Daħla f’qoxritna!

It-Tnejn, 31 ta’ Ottubru 2016: Riflessjoni dwar Mt 3: 1-12. (It-2 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi. Hija dejjem ta’ ferħ għalija illi nista’ niltaqa’ magħkom u nitkellmu flimkien dwar il-Kelma t’Alla li hija dejjem ta’ dawl, hija dejjem ta’ gwida għalina, hija dejjem mument ta’ fejqan, mument li jagħtina t-tama, mument li forsi anke jkun daqsxejn ta’ sfida u challenge fil-ħajja tagħna. Imma Ġesu’ dan kollu jagħmlu għeżież tiegħi f’kuntest li jgħidilna sabiex niġu għandu, għaliex jaf illi aħna għand min irridu mmorru fit-taħwid li ħafna drabi nsibu ruħna fih fil-ħajja.

Ġesu’ qalilna li huwa biss it-Triq, huwa biss il-Verita’, huwa biss il-Ħajja u aħna għeżież tiegħi nippreżentaw il-Kelma tiegħu li anke għalina hija t-Triq, il-Verita’ u hija Ħajja. Kull darba li aħna niftħu l-Kelma t’Alla, kull darba li aħna nitolbu bil-Kelma t’Alla, kull darba li aħna nisimgħu l-Kelma t’Alla tiġi ppriedkata, imħabbra għalina hija t-Triq għalina ċioe’ mgħoddija li minnha aħna rridu ngħaddu u hija t-Triq li hija wkoll il-Verita’ jiġifieri m’hijiex triq li jiena nista’ ngħaddi minnha bħala opinjoni bħal meta nagħmlu xi diskussjonijiet kulħadd bl-opinjoni tiegħu, imma hija Verita’ u hija wkoll Ħajja, ċioe’ hija t-Triq illi hija Verita’ u li tagħtini l-Ħajja. Ċioe’ hija Verita’ li lili mhux tjassarni, mhijiex Verita’ li lili tkissirni, imma hija Verita’ li lili tilliberani jekk jien dejjem naċċetta bħala Verita’ fil-mixja tal-ħajja tiegħi.

Il-Kelma li sejrin nieħdu llum għeżież tiegħi titratta dwar personaġġ li lkoll nafuh, il-personaġġ ta’ Ġwanni l-Battista li kien qed iħejji t-Triq għall-Mulej. Ħa naqraw daqsxejn dis-silta mill-Vanġelu u mbagħad naraw xi tfisser għalina anke fil-ħajja tagħna llum. Inħeġġiġkom ħafna sabiex dawk minnkom li għandkom il-Kelma t’Alla b’mod speċjali t-Testment il-Ġdid qrib tagħkom issibuha, tiftħuha magħna f’San Mattew Kapitlu 3 minn vers 1 sa vers 12.  Matthew 3: 1-12.

F’dawk il-jiem deher Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Lhudija u jgħid: “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.” Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal,

‘Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:

Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.’

Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lhudija kollha u l-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, u kienu jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom.

Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Sadduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, qalilhom: “Ja nisel il-lifgħat, min uriekom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Agħmlu mela frott xieraq tal-indiema. U taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom, ‘Għandna b’missier lil Abraham,’ għax ngħidilkom li Alla, minn dan l-istess ġebel, jista’ jqajjem ulied lil Abraham. Il-mannara ġa tressqet ma’ għerq is-siġra; u għalhekk, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet fin-nar. Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma għall-indiema; imma min ġej warajja hu aqwa minni, u jien ma jistħoqqlix inġorr il-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex.”

Din il-Kelma għeżież tiegħi illi hija ftit twila u hemm ħafna affarijiet x’nistgħu ngħidu dwarha nixtieq nieħu biss ftit elementi. Hija Kelma li anke l-Knisja fil-kuntest anke tal-Quddies tal-Ħadd iġifieri f’kuntest tal-Liturġija tagħha, fil-kuntest tas-Sena Liturġika tal-Knisja, il-Knisja tpoġġilna anke dan il-Vanġelu bħala perparazzjoni għall-Milied, bħala waħda mill-preparazzjonijiet għall-Milied li jkollna l-figura ta’ Ġwanni l-Battista, illi kif ħejja l-miġja ta’ Ġesu’ jkun anke mument għalina biex jgħinna nħejju lilna nnfusna għall-miġja ta’ Ġesu’ fil-Milied. Imma x’nistgħu nieħdu għeżież tiegħi minn dil-figura ta’ Ġwanni l-Battista u minn dan il-Vanġelu kollu?

L-ewwel ħaġa għeżież tiegħi għandna l-fatt illi Ġwanni l-Battista jitfaċċa fid-deżert. Dan id-deżert tal-Lhudija li huwa mdawwar b’Ġerusalemm u b’postijiet bħall-baħar il-mejjet u b’postijiet li tant huma importanti fil-mixja kollha ta’ Ġesu’ u tal-poplu Lhudi. Il-punt hu li Ġwanni l-Battista għeżież tiegħi bil-maqlub ta’ Ġesu’. Ġesu’ jmur fil-qalba tal-ibliet, fil-qalba tal-irħula, Ġesu’ jmur fil-pjazez. Il-Battista ma jmurx fil-qalba ta’ dawn l-affarijiet imma jmur fid-deżert u bil-maqlub ta’ Ġesu’ wkoll waqt li Ġesu’ jmur huwa għand in-nies, il-Battista huwa n-nies illi jmorru għandu.

U dina kienet il-mument ta’ preparazzjoni għeżież teigħi anke dan il-moviment tal-poplu illi lil Ġesu’ kellu jsibuh f’nofshom imma l-Battista kellhom joħorġu ftit mill-ambjent tagħhom, imorru fid-deżert biex hemm hekk jisimgħu l-Kelma li l-Battista kellu jagħtihom u fl-istess ħin jgħaddu mir-rit tal-purifikazzjoni li kienet il-Magħmudija u naraw dan xi jfisser ukoll. U li nistgħu nieħdu minn dawn għeżież tiegħi huma dawn il-ġiex movimenti li huma bil-maqlub ta’ xulxin pero’ li għandna bżonnhom it-tnejn li huma fil-ħajja tagħna.

Il-mument meta Ġesu’ ġie jżurna fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ix-xogħol, il-familja, iż-żwieġ huma l-mumenti fejn aħna wkoll nistgħu niltaqgħu m’Alla fil-ħajja tagħna. Pero’ daqstant hija oħra għandna bżonn il-mumenti meta aħna rridu noħorġu ftit fid-deżert għeżież tiegħi. Għandna bżonn noħorġu fid-deżert għaliex? Għaliex xi drabi l-istress tal-ħajja ta’ kuljum u ejjew inkunu sinċieri llum għeżież tiegħi l-ħajja tagħna għandha ritmu mgħaġġel ftit mhux ħażin iġifieri jien aktar ma niltaqa’ man-nies iktar ninduna kemm dan ir-ritmu mgħaġġel mhuwiex xi kapriċċ ta’ xi individwi imma purament il-ħajja soċjali, l-istruttura tal-ħajja tagħna kif bnejnieha dawn l-aħħar snin hija propju hekk. Iġifieri inti għandek litteralment għaddej minn ħaġa għall-oħra u ħafna drabi nispiċċaw li bilkemm għandna ħin għaż-żwieġ, għall-familja, għat-tfal, għalina nfusna u wisq iktar jekk għandniex ħin għal Alla, għax ħafna drabi jiġrilna li meta għandna ħafna x’nagħmlu l-ewwel ħaġa li ntajru ‘l barra hija l-mumenti tat-talb, huwa l-mumenti t’Alla fil-ħajja tagħna. Immorru mill-ewwel għall-affarijiet iktar immedjati rrid niekol, irrid nixtri, irrid nagħmel ix-xogħol, irrid dil-ħaġa eċċ…

Illum il-Vanġelu jisfidana ftit li minkejja l-ħajja mgħaġġla tagħna għeżież tiegħi u nerġa’ ngħid dn mhijiex kapriċċ hekk hija l-istruttura soċjali tagħna li għandha toħloq pressures fuq iż-żwiġijiet, toħloq pressures fuq l-individwi jiġifieri għandha konsegwenzi negattivi ee, mhux qed ngħidu li għandha konsegwenzi pożittivi kemm għall-affarijiet umani, imma anke għall-affarijiet spiritwali. Imma l-Vanġelu tallum qed iħeġġiġna għeżież tiegħi li aħna għandna bżonn noħorġu ftit mill-belt, mir-raħal, mir-ritmu ta’ kuljum u nsibu daqsxejn il-mument tad-deżert f’ħajjitna. Ċioe’ l-mument illi mhuwiex maħkum minn din ir-rutina. Għaliex aħna għandna bżonnu, għandna bżonnu fuq il-livell uman għeżież tiegħi. Għandna bżonnu fuq il-livell uman tagħna, għandna bżonnu li ma nkunux il-ħin kollu qalb il-bini imma jkollna ambjent, anke l-ambjent naturali. Is-sabiħ anke li pajjiżna ma jiġi kollu kemm hu mibni għeżież tiegħi imma jibqa’ jkollna dawk l-ispazji fejn il-familja tista’ tgawdi, fejn il-bniedem jista’ jmur u jirrilassa. Għandna bżonn dawn l-ispazji li huma qaddisa għeżież tiegħi mhumiex biss spazji naturali, imma għalina huma spazji qaddisa huma mumenti fejn aħna nistgħu niltaqgħu m’Alla fil-ħolqien għeżież tiegħi.

Imma għandna bżonn dawn l-ispazji anke fuq l-livell spiritwali għeżież tiegħi. Issa aħna propjament Alla l-Imbierek tana ġurnata għeżież tiegħi li hija speċi ta’ tad-deżert għalina li toħroġna mir-rittmu tal-ġimgħa, li huwa jum il-Ħadd huwa Jum il-Mulej, jum il-mistrieħ li sfortunatament anke dan qed isir jum ta’ xogħol jekk mhux jum ta’ xogħol iktar ħalli titħallas b’mod doppju, għax huwa l-Ħadd għeżież tiegħi. Iġifieri diversi stabbilimenti li jiftħu l-Ħadd eċċ.. huwa qed isir kważi ġurnata ta’ xogħol bħal oħrajn. Imma dan ifisser li jekk il-bniedem se jibqa’ għaddej hekk se jitkisser maħbubin tiegħi. Jekk Alla fl-għerf tiegħu ried anke lill-bniedem jagħtih il-mistrieħ tiegħu, ejjew aħna dan nagħrfuh. Pero’ nixtieq nenfasizza li Jum il-Ħadd għandu jkun għalina u anke l-ispazji l-oħrajn li qed ngħid li għandna bżonn bħala deżert f’ħajjitna huma spazji biex aħna ninqatgħu u nisimgħu ftit iktar il-qalb tagħna u Alla fil-qalb tagħna x’qiegħed jgħidilna għeżież tiegħi li jien nixtieq inħeġġiħkom.

Ejjew nippruvaw, nippruvaw għeżież tiegħi ħalli ma jirnexxilniex imma nippruvaw insibu nofs ta’ nhar anke bi tħejjija għall-Milied. Insibu nofs ta’ nhar fejn ninqatgħu minn kollox bħala individwu, bħala familja li tagħmel nofs ta’ nhar irtir. Nofs ta’ nhar fejn tista’ toqgħod ftit bi kwietek, nofs ta’ nhar fejn inti tista’ tieqaf tirrifletti, nofs ta’ nhar fejn inti tista’ tieqaf u titlob, nofs ta’ nhar fejn inti tista’ tingħaqad ma’ xi grupp ħalli tkun tista’ tisma’ l-Kelma t’Alla titħabbar lilek b’mod ġdid. Għandna bżonn għeżież tiegħi, aħna ma nistgħux il-ħin kollu bl-istorbju.

Inħeġġiġkom ftit, ara xi storbju tista’ tnaqqas f’ħajtek. Għandna storbju li huwa minn barra, mużika kontinwament, kliem, għajjat you know? Għandna l-istorbju ta’ ġewwa l-weġgħat, l-emozzjonijiet tagħna, il-ħsibijiet tagħna, it-toqol, il-pressure tal-ħajja, il-kriżi finanzjara, falliment li għaddej minnu, minn ġewwa qatt m’għandek il-paċi, għandna bżonn nikkalmaw ftit għeżież tiegħi. Jekk nibqgħu għaddejjin hekk għeżież tiegħi nibqgħu nitkaxkru u nitkaħħlu ġo xi ħajt fil-ħajja tagħna.

Araw kull wieħed u waħda minna kif jista’ b’mod prattiku joħloq daqsxejn ftit dan l-ispazju. Il-Battista jgħix fid-deżert biex joħroġ lin-nies barra għeżież tiegħi, barra mill-belt ħalli jkunu jistgħu jieqfu jirriflettu ftit fuq din il-Kelma. U x’kien il-messaġġ ta’ Ġwanni għeżież tiegħi lin-nies li kienu jmorru għandu? Il-Kelma tiegħu li kien jgħidilhom l-ewwel ħaġa kienet indmu. Indmu! Il-Kelma ndiema mhijiex sempliċiment għeżież tiegħi, illi inti jiddispjaċik għax għamilt xi ħaġa ħażina. L-indiema fil-Bibbja li inti jiddispjaċik għax għamilt xi ħaġa ħażina hija parti minnha, imma mhuwiex biss id-dispjaċir l-indiema. L-indiema fil-Bibbja tfisser

 • li inti tibdel ‘il mod kif tirraġuna,
 • li inti tibdel ‘il mod kif taħsibha,
 • li inti tibdel il-mentalita’ tiegħek,
 • li int ma tibqax tirraġuna l-istess.

Issa għeżież tiegħi nirrealizzaw illi din l-indiema li Ġwanni u li Ġesu’ mbagħad, għax Ġesu’ jaqbad l-istess messaġġ ta’ Ġwanni jgħidilna wkoll Indmu! Għax is-Saltna t’Alla qiegħda fostkom. Ġwanni jgħid is-Saltna qed toqrob u Ġesu’ jgħid is-Saltna qiegħda fostna għax huwa Ġesu’ nnifsu. Imma l-punt huwa lit-tnejn jistiednuna għal din il-bidla tal-mentalita’, għal din il-konverżjoni. U jiena nixtieq għeżież tiegħi li nirrealizzaw ftit illi, anke aħna min miexi wara Ġesu’ u min imur il-Knisja. Xi drabi ngħejjew ma rridux u nagħmlu reżistenza magħna nfusna biex jiena nibdel ‘il mod kif nirraġuna, biex jiena nibdel il-mentalita’ tiegħi, biex jiena nibda naħsibha b’mod differenti. Ħafna minna għeżież tiegħi rridu nimxu wara Ġesu’, nibqgħu naħsbuha kif naħsbuha aħna, nibqgħu nirraġunaw kif nirraġunaw aħna u meta l-kuxjenza tmissna f’xi ħaġa jiddispjaċina, morna qerrejna, tlabna maħfra lil Alla, imma moħħna ma bdilnihiex ċioe’ nibqgħu nirraġunaw bħal qabel u din mhijiex l-indiema fil-veru sens tal-Kelma dak li Alla jrid minna.

Alla lilna l-bnedmin, Ġesu’ lilna l-bnedmin, Ġwanni li huwa l-eku ta’ Kristu li huwa l-leħen tal-Mulej qiegħed jagħmlilna stedina ‘Ibdlu l-mentalita’ tagħkom, ibdlu ‘l mod kif tirraġunaw.’ U din għeżież tiegħi hija waħda mill-kompromessi, mill-gwaj kbir ta’ ħafna Nsara llum il-ġurnata. Qed ngħid Insara mhux qed ngħid min ma jemminx, mhux min għamel għażla li ma jemminx. Dan huwa l-gwaj li qed nitkellem minnu ta’ min jgħid li jemmen, ta’ min jgħid illi jemmen f’Ġesu’ Kristu, ta’ min jgħid li hu Nisrani, ta’ min imur il-Knisja, illi fil-Knisja nirraġunaw mod per eżempju u mbagħad fis-soċjeta’ nirraġunaw mod ieħor. Ngħid li nemmen f’Ġesu’ mbagħad nirraġuna bil-maqlub ta’ kif jirraġuna Ġesu’. Hemmhekk m’hemmx l-indiema vera jiġifieri ma jistax ikun li jiena ngħid li nemmen fi Kristu imma mbagħad irrid stil ta’ żwieġ illi ma jaqbilx ma’ dak li Ġesu’ qalilna għeżież tiegħi, ma’ dak li Alla jrid mill-bniedem u l-problema tagħna llum li qed nħossuna Ok li aħna hekk. Anzi ngħidu li għandna dritt inkunu hekk.

Għeżież tiegħi min qed jimxi wara Ġesu’ allura jew għadu ma fehemx jew ix-xitan qiegħed jgħamieh jew il-mentalita’ tad-dinja ħakmitu jew qed jemmen gidba għeżież tiegħi. Mhux vera li aħna nistgħu, mela li nemmen jien nemmen illi safejn jien Nisrani, fil-Knisja, f’qalbi, waħdi quddiem Alla, imma ma għandi l-ebda dritt illi dan jiena nista’ nimponieh fuq ħaddieħor. Għeżież tiegħi huwa raġunament falz għaliex? Għax jekk li nemmen huwa verita’, il-verita’ hija għal kulħadd. Il-Verita’ mhux xi ħaġa għalija u mhijiex għalik għeżież tiegħi. Issa dina li nemmnu f’Ġesu’ u x’qalilna l-Mulej mhux verita’ li bejnietna aħna, mhux verita’ li vvintajnieha aħna. Jekk nemmnu li Ġesu’ hu Alla u jekk ma nemmnux li Ġesu’ huwa Alla hija kwistjoni oħra għeżież tiegħi, imma għal min jemmen qed ngħid. Ħafna drabi min jemmen spiċċa jilgħab il-lobgħa ta’ min ma jemminx, illi qisha l-Verita’ ma teżistix, kulħadd kif jaħsibha hu. Allura jiena Nisrani naħsibha mod u min mhux Nisrani jaħsibha mod ieħor. Aħna l-Insara għeżież tiegħi min hu Nisrani konvint u jemmen fil-verita’ jaf li l-Kelma t’Alla mhijiex opinjoni imma hi verita’ u jekk hi verita’ mhijiex verita’ għalija u gidba għalik. Hija verita’ għalija u verita’ għalik. Naf li dan id-diskors ma jinżilx tajjeb, dan id-diskors ma jagħmlekx popolari, dan id-diskors ma jagħmlekx modern, dan id-diskors jagħmlek forsi out dated, antik tal-passat għal uħud imma l-verita’ għeżież tiegħi ma għandhiex staġuni u ma għandhiex żmien. Dak li kien veru elfejn sena ilu, issa u jibqa’ għal efejn sena oħra, il-verita’ ma titbidhielx, hu aħna li nitbiedlu u mhux il-verita’. Pero’ aħna ngħixu fi żmien fejn ma nemmnux li l-verita’ teżisti. Nemmnu biss skont l-opinjonijiet u għalhekk għandna diffikulta’ li ngħixu l-Kelma t’Alla għax il-Kelma t’Alla ma titbidihielx, iż-żminjiet jitbidlu pero’ għeżież tiegħi dak li jitbidel ikissirna, il-verita’ żżommna. Issa kulħadd jaħseb għall-affarijiet tiegħu huwa u jirrifletti ftit. Alla tana moħħ, tana qalb biex nużawhom it-tnejn flimkien u fuq kollox tana l-Ispirtu tiegħu li jwassalna għall-verita’ u għall-verita’ sħiħa.

