30. Tqarbina Spiritwali

adu-05-pray-boldly.jpg

“Dan l-aħħar waqt konverżazzjoni rreferejt għal fatt li għandna nagħmlu Tqarbin Spiritwali u kont konfortatha b’din il-verita’: “It-tfal tagħna lanqas biss jafu Tqarbina Spiritwali x’inhi! Jekk dan hu l-każ għalkemm nispera illi mhijiex universali allura għandna nħalluha hekk?”

Jien żgur illi l-prattika ta’ Tqarbina Spiritwali nibtet mill-profondita’ tal-imħabba li l-fidili kellhom għal Ġesu’ fl-Ewakristija Qaddisa. Dan narawh ukoll fil-ħajjiet tal-qaddisin bħal Santa Tereżina ta’ Lisieux li, bħal San Charbel Makhlouf, għaddiet il-ġurnata tagħha mdawra bl-Ewkaristija li tkun irċeviet: “Tirċievi lil Ġesu’ ‘biex tagħtiH pjaċir’, iżda Tereżina taf illi l-istess ħin hi tkun sejra tirċievi mingħandU dak kollu li teħtieġ biex tgħix. Dan hu l-valur li tat it-Tqarbin Imqaddes tul ħajjitha kollha… Matul l-aħħar marda tagħha li ssuperat id-debolizzi kbar li kellha fost tentazzjonijiet u tbatija biex tirċievi l-Ewkaristija: “Ma jidhirlix li nkun qiegħda nbati ħafna jekk dan nagħmlu biex nakkwista Tqarbina”, qalet darba lil soru li ċanfritha dwar l-imġiba tagħha. Meta titqarben tkun qiegħda tirċievi għajnuna Divina.”

Ninnutaw fil-ħajja ta’ San Charbel illi l-qofol ta’ qdusitu kien jikkonsisti filli ċċentra ħajtu kollha madwar l-Ewkaristija. Dan is-saċerdot kien jippreferi jqaddes kuljum fil-ħdax ta’ filgħodu biex hekk ikun jista’ jgħaddi l-parti l-kbira tan-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu fi preparazzjoni għal dan l-att ta’qima suprem, waqt li l-bqija tal-ġurnata jgħaddih f’ringrazzjament.

F’talba uffiċjali fin-novena ta’ Santa Rita li ilha tingħad għal sekli naqraw hekk: “J’Alla kull taħbita ta’ qalbi tkun bħal Tqarbina Spiritwali.”

Allura x’inhi fil-fatt Tqarbina Spiritwali? L-Enċiklopedija Kattolika bl-Imprimatur u ppreparat taħt it-tmexxija tal-Kardinal Spellmen tal-1965 tgħid hekk: “Dawk li jattendu għall-quddiesa u ma jistgħux jirċievu l-Ewkaristija jistgħu jagħmlu dan bl-ispirtu u bix-xewqa. Din tissejjaħ Tqarbina Spiritwali. Biex tkun tista’ titqarben spiritwalment wieħed irid ikollu fidi ħajja u xewqa qawwija li jipparteċipa fis-Sagrament. Dawn ix-xewqat jitolbu warajhom atti sinċiera ta’ fidi, mħabba u ringrazzjament. Il-merti akkwistati fit-Tqarbina Spiritwali għalkemm ma humiex daqskemm meta nirċievu s-Sagrament attwali huma wkoll abbundanti u jagħtu ħafna frott. Iżda dawk li spiss jirċievu s-Sagrament Spiritwalment meta dawn jistgħu jirċevuh sew Spiritwalment kif ukoll Sagramentalment dawn ikunu ċċaħħdu lilhom infushom minn grazzji kbar.”

man_in_prayeyrjpg.jpg

X’uħud igħidu illi dan kien igħodd għaż-Żminijiet tan-Nofs meta ma setgħux jirċievu l-Ewkaristija spiss bħal lum. Ikomplu jsaħħu t-teorija tagħhom billi jgħidu illi lil Kristu jsibuh fil-proxxmu tagħhom u fil-ħolqien allura m’hemmx għalfejn ifittxuh barra mill-Ewkaristija li ma jistgħux jirċievu. Dak qiegħed jiġri fostna llum huwa kollu nuqqas ta’ għarfien u mħabba lejn is-Santissmu Sagrament! Ħasra kbira jekk kollox ġej mil-injoranza tal-fatt illi fl-Ewkaristija Ġesu’ jinsab ħaj u preżenti u rejali. L-Ostja Kkonsagrata hija Ġesu’ ħaj. Fix-xogħol klassiku ta’ Patri Faber “The Blessed Sacrament” naqraw: “Iva! Hekk kollu kemm hu, Alla xtaq li joqgħod fis-Santissmu Sagrament u dan hu l-akbar xogħol tal-imħabba Tiegħu.”

Il-Palestina ma hi xejn ħdejn dan! Hu jgħix hemm fit-Tabernaklu bħal Missier tagħna fost uliedu, bħala r-Redentur tagħna biex ikompli x-xogħol tiegħu, bħala Santifikatur tagħna biex jissokta jqaddisna, bħala Glorifkatur tagħna jistenniena biex ningħaqdu miegħu fil-glorja, u bħala Kreatur tagħna jipperfezzjonana u jagħtina lilu nnifsu bħala ikel u xorb Divin.” Ikompli jgħid illi dak li ħalaq miljardi ta’ anġli, lil Adam u lil ħolqien kollu jinsab hemm, “Hu kollu kemm Hu, ndiviż u qaddis, qiegħed hemm fit-Tabernaklu lsir tal-Imħabba għatxana li għandu għall-erwieħ illi fl-Imħabba Tiegħu ħalaq!”

Santa Katarina ta’ Siena meta titkellem dwar il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu tgħidilna hekk: “Dan l-ikel issaħħaħna ftit jew ħafna skont ix-xewqa għaliH ta’ dak li jirċieviH, sew jekk Sagramentalment u sew jekk Virtwalment.”

Santa Tereża t’Avila tinkoraġġixxi lir-Reliġjużi tagħha hekk: “Uliedi meta tersqu għall-quddiesa u ma titqarbnux tistgħu tagħmlu Tqarbina Spiritwali. Din hi prattika li tħalli ħafna frott. Wara nġabru malajr fikom infuskom bħalma għallimtkom tagħmlu meta titqarbnu Sagramentalment, għax kbira hi l-imħabba li Ġesu’ isawwab f’ruħna. Għaliex meta aħna nkunu ppreparati biex nirċevuh Hu qatt ma jonqos li jagħtina lilu nnifsu b’modi li aħna m’aħniex kapaċi nifhmu.

Meta naqraw dan kollu naraw kemm għandna napprezzaw iżjed din il-prattika tat-Tqarbin Spiritwali u nżommuha ħajja billi nitkellmu dwar il-kobor tagħha ma’ dawk li nitkellmu magħhom jew ma’ dawk fdati f’idejna.

Illum il-Knisja tinkoraġġixxi t-Tqarbin Spiritwali u dan narawh mill-fatt illi fl-aħħar lista ta’ ndulġenzi jisimha ‘Enchiridion of indulgences’ ġiet mogħtija ndulġenza parzjali għal din il-prattika li hi ta’ min ifaħħarha. Għalkemm prattika bħal din tista’ ssir taħt forma differenti din it-talba hi rakkomandata għall-fidili: “Ġesu’ tiegħi, jiena nemmen illi inti tinsab fis-Santissmu Sagrament. Jien inħobbok fuq kollox u nixtieqek ġewwa ruħi. La darba ma nistax nirċevik Sagramentalment, ejja almenu Spiritwalment ġewwa qalbi. Inqisek illi ġa ġejt, jiena ngħannqek u ngħaqqad lili nnifsi kompletament Miegħek, u tippermetti qatt li jien ninfired minneK.”

Fil-ktieb tiegħu “Living the Interior Life” Patri Wendelin Meyer O.F.M. isemmi ftit mill-virtujiet li nirċievu minn din l-għaqda tagħna ta’ spiss mal-Ewkaristija. Dawn huma: ferħ tal-ispirtu, imħabba vera, silenzju, ferħ fit-talb u tixxennaq għal Alla. Hu jinkoraġġixxi lir-reliġjużi biex “japprezzaw iż-żewġ modi ta’ Tqarbin u jitqarbnu kuljum sew attwalment kif ukoll spiritwalment.” Hu jkompli jenfasizza illi ‘waħda tikkumplimenta u tkabbar l-oħra.” Hekk ma nistagħġbux li jgħid: “Min jirċievi ta’ spiss it-Tqarbina Sagramentali u Spiritwali fih issib l-ispirtu ta’ kontemplazzjoni.”

Abbe’ Gaston Courtois fil-ktieb tiegħu “Fruitful Activity”jiddedika kapitlu għall-ħajja Ewkaristika u l-appostolat. Jipproponi li għandna ndawru ħsibijietna kontinwament lejn Ġesu’ fl-Ostja Qaddisa. Hu jinnota illi l-intensita’ tad-devozzjoni Ewkaristika li jkollna għandha effett kbir fuq il-fervur tal-erwieħ afdati f’idejna.

