8. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Imħabba ta’ Alla għall-Midneb

2015-05_LT-SeeYouEucharist

Ersaq lejja Binti/Ibni għax jiena tgħidx kemm nifraħ meta nilmħek quddiemi u qalbi tfawwar bl-imħabba għalik. Jiena nagħraf l-isforz ġenwin min-naħa tiegħek li tħalli kollox u tiġi tqatta’ ftit ħin miegħi. Jiena nagħraf l-isforz tal-fidi tiegħek biex temmen li għalkemm moħbi taħt naqra ħobż jien Alla tas-sema u l-art. Ħallini nħobbok. Ħallini nimliek bl-Ispirtu Qaddis tiegħi. Intelaq f’idejja bħal tafal f’idejn il-fuħħari biex inkun nista’ nagħġnek kif irid Missieri. Illum nixtieq inkellmek fuq xi ħaġa li ilha tħabbillek moħħok. Għax jien naf dak kollu li jferrħek u dak kollu li jdejqek. Iva naf li hemm ħsieb li kultant iberren f’moħħok!

Spiss nisimgħek tgħid:
“Imma kif jippermetti l-Mulej, li bnedmin kiefra u bla qalb jagħmlu atti ħżiena ħafna u ta’ ħsara kbira għall-oħrajn? Naf li dan il-ħsieb kultant ikiddek u jirrabjak. Tant aborti u qżiżijiet oħra li nirċievi minn għand il-bnedmin li jiena fdejt b’demmi l-għażiż.

L-ewwel nett tajjeb li tiftakar li jiena tajt lill-bniedem id-don tal-liberta’. Jiena ma rridx u ma nixtieqx li l-bniedem iħobb lil Alla bilfors. Dik mhix imħabba. Dak jasar. L-imħabba vera hi libera. Wieħed għandu jħobb lill-Mulej għax jagħraf kemm Alla diġa’ ħabbu u mhux għax ikun imġiegħel. Il-liberta’ li Alla ta lill-bniedem hu rigal kbir u Alla mhux sa jeħodhulu. Tajjeb ukoll tkun taf li mħabbti għal kull bniedem m’għandhiex tifsira li inti tista’ tifhem. Hija misteru kbir. Dawk il-bnedmin li jiżbaljaw, anke dawk li jżebilħuni bil-kbir huma ħutek ukoll! Dawk ukoll ulied Alla! Jiena batejt passjoni ħarxa għalihom. Għalihom xerridt demmi kollu.

Minn Alla sirt bniedem għal kull wieħed u waħda minnhom. Bil-paċenzja kollha nistenna sakemm jerġgħu jduru lejja. Nibgħat fuqhom ukoll il-grazzji tiegħi biex jintebħu bl-iżbalji tagħhom. Jiena nkun nixtieq li huma jduru lejja b’mod liberu, għax iridu huma u mhux għax sfurzati minn xi ħadd.

Iweġġgħuni wkoll l-erwieħ li huma bierda. Erwieħ mgħammda u mrobbija fir-Reliġjon Kattolika, imbagħad jintelqu ħelu ħelu fil-materjaliżmu tad-dinja u jinsew lil Alla. Dak Alla li jipprovdilhom kulma għandhom. Għax għandhom il-ġid jinsew lil min qed jagħtihom dan il-ġid li qed igawdu! Anki lil dawn nibqa’ nistenna lejl u nhar fl-Ewkaristija u tgħidx kemm nifraħ meta xi midneb jew xi ruħ bierda naraha riesqa lejja.

Itlob għalihom int ukoll. Iva, itlob kuljum biex il-midinbin u l-erwieħ bierda jiftakru fija u jersqu lejja. Qalbi miftuħa beraħ għal kulħadd. Jiena qatt ma nixba’ jew negħja nistenna. L-imħabba tiegħi lejn il-bniedem m’għandhiex limiti. U issa jekk sarlek il-ħin aħseb biex tmur u jekk le oqgħod ftit ieħor ħdejja. Il-kumpanija tiegħek tferraħli qalbi bil-kbir. Grazzi talli taħseb spiss fija. L-ispirtu t’Alla jinżel fuqek u jbierkek.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.