Imma dan qed ngħidu għeżież tiegħi għaliex huwa parti mill-bidla tal-mentalita’ tagħna. Aħna faċli ngħidu u iva dgħajt u mort inqerr, fejn naf jien għedt kelma ħażina u mort inqerr, offendejt lil xi ħadd u mort inqerr iddispjaċieni, imma dawn ok huma nuqqasijiet li aħna għandna nikbru minnhom u nikkonvertu, pero’ hemm affarijiet oħrajn li rridu nikkonvertu minnhom ħafna profond.

 • Kif jiena nirraġuna dwar il-ħajja?
 • Il-ħajja meta tibda?
 • Il-ħajja meta tispiċċa?
 • Il-ħajja min għandu d-dritt fuqha?
 • Is-sesswalita’ x’inhi eżatt?
 • X’jagħmel żwieġ, żwieġ?
 • X’jagħmel żwieġ li jibqa’ għal dejjem?
 • Iż-żwieġ jibqa’ għal dejjem?

Għeżież tiegħi dawn huma l-mentalitajiet għeżież tiegħi li aħna llum insibu ruħna tant drabi niddiskutu, tant drabi għandna diffikulta’ u l-Insara nsibu l-liberta’ tagħna fil-Verita’ li tagħtina l-ħajja li hi fil-Kelma t’Alla.

 • Imma aħna x’mentalitajiet għandna?
 • Aħna nirraġunaw bħal min ma jemminx?
 • Aħna nirraġunaw bħal maġġoranza?
 • Aħna nirraġunaw bl-opinjoni pubblika?
 • Aħna nirraġunaw skont xi jgħidu l-opinjonisti?
 • Aħna nirraġunaw skont x’jgħidu l-politiċi huma min huma?

Hawnhekk fejn irridu naraw lilna nfusna fejn aħna fil-verita’ għeżież tiegħi u ma nidħkux bina nfusna u mmorru fil-Knisja nemmnu mod, imbagħad immorru fil-ħajja politika, il-ħajja soċjali, fuq t-T.V, fuq il-midja, fuq il-gazzetti, fuq programmi u nirraġunaw mod ieħor u fl-istess ħin ngħidu li aħna Nsara u fl-istess ħin inkunu l-ewwel bank fil-Quddies u fl-istess ħin nitilgħu nitqarbnu u fl-istess ħin nippretendu li aħna ma nafx min aħna. Ġwanni l-Battista u Ġesu’ qed jgħidulna, ibdlu l-menatlita’ tagħkom.

Għeżież tiegħi l-bidla fil-mentalita’ biex nagħmluha rridu l-umilta’, irridu l-umilta’ u forsi din hija xi ħaġa li aħna ma għandniex. Forsi l-problema fundamentali tagħna mhijiex kwistjoni jekk il-verita’ teżistix jew le, mhijiex għax hija diffiċli biex ngħix il-verita’, mhijiex għaliex nistragilja miegħi nnifsi, imma forsi li l-problema vera tagħna li aħna nies suppervi. Jiena magħkom ee! Li aħna għandna s-suppervja fil-qalb tagħna. il-bniedem supperv tgħidilna l-Bibbja Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Is-suppervja hija l-għerq profond ta’ ħafna mid-diżgwit, mill-problemi li għandna fuq livell personali u fuq livell soċjali u semai anke fil-Knisja għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna. Aħna suppervi, il-bniedem supperv Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Il-bniedem supperv il-verita’ hija biss li jgħid hu. Il-bniedem umli huwa dak li jfittex lil Alla. Il-bniedem umli huwa miftħu għar-rieda t’Alla, il-bniedem umli li lest anke li jisma’ anke lill-oħrajn għax il-Mulej ikellimna permezz ta’ xulxin. Imma l-bniedem supperv huwa l-bniedem li huwa ċert minnu nnifsu, il-bniedem supperv huwa dak illi Alla ma jidħolx, il-bniedem supperv illi Alla ma jkellmux permezz tal-oħrajn, li huwa hu, hu, u hu, li huwa jien, jien u jien u ħadd iktar għeżież tiegħi. Il-bniedem supperv illi l-verita’ hija biss dak li joħloq huwa, l-affarijiet kif jifhimhom hu u ħadd iktar. Is-suppervja għeżież tiegħi mhijiex faċli biex aħna neqirduha.

Ġesu’ li huwa Alla hawn hekk hija s-sbuħija tiegħu bil-maqlub tas-suppervja tagħna li rridu nilħqu lil Alla u nagħmlu lilna nnfusna alla. Il-bniedem dak li jrid jagħmel illum, irrid jagħmel lilu nnifsu hu alla, hu jiddeċiedi x’inhu t-tajjeb u l-ħażin, jagħmel lilu nnifsu alla. Alla bil-maqlub Alla sar bniedem. l-umilta’ Alla ċċekken waqt li l-bniedem irid jgħola. Alla jiġi tallab quddiemna fit-tarbija ċkejkna ta’ Betlehem, waqt li aħna rridu li nkunu suppervi quddiemu u ngħidu Lilu x’għandu jagħmel. Għeżież tiegħi Ġesu’ jurina t-triq tal-umilta’ bil-maqlub tat-triq tas-suppervja, biex aħna nibdlu ‘l mod ta’ kif nirraġunaw u naħsbu l-ewwel ma jrid jitbiddel hija qalbna mhux minn hawn rridu nitbidlu l-ewwel, imma hawn irrid jitbiddel fil-ħajja tagħna, hija qalbek. Is-suppervja toħroġ minn qalbek u l-umilta’ toħroġ mil-qalb tagħna rridu nitgħallmu niċċekknu. Ġesu’ jurina din it-triq taċ-ċkunija għeżież tiegħi. Iċ-ċkejknin jafu li jiddependu mill-ġenituri tagħhom, iċ-ċkejknin jafu li jirdu jitgħallmu minn għand l-oħrajn.

Immaġina li kieku int tiġi tarbija u din it-tarbija tippretendi li taf kollox u dit-tarbija tippretendi li tibdel id-dinja hi, u dit-tarbija tippretedni li tgħidlek hi eżattament l-affarijiet kif inhuma. Tgħidilha hawn qalbi hi, inti x’esperjenza għandek? X’taf għadek kif ġejt fid-dinja? Ħbieb tiegħi Alla l-Imbierek hekk jgħidilna lilna ta. Għadkom kif ġejtu fid-dinja li ħlaqt jien li jien kont minn dejjem. Intom x’taħsbu li tafu? Imma fis-suppervja tagħna dawn ma narawhomx, ma narawhomx. Għalkemm forsi waqt li qed tismagħni f’qalbek tista’ tgħid hemm verita’ f’dan li qed jgħid dal-Father, imma diffiċli taċċettaha. Għaliex issa s-soċjeta’ hekk għamlitek, għax issa f’min temmen int il-leaders tiegħek, in-nies li lilek jinfluwenzawk, issa hekk belgħawilek, issa hekk qalulek, issa hekk emmint, issa hekk drajt, imma fil-qiegħ nett tal-qalb tiegħek meta tidħol fil-profond , fejn taf li qed issib il-verita’? Kun umli miegħek innifsek l-ewwel u qabel kollox għax xi drabi s-suppervja ma tħalliniex fil-verita’ laqnas magħna nfusna.

Kemm-il darba jiġrilek fil-ħajja li inti taf persuna per eżempju li qed tgħidlek il-verita’, issa mhux tgħidlek il-verita’ eżistenzjali, il-verita’ dwar affarijiet kbar fil-ħajja, dwar l-affarijiet li semmejt il-ħajja, il-mewt, eċċ…. Il-verita’ anke ta’ nuqqas li għamilt int per eżempju taf li ħaddieħor qed jikkoreġiek u qed jgħidlek il-verita’. U int taf li qed jgħidlek il-verita’ u xorta ma taċċettahiex, ma tumiljax lilek innifsek. Tibqa’ tiskuża ilek innifsek, tibqa’ tagħti raġunijiet biex tiġġustifika l-ħażen li int għamilt waqt li fil-qiegħ nett ta’ qalbek taf li qed tgħidlek il-verita’ dik il-persuna. Ejja nkunu onesti u naraw jekk aħna hux ilkoll kemm aħna, jiena magħkom nagħmlux hekk. Issa aħna li nagħmlu bejnietna nagħmlu hekk m’Alla, nagħmlu hekk quddiem il-Kelma t’Alla. Nafu li qed jgħidilna l-verita’ imma nibqgħu nġibu raġunijiet biex niġġustifikaw lilna nfusna għall-ħażen tagħna. Illum ir-raġunijiet nagħmluhom ukoll, liġijiet hekk qegħdin ngħixu. Ġesu’ qed jidħol fiċ-ċirkustanzi tagħna u b’mod radikali qed jitlobna biex nikkonvertu.

Ħbieb ara ma naħsbux li aħna niċċelebraw il-Milied bil-Christmas trees, bil-Christmas Father u b’ħafna parties u b’ħafna rigali. Iġifieri hija realta’, illi fejn flok qegħdin niffukaw fil-verita’ dwar Alla li qed jidħol f’ħajjitna u jrid imiss il-feriti tas-soċjeta’ tagħna, irid imiss il-feriti tal-ħajja tagħna, irid imiss l-uġigħ, irid imiss il-gideb li aħna qegħdin ngħixu fih, l-ipokrezija li aħna ngħixu fiha u jrid jitrasformana minn ġewwa, aħna aljenati b’dan li nistgħu ngħidulu Winter Festival u mhux ċelebrazzjoni ta’ Kristu fil-ħajja tagħna. Pero’ jekk irridu nkunu fil-verita’, irridu nidħlu daħla fina nfusna għeżież tiegħi f’dan iż-żmien. Ma nkunux aljenati! Għalhekk għandna bżonn id-deżert. Għaliex xi drabi l-istess festeġjamenti li aħna ngħaddu minnhom jaljenawna, jiġifieri moħħok kemm ħa tixtri xorb, moħħok kemm ħa taqla’ rigali, moħħok kemm ħa tagħti, il-flus li ħa tonfoq imma this is for what?

Għeżież tiegħi x’se tieħu minn dan kollu? Ftit ġimgħat oħra taqleb is-sena u back to square one u nkunu għexna bubble. X’għamilnagħexna ipokrezija, bużżieqa fqajnieha u fit-2 ta’ Jannar nerġgħu l-ħajja u  back to square one? X’ħadt b’daqshekk? Ferħ li jispiċċa, kollox bżieżaq bħal meta konna żgħar. Nonfħu l-bżieżaq u jitilqu għeżież tiegħi sakemm jinfaqgħu. Ġwanni l-Battista mhux bużżieqa qed jagħmlilna għeżież tiegħi. Oħorġu fid-deżert narawh liebes lill-Battista f’dan il-kliem li qegħdin ngħidu liebes ix-xagħri, jiekol il-ġdur, jiekol l-għasel selvaġġ, il-ħajja li ma għandhiex dawn il fejn naf jien dawn is-softies, dawn l-affarijiet tal-ħajja tagħna, imma l-ħajja ftit iebsa, il-ħajja ftit awstera. Għaliex? Biex iġibna f’sensina illi l-affarijiet il-kumdita’ kollha li jiena u int għandna dina kollha se tispiċċa.

Irridu niġu mal-verita’ tal-ħajja tal-ħajja tagħna, irridu niffaċċjaw ir-realta’ u għalhekk għandna bżonn id-deżerti għeżież tiegħi. Għandna bżonn il-mumenti, id-deżert huwa mneżża’ minn dak li jidher li hu ħajja. Issa d-deżert għandu l-ħajja tiegħu fil-verita’, id-deżert għandu l-ħajja tiegħu fil-verita’. Ħajja iebsa forsi imma għandu l-ħajja tiegħu partiolari għalih. Huwa mneżża’ minn dak illi fil-belt jidher li huwa ħaj. Aħna għandna bżonn ninżgħu għeżież tiegħi minn dak li jidher li huwa ħajja, il-materjaliżmu sfrenat li aħna ngħixu fih, li jaljenana u nitkissru. Kemm nies bħalissa dan iż-żmien sejrin jitkissru huma biex jonfqu tant flus f’parties, divertiment, rigali, ikliet u xorb u ma nafx xiex u ħa jitkissru.

 • Ħa jitkissru u sa jieħdu fil-verita’?
 • Iġifieri wara kif ħa tkun?
 • Kemm nies ħa jiskru?
 • Kemm nies se jidamdmu?
 • Kemm nies se jieħdu d-droga f’dan iż-żmien għeżież tiegħi?
 • U x’se jieħdu fil-verita’?

Għandna bżonn ninżgħu minn dak li naħsbu li hu l-ħajja biex nirriflettu eżattament x’inhi l-ħajja vera maħbubin tiegħi. Għedtilkom li hi s-suppervja li xi drabi ma tħalliniex nagħmlu dan kollu. Xi drabi ma tħalliniex il-pressure soċjali, il-biża’.

 • Il-biża’ li jiena nkun differenti,
 • il-biża’ li jiena nidher differenti mill-oħrajn,
 • il-biża’ li jirredikolawni,
 • il-biża’ li jekk jiena ma nagħmilx kif jagħmlu sħabi, jekk jiena ma nagħmilx kif jagħmlu familji oħrajn,
 • it-tfal tiegħi se jkunu inqas,
 • it-tfal tiegħi se jkunu żvantaġġjati,
 • it-tfal tiegħi mhux ħa jkunu bħall-oħrajn.

Aħna ħa nidhru qisna nies il-boloh, innerdjati, li m’aħniex trendy, imma dawn huma l-biżgħat foloz illi s-soċjeta’ daħlitlek qalbi. Dan huwa l-gideb li int qed tgħix, issa jekk int kuntent tgħix fih jien miniex kuntent ngħix fih u miniex kuntent nara lilek hekk. Jien ma niġix naqa’ u nqum minnek għax jien ma nemminx li kulħadd jaħsibha kif irid. Jien ma nemminx li kulħadd irid jagħmel li jrid fil-ħajja tiegħu. Jiena nemmen li meta nagħmlu l-verita’ u s-sewwa, aħna jkollna l-paċi fil-qalb tagħna.

Kieku aħna lkoll kemm aħna mmorru nsuqu fit-toroq u kulħadd isuq kif irid kieku jkollna chaos. Fejn jaqblilna ngħidu li ma tistax tagħmel li trid u, imma trid timxi mal-liġi? Kieku chaos, imma fl-affarijiet tal-qalb, fl-affarijiet ta’ x’inhu tajjeb u ħażin irridu li kulħadd jagħmel li jrid u x’qed ikollna? Chaos! Għeżież tiegħi mmaġina jekk toħroġ fit-triq u ħadd ma jobdi r-regoli tas-sewqan x’chaos u x’kunfużjoni u ħadd ma jieħu pjaċir li jagħmilha. Ma tieħux pjaċir int li ħaddieħor isuq bl-addoċċ, ma tieħux pjaċir li ħaddieħor jagħmel li jrid fit-triq. Ma tgħidx dak għandu dritt jagħmel li jrid. Le, ma ngħidux hekk. Għeżież tiegħi, araw aħna d-double standards li ngħixu fihom, araw l-ipokrezija tagħna li aħna ngħixu fiha u ma nammettuhiex.

Forsi nieħdu għalina tisma’ dan id-diskors u tgħid: Int min int Fr Hayden biex toqgħod timponi dal-kliem fuqi? Jien m’jien xejn qalbi, m’jien xejn. Ħmar! Ġesu’ tela’ fuqu biex daħal Ġerusalemm imma qed inwassalek il-Kelma t’Alla, qed inwassalek il-verita’ u jiena konvint għeżież tiegħi illi jekk aħna lkoll kemm aħna nsibu l-gutz noħorġu minn din il-biża’ soċjali li dħalna fiha, din il-manija li kulħadd irid ikun trendy kollox kif tmexxina s-soċjeta’ qisna n-ngħaġ ta’ Bendu kif ngħidu bil-Malti. Kulħadd immexxi minn imnieħru, inqbadna minn dak illi l-materjaliżmu jbellgħalna, milli r-reklami jagħtuna, milli l-imprendituri jriduna nixtru ħalli kulħadd jagħmel il-kapital tiegħu u jmur tajjeb minn fuq dahrek u inti tħossok inqas mill-oħrajn jekk ma tagħmilx hekk. Imma dan fejn qed jieħdok? Jiena nixtieqek toħroġ minn din il-biża’, nixtieq ngħidlek: Tibżax tkun differenti, tibżax tiċċelebra differenti, tibżax tifraħ bix-xejn, tibżax tkun sempliċi fil-ħajja, basta għandek il-paċi f’qalbek, basta għandek l-imħabba, basta għandek l-għożża tal-familja. X’nieħdu billi rridu nimlew u nagħmlu ħajjitna kollha icing- sugar imbagħad minn ġewwa għandna kejkijiet imnawwrin?

Dil-bidla li qed jgħidilna biex nagħmlu għeżież tiegħi dal-Vanġelu llum. Irridu nibdlu l-mentalita’ tagħna. Ħa nibqgħu bil-mentalita’ tal-icing -sugar irridu nidhru kollha ħelwin u minn ġewwa mnawwrin? Ipokriti dan li rridu? Ħbieb tiegħi din mhijiex it-triq tal-paċi. It-triq tal-paċi hija t-triq li jurina Ġesu’. Meta Ġesu’ twieled l-anġli qalu ‘Paċi fl-art il-bnedmin ta’ rieda tajba.’ Il-bnedmin, mhux ‘il kulħadd, il-bnedmin ta’ rieda tajba. Dan taħsbux li hu kliem iebes ta, dan hu kliem biex jiċċelenġjana ftit li qed ngħidilkom. Ix-xewqa tiegħi għeżież tiegħi li lkoll kemm aħna nsibu fil-verita’ l-paċi li għandna bżonn u ma nibqgħux nitkissru f’ħajjitna. Ħajja waħda ma għandniex stepnee mhux worth it ngħixuha bl-addoċċ.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Ġesu’ reġa’ ġej!