Hu preċiżament għax Ġesu’ jinsab ħaj fl-Ostja illi t-Tqarbin Spiritwali tagħna għandu effett hekk kbir fuqna u fuq l-oħrajn! San Pawl ifakkarna: “Hu qiegħed hemm biex jinterċedi għalina.”

Kristu jinsab hemm lest u xewqan li jgħinna meta ma nsibux kliem biex ngħinu lix-xwejjaħ emarġinat, liż-żagħżugħ mogħti d-droga, lill-alkoħoliku, eċċ. Iżda hu jixtieq jisma’ t-talba umli tagħna. Dik il-ħarsa lejh waqt Tqarbina Spiritwali tagħmel differenza kbira. Ipprova din il-linja diretta ta’ komunikazzjoni mal-Qalb ta’ Kristu. Tista’ tkun bi drawwa bħal meta l-arloġġ idoqq is-siegħa. Jew tista’ tkun f’dak il-mument kritiku meta s-salib jagħfas bi sħiħ fuqna jew fuq oħrajn. Dan huwa mod ta’ kif nirrispondu għall-istedina Tiegħu: “Ejjew għandi intom ilkoll li taħdmu u tbatu u jien inserraħkom.”

Oħrajn ippruvawha qabilkom. Kien il-Kurat t’Ars li qal: “Tqarbina Spiritwali taħdem fuq ir-ruħ kif l-infiħ jagħmel lill-ġamar li jkun wasal biex jintefa. Kull meta tħoss li l-imħabba tiegħek lejn Alla qiegħda tibred agħmel malajr Tqarbina Spiritwali.”

Sour M. Barbara Anne, F.M.S.C.

29. L-Ewkaristija Mqaddsa u aħna

379968_2703609905032_412279678_n-e1369817009186

Il-Knisja minn dejjem kienet imżejna b’assoċjazzjonijiet qaddisa u għaqdiet reliġjużi li ħadmu biex tikber l-Adorazzjoni lejn l-Ewkaristija. Hekk li matul is-sekli s-Santissmu Sagrament ġie unurat b’devozzjonijiet bħal Benedizzjoni, l-Adorazzjoni Perpetwa, il-Liturġija ta’ Ħamis ix-Xirka, il- ‘Quarant Ore’ u l-festa ta’ Corpus Christi.

Iżda l-iktar att sublimi ta’ qima hi l-quddiesa, li l-valur tagħha ma aħniex kapaċi nassesjawh f’din id-dinja. Aħna ma stajnix inkunu fuq il-Kalvarju, fil-quddiesa ningħataw il-privileġġ li nassistu għas-sagrifiċċju (bla tixrid ta’ demm) ta’ Ġesu’ fuq l-altar. Bħalma Marija kienet preżenti waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa.

San Bernard igħidilna illi aħna nkunu mdawra bl-anġli waqt li jkollna l-Ispeċi qaddisa ġo fina. Meta nirċievu l-Ostja aħna mhux biss inkunu nagħtu qima lil Alla iżda niġbdu fuqna ħafna grazzji u barkiet fosthom it-tnaqqis tal-ħtija temporali ta’ dnubietna u merti fil-ġenna. Il-quddies li nkunu smajna jkunu konsolazzjoni kbira għalina fil-pont tal-mewt, u l-erwieħ tal-Purgatorju li nkunu ssufragajna bihom jidħlu għalina.

Il-qaddisin spiss irrakkomandaw l-attendenza għall-quddiesa. San Giuseppe Cottolengo kien iħeġġeġ li quddiesa kuljum għandu jattendi għaliha kulħadd, u kien igħid illi dawk li ma jsibux ħin għaliha ma jafux iqassmu l-ħin. San Bernard igħid hekk: “Wieħed jimmerita iżjed billi jassisti bid-devozzjoni għall-quddiesa milli kieku kellu jqassam ġidu kollu lil fqar u jivvjaġġa f’pellegrinaġġ mad-dinja.” Ġesu’ darba qal hekk lil Santa Gertrude: “Ibqa’ żgur illi lil dawk li jassistu bid-devozzjoni għall-quddiesa jien nibgħatilhom daqstant qaddisin biex jikkonslawhom u jipproteġuhom fl-aħħar mumenti ta’ ħajjithom.”

San Anselmu, Duttur tal-Knisja jgħidilna hekk: “…Quddiesa waħda mismugħha għalik innifsek f’ħajtek tista’ tkun ta’ valur ikbar min elf waħda wara mewtek.” Ma’ din jaqblu wkoll San Leonardu ta’ Portu Maurizio u wkoll Papa Benedittu XV. Iżda jekk il-quddiesa hix offrutha qabel jew wara l-mewt jibqa’ l-fatt illi l-benefiċċji tal-quddiesa huma inestimibbli.

Il-qaddisin dejjem onoraw l-Ewkaristija u ssuġġerew li għandha tkun imfaħħra u milqugħha. San Franġisk ta’ Sales kiteb hekk: “Jekk in-nies tad-dinja jistaqsuk għaliex titqarben daqshekk spiss għidilhom biex titgħallem tħobb lil Alla, biex teħles mill-imperfezzjonijiet, biex tnaqqas il-miżerji, biex tikkonsla waqt it-tbatija u biex tgħin ruħek fid-debolizzi. Għidilhom illi hemm żewġ kwalitajiet ta’ nies li għandhom jitqarbnu spiss: il-perfetti għax ikun għajb kbir għalihom jekk jitwarrbu minn sors hekk qawwi ta’ perfezzjoni, u l-imperfetti biex ikunu kapaċi jaslu għall-perfezzjoni – il-qawwija biex ma tonqosilhomx il-qawwa u l-batuti biex isiru qawwija, il-morda biex ifiequ u min hu b’saħħtu biex ma jimradx, għalhekk int jekk inti mperfett, batut u marid għandek bżonn tirċievi spiss lil Dak li hu l-perfezzjoni, is-saħħa u t-tabib tiegħek.”

San Thomas Moore, meta kien kanċillier tal-Ingilterra, ġieli ċanfruh ħbiebu għax kien jitqarben spiss. Kienu jgħidulu illi qiegħed jitlef ħafna mill-ħin li suppost jingħata għad-doveri u responsabbiltajiet li għandu. Il-qaddis irrisponda: “Ir-raġunijiet għaliex ma tridunix nitqarben huma eżatt dawk għalxiex iġagħluni nersaq spiss. Id-distrazzjonijiet tiegħi huma kbar, iżda hu fit-Tqarbin illi jiena ninġabar. Jien inkun ittentat ħafna drabi mal-ġurnata. Bit-Tqarbina kuljum jien nikseb l-għajnuna biex nirbaħhom. Għandi ħafna xogħol delikat f’idejja u għalhekk għandi bżonn ta’ ħafna dawl u għaqal. Hu preċiżament għal dawn ir-raġunijiet għaliex nersaq ta’ kuljum għat-Tqarbin biex nikkonsulta lil Ġesu’ dwarhom.”

San Bonaventura jgħidilna illi l-midinbin ma għandhomx jitwarrbu mill-Ewkaristija għax dinbu, le “… iktar ma tħossok marid iktar għandek bżonn ta’ tabib.”

Nafu wkoll illi s-Santissmu Sagrament jagħti fejqan u nutriment lir-ruħ hekk kif l-ikel materjali jagħti lill-ġisem.

Il-fatt li l-qaddisin jirrakkomandaw li l-midneb għandu jersaq għat-Tqarbin ma jfissirx li għandu jagħmlu meta hu fl-istat tad-dnub il-mejjet. L-Ewkaristija nistgħu nirċevuha biss meta aħna fil-grazzja t’Alla. Li tersaq għat-Tqarbin meta int fid-dnub il-mejjet, tkun qiegħed tagħmel dnub mejjet ieħor li jissejjaħ sagrileġġ (1 Kor 11,29).

alphonsus adoringWara li rajna x’qalu San Franġisk ta’ Sales u San Thomas Moore dwar il-grazzji li nirċievu meta nirċievu kif jixraq l-Ewkaristija naraw issa x’wegħdna Ġesu’ nnifsu. Fis-6 Kapitlu tal-Vanġelu skont San Ġwann wara li Ġesu’ tema’ Mirakulużament lil 5,000 ruħ Ġesu’ rrefiera għalih innifsu kemm -il darba bħala l- “Ħobż li niżel mis-Sema” u wiegħed il-ħajja eterna fis-Sema lil dawk li jieklu minnu. Ġesu’ jgħidilna:

“Tħabbtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għal ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-Bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġill tiegħu.” (Ġw. 6, 27)
“Għaliex il-Ħobż ta’ Alla huwa dak li jinżel mis-Sema u jagħti l-ħajja lid-dinja.” (Ġw. 6, 33)
“Dan hu l-Ħobż nieżel mis-Sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-Ħobż il-ħaj li nieżel mis-Sema.” (Ġw 6, 50, 51)

“Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż igħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi, li jingħata għall-ħajja tad-dinja.” (Ġw. 6, 51)

Ġesu’ mela qalilhom: “Tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux l-ġisem ta’ Bin il-Bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom.” (Ġw 6, 53)

“Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih.” (Ġw. 6, 56)

“Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija.” (Ġw 6, 57)

Dawn il-wegħdiet bibbliċi mhux biss juruna kemm Ġesu’ jixtieq jikkonvinċina (billi jirrepetilna l-istess assigurazzjonijiet) illi hu jinsab preżenti taħt il-ħobż, iżda wkoll jittallab minna li nirċevuh f’dan is-Sagrament tal-imħabba, u bħala inċentiv Hu jwegħdna ħajja eterna ta’ tgawdija fis-Sema. Billi l-kliem ma humiex biżżejjed biex tiddeskrivi din l-imħabba u l-ġenerożita’ li għandu Ġesu’ għalina, għalhekk nimmeditaw fuq dan li ġej. Dwar l-imġiba tagħna wara li nirċievu l-Ewkaristija San Franġisk ta’ Sales igħidilna hekk: “Meta tirċievu l-Ostja agħtu qima u merħba lil dan ir-re tas-salvazzjoni, kellmuh dwar l-iktar affarijiet intimi, ġibu quddiem għajnejkom illi dan ġie biex jagħmilkom kuntenti u fl-aħħar agħtuh l-isbaħ laqgħa possibbli u ġibu ruħkom b’tali mod illi l-imġiba tagħkom turi li hemm Alla ġo fikom.”

