3. Djalogu (meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat)

adoration-monstranceDjalogu (Jista’ jservi ta’ meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat, jew għat-talb privat)

Jien: Erġajt ġejt naqra ħdejk Ġesu’.
Ġesu’: Rajtek ġej, iżda donnok li kont sejjer xi mkien ieħor.

Jien: Sewwa qed tgħid, għax ma tantx kelli aptit niġi u kont sa mmur nagħmel passejn.
Ġesu’: Naf, naf. Kollox naf. Napprezza ħafna l-isforz li tagħmel biex tiġi ħdejja.

Jien: Kultant inħossni mimli ħeġġa għalik u kultant ħames minuti ħdejk narahom qishom siegħa.
Ġesu’: Iżda żomm quddiem għajnejk li jien il-ħin kollu msakkar bħal priġunier għalik.

Jien: Iva, dal-ħsieb ġieli jiġini f’rasi u għalhekk nipprova niġi ħdejk kultant. Iżda trid tifhem li llum il-ħajja qisha kaxxa ġenn.
Ġesu’: Dażgur li nifhem. Mela inti taħseb li jien maqtugħ mill-ħajja tagħkom. Jien magħkom f’kollox, tinsiex.

Jien: Kultant iebsa għalina biex nemmnuha din, tafx.
Ġesu’: Għaliex?

Jien: U għax x’ħin tħares madwarek ħlief biki, inkwiet u tbatija ma tarax.
Ġesu’: Hemm tidħol il-fidi.

Jien: Mhux faċli temmen illum, ħa ngħidlek.
Ġesu’: Iżda trid tiftakar li l-biċċa l-kbira tat-tbatija qed iġibha l-bniedem stess fuqu nnifsu. Imbagħad hemm ħafna tbatija li l-bniedem jixħetha hu stess fuq ħutu l-oħra.

Jien: Appuntu, dak hu li jweġġa’ l-iżjed: li l-bniedem jaħqar lill-bniedem ieħor.
Ġesu’: Ir-rigal tal-liberta’ li Alla jagħti lill-bniedem hu rigal li jġib miegħu responsabbilta’ kbira. Dak li Alla jagħti ma jieħdux lura.

Jien: Iżda meta wieħed jara tant tbatija, krudelta’ u ħruxija, donnok bla ma trid tistaqsi:
“Fejn hu Alla?”
Ġesu’: Lanqas tobsor fejn hu Alla. Forsi bilkemm titwemmen din. Iżda rridek li temminha. Alla qiegħed hemm f’kull ċirkostanza tal-bniedem. Kulfejn hemm bniedem ibati, bil-ġuħ, marid, imkażbar, minsi, imweġġa’… hemm jinsab Alla wkoll fih, u miegħu jaqsam dik it-tbatija.

Jien: Dan ħsieb qawwi ħafna, Ġesu’.
Ġesu’: Kull fejn hemm bniedem ta’ rieda tajba hemm ukoll Alla. Alla jwarrab biss fejn jidħol id-dnub.

Jien: Imma Alla jista’ kollox. Huwa Omnipotenti. Ħadd m’għandu setgħa fuqu. Ħadd.
Ġesu’: Sewwa qed tgħid. Iżda tinsiex li Alla jgħammar fil-bniedem. Mela jifraħ miegħu u jbati miegħu.

Jien: Ħaġa kbira ħafna din. Jekk toqgħod taħseb fuqha din kważi…
Ġesu’: Iġġennek, naf.

Jien: Alla jgħammar fija. Alla miegħi f’kollox u kullimkien.
Ġesu’: Alla jgħammar f’kull bniedem ta’ rieda tajba. U dejjem jirrispetta d-don kbir tal-liberta’ li għandu kull bniedem.

Jien: Kultant ngħid aħjar ma kellna xejn liberta’. Bil-liberta li għandu l-bniedem għamel u qed jagħmel żbalji kbar u kbar ħafna.
Ġesu’: Tinsiex li Alla ma jridx li l-bniedem iħobbu bilfors. Din mhix imħabba. Dak jasar.

Jien: Jiġifieri Alla jrid li l-bniedem iħobb lill-Mulej b’għażla libera tiegħu?
Ġesu’: Sewwa qed tgħid.

Jien: Iżda l-bniedem jiddependi għal kollox minn Alla.
Ġesu’: Ħafna aktar milli taħseb int.

Jien: Niskanta kultant kif Alla jħobb daqstant lill-bniedem.
Ġesu’: Alla jinnamra mal-bniedem. La tinsiex il-ktieb: “L-Għanja tal-Għanjiet.” Dan ktieb tat-Testment il-Qadim li juri l-imħabba t’Alla lejn Iżrael, il-poplu magħżul tiegħu; juri l-imħabba t’Alla lejn il-Knisja, il-poplu ġdid magħżul; juri wkoll l-imħabba t’Alla lejn kull bniedem.

Jien: Kemm erwieħ ma jaħsbux fuq dan, jaħasra! Kieku nersqu aktar lejk. Għax int il-pont ewlieni li jgħaqqadna mat-Trinita’ Qaddisa.
Ġesu’: Għalhekk jiżbalja l-bniedem, għax ma jaħsibx u ma jitlobx.

Jien: Mela l-bniedem illum baqagħlu ċans jitlob?
Ġesu’: Iżda għalhekk imbagħad jiżbalja u joħroġ mit-triq it-tajba. Tinsiex: “Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.”

Jien: Jien ukoll ġieli nittraskura t-talb u ma jkollix aptit ngħolli ħsiebi lejn Alla.
Ġesu’: Dik ħaġa naturali. Toqgħodx tinkwieta fuq hekk. L-importanti li inti tipprova u tkompli tipprova.