It-Tlieta, 18 ta’ Ottubru 2016: Riflessjoni dwar Mt 24:37-44. (L-1 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi u nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’ illi dejjem iwasslina l-Kelma t’Alla għeżież tiegħi u nippruvaw naraw, hekk nifhmuha ftit aktar, inħalluha tmiss iktar il-qalb tagħna, inħalluha tibdel daqsxejn il-mentalita’ tagħna. Importanti li nagħtu kas meta qegħdin hekk nismgħu l-Kelma naraw ftit xi tmiss anke l-qalb tagħna għaliex Alla jkellimna. Aħna ma nsegwux hekk dal-programm biex nitgħallmu per se, imma

 • biex inħallu lill-Mulej ikellem lil qalb tagħna,
 • biex jibdel il-qalb tagħna,
 • biex jitrasforma l-qalb tagħna għeżież tiegħi u
 • biex jagħmilna persuni ġodda.
 • Tafu li Alla jrid jagħmilna persuni ġodda?

Xi drabi aħna naħsbu illi Ġesu’ jrid jagħmilna ftit aħjar milli aħna, imma mhijiex hekk. Il-Kelma t’Alla tgħidilna li Ġesu’ jrid jagħmilna persuni kompletament ġodda għeżież tiegħi, ġdid. Temmen li l-Mulej irid jagħmlek ġdid? Forsi inti lanqas temminha. Inti tant taqta’ qalbek illi inti issa ormaj tant ħawwadt, tant żbaljat, tant għaxxaqtha, u issa ma tafx inti pprova kkrepa u tara kif tgħix sakemm tmut allinqas ma tgħaxxaqhiex iktar millli għaxxaqtha. Maa! xi dwejjaq biex tgħix hekk. Ġesu’ ma jridhiex hekk, Ġesu’ wegħedna jrid jagħtina ħajja ġdida, ħajja ġdida. Aħna forsi din ma nifhmuhiex, forsi ma naċċettawhiex, forsi ma nemmnuhiex din li hi possibli għax qalbna maqtugħha minn xulxin. Alla jrid jagħmilna brand new. Iva, jrid jagħmlek persuna ġdida. U għalhekk jagħtina l-Kelma tiegħu, għalhekk jiġbidna lejh, għalhekk imissna bil-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu, għalhekk ifejjaqna għax irid jagħmilna dejjem persuni ġodda fil-mixja tagħna, fil-ħajja tagħna.

Ħa naqraw il-Kelma li sejrin hekk nirriflettu fuqha llum u naraw anke f’dan il-proċess, f’din il-mixja tal-ħajja tagħna kif tidħol u x’għandha x’tgħidilna meħuda mill-Vanġelu skont San Mattew kapitlu 24 minn vrus 37 sa 44. Isimgħu ftit…

Bħal fi żmien Noè, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Għax kif fiż-żmien ta’ qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dak inhar li Noè daħal fl-arka, u b’xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġarr lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. 

Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa: wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla; żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien: waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta’ daru.  Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem.

Tista’ tgħid dal-Vanġelu x’imniefaħ qed jgħidli? Bin il-bniedem u jiġi u bħal ħalliel u d-dulluvju.. Ejjew nifhmu daqsxejn ftit għax huwa sabiħ meta nifhmuh. Dan il-Vanġelu l-Knisja qiegħda tipproklamulna, tistedinna biex nirriflettu ftit fuqu għeżież tiegħi, propju fil-bidu tal-Avvent.

L-Avvent x’inhuwa?

L-Avvent huwa żmien ta’ stennija u preparazzjoni għeżież tiegħi għall-Milied, inħejju ruħna għall-Milied. Issa aħna fil-Milied x’niċċelebraw eżatt u għaliex niċċelebraw il-Milied? U allura x’inhu l-ispirtu tal-Avvent? Fil-Milied aħna niċċelebraw għeżież tiegħi t-twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. B’mod iktar profond niċċelebraw mhux xi Birthday, niċċelebraw il-Misteru tal-Inkarnazzjoni ċioe’ l-fatt li t-tieni persuna tat-Trinita’ qaddisa f’Alla saret laħam, sar bniedem. Allura qed niċċelebraw meta Ġesu’ daħal f’din l-istorja l-ewwel darba bħala bniedem. Mela dik hija niċċelebraw l-ewwel miġja ta’ Ġesu’ ngħidulha. Waqt li aħna qegħdin niċċelebraw il-Milied pero’ niftakru wkoll fit-tieni miġja ta’ Ġesu’. Aħna għeżież tiegħi qed nistennew lil Ġesu’ jerġa’ jiġi.

Dina forsi ftit inkunu konxji tagħha pero’ per eżempju fil-Quddiesa wara l-Konsagrazzjoni aħna ngħidu: ‘Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-Qawmien tiegħek u nistennewk sa ma’ tiġi fil-glorja.’ Ġesu’ għamlilna l-wegħda illi se jerġa’ jiġi. Dik li bil-Grieg ngħidulha l-Parusia, it-tieni miġja ta’ Ġesu’. Issa aħna fl-Avvent u fil-Milied x’nagħmlu? Inħarsu lura lejn l-ewwel miġja ta’ Ġesu’ u naraw kif seħħet biex tispirana, biex tgħinna, biex tħejjilna qalbna, biex tiffurmana, biex inħejju ruħna għat-tieni miġja ta’ Ġesu’.

Aħna ż-żmien tal-Avvent mhuwiex sempliċiment biex nippreparaw ruħna u nfakkru t-twelid ta’ Ġesu’ u nieqfu hemm qisha xi ħaġa tal-passat, mhijiex hekk. Aħna ż-żmien tal-Avvent huwa tħejjija bħal vleġġa. Vleġġa teħodha lura u teħodha lura kemm tista’ għaliex? Biex tispara ‘l quddiem mhux biex tibqa’ lura u propju dan għeżież tiegħi li aħna propju nagħmlu f’dan iż-żmien għażiż tal-Avvent. Immorru lura għall-ewwel miġja ta’ Ġesu, meta Ġesu’ twieled, meta ġie fostna pero’ mhux biex nibqgħu hemm imma biex nisparaw lejn ‘il quddiem, biex nistennew lil Ġesu’ jerġa’ jiġi għeżież tiegħi.

Issa Ġesu’ kif nafu li se jerġa’ jiġi? Għax qalilna hu. Waħda mill-wegħdiet tiegħu propju hija li hu se jerġa’ jiġi. Il-Vanġelu tallum huwa propju dan id-diskors li jitkellem mit-tieni miġja ta’ Ġesu’ u Ġesu’ jitkellem diversi affarjiet mit-tieni miġja tiegħu. Anke l-anġli meta Ġesu’ tela’ s-sema lill-appostli hekk jgħidulhom: ‘X’qegħdin tħarsu ‘l fuq? Kif rajtuh sejjer hekk tarawh jerġa’ jiġi.’ Allura għeżież tiegħi aħna profondament bħala Knisja qegħdin nistennew lil Ġesu’ jerġa’ jiġi pero’ m’aħniex qed nistennewh b’dejna fuq żaqqna. Aħna qegħdin nistennew lil Ġesu’ jerġa’ jiġi u dan l-iskop tal-Avvent biex ifakkarna f’din l-istennija mhux biss fl-istennija tal-ewwel miġja ta’ Ġesu’, tal-birthday ta’ Ġesu’ imma biex nistennew il-Mulej jerġa’ jiġi qegħdin nistennewh, nistennewh b’tlett modi.

 1. L-ewwel hija bl-imħabba ta’ bejnietna. Il-Knisja hija l-Komunita’ ta’ dawk li jemmnu f’Ġesu’ li ġa ġie u qed jistennewh jerġa’ jiġi u sakemm jerġa’ jiġi qegħdin jgħixu fl-imħabba li hu tahom meta ġie. Ara kemm hi sabiħa għeżież tiegħi, aħna sinjal tal-imħabba t’Alla waqt li nistennewh jerġa’ jiġi.
 2. It-tieni ħaġa sakemm nistennew lill-Mulej jerġa’ jiġi li aħna msejħin biex nagħmlu hu li nxandru, li nevanġelizzaw, li nagħmlu l-opri ta’ karita’, l-opri tal-ħniena biex inħejju d-dinja għat-tieni miġja ta’ Ġesu’.
 3. U t-tielet ħaġa li aħna msejħin li nagħmlu huwa li nitolbu. Aħna rridu nishru u nistennew lill-Mulej jiġi fit-talb b’mod speċjali fil-Liturġija.

Il-Quddiesa fiha aħna dejjem warajha hemm il-ħerqa li Ġesu’ jerġa’ jiġi. L-aħħar ktieb tal-Bibbja l-Apokalissi jagħlaq billi jgħid: ‘L-Ispirtu u l-Knisja jgħidu Maranatha.’ Ċioe’ l-Ispirtu s-Santu magħqud mal-Knisja jokrob biex Ġesu’ jerġa’ jiġi għaliex

 • meta Ġesu’ jerġa’ jiġi daqshekk tbatija,
 • meta Ġesu’ jerġa’ jiġi daqshekk mard,
 • meta Ġesu’ jerġa’ jiġi daqshekk gwerer,
 • meta Ġesu’ jerġa’ jiġi daqshekk suppervja,
 • daqshekk mibgħeda,
 • daqshekk nies jaħsbu li huma alla fil-ħajja għeżież tiegħi.
 • Meta Ġesu’ jerġa’ jiġi l-ikbar xewqat ta’ qalbna għall-imħabba, għall-hena u l-paċi nistgħu ngħixuhom, dejjem jekk aħna naċċettaw lil Ġesu’ f’ħajjitna, nistgħu ngħixuhom mija fil-mija.

Issa hawnhekk il-Vanġelu tallum f’dal-qafas kollu, f’dan l-inkwatru qed jagħmel enfasi fuq ħaġa waħda ħafna partikolari li hija li ma nkunux aljenati, għaliex meta Ġesu’ se jerġa’ jiġi ma nafux. Il-Mulej jista’ jiġi llum, jista’ jiġi għada, jista’ jiġi issa, ma nafux meta se jiġi u hawnhekk Ġesu’ nnifsu qed jgħidilna: ‘Isma’ tkunux aljenati bħalma kienu aljenati fi żmien Noe.’ Noe’ sema’ l-Kelma t’Alla bena l-arka sakemm ġie d-dulluvju eċċ.. daħku bih imma meta mbagħad ġie d-dulluvju hu seta’ jsalva , l-oħrajn intilfu, u l-messaġġ li qed jagħtina Ġesu’ huwa dan ‘Isma’ dan iż-żmien ta’ stennija, dan iż-żmien t’avvent twil fl-istorja tal-bniedem, fl-istorja tal-Knisja sa ma’ Ġesu’ jerġa’ jiġi dina mhijiex xi Pie in the sky, din mhix xi ħolma, mhix xi aljenazzjoni mill-problemi tad-dinja tallum, xi aljenazzjoni mill-affarijiet li hemm bżonn nagħmlu llum il-ġurnata għax qed nistennew lil Ġesu’ jerġa jiġi, le! Inxammru l-kmiem, immiddu jdejna għax-xogħol li hemm bżonn nagħmlu, waqt li nistennew b’ħerqa kbira l-Mulej jiġi, pero’ ma nkunux aljenati mill-fatt illi Ġesu’ reġa’ ġej għeżież tiegħi – ma nkunux aljenati.

Issa bejn l-ewwel miġja u t-tieni miġja ta’ Ġesu’ għandna miġja oħra fin-nofs li hija miġja meta Ġesu’ jiġi għalija, jiġi għalik b’mod personali – hija l-mewt tiegħek. Allura anke f’dan il-kuntest l-Avvent irid iħejjina daqsxejn ftit anke għal laqgħa face to face tiegħi m’Alla. Meta l-Mulej se jiġi għalija b’mod personali u jiena ma rridx inkun aljenat. Ma rridx inkun aljenat bażikament huwa l-mument tal-mewt. Il-mument li hija l-passaġġ tiegħi minn din il-ħajja għal ħajja ta’ dejjem.

Fuq dan kellimtkom ftit ġimgħat ilu mux se noqgħod nerġa’ nirrepeti dak li għedt dakinhar tistgħu anke ssegwu l-programm mill-ġdid fuq il-Youtube, imma għeżież tiegħi l-bżonn kbir li llum il-Kelma qed tgħidilna ma nkunux aljenati. Għaliex faċilment għeżież tiegħi għaddejin

 • dejjem gas down, one track mind
 • dejjem gas down mal-pjanċa għax-xogħol u aljenat,
 • dejjem il-G.Y.M. u aljenat,
 • dejjem fl-isports u aljenat,
 • dejjem għaddej fis-safar u fil-holidays tiegħek u aljenat,
 • dejjem għaddej fid-divertiment tiegħek u aljenat

mhux għax dawn għandhom xi ħaġa ħażina fihom infushom imma għax il-prijortitajiet tagħna ma jkunux f’psothom. Meta dawn l-affarjiet jieħdu over jaljenawk fil-ħajja allura tispiċċa titkisser u dawn mhux biss. Din l-aljenazzjoni li l-Mulej qed ikellimna dwarha llum għax il-qalba tagħha hi ma nkunux nies aljenati din ma tiġrix biss fl-affarijiet t’Alla għeżież tiegħi pero’ nistgħu nkunu aljenati anke minna nfusna.

Xi drabi ċerti nies tant jidħlu f’taħwid t’aljenazzjoni li per eżempju fejn naf jiena jibda jkollok sintomi ta’ mard u tibda ma tagħtix kas għax xogħol, xogħol, xogħol, xogħol imbagħad tfaqqa’ xi waħda fuqek. Problema kbira f’aljenazzjoni hija l-problemi li nidħlu fihom fiż-żwieġ għeżież tiegħi. Kemm hawn nies li huma aljenati fiż-żwieġ tagħhom, kemm hawn nies li huma aljenati fiż-żwieġ tagħhom. M’intix tinduna li għax int qed titraskura lil martek il-mara tiegħek qed isib għasel ieħor qalbi u faċilment tikkundannaha, imma ma tpoġġihiex idejk fuq il-kuxjenza tiegħek u tgħid: ‘it-tort tiegħi, jiena forsi ġibtha f’dik is-sitwazzjoni.’ Għax aljenat

 • la għadek tgħidilha li xagħarha jixirqielha,
 • la għadek qed tgħidilha dik it-tibdila vera qiegħda ħelwa biha,
 • la għadek tgħidilha grazzi tal-ikel, tas-servizz,
 • la għadek għadkom tagħmlu affarijiet flimkien,
 • la għandna ħin nitkellmu ma’ xulxin fuq xulxin
 • mhux dejjem nitkellmu fuq it-tfal,
 • fuq il-problemi,
 • fuq ix-xogħol
 • imma kif inħossuna ma’ xulxin,
 • fuq il-feelings tagħna lejn xulxin,

għax aljenati u meta taljena lilek innifsek waħda mill-ikbar gwaj li jista’ jkollok li minn għalik li kollox Ok u din hija l-problema ta’ ħafna minna għeżież tiegħi. Aħna minn għalina li aħna Ok, minn għalina li aħna Ok m’Alla, minn għalina li aħna Ok magħna nnfusna, minn għalina li aħna Ok mal-oħrajn sakemm tfaqqa’ xi ħaġa u mbagħad tgħid: ‘jien kont daqshekk iblah! Kienet taħt imnieħri ‘il ħaġa u qatt ma rajtha?’ Iva, daqshekk iblah, daqshekk belha. Meta aħna aljenati, aħna daqshekk nies boloh, daqshekk nies bla għaqal u l-Kelma t’Alla llum qed tagħmilna stedina ċara: ‘Oħroġu mill-aljenazzjoni! Iftaħ għajnejk! Qum qawma fuq tiegħek! Tibqax għaddej gas mal-pjanċa! Tibqax għaddej moħħok f’ħaġa waħda biss u ma tafx x’qed jiġri la fik, la fir-relazzjoni tiegħek m’Alla, la fiż-żwieġ tiegħek, la mal-oħrajn, xejn! L-aljenazzjoni ma tħallikx tara għeżież tiegħi. U xi drabi nirringrazzjaw lil Alla illi jiġi jiftħilna għajnejna.

In-nies fi żmien Noe’ biex inżommu bl-eżempju ta’ Ġesu’ kienu kulħadd aljenat fl-affarijiet tiegħu, basta għaddej kulħadd bil-flus u bil-karriera tiegħu u ma kienx qed jinduna x’se jiġri. Noe’ għax sema’ lil Alla jkellmu, sema’ l-Kelma t’Alla ma kienx imkaxkar bħall-bqija tan-nies li kienu aljenati, ma kienx immexxi mill-aljenazzjoni imma kien immexxi mill-Kelma t’Alla. U aħna għeżież tiegħi għandna bżonn il-Kelma t’Alla tiftħilna għajnejna u ma nkunx aljenati. Aħna ma nindunawx per eżempju anke l-valuri tagħna kif jitkaxkru wieħed wara l-ieħor. Innutaw illi l-valur tal-familja kif iridha Alla jiġifieri aljenati kif dan jitkisser fis-soċjetajiet tagħna.

 • Alla jrid iż-żwieġ wieħed, aħna rridu iktar,
 • irid żwieġ bejn raġel u mara, aħna rridu żwieġ differenti,
 • Alla jrid żwieġ li jibqa’ għal dejjem, aħna rridu żwieġ differenti,
 • Alla jrid familja li hi magħmulha minn ġenituri u l-ulied, aħna rridu mudelli ta’ familji li huma differenti.