Jiddispjaċik tara illi forsi din il-korteżija mhux dejjem urejniha ma’ Ġesu’. Ma hemmx dubju wkoll illi ħafna Tqarbin isir sagrilegu. Darba Ġesu’ lil Santa Briġida f’viżjoni qalilha: “Ma jeżistix fid-dinja kastig kbir biżżejjed li jikkastiga Tqarbina sagrilega”. Li tirċievi l-Ewkaristija bid-dnub il-mejjet hu mxebbaħ mal-bewsa ta’ Ġuda, ma nsult faħxi. (Iżda dan id-dnub jiġi maħfur fis-Sagrament tal-Penitenza).

Għalina li nitħabtu biex nimxu fit-triq tal-virtu’, iżda li ma ġejniex imżejna b’doni sopranturali, viżjonijiet u sentimenti kbar ta’ mħabba, għandna nagħmlu l-kuraġġ b’esperjenza ta’ Santa Katarina ta’ Bologna. Butler jirrakkonta hekk dwarha: “… ix-xitan daħħlilha f’moħħha dubji kbar dwar il-preżenza rejali ta’ Ġesu’ fl-Ewkaristija. Dan waqqagħha f’miżerji kbar, sakemm ġurnata waħda Ġesu’ fissirilha kollox u d-dubji ħallewha għal kollox. Hu assiguraha illi jekk il-kuxjenza tagħha hi pura l-effetti tas-Sagrament ma jiddependux minn dak li nħossu… u lanqas id-dubji ma jnaqqsu l-effetti sakemm ma naqblux magħhom. Jerġa’ dawk li jistabru fi provi bħal dawn jiggwadanjaw iżjed bit-Tqarbin tagħhom minn dawk li jħossu konsolazzjoni spiritwali.”

Prattika oħra rrakkomandata mill-qaddisin barra dik tas-smigħ tal-quddiesa u l-parteċipazzjoni tal-Ewkaristija hi dik tal-visti ta’ spiss bħala Adorazzjoni lil Ġesu’ fl-Ewkaristija. San Alfons jinkoraġġixxi lill-erwieħ devoti biex igħaddu kwarta jew nofs siegħa f’Adorazzjoni meta jgħid: “Għandkom tkunu tafu illi fil-kwarta talb li tgħaddu fil-preżenza ta’ Ġesu’ Sagramentat intom tistgħu takkwistaw iktar mill-opri kollha ta’ matul il-ġurnata.” Il-qaddis ikompli: “Iħossu ħniena u devozzjoni kbira dawk li jmorru Ġerusalemm u jinvistaw l-għar fejn twieled Ġesu’, is-sala ta’ fejn ifflaġellawh, l-għolja tal-Kalvarju fejn miet u s-sepulkru fejn ġie midfun, iżda kemm iżjed għandna nħossu aħna meta ninvistaw l-altar li fuqu hemm Ġesu’ stess fis-Sagrament tal-Ewkaristija!”

Santa Tereża t’Avila tgħidilna illi hu mpossibli li s-sudditi kollha jkellmu lir-re tagħhom, u għalhekk ikollhom jikkuntentaw irwieħhom billi jkellmuh permezz tat-terza persuna. “Iżda biex inkellem Lilek, O Re tas-Sema, ma hemmx bżonn ta’ terza persuna, għax kull min irid jista’ jsibeK fis-Santissmu Sagrament.

Il-Knisja wkoll inkoraġġiet il-visti lis-Santissmu Sagrament, sew espost kif ukoll fit-Tabernaklu, u anke kkonċediet indulġenza plenarja lil dawk li jagħmlu vista ta’ nofs siegħa Adorazzjoni quddiem Ġesu’, dejjem bil-kundizzjonijiet meħtieġa li huma qrara fi żmien ġimgħatejn mill-vista, titqarben u titlob skont l-intenzjonijiet tal-Papa, u trid tkun maħlul mir-rabta tad-dnub anke venjal. Dawn il-kundizzjonijiet ma huma xejn meta tikkonsidra illi indulġenza plenarja taħfirlek il-pwieni temporali kollha u tista’ wkoll toffriha għal ruħ fil-purgatorju.

Jekk il-quddiesa, it-Tqarbin u l-Adorazzjoni Ewkaristika għandhom valur spiritwali li ma jistax jitqies, hemm metodu ieħor kif dawn il-grazzji nistgħu nżiduhom għal drabi bla għadd matul il-ġurnata, u dan hu t-Tqarbin spiritwali. Tqarbina spiritwali hija xewqa qawwija li tirċievi l-Ewkaristija meta ma tistax titqarben Sagramentalment. Tista’ tagħmilha billi tesprimi ruħek fi kliemek u tgħid xi waħda mit-talb approvati biex jingħadu.

Fl-24 ta’ Novembru 1922 is-Sagra Kongregazzjoni tal-Indulġenzi approvat din it-talba għal Tqarbina spiritwali: “O Ġesu’, ndur lejn it-Tabernaklu qaddis fejn Inti tgħix moħbi għax tħobbni. Inħobbok, O Alla tiegħi. Ma nistax nirċevik fit-Tqarbin Imqaddes. Ejja xorta waħda u żurni bil-grazzja Tiegħek. Ejja spiritwalment fil-qalb tiegħi. Naddafha. Qaddisha. Agħmilha tixbaħ lil Tiegħek. Ammen.”

web3-eucharist-monstrance-adoration-crucifix-exposition-jesus-george-martell-bostoncatholic-cc-by-nd-2-0

San Alfons Maria de Ligouri Duttur tal-Knisja u fundatur tal-Kongregazzjoni tar-Redentur Qaddis, kiteb ktieb jismu “L-Ewkaristija Qaddisa”, li fih insibu żewġ talbiet li jingħadu bħala Tqarbina spiritwali: “Ġesu’, tiegħi, jiena nemmen li inti tinsab rejalment fis-Santissmu Sagrament. Inħobbok fuq kollox, nixtieq li nilqgħek ġewwa qalbi. La darba ma nistax nirċevik issa Sagramentalment, ejja għandi almenu spiritwalment. Jien nilqgħek qisek inti ġa ġewwa fija u ningħaqad kollni kemm jien Miegħek, u tħallini qatt ninfired Minnek.

“Jiena nemmen illi Int O Ġesu’ tinsab fis-Santissmu Sagrament! Jien inħobboK u nixtieqeK! Ejja ġewwa qalbi. Jiena ngħannqeK miegħi; Oh, tħallini qatt!”

Waħda mill-iktar devoti tat-Tqarbina spiritwali kienet Santa Marija Madalena de Pazzi, li jingħad li kienet tagħmel mill-inqas 50 Tqarbina spiritwali kuljum. Darba kellha viżjoni li fiha rat lil Ġesu’ b’żewġ kalċijiet f’idejh wieħed tal-fidda u l-ieħor tad-deheb. Il-qaddisa fehmet illi ġo tal-fidda kien hemm it-Tqarbin Spiritwali li kienet għamlet waqt illi ġo tad-deheb kien hemm it-Tqarbin Sagramentali tagħha. Jingħad illi kienet tagħmel ukoll 33 vista kuljum lis-Santissmu Sagrament b’tifkira tan-numru tas-snin li Ġesu’ għadda fil-ħajja tiegħu fuq din l-art.

