2. L-Invit – Ikellimna Ġesu’

img_5567“L-Invit” – Ikellimna Ġesu’

Ħija/Oħti,
Ersaq qrib tiegħi u la tibżax minni. Ersaq qrib biex tisma’ t-taħbita ta’ qalbi mimlija mħabba għalik. M’hemmx kundanna għalik f’qalbi. Imħabba BISS.

Illum iftaħ il-Vanġelu ta’ San Luqa Kap.22 vers 61 u ssib dawn il-kelmiet:
“U dar il-Mulej u ħares lejn Pietru.”

Ħalli dan il-ftit kliem jinżel fil-fond ta’ qalbek u ftakar spiss fih. Kont marbut jien u kont diġa’ qlajt diversi daqqiet ta’ ponn u bil-ħarta. Pietru kien għadu kif ċaħadni tliet darbiet. Ħalef li ma jafnix! Ħalef! L-ewwel Papa tal-Knisja tiegħi; dan mhux ċajt! Pietru raqad/kiel/għex u tkellem miegħi kuljum għal tliet snin sħaħ. Ra l-mirakli l-kbar li jiena għamilt. Rani nqajjem lill-mejtin, imbagħad jiċħadni b’dak il-mod sfaċċat! ĦALEF li qatt ma kien jafni.

Mela x’ra f’għajnejja Pietru biex ħareġ u beka “b’qalbu maqsuma?” Għidli int x’ra Pietru f’dak il-ħin qasir meta għajnejja ltaqgħu ma’ għajnejh? Taħseb int li kieku fil-ħarsa tiegħi ra xi kundanna kien se jmur jibki? Ra BISS IMĦABBA. Imħabba u XEJN iżjed. F’għajnejja ra mħabba li tagħder u taħfer.

Jiena nifhmek tajjeb. Naf li xi drabi tkun irrabjat u ma tkunx taf fejn sa taqbad tagħti rasek. Kollox naf. Nifhmek sew jien għax dak kollu li tgħaddi minnu diġa’ għaddejt minnu jien. Taħseb li ma nafx meta ħlief dlam ma tarax? Meta jidħku bik? Meta titlef l-għeżież tiegħek! Meta għajnejk ma jibqgħalhomx aktar dmugħ xi jxerrdu! Meta tħossok qed tegħreq! Iva naf, dażgur li naf. Kulma tħoss u tbati int, jien għaddejt minnu wkoll. Minn kollox batejt jien ukoll: Ġuħ, għatx, biki, tradimenti, swat, żeblieħ, faqar, għejja, solitudni, diżappunti u tbatijiet oħra. Kollha ġarrabthom jien.

Ersaq mela qrib tiegħi. Iftaħ qalbek u għidli kulma jtaqqallek qalbek, u jinkwetak. Għidli kollox, anki d-dubji tal-fidi tiegħek. Serraħ moħħok li jien ma nitkaża b’xejn. Għidli bil-problemi u l-inkwiet li għandek biex iressaqhom quddiem il-Missier. Tkellem spiss miegħi biex nibgħatlek kuljum id-dawl tal-Ispirtu Qaddis li tant teħtieġ.

Għidli wkoll fuq il-waqgħat tiegħek, id-dgħjufija tiegħek. M’hawn l-ebda nuqqas żgħir jew kbir li jiena ma naħfrux. Tinsiex lil San Pietru! L-importanti li wieħed jiddispjaċih ta’ dak li jkun għamel. Huwa meta wieħed ma jkunx irid jindem minn ħtijietu li dnubietu jibqgħu kollha għandu. Meta inti tqerr bil-fidi u bl-indiema, il-ħtijiet tiegħek neħodhom jien u naħsilhom bid-demm tiegħi. B’hekk inti tidher sabiħ quddiem il-Missier. Meta tersaq lejja u titkellem miegħi qalbek tistrieħ. Biss huwa meħtieġ li inti ma jkollokx ideat żbaljati dwar min hu Alla. Ngħidu aħna Alla mhuwiex swiċċ li tixgħel u mill-ewwel ikollok id-dawl. Alla mhuwiex magician ili jagħmel it-triks f’ħakka t’għajn. Alla huwa Missier u l-aktar ħaġa importanti għalih hija li inti ssalva ruħek. Dan hu l-qofol ta’ ħajtek. Dan hu l-iskop aħħari tiegħek tinsiex.

Int tbati tant biex takkwista xi oġġett li tkun tixtieq; ma taħsibx li jagħmel sens li wieħed ibati biex jikseb eternita’ u tgawdija? Ara kemm ibatu koppja biex ikollhom id-dar tagħhom. Kemm sagrifiċċji jagħmlu għal snin twal biex xi darba jkollhom is-sodisfazzjon li jkunu jistgħu jgħidu li d-dar hija tagħhom.

Imma la tinsiex, “X’jiswielu l-bniedem li jikseb il-ġid tad-dinja kollha jekk imbagħad jitlef ruħu?” Għalhekk importanti li tiftakar li Alla huwa Missier li jħobbok u li jixtieq l-aqwa ġid tiegħek anki jekk xi drabi ma tifhmux u ħlief dlam ma tarax. Tajjeb mela li tiftaħ qalbek miegħi biex nagħtik mill-ġdid l-Ispirtu Qaddis. Dan jagħtik il-kuraġġ biex tkompli fil-mixja tiegħek lejn il-ġenna pajjiżek. Intelaq f’idejja għalkollox u b’fiduċja sħiħa. Ħalli l-imħabba tiegħi tidħol f’qalbek, f’moħħok, f’ruħek u f’ħajtek. Sabiex Missieri u Missierek ikun igglorifikat.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.