Lanqas nindunaw kif jgħaddi ż-żmien għeżież tiegħi u kif l-affarijiet jikkorompu ruħhom fil-veru sens tal-kelma mill-mod kif iridhom Alla, kif uriena hu fil-Kelma tiegħu għeżież tiegħi. U bl-aljenazzjoni waħda wara l-oħra l-kuxjenza tagħna nibdew inserħuha u iva.. Ħafna drabi għeżież tiegħi aħna nserrħu l-kuxjenza tagħna bl-argumenti tal-jaħasra u l-miskin. Iġifieri bl-argument għax jaħasra dak, għax miskin dak, għax miskin jien u jaħasra jien u mhux qed ngħid li m’għandniex sitwazzjonijiet ta ta’ jaħasra u miskin, mhux qed ngħid li m’għandiex sitwazzjonijiet ta’ persuni li huma ġenwienament imweġgħin dażgur li għandna sfortunatament. Imma xi kultant għeżież tiegħi minħabba l-uġigħ tagħna għax ma nafux x’naqbdu nagħmlu, narmu miegħu l-valuri tagħna wkoll għeżież tiegħi u hawnhekk fejn iridu noqgħodu attenti ħafna attenti għaliex naljenaw ruħna. L-istess tbatija taljenana pero’ kemm tbatija qed nikkawżaw għeżież tiegħi għax aħna diġa’ aljenati fil-ħajja tagħna?

Li inti titraskura persuni oħrajn ġurnata wara l-oħra. Kemm hawn minnkom li tgħixu miżżewġin u tgħid imma jiena nħossni waħdi? Inħossni waħdi, kulħadd aljenat minni u forsi tibża’ tgħidha. Issa kif Alla għeżież tiegħi jkellimna biex joħroġna mill-aljenazzjoni tagħna jiena nixtieq ninkorraġiekom. Ejjew ngħinnu lil xulxin noħorġu mill-aljenazzjoni tagħna. Kemm l-alejnazzjoni tagħna Spiritwali u kemm l-aljenazzjoni tagħna Umana. Għandna bżonn ngħidu lil xulxin

 • ‘Isma’ ħi, inti Alla fejn hu fil-ħajja tiegħek?
 • Qed twieġeb għall-imħabba t’Alla f’ħajtek?
 • Possibbli għandek daqshekk x’tagħmel li m’għandekx ċans tmur tiċċelebra l-Quddies tal-Ħadd?
 • Għandek daqshekk x’tagħmel li ma tridx titlob?’
 • Attent qalbi, għaliex qed taljena lilek innifsek, moħħok fix-xogħol warrabt lil Alla u ħa titkisser għeżież tiegħi.

Is-sabiħa hija din ta li anke meta nitkissru l-Mulej hu qatt m’hu aljenat minna, hu bil-maqlub hu ffissat fuqna. Ġesu’ ffissat fuqna anke jekk aħna aljenati minnu. Hu jibqa’ jibgħatilna messaġġi, persuni, ċirkustanzi biex jiġbidna lejh. Pero’ rridu niftħu anke għajnejn xulxin fl-aljenazzjoni umana meta aħna nabbandunaw lil xulxin, ma nagħtux kas lil xulxin għax aljenati b’affarijiet oħrajn u l-aljenazzjoni mhux bilfors tkun ħaġa ħażina ta. Tista’ tkun aljenat bit-tajjeb iġifieri jiena nista’ nkun aljenat fejn naf jien bħala saċerdot bl-affarijiet li jiena rrid nilbes fil-Quddies, bl-affarijiet tal-Lituġrija, bil-programm tiegħi tal-ġurnata, bl-affarijiet li jiena rrid nagħmel imma aljenat mill-bżonnijiet vera lin-nies għandhom fil-Komunita’ tiegħi. Affarijiet tajbin għax l-affarijiet tal-Knisja mhux affarijiet ħżiena, imma jistgħu jaljenawni mill-istess affarijiet tan-nies li għandhom bżonn madwari. Bħal ma’ x-xogħol għal dik il-mara li taħdem, bħal raġel li jaħdem mhux ħaġa ħażina, imma jista’ jaljenak mill-bżonn vera ta’ martek u t’uliedek.  Inti tista’ taħdem għal martek imma ma ġġegħelhiex tħossha li int tħobbha allura tħossukom aljenati minn xulxin.

Illum għeżież tiegħi dil-Kelma rridu neħduha b’ħafna serjeta’ ma nħallux l-aljenazzjoni taħkimna. Meta l-aljenazzjoni taħkimna, il-kuxjenza tagħna tiġi reduced għal minimu, kollox jibda jsir xejn m’hu xejn, kollox jgħaddi u kollox u iva, u dik ta’ darba u kollox jindara u kollox jindara ħbieb u l-Mulej jiġi biex jixxekjana waħda A1 għaliex? Għax ma jridniex aljenati. Meta int tkun aljenat immaġina int qed tilgħab lobgħa Darts tajjeb? U l-ħin kollu u d-Darts inti know trid iġġibha Bull’s Eye jiġifieri trid tolqot propju ċ-ċentru, meta qed tilgħab id-Darts. Immaġinak li int drajt dejjem tgara kullimkien, kullimkien u drajt qatt ma teħodha Bull’s Eye ee! Min iħobbok taf x’jgħidlek? Isma’ qalbi vera qed tilgħabha u qed tieħu pjaċir imma Bull’s Eye ta’ trid teħodha, tkunx aljenat.

Immaġinak li kieku inti drajt tilgħab il-futbol u meta jiġi l-mument li dejjem tista’ tiskorja, inti dejjem tixxutja barra mil-lasta. Eq! Naħseb il-kowċ tajjeb jgħidlek isma’ qalbi skurja fil-lasta ta hemm hekk għax qisek se tidra ħa taljena lilek innifsek. Immaġina kieku inti qed issuq u moħħok mhux qiegħed hemm mhux moħħok f’qed tagħmel imma moħħok qiegħed x’imkien ieħor aljenat. X’jiġri? Tweġġa’ int u tweġġa’ lil ħaddieħor għax taħbat. Araw l-aljenazzjoni għeżież tiegħi fiex iġġibna fil-ħajja tagħna. Meta m’aħniex f’moħħna dak li suppost qed nagħmlu.

Aħna suppost moħħna f’Alla u moħħna f’xulxin,

 • mhux fl-egoiżmu tagħna,
 • mhux fil-proġetti tagħna,
 • mhux fl-affarijiet.
 • Issa billi jkollok il-flus u tkisser familja x’ħadt?
 • Issa billi jkollok id-degree u l-opożizzjoni, imma askapitu illi ftit ħin għandek ħin biex tħobb lil dawk li int għażilt li tħobb x’qed tieħu?
 • Billi int popolari,
 • billi ismek jafu kulħadd,
 • billi kulħadd għandu stima tiegħek,
 • u mbagħad biex toqgħod tgħix għal acceptations ta’ kulħadd għal images li inti ħlaqt u minn ġewwa ndannat, tbissima fuq xuftejk u rabja ġewwa l-qalb tiegħek x’qed tieħu fil-ħajja qalbi?

Din hija kollha aljenazzjoni mill-verita’ li aħna suppost qegħdin ngħixu u Ġesu’ llum irid jiftħilna għajnejna bil-kbir, bil-kbir għax aħna aljenati minnu, aljenati minn xulxin. Xi drabi u hija gravi aljenati anke minna nfusna. Ma nafx jien min jien, ma nafx xi rrid aktar fil-ħajja tiegħi għax tant tkaxkart l’hemm u ‘l hawn li ma nafx. Issa drajt jiġi weekend ninqered. Imma xi trid f’ħajtek qalbi? Ma nafx il-buzz tagħha. Ibqa’ meqrud, trid tibqa’ aljenat?

Jien mhux ħa ngħidlek jekk tridha ħudha, jien mhux ħa ngħidlek trid tibqa’ hekk agħmel int, le ma nistax ngħidlek hekk għax min iħobbok ma jgħidlekx agħmel int. Min iħobbok jgħidlek jien nixtieqlek it-tajjeb, jien nixtieqlek is-sewwa, jien nixtieqlek il-ġid. Il-mentalita’ li nħallik tagħmel li trid, li ngħidlek agħmel li trid u li jogħġbok dik mhix imħabba. Min iħobb jixtieqlek il-ġid anke jekk dan il-kliem tħossu iebes xi drabi u tħossu indħil ħudu kif trid u kif jogħġobok qalbi. Għidt li qed nindaħalek għediha hekk, imma min iħobb jixtieqlek is-sewwa. Alla hekk iħobbna ħbieb tiegħi ma jgħidliniex agħmlu li tridu, jgħidilna agħmlu t-tajjeb. Ġie jiftħilna għajnejna għax l-imħabba hekk tagħmel ħbieb tiegħi.

Forsi xi drabi narawha antipatka b’min iħobbna b’dan -il mod daqsxejn fitt pero’ aħjar uff inkella aħħ! Jgħid l-Malti mhux hekk? Għeżież tiegħi jalla lkoll kemm aħna llum ikollna l-umilta’ jiena magħkom ta għax anke jien nista’ nispiċċa aljenat. Ikollna ftit umilta’ illi jekk il-Mulej qed jiftħilna għajnejna, issa b’dal-programm, b’dil-Kelma jew permezz ta’ xi ħadd fuq xi aljenazzjoni li għandna minn Alla u minn xulxin ejjew niftħu għajnejna. Ejjew naċċettaw il-verita’ għax Ġesu’ qalilna: ‘Il-Verita’ teħliskom.’

U jekk nagħmlu dan il-Mulej jagħtina l-paċi f’qalbna u nkunu strumenti tal-paċi tiegħu.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Inżel minn hemm!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 19: 1-10, il-Vanġelu tal-31 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi, minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’. ‘Ejjew għandi’ hija stedina ovjament mhux tiġu għandi Fr Hayden imma tiġu għand Ġesu’ għax hu qalilna din il-frażi meħuda mill-Evanġelju ta’ San Mattew kapitlu 11 vers 28 qalilna: ‘Ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin; jiena nserraħkom.’ U darb’oħra fil-Vanġelu skont San Ġwann, Ġesu’ jgħidilna: ‘Min jiġi għandi, jien ma nkeċċihx ‘il barra.’ U allura għeżież tiegħi Ġesu’ huwa safe, jekk immorru għandu mhux ħa jagħmlilna referenza jibgħatna għand xi ħaddieħor, imma meta niġu għandu, għola minnu ma nistgħu mmorru u xi drabi aħna nieħdu dawra sħiħa f’ħajjitna sabiex naslu għand Ġesu’. Kemm tkun isbaħ li mmorru direttament għandu kull darba. Pero’ ma jimpurtax il-Mulej jinqeda b’kollox, il-Mulej b’ħafna paċenzja jistenniena, pero’ rridu niġu għandu.

Għeżież tiegħi, kieku d-dinja kellha tagħraf u d-dinja magħmulha minni u minnek ta, illi Ġesu’ huwa s-soluzzjoni vera tal-ħajja tagħna. Din mhijiex cliche ta biex ngħiduha. Dina jekk inti doqtha taf li din hija vera. Jekk għadek ma doqthiex jiena nitolbok agħti ċans mhux lil Alla ta lilek innifsek. Agħti ċans lilek innifsek li tiftaħ qalbek beraħ għal Ġesu’. Agħti ċans, ipprova, irriskja, twebbisx rasek, xi ħaġa f’qalbek forsi qed tgħidlek mur tqerr, mur tqarben, ilek ma tmur Knisja. Taqtax qalbek! Anke jekk ilek dan huwa mument ta’ grazzja għalik. U għalhekk insellem lilkom ilkoll li forsi tinsabu ‘l bogħod minn Alla, ‘il bogħod minn Ġesu’, ‘il bogħod mill-Knisja. L-unika ħaġa li naf hija li Ġesu’ mhux ‘il bogħod minnkom pero’ għeżież tiegħi u lanqas il-Knisja m’hi ‘l bogħod minnkom, għax il-Knisja hija Omm u omm qatt m’hi ‘il bogħod minn uliedha, qatt! anke jekk fiżikament xi drabi ma jarawx lil xulxin imma l-qalb tal-omm tibqa’ dejjem fejn hemm uliedha. Il-Knisja mhix xi klabb tafx jew barra jew ġewwa. Ma taqbilx mar-regoli itlaq ‘l hemm. Familja mhijiex hekk, omm mhijiex hekk. Ommok tista’ ma taqbilx magħha, tista’ ma tmurx taraha, pero’ ma tistax tħassar il-fatt li hi ommok u hi ma tistax tħassar il-fatt li inti binha. L-istess ma’ missierek hija rabta wisq profonda li tmur lil hinn milli naqblu ma naqblux, liġijiet nosservawhomx jew le.

Il-Knisja hija Omm, hija Missier, għal daqstant għeżież tiegħi hija dejjem qrib uliedha, dejjem. Fl-aspetti umani tagħna xi drabi anke fil-Knisja niżbaljaw u xi drabi niżbaljaw bil-kbir tafux! Ikun ħaqqna daqsxejn ċanfira u tbeżibiża pero’ profondament fil-Knisja sibu s-sabiħ, sibu t-tajjeb, sibu dawk li qed jirriflettu verament il-wiċċ ħelu u sabiħ ta’ Ġesu’ fil-ħajja tagħna li magħhom nistgħu niggranfaw mhux biex niggranfaw magħhom pero’ għaliex huwa il-wiċċ sabiħ ta’ Ġesu’. U għandna tant saċerdoti u reliġjużi u lajċi mpenjati għeżież tiegħi. Nies li intom tafu li tgħid: ‘Dak jurini ‘l Ġesu’ f’ħajti, dik turini ‘l Ġesu’ f’ħajti, dik il-koppja nara lil Kristu fihom.’ Dan huwa ‘il wiċċ sabiħ tal-Knisja. Dawn huma dawk li Ġesu’ permezz tagħhom jgħidilna: ‘Ejjew Għandi’ u li permezz tagħhom huwa hu li jiġi għandna saħansittra.

Nixtieq insellem allura anke lilkom ilkoll li tiltaqgħu ma’ dawn il-persuni fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin, fid-djar tal-anzjani, id-dar tal-Kleru s-saċerdoti sħabna, fil-morda, iż-żgħażagħ li ssegwu, intom li ssegwu bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, intom dejjem milqugħin u dejjem ħossu li l-Mulej qrib tagħkom.

Illum hekk biex naraw hekk il-Mulej kemm hu qrib tagħna. Naraw dan Ġesu’ xi jrid jgħidilna. Se naqraw l-istorja ta’ wieħed raġel li forsi smajtu bih jismu Żakkew. Isimgħu l-ġrajja tiegħu meħuda minn San Luqa Kapitlu 19 vers 1 għeżież tiegħi sa 10. Il-Vanġelu jgħidilna hekk:

Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri ’l quddiem u xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesù, kif wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek.” 

Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies, meta rawh, ilkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra, u jekk jien qarraqt b’xi ħadd, irroddlu għal erba’ darbiet iżjed.” Qallu Ġesù: “F’din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf.”

Hawnhekk għandna din il-ġrajja għeżież tiegħi hekk ta’ dan ir-raġel illi għandna ismu saħansitra Żakkew iġifieri xi ħadd li anke l-Komunita’ Nisranija li għaliha ġie miktub dal-Vanġelu kienet tafu b’ismu. Mhux dejjem insibu l-ismjiet ta’ personaġġi, imma meta nsibu ismijiet ta’ personaġġi jiġifieri jagħtuna ċirkustanza ħafna reali u konkreta. Naraw kemm hija vera din il-ġrajja, din l-istorja saħansittra l-persuna nafu x’jisimha.

X’inhija l-ġrajja ta’ Żakkew?

Żakkew kien persuna illi kien jaf illi fil-qalb tiegħu qed ifittex lil xi ħadd. Kien jaf li qalbu hija vojta, kien jaf li qed ifittex xi ħaġa. Dan kien wieħed mill-Kapijiet tal-pubblikani. Il-pubblikani jekk segwejtu l-programm tal-ġimgħa l-oħra għedtilkom li kienu persuni illi Ġesu’ jagħtina din il-parabbola, illi jafu li huma midinbin pero’ jippreżenta Ġesu’ li huwa midneb illi jista’ jsib lil Alla u hawnhekk għandna każ konkrett ta’ pubblikan issa. Minn parabbola Ġesu’ jgħaddi għal każ reali li din se narawha sseħħ. Din issa l-ġrajja mhix se sseħħ fit-talb fit-Tempju li dan il-pubblikan qed ifittex lil Alla, imma ħa sseħħ fit-triq għax aħna lil Alla mhux bilfors insibuh fit-Tempju għeżież tiegħi. Hemm hekk ħa nsibuh żgur fil-Quddies u fl-Ewakristija, fit-talb tal-Komunita’, pero’ żgur iridu nsibuh ukoll fit-triq. Dan il-pubblikan issa mhux il-pubblikan tal-parabbola li jsib lil Ġesu’ meta qed jitlob fit-Tempju, imma issa lil Ġesu’ se jsibu fit-triq.

Dan minn xiex tibda l-istorja?

Dan kellu f’qalbu illi jixtieq jara lil Ġesu’ għaliex? Għax dan li minkejja li kien pubblikan anzi kien il-Kap tal-pubblikani. Issa dan x’kien jagħmel? Dan kien jiġbor it-taxxa tan-nies. Issa tridu tqisu li l-Lhud dawn il-pubblikani ma kienux jarawhom tajjeb għaliex? Għaliex inti l-Lhud kellhom problema li jħallsu t-taxxa lil Ċesari għax Ċesari f’dak iż-żmien fl-Imperu Ruman kien jippretendi li hu Alla. Li hu Alla, Alla u l-Mulej Deus et Dominus għeżież tiegħi, Alla u l-Mulej. Titlu li l-ewwel Insara nfatti jagħtuh lil Kristu u mhux l-imperatur. Kristu huwa Alla u Kristu hu l-Mulej. Għalhekk l-Imperu Ruman l-Insara ma kienx jarahom tajjeb pero’, anke l-Lhud għeżież tiegħi ma kienux iqisu li l-Imperatur li hu Alla u allura l-pubblikani li kienu Lhud illi jiġbru t-taxxa għall-Imperu Ruman il-Lhud ma kienux jarawhom tajjeb għax kienu jarawhom kważi kważi tradituri għeżież tiegħi. Barra minn hekk li mbagħad din it-taxxa mhux kollha kienu jżommuha u jagħtuha lill-Imperu, imma kienu jżommuha anke fil-but, allura l-pubblikani ma kienux jarawhom b’mod tajjeb bl-ebda mod.

