7. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Fiduċja Sħiħa f’Alla

adoration_feature

Ruħ twajba,
Nitolbok tersaq qrib tiegħi biex tħoss aktar l-imħabba tiegħi għalik. Ersaq qrib bil-moħħ u bil-qalb tiegħek u tbattal minn dak kollu li qed itaqqlek. Forsi taħseb li jien ma nafx dak kollu li qed jinkwetak? Poġġi dawk il-ħsibijiet f’qalbi u ntelaq għal kollox fl-imħabba tiegħi.

Mhux għalhekk bqajt magħkom jien? Biex naqsam magħkom il-problemi li jkollkom. Biex taraw b’għajnejkom stess il-preżenza tiegħi fostkom. Huwa veru li lili ma tarawnix għax taraw biss daqsxejn ta’ Ostja ċkejkna. Iżda din in-naqra ħobż hija sinjal tal-preżenza tiegħi qalb il-bnedmin.

Fl-Ewkaristija għandkom issibu s-serħan għal ruħkom u l-faraġ u l-kuraġġ li teħtieġu fil-ħajja ta’ kuljum. Fl-Ewkaristija ssibu l-aqwa ħabib li qatt tistgħu ssibu. Dak il-ħabib li żgur mhux se jidħak bik. Ħabib li tista’ tafdah b’għajnejk magħluqa.

Illum nixtieqek iġġib quddiem għajnejk xena partikolari. Ġib quddiem għajnejk tarbija tat-twelid f’dirgħajn ommha. Ħlieqa fraġli, debboli u li tiddependi għal kollox minn ommha. Tarbija ta’ ftit jiem ma tista’ tagħmel xejn għaliha nfisha. L-omm b’imħabba u paċenzja tassew kbira tagħmel ħilitha biex it-tarbija żżommha kuntenta u b’saħħitha.

Hija xena li tmiss kull qalb meta l-omm b’imħabba kbira tisqi u tmantni lit-tarbija tagħha u tħaddanha magħha. Għaliex lit-tarbija tikber b’saħħitha mhux biss bil-ħalib li l-omm tagħtiha iżda wkoll b’dik l-imħabba qawwija li toħroġ minn dik il-qalb ġeneruża ta’ omm.

Żomm din ix-xena f’moħħok kultant meta tersaq lejn Alla. Meta titlob ftakar li Alla huwa ommok wkoll, mhux missierek biss. Bħal dik it-tarbija Alla jħobbok u jħaddnek miegħu. Dejjem jekk tħallih int. Kif jista’ Alla ma jħobbx dak li ħalaq hu stess? Jekk mastrudaxxa jħossu kburi u ferħan meta jkun għamel xi biċċa għamara fina, taħseb int li Alla mhux kburi u ferħan bik? Int li inti xbieha tiegħu.

Imbagħad meta tiġi żżurni qalbi tfur bl-imħabba għalik. ‘Il quddiem meta tiġi ħdejja tkun taf kemm napprezza l-mumenti meta inti tħalli kollox u tiġi ftit ħdejja biex tadurani u toqgħod ħdejja f’dan is-Sagrament li hu l-għaġeb tal-anġli u l-qaddisin.

La darba inti konvint li nħobbok b’imħabba bla tarf u bla limiti, la darba taf li nħobbok hekk kif int, nixtieqek li tintelaq iżjed fir-rieda imqaddsa tiegħi. Tippruvax tifhem, iżda ħobb. Aktar ma tħobb aktar tiskopri lil Alla. Alla li hu kbir wisq biex tista’ tifhem imqar farka minnu. Afda aktar f’imħabbti. Pjanijiet agħmel mill-anqas. Xi ftit tal-pjanijiet bilfors ikollok tagħmel fil-ħajja iżda dawn itlaqhom f’idejja.

