26. Dmugħ, Nar u Dawl

alphonsus-adoring.jpg

Santa Joan ta’ Valois (mietet fl-1505) bint ir-re ta’ Franza Luiġi XI kienet miżżewġa lid-Duka ta’ Orleans. Ma damx ma taha l-ġenb u hi rtirat lejn Bourges u waqqfet l-Ordni tal-Annuzjoni tal-Verġni Mbierka. Jingħad illi kull darba li kienet titqarben kienet ixxerred ħafna dmugħ. Il-qaddisa kellha ħafna viżjonijiet ta’ Ġesu’ u l-Verġni Mbierka u sofriet ħafna fil-mard tagħha.

San Lawrenz Ġustinjanu (miet fl-1455) kien Superjur tal-Ordni tiegħu u anke l-ewwel patrijarka ta’ Venezja. Jingħad li kien ixerred ħafna dmugħ u anke jidħol f’estasi waqt li kien joffri s-sagrifiċċju tal-quddiesa.

Santa Chiara (mietet fl-1253) ukoll xerrdet dmugħ ta’ mħabba quddiem is-Santissmu Sagrament. Tant kienet tibki li kienu jaħsbu li qalbha kienet ser tinqasam. Sabet faraġ u hena kbar fil-viżti li kien igħamlilha Ġesu’ waqt il-mard u s-sofferenzi tagħha.

San Feliċ ta’ Cantalice (miet fl-1587), ajk umli tal-Ordni Kapuċċin xerred kemm -il darba dmugħ ta’ mħabba waqt li kien jassisti l-quddiesa. Ma kienx ikun kapaċi jlissen it-talb bħal “Nistqarr ‘l Alla…” jew “il-Mulej ma jistħoqqlix…” Kien jinżel mal-lejl bil-moħbi ta’ sħabu jadura lil Ġesu’ fil-kappella, u hawn kien jibki ħafna hu u jitlob għall-midinbin. Darba meta kellu fuq 70 sena (kif jirrakkonta Patri Lupus) waqt l-adorazzjoni tiegħu ta’ mal-lejl resaq lejn statwa tal-Madonna u talabha tagħtih f’idejh it-tarbija Ġesu’. U l-Madonna newlitlu it-Tarbija f’idejh. Dan rassu ma’ qalbu fost ħafna tixrid ta’ dmugħ.

San Franġisk Solano (miet fl-1610) minn Spanja, kien żagħżugħ twajjeb u kontemplattiv. Kien jitqarben spiss u ħajjar oħrajn biex jagħmlu bħalu. Ta’ 20 sena daħal fl-Ordni Franġiskana. Fl-1589 telaq ma’ patrijiet oħra lejn il-missjoni fil-Peru. Għammed ‘l fuq minn 9,000 ruħ. Bħal ħafna qaddisin oħra ma kienx iqaddes jekk ma jxerridx ħafna dmugħ. Minħabba f’hekk kien ikollu jiġi assistit minn patri ieħor waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa.

San Franġisk ta’ Posadas (miet fl-1713) billi waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa kien iħossu ndenn li jieħu f’idejh lil Ġesu’ kien jinfexx f’biki kontinwu. Waqt l-elevazzjoni ġismu kollu kien jirtogħod. Fenomenu ieħor kien illi wara l-estasi li kien ikollu kien jisfa’ mdawwar b’dawl qawwi, il-ġilda tiegħu kienet issir trasparenti u ħaddejh isiru ħomor nar. Darbtejn fi żmien tal-Għid il-Ħamsin dawl sabiħ ħareġ minn ġismu u dawwal l-altar. Jingħad illi darba oħra raġġi ta’ dawl ħarġu minn fommu u dawlu l-missal li kellu f’idejh.

Fenomenu ieħor narawh fil-ħajja ta’ San Alfons Maria de Ligouri (miet fl-1787). Għodwa waħda l-qaddis kien jaqra quddiem is-Santissmu Sagrament u daħlu xi patrijiet fil-knisja li kienet kważi fid-dlam. Stagħġbu ħafna meta raw raġġ ta’ dawl ħiereġ minn ġbin il-qaddis u jdawwallu l-ktieb li kellu f’idu.