Jien: Illum għandna ħafna x’nagħmlu mhux bħall-bniedem ta’ mitt sena ilu, meta l-ħajja kienet aktar kalma.
Ġesu’: Talbiet żgħar u spissi jżommuk magħqud miegħi u aktar fil-preżenza tiegħi.

Jien: Parir tajjeb dan.
Ġesu’: Ħalli mbagħad kultant issib ħinijiet naqra itwal biex ir-ruħ ikollha iżjed ċans li tagħmel kuntatt mad-Divin.

Jien: Kultant ninsew li għandna ruħ!
Ġesu’: U żgur li għandek ruħ. U dik bil-għatx il-ħin kollu. Kull ruħ għandha fiha ġibda qawwija lejn Alla.

Jien: Qisha kalamita…jiġifieri.
Ġesu’: Iva iżda din il-ġibda tista’ tmewwitha bil-mod il-mod.

Jien: Kif jista’ jiġri dan?
Ġesu’: Billi l-bniedem għandu l-liberta’ għandu s-setgħa li jinqata’ minn Alla bid-dnub, bit-traskuraġni, u bil-bruda lejn il-ħwejjeġ qaddisa.

Jien: Alla ħares jiġrili hekk!
Ġesu’: Għalkemm fil-qiegħ nett tal-qalb ta’ kull bniedem dejjem tibqa’ dik in-naqra ġibda lejn Alla avolja tkun moħbija u fgata b’ħafna ħażen jew bruda.

Jien: Jien ma nafx kif tibqa’ tħobbna u tiġri warajna avolja nagħlqulek il-bieb f’wiċċek.
Ġesu’: Tinsiex li jien ċarċart demmi kollu għalikom, għal kull wieħed u waħda minnkom. Jien li jien Alla fuq kollox u fuq kulħadd għamilt dan kollu għalik u għal kull persuna li titwieled fid-dinja.

Jien: Kemm ma napprezzawx jaħasra. Iżda, biex ngħid kollox, kultant hija iebsa biex tifhem imqar ftit, fiċ-ċirkostanzi li nsibu ruħna fihom.
Ġesu’: Spjega ruħek sew. Għid dak li għandek tgħid bla biża’ miegħi.

Jien: U għax inti għandek ħabta (kultant) li tiġbdilna t-tapit minn taħt saqajna!
Ġesu’: Naf biex ġej.

Jien: Jekk insiru nħobbu xi ħaġa u norbtu qalbna magħha donnu malajr jiġrilha xi ħaġa. Qisu qatt ma jista’ jkolli xi ħaġa f’postha jew per…..
Ġesu’: Perfetta hux? L-affarijiet perfetti fis-sema qegħdin tinsiex. Hawnhekk fid-dinja jkollkom it-taħbit. Il-mistrieħ veru u sħiħ issibuh meta taslu l-ġenna.

Jien: Tinsiex li aħna bnedmin dgħajfa u malajr naqtgħu qalbna.
Ġesu’: Ma nkunux irridek torbot qalbek mad-dinja u l-affarijiet tagħha. La tibdilx il-ħolqien mal-Ħallieq.

Jien: L-ewwel Kmandament, hux hekk?
Ġesu’: Iva. Alla ma jħalli lil ħadd joħodlu postu. Lil ħadd u lil xejn.

Jien: Iżda moħħna ma jiflaħx jaħseb fuq Alla. “Tliet persuni f’Alla wieħed.”
“Kien minn dejjem u jibqa’ għal dejjem.” U tant ħwejjeġ oħra.
Ġesu’: Ruħ twajba, la tinsiex li Alla ħalaq lill-bniedem biex iħobb lill-Mulej u mhux biex jifhem lill-Mulej. La tibżax iżda emmen.

Jien: Bħal Abraham hux?
Ġesu’: U bħal Marija.

Jien: Iva, dik emmnet b’għajnejha magħluqa.
Ġesu’: U hija l-omm ta’ dawk kollha li jemmnu.

Jien: Marija… Imnalla tajtna lilha. Jien inħobbha.
Ġesu’: Jien naf kemm tħobbha. Hi kollox tgħidli. U naf kemm taqbeż għaliha. Naf ukoll li tħajjar lill-oħrajn iħobbuha wkoll.

Jien: Qed nara li ma jaħrablek xejn, int!
Ġesu’: Qed isirlek il-ħin.

Jien: Veru. Lanqas indunajt. Ħadt gost nitkellem miegħek.
Ġesu’: Ftakar spiss fija.

Jien: Tieħux ħsieb. Ma jistax ikolli ħabib aqwa minnek, Ġesu’. Berikni.
Ġesu’: Tkun imbierek u grazzi talli qattajt ftit ħin miegħi.

Int li qrajt dawn il-kelmtejn għandek aktar x’tgħidlu lil Ġesu’? Qis li tiftaħ qalbek miegħu. Għandek xi problema? Xi salib tqil? Għidlu kollox. KOLLOX. Tkellem bil-miftuħ. Jekk tħoss li għandek tibki/tirrabja/targumenta/agħmel dan ukoll. M’hemmx isbaħ mis-sinċerita’ ma’ Ġesu’. Tibżax, għax hu sa jkellmek ukoll, b’diversi modi. Iżda kun attent għat-tweġibiet tiegħu. Jaf iwieġbek permezz ta’ ħabib/permezz taċ-ċirkostanzi li ssib ruħek fihom/permezz ta’xi vers mill-Bibbja/fil-Quddiesa/xi ħsieb bil-lejl/u b’ħafna modi oħra.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.