4. La Tħallinix fil-Bard – Ġesu’

adoration-live-tv-fa5077813221c7e124245e10c73bfcb63b42e86d9973b148295756b77da97fb0.jpg“La tħallinix fil-bard” – Ġesu’

Din hi l-għajta tiegħi f’dan is-Sagrament lil kull ruħ mgħammda:

Daħħalni f’ħajtek, aħseb naqra fija maqful fit-tabernakli għalik u mhux għall-anġli. Ejja żurni kultant matul il-ġimgħa u jekk ma tistax, ejja żurni b’moħħok. Naqra ħsieb. Talba żgħira biżżejjed. Imqar kemm tgħid: “Ġesu’, inħobbok, grazzi talli qiegħed hemm għalija.” La tgħix ġurnata wara l-oħra qisu jien ma neżistix.

Huwa jien li qed nagħtikom kulma għandkom. Għaliex tant u tant bnedmin lanqas biss jaħsbu fija? Għaliex m’għandhomx naqra post għalija f’ħajjithom? Għadni nħoss dak il-bard ta’ Betleħem fejn ħadd ma riedni f’daru. Kemm inkwetaw Marija u Ġużeppi minħabba fija msieken. U kellhom raġun. L-ebda dar ma laqgħetni; l-ebda familja ma kellha post għalija; lanqas l-erwieħ twajba ma ħennew għalija. Kienu l-annimali li tawni l-wens f’dak il-lejl kiesaħ qaddis. Dak il-lejl li biddel l-istorja tad-dinja. Dak il-lejl ma jintesa qatt għax jiena li jien Alla għażilt li nsir bniedem bħalkom u għadni nħoss il-bard tal-indifferenza kiefra ta’ bosta rwieħ li ma japprezzawx it-tifsira vera tal-Milied.

Intom tagħmlu festa kbira fil-Milied, iżda għalija l-ewwel Milied ma kienx festa. Imnalla kien dak il-blat li tani naqra kenn mir-reżħa tal-lejl. Imnalla kienu l-annimali li saħħnuni ftit bin-nifs tagħhom. Illum il-Milied sar festa popolari ħafna, iżda sar festa kbira ta’ kummerċ. Naqra naqra qed insib ruħi barra mill-ġdid! Iva, barra fil-ksieħ u minsi minn ħafna rwieħ.

 • Meta inti ma taħfirx, tkun qed titfagħni ‘l barra fil-ksieħ.
 • Meta inti tgħix jum wara l-ieħor mingħajr ma taħseb fija; tkun qed titfagħni ‘l barra fil-bard.
 • Meta inti ma tagħdirx u tikkundanna lill-oħrajn; titfagħni ‘l barra fil-ksieħ.
 • Meta inti ma tieħux paċenzja b’dawk ta’ madwarek; tkun qed iġġegħelni nħoss il-bard.
 • Meta toffendi ‘l Alla bi dnub gravi; ma tkunx qed tilqagħni f’darek iżda tkeċċini ‘l barra.
 • Meta tipprova tirkeb fuq l-oħrajn biex timxi ‘l quddiem int, tkun qed titfagħni ‘l barra fil-bard.

Jien ukoll nixtieq is-sħana li twennes u li tferraħ il-qalb, għax jiena, barra li jien Alla, jiena wkoll bniedem bħalek. Nixtieq is-sħana tal-qlub sempliċi li jiġu jżuruni kultant f’dan is-Sagrament tal-imħabba. Iva, nixtieq is-sħana tal-qlub ġenerużi li jaħsbu fl-oħrajn u mhux fihom infushom biss. Tinsiex li kulma tagħmel mal-oħrajn tkun qed tagħmlu miegħi. Dal-kliem żommu f’moħħok u f’qalbek. La tħallinix inħoss aktar bard. Nixtieqek tħobbni ftit aktar f’dan is-Sagrament u ħobbni wkoll fl-oħrajn. Grazzi talli ġejt ħdejja u ferraħtli qalbi. U tinsiex fil-ġranet tal-Milied żommni dejjem f’moħħok u f’qalbek. Jiena biss kapaċi nagħtik il-veru ferħ u paċi li inti tixtieq. Il-barka tiegħi tinżel fuqek u fuq il-maħbubin tiegħek.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

3. Djalogu (meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat)

adoration-monstranceDjalogu (Jista’ jservi ta’ meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat, jew għat-talb privat)

Jien: Erġajt ġejt naqra ħdejk Ġesu’.
Ġesu’: Rajtek ġej, iżda donnok li kont sejjer xi mkien ieħor.

