295. Riflessjoni fuq Luqa 3: 10-18

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 3: 10-18

john_the_baptist_prepares_the_way

L-Evanġelju skont San Luqa 3: 10-18

[Lq:3:10] Fdak iż-żmien, in-nies kienu jistaqu lil Ġwanni l-Battista u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”

[Lq:3:11] U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess.”

[Lq:3:12] Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?”

[Lq:3:13] U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu.”

[Lq:3:14] Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U aħna, x’għandna nagħmlu?” U huwa weġibhom: “Tisirqu lil ħadd bit-tehdid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom.”

[Lq:3:15] Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija.

[Lq:3:16] Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.

[Lq:3:17] Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex.”

[Lq:3:18] U b’ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu l-bxara t-tajba.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Il-ħajja ta’ Ġwanni l-Battista kienet imqanqla minn żelu u passjoni waħda, dik li jipponta lejn Kristu u lejn il-miġja tas-Saltna tiegħu. L-Iskrittura tgħidilna li Ġwanni kien mimli bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu. Din insibuha f’Luqa 1: 15 u vers 41. Kien mimli bl-Ispirtu s-Santu minn Kristu nnifsu li Marija kienet għadha kemm nislet fil-ġuf tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.

U inti ħerqan biex tisma’ l-Kelma t’Alla u biex tinbidel permezz tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu?

Il-magħmudija ta’ Ġwanni kienet magħmudija t’Indiema, li wieħed idur lura mid-dnub u li jilbes il-ħajja ġdida skont il-Kelma t’Alla. Ġwanni qal li l-Messija kien se jgħammed bl-Ispirtu s-Santu u bin-nar. In-nar fi żminijiet bibbliċi kien assoċjat m’Alla u mal-azzjoni tiegħu fid-dinja jew fil-ħajja tal-poplu tiegħu. Xi drabi Alla mmanifesta l-preżenza tiegħu bl-użu tan-nar bħal meta deher lil Mosè taħt forma ta’ ħurrieq jaqbad. L-immaġini tan-nar kienet użata wkoll biex tisimbolizza l-glorja t’Alla, il-preżenza li tipproteġihom, il-qdusija tiegħu, il-ġudizzju ġust tiegħu u r-rabja tiegħu lejn id-dnub. Hija wkoll użata b’referenza għall-Ispirtu s-Santu fit-Testment il-Ġdid.

Ħsieb għal Qalbek …

In-nar t’Alla jippurifika u jnaddafna u anke jqanqal fina biża’ qaddis lejn Alla u rispett lejn il-Kelma tiegħu fina.

U inti, tixtieq tkun tħeġġeġ b’nar qaddis għal Alla u għal meta jerġa’ jiġi l-Mulej Ġesu’ fil-glorja tiegħu?

Il-Magħmudija tagħna li rċevejna f’Ġesu’ bl-ilma u bl-Ispirtu s-Santu tirriżulta fi twelid ġdid għalina u li aħna dħalna fis-Saltna t’Alla bħala wliedu għeżież. Ġesu’ huwa dejjem lest li jagħtina n-nar tal-Ispirtu tiegħu ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ u l-verita’ tal-Evanġelju, f’dinja li għandha bżonn iddisprat tad-Dawl u l-Verita’ t’Alla. Il-Kelma tiegħu għandha l-qawwa li tibdel u titrasforma l-ħajja tagħna ħalli aħna nkunu wkoll dawl li jipponta lejn Kristu. Bħal Ġwanni l-Battista aħna wkoll imsejħa biex nagħtu xhieda tad-Dawl u l-Verita’ ta’ Ġesu’ Kristu.

U inti tiggwida lil oħrajn biex jaslu għand Kristu bil-mod kif inti tgħix, titkellem u taġixxi?

Itlob …

Mulej Ġesu’, ħeġġeġ lil qalbi bin-nar qaddis tiegħek ħalli qatt ma jonqosni l-ferħ u l-liberta’ tas-Saltna tiegħek.

Għażiża Marija, agħmel li jien flimkien miegħek u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, inkun xhieda tal-verita’ tal-Evanġelju għal kull min jgħix madwari. Ammen.