28. L-Istorja tad-Devozzjoni Ewkaristika

3ad03
Sa mill-ibgħad żminijiet il- “Ħobż” u l- “Inbid” tal-Ewkaristija kienu meqjuma bħala l-veru Ġisem u Demm ta’ Ġesu’ Kristu. Prova ta’ dan narawha fl-affreski tal-katakombi mibnija taħt l-belt ta’ Ruma bejn l-1 u t-3 sekli. Hawn naraw ħafna simboli jirrapreżentaw l-Ewkaristija Mqaddsa. Naraw basktijiet ta’ ħobż flimkien ma’ ħut li jfakkru fil-Miraklu ta’ Ġesu’. Fil-katakombi ta’ Callistus naraw pittura ta’ ħuta kbira ħdejn baskett mimli ħobż. Fuq l-faċċata tal-baskett hemm ftuħ (tieqa) u minn ġo fiha tidher tazza mimlija b’inbid aħmar. Ġol-katakombi ta’ Santa Prixxilla l-arkejoloġisti sabu ħobż imnaqqax fil-ħitan b’salib imħaffer fuqhom li hi l-marka tas-salvazzjoni. Dan ifakkarna fi kliem Ġesu’: “

Min jiekol minn dan il-ħobż igħix għal dejjem; u l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.” (Ġw. 6,52)

Mill-Aħħar Ċena sal-lum il-Knisja dejjem emmnet illi l-Ewkaristija hija Sagrament permanenti għax l-elementi riservati fit-Tabernaklu jibqgħu l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu anke wara li tispiċċa l-quddiesa; u f’dan ifakkarna l-martirju ta’ San Tarċisju. Mal-medda tas-sekli l-Ewkaristija baqgħet tiġi vvenerata b’iktar unuri u adorazzjoni għax il-Maġisteru tal-Knisja dejjem għallmet illi hemm jinsab il-veru Ġisem u Demm ta’ Kristu.

L-Elevazzjoni tal-Ostja waqt il-Quddiesa

L-elevazzjoni tal-Ostja kif nafuha llum issemmiet l-ewwel darba għal ħabta tas-sena 1200 għalkemm dwar żminijiet aktar bikrin tissemma l-elevazzjoni tal-Ostja qabel it-Tqarbin biex hekk il-poplu kien jara l-Ostja Kkonsagrata. L-elevazzjoni tal-Ostja dritt wara li din tiġi Kkonsagrata daħlet bħala difiża kontra t-tagħlim żbaljat ta’ Pietru Comestor u Pietru Chanter li kienu jgħidu illi l-ħobż ikun għadu ma nbidilx fil-Ġisem Divin meta jiġi Kkonsagrat iżda l-bidla tat-tnejn issir mal-kliem tal-Konsagrazzjoni tal-inbid. Biex jintwera li dan kien tagħlim qarrieq bdiet tiġi elevata l-Ostja hekk kif jingħad il-kliem: “Dan huwa Ġismi”.

Il-Knisja malajr indunat kemm hi ħaġa meritorja li tħares lejn il-Ġisem u d-Demm Divin. Skont Thurston, fiż-Żminijiet tan-Nofs kienet meqjusa illi li tħares lejn l-Ostja kienet l-iktar parti vitali tal-attendenza għall-quddiesa. Fit-18 ta’ Mejju, 1907, il-Papa San Piju X ikkonċieda ndulġenza lil dawk li jħarsu lejn l-Ostja bir-riverenza, fidi u mħabba waqt li jitolbu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi.”

151fe53955bc90559bf7e97183f30e27--catholic-art-roman-catholic

Il-Festa ta’ Corpus Christi

Din il-festa tmur lura għall-viżjoni li kellha Santa Juliana. Fost ħafna viżjonijiet oħra rat il-qamar sħiħ li d-dija tiegħu kienet imċajpra b’tebgħa waħda skura. Fil-kunvent ma setgħux jinterpretaw din id-dehra. Wara ħafna ġranet ta’ talb Juliana semgħet vuċi tas-Sema tgħidilha “Dak li qiegħed jinkwetak hu li fil-Knisja Militanti jonqos festa oħra li nixtieq li titwaqqaf. Hi l-festa ta’ l-Għola u l-Iktar Imqaddes Sagrament tal-Altar. Fil-preżent iċ-ċelebrazzjoni ta’ dan il-misteru hi osservata biss nhar Ħamis ix-Xirka, iżda f’din il-ġurnata jiġu kkunsidrati prinċipalment it-tbatijiet u l-mewt Tiegħi; għalhekk nixtieq li titwaqqaf festa oħra biex tiġi ċċelebrata fost il-Kristjani kollha…

Ingħataw tliet raġunijiet għaliex saret din it-talba:
a) Biex it-twemmin f’dan is-Sagrament ikun ikkonfermat b’din il-festa meta fil-futur jidħlu attakki kontra l-validita’ tiegħu.
b) Biex il-fidili jissaħħu fit-triq tal-virtu’ b’adorazzjoni sinċiera u profonda tas-Santissmu Sagrament.
c) Biex tingħata riparazzjoni għan-nuqqas ta’ qima u mħabba lejn is-Santissmu Sagrament.

Għal 22 sena hi ma qalet xejn lill-qassisin dwar din il-viżjoni, iżda fl-aħħar uriet lil Robert de Thorete Isqof ta’ Liege, lid-Dumnikan Hugh u lil James Pantaleon li kien l-Arċidjaknu ta’ Liege. L-isqof de Thorete sejjaħ sinodu fl-1246. Wara ħafna snin ta’ diskussjoni ġie deċiż illi titwaqqaf festa ta’ ringrazzjament lil Alla għal dan is-Sagrament kbir. Il-Papa Urbanu IV ipprova jxerred din iċ-ċelebrazzjoni mad-dinja kollha. Il-Papa ppublika l-bolla “Transiturus” nhar it-8 ta’ Settembru 1264 fejn ordna illi l-festa ta’ Corpus Christi għandha tiġi ċċelebrata kull sena nhar il-Ħamis wara Ħadd it-Trinita’. Ingħataw ħafna indulġenzi għal dawk il-fidili li jattendu għall-quddiesa u l-uffizzju.

Is-suċċessur tal-Papa Urbanu, jiġifieri Clement IV, kompla ordna li ssir din il-festa. Iżda kien fi żmien il-Papa Ġwanni XXII (1316-1334) illi l-festa bdiet tiġi ċċelebrata bil-purċissjoni tas-Santissmu Sagrament ġewwa Ostensorju. F’ħafna bliet fl-Ewropa l-purċissjoni ssir b’sollennita’ kbira. Tingħata l-Benedizzjoni f’erba’ altari matul il-purċissjoni, jintefgħu fjuri mal-art u t-twieqi jiġu mżejna għall-okkażjoni. Il-qniepen idoqqu kontinwament u ċ-ċelebrazzjoni hija professjoni ta’ fidi u qima lejn is-Santissmu Sagrament.

Il-Benedizzjoni tas-Santissmu Sagrament

Il-Benedizzjoni tikkonsisti fil-kant ta’ ċerti innijiet quddiem is-Santissmu Sagrament espost fuq l-altar f’Ostensorju ta’ metall prezzjuż. L-iktar parti sollenni hi meta s-saċerdot liebes il-kappa bl-Ostensorju f’idejh ibierek bis-sinjal tas-salib lil aduraturi. Benedizzjoni inqas formali hi meta flok bl-Ostensorju l-Barka tingħata bill-pissidi mgħotti b’velu. Jitkanta dejjem it- “Tantum Ergo”.

Espożizzjoni tas-Santissmu Sagrament

Iċ-ċerimonja li fiha s-Santissmu Sagrament joħorġuh mit-Tabernaklu u jitpoġġa f’Ostensorju espost għall-qima tal-fidili ġiet formalment introdotta fis-seklu 14 mal-festa ta’ Corpus Christi.

Fis-seklu 14 fil-Ġermanja u f’Dantzig is-Santissmu Sagrament kien jinżamm f’Ostensorju trasparenti matul il-ġurnata. F’digriet mgħoddi fi Breslau fl-1416 ingħata l-permess biex il-Ġisem ta’ Ġesu’ jkun espost għall-fidili għal xi ġranet fil-ġimgħa. Iżda f’digriet ieħor f’Cologne fl-1452 il-Kardinal Nikola ta’ Cusa pprojbixxa din l-espożizzjoni ħlief biss għall-ottava ta’ Corpus Christi. Matul is-seklu 15 ħafna sinodi ħarġu b’digrieti fejn impedew din l-espożizzjoni għar-raġuni illi tonqos ir-reverenza lejn is-Sagrament.

Fi żmien San Filippu Neri (miet fl-1595) u San Karlu Borromeo (miet fl-1584) bdew jidħlu ħafna varjetajiet ta’ esposiżizzjoni bħal per eżempju dik pubblika u l-oħra privata. F’ċerimonja pubblika l-Ostja titqiegħed f’Ostensorju fuq l-altar jew ġo niċċa ‘l fuq mit-Tabernaklu. F’espożizzjoni privata l-pissidi jitpoġġa ‘l barra mit-Tabernaklu miftuħ. Il-Kanoni 941 igħid illi fejn hemm preżenti s-Sagrament jistgħu jsiru espożizzjonijiet sew privati kif ukoll pubbliċi, iżda dejjem skont in-normi preskritti fil-kotba tal-liturġija. Il-Kanoni 942 jirrakkommanda illi fi Knejjes jew Oratorji bħal dawn darba f’sena ssir espożizzjoni sollenni f’xi ħin matul is-sena, anke jekk ma tkunx kontinwa, biex hekk il-komunita’ lokali tkun tista’ timmedita u tadura dan il-Misteru b’iktar profondita’, iżda din ix-xorta ta’ espożizzjoni tista’ ssir biss fejn ikun hemm numru suffiċjenti ta’ aduraturi u dejjem skont in-normi. Espożizzjoni privata tista’ ssir għal kull kawża tajba u raġjonevoli.