Qatt la tippretendi li l-Mulej Alla għandu jaqbel mal-pjanijiet tiegħek. Għax inti stess lanqas taf x’inhu tajjeb għalik. Bil-maqlub għandhom isiru l-affarijiet. Intrabat mal-pjanijiet tiegħi għalik. Ftakar dejjem: Alla jħobb biss jista’! Ħalli r-rieda tiegħi taħdem fik. Anki meta ma tkun tista’ tifhem xejn minn dak li jkun qed jiġri madwarek.

Ja ruħ twajba, ipprova agħmel bħal dik it-tarbija. Intelaq għal kollox f’idejja. Intelaq għal kollox u f’kollox fir-rieda u fl-imħabba ta’ Alla. Dejjem u kullimkien ħalli kollox f’idejn il-Missier li jħobb lil uliedu u b’imħabba misterjuża u bla tarf. Dan ma jfissirx li int titgħażżen u tistenna l-bajtra taqa’ f’ħalqek. Xejn affattu! Xammar il-kmiem. Ħabrek u aħdem għalik u kemm għall-oħrajn. Ħabrek biex tikber is-saltna t’Alla. Sib ħin għat-talb. Xerred il-ferħ, il-paċi u l-fwieħa tal-ħajja Nisranija kull fejn tkun. Agħmel dan b’sempliċita’ qaddisa. Ir-riżultati ħallihom f’idejja. Jiena mbierek l-intenzjoni retta. Jiġifieri aħdem biss għall-glorja t’Alla u mhux biex jgħidulek prosit.

Anki fil-ħajja tiegħek personali jeħtieġ li tafdani aktar. Afda wkoll fl-imħabba tiegħi, lill-għeżież tiegħek u lil dawk kollha li inti tixtieq titlob għalihom. Emmen li għandi pjan ta’ mħabba għal kull wieħed u waħda minnhom.

Il-prova qiegħda fil-maltemp. Minn hemm jingħaraf il-baħri veru. Hekk ukoll fil-ħajja spiritwali. Meta l-ħalel kiefra tal-ħajja jaħbtu għal fuqek u fuq dawk għeżież għalik, intrabat u ggranfa miegħi u afda fija. Naf li mhux faċli dan. Nifhmek tajjeb tibżax. Jien naf xi jfisser li tkun ittradut u abbandunat. Jien naf xi jfisser meta ma jifhmukx u meta jwaqqgħuk għaċ-ċajt. Naf tajjeb x’inhu l-biża’ tal-mewt. Jien naf xi jfisser il-qtiegħ ta’ qalb. Naf ukoll l-uġigħ fil-ġisem għax it-torturi li tawni kienu ħorox ħafna. Dak li ġieli tħoss int, kollu għaddejt minnu jien. Kien għalhekk li fl-Ort tal-Ġetsemani tlabt lill-Missier biex iwarrab minni dak il-kalċi morr li kelli quddiemi.

Iżda kif taf int, jien irbatt ir-rieda tiegħi ma’ tal-Missier Qaddis għax il-pjanijiet tiegħu huma dejjem pjanijiet ta’ mħabba. Hawn tidħol il-Fidi. Kultant Alla jħobbna b’modi strambi f’għajnejna! Ta’ xejn tipprova tifhem għax ma jirnexxilekx. Għalhekk mela jaqbel li żżomm quddiem għajnejk din l-istampa ta’ tarbija f’dirgħajn ommha. Poġġi lilek innifsek flokha u ntelaq f’dirgħajn il-Mulej Alla tiegħek b’fiduċa għamja, jiġri x’jiġri. Irrepeti spiss billejl u bi nhar: “F’idejk, Mulej, jiena nerħi ruħi.” “Ikun li trid int, Mulej.” Ammen.

Marija Ommi, għinni int inħobb iżjed lil ibnek Ġesu’. Kull twelid fih it-tbatija. Aħna qed nitwieldu kuljum. It-tbatija qiegħda tilidna għal ħajja ġdida, kuljum!

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.