9. Riflessjoni fuq Mark 3: 22-30

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 3: 22-30

96cb61e8efec5989f3a3995febee8d29

L-Evanġelju skond San Mark 3: 22-30

[Mk:3:22] Il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu: “Dan għandu fih lil Begħelżebul,” u wkoll, “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten.”

[Mk:3:23] Hu sejjħilhom lejh u beda jkellimhom bil-parabboli: “Kif jista’ x-Xitan ikeċċi x-Xitan?

[Mk:3:24] Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa.

[Mk:3:25] U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa.

[Mk:3:26] Li kieku mela x-Xitan qam kontra tiegħu nnifsu u nfired, ma kienx jista’ jżomm sħiħ, imma jkun wasal fit-tmiem.

[Mk:3:27] Ħadd ma jista’ jidħol fid-dar ta’ wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi; mbagħad id-dar jaħtafhielu żgur.

[Mk:3:28] Tassew ngħidilkom, kollox jinħafrilhom lil ulied il-bniedem, id-dnubiet u d-dagħa kollu li jidgħu.

[Mk:3:29] Imma min jieqaf lill-Ispirtu s-Santu ma jkollu qatt maħfra; jibqa’ ħati għal dejjem.”

[Mk:3:30] Għax kienu qalu: “Għandu fih spirtu ħażin.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Għandek protezzjoni tajba kontra l-ħażin u l-periklu spiritwali?

Meta Ġesu’ kien ittentat mix-xitan fid-deżert hu rebaħlu permezz tal-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-Missier. In-nies li kienet tersaq lejn Ġesu’ bil-fidi hu kien jagħtihom il-vera liberta’, mill-ħakma tad-dnub u mill-forza tal-ħażen u tad-dlamijiet.

Fil-qari tal-lum naraw kif l-awtoritajiet reliġjużi ta’ żmien Ġesu’ kienu wisq mehdija fuq il-liġijiet u s-sistemi reliġjużi tagħhom biex jinbidlu u kienu suppervi wisq biex jissottomettu lilhom infushom għal Ġesu’. Żammew riġdu fl-osservanzi tal-liġijiet ritwali tagħhom u naqsu milli jgħixu dak li kien tassew l-essenzjal, iġifieri li jaqdu d-doveri tagħhom tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu.

Ħsieb għal Qalbek …

Minħabba li l-Fariżej u l-kapijiet reliġjużi l-oħra ma kienux jgħixu skont kif riedhom Alla, il-poplu li ra f’Ġesu’ dak li ma riedux jaraw il-Fariżej kienu spiritwalment mitlufa u bil-ġuħ għal Alla. Ġesu’ issodisfa l-bżonnijiet tan-nies li emmnu fih u tahom fidi u tama ġdida fis-salvazzjoni t’Alla għalihom.

Kull fejn jixxandar l-Evanġelju, is-Saltna t’Alla tiġi mmanifestata u tingħata l-liberta’ vera lil dawk li jwieġbu bil-fidi u l-fiduċja f’Alla.

Inti titlob għall-ħidma tax-xandir tal-Evanġelu, biex fi żminijietna ħafna jsibu l-vera ferħ u ħelsien f’Ġesu’ Kristu?

Itlob …

Mulej, agħmel lis-Saltna tiegħek tasal għand kull min jinsab imġarrab u fid-dlam. Imla lil qalbi bil-ħniena u t-tjieba tiegħek lejn min iħossu waħdu, imġarrab u lejn dawk ta’ madwari li ma jafux bi mħabbtek u bil-liberta’ li tagħtina Int. Użani biex inwassal l-aħbar it-tajba tal-ħniena u l-imħabba tiegħek. Ammen.