Devozzjoni Ewkaristika ta’ Erbgħin Siegħa

Il- “Quarant Ore” jikkorrispondi mal-erbgħin siegħa li għadda Ġesu’ waħdu fil-qabar. Il-prattika ta’ din il-qima kif nafuha llum bdiet għall-bidu tas-seklu 16 u din id-devozzjoni nfirxet malajr. Is-Sagrament jiġi espost għall-erbgħin siegħa, u din id-devozzjoni tista’ ssir f’kull żmien tas-sena. L-idejali hu li l-espożizzjoni tibqa’ sejra wkoll matul il-lejl, iżda fejn dan ma jistax isir id-devozzjoni tieqaf għal matul il-lejl. Il-Papa Pawlu III ikkonċieda ndulġenzi għal din id-devozzjoni. F’ħafna bliet kbar u stati fl-Ewropa u anke fl-Istati Uniti l-isqfijiet irranġaw biex din id-devozzjoni ma taqta’ qatt matul is-sena fid-djoċesi tagħhom, hekk illi l-“Quarant Ore” waqt li jispiċċaw ġo Knisja jibdew f’oħra.

repar-20-sjwL-Adorazzjoni Perpetwa

L-Adorazzjoni Perpetwa hi l-espożizzjoni tas-Santissmu Sagrament li tibqa’ għaddejja bla ma tieqaf lejl u nhar għal żmien twil, u li matulha erwieħ tajba jieħdu sehem kif imisshom bħala aduraturi.

Probbabilment l-iktar antika u l-itwal każ ta’ adorazzjoni perpetwa kienet dik li saret għal aktar minn tul ta’ 1000 sena fil-Katidral ta’ Lugo fi Spanja bħala tpattija għall-ereżija Prixxillana tar-4 seklu. Din jirreferi għaliha f’ittra uffiċjali miktuba mill-Kardinal Vaughan fl-1895 lill-Kardinal Primat ta’ Spanja.

Fl-4 ta’ Settembru 1226 ir-Re Luiġi VIII ta’ Franza talab biex is-Santissmu Sagrament jiġi espost għall-adorazzjoni fil-kappella tas-Salib Imqaddes bħala ringrazzjament għar-rebħa li kellu reċentament fuq is-setta tal-Albagesi. Tant kien hemm folol ta’ aduraturi illi l-Isqof Pierre de Corbie ħasibha li jkompli l-adorazzjoni bil-lejl u bi nhar. Din l-adorazzjoni damet sejra tul 500 sena meta ġiet imwaqqfa fl-1793, iżda reġgħet bdiet mill-ġdid fl-1829.

L-Adorazzjoni Perpetwa żviluppat wara li twaqqfet id-devozzjoni tal- “Quarant Ore”. Wara li din l-Adorazzjoni Perpetwa kienet osservata f’ħafna Knejjes f’Ruma, bil-mod il-mod infirxet mad-dinja kollha. Din id-devozzjoni hi l-mira speċjali ta’ ħafna għaqdiet devoti u kongregazzjonijiet reliġjużi. Illum bis-saħħa ta’ sforzi diliġenti min-naħa tal-lajċi u l-kleru, l-Adorazzjoni Perpetwa tas-Santissmu Sagrament kull ma jmur qegħda dejjem tintxered speċjalment fl-Istati Uniti.

Kungressi Ewakristiċi

Kungress Ewakristiku hija laqgħa internazzjonali ta’ saċerdoti u lajċi, mmexxiha minn legat tal-Papa, bl-iskop li jiċċelebraw u jagħtu glorja lil Ewkaristija u biex isibu l-aħjar mezzi ta’ kif ikabbru l-għarfien u l-imħabba għal dan is-Sagrament mad-dinja kollha. Dan ikun immexxi minn kumitat permanenti ta’ saċerdoti, reliġjużi u lajċi minn ħafna pajjiżi kif ukoll minn rappreżentanti ta’ organizzazzjonjiet nazzjonali u internazzjonali. Fil-konklużjoni ta’ kull Kungress il-kumitat jipperpara volum bid-dettalji ta’ kull sar.

Marthe Marie Tamissier, mara twajba mwielda f’Tours Franza fl-1834, kienet hi l-ewwel darba ħarġet bl-ideja ta’ laqgħat li llum insejjħulhom Kungressi Ewkaristiċi. Tant kemm għamlet enfasi l-isqof Gaston de Segur organizza laqgħa fl-Universita’ ta’ Lille nhar l- 21 ta’ Ġunju 1881 u fiha attendew eluf ta’ fidili minn diversi nazzjonijiet. Din il-laqgħa ġiet magħrufa bħala l-Ewwel Kungress Ewkaristiku. It-Tieni Kungress sar f’Avignon fi Franza fl-1882. It-Tielet sar Ruma fl-1905. Hawn il-Papa Piju X qaddes il-quddiesa tal-ftuħ u kien preżenti fil-purċissjoni tal-għeluq.

Mill-ewwel Kungress tal-1881 sas-sena 1985 saru 43 Kungress Ewkaristiku internazzjonali f’pajjiżi differenti fid-dinja.

27. Levitazzjonijiet

f4n0112aDan huwa fenominu mistiku fejn il-ġisem jintrefa’ fl-arja mingħajr ebda għajnuna fiżika. Dan insibuh fil-ħajja ta’ aktar minn 200 qaddis jew erwieħ twajba. Dan jurina kemm it-talb huwa r-refgħa tal-qalb u tal-moħħ lejn Alla. Santa Tereża t’Avila tgħidlina li kellha ħafna esperjenzi ta’ levitazzjonijiet.

San Franġisk Solano (miet fl-1610) spiss kien jidher fl-arja ftit piedi ‘l fuq mill-art waqt li jkun jiċċelebra l-quddiesa.

Il-bijografu P.Tannoia, li kiteb il-ħajja ta’ San Alfons Maria Ligouri (miet fl-1787), jirrakkonta illi meta darba hu stess kien jiċċelebra l-quddiesa lemaħ lil San Alfons jintrefa’ fl-arja minkejja l-fatt illi kienu wassluh fil-kappella b’diffikluta’ kbira għax il-qaddis dakinhar kellu madwar id-disgħin sena.

Santa Angela Merici (mietet fl-1540) il-fundatriċi tal-Ursulini, darba waqt quddiesa ġiet merfugħa mill-art quddiem il-kongregazzjoni kollha u baqgħet għal tul ġmielu ta’ ħin f’din il-pożizzjoni.

San Arey, Isqof ta’ Gap (miet fis-sena 604) kien jgħaddi sigħat twal billejl quddiem it-Tabernaklu. Probus, li kiteb il-bijografija tal-qaddis, igħidilna illi hu stess kemm -il darba ra lil Arey maqtugħ mill-art fl-arja mdawwar bl-anġli. F’ħinijiet bħal dawn il-knisja kollha kienet tkun ħuġġieġa b’dawl tas-Sema.

Meta San Pietru Calestine (miet fl-1274) mar Ruma biex iġib l-approvazzjoni tal-Ordni Reliġjuża li kien għadu kif waqqaf, l-assistenti tal-Papa billi kienu semgħu bil-grad kbir ta’ qdusija li kien laħaq talbuh iqaddes għal Papa. Hekk kif beda jiċċelebra l-quddiesa ġiet merfugħ fl-arja u baqa’ hekk sakemm spiċċat il-quddiesa.

Il-Papa San Ċelestinu V wara li abdika ġie mitfugħ il-ħabs. Darba waqt li kien jiċċelebra l-quddiesa l-gwardji tiegħu baqgħu miblugħa meta rawh merfugħ fl-arja u mdawwar b’dija kbira.

San Franġisk ta’ Posadas (miet fl-1713) fl-estasi tiegħu kien spiss jidher merfugħ mill-art u mdawwar b’dija tal-għaġeb. Darba waqt li kien jippronunzja l-kliem tal-Konsagrazzjoni daħal f’estasi u baqa’ merfugħ fl-arja sakemm spiċċat il-quddiesa. Deher ukoll imdawwar b’dija kbira.

San Ġwann tas-Salib (miet fl-1734) waqt l-estasi tiegħu kien ikun spiss merfugħ fl-arja. Meta kien qiegħed jinbena l-monasteru hu kien jgħin lil ħaddiema fix-xogħol. Darba ma marx ħdejhom u meta marru jfittxuh sabuh f’kontemplazzjoni profonda u maqtugħ mill-art sa mogħla s-saqaf ġewwa l-kappella.

San Ġużepp ta’ Copertino (miet fl-1663) kien bniedem ta’ penitenzi ħorox u sawm kważi kontinwu. Kien isib ruħu merfugħ fl-arja f’estasi ta’ mħabba tista’ tgħid f’kull quddiesa. Darba waħda f’Ħamis ix-Xirka waqt li kien jitlob ma’ patrijiet oħra quddiem l-altar tar-ripożizzjoni l-qaddis intrefa’ mill-art u resaq lejn il-bieba fejn kien miżmum is-Santissmu Sagrament. Baqa’ hemm f’adorazzjoni profonda sakemm sejjaħlu s-superjur tiegħu.