Jien: Sewwa qed tgħid, għax ma tantx kelli aptit niġi u kont sa mmur nagħmel passejn.
Ġesu’: Naf, naf. Kollox naf. Napprezza ħafna l-isforz li tagħmel biex tiġi ħdejja.

Jien: Kultant inħossni mimli ħeġġa għalik u kultant ħames minuti ħdejk narahom qishom siegħa.
Ġesu’: Iżda żomm quddiem għajnejk li jien il-ħin kollu msakkar bħal priġunier għalik.

Jien: Iva, dal-ħsieb ġieli jiġini f’rasi u għalhekk nipprova niġi ħdejk kultant. Iżda trid tifhem li llum il-ħajja qisha kaxxa ġenn.
Ġesu’: Dażgur li nifhem. Mela inti taħseb li jien maqtugħ mill-ħajja tagħkom. Jien magħkom f’kollox, tinsiex.

Jien: Kultant iebsa għalina biex nemmnuha din, tafx.
Ġesu’: Għaliex?

Jien: U għax x’ħin tħares madwarek ħlief biki, inkwiet u tbatija ma tarax.
Ġesu’: Hemm tidħol il-fidi.

Jien: Mhux faċli temmen illum, ħa ngħidlek.
Ġesu’: Iżda trid tiftakar li l-biċċa l-kbira tat-tbatija qed iġibha l-bniedem stess fuqu nnifsu. Imbagħad hemm ħafna tbatija li l-bniedem jixħetha hu stess fuq ħutu l-oħra.

Jien: Appuntu, dak hu li jweġġa’ l-iżjed: li l-bniedem jaħqar lill-bniedem ieħor.
Ġesu’: Ir-rigal tal-liberta’ li Alla jagħti lill-bniedem hu rigal li jġib miegħu responsabbilta’ kbira. Dak li Alla jagħti ma jieħdux lura.

Jien: Iżda meta wieħed jara tant tbatija, krudelta’ u ħruxija, donnok bla ma trid tistaqsi:
“Fejn hu Alla?”
Ġesu’: Lanqas tobsor fejn hu Alla. Forsi bilkemm titwemmen din. Iżda rridek li temminha. Alla qiegħed hemm f’kull ċirkostanza tal-bniedem. Kulfejn hemm bniedem ibati, bil-ġuħ, marid, imkażbar, minsi, imweġġa’… hemm jinsab Alla wkoll fih, u miegħu jaqsam dik it-tbatija.

Jien: Dan ħsieb qawwi ħafna, Ġesu’.
Ġesu’: Kull fejn hemm bniedem ta’ rieda tajba hemm ukoll Alla. Alla jwarrab biss fejn jidħol id-dnub.

Jien: Imma Alla jista’ kollox. Huwa Omnipotenti. Ħadd m’għandu setgħa fuqu. Ħadd.
Ġesu’: Sewwa qed tgħid. Iżda tinsiex li Alla jgħammar fil-bniedem. Mela jifraħ miegħu u jbati miegħu.

Jien: Ħaġa kbira ħafna din. Jekk toqgħod taħseb fuqha din kważi…
Ġesu’: Iġġennek, naf.

Jien: Alla jgħammar fija. Alla miegħi f’kollox u kullimkien.
Ġesu’: Alla jgħammar f’kull bniedem ta’ rieda tajba. U dejjem jirrispetta d-don kbir tal-liberta’ li għandu kull bniedem.

