34. Riflessjoni fuq Luqa 4: 1-13

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 4: 1-13

Satan-Tempts-Jesus-GettyImages-463967715-5808f7b65f9b58564c318113L-Evanġelju skont San Luqa 4: 1-13

[Lq:4:1] F’dak iż-żmien, Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, raġa’ lura mill-Ġordan fejn kien tgħammed u l-Ispirtu ħadu fid-deżert.

[Lq:4:2] Hemm għal erbgħin jum Ġesù kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn; u mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ.

[Lq:4:3] U x-Xitan qallu: “Jekk inti Bin Alla, għid lil din il-ġebla ssir ħobż.”

[Lq:4:4] Wieġbu Ġesù: “Hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix.’?”

[Lq:4:5] Mbagħad ix-Xitan ħadu fl-għoli u wrieh is-saltniet tad-dinja kollha f’daqqa.

[Lq:4:6] Qallu x-Xitan: “Nagħtik is-setgħa fuq dawn kollha, bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili, u jiena nagħtiha lil min irrid.

[Lq:4:7] Jekk tinxteħet quddiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun.”

[Lq:4:8] Ġesù wieġbu u qallu: “Hemm miktub, Lill-Mulej Alla tiegħek tagħti qima, u lilu biss taqdi.”

[Lq:4:9] Mbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju, u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel.

[Lq:4:10] Għax hemm miktub li Lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa,

[Lq:4:11] u li fuq idejhom jerfgħuf, ħalli ma taħbatx riġlek ma xi ġebla.”

[Lq:4:12] Wieġeb Ġesù u qallu: “Jingħad, ‘Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek.'”

[Lq:4:13] Mbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Int lest li tgħaddi minn żmien ta’ prova?

Ġesu’ kellu jgħaddi minn żmien ta’ prova u tiġrib fil-bidu tal-ministeru pubbliku tiegħu. Il-kelma “Tempt” bl-ingliż normalment tfisser li tiġi mħajjar twettaq dnub. Il-kelma fl-Iskrittura hawn tfisser prova, fis-sens ta’ meta wieħed jiġi ppruvat u ppurifkat biex joħroġ jekk hux ippreparat għall-ħidma li hu msejjaħ iwettaq jew le.

Aħna ngħaddu l-piloti minn titjira bi prova biex naraw jekk humiex imħejjija sew biex itajru ajruplan. Bl-istess mod Alla jgħaddi l-qaddejja tiegħu mill-prova biex jara jekk humiex lesti jew le li jiġu wżati minnu għall-ġid tal-oħrajn.

Alla ġarrab lil Abraham biex hu jagħti prova tal-fidi tiegħu. Ġesu’ ma kienx l-eċċezzjoni għal dan it-tip ta’ provi. Satana jibqa’ jagħmel ħiltu kollha biex iħajjarna nagħżlu r-rieda tagħna fuq dik t’Alla. Jekk ma jkunx jista’ jħajjarna biex inwettqu dnub anki dak gravi, huwa mbagħad jipprova jwassalna biex nagħżlu dawk l-għażliet li eventwalment iwassluna biex nitbegħdu minn dak li Alla jrid minna.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ kien imġarrab bħalna u rebaħ fuq it-tiġrib mhux bil-qawwa umana tiegħu, imma bil-grazzja u l-qawwa li tah Missieru. Kellu jħalli r-rieda tiegħu biex iwettaq dik t’Alla l-Missier. Hu rnexxielu għax ried jogħġob lil Missieru u fdah li kien se jagħtih il-qawwa biex jirbaħ fuq l-ostakli li jitfaċċaw fi triqtu. Il-Mulej jagħti lilna wkoll l-Ispirtu s-Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna u Dak li jikkunslana fit-tiġrib u l-prova.

Meta aħna b’ruħ safja nirċievu lil Ġesu’ fit-Tqarbin Imqaddes, huwa Alla nnifsu li jsostina u jqawwina bil-preżenza divina tiegħu. Mistednin ukoll biex nirrikorru għand Ommna Marija li bħala Omm tiddefendina, tħarisna u tqawwina bit-talb tagħha biex aħna nibqgħu mħarsa u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Alla dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn biex ngħixu fit-triq tiegħu tal-Imħabba u tas-Sewwa.

U inti tfittex l-għajnuniet li jixtieq jagħtik il-Mulej biex tkun tista’ tgħix fi Triqatu bil-qawwa u l-għajnuna meħtieġa?

Itlob …

Mulej, Kelmtek hi Ħajja, tagħti l-ħajja u tnissel il-ferħ vera. Għinni ngħix bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek.

O Marija Omm qawwija, itlob miegħi biex inħalli ‘l ruħi tiggwadanja mill-benefiċċji tas-Sagramenti li l-Knisja toffrili. Agħmel ukoll li jiena nafda Fik u nirrikorri għandek bit-talba tant għal qalbek tar-Rużarju. Ammen.