300. Riflessjoni fuq Luqa 8: 16-18

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 8: 16-18

Oil Lamp and Bible

L-Evanġelju skont San Luqa 8: 16-18

[Lq:8:16] F’dak iż-żmien, Ġesu’ qal: “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl.

[Lq:8:17] Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-dawl.

[Lq:8:18] Mela oqogħdu attenti kif tisimgħu! Għax min għandu, jingħatalu; u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ġesu’ fost oħrajn juża l-immaġini tal-musbieħ biex jiddeskrivi kif id-dixxipli għandhom jgħixu fid-dawl tal-verita’ u l-imħabba. Infatti l-missjoni tagħna hi li nġorru d-dawl ta’ Kristu fina biex hekk l-oħrajn jkunu jistgħu jaraw il-verita’ tal-Evanġelju u jkunu jistgħu jiġu meħlusa mill-għama tad-dnub u tal-qerq.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ jirrimarka li xejn ma jista’ jibqa’ moħbi jew fis-sigriet. Aħna nistgħu nippruvaw naħbu affarijiet minn xulxin, minna nfusna jew minn Alla, imma madanakollu kollox hu magħruf għal Alla li jara kollox. Hemm liberta’ kbira u ferħ għal dawk li jgħixu fid-dawl t’Alla u li jfittxu l-verita’ tiegħu.

U inti taf xi jfisser il-ferħ u l-liberta’ li tgħix fid-dawl t’Alla?

Id-dawl tiegħek tħallih jiddi quddiem l-oħrajn?

Itlob …

Mulej, Int tmexxini bid-dawl tal-verita’ tiegħek li ssalva. Imla lil qalbi u lil moħħi bid-dawl u l-verita’ tiegħek u eħlisni mill-għama tad-dnub u l-qerq ħalli nkun nista’ nara t-triqat tiegħek u nifhem ir-rieda tiegħek għal ħajti.

Għażiża Marija, agħtini Int l-għajnuna li neħtieġ ħalli jiena niddi d-dawl tal-verita’ t’Ibnek quddiem dawk kollha li Ibnek jogħġbu jlaqqgħani magħhom. Agħmel li nagħmel dan bil-mod kif jiena nitkellem u bil-mod kif jiena naġixxi. Ammen.