Darba meta għamel vista Napli, kien qiegħed jitlob fil-knisja ta’ San Girgor ta’ Armenia li kienu jieħdu ħsiebha s-sorijiet ta’ San Ligorio. F’daqqa waħda ntrefa’ fl-arja u tar lejn l-altar. Baqa’ hemm b’idejh miftuħa forma ta’ salib u wara ftit tal-ħin reġa’ f’postu bla ma nħaraq bix-xemgħa kif kienu beżgħu li kien sejjer jiġrilu s-sorijiet li rawh.

Waqt li wieħed mill-vjaġġi tiegħu Giuseppe u sieħbu daħlu ġo knisja. Billi l-lampier ma kienx jixgħel sieħbu staqsieh jekk kien hemm is-Sagrament. Iżda f’daqqa waħda l-qaddis tar lejn it-Tabernaklu u hemm qagħad jadura s-Santissmu Sagrament.

Darba waħda lejliet il-Milied Giuseppe stieden xi rgħajja biex immorru miegħu ħalli jiċċelebraw it-twelid tal-Messija. Waqt il-funzjoni hu ntrefa’ fl-arja u resaq lejn l-altar maġġur, u din kienet distanza ta’ madwar 40 pied. Baqa’ hemm daqs kwarta bla ma mess max-xemgħa jew qabbad ħwejjġu.
F’Nardo, fejn qagħad għal xi żmien, rawh jintrefa’ f’estasi fil-knisja ta’ San Franġisk. Darb’oħra waqt il-litanija tal-Madonna deher itir lejn l-altar tal-Kunċizzjoni u lura f’postu.

Fl-1645 l-ambaxxatur Spanjol l-Ammiral ta’ Castile flimkien ma’ martu għadda minn Assisi bil-ħsieb li jiltaqa’ ma San Giuseppe ta’ Copertino. Waqt li kien fil-knisja l-qaddis ħares lejn statwa tal-Kunċizzjoni u tar fuq l-irjus tan-nies u mar f’riġlejn ix-xbieha. Wara li dam jitlob għal xi ħin tar lura u baqa’ sejjer lejn iċ-ċella tiegħu. Dan l-inċident għaġġeb l-Ammiral u lil kull min kien miegħu.

Dawn kienu xi eżempji ta’ qaddisin li kellhom levitazzjonijiet fil-preżenza tas-Santissmu Sagrament.

26. Dmugħ, Nar u Dawl

alphonsus-adoring.jpg

Santa Joan ta’ Valois (mietet fl-1505) bint ir-re ta’ Franza Luiġi XI kienet miżżewġa lid-Duka ta’ Orleans. Ma damx ma taha l-ġenb u hi rtirat lejn Bourges u waqqfet l-Ordni tal-Annuzjoni tal-Verġni Mbierka. Jingħad illi kull darba li kienet titqarben kienet ixxerred ħafna dmugħ. Il-qaddisa kellha ħafna viżjonijiet ta’ Ġesu’ u l-Verġni Mbierka u sofriet ħafna fil-mard tagħha.

San Lawrenz Ġustinjanu (miet fl-1455) kien Superjur tal-Ordni tiegħu u anke l-ewwel patrijarka ta’ Venezja. Jingħad li kien ixerred ħafna dmugħ u anke jidħol f’estasi waqt li kien joffri s-sagrifiċċju tal-quddiesa.

Santa Chiara (mietet fl-1253) ukoll xerrdet dmugħ ta’ mħabba quddiem is-Santissmu Sagrament. Tant kienet tibki li kienu jaħsbu li qalbha kienet ser tinqasam. Sabet faraġ u hena kbar fil-viżti li kien igħamlilha Ġesu’ waqt il-mard u s-sofferenzi tagħha.

San Feliċ ta’ Cantalice (miet fl-1587), ajk umli tal-Ordni Kapuċċin xerred kemm -il darba dmugħ ta’ mħabba waqt li kien jassisti l-quddiesa. Ma kienx ikun kapaċi jlissen it-talb bħal “Nistqarr ‘l Alla…” jew “il-Mulej ma jistħoqqlix…” Kien jinżel mal-lejl bil-moħbi ta’ sħabu jadura lil Ġesu’ fil-kappella, u hawn kien jibki ħafna hu u jitlob għall-midinbin. Darba meta kellu fuq 70 sena (kif jirrakkonta Patri Lupus) waqt l-adorazzjoni tiegħu ta’ mal-lejl resaq lejn statwa tal-Madonna u talabha tagħtih f’idejh it-tarbija Ġesu’. U l-Madonna newlitlu it-Tarbija f’idejh. Dan rassu ma’ qalbu fost ħafna tixrid ta’ dmugħ.

San Franġisk Solano (miet fl-1610) minn Spanja, kien żagħżugħ twajjeb u kontemplattiv. Kien jitqarben spiss u ħajjar oħrajn biex jagħmlu bħalu. Ta’ 20 sena daħal fl-Ordni Franġiskana. Fl-1589 telaq ma’ patrijiet oħra lejn il-missjoni fil-Peru. Għammed ‘l fuq minn 9,000 ruħ. Bħal ħafna qaddisin oħra ma kienx iqaddes jekk ma jxerridx ħafna dmugħ. Minħabba f’hekk kien ikollu jiġi assistit minn patri ieħor waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa.

San Franġisk ta’ Posadas (miet fl-1713) billi waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa kien iħossu ndenn li jieħu f’idejh lil Ġesu’ kien jinfexx f’biki kontinwu. Waqt l-elevazzjoni ġismu kollu kien jirtogħod. Fenomenu ieħor kien illi wara l-estasi li kien ikollu kien jisfa’ mdawwar b’dawl qawwi, il-ġilda tiegħu kienet issir trasparenti u ħaddejh isiru ħomor nar. Darbtejn fi żmien tal-Għid il-Ħamsin dawl sabiħ ħareġ minn ġismu u dawwal l-altar. Jingħad illi darba oħra raġġi ta’ dawl ħarġu minn fommu u dawlu l-missal li kellu f’idejh.

Fenomenu ieħor narawh fil-ħajja ta’ San Alfons Maria de Ligouri (miet fl-1787). Għodwa waħda l-qaddis kien jaqra quddiem is-Santissmu Sagrament u daħlu xi patrijiet fil-knisja li kienet kważi fid-dlam. Stagħġbu ħafna meta raw raġġ ta’ dawl ħiereġ minn ġbin il-qaddis u jdawwallu l-ktieb li kellu f’idu.

Sant’ Injazju ta’ Loyola, (miet fl-1556) il-fundatur tal-Ordni tal-Ġiżwiti, kien tant jibki bil-ferħ waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa illi l-istess taħbita ta’ qalbu kienet tinstema’ ċar ħafna. Naqraw illi darb’oħra waqt il-quddiesa Patri Nikola Lannoy, lemaħ fjamma tan-nar iddur fuq ras Sant’Injazju. Dan kien sejjer jitfiha, iżda malajr intebaħ illi wiċċ il-qaddis kien jixhed li kien mitluf f’kontemplazzjoni u li l-fjamma ma kienet tagħmillu l-ebda ħsara.

clareManifestazzjoni oħra ta’ nar narawha fil-ħajja ta’ San Filippu Neri (miet fl-1595) il-fundatur tal-Kongregazzjoni tal-Oratorju. Jingħad illi tant kellu mħabba għal Alla illi qalbu ma kinitx tiflaħ għaliha u hekk inkisrulu żewġ kustilji. Terġa’ qalbu kienet tant tħeġġeġ b’din l-imħabba li din l-istess imħabba kienet tqabbad lil ġismu bis-sħana. Waqt it-talb kont tara xrar tan-nar joħorġu minn għajnejh u minn wiċċu hekk kif issemma fid-Digrieti tal-Kanonizazzjoni tiegħu. Dan in-nirien ta’ mħabba li kien iħoss fil-ġisem tiegħu kien iġegħlu jiftaħ it-twieqi anke fix-xitwa biex iżomm temperatura normali. Ħafna drabi dan in-nar kien jikkaġunalu ħass ħażin, u għalkemm ma kellu l-ebda sinjal ta’ mard kien ikollu joqgħod fis-sodda għall-ġranet sħaħ.

Din il-fjamma mistika narawha wkoll iddawwar lis-serva t’Alla Joanna tas-Salib. Darba f’lejlet il-Milied waqt li kienet titlob ġietha xewqa kbira biex tirċievi l-Ewkaristija. Billi ma setgħetx trażżan din ix-xewqa talbet permess mingħand il-konfessur tagħha. Wara li tqarbnet ħaddejha xegħlu bi fjamma tas-Sema; u din qabel tqarbnet kienet pallida daqs katavru.

It-“tallab qaddis ta’ Ruma” Benedittu Giuseppi Labre (miet fl-1738) kien jinxtegħel b’nar divin waqt li kien ikun fil-preżenza tas-Santissmu Sagrament. Meta ma jkunx qiegħed jitlob wiċċu kien ikun bla kulur, iżda matul is-sitt sigħat li kien jagħmel quddiem it-Tabernaklu n-nar tal-imħabba li kellu f’qalbu għal Alla kien jixgħel lil wiċċu.

San Ġwann Giuseppe tas-Salib (miet fl-1734) kien ikollu estasi ta’ spiss fejn kien ikun insensibbli għal kull ma kien jiġri madwaru. Spiss rasu kienet tidher imdawwra b’dawl sopranaturali jew wiċċu jiddi b’dija tas-Sema.