Mela Żakkew huwa xi ħadd għeżież tiegħi, illi spiritwalment mhux f’postu u anke soċjalment mhuwiex f’postu għeżież tiegħi. Għaliex spiritwalment dana qiegħed jisraq u soċjalment dana qiegħed jilgħabha bejn il-Lhud u bejn l-Imperu Ruman. Pero’ Żakkew kien jaf li f’qalbu hemm xi ħaġa vojta, hemm xi ħaġa nieqsa. Żakkew nistgħu nkunu aħna għeżież tiegħi. Nista’ nkun jiena illi fejn naf jien, jiena flus mhux problema Sta bene, ix-xogħol tiegħi jirrendi, forsi anke nieħu flus b’mod ħażin, b’mod ileċtu, b’mod ta’ serq, b’mod ta’ korrot, b’mod illi mhux suppost nagħmel. Kif kien jagħmel dal-pubblikan, dan Żakkew flus għandi know, forsi għandi status, għandi xogħol tajjeb, forsi għandi fama, forsi jien persuna popolari, forsi jiena persuna illi soċjalment jiena stabbli, pero’ f’qalbek hemm xi ħaġa li hija vojta? Issa kun onest, toqgħodx tilgħabha. Mhux qed ngħidlek ċempel x’imkien u ammettieha, ikteb u ppubblikaha, agħmel Facebook post fuq li m’intix kuntent minkejja li għandek kollox. Imma kun onest miegħek innifsek:

 • inti tħoss li hemm xi ħaġa nieqsa f’ħajtek?
 • Inti tħoss li għandek kollox u ma għandek xejn?
 • Inti tħoss illi minkejja li forsi għandek iż-żwieġ, għandek il-familja u sejrin tajjeb imma f’qiegħ ta’ qalbek hemm xi ħaġa li hija vojta?
 • Inti tħoss li minkejja li inti stabbli fix-xogħol tiegħek imma xorta m’intix kuntent?
 • Inti tħoss illi minkejja li tieħu d-droga, minkejja li tara l-pronografija, minkejja li tieħu l-alkoħol, minkejja li tilgħab il-flus biex dan jagħmlek kuntent, tħoss li f’qalbek inti xorta m’intix kuntent?

Għax ħafna drabi nħossu l-vojt fil-ħajja tagħna għeżież tiegħi, imma nibqgħu mwaħħlin mal-vojt ta’ ħajjitna. U propju Żakkew kien dan il-gutz li kellu. Hawn hekk Żakkew narawh illi kellu l-kapaċita’ li ma jkunx bħall-oħrajn. Waqt li l-oħrajn setgħu jiġġudikawh li ma kienx raġel sewwa pero’ ġie mument fil-ħajja tiegħu qal: ‘Jien ma nistax nibqa’ hekk. Hemm xi ħaġa fija li jien ma nistax nibqa’ nħalliha vojta.’ U din il-ħaġa li kellu f’qalbu l-kurżita’ kien jaf li kienet li jixtieq jara min hu Ġesu’ u jaf li Ġesu’ kien għaddej mit-triq, pero’ jaf li kellu problema li kien qasir u l-folla ma kinitx se tħallih jara lil dan Ġesu’, allura Żakkew jitla’ fuq s-siġra biex jara lil Ġesu’.

Jien għeżież tiegħi dan Żakkew u din is-siġra li jitla’ fuqha ħafna drabi din is-siġra jiena fiż-żminijiet tallum inħobb inqabbilha mal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Mal-Internet, mal-Facebook, ma’ Twitter, mal-programmi tat-TV għeżież tiegħi, mal-Youtube. Għaliex? Għax jiena niltaqa’ ma’diversi nies li Knisja ma jiġux pero’ mbagħad dawn il-programmi jfittxuhom. Ifittxu dan il-vojt li għandhom f’qalbhom iridu jimlewh b’Alla pero’

 • forsi jiddejjqu jmorru l-Knisja, qatgħu,
 • jistħu,
 • forsi huma mweġġgħin mill-Knisja,
 • forsi għandhom ribelljoni lejn il-Knisja,
 • forsi ma jaqblux mal-Knisja fuq xi ħaġa,

imma xorta hemm il-vojt fil-qalb tagħhom u jibqgħu jfittxu allura tarahom jidħlulek fuq programm, ma jmorrux il-Knisja pero’ mbagħad safe distance, know? Is-siġra hija safe distance sakemm nista’ nara pero’ m’inix committed fil-folla, barra minnha imma dak li l-folla qed tgawdi l-persuna ta’ Ġesu’ rridu xorta u Ġesu’ lil Żakkew jilħqu b’dal-mod.

Dal-programm jista’ jkun is-siġra ta’ Żakkew, int tista’ tkun Żakkew. Dal-programm bih Ġesu’ jista’ lilek ikun qed jgħidlek, qed jinduna bik, inti forsi moħbi għax jiena minn hawn ma nistax narak imma int qed tara, dil-Kelma qed tolqtok, il-Mulej qed imissek, Alla qed ikellmek issa f’dal-mument xi ħaġa qed tiġri fil-qalb tiegħek. Qed tgħid dan li ma nafx x’inhu dal-Fr għandu raġun f’li qed jgħid, dil-Kelma għalija qed jgħidha u vera għalik qed ngħidha. Il-Mulej qed jinqeda, issa biex lilek ikellmek.

Ifraħ kif għamel Żakkew illi Alla ma baqax għaddej induna bik. Il-Mulej induna bik, forsi jien Hayden ma ndunajtx bik imma Ġesu’ nduna bik, jaf l-istorja tiegħek.

 • Jien minn hawn wiċċek m’inix narah,
 • qalbek m’inix naraha,
 • l-emozzjonijiet tiegħek m’inix inħosshom,
 • it-tbatija tiegħek m’inix konxju tagħha,
 • imma Ġesu’ qed jara qalbek,
 • jagħraf il-ħsibijiet tiegħek,
 • jaf x’qed tħoss,
 • jaf x’hemm fik,
 • qed imissek issa f’dan il-mument.

Inti tlajt fuq din is-siġra għażilt li Knisja ma tmurx imma ssegwi l-programm u Ġesu’ issa qed jgħidlek: ‘Inżel minn hemm, ejja. Irrid niġi għandek.’ Ċioe’ meta jniżżlu x’jagħmel? Idaħħlu fil-folla pero’ mill-folla jmur id-dar, ċioe’ l-Knisja l-folla ssir dan il-passaġġ biex Ġesu’ jista’ jiltaqa’ ma’ Żakkew u mbagħad jiltaqa’ miegħu b’mod intimu u jistiednu ġewwa għall-ikel għeżież tiegħi u Ġesu’ jaċċetta li jmur jiekol għand Żakkew u n-nies igorru għaliex Ġesu’ jmur jiekol għand Żakkew għeżież tiegħi għax dak hu wieħed mill-pubblikani u Ġesu’ jitħallat miegħu.

Ġesu’ lilek qed jgħidlek: ‘isma’, ieqaf tkun ‘il bogħod minni. Issa li qed immissek, issa li qed nimlielek il-vojt ta’ qalbek ejja, agħmel dan il-pass, inżel minn hemm hekk. Għal ftit mumenti, ejja parti mill-folla.’ Jien għalhekk nistidienkom mill-programm tiġu għal-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’. Minn ‘Ejjew Għandi’ fuq t-TV għal ‘Ejjew Għandi’ fil-Knisja għax ħafna drabi ‘Ejjew Għandi’ fuq t-TV huwa din is-siġra ta’ Żakkew li Ġesu’ jrid iniżżilna minnha u jeħodna fil-folla issa. Irid iniżżlu hemm biex imur id-dar biex isir intimu miegħu one to one. Ġesu’ għeżież tiegħi qed jgħidlek: ‘Ejja, inżel, tibqax ‘il bogħod minni. Ejja għamel esperjenza tiegħi. Ħallini nidħol fil-qalb tiegħek.’ Kif irid jidħol f’qalbek? Bil-maħfra, bil-Qrar, bl-Ewkaristija, bit-Tqarbin, bil-Quddiesa, tibqax ‘il bogħod issa. Issa li qalbek qed tintmiss tiddejjaqx tagħmel il-pass li jmiss, ejja l-laqgħa ta’ talb li jmiss, fittex saċerdot ta’ fiduċja tiegħek, mur l-ewwel Quddies l-ewwel ċans li għandek, tibqax ‘il bogħod. Għaliex ħa tibqa’ tħalli lil qalbek vojta meta Dak li jrid jimlihielek issa qed jistiednek hu? ‘Inżel minn hemm għax illum jien irid niġi għandek.’

Ġesu’ jistieden ruħu b’idejh hu għand Żakkew. Għaliex? Għax l-imħabba t’Alla lejna huwa hu li jagħmel l-ewwel pass. M’huwiex aħna li nagħmlu l-ewwel pass huwa hu li jagħmel l-ewwel pass fil-ħajja tagħna. Imma kemm ħa ndumu nwebbsu rasna? Kemm ħa ddum tgħid: Iva, irid immur, irid inqerr, irid nitqarben, irid immur il-Quddies, irid nibda nitlob, u minn ġimgħa għall-oħra ma tagħmel xejn? Issa hu il-mument illum Ġesu’ qed jgħidlek, illum forsi llum stess, issa kif tieqaf minn dal-programm, tgħid jien ħa nċempel fr, jien ħa mmur inqerr, jien ħa mmur nitqarben, jien se niftaħ qalbi għal Alla. Issa stess tista’ tinżel għarkupptejk u tgħidlu ‘Mulej aħfirli. Mulej idħol mill-ġdid fil-ħajja tiegħi. Din is-sekonda tista’ tgħidlu Mulej salvani issa għax jien għandi bżonnok.’

Żakkew meta jilqa’ lil Ġesu’ għandu fl-aħħar x’jagħmel? Żakkew jikkonverti. Jagħti ġidu, iqassam dak li seraq u jrodd lura dak li seraq għeżież tiegħi. Imma Ġesu’ qatt qallu biex jagħmel dan? Djalogu x’għadda bejniethom ma nafux, pero’ żgur li fil-Vanġelu qatt ma qallu. Ġesu’ ħalla lil Żakkew jiltaqa’ miegħu. Ġesu’ ltaqa’ ma’ Żakkew l-ewwel imbagħad Żakkew seta’ jibdel il-lifestyle tad-dnub li kien qed jgħix fih. Aħna nistgħu nibdlu ħajjitna, ħajjitna tista’ tidbidel jekk aħna niltqagħu ma’ Ġesu’. Ħafna drabi din hija l-akbar problema li għandna fil-Knisja għeżież tiegħi. Nies li ma ltaqgħux ma’ Kristu. Naf li tidher stramba pero’ l-konverżjoni vera nkejluha daqs kemm iltqajna ma’ Ġesu’ u nkunu nafu kemm iltqajna ma’ Ġesu’ daqs kemm qed nikkonvertu, daqs kemm qegħdin ninbidlu. Il-laqgħa ma’ Ġesu’ tibdlek. Issa mbagħad nagħmlu mistoqsijiet profondi.

 • Għaliex jiena nqerr u ma nitbiddilx?
 • Għaliex jien nitqarben u ma nitbiddilx?
 • Għax naqra l-Kelma t’Alla u ma nitbiddilx?
 • Għax qed neħodha vizzju?
 • Qed neħodha rutina?
 • Għax qalbi twebbset?
 • Għax mhux inħalli l-Mulej verament jiltaqa’ miegħi bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu?

Jekk aħna nħallu lil Ġesu’ jiltaqa’ magħna b’dan il-mod, aħna nitbiddlu, aħna nitbiddlu. Nibdew nagħmlu s-sewwa, nirranġaw l-iżbalji li għamilna sa fejn nistgħu għeżież tiegħi. Imma kemm hi sabiħa hu? Żakkew issa huwa persuna mibdula għax iltaqa’ ma’ Ġesu’. Jiena naħseb lil Żakkew diversi ppruvaw jibdluh imma ħadd ma rrnexxielu. Żakkew issa jduq l-imħabba t’Alla, il-ħniena t’Alla. Żakkew jista’ jgħid: ‘Jien ma jistħoqqlix Mulej li tiġi għandi.’ Kif jiena ngħid u intom tgħidu miegħi fil-Quddiesa. ‘Mulej ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi; iżda għidt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.’ Qabel ma nitqarbnu. Jekk aħna nħossu fina li

 • jien ma jistħoqqlix imma l-Mulej tefa’ għajnejh fuqi,
 • jien ma jistħoqqlix imma Alla jħobbni xorta,
 • jien ma jistħoqqlix imma Alla mhux iwarrabni.

Din hija t-tama li għandna biex nistgħu nibnu ħajjitna mill-ġdid. Int li int maħkum bid-droga ħalli lil Ġesu’ jħares lejk u qalbek tinbena mill-ġdid. Int li xbajt tidgħi ħalli lil Ġesu’ jħares lejk isimgħu jgħidlek irrid niġi għandek, ħallih idewweb ir-rabja tiegħek bl-imħabba tiegħu. Int li qed tgħix f’adulterju, int li nqtajt mill-Knisja, int li tidgħi, int li teħodha kontra l-qassisin, int ħalli lil Ġesu’ jdewweb lil qalb tiegħek u jgħidlek: ‘Illum jien irid niġi għandek.’ Int lilek Alla issa qed jippreferik. Kun il-preferut t’Alla u dduq it-tjubija ta’ Ġesu’ li ttik tama ġdida ħija u oħti li tibda ħajtek mill-ġdid mal-Mulej.

Jiena nixtieq ngħinnkom tagħmlu dan billi nistiednkom għal-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ li jmiss. Idħlu fil-Facebook page tiegħi Fr Hayden isibu l-laqgħat u l-avviżi ‘Ejjew Għandi’. Ejjew ġibu lil ħaddieħor magħkom. Jekk qatt ma ġejtu tibżgħux tiġu l-ewwel darba. Dejjem huwa mument li aħna nistgħu nibdew mill-ġdid, hu mument li aħna nagħmlu din l-esperjenza. B’mod speċjali nistieden lill-morda kollha sabiex tiġu u tagħmlu esperjenza anke ta’ Kristu li jfejjaq, Kristu li jeħles, Kristu li jfarraġ il-ħajja tagħna. Hija opprtunita’ tad-deheb li ngħidilkom titlfuhiex. Ejjew intom ġibu lil ħaddieħor magħkom. Organizzaw trasport ħalli b’hekk ħafna oħrajn jistgħu jgawdu minn din l-esperjenza ħajja ta’ Ġesu’ f’nofsna. Kuraġġ! maħbubin tiegħi,

 • int min int,
 • għamilt x’għamilt,
 • kont x’kont,
 • kien x’kien il-passat tiegħek,

ma’ Ġesu’ llum tista’ tibda mill-ġdid. Sa ma’ narakom insellmilkom u nitlob għalikom minn qalbi nitlobkom biex titolbu ħafna għalija. Il-Paċi magħkom u kunu mberkin. 

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

X’tisbita!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 18: 9-14, il-Vanġelu tat-30 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom! Għeżież tiegħi minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’ stedina li jagħmlilna Ġesu’ ta’ kull ġimgħa. Ta’ kull ġimgħa l-Mulej ma jiddejjaqx minnek ta, anke jekk matul din il-ġimgħa għaffiġtha, anke jekk matul din il-ġimgħa ħawwadt xi waħda kbira, anke jekk matul din il-ġimgħa qabbiżtha lil xi ħadd u bgħatt lil kulħadd jixxejjer, Ġesu’ lilek ma bgħattekx tixxejjer, la qabbiżtielu, għadu hemm hekk jistenniek, jibqa’ jiġri warajk, jibqa’ jdejjqek anke jekk ma tridx taf u forsi bħalissa kumbinazzjoni qed isegwi… żgur li le! M’Alla ma jeżistux kumbinazzjonijiet. Padre Piju tal-pjagi kien jgħid ‘Con Dio non chi sono combinazioni. Ce sempre qualquo che combina le combinazioni.’ M’Alla m’hemmx kumbinazzjonijiet imma dejjem hemm xi ħadd li jikkombina l-kumbinazzjonijiet, u dan xi ħadd huwa dejjem Alla għeżież tiegħi.

Il-Mulej li b’mod misterjuż l-id moħbija tiegħu tmexxi l-istorja ta’ ħajjitna biex jiġbidna lejh, biex ikellimna, biex jurina l-qawwa tal-imħabba tiegħu, li forsi aħna niddubitaw l-imħabba t’Alla, forsi aħna nirreżistuha, forsi bħalissa dal-programm lilek qed isibek irrabjat għal Alla fil-ħajja tiegħek. Jien li nixtieq ngħidlek biss il-Mulej agħtih ċans iktar profond għaliex jiena u int ħafna drabi min aħna? Xi drabi diffiċli nifhmu l-pjan tal-Mulej fil-ħajja tagħna pero’ jrid ikollna din il-fiduċja u dan l-abbandun Fih illi bħal Missier tajjeb ma jippermetti xejn fil-ħajja tagħna li hu kontrina, imma dejjem favurina anke jekk bħalissa ma jidhrix hekk.

U għalhekk insellem bil-qalb lilkom ilkoll li tinsabu fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin kemm fil-parti ċentrali tal-Faċilita’, is-sezzjoni tan-nisa, is-sezzjoni tal-Forensika, is-sezzjoni taż-żgħażagħ fl-Imtaħleb, insellem lil kull min hu residenti u kull min jaħdem f’din il-Faċilita’ għeżież tiegħi, lill-morda, lill-anzjani. Insellem anke lil dawk li ssegwuna anke barra minn Malta, saċerdoti fid-Dar tal-Kleru, saċerdoti oħrajn, insellem ilkoll għeżież ħuti minn qalbi.

Illum nixtieq naqsam magħkom Kelma meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 18 minn vrus 9 sa 14. San Luqa jagħtina din il-ġrajja:

Kien xi hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola: “Żewġt irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew, wieqaf, talab hekk f’qalbu, ‘O Alla, niżżik ħajr li m’iniex bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta’ kulma ndaħħal.’ Iżda l-pubblikan, bilwieqfa fil-bogħod anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: ‘O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb!’ Ngħidilkom jien li dan, u mhux l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.”

F’dil-parabbola għeżież tiegħi, Ġesu’ qed jagħtina tagħlima dwar l-attitudni tagħna quddiemu, fit-talb. Ftakru t-talb huwa relazzjoni ma’ Ġesu’. It-talb huwa relazzjoni m’Alla għeżież tiegħi. Issa Ġesu’ f’din l-istorja b’tagħlima li qed jagħtina jrid jurina x’għandha tkun l-attitudni profonda tagħna quddiem Alla. X’għandha tkun l-attitudni profonda tiegħek u tiegħi, għażiż ħija u oħti quddiem il-Mulej fil-mixja tal-ħajja tagħna?

