27. Levitazzjonijiet

f4n0112aDan huwa fenominu mistiku fejn il-ġisem jintrefa’ fl-arja mingħajr ebda għajnuna fiżika. Dan insibuh fil-ħajja ta’ aktar minn 200 qaddis jew erwieħ twajba. Dan jurina kemm it-talb huwa r-refgħa tal-qalb u tal-moħħ lejn Alla. Santa Tereża t’Avila tgħidlina li kellha ħafna esperjenzi ta’ levitazzjonijiet.

San Franġisk Solano (miet fl-1610) spiss kien jidher fl-arja ftit piedi ‘l fuq mill-art waqt li jkun jiċċelebra l-quddiesa.

Il-bijografu P.Tannoia, li kiteb il-ħajja ta’ San Alfons Maria Ligouri (miet fl-1787), jirrakkonta illi meta darba hu stess kien jiċċelebra l-quddiesa lemaħ lil San Alfons jintrefa’ fl-arja minkejja l-fatt illi kienu wassluh fil-kappella b’diffikluta’ kbira għax il-qaddis dakinhar kellu madwar id-disgħin sena.

Santa Angela Merici (mietet fl-1540) il-fundatriċi tal-Ursulini, darba waqt quddiesa ġiet merfugħa mill-art quddiem il-kongregazzjoni kollha u baqgħet għal tul ġmielu ta’ ħin f’din il-pożizzjoni.

San Arey, Isqof ta’ Gap (miet fis-sena 604) kien jgħaddi sigħat twal billejl quddiem it-Tabernaklu. Probus, li kiteb il-bijografija tal-qaddis, igħidilna illi hu stess kemm -il darba ra lil Arey maqtugħ mill-art fl-arja mdawwar bl-anġli. F’ħinijiet bħal dawn il-knisja kollha kienet tkun ħuġġieġa b’dawl tas-Sema.

Meta San Pietru Calestine (miet fl-1274) mar Ruma biex iġib l-approvazzjoni tal-Ordni Reliġjuża li kien għadu kif waqqaf, l-assistenti tal-Papa billi kienu semgħu bil-grad kbir ta’ qdusija li kien laħaq talbuh iqaddes għal Papa. Hekk kif beda jiċċelebra l-quddiesa ġiet merfugħ fl-arja u baqa’ hekk sakemm spiċċat il-quddiesa.

Il-Papa San Ċelestinu V wara li abdika ġie mitfugħ il-ħabs. Darba waqt li kien jiċċelebra l-quddiesa l-gwardji tiegħu baqgħu miblugħa meta rawh merfugħ fl-arja u mdawwar b’dija kbira.

San Franġisk ta’ Posadas (miet fl-1713) fl-estasi tiegħu kien spiss jidher merfugħ mill-art u mdawwar b’dija tal-għaġeb. Darba waqt li kien jippronunzja l-kliem tal-Konsagrazzjoni daħal f’estasi u baqa’ merfugħ fl-arja sakemm spiċċat il-quddiesa. Deher ukoll imdawwar b’dija kbira.

San Ġwann tas-Salib (miet fl-1734) waqt l-estasi tiegħu kien ikun spiss merfugħ fl-arja. Meta kien qiegħed jinbena l-monasteru hu kien jgħin lil ħaddiema fix-xogħol. Darba ma marx ħdejhom u meta marru jfittxuh sabuh f’kontemplazzjoni profonda u maqtugħ mill-art sa mogħla s-saqaf ġewwa l-kappella.

San Ġużepp ta’ Copertino (miet fl-1663) kien bniedem ta’ penitenzi ħorox u sawm kważi kontinwu. Kien isib ruħu merfugħ fl-arja f’estasi ta’ mħabba tista’ tgħid f’kull quddiesa. Darba waħda f’Ħamis ix-Xirka waqt li kien jitlob ma’ patrijiet oħra quddiem l-altar tar-ripożizzjoni l-qaddis intrefa’ mill-art u resaq lejn il-bieba fejn kien miżmum is-Santissmu Sagrament. Baqa’ hemm f’adorazzjoni profonda sakemm sejjaħlu s-superjur tiegħu.

Darba meta għamel vista Napli, kien qiegħed jitlob fil-knisja ta’ San Girgor ta’ Armenia li kienu jieħdu ħsiebha s-sorijiet ta’ San Ligorio. F’daqqa waħda ntrefa’ fl-arja u tar lejn l-altar. Baqa’ hemm b’idejh miftuħa forma ta’ salib u wara ftit tal-ħin reġa’ f’postu bla ma nħaraq bix-xemgħa kif kienu beżgħu li kien sejjer jiġrilu s-sorijiet li rawh.

Waqt li wieħed mill-vjaġġi tiegħu Giuseppe u sieħbu daħlu ġo knisja. Billi l-lampier ma kienx jixgħel sieħbu staqsieh jekk kien hemm is-Sagrament. Iżda f’daqqa waħda l-qaddis tar lejn it-Tabernaklu u hemm qagħad jadura s-Santissmu Sagrament.

Darba waħda lejliet il-Milied Giuseppe stieden xi rgħajja biex immorru miegħu ħalli jiċċelebraw it-twelid tal-Messija. Waqt il-funzjoni hu ntrefa’ fl-arja u resaq lejn l-altar maġġur, u din kienet distanza ta’ madwar 40 pied. Baqa’ hemm daqs kwarta bla ma mess max-xemgħa jew qabbad ħwejjġu.
F’Nardo, fejn qagħad għal xi żmien, rawh jintrefa’ f’estasi fil-knisja ta’ San Franġisk. Darb’oħra waqt il-litanija tal-Madonna deher itir lejn l-altar tal-Kunċizzjoni u lura f’postu.

Fl-1645 l-ambaxxatur Spanjol l-Ammiral ta’ Castile flimkien ma’ martu għadda minn Assisi bil-ħsieb li jiltaqa’ ma San Giuseppe ta’ Copertino. Waqt li kien fil-knisja l-qaddis ħares lejn statwa tal-Kunċizzjoni u tar fuq l-irjus tan-nies u mar f’riġlejn ix-xbieha. Wara li dam jitlob għal xi ħin tar lura u baqa’ sejjer lejn iċ-ċella tiegħu. Dan l-inċident għaġġeb l-Ammiral u lil kull min kien miegħu.

Dawn kienu xi eżempji ta’ qaddisin li kellhom levitazzjonijiet fil-preżenza tas-Santissmu Sagrament.