San Ġwann tas-Salib (miet fl-1591) kien spiss ikun b’dija madwaru. Jingħad illi darba waqt quddiesa minn tiegħu student rah hekk imdawwar b’din id-dija u tant impressjona ruħu li daħal fil-ħajja reliġjuża.

Fil-kunvent ta’ Caravaca, meta kienet ser tiġi eletta xi prijura ġdida, San Ġwann kien iqaddes quddiesa u fiha kien jitlob biex issir għażla tajba skont ir-rieda t’Alla. Darba waqt quddiesa bħal din dawl sopranaturali ħeba dan il-qaddis. Żewġ sorijiet ħasbu li dan kien ġej mit-Tabernaklu, iżda meta l-qaddis dar lejhom deher ċar illi dak id-dawl kien ħiereġ minn wiċċu. Soru oħra li kienet wara grada differenti rat l-istess ħaġa.

Santa Maria Madalena de Pazzi (mietet fl-1607) kienet magħrufa għall-imħabba kbira li kellha lejn Ġesu’ Ewkaristija u għall-estasi li kien ikollha. Waqt in-novizzjat tagħha mardet ħafna u waqt li kienet fl-infermerija daħlet f’estasi. Is-siegħa li għaddiet f’din l-estasi wiċċha ddawwar b’dija tal-għaġeb.

Ġurnata waħda meta San Pietru ta’ Alcantara (miet fl-1562) kien għadu żagħżugħ dam ħafna ħin il-knisja wara li assista għall-quddiesa. Meta għadda nofsinhar ommu bagħtet qaddej ifittxu. Il-qaddis kien qiegħed ġol-kor għarkupptejh wara l-orgni u wiċċu kien jiddi b’dawl tas-Sema. Kien tant mitluf fil-kontemplazzjoni illi l-qaddej kellu diffikulta’ kbira biex iqajjmu.

Father A. Tanquerey fit-trattat tiegħu “The Spiritual Life” (nru. 1519) igħidilna illi l-estasi ħafna drabi jkunu akkumpanjati bil-fenomenu ta’ dija jew ċirku madwar ir-ras jew dija li ddawwal il-ġisem kollu, u dan skont it-tagħlim tal-Papa Benedittu XIV. Il-qaddisin imsemmija f’dan il-kapitlu kollha laħqu l-kriterja meħtieġa skont Benedittu XIV.

 

25. Vuċijiet u Viżjonijiet

151fe53955bc90559bf7e97183f30e27--catholic-art-roman-catholicĦafna qaddisin kellhom ix-xorti li jisimgħu lil Ġesu’ jkellimhom mill-Ostja Kkonsagrata. Wieħed minn dawn kien San Pawl tas-Salib (miet fl-1775) li kien fundatur tal-Passjonisti. Dan Pawlu kien inkiteb biex imur fi kruċjata kontra t-Torok, iżda vuċi mit-Tabernaklu sejħitlu biex iwaqqaf Ordni Reliġjuża.

Santa Kjara t’Assisi semgħet il-vuċi ta’ Ġesu’ meta s-Saraċini ħabtu għall-monsasteru ta’ San Damiano fi Spoleto. Hi kienet il-fundatriċi ta’ dan il-monasteru. Meta ndunat illi l-għadu kien wara l-bieb, hi bil-għajnuna tas-sorijiet l-oħra, ġarret is-Sagrament ġo kaxxa tal-fidda wara dan l-istess bieb u mixħuta fuq irkopptejha talbitu bil-ħerqa għal dik il-merħla bla għajnuna ta’ ħadd. Vuċi qisha ta’ tifel żgħir instemgħet tgħidilha: “Jien se nibqa’ dejjem nieħu ħsiebkom.” U hekk ġara għax meta s-suldati lemħu l-Ostja qabadhom biża’ kbir u rtiraw b’ħeffa kbira.

Kunvent ieħor tas-sorijiet ta’ Santa Chiara jismu Betlehem safa’ l-mira ta’ attakki minn eretiċi. Is-sorijiet beżgħu ħafna bl-aħbar ħażina iżda nqalgħu xi ħbieb li ħarġu lis-sorijiet f’post ta’ kenn. Meta waslu s-suldati pprofonaw il-kunvent u serquh. Iżda grupp ta’ suldati Irlandiżi flimkien ma’ xi kattoliċi ltaqgħu magħhom fi triqthom lura u qatlu lil dawn il-120 eretiku. Kulħadd qal illi dan sar b’intervent divin.

Is-serva t’Alla Katarina ta’ Ġesu’ (mietet fl-1594) li kienet soru Karmelitana Skalza, semgħet vuċijiet ta’ anġli jkantaw meta lejla waħda kienet titlob u ddispjaċuta li f’ħafna knejjes ma hemmx min jadura lil Ġesu’. Il-melodija tal-anġli fost dwal li jgħammxu kienet tgħid hekk: “Benedizzjoni u glorja u għerf u ringrazzjament, unur u setgħa lil Alla tagħna għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.” Hekk Katarina fehmet illi l-anġli jpattu għat-traskuraġni tal-bnedmin.

San Filippu Neri (miet fl-1595) f’quddiesa ta’ lejliet il-Milied preċis wara l-konsagrazzjoni ra l-Ostja tinbidel fit-Tarbija Ġesu’, li l-ġmiel tal-viżjoni bniedem ma jasalx biex jiddeskrivi. F’okkażjonijiet oħra San Filippu ġie li ra qtajja kbar ta’ anġli u l-glorja tal-ġenna fl-istess Ostja Kkonsagrata.

San Lawrenz Brindisi, Naplitan li kien iħaddan l-Ordni Kappuċċina kien spiss jidħol f’estasi. Darba eżatt wara l-konsagrazzjoni fl-Ostja ra s-Salvatur Divin taħt forma ta’ tifel żgħir u dan deher jikkarezza u jitbissem lil Lawrenz. Patri Adam de Rovigo li kien ħdejh ra wkoll lit-Tarbija Ġesu’. Dan insibuh imniżżel fil-ħajja ta’ San Lawrenz.

Waqt li San Waltheof (miet fl-1159), li kien Patri fl-Ordni Ċisterċina, kien darba waħda jiċċelebra l-quddiesa nhar il-Milied kellu dehra oħra. Eżatt wara l-konsagrazzjoni daħal f’kontemplazzjoni profonda u flok l-Ostja ra f’idejh it-Tarbija Ġesu’. Wara li adurah poġġieh fuq l-altar u wara ma rax ħlief l-Ispeċi. Dan il-Miraklu jirrakkontah il-konfessur tiegħu Everard.

Darba, nhar il-Milied, Santa Katarina ta’ Siena kienet titlob quddiem presepju, u hemm il-Verġni tatha t-Tarbija Ġesu’ f’dirgħajha. Wara li kkarezzatu u kellmitu b’imħabba kbira newlitu lura lil Marija. Wara, waqt il-quddiesa rat lit-Tarbija Divina fl-Ostja. Minn ħdanu kienet ħierġa dielja mimlija għeneb li kienu jiekluhom b’reverenza kbira klieb li kienu suwed u bojod. Katarina nterpretat din il-viżjoni bħala tħabbira ta’ riforma li kellha ssir fil-Knisja bis-saħħa tal-Ordni Dumnikana. Hi stess kienet soru ta’ din l-Ordni li l-ilbies (abitu) tagħhom hu ta’ kulur abjad u iswed.

Santa Tereża t’Avila kellha viżjonijiet ta’ Ġesu’ fl-Ostja Kkonsagrata bħala bniedem f’ħinijiet differenti tal-Passjoni Tiegħu, kif ukoll wara li rxoxta. Dan nafuh mill-kitba dwar il-ħajja tagħha miktuba minnha stess.

Santa Columbia ta’ Rieti (mietet fl-1501) kien spiss ikollha viżjonijiet u estasi, u li jixhdulna għalihom ommha u l-konfessur tagħha. Il-bijografu tagħha Sebastian ta’ Perousa jirrakkonta illi darba waqt l-elevazzjoni tal-Kalċi Columbia rat lil Ġesu’ msallab fuq is-salib, musfar u mejjet. Ġenbu kien minfud bil-lanza u rasu tnixxi d-demm minn taħt il-kuruna tax-xewk. Il-qaddisa talbet lill-konfessur tagħha jitlob biex ma jkollhiex iżjed viżjonijiet oħra bħal din għax ħassitha ser tmut bid-dulur.

San Ġwann ta’ San Facundo li kien Patri Agostinjan (miet fl-1479) kellu x-xorti li jara lil Ġesu’ fl-Ostja Kkonsagrata għal ħafna drabi, u dan għenu jneħħi kull diffikulta’ dwar li jifhem dan il-misteru qaddis.

Is-serva t’Alla Anna Maria Taigi li kienet mara tad-dar, omm u ruħ mistika darba deherilha Ġesu’ fl-Ewkaristija. Rat ġilju sabiħ u miftuħ u f’din il-fjura lemħet lis-Salvatur ta’ ġmiel sopranaturali qisu qiegħed fuq tron. Semgħet ukoll vuċi tgħidilha: “Jiena l-fjura tal-għalqa, l-ġilju tal-wied. Jiena tiegħek biss.”

