Ġwanni: “Ekku Ommok” (Ġw 19, 27). Minn dak il-jum Marija saret omm dawk kollha li jemmnu, imma b’mod speċjali ommkom, għeżież Saċerdoti, sabiex tkun tista’ takkumpanjakom matul it-triq kull ġurnata ta’ ħajjitkom.

“Fittxuha dejjem fil-ministeru tagħkom. Il-Verġni Marija tgħinkom biex twasslu liż-żgħar u liż-żgħażagħ, lill-familji u lill-morda, lill-imprendituri u lill-ħaddiema, lill-intellettwali u lill-politiċi, fi kliem ieħor lill-umanita’ kollha, il-frott imbierek tal-ġuf tagħha, is-Salvatur li ġie mislub u li qam mill-mewt. Jalla kulħadd jilqgħu, iħobbu u jibqa’ fidil lejh sat-tmiem.

“Lil kulħadd nagħti l-barka kollha mħabba tiegħi.”

veritatis splendorIt-Tieni: L-Ittra ta’ San Ġwanni Pawlu II

L-Ittra Appostolika għas-sena tal-Ewkaristija “ Mane Nobiscum Domine” (Ibqa’ Magħna Mulej)

Sejħa lill-Knisja Kollha biex tikkontempla u tadura l-Ewkaristija

Il-Papa fetaħ din is-Sena Ewkaristika b’ċelebrazzjoni solenni fil-Bażilika ta’ San Pietru fis-17 t’Ottubru. Se nġibu fir-rakkomandazzjonijiet li għamel il-Papa fil-konklużżjoni tal-Ittra Appostolika.

Il-Papa qal li s-Sena tal-Ewkaristija għandha tkun għal kulħadd okkażjoni prezzjuża biex jagħraf aktar it-teżor uniku li Kristu fada lill-Knisja tiegħu. Għandha tkun stimolu għal ċelebrazzjoni aktar imħeġġa u sinċiera, li minnha titnissel ħajja nisranija ttrasformata bl-imħabba. Il-Papa osserva li jistgħu jitħejjew ħafna attivitajiet skont il-ġudizzju tal-isqfijiet. Huwa qal li mhuwiex jitlob li jsiru affarijiet starordinarji, imma l-inizjattivi jkollhom il-marka ta’ spiritwalita’ profonda, jekk il-frott ta’ din is-sena jkun biss dak li jagħti ħajja ġdida liċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tal-Ħadd fil-komunitajiet Nsara kollha u li jżid l-Adorazzjoni Ewkaristika barra mill-quddiesa, din is-sena tkun kisbet riżultati importanti. Imma hija ħaġa tajba, kompla l-Papa li nimmiraw fil-għoli u ma nikkuntentawx b’affarijiet medjokri, għaliex nafu li nistgħu norbtu dejjem fuq l-għajnuna t’Alla.

Il-Papa indirizza direttament lid-diversi taqsimiet tal-Poplu t’Alla.

Lilkom, għeżież ħuti fl-Episkopat, nafda din is-sena, żgur li tilqgħu s-sejħa tiegħi bil-ħeġġa appostolika tagħkom kollha.

Lilkom Saċerdoti, li kuljum tirrepetu l-kliem tal-Konsagrazzjoni u intom xhieda u ħabbara tal-Miraklu kbir tal-Imħabba li jseħħ f’idejkom, ħallu l-grazzja ta’ din is-sena speċjali tqanqalkom biex tiċċelebraw kuljum il-Quddiesa bil-ferħ u l-ħeġġa tal-ewwel darba, u toqogħdu titolbu bil-qalb quddiem it-Tabernaklu.

Lilkom, Djakni, li intom imdaħħla mill-qrib fil-ministeru tal-kelma u fis-servizz tal-Altar, ħa tkun sena ta’ grazzja għalikom. Anke, intom, letturi, akkolti, u ministri starordinarji tat-Tqarbin, agħarfu sewwa d-don li ngħatalkom bid-dmirijiet afdati lilkom għaċ-ċelebrazzjoni denja tal-Ewkaristija.

B’mod partikolari ndur lejkom, Saċerdoti Futuri, fil-ħajja tas-Seminarju fittxu li tesperjenzaw kemm hu ħelu mhux biss li tipparteċipaw kuljum fil-quddiesa, imma wkoll li ddumu fid-djalogu ma’ Ġesu’ Ewkaristija.

Intom, irġiel u nisa kkonsagrati, imsejħin mill-istess konsagrazzjoni tagħkom għal kontemplazzjoni aktar fit-tul, ftakru li Ġesu’ fit-Tabernaklu jistenniekom ħdejh biex jimla lil qalbkom b’dik l-esperjenza intima tal-ħbiberija tiegħu, li hi biss tagħti sens u timla lil ħajjitkom.

Intom ilkoll fidili, skopru mill-ġdid id-don tal-Ewkaristija bħala dawl u qawwa għall-ħajja tagħkom ta’ kuljum fid-dinja, fix-xogħol tagħkom u fis-sitwazzjonijiet l-aktar differenti. Skopruh fuq kollox biex tgħixu bis-sħiħ is-sbuħija u l-missjoni tal-familja.

Nistenna ħafna minnkom, żgħażagħ, filwaqt li nġeddilkom l-appuntament għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Cologne. It-tema magħżula – “Ġejna nqimuh” (Mt. 2, 2) – hija adattata ħafna biex tissuġerilkom il-mod kif għandkom tgħixu din is-Sena Ewkaristika. Ġibu għall-laqgħa ma’ Ġesu’, moħbi taħt ix-xbihat Ewkaristiċi, l-entużjażmu kollu ta’ l-eta’ tagħkom, tat-tama tagħkom u tal-kapaċita’ tagħkom li tħobbu.

image33L-Għajn tal-Ħajja tal-Knisja

Il-Papa qal li għandna quddiem għajnejna l-eżempji tal-qaddisin, li fl-Ewkaristija sabu n-nutriment għall-mixja tal-perfezzjoni tagħhom. Kemm -il darba huma xerrdu dmugħ ta’ kommozzjoni quddiem misteru hekk kbir u għexu sigħat indeskrivibbli ta’ ferħ quddiem is-Sagrament tal-Altar. Tgħinna fuq kollox l-Imqaddsa Verġni Marija. “Il-Knisja, hi u tħares lejn Marija bħala mudell tagħha, tħoss li hija msejħa biex issir tixbahha wkoll fir-rabta tagħha ma’ dan il-misteru Mqaddes.” (Ecclesia de Eucharistia, 53). Il-Ħobż Ewakristiku li nirċievu hu l-ġisem immakulat tal-Iben.

Il-Papa esprima x-xewqa li, f’din is-Sena ta’ Grazzja, il-Knisja, megħjuna minn Marija, issib ħeġġa ġdida għall-missjoni tagħha u tagħraf dejjem aktar fl-Ewkaristija l-Għajn u l-Quċċata tal-ħajja kollha tagħha.

 

10. Ċelebrazzjoni Ewkaristika għall-Bżonnijiet tal-Missjoni u tal-Missjunarji

Dokument PDF jew WORD ta’ din l-adorazzjoni.

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

2015-05_LT-SeeYouEucharist

Espożizzjoni tas-Santissmu Sagrament

Kant tal-Bidu: Flimkien Ġesu’ Maħbub

Flimkien Ġesu’ Maħbub,
Kull ġieħ u ħajr nagħtuk;
Kif Int ħabbejtna lkoll
Nixtiequ li nħobbuk.
Ifħtilna l-bieb ta’ dik id-dar
Fejn qiegħed waħdek lejl u nhar.

Rit/. Kull ġieħ u ħajr nagħtuk (x2)

Ħallina ħdejk Ġesu’
Quddiemek mixħutin.
Int tħobb tarahom flimkien
Lil ħutek maħbubin
Aħbina lkoll ġo dik il-Qalb
Biex tisma’ l-qlub li jgħidu t-talb.

R./ Kull ġieħ u ħajr nagħtuk (x2)

Int l-hena, is-sliem, il-ferħ
Ta’ min jittama fik.
Int faraġ ta’ kull qalb
Li tħobb titgħaxxaq bik.
Mis-sema nżilt u fostna ġejt,
Biex iħobbuk dawk li ħabbejt.

Rit/. Kull ġieħ u ħajr nagħtuk (x2)

Vista lil Ġesu’ Sagramentat

Taħt ix-xbieha t’Ostja ċkejkna
Ġejt inżurek, nadurak
O Ġesu’ bqajt tgħammar fostna,
Biex tkun l-għaxqa ta’ kulħadd.
Missierna, Sliema, Glorja

Ma nsibx kliem, O Alla tiegħi,
Biex infaħħrek kif irrid,
Għax jien xejn u Inti kollox,
Int fawwara ta’ kull ġid.
Missierna. Sliema, Glorja

Kemm nixtieq dal-ħin hawn miegħek,
Ninsa kollox u ‘l kulħadd,
Biex minn qalbi nista’ ngħidlek
Egħżeż minnek m’għandi ‘l ħadd.
Missierna, Sliema, Glorja

Jiena naf li kemm -il darba
Mal-ġid bdiltek ta’ din l-art,
U kmand Tiegħek, fi bluhiti
Bi dnubieti jien każbart.
Missierna, Sliema, Glorja

Nagħtik ġieħ mal-anġli kollha
Mal-eluf ta’ qaddisin,
Li fis-sema b’leħen wieħed,
Ifaħħruk ilkoll henjin.
Missierna, Sliema, Glorja

Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, Glorja

Intenzjoni:
Noffru din is-siegħa adorazzjoni għall-bżonnijiet tal-Missjoni u tal-Missjunarji u biex il-Mulej jurina kif nistgħu ngħinu biex tinxtered is-Saltna t’Alla fl-artijiet lil ħutna.