Sant’ Injazju ta’ Loyola, (miet fl-1556) il-fundatur tal-Ordni tal-Ġiżwiti, kien tant jibki bil-ferħ waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa illi l-istess taħbita ta’ qalbu kienet tinstema’ ċar ħafna. Naqraw illi darb’oħra waqt il-quddiesa Patri Nikola Lannoy, lemaħ fjamma tan-nar iddur fuq ras Sant’Injazju. Dan kien sejjer jitfiha, iżda malajr intebaħ illi wiċċ il-qaddis kien jixhed li kien mitluf f’kontemplazzjoni u li l-fjamma ma kienet tagħmillu l-ebda ħsara.

clareManifestazzjoni oħra ta’ nar narawha fil-ħajja ta’ San Filippu Neri (miet fl-1595) il-fundatur tal-Kongregazzjoni tal-Oratorju. Jingħad illi tant kellu mħabba għal Alla illi qalbu ma kinitx tiflaħ għaliha u hekk inkisrulu żewġ kustilji. Terġa’ qalbu kienet tant tħeġġeġ b’din l-imħabba li din l-istess imħabba kienet tqabbad lil ġismu bis-sħana. Waqt it-talb kont tara xrar tan-nar joħorġu minn għajnejh u minn wiċċu hekk kif issemma fid-Digrieti tal-Kanonizazzjoni tiegħu. Dan in-nirien ta’ mħabba li kien iħoss fil-ġisem tiegħu kien iġegħlu jiftaħ it-twieqi anke fix-xitwa biex iżomm temperatura normali. Ħafna drabi dan in-nar kien jikkaġunalu ħass ħażin, u għalkemm ma kellu l-ebda sinjal ta’ mard kien ikollu joqgħod fis-sodda għall-ġranet sħaħ.

Din il-fjamma mistika narawha wkoll iddawwar lis-serva t’Alla Joanna tas-Salib. Darba f’lejlet il-Milied waqt li kienet titlob ġietha xewqa kbira biex tirċievi l-Ewkaristija. Billi ma setgħetx trażżan din ix-xewqa talbet permess mingħand il-konfessur tagħha. Wara li tqarbnet ħaddejha xegħlu bi fjamma tas-Sema; u din qabel tqarbnet kienet pallida daqs katavru.

It-“tallab qaddis ta’ Ruma” Benedittu Giuseppi Labre (miet fl-1738) kien jinxtegħel b’nar divin waqt li kien ikun fil-preżenza tas-Santissmu Sagrament. Meta ma jkunx qiegħed jitlob wiċċu kien ikun bla kulur, iżda matul is-sitt sigħat li kien jagħmel quddiem it-Tabernaklu n-nar tal-imħabba li kellu f’qalbu għal Alla kien jixgħel lil wiċċu.

San Ġwann Giuseppe tas-Salib (miet fl-1734) kien ikollu estasi ta’ spiss fejn kien ikun insensibbli għal kull ma kien jiġri madwaru. Spiss rasu kienet tidher imdawwra b’dawl sopranaturali jew wiċċu jiddi b’dija tas-Sema.

San Ġwann tas-Salib (miet fl-1591) kien spiss ikun b’dija madwaru. Jingħad illi darba waqt quddiesa minn tiegħu student rah hekk imdawwar b’din id-dija u tant impressjona ruħu li daħal fil-ħajja reliġjuża.

Fil-kunvent ta’ Caravaca, meta kienet ser tiġi eletta xi prijura ġdida, San Ġwann kien iqaddes quddiesa u fiha kien jitlob biex issir għażla tajba skont ir-rieda t’Alla. Darba waqt quddiesa bħal din dawl sopranaturali ħeba dan il-qaddis. Żewġ sorijiet ħasbu li dan kien ġej mit-Tabernaklu, iżda meta l-qaddis dar lejhom deher ċar illi dak id-dawl kien ħiereġ minn wiċċu. Soru oħra li kienet wara grada differenti rat l-istess ħaġa.

Santa Maria Madalena de Pazzi (mietet fl-1607) kienet magħrufa għall-imħabba kbira li kellha lejn Ġesu’ Ewkaristija u għall-estasi li kien ikollha. Waqt in-novizzjat tagħha mardet ħafna u waqt li kienet fl-infermerija daħlet f’estasi. Is-siegħa li għaddiet f’din l-estasi wiċċha ddawwar b’dija tal-għaġeb.

Ġurnata waħda meta San Pietru ta’ Alcantara (miet fl-1562) kien għadu żagħżugħ dam ħafna ħin il-knisja wara li assista għall-quddiesa. Meta għadda nofsinhar ommu bagħtet qaddej ifittxu. Il-qaddis kien qiegħed ġol-kor għarkupptejh wara l-orgni u wiċċu kien jiddi b’dawl tas-Sema. Kien tant mitluf fil-kontemplazzjoni illi l-qaddej kellu diffikulta’ kbira biex iqajjmu.

Father A. Tanquerey fit-trattat tiegħu “The Spiritual Life” (nru. 1519) igħidilna illi l-estasi ħafna drabi jkunu akkumpanjati bil-fenomenu ta’ dija jew ċirku madwar ir-ras jew dija li ddawwal il-ġisem kollu, u dan skont it-tagħlim tal-Papa Benedittu XIV. Il-qaddisin imsemmija f’dan il-kapitlu kollha laħqu l-kriterja meħtieġa skont Benedittu XIV.