Ġesu’ biex jgħinna nidħlu fil-fond ta’ dan, jippreżenta żewġ figuri ta’ wieħed li kien Fariżew u l-ieħor li kien Pubblikan. Il-Fariżew kien persuna biex ngħidu hekk reliġjuża ħafna, josserva r-regoli tar-reliġjon, persuna li minn barra jidher ħafna tajjeb. Il-Pubblikan kien persuna illi jaf li quddiem l-oħrajn huwa bniedem midneb, jaf li quddiem l-oħrajn huwa mhuwiex persuna bħal Fariżew li se jħarsu lejh b’mod tajjeb, imma persuna li mhuwiex benvist minħabba l-life style tiegħu. U Ġesu’ għeżież tiegħi hawn hekk qed jgħidilna l-kontenut ta’ dawn iż-żewġ persuni tal-Fariżew u l-Pubblikan. Il-kontenut tat-talb tagħhom għaliex dak li wieħed jitlob jirrifletti x’hemm f’qalbu. X’inhu l-kontenut tal-Fariżew?

Il-Fariżew imur quddiem Alla u jgħidlu: ‘Jiena Mulej insum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta’ kull ma’ ndaħħal.’ Ċioe’ l-Fariżew huwa dak li jmur quddiem Alla u jgħid: ‘Mulej jiena tajjeb, jiena perfett, jiena nsib il-qawwa fija nnifsi biex nista’ nagħmel kollox tajjeb. Jiena m’inix bħall-bqija tal-oħrajn tan-nies illi ara x’jagħmlu, nies midinbin.’ Il-Fariżew huwa dak illi huwa konvint illi huwa t-tajjeb u l-oħrajn huma kollha ħżiena. Il-Fariżew huwa dak illi l-attitudni tiegħu quddiem Alla hi li hu m’għandux bżonn ‘l Alla għax hu kapaċi jagħmel l-affarijiet u jħossu superjuri għall-oħrajn illi dawn huma kollha nies midinbin mhumiex bħalu.

Għeżież tiegħi bil-maqlub Ġesu’ jagħtina t-talb tal-Pubblikan. Il-Pubblikan jgħidilna ma jmurx jippreżenta ruħu quddiem imma jieħu l-aħħar post, joqgħod in-naħa ta’ wara, lanqas biss kapaċi jerfa’ għajnejh lejn Alla, imma jħares ‘l isfel u t-talba tiegħu hija: ‘O Alla ħenn għalija; għax jiena midneb!’ L-attitudni tal-qalb tal-Pubblikan għeżież tiegħi hija attitudni t’umilta’ waqt li tal-Fariżew hija attitudni ta’ suppervja. Iċ-ċentru tal-ħajja tal-Pubblikan, tat-talb tiegħu huwa ‘Mulej ħenn għalija; għax jiena midneb!’ Jagħraf lilu nnifsu midneb u għax huwa midneb jagħraf ‘il bżonn t’Alla f’ħajtu. Il-Fariżew imur jiġġustifika lilu nnifsu quddiem Alla, għax jiena tajjeb, għax jiena nagħmel il-ġid, għax jiena hekk, hekk, hekk u hekk. Il-Pubblikan imur quddiem Alla biex iħalli lil Alla jiġġustifikah, iħalli lil Alla jagħmlu tajjeb. Iħoss il-bżonn t’Alla u minn hawnhekk joħroġ it-talb profond. Għeżież tiegħi, aħna nħossu ‘l bżonn t’Alla? Minn fejn joħroġ dan il-bżonn t’Alla fil-ħajja tagħna?Il-Fariżew ma jħossx il-bżonn t’Alla, imma l-Pubblikan dan il-bżonn iħossu. Minn fejn joħroġ li jiena nħoss il-bżonn t’Alla fil-ħajja tiegħi? Joħroġ għeżież tiegħi minn żewġt aspetti.

Joħroġ mill-fatt li jiena jekk naċċetta jien persuna maħluqa. Jiena m’iniex l-Ħallieq. Jiena ma ħlaqtx lili nnifsi. Jien maħluq u bħala persuna maħluqa, kreatura jiena niddependi minn Kreatur. Tant hu hekk għeżież tiegħi li l-bniedem fil-qiegħ ta’ qalbu matul is-sekli kollha tal-istorja jħoss -il bżonn t’element li hu spiritwali, element li hu reliġjuż, element li huwa sopra-naturali, element li huwa ħafna akbar minnu. Tant hu hekk li naraw li fl-istorja taż-żminijiet kollha, ibda mill-qedem u hawn Malta għandna t-Tempji għeżież tiegħi tal-qedem li huma xhieda ta’ dawn. Il-bniedem dejjem kellu dan is-sens t’Alla anke jekk mhux dejjem għaraf min hu. Għeżież tiegħi, mela aħna l-fatt li jien persuna maħluqa, issa l-Kelma t’Alla turina u l-Katekiżmu tal-Knisja għandu vers ħafna sabiħ jgħidilna illi Alla ħalaq il-bniedem għalih. Aħna maħluqa minn Alla u aħna maħluqa għal Alla. Maħluqin minn Alla u maħluqin għal Alla. Għeżież tiegħi hawnhekk joħroġ it-talb vera. Meta jien immur quddiem Alla bħala persuna li jien niddependi minnu.

Ħbieb tiegħi aħna ħafna drabi daħlet ħafna suppervja fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna ħafna drabi hemm ħafna suppervja f’ħajjitna.

 • Aħna naħsbu li aħna sirna allat,
 • aħna naħsbu li aħna niddeċiedu x’inhu t-tajjeb u l-ħażin,
 • aħna rridu noħolqu l-bniedem,
 • aħna rridu noħolqu s-soċjeta’,
 • aħna rridu noħolqu l-liġijiet kif jidhrilna aħna,
 • aħna rridu noħolqu l-mentalita’,
 • aħna għamilna lilna nufsna alla
 • u dan huwa dnub tas-soċjeta’ tagħna.

Dan huwa dnub ta’ kull bniedem, id-dnub ta’ kull soċjeta’ f’kull żmien għeżież tiegħi, meta aħna nagħmlu lilna nfusna alla. Meta aħna ma naċċettawx ir-realta’ t’Alla u nagħmlu lilna nfusna allat. Dan huwa dnub li l-bniedem irid jikkonverti u jindem minnu. U jien nixtieq nagħmel appell f’isem il-Mulej Ġesu’ għeżież tiegħi

 • jekk int taħseb li int alla,
 • jekk inti ġġib ruħek t’alla,
 • jekk int il-kriterju ta’ kollox,
 • jekk kollox kif taħseb int,
 • jekk kollox idur miegħek,

illum il-Mulej qed isejjaħlek li tikkonverti. Li tikkonverti jiġifieri li inti ċċedi għall-imħabba t’Alla. Tikkonverti tfisser

 • li inti tirrealizza li int m’intix kollox,
 • li mhux kollox idur miegħek,
 • li mhux kollox kif trid int,
 • li mhux kollox kif tiddeċiedi int

imma Dak li ħalqek u li jħobbok iċċedi għall-imħabba tiegħu fil-ħajja tiegħek.

Aħna għandna bżonn il-Mulej għeżież tiegħi, jekk ħajjitna, jekk aħna se nibqgħu nibnu

 • żwieġ mingħajr Ġesu’,
 • familja mingħajr Ġesu’,
 • xogħol mingħajr Ġesu’,
 • karriera mingħajr Ġesu’,
 • karita’ mingħajr Ġesu’,
 • soċjeta’ mingħajr Ġesu’,
 • xi kultant anke affarijiet mill-Knisja mingħajr Ġesu’.

Dak li aħna ma nibnux fuq Ġesu’ fuq xiex qegħdin nibnuh? Qegħdin nibnu fuq ir-ramel li kollox se jispiċċa, kollox se jitkisser, kollox se jiġi fix-xejn għeżież tiegħi, għandna bżonn bħal dal-Pubblikan inħossu il-bżonn t’Alla. Dan il-bżonn joħroġ mill-fatt li aħna maħluqin dipendenti minn Alla.

Pero’, joħroġ ukoll mill-fatt li aħna midinbin, li jiena midneb. Jien midneb bħalkom, intom midinbin bħali. Jien u int aħna żewġ midinbin għeżież tiegħi. Aħna għandna bżonn il-Mulej għax aħna ngħaxxquha, aħna għandna bżonn il-maħfra tiegħu, għandna bżonn il-ħniena tiegħu, għandna bżonn l-għajnuna tiegħu. Dan il-Pubblikan: ‘Ħenn għalija; għax jiena midneb!’ Aċċetta d-dnub tiegħu, għaraf id-dnub tiegħu. L-attitudni tagħna quddiem Alla trid tkun t’umilta’ li nagħraf li jiena midneb, li nagħraf li jien xejn, li nagħraf li jien għaxxaqtha fil-ħajja tiegħi u għandi bżonn l-imħabba, il-maħfra u l-ħniena t’Alla.

Twebbisx rasek fid-dnub tiegħek. Dan il-Pubblikan jiftaħ qalbu għall-ħniena t’Alla. L-agħar ħaġa mhux li nidinbu tafux! X’nippretendu minna? Min jippretendi li ma jiżbaljax huwa l-ikbar supperv għeżież tiegħi, aħna niżbaljaw. Il-Bibbja tgħid il-bniedem ġust saħansittra jiżbalja seba’ darbiet kuljum. Aħna dgħajfin xi drabi anke aħna quddiem id-dnub qisek qed tagħmel id-dieta. Dik ma rridx niekolha, ma rridx niekolha, ma rridx niekolha, ma rridx niekolha, tiġi għas-Si u n-No u x’tagħmel? Tiekolha. Ħeq ma rridx nidneb, ma rridx nidneb, ma rridx nidneb, niġi għas-Si u n-No x’nagħmel? Nidneb, ngħaxxaqha dak il-ħin stess. Aħna ngħaffġuha. Nipprova ngħid irrid nikkontrolla lsieni, nikkontrolla tiġi sekonda tidgħi, tiżbalja. Mhuwiex li tiżbalja dnub l-agħar ħaġa, l-agħar ħaġa, l-agħar dnub hu li int twebbes qalbek, ma tiftaħx qalbek għall-ħniena t’Alla. Iftaħ qalbek għall-ħniena ta’ Ġesu’. L-attitudni tagħna quddiem Alla trid tkun li ‘aħna għandna bżonnok Mulej. Jien m’iniex tajjeb u perfett għandi bżonnok kontinwament.’

Din hija l-attitudni ġusta, dan hu l-ispirtu tat-talb vera. Il-bniedem li jħoss il-bżonn t’Alla, l-bniedem li huwa umli. Għeżież tiegħi,

 • is-suppervja qiegħda tkisser iż-żwieġ,
 • is-suppervja qiegħda tkisser il-familji,
 • is-suppervja qed tikisser is-soċjeta’,
 • is-suppervja qed tkisser ir-relazzjonijiet tagħna, inkluż ir-relazzjoni m’Alla.
 • L-umilta’ se tibni mill-ġdid relazzjoni tagħna m’Alla
 • u relazzjoni tagħna ma’ xulxin.

Ejjew illum ilkoll kemm aħna nagħmlu pass ‘il quddiem u nitolbu lill-Mulej il-grazzja li niċċeknu. Il-Vanġelu hekk jagħlaq ‘Min jitkabbar jiċċekken imma min jiċċekken jitkabbar.’ Min se joqgħod jitkabbar quddiem Alla u jaħseb li huwa ma nafx xiex, u min se joqgħod jitkabbar u jippretendieha fis-soċjeta’ tagħna se jiġi żmien li se tieħu tisbita kbira! U min jitkabbar it-tisbita ma jarahiex ġejja.

 • Min ixxammar imnieħru,
 • min is-suppervja tgħammieh,
 • min is-suċċess jgħammieh ma jarax it-tisbita ġejja.
 • L-umli jżomm saqajh mal-art,
 • jirrikkonoxxi li qiegħed fejn qiegħed mhux bil-qawwa tiegħu, imma bil-grazzja t’Alla.

Pero’ għeżież tiegħi l-umli huwa dak li mbagħad jagħraf li ‘Mulej jekk ma żżommx idejk fuqi int jien se niżbalja.’ Dawn huma dawk li l-Mulej jgħolli u jerfa’. Ġesu’ jgħidilna: ‘Min jiċċekken jitkabbar; min jitkabbar jiċċekken.’

Forsi l-mudell ta’ dawn iċ-ċkejknin li Alla jgħollihom hija Ommna Marija, Omm Alla, t-Teotokos, Omm Ġesu’ għeżież tiegħi. Hija stess tgħidilna fit-talba tagħha ‘Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej.’ Aħna ngħidulha l-Magnificat. Meta Marija tmur iżżur lil Eliżabbetta propju hemm hekk hija tgħid: ‘Hu ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Huwa għolla liċ-ċkejknin u l-għonja bgħatthom ‘il barra b’xejn.’

Xi drabi għeżież tiegħi, Ġesu’ lilna jissorprendina għaliex jagħżel liċ-ċkejknin u jgħollihom f’din id-dinja, jgħollihom fis-Saltna tiegħu, jgħollihom fil-Knisja. Xi drabi kemm naraw illi l-Mulej jinqeda b’nies illi m’humiex ta’ skola pero’ jħossu il-bżonn tiegħu. Xi drabi nies sempliċi jgħidulek kelma u tgħid għandhom raġun, dawn għandhom l-għerf t’Alla, dawn għandhom l-ispirtu tal-Mulej u int li forsi taħseb għax int qassis, għax int patri, għax int soru, għax int katekista, għax int leader f’xi komunita’ u tellgħetlek għal rasek m’int xejn ħlief suppervja mixja. Imbagħad il-Mulej juża persuna umli fil-komunita’, fil-Knisja u jgħolli għeżież tiegħi lilu nnifsu u lil dik il-persuna fl-għerf tiegħu. Tant drabi naraw il-Mulej jinqeda anke bit-tfal għeżież tiegħi, tfal ċkejkna. Fil-Vanġelu darba tifel ċkejken ta lil Ġesu’ ħames ħobżiet u żewġ ħutiet u jibqa’ jissemma għal dejjem għal dak li huwa għamel.

Ħbieb tiegħi,

 • ma nibżgħux inkunu ċkejknin,
 • ma nibżgħux inkunu umli,
 • ma nibżgħux nagħrfu il-bżonn t’Alla,
 • ma nibżgħux induru lejn il-ħniena t’Alla,
 • ma nibżgħux nammettu li aħna midinbin,
 • nammettu li aħna ċkejknin, dgħajfa u fraġli,

għax il-Mulej irid jerfgħana, irid jgħollina, jerfgħana lejn qalbu mill-ħama tal-art li nkunu qegħdin fiha.

Jien nixtieq ngħinnkom sabiex nagħmlu dan il-proċess li nħossu il-bżonn t’Alla, inħallu lill-Mulej juri ħniena magħna, jerfgħana fil-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ li jmiss. Idħlu fil-Facebook page tiegħi Fr Hayden u hemm hekk issibu għeżież tiegħi l-avviżi kollha li għandkom bżonn għal dawn il-laqgħat. Ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom ħalluhom ikunu esperjenza, qawwa u ħajja ta’ dak li Ġesu’ kapaċi, jrid u jista’ jagħmel magħna llum. Ejjew intom ġibu lil ħaddieħor magħkom b’mod speċjali nistieden lill-morda kollha sabiex tiġu ħalli nitolbu magħkom għax jiena nemmen f’Ġesu’ li għadu jfejjaq, li għadu jfarraġ fil-ħajja tagħna. Taqtgħu qalbkom qatt minn din l-imħabba u l-ħniena t’Alla anke jekk intom imdejqin, anke jekk għandkom vizzju t’alkoħol, droga, pornografija, anke jekk qed tgħixu f’sitwazzjoni irregolari barra miż-żwieġ tagħkom, il-bieb tal-Knisja huwa miftuħ għal kulħadd għax kulħadd għandu bżonn din it-touch tal-Mulej, li tħalli l-Mulej imissek biex ifejqek u juri ħniena miegħek. Jalla tiġu u jalla din tkun esperjenza tagħkom, jalla ġġibu lill-oħrajn ħalli jagħmlu din l-esperjenza flimkien magħkom. Jiena sa ma narakom nitlob għalikom, nitlobkom mill-qalb sabiex iżommuni fit-talb tagħkom, itolbu għalija. Il-Paċi magħkom u kunu mberkin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Ħenn għalija Mulej u fejjaqni!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 17:11-19, il-Vanġelu tat-28 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi, minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’ – stedina ħajja li jagħmlilna Ġesu’ ta’ kull ġimgħa, b’mod speċjali nixtieq insellem lil dawk kollha li intom għaddejjin forsi minn xi żmien iebes fil-ħajja tagħkom. Insellem lil dawk kollha li għaddejjin minn mumenti fejn ma tafux fejn se taqbdu tagħtu raskom. Lilkom li forsi intom ‘il bogħod minn Alla, ilek ma tqerr, ilek ma titqarben, forsi żżewwiġt u ma dħaltx aktar il-Knisja, forsi l-aħħar li dħalt minħabba il-Preċett tat-tifel/ tat-tifla, forsi lanqas taf meta l-aħħar li qerrejt u l-qalb tiegħek hija vojta. Int, il-Mulej iħobbok!

Int hemm tama għalik,

 • int li forsi qed tgħaffeġ fil-ħajja tiegħek,
 • forsi riċentament inti dħalt il-ħabs,
 • forsi int għaddej minn żmien iebes,
 • għamilt reat kriminali u forsi ma tafx x’se tagħmel bil-ħajja tiegħek,
 • forsi ma nqabdtx u qed tgħix fil-biża’ li tinqabad u
 • forsi nqbadt u qed tibża’ mill-kundanna li ġejja fuqek x’se jsir minnek u l-familja tiegħek,
 • forsi int għaddejt minn sitwazzjoni li xi ħadd għamillek il-ħsara inti vittma ta’ reat u ma tafx x’se taqbad tagħmel,
 • tħoss li għandek tivvendika ruħek,
 • għandek li tpattiha,
 • forsi tixtieq taħfer imma ssibha iebsa,
 • forsi għaddej minn żmien iebes ta’ separazzjoni jew divorzju fil-ħajja tiegħek,
 • forsi għaddej minn żmien ta’ mard,
 • forsi għaddej minn żmien ta’ dubju fil-ħajja tiegħek fejn tidħol il-fidi tiegħek f’Alla,
 • forsi għaddej minn żmien tajjeb tħoss li ma jonqsok xejn u allura lanqas tħoss ‘il bżonn t’Alla fil-ħajja tiegħek xi drabi nħossu ‘l bżonn t’Alla fi żmien iebes f’ħajjitna.

