92. Riflessjoni fuq Mark 12: 38-44

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 12: 38-44

whom-do-you-admire_hd.original

L-Evanġelju skont San Mark 12: 38-44

[Mk:12:38] Fdak iż-żmien, Ġesu, hu u jgħallimhom qal ukoll: “Iftħu għajnejkom mill-kittieba, li jħobbu jduru mat-toroq bi lbiesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez,

[Mk:12:39] u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta’ quddiem, u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet;

[Mk:12:40] iberbqu ġid ir-romol, u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa.”

[Mk:12:41] Kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna.

[Mk:12:42] Resqet waħda armla fqira u tefgħet biċċtejn żgħar, jiġifieri xi tliet ħabbiet.

[Mk:12:43] Hu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li din l-armla fqira tefgħet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor.

[Mk:12:44] Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ir-Reliġjon x’inhi?

Ġesu’ jwissi lid-dixxipli tiegħu kontra t-tip ta’ reliġjon ħażina filwaqt li jikkundanna lill-kittieba l-esperti reliġjużi ta’ żmienu. Huwa jwissi kontra tlett affarijiet.

Ix-xewqa li tkun u tidher prominenti minflok tgħix f’servizz bla egoiżmu lejn l-oħrajn.

Ix-xewqa li tkun irrispettat u rikkonoxut u li tfittex l-istima minn għand l-oħrajn minflok tfittex li tippromovi t-tajjeb tal-oħrajn permezz ta’ servizz bi mħabba u umilta’.

U it-tielet li tipprova tuża l-pożizzjoni tiegħek anki dik reliġjuża għall-gwadann u l-avvanz personali.

Ir-Reliġjon vera hi li tirrelata m’Alla u mall-proxxmu tiegħek bi mħabba, b’unur u b’qima. Il-Mulej ipoġġi l-ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ tal-preżenza tiegħu. Bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu, bi mħabba għall oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb kemm lil Alla kif ukoll lill-proxxmu.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol l-għotja bi mħabba. L-imħabba ma togħqodx tikkalkula hi tonfoq b’abbundanza. Ġesu’ wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bilqiegħda fit-Tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesu’ faħħar l-armla fqira li tat l-iċken offerta meta mqabbla ma’ dik tal-għonja li taw offerti t’ammonti akbar.

Kif jista’ xi ħadd li hu fqir jagħti aktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta?

It-tweġiba ta’ Ġesu’ hi sempliċi. L-imħabba hi aktar prezzjuża mid-deheb. Ġesu’ għallem li meta wieħed jagħti jrid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna mill-valur tagħha, imma offerta mqanqla mill-imħabba bi spirtu ta’ ġenerożita’ u sagrifiċċju trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli.

L-ammont jew id-daqs tal-offerta mhux daqs hekk importanti daqs kemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setgħet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefgħet imma minflok hi tat bla ħsieb ta’ xejn kull ma kellha. Ġesu’ faħħar lil xi ħadd li bilkemm ta sold somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kellha biex tgħix. Dak li aħna għandna x’noffru jista’ jidher żgħir jew ta’ ftit valur imma jekk inpoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-Mulej minkejja kemm dan jista’ jidher insinifikanti Alla mbagħad jista’ jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw.

U inti skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-liberta’ ta’ min jagħti lil Alla u lill-proxxmu bi gratitudni u bi mħabba?

Itlob …

Mulej kull ma għandi hu tiegħek. Jien noffrilek lili nnifsi u kull ma għandi. Noffrihomlok minn idejn Marija Ssma li bħala ommi tgħenni biex indawwar il-ġid kollu li inti pprovdejtli għall-użu tajjeb u għaqli skont ma’ tixtieq minni int għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesu’, grazzi Marija. Ammen.