44. Riflessjoni fuq Luqa 16: 19-31

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 16: 19-31

89d524353d0347b91508b3aa07762ec5.jpgL-Evanġelju skont San Luqa 16: 19-31

[Lq:16:19] F’dak iż-żmien, Ġesu qalilhom din il-parabbola: “Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar.

[Lq:16:20] U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta’ daru,

[Lq:16:21] bix-xewqa li jixba’ b’dak li jaqa’ mill-mejda ta’ l-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu.

[Lq:16:22] Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Mbagħad miet ukoll l-għani, u difnuh.

[Lq:16:23] Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f’Art l-Imwiet, rafa’ ħarstu, u mill-bogħod lemaħ lil Abraham, b’Lazzru fi ħdanu.

[Lq:16:24] U għolla leħnu u qallu, ‘Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħa jtaffili n-nixfa li għandi fi lsieni, għax qiegħed ninħaqar wisq f’ dan in-nar.’

[Lq:16:25] ‘Ibni,’ qallu Abraham, ‘ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f’ħajtek; hekk ukoll Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu. Imma issa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ, waqt li inti qiegħed tbati.

[Lq:16:26] Barra minn dan, hemm vojt bla qjies bejnkom u bejnna, biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista’ , u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna.’

[Lq:16:27] Qallu l-għani, ‘Mela nitolbok, missier, ibagħtu f’dar missieri,

[Lq:16:28] għax għandi ħames aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss, li ma jmorrux huma wkoll jiġu f’dan il-post ta’ tbatijiet ħorox!’

[Lq:16:29] Qallu Abraham, ‘Għandhom lil Mosè u l-Profeti; jisimgħu lilhom.’

[Lq:16:30] ‘Le, missier Abraham,’ qallu dak, ‘imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet, jindmu.’

[Lq:16:31] Iżda wieġbu Abraham, ‘Jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-Profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu.’!”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’inhu dak li l-aktar joħodlok mill-ħin, mill-attenzjoni u minn qalbek?

Fil-parabbola ta’ Lażżru u l-għani Ġesu’ jpenġilna xena drammatika ta’ kontradizzjonijiet. Għana u faqar, ġenna u nfern, karita’ u indifferenza, inklużjoni u eskulużjoni. Naraw ukoll b’mod qawwi u drammatiku x-xorti kuntrarja tal-personaġġi msemmija.

Lazzru ma kienx biss fqir imma wkoll b’nuqqas ta’ kapaċitajiet. Kien imqiegħed wara l-bieb tad-dar tal-għani. Il-klieb li kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu probabbilment kienu wkoll jisirqulu l-ftit ħobż li jkun rnexxielu jakkwista. It-turmenti li għadda minnhom kawża tal-klieb salvaġġi żiedu bil-bosta ma’ dawk il-miżerji u s-sofferenzi tal-fqir. L-għani ittratta lit-tallab b’indifferenza u disprezz sakemm ix-xorti tagħhom inqalbet.

Ħsieb għal Qalbek …

L-isem Lazzru jfisser ‘Alla hu l-għajnuna tiegħi.’

Minkejja ħajja ta’ sfortuna u sofferenza, Lazzru ma waqafx jittama f’Alla. Għajnejh baqgħu jħarsu fissi fuq it-teżor li kien merfugħ għalih fis-sema. L-għani għall-kuntrarju, ma seta’ jara xejn aktar mill-ġid materjali li kellu. Hu mhux biss kellu kull ma jeħtieġ imma kellu rikkezzi fl-aċċess. Kien wisq mitluf f’dak li kellu biex jinotta l-bżonnijiet ta’ dawk ta’ madwaru. Tilef il-viżjoni t’Alla u t-teżor tal-ġenna għax kien wisq preokkupat biex ifittex il-ferħ tiegħu fl-affarijiet materjali. Hu kien jaqdi lil ġidu minflok lil Alla. Fl-aħħar kien is-sinjur li sar tallab.

Inti skoprejtu l-ferħ u l-liberta’ f’li jkollok lil Alla bħala l-uniku Teżor tiegħek?

U t-tama tiegħek żgura, ankrata fil-ġenna kif insibu fl-ittra lil Lhud Kapitlu 6 vers 19?

Itlob …

Mulej, kabbar ix-xewqa tiegħi għalik u għat-triq tiegħek li twassal għall-vera ferħ li ma jintemmx.

Marija għażiża Ommi, għallimni nkun sinjura bit-Teżor tal-ġenna u b’talbek aqlagħli l-grazzja li jkolli qalbi ġeneruża, ħalli naqsam b’liberta’ mall-oħrajn il-ġid li ngħatali fuq din l-art. Ammen.