Lilna lkoll f’dawn iċ-ċirkustanzi kollha, ilkoll kemm aħna, aħna min aħna Ġesu’ jgħidilna: ‘Ejjew Għandi’. Ġesu’ jaf illi mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Il-problema li aħna din mhux dejjem nafuha, imma l-Mulej jibqa’ jiġri warajna, jibqa’ jagħmlilna stedina biex niġu għandu u nġibu lil xulxin għandu.

Il-Kelma li nixtieq naqsam magħkom illum meħuda mill-Evanġelju skont San Luqa kapitlu 17 minn vrus 11 sa 19, tirrakkonta l-fejqan ta’ għaxar persuni li kienu morda bil-lebbra. Ejjew naraw daqsxejn il-Vanġelu x’jgħidilna:

Ġara li, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart irġiel morda bil-lebbra. Waqfu ’l bogħod minnu, għollew leħinhom u qalulu: “Ġesù, Mgħallem, ikollok ħniena minna!” Kif rahom, qalilhom: “Morru uru rwieħkom lill-qassisin.” U ġara li, huma u sejrin, fiequ mill-marda tagħhom. 

Wieħed minnhom, kif ra ruħu mfejjaq, raġa’ lura jgħajjat u jfaħħar lil Alla, inxteħet wiċċu fl-art f’riġlejn Ġesù u raddlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesù qabad u qal: “Mhux l-għaxra fiequ mil-lebbra? Fejn huma d-disgħa l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa’ lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani!” Imbagħad qallu: “Qum, mur; il-fidi tiegħek salvatek.”

Dan il-Vanġelu għeżież tiegħi huwa Vanġelu fejn insibu fejqan, fejqan ta’ grupp sħiħ ta’ nies huwa, huwa fejqan spettakolari biex ngħid hekk, huwa fejqan li jiġbdilna l-attenzjoni. Mhux fejqan ta’ persuna waħda, imma fejqan ta’ għaxar persuni għeżież tiegħi. Għaxar persuni li huma lebbrużi. Issa l-fejqan mil-lebbra kienet ħaġa ħafna serja fi żmien Ġesu’. Il-lebbra tal-Vanġelu, il-lebbra fi żmien Ġesu’ mhijiex il-lebbra biex ngħidu hekk dik li hija llum Hansen’s Disease pero’ hija diversi mard tal-ġilda li għal Lhud din kienet xi ħaġa serja mmens ee! Il-persuna lebbruża kienet persuna mkissra fuq kull livell.

 1. Kienet persuna mkissra fuq il-livell fiżiku għaliex ma kienx hemm kura għal din il-marda. Mela inti kont persuna li ma għandekx tama.
 2. Kienet persuna mkissra fuq livell soċjali għaliex il-persuna lebbruża ma setgħetx tgħix man-nies, ma setgħetx titħallat ma’ nies, kellha tgħix ‘il barra mill-belt, kellha tilbes ħwejjeġ imqattgħin, kellha tgħatti lil ġisimha kollu sa geddumha, meta tidħol qrib in-nies b’xi mod trid tibda tgħajjat ‘Lebbruż! Lebbruż!’ Ċioe’ trid tkisser lilek innifsek b’mod soċjali trid tedifika lilek innifsek mall-marda, ħadd ma setgħa jmissek għax jekk xi ħadd imissek kien mejqus li huwa jiġi maħmuġ, imniġġes bħalek, għalhekk soċjalment għeżież tiegħi l-persuna allura kienet imkissra.
 3. Kienet imkissra anke emozzjonalment għaliex? Għax jekk int soċjalment ħadd ma seta’ jmissek, int ma kontx tħossok aċċettat, ma kontx tħossok maħbub. Mela l-persuna lebbruża kienet għeżież tiegħi mkissra fiżikament, imkissra soċjalment, imkissra emozzjonalment.
 4. Kienet anke mkissra spiritwalment. Għaliex? Għax il-persuna lebbruża kienet meqjusa f’għajnejn il-Lhud illi din hija persuna midinba. Din għandha xi dnub moħbi, xi dnub tant gravi li l-lebbra hija kastig t’Alla fuqha, ċioe’ l-lebbra kienet meqjusa purament personifikazzjoni tad-dnub.

Tant il-Lhud kienu jħarsu lejn persuna lebbruża b’mod ħażin totali, illi għalihom kien iktar faċli tqajjem persuna mill-mewt, milli tfejjaq persuna lebbruża. Ċioe’ poġġi lilek innifsek ftit fiċ-ċirkustanza ta’ dan il-lebbruż għeżież tiegħi. Ħeq dan il-lebbruż nistgħu nqabbluh illum mall-iktar ċirkustanzi li aħna qtajna qalbna minnhom, ma’ ċirkustanzi fejn nies huma mkissirn fuq livelli differenti. Dan il-lebbruż tista’ tkun int, nista’ nkun jien mhux bilfors jiena lebbruż minn barra nista’ nkun persuna li jiena mkisser minn ġewwa, imkisser mentalment, imkisser emozzjonalment, imkisser spiritwalment forsi wkoll fiżikament. Ċioe’ sitwazzjoni ta’ hopeless. Uħud minna jista’ jħossuhom hekk fejn naf jien għax it-tifel tiegħi bid-droga tkisser hu kisser il-familja, kissirna finazjarjament, ħamrilna wiċċna man-nies, ċappasna mal-Pulizija, mal-Qorti, mal-Ħabs, ċioe’ spiċċajna nħossuna totalment imkissrin u fuq kollox ma għandniex tama li dan jitbiddel l-għaliex għamel programm u falla, għaliex kien il-ħabs u reġa’ daħal, għax għalxejn tgħidlu għax jibqa’ jagħmilha. Għeżież tiegħi xi drabi għandna dawn ir-realtajiet li tħoss persuna fil-familja tiegħek hi lebbruża b’dan il-mod.

Jista’ jkollna dawn is-sitwazzjonijiet ta’ lebbrożita’, ta’ qtigħ il-qalb totali fejn naf jien fis-sitwazzjoni taż-żwieġ tagħna. Marti ma tridx taf kissritni, telqitni, ħallietni waħdi bit-tfal, iġġennet fuq wieħed illi fl-aħħar mill-aħħar lanqas biss ilha ħafna tafu u jien lili li għamilt das-sagrifiċċji kollha bħala żewġha fil-familja din qabdet u qalbithieli u issa saħansitra jekk ma tridx taf bija, imma lanqas ma trid taf b’uliedi, abbandunat lill-uliedi saħnsitra. Jew żewġi ma jridx jaf bija aktar qalibhieli fuq ix-xogħol, qalibhieli ma’ ħabiba, qalibhieli online, qalibhieli ma’ xi ħadd qabdtu jiċċettja, traskura lili, il-familja, forsi għadu jagħtina l-flus imma ma jridx jaf bina aktar. Ċert li tħossok imkissra u forsi hemm sitwazzjonijiet li jkomplu jkissruk għaliex forsi f’separazzjoni mpikkaw miegħek ir-raġel, il-mara, it-tfal gidbu fuqek jew il-mara jew ir-raġel jew ma nafx min xewwixhom kontra tiegħek, xhedu falz bil-Qorti, rebħu kawża fil-Qorti b’mod inġust, b’mod inġust u allura jiena mkisser anke soċjalment għax inħoss li min kellu jagħmel ġustizzja miegħi ma għamilhiex għax gidbu fuqi u l-Qorti emmnet lilhom jew ma kellhiex biżżejjed biex nipprova jew ma kellhiex avukat li jaqlagħni, jew ma stajx inħalas il-belli liri lil avukat biex jista’ jagħmel ix-xogħol li xtaqtu jagħmel għeżież tiegħi.

Ħbieb tiegħi, dawn huma sitwazzjonijiet li aħna wħud minna jistgħu jħossuhom anke f’ċerta tkissir fil-ħajja. Tista’ tħossok imkisser, lebbruż fuq il-post tax-xogħol illi hemm inġustizzja miegħek. Hemm inġustizzja ta’ paga, inġustizzja ta’ ħin, inġustizzja ta’ regolamenti, ta’ dixxiplina, ta’ promotions, ta’ relazzjonijiet u krepa m’hemmx x’tagħmel għandek bżonn il-finanzi biex tgħajjex il-familja, imma tħossok imkisser minn naħa l-oħra quddiem din l-inġustizzja illi hemm fil-ħajja tiegħek fuq il-post tax-xogħol.

Nistgħu nħossuna għeżież tiegħi, anke hekk imkissrin uħud minna forsi hekk dan it-tkissir totali għaliex xbajt tipprova tidħol f’relazzjoni sura ta’ nies imma

 • jużawk u jarmuk,
 • iwarrbuk,
 • jinqdew bik,
 • iridu minnek is-sess u xejn iktar.
 • Imbagħad qisek persuna mormija basta ħadu dak li riedu.

Għeżież tiegħi kemm għandna nies li jistgħu jħossuhom b’din it-tip ta’ lebbra, imwarrbin, esklużi. Ittimbrawk, għadek iġġorr il-passat tiegħek, għadek iġġorr kalunja, gidba illi għamlu fuqek u ma għandekx ‘il mod kif tiġi liberat minnha. Kemm persuni jistgħu jħossuhom hekk għeżież tiegħi. Forsi nħossuna anke lebbrużi għax dħalna, aħna stess f’ċerta vizzjijiet, f’ċerta dnub li ma nistax ninqalgħu minnu.

Forsi inti sfajt addict ormai tal-Pornografija,

 • illi kuljum trid tara,
 • kuljum trid tiżbalja,
 • kuljum trid taqlibha lil martek, lil żewġek mall-Pornografija.
 • Sirt addict għal din ir-realta’ li forsi qed tkissirlek il-ħin,
 • qed tkissirlek il-finanzi,
 • forsi bdejt mill-ftit u llum trid tara sigħat.
 • Kuljum sigħat sħaħ ma tistax tgħaddi mingħajrha.
 • Sagħtejn, tlieta u tħossok li issa int sirt maħmuġ minn ġewwa,
 • ħammiġt moħħok,
 • ħammiġt qalbek,
 • ħammiġt ir-relazzjoni tiegħek.
 • Tistħi tgħidha,
 • tibża’ tfittex l-għajnuna,
 • ma għadekx tara lil martek kif għandek taraha,
 • m’hemmx differenza bejn martek u dak li tara fil-Porns saret oġġett għall-iżvog tiegħek
 • jew żewġek bil-maqlub u taf li qed tkisser iż-żwieġ,
 • qed tkisser l-imħabba għax int trid tagħmel dak li tara,
 • int sirt lebbruż f’din l-area tas-sesswalita’ tiegħek fil-ħajja tiegħek.

Kemm hemm ċirkustanzi maħbubin tiegħi li aħna nistgħu qed inġorru din il-lebbra moħbija u tafu li qed ngħidilkom huwa verita’, pero’ forsi tibża’ tamettiha, forsi tistħi tammettiha u hawnhekk għeżież tiegħi dawn l-għaxar lebbrużi jibdew jagħtuna l-ewwel tagħlima. Dawn l-għaxar lebbrużi x’għamlu għeżież tiegħi?

Kien kif daħal jgħidilna fir-raħal iltaqgħu miegħu għaxar t’irġiel morda bil-lebbra, waqfu ‘l bogħod minnu u għollew leħinhom. L-ewwel ħaġa li għamlu iltaqgħu ma’ Ġesu’. Iltaqgħu b’distanza miegħu għaliex? Għax il-lebbruż ma setgħax jersaq qrib in-nies, ma setgħax imiss persuna oħra, ħadd ieħor ma jistax imissu u forsi inti tħossok daqshekk lebbruż li tixtieq tiltaqa’ ma’ Ġesu’, tixtieq tfittex l-għajnuna pero’ mill-bogħod.

 • Tistħi tfittex l-għajnuna,
 • tistħi tistqarr id-dnub tiegħek,
 • tistħi tgħid din hija l-miżerja tal-familja tiegħi għax minn barra aħna nidhru familja tajba ta.
 • Aħna minn barra nidhru familja tajbin flimkien imma
 • ejja għix magħna,
 • ejja oqgħod magħna,
 • ejja kulu u orqod magħna minn filgħodu sa filgħaxija,
 • ejja isma’ l-ġlied,
 • ejja isma’ d-dagħa,
 • ejja ara l-odju li hemm bejnietna,
 • imbagħad minn barra bil-ġlekk u bl-ingravata,
 • għaddejjin ix-xogħol kollox tajjeb,
 • nippużaw għar-ritratti fuq il-Facebook u għat-tiġijiet immorru flimkien,
 • barra qaddisin u ġewwa xjaten, ejja magħna…
 • nistħi ngħid li jien għandi dil-problema,
 • jien ħa mmur ngħid li jafuni li jiena raġel sewwa?
 • Jiena ħa mmur ngħid li għandi addiction għall-pornografija?
 • Jien li jien familja tajba ħa mmur ngħid li ibni jieħu d-droga?
 • Jien li jien familja sewwa ħa mmur ngħid li ibni l-ħabs? Jien? Nistħi!

Allura xi drabi x’nagħmlu? Noqgħodu ‘l bogħod kif għamlu dawn, iridu l-fejqan, iridu lil Ġesu’, iridu l-għajnuna imma fl-istess ħin b’distanza.

Pero’ Ġesu’ għandu ħabta għeżież tiegħi li jxommhom lil dawn in-nies. Id-distanzi Ġesu’ ma jibżax minnhom. Tiftakru raġel ieħor li ħa distanza minn Ġesu’? Kien jismu Żakkew, kien qasir tela’ fuq siġra biex ikun qrib u ‘l bogħod minn Ġesu’ fl-istess ħin. Ġesu’ jgħidlu: ‘Ejja ‘l hawn; inżel. Dik id-distanza li qed toħloq jien nibbriġja, inżel ejja għandi, irid niġi għandek id-dar jiena.’

Ġesu’ għeżież tiegħi m’għandniex għalfejn nistħu minnu, mhux se jitqażżiżna, mhux se jwarrabna. Ejjew nersqu qrib tiegħu.

Imbagħad x’għamlu dawn? Għollew leħinhom, għajtu. Ċioe’ dik l-għajta li hemm mhux għax Ġesu’ ma jismax, mhux għax Ġesu’ trux, mhux għax Ġesu’ ma jafx ‘il bżonn tagħhom, imma ħarġu l-għajta, il-karba li hemm f’qalbhom fl-aħħar ħarġuha u ħarġuha ma’ min jista’ jgħinnhom. Kemm għandna bżonn fil-ħajja noħorġu l-karba li hemm f’qalbna?

Forsi int tħossok imċaħħad mill-imħabba ta’ żewġek jew ta’ martek u trid tgħid lil xi ħadd: ‘Ħobbni!’ pero’ xi drabi tgħid ħobbni tgħidha lil persuna żbaljata u tispiċċa f’adulterju. Trid toħroġ il-karba kif tista’ tgħix fgat fil-ħajja tiegħek? Kif tista’ tibqa’ ġġorr din it-tbatija f’ħajtek u ma titkellem ma’ ħadd? Pero’ meta titkellem ma’ persuna żbaljata, anke jekk ma jkollokx intenzjonijiet ħżiena xi drabi ħa tgħaffiġha, ħa tispiċċa f’inkwiet iktar. Din l-għajta ejjew noħorġuha wħud minna din l-għajta joħorġuha f’postijiet żbaljati għedtilkom.

Tfittex l-imħabba f’post żbaljat uħud minna joħorġu l-għajta f’post żbaljat per eżempju billi tmur taqra x-xorti. Għandek dal-problemi kollha u tmur għand is-saħħar/is-saħħara, il-Fortune teller, tħallas il-belli liri, tiftaħ bieb għax-xitan.. Għeżież tiegħi tkunux ingannati mis-sħaħar, mill-qari tax-xorti anke jekk jgħidulek u inti tgħid imma dina vera, din qatgħatha, din ma setgħex taf bilfors hemm xi ħaġa ta’ barra minn hawn biex kienet taf, dik il-verita’ tgħid. Mhux kull verita’ tiġi minn Alla anke x-xitan jista’ jgħid il-verita’ għeżież tiegħi. Il-Qari tax-xorti, Ġesu’, il-Kelma t’Alla qed jgħidilna hu projbit mhux minn Alla hu minn spirtu ħażin, apparti l-ħsara psikoloġika u l-elementi psikoloġiċi li hemm. Temmnux is-sħaħar li jgħidulkom li għandhom don minn Alla. Temmnux is-sħaħar li jurukom il-kurċifiss, Padre Piju, santi ta’ qaddisin, li jgħidlek jiena mmur il-Knisja u jibgħatek għand xi eżorċista u forsi tiġi miegħek jew jiġi miegħek għand l-eżorċista jew għand xi qassis ieħor, jibgħatek għand xi ħadd. Huma kollha qerq u inganni biex inti tibla’, biex int temmen li jgħidulek għeżież tiegħi. Huma qerq ix-xitan jidher anġlu tad-dawl, iftħu għajnejkom.

Il-karba tiegħek turhijiex, tiftaħhiex ma min ħa jingannak, titfaħhiex ma’ nies żbaljati. Il-kara tiegħek titfaħhiex ma’ min hu fl-istess problema tiegħek u flok jgħinnek jgħaffġek. Jekk jien għandi problema tad-drogi u mmur nitkellem ma’ min hu drug addict jekkdak ma jridx jgħin lilu nnifsu ħa jagħtini d-droga hu, flok wieħed inkunu tnejn.

Għeżież tiegħi jekk niftħu qalbna ma’ min għaddej mill-istess problemi u mhux ifittex għajnuna nispiċċaw bħalu. Kemm trid toqgħod attent li dil-karba, tgħolli leħnek ma’ min tgħolli leħnek, ma’ min se tiftaħ qalbek. Xi drabi naf nies illi ġew f’inkwiet għax fetħu qalbhom mal-ħbieb. Min qallek li l-ħbieb jagħtuk l-aħjar parir fil-ħajja? Min qalilek din li l-ħbieb jagħtuk l-aħjar parir? Kun għaqli parir ħudu ma’ min għandek tieħdu, l-għajnuna fittixha ma’ min jista’ jtihielek fil-verita’. Xi drabi hemm moħħ ir-riħ għeżież tiegħi. Xi drabi għax ma nafux x’se nagħmlu bl-uġigħ li hemm f’qalbna, niftħu qalbna ma kulħadd u nispiċċaw aktar imkissrin. Ġesu’ – dawn marru għandu! Hu biss seta’ jagħtihom dan il-fejqan vera.