Missjoni. Marija Santissma kienet l-Ewwel Missjunarja u taħt il-ħarsien tagħha sejrin nagħmlu din l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Talb ta’ Adorazzjoni
Wara kull invokazzjoni ngħidu flimkien: NADURAWK ĠESU’ FEDDEJ TAGĦNA.
Nadurawk, Ġesu’, ħaġa waħda mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu.
Nadurawk, Ġesu’, li għax tħobbna ċċekkint u sirt bniedem bħalna.
Nadurawk, Ġesu’, li tħassart lin-nies ta’ żmienek għax kienu bħal merħla mingħajr ragħaj.
Nadurawk, Ġesu’, l-uniku Feddej tal-bnedmin kollha.
Nadurawk, Ġesu’, tal-imħabba bla qies tiegħek li ridt tibqa’ magħna fl-Ewkaristija.
Nadurawk, Ġesu’, li Inti preżenti fostna.
Nadurawk, Ħobż qaddis li tagħti l-ħajja lill-bnedmin kollha.
Nadurawk, Ġesu’, li tgħaqqad lill-bnedmin kollha ħaġa waħda bejniethom permezz tal-Ewkaristija.

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani (Kap 10 V. 9)

“Jekk inti tistqarr b’fommok, “Ġesu’ hu l-Mulej”, u temmen f’qalbek li Alla qajmu mill-Imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f’qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqarr b’xofftejh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, “Kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemmx għażla bejn Lhud u Griegi; Alla hu s-Sid ta’ kulħadd u għani ma’ dawk kollha li jsejħulu, għax kull min isejjaħ isem il-Mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil dak li ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f’dak ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandruhulhomx? Kif jistgħu ixandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub, “Kemm huma sbieħ ir-riġlejn ta’ dawk li jħabbru l-ġid, iżda mhux kulħadd qagħad għall-kelma tal-Evanġelju. Isaija ħabbar: “Mulej, min emmen il-kelma li sema’ mingħandna?” Għax il-fidi tiġi mis-smigħ, u s-smigħ mill-kelma ta’ Kristu. Imma ngħid jien, jaqaw ma semgħux? Żgur li semgħu l-Iskrittura tgħid; “Leħinhom inxtered mal-art kollha, u l-kelma tagħhom laħqet truf id-dinja.”

Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu Ħajr lil Alla

Mument ta’ Skiet

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mattew (Kap 9 V 35-38)

Ġesu’ dar l-ibliet u l-irħula kollha jgħallem fis-sinagogi, ixandar il-Bxara t-tajba tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta’ mard u lil kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu.”

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Salm Responsorjali (Salm 96)
R/. Morru fid-dinja kollha u xandru l-Bxara t-Tajba

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;
għannu lill-Mulej fl-art kollha;
għannu lill-Mulej, bierku Ismu;
Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. R/.

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu.
Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli
agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa;
agħtu lill-Mulej, is-sebħ ta’ Ismu. R/.

Ġibulu l-offerti, u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu;
inxteħtu quddiem il-Mulej b’tiżjin qaddis;
triegħdu quddiemu, nies kollha tal-art;
Għidu fost il-ġnus; “Il-Mulej isaltan”
Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek;
hu jiġġudika ‘l popli bis-sewwa. R/.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih,
ħa jifraħ ir-raba’ u kull ma fih,
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk
quddiem il-Mulej, għax ġej,
għax ġej, biex jagħmel ħaqq mill-art.
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa Tiegħu. R/.

Mument ta’ Skiet

josh-applegate-122366-unsplash

Kant: Waslet is-Siegħa

Jien se nagħtikom kmandament ġdid;
Li tħobbu ‘l Alla u lil xulxin.
Minn dan jagħarfukom
Li lkoll intom tiegħi
Jekk tħobbu ‘l-aħwa kif ħabbejtkom jien.

Waslet is-siegħa, Missier Qaddis,
Biex Int issebbaħ lill-Iben Tiegħek,
Għax din hi l-ħajja,
Li jagħarfu lkoll lilek,
Biex dawk li tajtni jgħixu lkoll miegħek.

Missier Qaddis, ħarishom f’Ismek
Dawk l’Inti tajtni nitlob għalihom.
Kif int bgħatt lili,
Hekk jien nibgħat lilhom
Għax jien ħabbejthom kif ħabbejtni Int.

U għal dawk kollha li jemmnu fija,
Kif Inti fija u Jiena fik,
Hekk huma jkunu
Ħaġa waħda fina
Biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċa qatt.

Riflessjoni:

Fuq il-Missjoni:
Min-natura tagħha nnfisha l-Knisja f’din id-dinja hija Missjunarja; kif il-Missier bagħat lil Ġesu’ hekk Ġesu’ bagħat lill-Knisja fid-dinja kollha biex ixxandar l-Isem tiegħu lill-Popli kollha. Il-mandat: “Morru fid-dinja kollha u agħmlu dixxpli mill-ġnus kollha u għammduhom fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu”… dan il-mandat għadu jgħodd għall-Knisja tallum.

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fil-messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja (1986) ikellimna fuq l-importanza kbira li bħala nsara għandna d-dmir li nwasslu bil-kelma u bl-eżempju lil Ġesu’ lil ħutna l-bnedmin. Dan huwa dmir mhux biss tas-saċerdoti imma ta’ kull nisrani. Il-Papa jkompli jgħid li “llum naraw l-impenn biex inxandru, nixhdu u naqdu l-Evanġelju qed isir aktar urġenti; qed jinħass aktar il-bżonn li ngħinu lill-Missjunarji, kemm jekk saċerdoti, kemm jekk persuni kkonsagrati lil Alla fid-dinja, kemm jekk volontiera lajċi. L-istess Papa jsemmi b’enfasi l-importanza tat-talb għall-ħidma Missjunarja. Għalhekk kif aħna ninsabu quddiem Ġesu’ Ewkaristija, ejjew nitolbu għall-bżonnijiet tal-Missjunarji li jaħdmu barra minn pajjiżna u nitolbuh sabiex nifhmu aħjar x’għandu jkun is-sehem tagħna fix-xandir tal-Evanġelju. Il-Papa juri ħtieġa li niżżuħajr lill-Mulej għaliex ħafna minn uliedu, familji nsara, wieġbu għall-għanjiet tal-Ġurnata Missjunarja b’eżempji mill-isbaħ ta’ mħabba universali u disinteressata. Huma taw xhieda ta’ dan billi offrew ħafna sagrifiċċji u talb għall-Missjunarji u xi drabi billi qasmu direttament magħhom fit-tbatijiet appostoliċi tagħhom. Bl-istess mod Ġesu’ qiegħed jibgħat lilna biex inxandruh fost dawk li niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna, u l-esperjenza li għandna ta’ Ġesu’ ma nistgħux inżommuha għalina, għandna l-obbligu li naqsmuha mal-oħrajn.

Kant: Quddiemek Hawn Miġbura

Quddiemek hawn miġbura,
Flimkien, Ġesu nqimuk.
Arana lkoll madwarek:
Int taf kemm inħobbuk.

Rit./ Ħallina nibqgħu miegħek
Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ.
Int l-hena, d-dawl it-tama,
Il-għaxqa u l-mistrieħ. (x2)

Int ridt li tibqa’ magħna
Biex dejjem insibuk;
O x’ferħ inħossu f’qalbna
Kull meta nirċevuk.

R./ Ħallina nibqgħu miegħek…

Iġbidna lejk x’ħin niġu
Quddiemek f’dan is-skiet;
Biex nilqgħu ġo sidirna
Ilkoll ħobż is-smewwiet.

R./ Ħallina nibqgħu miegħek…

Nitkellmu ma’ Ġesu’

O Ġesu’ preżenti fis-Sagrament tal-Imħabba, aħna nadurawk, u nerfgħu lejk it-talb umli tagħna. Mulej ikollok ħniena mill-poplu tiegħek. Anke llum ħafna bnedmin huma mitlufa bħal nagħaġ mingħajr ragħaj. Anke llum il-ħsad huwa bosta imma l-ħassada ftit. Nitolbuk Mulej ibgħat ħafna ħaddiema fil-qasam tiegħek. Ibgħat ħafna ħabbara li jxandru l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni u b’hekk ikomplu l-opra Tiegħek tal-Fidwa. Iżra’ fil-qlub ta’ tant żgħażagħ ix-xewqa li jiddedikaw ħajjithom kollha kemm hi fit-tixrid tal-Vanġelu f’artna u fl-art tal-Missjoni għas-salvazzjoni ta’ ħutna l-bnedmin. Mulej Ġesu’ li mitt fuq is-salib biex issalva lill-bnedmin u tajt lill-knisja tiegħek il-kmand li xxandar l-Evanġelju lill-ġnus kollha ara kif parti kbira mill-umanita’ għadha ma tafekx, għadha ma temminx fik. Inti li Int l-uniku Salvatur tad-dinja. Nitolbuk li tqajjem fil-Knisja tiegħek iż-żelu għas-salvazzjoni tal-erwieħ u li tqanqal tant qlub ġenerużi biex joffru l-ħajja tagħhom fil-kamp tal-Missjoni. O Ġesu’ Saċerdot Etern kabbar fil-Knisja Tiegħek in-numru tal-Missjunarji u iffurmahom skont id-disinji tal-Qalb Tiegħek Santissma. Asal O Ġesu’ għand l-infidili permezz tal-Missjunarji Tiegħek; biddilhom fik; agħmilhom strumenti tal-Ħniena, u agħmel li huma jwettqu bil-qawwa tal-Ispirtu Tiegħek l-opri li Inti stess wettaqt għas-salvazzjoni tad-dinja, Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Hekk ikun.

Invokazzjonijiet
Wara kull invokazzjoni ngħidu: Grazzi Mulej, għaliex inti tisma’ t-talba tagħna.

1. Ieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek u ilqa’ t-talb li qiegħda tagħmillek biex il-Bxara t-tajba tas-salvazzjoni tinxtered mal-art kollha u tagħti frott kullimkien. Nitolbu

2. Spirtu Qaddis, ixħet id-dawl tal-għerf tiegħek fuq l-Missjunarji kollha tad-dinja; agħmel li, mimlijin bil-ħeġġa qaddisa li jwasslu lil Ġesu’ lil ħuthom, huma jirnexxilhom iwettqu r-rieda tiegħek f’ħajjithom. Nitolbu

3. Mulej, nitolbuk, sabiex iktar żgħażagħ ġenerużi, bl-għajnuna ta’ Marija Santissma, iwieġbu bil-qalb għas-sejħa li qed tagħmlilhom sabiex iwasslu l-Kelma u s-Sagramenti tiegħek lil ħuthom il-bnedmin barra minn art twelidhom. Nitolbu

4. Nitolbuk, Mulej, sabiex il-Maltin tal-Gżejjer tagħna iħossu dejjem iżjed is-sens Missjunarju tal-Knisja billi jitolbu, jagħmlu sagrifiċċji u jgħinu lill-Knisja barra minn Malta. Nitolbu

5. Missier Qaddis, nitolbuk sabiex aktar lajċi, bl-għajnuna tal-Opri Missjunarji Pontifiċji, jifhmu aktar is-sens ta’ Knisja Universali u jkunu lesti li joffru xi żmien minn ħajjithom f’servizz ta’ mħabba għal ħuthom il-bnedmin. Nitolbu

6. Għall-Missjunarji Maltin li qed jgħinu l-Knisja barra minn pajjiżna sabiex bl-eżempju tagħhom iqanqlu aktar żgħażagħ biex iwieġbu għas-sejħa Tiegħek. Nitolbu

7. Nitolbu għall-Missjunarji mejtin; agħtihom sehem, Mulej, fil-Liturġija tiegħek tas-sema. Nitolbu

Talba tal-Aħħar

O Ġesu’, li ħlaqtna għalik u tridna lkoll insalvaw, Inti li sejjaħt lill-Appostli biex ikunu sajjieda tal-bnedmin. Sejjaħ issa żgħażagħ imħeġġa biex jiġu warajk u jkunu ministri tiegħek. Agħtihom dak il-għatx li kellek Int għall-fidwa tal-bnedmin kollha, li minħabba fihom jiġġedded kuljum is-sagrifiċċju tiegħek fuq l-altar.

Mulej Ġesu’, dejjem lest biex tidħol għalina, għallimna naħsbu fid-dinja kollha, fejn ħafna minn ħutna jitolbu fis-skiet għad-dawl tas-sema u għan-nar tal-imħabba, u hekk ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek biex ikomplu l-missjoni tiegħek, jibnu l-Ġisem Mistiku tiegħek, il-Knisja, u jsiru l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Sejjaħ ukoll, Mulej, ħafna xebbiet safja, mimlijin ħeġġa u qlubija, biex tikber fihom ix-xewqa tal-perfezzjoni nisranija ħalli jingħataw għall-qadi tal-Knisja u ta’ dawk kollha li jinħtieġu l-għajnuna u l-imħabba tagħhom. Hekk ikun.

Kant tal-Għeluq: Lil Alla bil-ferħ inkantaw

Lil Alla bil-ferħ inkantaw;
Għanja ta’ radd il-ħajr ngħannu lill-Mulej.

Ħa nersqu quddiemu bil-ferħ u t-tama f’qalbna;
Ħa ngħannu għanja ġdida lil Sid is-sema u l-art.

Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw…

Jifirħu l-muntanji, jifirħu s-siġar kollha
Jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-Mulej.

Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw…

Isebbħu lil Ismu l-għasafar tal-għelieqi;
Lil Ismu jsebbħu l-kwiekeb u l-fjuri tal-widien.

Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw…

Ħa ngħannu fuq l-arpa is-sebħ tal-qawwa tiegħu;
Ħa nfaħħru l-kobor t’Alla mal-kant tal-innijiet.

Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw…

Fid-dlam imexxina, fil-mergħa jieħu ħsiebna;
Jekk leħnu jidwi fostna llum nilqgħuh bil-ferħ.

Rit./ Lil Alla bil-ferħ inkantaw…

Għax hu Alla tagħna u aħna l-poplu tiegħu;
Imbierek min ifaħħar il-kobor tal-Mulej.

Tingħata l-Barka Sagramentali

9. Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet Sacerdotali u Reliġjużi

Dokument PDF jew WORD ta’ din l-adorazzjoni.

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

2016-1_LT-BeginnersGuideAdoration

Espożizzjoni tas-Sagrament

Kant tal-Bidu: Dan huwa l-Ħaruf Divin

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin

Veru Ħobż tal-Anġli;
Hu jgħix magħna ta’ kuljum
Nadurawh flimkien.

O xi kbir Miraklu – għamel dan Ġesu’,
Hawn fit-tabernaklu – jistkenn lejl u nhar.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin…

O x’għaġeb tas-sema – f’dan is-Sagrament,
Ġesu’ Iben t’Alla – jinsab verament.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin…

Nemmen b’fidi ferma – Inti s-Salvatur,
Veru Iben t’Alla – tagħna r-Redentur.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin…

Ninżel għarkupptejja – b’qima nadurah,
B’qima lilu noffri – għalkemm le narah.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin…

Ġismu w Demmu nieħu – ruħi ngħajjex bih,
Sakemm fih fil-Ġenna – għal dejjem nistrieħ.

Rit./ Dan huwa l-Ħaruf Divin…

Viżta lil Ġesu’ Sagramentat

Nadurak, O Ġesu’ tiegħi,
Lejl u nhar maqful għalina.
F’dik id-dwejra ħiemda u ċkejkna,
Sabiex lilek stess tagħtina.
Missierna, Sliema u Glorja

Kemm hi kbira dik l-imħabba,
Li urejt magħna l-bnedmin.
Meta għażilt li tibqa’ fostna,
F’dan is-Sagrament Divin.
Missierna, Sliema u Glorja

Fik isib il-kenn u l-faraġ,
Tant l-imġarrab kemm il-fqir.
U minn lest għalik isofri
Il-mibgħeda u t-tkasbir.
Missierna, Sliema u Glorja

Inti biss it-tama tagħna,
Li ttaffilna kull uġigħ.
U mingħajr il-barka tiegħek
Il-ferħ tagħna qatt m’hu sħiħ.
Missierna, Sliema u Glorja

Jalla tul ħajjitna kollha,
Nibqgħu dejjem inħobbuk.
U mad-dinja kollha frugħa,
Qatt ma nfittxu li nibdluk.
Missierna, Sliema u Glorja

Skont il-fehma tal-Papa. Missierna, Sliema u Glorja

Intenzjoni:
Illum se noffru din l-Adorazzjoni biex iktar żgħażagħ iwieġbu għall-Vokazzjoni Saċerdotali u Reliġjuża, biex aktar lajċi jieħdu sehem fl-Appostolat, u biex kull nisrani jagħraf id-dmir li jgħin fis-salvazzjoni tal-erwieħ… fis-salvazzjoni ta’ ħutu l-bnedmin.

Adorazzjoni:

O Ġesu’, preżenti fis-Sagrament tal-imħabba, aħna nadurawk, u nerfgħu lejk it-talb umli tagħna… Mulej ikollok ħniena mill-poplu tiegħek; anki llum ħafna bnedmin huma mitlufa… bħal nagħaġ mingħajr ragħaj; anke llum il-ħsad huwa kbir imma l-ħassada ftit..

Nitolbuk, Mulej ibgħat ħafna ħaddiema fil-qasam tiegħek… Ibgħat ħafna ħabbara li jxandru l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni u b’hekk ikomplu l-Opra Tiegħek tal-Fidwa… Iżra’ fil-qlub ta’ tant żgħażagħ ix-xewqa li jiddedikaw ħajjithom kollha kemm hi għalik u għas-salvazzjoni ta’ ħuthom il-bnedmin… Dawwal lil moħħhom… biex jagħarfu kemm hi grazzja kbira l-grazzja tas-sejħa li Inti tagħmlilhom… Saħħaħ il-volonta’ tagħhom biex ma jibżgħux quddiem is-sagrifiċċju… u ma jiġux imqarrqa mit-tlellix tad-dinja… Uri lill-ġenituri tagħhom kemm hija grazzja kbira għalihom stess li joffru lilek lil uliedhom… Agħti lill-għalliema taż-żgħażagħ id-dawl meħtieġ sabiex jikkoltivaw fil-qlub taż-żgħażagħ iż-żerriegħa tal-Vokazzjoni Saċerdotali jew Reliġjuża.

vocationsKant: Għidtilna Kelma

Għidtilna Kelma Ġesu’, Bin Alla;
Aħna emminniha, għax għidtha Int;
“Kulu dan ġismi, dan Demmi, ixorbu”,
U l-Anġli stagħġbu kemm iċċekkint.

Rit./ Deh, wettaq Int, Marija,
Il-fehma fit-twemmin;
Għax aħna rridu lil Ġesu’ Ibnek,
Isaltan dejjem fost il-Maltin.

It-tagħlim tiegħek, tagħlim tas-sema,
Le, Ġesu’ ħelu, qatt ma niċħduh.
Aħna nixtiequ li Malta tagħna,
Tkun dejjem tiegħek fil-qalb, fir-ruħ.

Rit./ Deh wettaq…

Kemm hu tas-saħħa dan il-Ħobż tiegħek,
Xi ħlewwa, x’benna minn tas-smewwiet.
Oh kemm hu msejken min ta’ dan l-ikel,
Ma jafx x’inhuma l-għeġubijiet.

Rit./ Deh wettaq…

Id-dinja mqarrqa tfittex il-hena,
Fil-pjaċir żieni, morr, kemm battal.
Fik biss il-barka, Ġesu’ ħabibna,
Id-dar tal-hena hemm fuq l-altar.

Rit./ Deh wettaq…

Qari mill-Atti tal-Appostli (K13, 1-4)
Fil-Knisja ta’ Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema; Barnaba, Xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni, Manaħen li kien trabba ma’ Erodi t-Tetrarka, u Sawl. Darba, waqt li kienu qegħdin iqimu lill-Mulej u jsumu, l-Ispirtu s-Santu qalilhom; “Agħżluli malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom.” Imbagħad, wara li talbu u samu qiegħdu jdejhom fuqhom u bagħtuhom.

Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu ħajr lil Alla

Qari mill-Evanġelu ta’ San Mattew ( K. 28- V16-20)
Il-ħdax id-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu’. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu’ resaq ikellimhom u qalilhom; “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru mela agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.”