Jien: Kultant ngħid aħjar ma kellna xejn liberta’. Bil-liberta li għandu l-bniedem għamel u qed jagħmel żbalji kbar u kbar ħafna.
Ġesu’: Tinsiex li Alla ma jridx li l-bniedem iħobbu bilfors. Din mhix imħabba. Dak jasar.

Jien: Jiġifieri Alla jrid li l-bniedem iħobb lill-Mulej b’għażla libera tiegħu?
Ġesu’: Sewwa qed tgħid.

Jien: Iżda l-bniedem jiddependi għal kollox minn Alla.
Ġesu’: Ħafna aktar milli taħseb int.

Jien: Niskanta kultant kif Alla jħobb daqstant lill-bniedem.
Ġesu’: Alla jinnamra mal-bniedem. La tinsiex il-ktieb: “L-Għanja tal-Għanjiet.” Dan ktieb tat-Testment il-Qadim li juri l-imħabba t’Alla lejn Iżrael, il-poplu magħżul tiegħu; juri l-imħabba t’Alla lejn il-Knisja, il-poplu ġdid magħżul; juri wkoll l-imħabba t’Alla lejn kull bniedem.

Jien: Kemm erwieħ ma jaħsbux fuq dan, jaħasra! Kieku nersqu aktar lejk. Għax int il-pont ewlieni li jgħaqqadna mat-Trinita’ Qaddisa.
Ġesu’: Għalhekk jiżbalja l-bniedem, għax ma jaħsibx u ma jitlobx.

Jien: Mela l-bniedem illum baqagħlu ċans jitlob?
Ġesu’: Iżda għalhekk imbagħad jiżbalja u joħroġ mit-triq it-tajba. Tinsiex: “Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.”

Jien: Jien ukoll ġieli nittraskura t-talb u ma jkollix aptit ngħolli ħsiebi lejn Alla.
Ġesu’: Dik ħaġa naturali. Toqgħodx tinkwieta fuq hekk. L-importanti li inti tipprova u tkompli tipprova.

Jien: Illum għandna ħafna x’nagħmlu mhux bħall-bniedem ta’ mitt sena ilu, meta l-ħajja kienet aktar kalma.
Ġesu’: Talbiet żgħar u spissi jżommuk magħqud miegħi u aktar fil-preżenza tiegħi.

Jien: Parir tajjeb dan.
Ġesu’: Ħalli mbagħad kultant issib ħinijiet naqra itwal biex ir-ruħ ikollha iżjed ċans li tagħmel kuntatt mad-Divin.

Jien: Kultant ninsew li għandna ruħ!
Ġesu’: U żgur li għandek ruħ. U dik bil-għatx il-ħin kollu. Kull ruħ għandha fiha ġibda qawwija lejn Alla.

Jien: Qisha kalamita…jiġifieri.
Ġesu’: Iva iżda din il-ġibda tista’ tmewwitha bil-mod il-mod.

Jien: Kif jista’ jiġri dan?
Ġesu’: Billi l-bniedem għandu l-liberta’ għandu s-setgħa li jinqata’ minn Alla bid-dnub, bit-traskuraġni, u bil-bruda lejn il-ħwejjeġ qaddisa.

Jien: Alla ħares jiġrili hekk!
Ġesu’: Għalkemm fil-qiegħ nett tal-qalb ta’ kull bniedem dejjem tibqa’ dik in-naqra ġibda lejn Alla avolja tkun moħbija u fgata b’ħafna ħażen jew bruda.

Jien: Jien ma nafx kif tibqa’ tħobbna u tiġri warajna avolja nagħlqulek il-bieb f’wiċċek.
Ġesu’: Tinsiex li jien ċarċart demmi kollu għalikom, għal kull wieħed u waħda minnkom. Jien li jien Alla fuq kollox u fuq kulħadd għamilt dan kollu għalik u għal kull persuna li titwieled fid-dinja.