Santa Marija Margerita Alacoque, li xerrdet id-devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesu’, kienet darba għarkupptejha f’kontemplazzjoni profonda quddiem is-Santissmu Sagrament meta deherilha Ġesu’ u rregalalha l-privileġġ singulari li tpoġġi rasha fuq qalbu. Ġesu’ hawn urieha l-imħabba kbira li għandu lejn il-bniedem u l-misteri moħbija tal-Qalb Divina Tiegħu.

24. Tqarbin Mirakuluż

anjodeportugal

Fis-seklu 4, waqt il-persekuzzjoni tal-impertaur Djoklezjanu, nsibu lil San Klement Isqof ta’ Ancyra maqful il-ħabs fost ħafna torturi. Il-priġunieri sħabu baqgħu mpressjonati bil-qdusija tiegħu u ħafna tgħammdu minn idejh. Kien ikellimhom u jgħallimhom tard matul il-lejl. Darba waqt waħda mill-laqgħat iċ-ċella ddawwlet u deher ġuvni sabiħ bi ħwejjġu jleqqu. Resaq lejn l-isqof u newwillu Kalċi u Ostja. San Klement qassam l-Ostja u l-kontenut tal-Kalċi bejn sħabu, u hekk l-għada sebħu ferħana u msaħħa biex jirċievu l-martirju.

San Paschal Baylon (miet fl-1592) irċieva ħafna Tqarbin li sar b’Miraklu. Kien ajk Franġiskan, iżda bħala tfajjel kien jirgħa l-merħla ta’ missieru, u waqt li kien ikun qalb il-muntanji kien jinżel fuq irkupptejh hekk kif jisma’ d-daqq tal-qanpiena li kienet tindika l-konsagrazzjoni waqt il-quddiesa. U hawn kien jiġi anġlu jqarbnu. Kellu mħabba kbira lejn l-Ewkaristija u meta seta’ kien jgħaddi sigħat għarkupptejh f’estasi quddiem it-Tabernaklu.

Minħabba fl-umilta’ tiegħu San Bonaventura (miet fl-1274) għamel xi żmien ma jersaqx għat-Tqarbin, iżda darba waqt li kien jimmedita fuq il-Passjoni ta’ Kristu fil-quddiesa, Ġesu’ biex jinkuruna l-imħabba u l-umilta’ ta’ din ir-ruħ bagħat anġlu jqarbnu b’parti mill-Ostja Kkonsagrata li kellu f’idu s-saċerdot. Butler jikteb illi minn hawn ‘l quddiem baqa’ jitqarben bla ebda skrupli.

Sebastian ta’ Persousa jikteb illi darba billi Santa Columba ta’ Rieti (mietet fl-1501) ma setgħetx tattendi għall-quddiesa talbet lill-Madonna tgħinha biex tiltaqa’ ma’ Ġesu’. Wara ftit mumenti deher anġlu b’Ostja f’idu u qarbinha.

Is-serva t’Alla Katerina ta’ Ġesu’ (mietet fl-1594) kien ikollha xewqat kbar li tirċievi l-Ewkaristija u hekk narawhom jinqatgħu b’modi straordinarji. Fost ħafna oħrajn narawha tterraq lejn knisja Karmelitana li għalkemm sabitha magħluqa jasal saċerdot u dan fetaħ il-bieb. Meta daħlet tara tliet reliġjużi fuq l-altar jagħmlulha s-sinjal biex titla’ titqarben. Wara it-Tqarbin daħlet f’estasi profonda fejn ġie rrivelat lilha li dawk kienu anġli mibgħuta minn Alla għat-talba tagħha.

Fi żminijiet iktar riċenti fl-1917 naraw lit-tliet it-tfal ta’ Fatima waqt waħda mill-ewwel dehriet li kellhom. Deher anġlu bl-Ostja u l-Kalċi f’idu u wara li talab magħhom biex iberrdu l-korla t’Alla kontra l-ħażen fid-dinja qarbinhom it-tlieta.

Fil-ħajja ta’ San Stanislaus Kostka (miet fl-1568) naqraw illi darba waqt li kien marid serjament u kien alloġġjat għand familja luterana xtaq ħafna li jirċievi l-Ewkaristija. Talab lil Santa Barbara. Din dehert flimkien ma’ anġlu u ġabitlu l-Ewakristija.

Is-serva t’Alla Anna Maria Taigi (mietet fl-1837) minkejja li kienet mart raġel ribelluż u omm ta’ seba’ wlied kuljum sabet ħin għall-quddiesa u t-Tqarbin. Darba waqt il-quddiesa fil-knisja ta’ San Karlu fil-ħin ta’ l-“Agnus Dei” l-Ostja taret minn idejn is-saċerdot u waslet bla ħadd ma jaf kif fuq xofftejn Anna Maria.

Is-serva t’Alla Joanna tas-salib (mietet fl-1673) bdiet ordni reliġjuża ta’ sorijiet tal-klawsura. Fi żmien għaks kbir din kienet tipprovdilhom l-ikel b’mod Mirakuluż. Hi tgħid illi waqt il-quddiesa ferħ kbir kien jidħol f’qalbha tant li ġisimha kollu kien jirtogħod.

Xi qaddisin bħal San Lawrenz ta’ Brindisi (miet fl-1619) li kien Kappuċin, kellhom ix-xorti li jirċievu l-Ewkaristija minn idejn Ġesu’ nnifsu. Kien kappillan tal-armata mperjali ta’ Praga. Wara battalja qalila bejn l-insara u t-Torok li dehret li ntrebħet b’Miraklu. Ġesu’ deher lil San Lawrenz u s-suldati miegħu u amministralhom l-Ewkaristija minn idejh. Spiss kien jidħol f’estasi waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa.

Jingħad illi San Onorju (seklu sitta) vjaġġa sal-katidral ta’ Acheolus biex jieħu sehem fil-quddiesa fil-kappella tal-Verġni Mbierka. Waqt il-quddiesa kien Ġesu’ stess li deherlu u qarbnu.

Santa Katerina ta’ Siena narawha ħafna drabi tirċievi l-Ewkaristija b’mod Mirakuluż. Il-pirjol tal-monasteru tas-sorijiet Dumnikani kien ta’ ordni lis-saċerdoti biex b’ubbidjenza ma jqarbnux lil Katarina; u dan la hi u lanqas sħabha s-sorijiet ma kienu jafu għaliex. Katarina aċċettatha bħala r-rieda t’Alla. Iżda mat-tieni darba li ġara dan l-altar iddawwar b’dawl sabiħ u fuqu dehret it-Trinita’ Qaddisa. Dehret ukoll id tan-nar iżżomm l-Ostja. Din l-Ostja ġiet poġġutha fuq ilsien Katarina li kienet mitlufa f’estasi.

Is-serv t’Alla Raymond ta’ Capua kiteb il-ħajja ta’ din il-qaddisa fejn jgħidilna illi darba waqt li kien iqaddes u s-soru ma kinitx preżenti, hu meta qasam l-Ostja wara l-konsagrazzjoni din inqassmet fi tlieta flok fi tnejn. Il-parti ż-żgħira raha tinżel fuq il-korporal u ma seta’ jsibha mkien. Wara l-quddiesa ħalla l-għassa mal-altar u mar jikkonferma d-dubji tiegħu ma’ Katarina jekk kinitx irċevietha Mirakulużament. Katarina aċċertatu illi l-Għarus Divin kien ġabilha u hi tqarbnet minn idejh.

Santa Maria Madalena de Pazzi (mietet fl-1607) kienet soru Karmelitana. Din irċeviet Tqarbina Mirakuluża għal tliet darbiet. L-ewwel waħda ġrat nhar il-Ħamis ix-Xirka tal-1585 meta kellha 19 -il sena u kienet għadha novizza. Ġa kien ikollha estasi, u f’waħda minn dawn hi rċeviet l-Ewkaristija minn idejn is-Salvatur. Nhar is-7 t’Awwissu tal-istess sena waqt diskussjoni twila mar-Redentur fil-ħin tal-quddiesa qarbinha Ġesu’ stess. L-aħħar Tqarbina ġrat nhar il-Ħamis ix-Xirka tal-1592 waqt li kienet tipparteċipa fil-Passjoni ta’ Kristu.

Santa Maria Franġiska tal-Ħames Pjagi (mietet fl-1791) irċeviet l-Ewkaristija Mirakulużament waqt li Dom Cervellino kien jiċċelebra l-quddiesa. Fil-ħin tal-“Agnus Dei”l-Ostja sparixxiet minn idejh. Wara li nvestiga sab li l-Ostja kienet fuq ilsien Maria. F’okkażjoni oħra meta kienet mitlufa f’estasi, sabitha diffiċli biex tqum u tmur titqarben, u hekk talbet bil-qalb lil Alla biex tirċievi lil Ġesu’. U hekk l-Ostja telqet mill-pissidi u marret f’ħalq Maria.

L-istigmatista Therese Neumann (mietet fl-1962) irċeviet kemm -il darba Tqarbin Mirakulużament. L-Ostja kienet issib ruħha fuq ilsien Therese mingħajr ma kien ikun tahielha s-saċerdot. Spiss fil-ħin tat-Tqarbin Therese kienet tkun f’estasi u Ġesu’ kien iqarbinha hu stess.