Il-Kelma tal-Mulej
It-Tifħir lilek Kristu

Riflessjoni
Din is-sejħa ta’ Ġesu’ għall-Appostolat u għat-tixrid tal-Vanġelu mhijiex limitata biss għas-Saċerdoti u għar-Reliġjużi. Kull nisrani, kull mgħammed, kull membru tal-Knisja ta’ Kristu huwa fid-dover li jagħti sehmu, kulħadd skont ma jista’ għat-tixrid tas-Saltna t’Alla, għas-salvazzjoni ta’ ħutu l-bnedmin. Ħadd ma jista’ jsalva lilu nnifsu jekk ma jkunx jimpurtah mis-salvazzjoni ta’ ħutu l-oħra. Aħna nkunu veru aħwa meta nagħarfu u jekk nagħarfu li aħna wlied tal-istess Missier. Din li tfisser meta ngħidu Missierna li Inti fis-Smewwiet tiġi saltnatek… Agħmel li s-Saltna tiegħek tinxtered fost ħutna l-bnedmin. Dawk id-doni, dawk il-grazzji li rċevejna fil-Magħmudija obbligati naqsmuhom ma’ ħutna f’pajjiżna u ma’ ħutna fil-kontinenti l-oħra, ma’ ħutna li qatt ma semgħu bl-isem imqaddes ta’ Kristu Sidna, ma’ ħutna li huma neqsin minn kollox, imma l-iżjed mill-kelma tal-Ħajja… mill-kelma ta’ Kristu li tagħti l-vera Ħajja.

Fiż-żminijiet tagħna meta l-umanita’ msejkna qiegħda tfittex l-idejali tagħha fil-pjaċiri sfrenati, fil-vizzji, fid-drogi u l-bnedmin saru qishom merħla nagħaġ mingħajr ragħaj il-Qalb ta’ Ġesu’ hija aktar viċin tal-umanita’… u qatt daqs illum ma nħass il-bżonn li wieħed imidd idejh biex bl-għajnuna t’Alla, bit-talb, u bis-sagrifiċċju jwarrab l-erwieħ mill-perikli li jimminaċċjawhom, milli jieħdu passi foloz, milli jaqbdu t-triq tar-rovina u tat-telfien. Ħadd ma jista’ jibqa’ wieqaf u ma jagħmel xejn meta tant erwieħ mill-ħames kontinenti qegħdin jerfgħu idejhom ‘ il fuq u jittallbu ħniena minn għand dawk li qegħdin jirrappreżentaw lil Kristu fuq l-art, speċjalment is-Saċerdoti u r-Reliġjużi… Imma huwa l-poplu nisrani kollu illi bil-ħajja tiegħu eżemplari fil-familja jipprepara l-art għammiela biex minnha tinbet il-vokazzjoni Saċerdotali… huwa l-poplu nisrani kollu li għandu jżomm l-istima sħiħa lejn s-Saċerdot li jirrapreżenta lil Kristu. Huwa l-poplu nisrani kollu li għandu jitlob lil Alla dak li Alla biss jista’ jagħti… li jibgħat aktar ħaddiema… huwa l-poplu kollu li għandu jitlob dan… imma kif qal il-Papa San Pawlu VI f’jum il-Vokazzjonijiet huma qabel kollox is-Saċerdoti stess, ir-Reliġjużi stess li mill-eżempju u ħeġġa tagħhom u mill-fedelta’ tagħhom jiddpendi l-ġejjieni tal-Knisja ta’ Kristu.

Mument ta’ Skiet

Kant: Quddiemek hawn miġbura

Quddiemek hawn miġbura
Flimkien Ġesu’ nqimuk;
Arana lkoll madwarek;
Int taf kemm inħobbuk.

Ħallina nibqgħu miegħek
Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ,
Int l-hena, d-dawl, it-tama
Il-għaxqa u l-mistrieħ. (x2)

Int ridt li tibqa’ magħna
Biex dejjem insibuk
Oh x’ferħ inħossu f’qalbna
Kull meta nirċevuk.

Rit./ Ħallina nibqgħu miegħek…

Iġbidna lejk x’ħin niġu
Quddiemek f’dan is-skiet;
Biex nilqgħu ġo sidirna
Ilkoll ħobż is-smewwiet.

Rit./ Ħallina nibqgħu miegħek…

Salm Responsorjali (Salm 97)

R./ Il-Mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
Għax għamel l-għeġubijiet.
Ġibitilu r-rebħa l-leminija tiegħu
u d-driegħ imqaddes tiegħu. R./

Għarraf il-Mulej is-Salvazzjoni tiegħu,
F’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu,
Ftakar fi tjubitu u fil-fedelta’ tiegħu għal dar Iżrael. R./

Raw it-truf kollha tal-art
Is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha
Infexxu fil-hena, ifirħu u għannu. R./

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra
Biċ-ċetra b’leħen il-għana;
Bit-trombi u b’leħen it-trumbetti
Għajtu bil-ferħ quddiem is-sultan, il-Mulej. R./

Mument ta’ Skiet

09fe7434debae4c4ad56ea14d65091a7

Invokazzjonijiet

Wara kull invokazzjoni inwieġbu: Mulej qawwi l-qalb tal-Aspiranti għas-Saċerdozju u għall-Ħajja Reliġjuża.

1. Mulej Ġesu’, kebbes il-qalb tal-Aspiranti tiegħek bl-imħabba sabiex huma jfasslu l-ħajja tagħhom fuq l-Ewkaristija. Nitolbu…

2. Mulej Ġesu’, agħmel li l-Aspiranti tiegħek jitħeġġu permezz tal-meditazzjoni u talb fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu…

3. Mulej Ġesu’, agħmel li huma jitqaddsu permezz tas-sagrifiċċji u l-mortifikazzjoni fil-ħajja tagħhom. Nitolbu…

4. Mulej Ġesu’, agħmel li huma jħejju ruħhom tajjeb permezz tal-ubbidjenza u r-rispett lejn is-superjuri tagħhom. Nitolbu…

5. Mulej Ġesu’ agħmel li huma ma jfittxux li jkunu moqdija, imma li jaqdu bil-ferħ u bil-ġenerożita’. Nitolbu…

6. Mulej Ġesu’, agħmel li fid-diffikultajiet tal-ħajja jemmnu li Int tkun magħhom kontinwament. Nitolbu…

7. Mulej Ġesu’, għin lill-Aspiranti kollha sabiex ikollhom qalb kbira dejjem lesta li tħenn, tagħder u toffri lilha nnfisha. Nitolbu…

8. Mulej Ġesu’, agħmel li minkejja d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom jibqgħu fidili għar-rieda tiegħek u għax-xewqat tal-Knisja. Nitolbu…

Kant: Qawwi Qlubna

Qawwi qlubna biex l-ilħna minn fommna
Lejk jittajru bil-ħlewwa, ferħana,
Sabiex lilek, sultan tal-qlub tagħna,
L-ogħla qima u foħrija nagħtuk.

F’din is-saltna rebbieħa ta’ mħabba
Żommna miegħek biex nibqgħu nħobbuk.

O Ġesu’ kemm nitħeġġu bl-imħabba
X’ħin niftakru f’dik Qalbek ħanina,
Li wasslitek f’din l-art biex tifdina,
Li ħallietek fuq Għolja mislub.

La tħallix li nitbegħdu minn ħdanek,
Saltan waħdek, Ġesu’, f’dawn il-qlub.

Ibqa’ magħna biex tisma’ t-tnehida
Li minn qlubna, msejknin u għajjiena,
Titla’ ħdejk biex titolbok bil-ħniena
Biex iżżommna f’riġlejk miġburin.

Int ħarisna, Ġesu’ u qawwina
Biex inħallu din l-art rebbiħin.

Talba tal-Aħħar:
Għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi

O Ġesu’, ragħaj tal-erwieħ li sejjaħt lill-Appostli biex ikunu sajjieda tal-bnedmin, sejjaħ issa żgħażagħ qalbiena u mħeġġa biex jiġu warajk u jkunu ministri tiegħek. Agħtihom il-għatx li kellek Int għall-fidwa tal-bnedmin kollha, li minħabba fihom jiġġedded kuljum is-sagrifiċċju tiegħek fuq l-altar.

Mulej Ġesu’, dejjem ħaj biex tidħol għalina, għallimna naħsbu fid-dinja kollha, fejn ħafna minn ħutna fis-skiet jitolbu għad-dawl tas-sema u għan-nar tal-imħabba, u hekk ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek biex ikomplu l-missjoni tiegħek, jibnu l-Ġisem Mistiku tiegħek, il-Knisja, u jsiru l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.

Sejjaħ ukoll, Mulej, ħafna xebbiet safja, mimlijin ħeġġa u qlubija, biex tikber fihom ix-xewqa tal-perfezzjoni nisranija ħalli jingħataw għall-qadi tal-knisja u ta’ dawk kollha li jeħtieġu l-għajnuna u l-imħabba tagħhom. Ammen.

Tingħata l-Barka Sagramentali

8. Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti

Dokument PDF jew WORD ta’ din l-Adorazzjoni.

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

adoration-bougies-ostensoir

Espożizzjoni tas-Santissmu Sagrament
Kant tal-Bidu: Jien Nadurak bil-Qima

Jien nadurak bil-qima Alla li tinsab
Moħbi hawn quddiemi taħt dawn ix-xbihat,
Lilek qalbi kollha hawn f’riġlejk nagħtik;
Meta naħseb fuqek, ħsiebi nitlef fik.

L-għajn l-idejn it-tomgħa, lilek ma jħossux,
Iżda biss b’li smajna għala ma nemmnux?
Nemmen, li qalilna l-Iben tal-Mulej.
Xejn mhu iżjed minnu, mill-kliem tal-Feddej.

O Ġesu’ hekk twajjeb, Pelikan Qaddis,
Safi int lil qalbi b’demmek il-għażiż;
Li b’qatra biss minnu, O Ġesu’ maħbub,
Tista’ d-dinja kollha tnaddaf minn kull dnub.

O Ġesu’ li nilmħek, f’dal misteru kbir,
Dan li qed nitolbok kemm nixtiequ jsir;
Li kif nara lilek bid-dawl tat-twemmin,
Niġi ħdejk fil-glorja, O Ġesu’ ħanin.