Jien: Kemm ma napprezzawx jaħasra. Iżda, biex ngħid kollox, kultant hija iebsa biex tifhem imqar ftit, fiċ-ċirkostanzi li nsibu ruħna fihom.
Ġesu’: Spjega ruħek sew. Għid dak li għandek tgħid bla biża’ miegħi.

Jien: U għax inti għandek ħabta (kultant) li tiġbdilna t-tapit minn taħt saqajna!
Ġesu’: Naf biex ġej.

Jien: Jekk insiru nħobbu xi ħaġa u norbtu qalbna magħha donnu malajr jiġrilha xi ħaġa. Qisu qatt ma jista’ jkolli xi ħaġa f’postha jew per…..
Ġesu’: Perfetta hux? L-affarijiet perfetti fis-sema qegħdin tinsiex. Hawnhekk fid-dinja jkollkom it-taħbit. Il-mistrieħ veru u sħiħ issibuh meta taslu l-ġenna.

Jien: Tinsiex li aħna bnedmin dgħajfa u malajr naqtgħu qalbna.
Ġesu’: Ma nkunux irridek torbot qalbek mad-dinja u l-affarijiet tagħha. La tibdilx il-ħolqien mal-Ħallieq.

Jien: L-ewwel Kmandament, hux hekk?
Ġesu’: Iva. Alla ma jħalli lil ħadd joħodlu postu. Lil ħadd u lil xejn.

Jien: Iżda moħħna ma jiflaħx jaħseb fuq Alla. “Tliet persuni f’Alla wieħed.”
“Kien minn dejjem u jibqa’ għal dejjem.” U tant ħwejjeġ oħra.
Ġesu’: Ruħ twajba, la tinsiex li Alla ħalaq lill-bniedem biex iħobb lill-Mulej u mhux biex jifhem lill-Mulej. La tibżax iżda emmen.

Jien: Bħal Abraham hux?
Ġesu’: U bħal Marija.

Jien: Iva, dik emmnet b’għajnejha magħluqa.
Ġesu’: U hija l-omm ta’ dawk kollha li jemmnu.

Jien: Marija… Imnalla tajtna lilha. Jien inħobbha.
Ġesu’: Jien naf kemm tħobbha. Hi kollox tgħidli. U naf kemm taqbeż għaliha. Naf ukoll li tħajjar lill-oħrajn iħobbuha wkoll.

Jien: Qed nara li ma jaħrablek xejn, int!
Ġesu’: Qed isirlek il-ħin.

Jien: Veru. Lanqas indunajt. Ħadt gost nitkellem miegħek.
Ġesu’: Ftakar spiss fija.

Jien: Tieħux ħsieb. Ma jistax ikolli ħabib aqwa minnek, Ġesu’. Berikni.
Ġesu’: Tkun imbierek u grazzi talli qattajt ftit ħin miegħi.

Int li qrajt dawn il-kelmtejn għandek aktar x’tgħidlu lil Ġesu’? Qis li tiftaħ qalbek miegħu. Għandek xi problema? Xi salib tqil? Għidlu kollox. KOLLOX. Tkellem bil-miftuħ. Jekk tħoss li għandek tibki/tirrabja/targumenta/agħmel dan ukoll. M’hemmx isbaħ mis-sinċerita’ ma’ Ġesu’. Tibżax, għax hu sa jkellmek ukoll, b’diversi modi. Iżda kun attent għat-tweġibiet tiegħu. Jaf iwieġbek permezz ta’ ħabib/permezz taċ-ċirkostanzi li ssib ruħek fihom/permezz ta’xi vers mill-Bibbja/fil-Quddiesa/xi ħsieb bil-lejl/u b’ħafna modi oħra.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

2. L-Invit – Ikellimna Ġesu’

img_5567“L-Invit” – Ikellimna Ġesu’

Ħija/Oħti,
Ersaq qrib tiegħi u la tibżax minni. Ersaq qrib biex tisma’ t-taħbita ta’ qalbi mimlija mħabba għalik. M’hemmx kundanna għalik f’qalbi. Imħabba BISS.

