47. Riflessjoni fuq Luqa 13: 1-9

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 13: 1-9

the-fig-fig-treeL-Evanġelju skont San Luqa 13: 1-9

[Lq:13:1] Fdak iż-żmien, ġew xi wħud u qalu lil Ġesu b’dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom.

[Lq:13:2] U Ġesù qabad u qalilhom: “Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu?

[Lq:13:3] Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom.

[Lq:13:4] Jew dawk it-tmintax-il ruħ li fuqhom waqa’ t-torri ta’ Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm!

[Lq:13:5] Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.”

[Lq:13:6] U qalilhom din il-parabbola: “Wieħed kellu siġra tat-tin imħawwla fl-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha, u ma sabx.

[Lq:13:7] Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, ‘Ara, ili tliet snin niġi nfittex il-frott f’din is-siġra tat-tin, u qatt ma sibtilha. Mela aqlagħha, għax għalfejn se tibqa’ tkidd l-art?

[Lq:13:8] Iżda dak wieġbu, ‘Inti ħalliha, sinjur, għal din is-sena, sa ma nagħżqilha madwarha u nagħtiha d-demel.

[Lq:13:9] Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott; jekk le, aqlagħha.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Il-Lhud kienu jassoċċjaw id-diżastri msemmija mad-dnub. L-Iskrittura twissina li d-dnub jirriżulta f’taħwid, konfużjoni u saħta, imma l-ktieb ta’ Ġob jgħidilna wkoll li l-isfortuna tista’ tolqot kemm lit-tajbin kif ukoll lill-ħżiena.

Ġesu’ nqeda b’dawn l-inċidenti biex iservu bħala sinjal ħalli jgħinna nevitaw l-akbar fost id-diżgrazzji jiġifieri l-possibilta’ li nitilfu ruħna. Nevitaw din l-akbar diżgrazzja billi nippreparaw b’mod spiritwali għaż-żmien li ġej.

Ħsieb għal Qalbek …

X’tista’ t-tina bla frott tgħidilna dwar is-Saltna t’Alla?

Din tissimbolizza r-riżultat tal-Iżraelin li ma wieġbux b’fedelta’ għall-Kelma t’Alla. Din il-parabbola ta’ Ġesu’ turina li Alla fil-Ħniena tiegħu jagħtina iż-żmien biex f’ħajjitna nsewwu dak li mhux tajjeb. Imma dan iż-żmien huwa issa, ma nistgħux nassumu li m’hemmx għaġġla. Mewt għala rieda, li wieħed ma jkunx qed jistenna ma tħallilekx żmien biex tipprepara u tissetilja l-kontijiet spiritwali tiegħek meta trid tidher malajr quddiem il-Mulej f’jum il-ġudizzju.

U inti, l-bagalja tat-tluq tiegħek imħejjija?

Tixxennaq għall-Mulej?

U qed tgħix skont is-sewwa u l-qdusija tiegħu?

Itlob …

Mulej, kabbar fija l-għatx għas-sewwa u l-qdusija.

Għażiża Marija, Omm dejjem attenta għall-ħtiġijiet ta’ wliedek, aqlagħli b’talbek il-grazzja li ma naħlix il-mument preżenti li fih nista’ ngħid iva lil Alla għall-ħajja kif jixtieq minni Hu, bħalma Inti wkoll bqajt sal-aħħar itenni l-Iva tiegħek għar-rieda mqaddsa Tiegħu. Ammen.