198. Riflessjoni fuq Luqa 14: 1-6

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 14: 1-6

c8fa654bfd324bb1cbf68bfd25a5db68

L-Evanġelju skont San Luqa 14: 1-6

[Lq:14:1] Darba, kien is-Sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih.

[Lq:14:2] U resaq quddiemu wieħed marid bl-ilma.

[Lq:14:3] Ġesù qabad jistaqsi lill-għorrief tal-Liġi u lill-Fariżej; qalilhom: “Jiswa jew le li wieħed ifejjaq f’jum is-Sibt?”

[Lq:14:4] Huma ma tkellmu xejn iżda hu qabad lir-raġel, fejjqu u bagħtu.

[Lq:14:5] Mbagħad qalilhom: “Min minnkom se jaqagħlu ibnu jew barri f’ġiebja u għax ikun is-Sibt ma jmurx malajr itellgħu minn hemm?”

[Lq:14:6] U ma kellhomx il-ħila jwiġbuh għal dan.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’kienet l-intenzjoni ta’ Ġesu’ għall-Kmandament: Ftakar f’Jum il-Mulej u qaddsu?

Il-Kittieba u l-Fariżej riedu jaqbduh jikser ir-ritwal ta’ Jum il-Mulej li għalihom kien is-Sibt ħalli b’hekk ikunu jistgħu jakkużawh li kien qed jikser il-liġi t’Alla. Fi ftit kliem imma f’tifsira qawwija l-Evanġelista Luqa jikteb: ‘Ġesu’ għaraf ħsibijiethom.’ Huma kienu mimlija bil-korla u bil-mibgħeda lejn Ġesu’ għaliex kienu jpoġġu r-raġunamenti tagħhom ta’ x’inhu tajjeb u ħażin fuq kollox saħansitra fuq Alla nnifsu. Ġesu’ juri l-iżball li kienu fih billi jindika l-intenzjoni t’Alla għall-Jum il-Mulej. Li tagħmel il-ġid u ssalva ħajja, aktar milli li tagħmel id-deni u tiddistruġi ħajja.

Ħsieb għal Qalbek …

Aħna l-Insara niċċelebraw il-Ħadd bħala Jum il-Mulej biex infakkru l-opra tas-Salvazzjoni t’Alla f’Ġesu’ Kristu u l-ħidma tal-Ħolqien il-ġdid li hu wettaq bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Li nistrieħu f’Jum il-Mulej hu mod kif nesprimu unur lejn Alla għal dak kollu li hu għamel magħna. Dan il-mistrieħ imma ma jeskludix il-parteċipazzjoni fil-Quddiesa u t-Tqarbin Imqaddes u l-imħabba li għandna nuru lejn il-proxxmu tagħna. Jekk aħna verament inħobbu lill-Mulej fuq kull ħaġa oħra u fuq kull persuna, allura din l-istess imħabba se tkun l-istess għajn li minna nħobbu wkoll lill-proxxmu tagħna kollu.

Inti tunurah lill-Mulej bil-mod kif tiċċelebra l-jum tiegħu, il-Jum tal-Ħadd bi preparazzjoni tajba għall-Quddiesa permezz tal-Qrar u t-Tqarbin u bil-mod kif turi mħabbtek f’servizz lejn kulħadd?

Itlob …

Għażiż Mulej fir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt fuq is-salib u bil-qawmien tiegħek, inti tajtna t-tama ċerta li għad naqsmu miegħek fil-mistrieħ etern għal dejjem fil-ġenna.

Indur lejk għażiża ommi Marija, inti li diġa’ tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna, itlob miegħi biex nħalli lil Ibnek jitrasforma lil qalbi bi mħabbtu ħalli nkun nista’ nobdi b’qima il-preċett tal-Jum tiegħu billi niċċelebra kif jixraq il-Quddies u nservi lil ħuti l-bnedmin kif int u Ibnek kontu u għadkom iservu lilna. Ammen.