Intenzjoni:
Illum se nagħmlu l-Adorazzjoni tas-Saċerdozju ta’ Ġesu’
Se naduraw lil Ġesu’ bħala s-Saċerdot il-Kbir, is-Saċerdot Etern; u għalhekk jixraq li din l-Adorazzjoni noffruha għall-bżonnijiet u għall-qdusija tas-Saċerdoti kollha madwar id-dinja, imma b’mod speċjali għas-Saċerdoti li jaħdmu fil-gżejjer tagħna.
Viżta lil Ġesu’ Sagarmentat
Kemm nixtieq li ninvistak,
O Ġesu’ Sagramentat,
F’kull artal fejn tinsab waħdek
Minn kulħadd abbandunat.

Kemm nixtieq li tant qlub kelli
Ta’ kemm huma lejk ingrati,
U ta’ dawk li ma jagħarfukx,
Biex tant qlub lilek kont nagħti.

Imma għaliex qalb waħda tajtni,
Kollha lilek jien nagħtiha,
Bħala vittma tal-imħabba
Tant għalihom, kemm għalija.

Mill-imqaddes Tabernaklu
Deh Ġesu’, qatt la tinsieni
Fidi u tama kattar fija
U bin-nar ta’ mħabbtek imlieni.

O Ġesu’ fuq ħsibijieti,
Fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi,
Xerred deh, il-barka tiegħek,
B’mod li tibqa’ dejjem miegħi.

Att ta’ Fidi
Mulej, aħna nemmnu li inti tinsab fostna għaliex Inti s-Saċerdot il-Kbir li qabel ma offrejt Ġismek u Demmek fuq is-Salib tajt is-setgħa lis-Saċerdoti tiegħek fl-aħħar Ċena biex huma jġeddu b’tifkira tal-Passjoni Tiegħek dan il-Misteru… Misteru ta’ Fidi… Misteru ta’ Mħabba. Mulej, aħna nemmnu fik. Inti s-Saċerdot il-Kbir; u bħala tali, Int l-Medjatur bejn Alla l-Missier u l-Bnedmin.

Inti toffri kontinwament għalina lill-Missier dawk l-atti ta’ Adorazzjoni, ta’ Ringrazzjamenti, ta’ Talb u ta’ Tpattija li waħidhom biss għandhom valur infinit quddiem Alla Missierek… għar-raġuni li Inti, għalkemm bħala Saċerdot qed toffrihom bħala Bniedem, il-Vittma hija Inti stess u Inti l-Iben t’Alla. Għalhekk inti biss tista’ tissodisfa l-Ġustizzja t’Alla denjament… u b’hekk Alla mill-ġdid juri l-Ħniena Tiegħu u jagħtina l-maħfra tad-dnubiet.

Mulej, Inti s-Saċerdot Etern u Inti fl-istess ħin il-Vittma u aħna hawnhekk nadurawk bħala Saċerdot u bħala Vittma. Nadurawk bħala s-Saċerdot il-Kbir li dak inhar stess li Inti istitwejt is-Sagrament tal-Imħabba, istitwejt ukoll l-Ordni tas-Saċerdozju, biex dawn is-saċerdoti ħbieb tiegħek ikunu jistgħu, bis-setgħa li tajthom, ikomplu jġeddu sal-aħħar tad-dinja s-Sagrifiċċju tiegħek tas-salib fuq l-altari tagħna. U permezz ta’ dan is-Saċerdozju inti tinsab fostna, għax tħobbna, għax trid tgħix magħna, għax trid tgħix fostna… u minna ma trid xejn ħlief għallinqas li nkunu grati lejn din l-imħabba tiegħek… trid li niġu ftit minuti nagħmlulek kumpanija, nuruk ftit rikonoxxenza… u ngħidulek “Grazzi” għal tant imħabba li wrejtna f’dan is-Sagrament… u ħaġa oħra li tistenna minna hi li npattulek xi ftit għal dawk li mhux biss joffenduk bi dnubiethom imma ma jimpurtahomx minn tant imħabba li wrejtna f’dan is-Sagrament Imqaddes. Għalina u għal dawn ħutna, O Ġesu’, irridu b’xi mod inpattulek u noffrulek l-imħabba ta’ qalbna, żgħira kemm hi żgħira, biex Inti jogħġbok tilqagħha u toffriha flimkien mas-Sagrifiċċju Tiegħek stess għall-bżonnijiet tal-bnedmin kollha, u tal-midinbin kollha… imma llum se nitolbuk b’mod speċjali għal ħutna s-Saċerdoti… biex Int tberikom, tqaddishom u tgħinhom ikunu vittmi miegħek fil-ħajja Saċerdotali tagħhom…” tibqa’ magħhom kif Inti wegħidthom sal-aħħar tas-sekli…

Issaħħaħ lil min hu dgħajjef, tqawwi lil min jaħbat jaqta’ qalbu… tgħinhom fil-Kalvarju Saċerdotali tagħhom, tippurifika lis-Saċerdoti, iddawwalhom… u fil-waqt li tqawwilhom qalbhom tfakkarhom illi huma Saċerdoti għal dejjem skont l-Ordni ta’ Melkisedek u fakkarhom ukoll Ġesu’ lis-Saċerdoti tiegħek li huma għandhom bħala omm l-istess Omm tiegħek Marija, li dejjem lesta li tħarishom… dejjem lesta li tgħinhom… dejjem pronta li tieqaf magħhom fil-bżonnijiet spiritwali li jiltaqgħu magħhom, Hekk ikun.

Minuta Skiet

web3-eucharist-monstrance-adoration-crucifix-exposition-jesus-george-martell-bostoncatholic-cc-by-nd-2-0Qari mill-Profeta Ġeremija (1,4-10)
U ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli; “Qabel ma sawwartek fil-ġuf għaraftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien qegħidtek profeta fuq il-ġnus.” Jien weġibt, “Ja Mulej ma nafx nitkellem, għadni żgħir.” U l-Mulej weġibni, “Tgħidx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibgħatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax jiena miegħek biex neħilsek.” U l-Mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli l-Mulej, “Ara qegħidtlek kliemi fuq fommok, u ara jiena qegħidtek fuq il-ġnus u s-saltniet, biex taqla’ u ġġarraf, biex teqred u tħott, biex tibni u tħawwel.”

Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu ħajr lil Alla

Talba:
Mulej Ġesu’, ħares bil-Ħniena tiegħek fuq dawk li jieħdu sehem fis-Saċerdozju tiegħek, biex huma jkunu jixbħuk żommhom fidili Miegħek… Huma m’humiex tad-dinja… iżda int bgħatthom fid-dinja… Żommhom ‘il bogħod mill-ħażen Mulej. Ieqaf ma’ dawk li bi dgħjufija qegħdin jitilfu s-sens tal-Vokazzjoni tagħhom; għinhom biex jirrealizzaw li Inti għażilthom qabel ma huma tnisslu fil-ġuf… li Inti ikkonsagrajthom u li Inti bgħatthom. Ieqaf ma’ dawk li qegħdin jibżgħu mill-piż jew qed jaqgħtu qalbhom fix-xogħol tagħhom. Agħtihom il-grazzja li jagħarfu li Inti qiegħed magħhom u li l-grazzja tiegħek hija biżżejjed għalihom.

Qari mill-Evanġelu ta’ San Luqa ( 10, 1-9)
Il-Mulej qabbad ukoll tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn f’kull belt u post fejn kien se jmur Hu. U qalilhom “il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Tieħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu ‘Is-sliem lil din id-dar.” U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu; jekk le t-tislima tagħkom terġa’ tiġi lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u ixorbu milli jkollkom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. Kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies għidulhom “Is-Saltna t’Alla waslitilkom.”

Il-Kelma tal-Mulej
Inroddu Ħajr lil Alla

Nitolbu:
Ejjew nitolbu lil Ġesu’ li sejħilhom biex ikunu sieħba miegħu fis-Saċerdozju biex jagħmilhom ministri denji tal-Vanġelu tiegħu.

Invokazzjonijiet:
Inwieġbu: ISMAGĦNA NITOLBUK MULEJ

Mulej, Ġesu’, Int ikkonsagrajthom bħala Saċerdoti biex joffru l-Misterji tiegħek. Agħmel li dak li jiċċelebraw iħalli l-frott fil-ħajja tagħna. Nitolbu…

Mulej Ġesu’, Saċerdot ta’ Paċi u Qdusija li kkonsagrajt il-Ħobż u l-Inbid bħala sinjal tal-offerta tiegħek bħala vittma, agħmel li s-Saċerdoti bil-volonta’ jkunu vittmi wkoll miegħek. Nitolbu…

Mulej Ġesu’, Saċerdot tal-Patt il-Ġdid, li fuq l-altar tas-Salib offrejt lill-Missier is-Sagrifiċċju Perfett, għallem lis-Saċerdoti joffru dan is-sagrifiċċju ta’ ħajjithom miegħek. Nitolbu…

Mulej Ġesu’, agħmel li s-Saċerdoti kollha jkunu mgħallma vera tal-messaġġ tiegħek bil-kelma u bl-eżempju biex huma jġeddu d-dinja skont il-vanġelu tiegħek. Nitolbu…

Mulej Ġesu’, agħmel li huma jkunu rgħajja veri tal-merħla tiegħek biex huma jsaħħuhom bil-grazzja tiegħek li tagħti l-ħajja, idewwu l-qlub maqsuma, ifarrġu lil dawk li jibku u jġibu l-paċi u l-ferħ tiegħek lil kulħadd. Nitolbu…

Mulej Ġesu’ ġedded fihom il-grazzja li ġiet mogħtija lilhom bit-tqegħid fuqhom tal-idejn tal-isqof, sabiex denjament u bi frott iwettqu d-doveri tas-Saċerdozju tagħhom. Nitolbu…

Kant: Lil Ġesu’ Ostja

O Ġesu’ li fiċ-ċkejkna Ostja bajda
Issejħilna biex niġu hawn ħdejk;
Nadurawk, O Sultan maħbub tagħna,
Mixħutin għarkupptejna f’riġlejk.