Illum iftaħ il-Vanġelu ta’ San Luqa Kap.22 vers 61 u ssib dawn il-kelmiet:
“U dar il-Mulej u ħares lejn Pietru.”

Ħalli dan il-ftit kliem jinżel fil-fond ta’ qalbek u ftakar spiss fih. Kont marbut jien u kont diġa’ qlajt diversi daqqiet ta’ ponn u bil-ħarta. Pietru kien għadu kif ċaħadni tliet darbiet. Ħalef li ma jafnix! Ħalef! L-ewwel Papa tal-Knisja tiegħi; dan mhux ċajt! Pietru raqad/kiel/għex u tkellem miegħi kuljum għal tliet snin sħaħ. Ra l-mirakli l-kbar li jiena għamilt. Rani nqajjem lill-mejtin, imbagħad jiċħadni b’dak il-mod sfaċċat! ĦALEF li qatt ma kien jafni.

Mela x’ra f’għajnejja Pietru biex ħareġ u beka “b’qalbu maqsuma?” Għidli int x’ra Pietru f’dak il-ħin qasir meta għajnejja ltaqgħu ma’ għajnejh? Taħseb int li kieku fil-ħarsa tiegħi ra xi kundanna kien se jmur jibki? Ra BISS IMĦABBA. Imħabba u XEJN iżjed. F’għajnejja ra mħabba li tagħder u taħfer.

Jiena nifhmek tajjeb. Naf li xi drabi tkun irrabjat u ma tkunx taf fejn sa taqbad tagħti rasek. Kollox naf. Nifhmek sew jien għax dak kollu li tgħaddi minnu diġa’ għaddejt minnu jien. Taħseb li ma nafx meta ħlief dlam ma tarax? Meta jidħku bik? Meta titlef l-għeżież tiegħek! Meta għajnejk ma jibqgħalhomx aktar dmugħ xi jxerrdu! Meta tħossok qed tegħreq! Iva naf, dażgur li naf. Kulma tħoss u tbati int, jien għaddejt minnu wkoll. Minn kollox batejt jien ukoll: Ġuħ, għatx, biki, tradimenti, swat, żeblieħ, faqar, għejja, solitudni, diżappunti u tbatijiet oħra. Kollha ġarrabthom jien.

Ersaq mela qrib tiegħi. Iftaħ qalbek u għidli kulma jtaqqallek qalbek, u jinkwetak. Għidli kollox, anki d-dubji tal-fidi tiegħek. Serraħ moħħok li jien ma nitkaża b’xejn. Għidli bil-problemi u l-inkwiet li għandek biex iressaqhom quddiem il-Missier. Tkellem spiss miegħi biex nibgħatlek kuljum id-dawl tal-Ispirtu Qaddis li tant teħtieġ.

Għidli wkoll fuq il-waqgħat tiegħek, id-dgħjufija tiegħek. M’hawn l-ebda nuqqas żgħir jew kbir li jiena ma naħfrux. Tinsiex lil San Pietru! L-importanti li wieħed jiddispjaċih ta’ dak li jkun għamel. Huwa meta wieħed ma jkunx irid jindem minn ħtijietu li dnubietu jibqgħu kollha għandu. Meta inti tqerr bil-fidi u bl-indiema, il-ħtijiet tiegħek neħodhom jien u naħsilhom bid-demm tiegħi. B’hekk inti tidher sabiħ quddiem il-Missier. Meta tersaq lejja u titkellem miegħi qalbek tistrieħ. Biss huwa meħtieġ li inti ma jkollokx ideat żbaljati dwar min hu Alla. Ngħidu aħna Alla mhuwiex swiċċ li tixgħel u mill-ewwel ikollok id-dawl. Alla mhuwiex magician ili jagħmel it-triks f’ħakka t’għajn. Alla huwa Missier u l-aktar ħaġa importanti għalih hija li inti ssalva ruħek. Dan hu l-qofol ta’ ħajtek. Dan hu l-iskop aħħari tiegħek tinsiex.

