Sentenzi fuq l-Ewkaristija Mqaddsa

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

H_EUCHARISTIC-ADORATION

1. Min igħix ma’ Ġesu’ Ewkaristija u għal Ġesu’ Ewkaristija, isir Tabernaklu ħaj u pissidi prezzjuż. ~ S. G. Ejmard

2. Hemm bżonn li nagħtu kura kbira taż-żmien ta’ wara t-Tqarbin, għax huwa ż-żmien l-aktar prezzjuż li fih naqilgħu teżori ta’ grazzji. ~ P. Avila

3. Il-perfezzjoni kollha qiegħda filli ningħaqdu m’Alla, u m’hemmx mezz aqwa għall-għaqda m’Alla mit-Tqarbin Imqaddes. ~ San Alfons

4. L-Ewkaristija hija dik il-mediċina li żżommna li ma naqgħux fid-dnub il-mejjet, u teħlisna mid-dnub il-venjal. ~ Konċilju ta’ Trentu

5. Iż-żjara lil Ġesu’ Sagramentat qatt la tħalliha. Wara t-talb vokali tiegħek, oqgħod tkellem ma’ Ġesu’ preżenti tassew it-Tabernaklu, u għidlu bit-tħassib u s-slaleb tiegħek ta’ matul il-ġurnata. U Hu jimliek bid-dawl u l-qawwa li tinħtieġ għall-ħajja tiegħek ta’ nisrani. ~ Jose’ Maria Escriva’

6. Il-Quddiesa hija l-Bank tal-Knisja Mqaddsa fejn minnu jitħallsu d-djun, u jinqalgħu l-grazzji mingħand Alla. ~ San Filippu Neri

7. Mingħajr il-Quddiesa l-fidi tonqos, it-tama tibred, u l-imħabba tintefa’. ~ Ruperto

8. It-Tqarbin iġib dawn l-effetti fir-ruħ; itaffi x-xewqat ħżiena, jikkwieta t-tqanqil irregolari tal-membri li jiddominaw fuq l-ispirtu u jqawwiha bil-pieta’ u bid-devozzjoni. ~ San Ċirillu ta’ Lixandra

9. Il-ferħ li jħossu l-erwieħ f’dan is-Sagrament huwa tant kbir, illi jkun biżżejjed sabiex jaljenana minn kull pjaċir ieħor ta’ din l-art. ~ San Ċiprijanu

10. Għandna nersqu għat-Tqarbin Imqaddes billi nagħmlu atti ta’ fidi ħajja, atti ta’ umilta’ profonda, u atti ta’ xewqat fervorużi. ~ Scaramelli

11. L-effett ewlieni tat-Tqarbin Imqaddes huwa li jżomm fina l-ħajja tal-grazzja. ~ San Alfons

12. Meta tersaq lejn it-Tabernaklu ftakar li Hu kienu ilu għoxrin seklu jistenna lilek. ~ Jose’ Maria Escriva’

13. Il-quddiesa hija l-ġabra tal-għeġubijiet li għamel Alla mal-bnedmin. ~ San Bonaventura

14. Il-Quddiesa tisboq u tgħaddi bil-bosta l-qawwa ta’ kull orazzjoni fil-maħfra tal-ħtija u tal-piena. ~ San Anselmu

15. Is-sagrifiċċju tal-Quddiesa huwa mimli b’tant misteri kif il-baħar mimli b’taqtir tal-ilma, is-sema bil-kwiekeb u l-Ġenna bl-anġli. ~ San Albertu Manju

16. Min jisma’ b’devozzjoni l-Quddiesa, f’dak il-jum ikun meħlus minn perikli kbar. ~ San Gregorju

17. Il-ħin tal-Quddiesa huwa l-ħin tal-Ħniena t’Alla. ~ San Ġwann Kriżostmu

18. Ġesu’ Kristu bil-passjoni tiegħu ħelisna mis-setgħa tad-dnub; iżda bl-Ewkaristija jeħlisna mis-setgħa li nidinbu. ~ Innoċenzju III

19. F’dan id-don tal-Ewkaristija Ġesu’ Kristu ried joħroġ barra l-għana kollu tal-imħabba li kellu maħżun għall-bnedmin. ~ Konċilju ta’ Trentu

20. Biex titqarben spiss jeħtieġ għallanqas li jkollok xewqa kbira li ssir qaddis u li tikber fl-imħabba lejn Ġesu’. ~ San Alfons