Rit./ Ħeġġeġ qlubna bil-fjammi ta’ mħabbtek
Li minn qalbek għalina ħerġin;
Sabiex miegħek għal dejjem inkunu
B’imħabbitna, O Ġesu’ marbutin.

L-Anġli tiegħek madwar l-Ostja mqaddsa
Inni sbieħ inkantawlek qegħdin
Aħna magħhom irridu ngħidulek:
“Għalik biss aħna lkoll imħeġġin.”

Rit./ Ħeġġeġ qlubna…

Lilek biss, O Ġesu’, aħna rridu
B’qalbna nħobbu sa nibqgħu ħajjin.
Għax Int biss tħobbna lilna bl-imħabba,
Li tagħmilna għal dejjem henjin.

Rit./ Ħeġġeġ qlubna….

Adorazzjoni u Ringrazzjament
Nadurawk O Ġesu’, u nroddulek ħajr għax bis-sagrifiċċju tiegħek ġibtilna l-maħfra u ħabbibtna mill-ġdid mal-Missier Etern. Sa minn dejjem inti kont predestinat sabiex tkun il-medjatur bejn Alla u l-Bniedem. Il-Missier Alla ried li Ibnu magħmul bniedem int ukoll is-Saċerdot ewlieni bejnu u bejn l-umanita’. O Ġesu’, int ġejt ikkonsagrat sa mill-ewwel mument, meta tnissilt fil-ħdan ta’ Ommok Marija; il-mument tal-Konsagrazzjoni saċerdotali tiegħek kien l-istess mument tal-Inkarnazzjoni. Fil-ħin tal-Inkarnazzjoni Int fhimt tajjeb kemm huwa kbir id-dnub; fhimt kemm kienu dgħajfa t-tpattijiet tal-bnedmin, għaraft ukoll li Alla l-Missier meta tak in-natura umana, ikkonsagrak biex tkun mogħti bħala vittma, u ried li Inti stess tkun is-Saċerdot li toffrilu dan is-sagrifiċċju.

Fl-aħħar Ċena meta kkonsagrajt il-Ħobż u l-Inbid Int ipproklamajt ruħek Saċerdot u offrejt lill-Missier Alla l-istess Ġisem u Demm Tiegħek, taħt ix-xbihat Ewakristiċi. Fl-aħħarnett fuq is-Salib Inti bħala Saċerdot u Vittma ridt iċċarċar sal-inqas qatra ta’ demmek biex tpatti għad-dnubiet tad-dinja. Wara t-Tlugħ tiegħek fis-sema, is-Saċerdozju tiegħek ma ntemmx, iżda komplejt il-ħidma tiegħek bħala qassis il-kbir, fis-sema kif ukoll fl-art; inti tibqa’ dejjem ħaj biex tidħol għalina, (Lhud 7, 25). Inti tkompli ġġedded is-sagrifiċċju tas-Salib, taħfer il-ħtijiet u twassal lil kull bniedem il-ħajja grandjuża tal-grazzja. Ta’ dan kollu li għamilt magħna aħna niżżuk ħajr, O Ġesu’ u nixtiequ niżżuk ħajr għal dejjem fis-Sema, Hekk ikun.

Mument Skiet

2017-1-26-Farrar-AKant: Nadurawk ja Ħobż tas-Sema

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Għalik l-Anġli dlonk titniehed
Inti l-hena tal-bnedmin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin…

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Inti s-saħħa tal-qawwija
Inti l-faraġ tad-dgħajfin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin…

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Int il-qawma ta’ min raqad,
Inti l-għaxqa tal-ħajjin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin…

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin
Jalla d-dinja tagħraf tħobbok,
Fik il-qlub huma henjin.

Rit./ Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin…

Att ta’ Tpattija u Talb
O Ġesu’ illum nixtiequ nitolbuk bosta grazzji għas-Saċerdoti li Int għażilt għalik sabiex f’ismek u bis-setgħa li tajthom ikomplu l-ħidma tal-Fidwa Mqaddsa minnek mibdija.

Kull saċerdot waqt li jiċċelebra l-quddiesa juża din is-setgħa minnek mogħtija u x’ħin itenni “Dan hu Ġismi” “Dan hu l-Kalċi ta’ Demmi”. Inti tiġi preżenti fostna bl-umanita’ u bid-Divinita’ Tiegħek.

Meta fis-Sagrament tal-Qrar itenni l-kelmiet “Jiena nħollok minn dnubietek”, is-Saċerdot bis-setgħa tiegħek jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet u jreġġa’ l-midneb għall-ħajja tal-grazzja.

Bħala sinjal ta’ rikonoxxenza nixtiequ li l-kattoliċi kollha jkollhom rispett lejn is-Saċerdoti u jirrokonoxxuhom bħal l-Mibgħuta tiegħek.

Nitolbuk ukoll għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali sabiex ikollna numru biżżejjed ta’ rgħajja li jħarsu u jmexxu l-erwieħ lejn is-Sema pajjiżna.

Fuq kollox imla l-qlub tas-Saċerdoti tiegħek bil-għerf, bil-qawwa u bil-qdusija tal-Ispirtu s-Santu. Agħmel li jxandru t-tagħlim tiegħek ikunu xhieda ħajja tiegħek bi qdusithom.
Missier tagħna kollok ħniena waqt li nroddulek ħajr talli tajtna Saċerdoti biex iqaddsuna nitolbuk li ssaħħaħhom fil-virtujiet tagħhom, tħarishom minn kull deni u twassalhom mal-merħla tagħhom fil-glorja tas-sema, bi Kristu Sidna, Hekk ikun.

Mument Skiet

web3-monstrance-close-sunburst-fotorech-pixabay-cc0-2

Invokazzjonijiet:
Wara kull invokazzjoni nwieġbu, Agħtina, Mulej, Saċerdoti Qaddisa.

Sinjur Alla, għall-unur tiegħek u għall-glorja tiegħek.
Sinjur Alla, biex imexxu r-ruħ tagħna, lejn s-Sema pajjiżna.
Sinjur Alla, biex juru lill-bnedmin il-kobor tal-Ħniena Tiegħek.
Sinjur Alla, biex inisslu fl-erwieħ ix-xewqa għall-ħajja qaddisa.
Sinjur Alla, biex juru lill-bnedmin is-sbuħija ta’ ħajja sagrifikata.
Sinjur Alla, biex ħafna erwieħ jitgħallmu jitbiegħdu mill-ħażen.
Sinjur Alla, biex id-dinja tagħraf is-sbuħija tas-safa.
Sinjur Alla, biex il-qlub tal-insara jinġibdu minn dak li hu qaddis u sabiħ.
Sinjur Alla, biex id-dinja tagħraf il-preżenza tal-Ispirtu tiegħek fostna.

Talba tal-Aħħar
O Ġesu’, Saċerdot Etern, kabbar fil-Knisja tiegħek in-numru tal-aspiranti għas-Saċerdozju u iffurmahom skont id-disinji tal-Qalb tiegħek Santissma. Erġa’ ejja għandna o twajjeb Ġesu’ permezz tas-Saċerdoti tiegħek. Biddilhom fik, agħmilhom strumenti tal-Ħniena Tiegħek, u agħmel li huwa jwettqu, bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek l-opri li Inti stess wettaqt għas-salvazzjoni tad-dinja, Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem, hekk ikun.

Kant tal-Aħħar: O Qalb Ħanina

O Qalb Ħanina, li mill-jasar fdejt
Lill-bnedmin kollha, li bla tarf ħabbejt;
Kebbes fi qlubna, miġburin f’riġlejk,
Bin-nar ta’ mħabbtek, sabiex nersqu lejk.

Ġesu’ ħallina niġu ħdejk fis-skiet,
Biex aħna nieklu mill-Ħobż tas-smewwiet.
Fik biss il-ħajja, fik id-dawl u l-ġid,
Inti ta’ qalbna l-għeżeż Qalb u Sid.

Xi ġmiel, xi ħlewwa, meta fuq l-altar,
Int tistenniena minn ġo dik id-Dar;
O Qalb Ħanina, għid xi tridna ntuk;
Din qalbna ċkejkna, sabiex inħobbuk.

Barka Sagramentali
Ikun Imbierek Alla

7. Quddiem it-Tabernaklu

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

tabernakluMulej Alla, qed inħossni nistħi nidher hawn quddiemek. Bilkemm m’iniex inħossni nibża’ quddiem il-majesta’ tiegħek. Kif tħallina nersqu daqshekk viċin tiegħek? Min jaf kemm anġli hawn quddiemek bħalissa jfaħħruk u jagħtuk qima! Żgur li posti mhux hawn qalbhom! Ma jistħoqqlix, Mulej, li nkun hawn quddiemek.

X’fettillek tħallatt magħna? Ma tantx ħriġna ta’ rġiel miegħek. Tassew għandi għaliex nistħi hawn quddiemek għax meta nħares lejja nnifsi narani mimli difetti u ħtijiet. Aħfirli, Mulej. Kemm hawn erwieħ li jħobbuk aktar minni! Kemm inħobbok ftit jien, Mulej. Iva, ftit wisq! Ikollok ħniena minni f’ġieħ il-passjoni kiefra li sofrejt.

Grazzi, Mulej, talli tħallini nersaq viċin tat-tabernaklu.

Titlaqnix. Twarrabnix.

Għinni, Mulej, insir inħobbok aktar. Agħmel li kull ġurnata nsir nafek ftit aktar. Jien naf li jien ma jien xejn. Inti kollox. Ikollok ħniena minni għax jiena midneb. Ammen.

Bħal tifel Mulej, aqbadli idi u żommni bħal tifel żgħir fil-mixi tiegħi lejn il-ġenna. U meta nogħtor jew naqa’, kun pront erfagħni. Tieħux għalija jekk kultant bħal tifel żgħir ma nkunx irridek tmexxini, għax jidhirli li naf nimxi waħdi.

Tafdanix, Mulej.

Żommni miegħek.

Neħtieġ l-għajnuna tiegħek ferm aktar milli naf jiena stess.

U jekk nitbiegħed minnek, kompli iġri warajja…

Sakemm nerġa’ lura fi ħdanek.