Int tbati tant biex takkwista xi oġġett li tkun tixtieq; ma taħsibx li jagħmel sens li wieħed ibati biex jikseb eternita’ u tgawdija? Ara kemm ibatu koppja biex ikollhom id-dar tagħhom. Kemm sagrifiċċji jagħmlu għal snin twal biex xi darba jkollhom is-sodisfazzjon li jkunu jistgħu jgħidu li d-dar hija tagħhom.

Imma la tinsiex, “X’jiswielu l-bniedem li jikseb il-ġid tad-dinja kollha jekk imbagħad jitlef ruħu?” Għalhekk importanti li tiftakar li Alla huwa Missier li jħobbok u li jixtieq l-aqwa ġid tiegħek anki jekk xi drabi ma tifhmux u ħlief dlam ma tarax. Tajjeb mela li tiftaħ qalbek miegħi biex nagħtik mill-ġdid l-Ispirtu Qaddis. Dan jagħtik il-kuraġġ biex tkompli fil-mixja tiegħek lejn il-ġenna pajjiżek. Intelaq f’idejja għalkollox u b’fiduċja sħiħa. Ħalli l-imħabba tiegħi tidħol f’qalbek, f’moħħok, f’ruħek u f’ħajtek. Sabiex Missieri u Missierek ikun igglorifikat.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

web3-eucharist-communion-bread-and-wine-body-and-blood-concept-shutterstock

Hemm miktub:

“Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.” Induqu l-aktar ‘il Mulej fl-Ewkaristija. Imma l-Ewkaristija ma fiha l-ebda tomgħa forsi tgħidli int. Ħija għandek żball!

L-Ewkaristija fiha tomgħa tassew meraviljuża!

Meta wieħed jitqarben, wieħed għandu jħoss tomgħa qawwija li timlielek qalbek:

 • tomgħa ta’ ħlewwa,
 • tomgħa ta’ ferħ,
 • tomgħa ta’ paċi,
 • tomgħa ta’ qdusija,
 • tomgħa ta’ kuraġġ,
 • tomgħa ta’ fwieħa spiritwali,
 • tomgħa tal-ġenn!
 • tomgħa ta’ Alla nnifsu.

Fl-Ewakaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ mogħdrija.
Fl-Ewkaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ maħfra.
Fl-Ewkaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ ħniena.
Iva, tomgħa tad-dinja l-oħra,
tomgħa tal-eternita’.
Tomgħa tal-ġenna.

Grazzi, Mulej. Grazzi, Missier, ta’ dan ir-rigal meraviljuż.
Grazzi, Spirtu Qaddis, ta’ dan il-misteru kbir ta’ mħabba.
Imħabba għalina. Għalija.
Santissima Trinita’ jien infaħħrek u nadurak.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

 

Talb Ewkaristiku

Monstrance+for+adoration

Riflessjonijiet u Meditazzjonijiet li jistgħu jintużaw quddiem Ġesu’ Sagramentat (ħsibijiet minn kitba ta’ Ronnie Gauci):

0. Viżta lil Ġesu’ f’forma ta’ poeżija

1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

2. L-Invit – Ikellimna Ġesu’

3. Djalogu (meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat)

4. La Tħallinix fil-Bard – Ġesu’

5. Ġesu’ Ewkaristija Jgħallimna

6. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Umilta’

7. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Fiduċja Sħiħa f’Alla

8. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Imħabba ta’ Alla għall-Midneb

Oħrajn (mis-sit tal-Laikos) :

Viżta lil Ġesù Sagramentat (1)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (2)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (3)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (4)

Viżta ta’ billejl lil Ġesù Sagramentat

Anima Christi – Ruħ ta’ Kristu

Dal-misteru – Tantum Ergo

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha – Salm 116

Ikun imbierek Alla

O Mejda Mqaddsa

Mulej, ibgħat l-għerf

Talba lil Ġesù Sagramentat

Tqarbina tax-xewqa