Għandek biss hemm il-veru ferħ, il-vera paċi u l-mistrieħ ta’ kull qalb.

Grazzi, Ġesu’.

Jiena nafda fik.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

6. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Missier Qaddis

monkimage.jpg

Ruħ twajba, kemm tixxennaq qalbi għalik. Kemm naħseb fik billejl u bi nhar. L-Ewkaristija hija prova ċara tal-interess tiegħi f’kull persuna li hawn fid-dinja. Għax Alla ma ħalaqx lill-bniedem u telqu għal riħu. Tinsiex li l-bniedem hu l-kapolavur tal-ħolqien kollu.

Kieku l-bniedem mhux importanti kont sa nċarċar demmi kollu għalih? Kont sa nbati passjoni ħarxa bħal dik? Kont sa ninża’ minn dak kollu li hu ta’ Alla biex insir bniedem bħalek?

Ruħ, twajba, kieku taf x’għatx għandi għal kull ruħ li hawn fid-dinja. Aqtagħli int xi ftit minn dan l-għatx. La ddumx ma tiġi żżurni u tinsiex tħajjar lill-oħrajn biex jiġu huma wkoll ħdejja. Kun appostlu tal-Ewkaristija. Qabbad ħuġġieġa ta’ nar, nar ta’ devozzjoni lejn dan is-Sagrament tal-imħabba divina.

Tinsiex, l-Ewkaristija mhix xi ħaġa ġejja mill-bnedmin. L-Ewkaristija hija rigal ta’ Missieri lill-bnedmin kollha. Kemm tinsewh lil Missieri, jaħasra! Jiena kont spiss insemmi lil Missieri meta għext fuq l-art. Għax Jiena u Missieri aħna ħaġa waħda. Kull meta tiġi quddiemi qis li tiftakar f’Missieri u f’Missierek. Sejjaħlu “Abba’” kif kienu jsejħu t-tfal Lhud lil missierhom.

Ħafna għandhom idea żbaljata ta’ Alla l-Missier jaħasra. Jaħsbuh xi Alla pulizija li jikkastiga u joqgħod għassa biex hekk kif il-bniedem jiżbalja jpattihielu. Alla jagħder id-dgħjufija. Jistkerrah is-suppervja. Hemm baħar jaqsam bejn id-dgħjufija u s-suppervja. Fil-Vanġelu ta’ San Luqa jiena wrejt biċ-ċar il-karattru ħanin u ġentili tal-Missier Etern. U l-kelma tiegħi ta’ min joqgħod fuqha, tafx.

Dan ma jfissirx li wieħed għandu jabbuża mill-imħabba infinita’ ta’ Alla. “La tittantax lill-Mulej Alla tiegħek” hemm miktub. O li kieku taf kemm iħobbkom il-Missier! Ħeġġeġ lill-oħrajn biex iħobbuh huma wkoll. Ftakru fih almenu darba kuljum għax hu moħħu fikom kull ħin u kull mument.

Meta jiġu fuqek l-mumenti iebsin, u dawn jiġu fuq kulħadd bħalma ġew fuqi meta kont ngħix fid-dinja, dur lejh b’ħeġġa sinċiera biex jurik it-triq li minnha għandek tgħaddi. Żommlu jdejh u titlaqhiex għal ebda raġuni. Żommlu jdejh bit-talb qasir u spiss. Għidlu: “Missieri, ħu ħsiebi” jew “Missier żommli jdejja għax qed naqta’ qalbi.” “Missier twajjeb fik, it-tama tiegħi.”

Ivvinta talbiet qosra li jiġuk f’moħħok. Talb qasir u ta’ spiss iżommlok qalbek u moħħok fil-preżenza ta’ Alla. Huwa vera li jiġu mumenti li ħlief dlam ma tarax u ħlief skiet ma tismax!

Meta ħlief dlam iswed ma tarax madwarek ma jfissirx li l-Missier insiek. Dan bħal meta l-ajru jkun imsaħħab u t-temp jidher iswed u mitbuq. Ma jfissirx li x-xemx m’għadhiex hemm. Ix-xemx hemm tkun bil-qawwa kollha tagħha. U meta l-maltemp jgħaddi, terġa’ tfiġġ ix-xemx biex tferraħ u tqawwi l-qlub.

Hekk ukoll l-imħabba ta’ Alla hija dejjem kostanti. Qiegħda dejjem hemm, lesta biex tilqa’ fi ħdanha lil kull bniedem. Tinsiex x’hemm miktub,

“Anki, jekk omm tasal biex tinsa lil uliedha, il-Missier Etern qatt mhu sa jinsa lil uliedu.” L-uġigħ u t-tbatija huma parti mill-ħajja tal-bniedem fuq l-art. L-hena perfett sa ssibu minn hawn u ftit ieħor meta tiġi l-ġenna. Iżda meta żżomm kuntatt ma’ Alla, l-iebes tal-ħajja jidher sod u jippersevera fit-talb.

Ma rridx indewwmek wisq għax naf li jkollok x’tagħmel. Issa oqgħod ftit fil-kwiet ħdejja, imbagħad mur kompli l-ħidma tiegħek. La ddumx ma terġa’ tiġi jekk jogħġbok. U tinsiex illejla qabel torqod lill-Missier tiegħek u tiegħi għidlu: “Berikni, Pa.”

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

5. Ġesu’ Jkellimni – il-Bard ta’ Ġesu’

josh-applegate-122366-unsplash

(Żmien il-Milied)

Grazzi ħafna ja ruħ twajba talli ġejt ħdejja forsi ma tantx kellek aptit, għax il-ħajja tiġbdek ‘l hawn u ‘l hemm u tħallik bla nifs. Iżda int ħallejt kollox warajk u ġejt biex tqatta’ ftit ħin ħdejja biex tadurani u tirringrazzjani ta’ kulma nagħmel miegħek.

F’dawn il-ġranet tal-Milied nifraħ aktar meta xi ħadd iżurni fl-Ewkaristija. Jien għażilt minn jeddi li nitlef il-liberta’ tiegħi filwaqt li tajtha lilek biex tagħżel jekk tiġix ħdejja jew le. Ħeġġeġ lill-oħrajn ukoll biex jiġu spiss ħdejja, imqar għal ftit minuti biss. Hawn fl-Ewkaristija meta nkun waħdi niftakar fil-bard li ħassejt meta twelidt f’dak l-għar kiesaħ.

Għalhekk kull meta tiġi ħdejja xi ruħ twajba bħal donni nħoss is-sħana li tant tferraħli qalbi. Hawnhekk jien għeri minn kollox, tinsiex. Inżajt il-kobor, il-qawwa, is-sbuħija u l-majesta’ kollha tiegħi biex niċċekken għalik u għall-oħrajn.

Fl-Ewkaristija jien qisni tarbija debboli, nieqsa minn kollox u li tagħmel biha li trid. Il-bnedmin jistgħu jagħmlu bija dak li jridu huma. Ara kemm iċċekkint għalik. Jistgħu jgħannquni magħhom jew jabbandunawni.

Jistgħu jaċċettawni jew inkella jħalluni barra fil-ksieħ u fil-bard. Fil-bard tal-bruda u l-indifferenza, li hu tant kiefer u tant iweġġa’.

Inti sa ddaħħalni f’ħajtek u f’qalbek? Jew sa tħallini barra fil-bard?

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

4. Kelma ta’ Ħabib

2016-1_LT-BeginnersGuideAdoration

(Tinqara minn Leader/Saċ/eċċ… dawk preżenti mitlubin li jżommu ħarsithom fuq l-Ewkaristija)

Għażiż ħija/ Oħti,
Jekk inti xi ftit mistħi jew forsi bla skola, ma tafx tikteb ħafna jew taqra tajjeb, ma jimpurtax. Jekk inti ma tafx titlob u forsi tħossok mgħobbi bis-slaleb tal-ħajja, ma jimpurtax. L-aqwa, li inti hawn quddiem Ġesu’ Sagramentat.

Jekk inti forsi żagħżugħ jew żagħżugħa u qed tinkwieta fuq il-futur tiegħek biex ikollok impjieg tajjeb, ma jimpurtax, intelaq f’idejh u ħallih imexxik hu.

Forsi qed tixjieħ, xagħrek bjad u tħossok magħsur minn dak li għaddejt minnu fil-ħajja, ma jimpurtax, ħallih ifarrġek u ntelaq f’idejn Ġesu’ Ewkaristija. Jista’ jkun li qed tħossok b’kuxjenza mħawda u tħoss it-tingiż tad-dnub, taqtax qalbek. Ħares lejh fl-Ewkaristija. Huwa jibqa’ sieket u l-ebda ċanfira ma toħroġ minn fommu. Għandu biss ħarsa ta’ ħlewwa u ta’ mħabba. Xħin trid int bi qrara sinċiera Ġesu’ jserrħek minn dak it-toqol li qed iġġorr. Ħares lejh u żomm għajnejk fuqu tul ħajtek kollha. Ġorru f’qalbek lil Ġesu’ Ostja u ħajtek tieħu xejra oħra.

Int min int, int x’int, għandek x’għandek, ferħan jew imdejjaq, ma jimpurtax basta tfittex lil Ġesu’ fl-Ewkaristija. Ejja spiss hawn quddiem Ġesu’, u meta tkun imħabbat ħafna ejja hawn bil-menti tiegħek.

Għax Ġesu’ huwa ħuk, huwa bniedem bħalek, b’qalb li tħoss u tagħder. Iva, Ġesu’ jimpurtah minnek u jifhmek tajjeb. Huwa jafek aktar milli inti stess taf lilek innifsek. Ġesu’ Ewkaristija huwa wkoll Alla; Alla veru u Alla ħaj. Huwa l-uniku Alla tagħna. Xi darba jew oħra kull maħluq sa jinżel għarkupptejh quddiemu.

Le, xejn ma jimporta jekk inti ikrah jew sabiħ, xiħ jew żagħżugħ. L-importanti li tiġi hawn quddiemu u żżuru spiss. Għax Ġesu’ lilek iħobbok hekk kif int. Iħobbok bid-difetti tiegħek, bin-nuqqasijiet kollha tiegħek. Iva, iħobbok kif int.

Dan tajjeb li tifhmu. Jaċċettak preċiż kif int. Ġesu’ jħobbok u jrid jgħannqek miegħu, jekk tħallih. Għidlu issa stess, “Mulej għannaqni miegħek.”

“Orbotni miegħek. Tħallinix nitbiegħed minnek. Ħenn għalija għax jiena midneb. Ġesu’, nixtieq inħobbok imma ma nafx kif. Kemm nixtieq inferraħlek qalbek. Kompli ħu paċenzja bija u għinni nbiddel ħajti. Iva għinni nikkonverti. Ġesu’, fejjaqni. Fejjaqni għax inħossni maqsum f’ħafna biċċiet. Ma nafx kif għandi nitlob, Mulej.” Ħija, oħti, għidlu li trid lil Ġesu’. Għidlu kemm tixtieq tagħmel ġid u kemm tixtieq tgħin lill-oħrajn. L-importanti li inti hawn quddiem il-Mulej Ġesu’ fl-Ewkaristija. Il-preżenza tiegħek qed tferraħlu qalbu ħafna.

La tinsiex li Ġesu’ dejjem hawn u qiegħed hawn jistenniek. Jistenna billejl u bi nhar. Bħall-marid marbut fis-sodda jistenna lil min iżuru. Hekk ukoll Ġesu’ jistenniena mmorru ftit ħdejh. Ara ma taħsibx li int jew jien qegħdin hawn quddiemu b’kumbinazzjoni. Xejn minn dan! Dan privileġġ speċjali. Din grazzja sabiħa għal ruħek. Hawn quddiemna jinsab l-pont li jgħaqqad lilek ma’ Alla. M’hemmx triq oħra lejn il-ġenna: ĠESU’. Permezz tiegħu tingħaqad mat-Trinita’ Qaddisa. Ġesu’ huwa l-pont bejn Alla u l-bniedem. U lilek iħobbok… iħobbok kif int.

Għalkemm forsi inti taħseb li m’int kapaċi għalxejn, lilek iħobbok u jinteressa ruħu fik. Lili u lilek jafna tajjeb. Jafna sew. M’għandekx x’taħbilu. Ara li tkun sinċiera miegħu. Hu żgur li jħobbok, imma inti tħobbu? Iddaħħlu f’ħajtek il-ħin kollu? Taħseb xejn fih? Matul il-ġurnata tgħidlu xi kultant “Ġesu’ inħobbok?” Hu jridek, iżda… inti tridu? Tipprova tisma’ aktar fuqu? Taqra kultant xi ħaġa li tiġbdek lejh? U lil ommu Marija tħobbha xejn? Titlobha xejn biex issir tħobb aktar lil binha Ġesu’?”

Ibda issa, illum stess. Ikkonvinċi ruħek li mingħajru m’int xejn. Mingħajru hemm biss vojt u mrar. Iebsa l-ħajja għal kulħadd. Iżda għandek ħabib, anzi, l-aqwa ħabib li kapaċi jifhmek mill-ewwel. Ersaq lejh. Fittxu spiss. Iftaħ qalbek miegħu u mhux ma’ xi ħadd ieħor li forsi mbagħad imur jgħid fuqek minn wara dahrek!

“Ejjew għandi intom li tinsabu mtaqqlin u mħassbin u jien inserraħkom,” qalilna Ġesu’. Żgur li mhux se jidħak bina. Kulħadd jista’ jidħak bina, xi darba jew oħra, iżda mhux Ġesu’, li hu l-istess Alla.

“Jiena nibqa’ magħkom sal-aħħar tad-dinja,” qalilna l-Imgħallem. X’garanzija din! “Jiena magħkom sal-aħħar tad-dinja.” Xi kliem sabiħ dan! X’ferħ tħoss meta tħalli dawn il-kelmiet jinfdu lil moħħok, lil qalbek, u lil ruħek.

Ġesu’ magħna l-ħin kollu, fl-ikrah u fis-sabiħ tal-ħajja. Veru li xi drabi bħal donnu jinħeba u tħossok waħdek mitluq minn kulħadd. Iżda la darba Ġesu’ qalilna li hu sa jkun dejjem magħna, żgur li mhux sa jidħak bina. Kif tista’ tiddubita l-kelma ta’ Ġesu’?

Grazzi, Ġesu’, talli tħobbni hekk kif jien. Int taċċettani kull ħin u dejjem. Inti taċċettani bid-difetti kollha tiegħi. Int l-akbar teżor tiegħi. Grazzi mill-qalb, Ġesu’ Ewkaristija, li xħin irrid, niġi u niftaħ qalbi miegħek u int isserraħni.

Infaħħrek u mbierkek, Mulej Alla tiegħi. Kabbar fija l-fidi. Għarrafni lilek innifsek. Ixħet id-dawl ta’ wiċċek fuqi, Mulej. Ġennini għal warajk. Imlieli moħħi, qalbi u s-sensi kollha tiegħi. Tħallini qatt ninfired minnek. Agħmel, Ġesu’, li int ikollok l-aqwa post f’ħajti.

Grazzi, Ġesu’.
Grazzi mill-qalb, Ġesu’ Ewkaristija.
Berikni, Mulej.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

3. Nistrieħu fil-Mulej

2017-1-26-Farrar-A

(Adorazzjoni għal grupp)

Ġesu’, inti għidtilna “Ejjew miegħi intom biss waħedkom f’xi post imwarrab u strieħu ftit.”

Dan hu li qed nagħmlu bħalissa, Mulej. Ara, inqtajna minn kollox, u ġejna hawn nistrieħu ftit ħdejk. Iva, aħna nemmnu li int, sa tagħtina dan il-mistrieħ tal-qalb u tal-moħħ.

Għax kont int stess li għidtilna: “Fid-dinja jkollhom it-taħbit, imma qawwu qalbkom, għax jien irbaħt id-dinja.” Aħna nersqu quddiemek biex inqawwu qalbna bil-paċi tiegħek u aħna ċerti, Mulej, li int iżżomm kelmtek. Mintix se tidħak bina, u żgur li sa tagħtina l-kuraġġ biex ngħixu fit-taħbit tad-dinja.

Wara kollox, inti stess għidtilna: “Ejjew għandi, intom lkoll, li tinsabu mħabbtin u mgħobbijin u jien inserraħkom.” U min minna mhux mgħobbi bis-slaleb u l-problemi? U jekk ma niġux għandek, Ġesu’ għand min tridna mmorru?

Mela għalhekk qegħdin miġburin hawn f’ismek, familja waħda, u qalb waħda, għax inti għidtilna: “Fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f’ismi hemm inkun jiena f’nofshom.”

Dal-kliem jimliena bit-tama u bil-kuraġġ. Li inti qiegħed hawn f’nofsna, tarana, tismagħna, u tħoss kulma qed inħossu aħna, tara mill-qrib il-problemi tagħna: dan jagħmlilna l-qalb. Dal-ħsieb ifarraġna. Donni qed nisma’ dawk il-kelmiet qawwija li inti stess għidt lill-armla ta’ Najm: “La tibkix, iżda emmen.”

Kemm jgħoddu għalina dawn il-kelmiet: “La tibkix, iżda emmen.”

Nemmen, Ġesu’. Iva, nemmen li Inti hawn magħna; qiegħed ħdejna u għalhekk qalbi timtela bil-ferħ. Iżda mhux int biss qiegħed miegħi, Ġesu’, għax inti għidtilna: “Min iħobbni, iħares kliemi. Missieri jħobbu u aħna niġu għandu u… ngħammru għandu.”

X’aħbar tajba din! X’ferħ, Ġesu’! Min iħobbok, tgħix fih it-Trinita’ Qaddisa. X’meravilja! X’misteru dan! Meta nkun fil-grazzja t’Alla jgħammru fija l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Qaddis. X’kuraġġ għalina lkoll Ġesu’. Kemm ninsew li aħna u Alla tant qrib ta’ xulxin. Grazzi, Ġesu’. Grazzi ta’ din l-aħbar hekk sabiħa. Fakkarni spiss fiha din il-verita’, Ġesu’, biex qatt ma naqta’ qalbi. U meta ħlief dlam madwari ma narax, meta l-problemi nħosshom qed jifgawni, meta nħossni waħdi u abbandunat minn kulħadd, fakkarni, Ġesu’, li fija jgħammar Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu s-Santu.

Missier Alla tagħna, jiena nadurak, jien nirringrazzjak, jiena nitolbok il-maħfra ta’ dnubieti, jiena nixtieq infaħħrek u nbierkek b’qalbi kollha. Ammen.

Mulej Ġesu’ Kristu, jiena nadurak, jiena nirringrazzjak, jiena nitolbok il-maħfra ta’ dnubieti, jiena nixtieq infaħħrek u nbierkek b’qalbi kollha. Ammen.

Spirtu s-Santu Alla, jiena nadurak, jiena nirringrazzjak, jiena nitolbok il-maħfra ta’ dnubieti, jiena nixtieq infaħħrek u nbierkek b’qalbi kollha. Ammen.

Ġesu’, inħobbok u nadurak. Ikun imbierek Ġesu’ Ewkaristija priġunier fit-tabernaklu għall-imħabba tagħna. Grazzi, Ġesu’, talli int tant iffissat fija u tant tixtieqli l-ġid għalkemm jiena midneb u spiss nagħmel ma’ rasi. Ġesu’, Bin Alla l-Ħaj, ikollok ħniena minni għax jiena midneb. Ammen.

Mulej Alla, jien nixtieq infaħħrek, u nadurak fiċ-ċirkustanzi kollha li ngħaddi minnhom. Nadurak kemm fil-mumenti sbieħ u kemm fil-mumenti iebsin tal-ħajja tiegħi. Ammen.

Tajjeb li ma ninsewhomx dawn:

  • “Qalb ta’ Ġesu’ ħanina, agħmel li mħabbtek tikber fina.”
  • “O Ġesu’ ta’ qalb ħelwa u umli, agħmel li qalbi tkun tixbah li tiegħek.”
  • “Ġesu’, Marija, jien nħobbkom, salvaw l-erwieħ.”

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.