Xi drabi aħna anki mmorru għand kulħadd anki għand għajnuna professjonali li tajjeb li mmorru għaliha, pero’ għeżież tiegħi ejjew ma nwarrbux lil Alla. Ġesu’, Hu it-Triq, il-Verita’ u l-Ħajja. Hu jista’ jagħtik il-faraġ u l-fejqan li għandek bżonn f’qalbek, moħħok, ruħek, f’ġismek. Dur lejh.

X’qalulu? ‘Ikollok ħniena minna!’ Din hija t-talba li aħna rridu nagħmlu quddiem Ġesu’: ‘Mulej, ħenn għalina! Ħenn għalina Mulej!’ Cioe naf li ma jistħoqqlix. Forsi naf li t-tort tiegħi. ‘Ħniena nitolbok!’ U meta aħna nitolbu lill-Mulej ħniena, ma jistax ma jħennx għalina. Alla jitqanqal b’kompassjoni għalina. Ġesu’ jitqanqal b’kompassjoni meta jiena ngħidlu: ‘Mulej ħenn għalija! Ħenn għal marti, għal żewġi, għal uliedi, għal ibni, għal binti, għal sħabi, għal familti, għall-Knisja, ħenn!’ Din it-talba l-Mulej dejjem jismagħha. Alla ma jafx ma jurix ħniena għax Alla hu Ħniena. Tista’ tgħid lill-ilma ‘xarrabni’? Tista’ tgħidielu l-ilma xarrabni? Ma tistax. Tista’ tgħidielu imma hija ovvja, l-ilma jekk ħa jmissek, ħa jxarbek, ħa jxarbek! Tista’ inti tkun water proof imma dik minn naħa tiegħek, imma l-ilma jxarrab. In-nar tista’ tgħidlu ‘aħraqni’? In-nar se jaħraq kif tmiss miegħu. Alla tista’ tgħidlu ‘ħenn għalija’? Alla kif tgħidielu jħenn għalik għax Alla hu Ħniena. Qed tgħidlu ‘kun dak li Int miegħi. Int ħanin, ma tistax tkun mod ieħor.’

U l-Mulej x’jgħidilhom lil dawn? Morru uru ruħkom lill-qassis, għaliex? Hija mod kif qed jgħidilhom ‘qed infejjaqkom’ għaliex il-persuna lebbruża jekk tfieq kellha tiġi ddikjarata mis-saċerdot li hija mfejqa u dik id-dikjarazzjoni tas-saċerdot, terġa’ ddaħalha lura fil-komunita’. Mela Ġesu’ hawnhekk se jfejjaqhom fuq kull livell. Se jfejjaqhom fiżikament, se jfejjaqhom soċjalment (għax kif il-qassis jiddikjarhom li huma mfejqa, jerġgħu jidħlu fil-komunita’) u se jfiequ spiritwalment għeżież tiegħi. Dil-kundanna li huma nies midinba jekk huma lebbrużi se titlaq minn fuqhom.

Ġesu’ se jkellimna. Se jgħidilna nagħmlu xi ħaġa pero’, se jgħidilna ‘mur lura fi ħdan il-Knisja’. Hemmhekk ħa tiġi ddikrarat, se tirċievi l-fejqan tiegħek. X’jiġri? Li fit-triq dawn ifiequ. Għax jobdu lil Ġesu’, ifiequ. Ma jfiqux b’xi abra katabra imma għax jobdu lil Ġesu’. Il-fejqan li għandna bżonn f’ħajjitna tant drabi hu jekk aħna nobdu lill-Mulej f’ħajjitna. Jekk nobdu l-Kelma t’Alla, jekk nagħmlu dak li Alla jrid minna, aħna nfiequ. Imma jekk nibqgħu inwebbsu rasna għeżież tiegħi, aħna nibqgħu fl-iżbalji tagħna, nibqgħu fil-problemi, fil-mard u fl-uġigħ tagħna, fl-affarijiet kollha li jkissru l-ħajja tagħna, b’mod speċjali affarijiet soċjali, affarijiet umani, affarijiet ta’ relazzjoni, affarijiet ta’ dnub fil-ħajja tagħna. Dawn ifiequ għax jobdu. Ifiequ fil-proċess, fit-triq. Ma jfiequx dak il-ħin quddiem Ġesu’, fil-proċess, fit-triq, fil-mixja. Fil-mixja tagħna wara Ġesu’ bil-mod il-mod nirċievu l-fejqan.

Pero’ minn dawn l-għaxra wieħed biss imur lura jirringrazzja lil Ġesu’ u ma kienx Lhudi, kien Sammaritan. Is-Sammaritani ma kienux jitħaltu mal-Lhud u Ġesu’ kien Lhudi. U Ġesu’ jissorprendi ruħu. Wieħed biss ġie jirringrazzja. Wieħed biss ġie jgħidli grazzi. Kemm għandna bżonn ank’aħna għeżież tiegħi mhux biss nitolbu l-grazzji mingħand Alla imma ngħidu grazzi lil Alla. U din hija l-Ewkaristija, din hija l-Quddies, din hija r-Radd il-Ħajr, din hija l-Quddies tal-Ħadd fejn aħna nroddu ħajr lil Alla, ngħidulu ‘grazzi’ permezz ta’ Ġesu’ Kristu għal dak kollu li għamel magħna. Għax xi drabi l-Mulej biex ngħidulu tini tini ninqalgħu pero’ biex nirringrazzjawh ninsewha. U Ġesu’ qallu: ‘Fejnhom l-oħrajn?’ Ried lil dawk id-disgħa l-oħra pero’ biex nagħlaq, x’jiġri? Dak biss li mar jirringrazzja lil Alla qallu: ‘Il-fidi tiegħek salvatek’ – ‘Mur, il-fidi tiegħek salvatek’. Mhux li tfieq hu importanti. Jekk intix ħa ssalva importanti. L-għaxra fiequ pero’ ‘l wieħed Ġesu’ qallu li huwa salv. Aħna fuq din l-art nistgħu nirċievu ħafna grazzji, pero’ jekk ma nibqgħux f’din il-komunjoni ma’ Alla, fl-għaqda miegħu, mhiex garanzija li se nsalvaw ruħna, tafux? Mhux il-mirakli li l-Mulej jagħmel magħna ħa jsalvawna imma din l-għaqda, din l-umilta’, din id-dipendenza fuqu li toħroġ fil-gratitudni, nibqgħu ggranfati ma’ Ġesu’ – dak li sejjer isalvana fil-ħajja tagħna.

Ejjew għeżież tiegħi, inħallu dan l-Evanġelu, din il-Kelma tal-lum, ilkoll kemm aħna tkun ta’ tama, tkun ta’ kuraġġ għalina, tgħinna nduru lejn il-Mulej bis-serjeta’, niftħu qalbna beraħ għall-qawwa t’Alla f’ħajjitna. Jien nixtieq ngħinkom tagħmlu dan billi ngħidilkom ‘Ejjew il-laqgħat ‘Ejjew Għandi’, organizzaw transport, ġibu lil ħaddieħor magħkom, idħlu fil-facebook page tiegħi ‘Fr Hayden’ u ssibu l-avviżi tal-laqgħat kollha li aħna jkollna pero’ agħmlu ħilitkom li tiġu. Issegwux biss dan il-programm, ejjew għall-laqgħat ħa tiltaqgħu verament ma’ Ġesu’ u tagħmlu esperjenza tal-qawwa, l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Il-morda kollha li tiġu, aħna nitolbu magħkom waqt il-laqgħa u fl-aħħar tal-laqgħa. J’Alla lkoll kemm aħna nagħmlu esperjenza ta’ dan Ġesu’ ħaj li jrid ifejjaqna, li jrid ifarraġna fil-ħajja tagħna. Jien nitlob għalikom. Intom itolbu għalija. Il-Paċi magħkom. Kunu mberkin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Kemm nixtieq li nemmen!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 17: 5-10, il-Vanġelu tas-27 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi, nilqagħkom mill-qalb għal dan il-programm għal darb’oħra ‘Ejjew Għandi’ hi x’inhi ċ-ċirkustanza tal-ħajja tiegħek bħalissa. Min minna m’għandux bżonn lil Alla? Anke min jaħseb li ma għandux bżonnu ta, aħna lkoll għandna bżonn lil Ġesu’ fil-ħajja tagħna, u Ġesu’ jibqa’ jiġri warajna forsi nistgħu ngħidu anke jdejjaqna sakemm fl-aħħar il-qalb tagħna ċċedi għalih. Sakemm fl-aħħar niftħu qalbna beraħ għalih bil-Kelma li hu jagħtina u bl-esperjenzi li ngħaddu mill-ħajja tagħna.

Nixtieq insellem b’mod speċjali lil dawk kollha li jsegwuna mill-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin fl-oqsma kollha tagħha, il-Kordin, Forensic unit, iż-żgħażagħ l-Imtaħleb, is-sections tan-nisa għeżież tiegħi u d-diviżjonijiet kollha. Insellem anke lil dawk kollha li jaħdmu fil-Faċilita’, lil dawk kollha li anke huma vittma ta’ xi reat kriminali, huma vittma u għaddejjin minn żmien iebes fil-ħajja tagħhom. Insellem minn qalbi anke lil morda kollha, insellem anke lis-saċerdoti kollha reliġjużi, is-saċerdoti fid-dar tal-Kleru, iż-żgħażagħ, il-familji, u lil dawk kollha li jsegwuna anke minn barra minn Malta bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali.

Illum nixtieq naqsam magħkom Kelma meħuda mill-Evanġelju skont San Luqa kapitlu 17 vrus 5 sa 10. Isimgħu Ġesu’ x’jgħidilna:

L-appostli qalu lill-Mulej: “Kattar fina l-fidi.” Weġibhom il-Mulej: “Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, ‘Inqala’ u mur tħawwel fil-baħar,’ u hi kienet tisma’ minnkom.

“Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x’se jgħidlu? ‘Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel’? jew, ‘Lestili x’niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int’? Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kulma tkunu ordnati, għidu, ‘Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.’ ”

Hekk f’dan il-Vanġelu għeżież tiegħi għandna ftit tagħlimiet sbieħ u ħelwin għall-mixja tal-ħajja tagħna. Hekk l-ewwel ħaġa l-appostli jmorru għand Ġesu’ jgħidulu: ‘Mulej kattar fina l-fidi.’ Ċioe’ kabbarha din il-fidi fina. Ejjew naraw daqsxejn din it-talba x’jista’ jkun hemm fiha. Din it-talba kif tista’ biex ngħid hekk tkun talba anke tagħna.

L-ewwel ħaġa hi talba dwar il-fidi. Il-fidi nistgħu nifhmu biha għeżież tiegħi żewġ affarijiet: Il-fidi nistgħu nifhmu biha bħala l-kontenut ta’ dak li aħna nemmnu. Per eżempju aħna meta mmorru l-Quddies nhar ta’ Ħadd wara l-Omelija ngħidu l-Kredu li hija l-istqarrija tat-twemmin tagħna, l-istqarija tal-fidi tagħna, ċioe’ nistqarru dak li aħna nemmnu. Jiena nemmen f’Alla li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u ma jidhirx. Nemmen f’Ġesu’ Kristu, fl-Ispirtu s-Santu, fil-Knisja, fil-ħajja ta’ dejjem eċċ… ċioe’

 • l-fidi bħala kontenut,
 • il-fidi bħala duttrina,
 • il-fidi bħala tagħlim,
 • il-fidi bħala oġġetti ta’ verita’ li jiena naċċettahom b’moħħi,
 • bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu,
 • bil-grazzja t’Alla

bħala verita’ li Alla wrihielna permezz tal-Kelma tiegħu u t-tagħlim tal-Knisja. Mela din hi waħda mill-aspett ta’ fidi għeżież tiegħi. Il-fidi bħala kontenut. Issa din it-talba anke f’dan id-dawl għalkemm għandha sens ieħor nistgħu wkoll nagħmluha illi jiena ngħidlu: ‘Mulej tini l-grazzja li nemmen il-verita’ li inti wrejtna.’

Per eżempju li nemmen f’Alla li hu Trinita’ kif turina l-Kelma t’Alla. Li nemmen li Ġesu’ hu Alla li sar bniedem, li nemminha din b’verita’. Din ma nistax nemminha biss b’moħħi din irid il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, il-grazzja t’Alla. Li nemmen li Ġesu’ huwa preżenti u ħaj fis-Sagramenti tal-Knisja,

 • li fil-Magħmudija jagħtini ħajja ġdida,
 • li fil-Qrar jagħtini l-maħfra tad-dnubiet,
 • li fl-Ewkaristija huwa preżenti huwa stess biex ikun l-ikel u l-qawwa tiegħi,
 • hekk li nemmen illi s-saċerdot mhux bniedem normali, huwa bniedem li jista’ jiżbalja pero’ fl-istess ħin huwa bniedem ikkonsagrat, bniedem t’Alla, bniedem li Ġesu’ mmarkah bil-qawwa tiegħu biex jista’ jaqdina fis-Sagramenti tal-Knisja.
 • Li nemmen illi s-Sagrament taż-Żwieġ mhuwiex xi private affair jiena u l-mara tiegħi, jiena u r-raġel tiegħi, imma Ġesu’ lilna mmarkana bi mħabbtu biex inkunu sinjal ta’ kif hu jħobb id-dinja fi żminijietna allura għandna missjoni u għandna grazzja partikulari.
 • Li nemmen li fil-Griżma tal-Isqof jiena nirċievi l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu ċioe’ huma l-veritajiet.
 • Li nemmen li l-Bibbja hija Kelma t’Alla, Kelma sspirata.
 • Li nemmen li t-tagħlim tal-Knisja huwa tajjeb.

Hekk speċi ta’ dawn il-veritajiet li aħna xi drabi nistgħu biex ngħid hekk nitħabtu magħhom.

 • Li nemmen fl-eternita’, nemmen fil-ġenna, fl-infern u l-purgatorju, fil-mewt tiegħi u fil-ġudizzju.
 • Li nemmen dawn il-veritajiet, li nemmen li kull bniedem hu maħluq fuq xbieha t’Alla.
 • Li nemmen li Ġesu’ qalilna: ‘Kull ma tagħmlu mal-oħrajn tagħmluh miegħi.’
 • Li nemmen il-Kelma ta’ Ġesu’, li nemminha.

Hekk din it-tip ta’ fidi għeżież tiegħi għandna bżonn ngħidlu: ‘Mulej tini l-grazzja li jiena nemmen il-veritajiet tiegħek.’ Għaliex mingħajr il-qawwa t’Alla ma nistgħux nemmnu l-affarijiet li jgħidilna Alla. Mingħajr il-qawwa t’Alla ma nistax nemmen l-affarjiet t’Alla. Mela aħna għandna bżonn: ‘Mulej kabbar fija din il-fidi, tini l-grazzja li nemmen.’ Ovjament din ma tiġix hekk b’mod maġiku tiġi wkoll il-Mulej jagħtini l-għajnuna tiegħu billi jien anke nifforma lili nnifsi u ninforma lili nnifsi billi jiena f’kelma waħda nitgħallem.

Dun Ġorġ Preca għeżież tiegħi dan il-qaddis tant sabiħ f’Malta propju għen lin-nies kellu missjoni biex huwa jgħallem il-poplu Malti l-fidi Nisranija, iġifieri aħna għandna bżonn anke dan it-tagħlim, għandna bżonn min jagħlimna, għandna bżonn l-umilta’ li nitgħallmu u forsi wħud minna huma msejħin anke biex il-Mulej jagħtihom din il-grazzja li jgħallmu lill-oħrajn b’modi differenti. Pero’ lkoll kemm aħna għandna bżonn nemmnu fil-fidi bħala kontenut, bħala verita’.

Pero’ l-fidi mbagħad għandha dimensjoni oħra li hija din id-dimensjoni propju li l-appostli jitolbu lil Ġesu’ għaliha. Il-fidi li m’hijiex just il-kontenut tal-verita’, il-fidi li jiena naġixxi fuq dak il-kontenut tal-verita’. Li jiena nafda l-istess verita’. Per eżempju jekk jiena nemmen li Ġesu’ hu l-Iben t’Alla, Ġesu’ s-Salvatur issa nafdah. Ngħix stil ta’ ħajja li turi dik il-fidi li allura issa l-fidi ssir fiduċja jekk nista’ ngħid hekk tajjeb?

Ħalli biex nifthemu nagħtikom eżempju. Inti tista’ temmen f’tabib x’tifhem biha? Tifhem biha żgur li qed tgħid nemmen f’dak it-tabib iġifieri nemmen li dak it-tabib studja, gradwa, għadda, kapaċi, kapaċi! Dak it-tabib jaf il-verita’ dwar il-mard, dwar il-mediċina, dwar kif jaħdem il-ġisem. Għandu knowledge dak it-tabib. Pero’ dak it-tabib jekk jiena nemmen li għandu dan knowledge kollu, issa dik il-fidi trid isir fiduċja fih, irid nafdah billi mmur bil-mard tiegħi għandu u nafdah illi jikkurani. Noqgħod fuq li jgħidli, inserraħ rasi bih iġifieri li tgħid ‘kemm hu bravu!’ Mhuwiex biżżejjed, li tgħid dak it-tabib kemm hu bravu imma mbagħad ma tafdax lilek, il-mard tiegħek f’idejh, lil uliedek morda f’idejh, lil martek, lil żewġek morda f’idejh. X’jiswa li tgħid: Kemm hu bravu mbagħad qatt ma tafdah? Qatt ma tmur għandu għall-kura ee? U l-istess ħaġa ara l-fidi bħala kemm hu bravu u l-fidi li nafdah li issa jista’ jfejjaqni dan it-tabib.

L-istess m’Alla jiena nista’ nemmen ngħid kemm hi brava l-Kelma t’Alla, kemm taf xi tgħid il-Kelma t’Alla, Ġesu’ kemm jaf xi jgħid kemm jgħid verita’. Pero’ issa mhux biss li nemmen li huwa vera dak li jgħid, issa rrid nafdah, irid immur għandu għall-kura, irid immur għandu biex jagħtini l-ħajja. Mhux biss ngħid nistqarr Ġesu’ r-Redentur, Ġesu’ s-Salvatur, issa rrid nafdah għeżież tiegħi u hija din it-tip ta’ fidi li l-appostli qed jgħidu ‘Mulej kabbar fina dil-fidi.’  Għaliex li inti tafda mhix faċli, li inti tafda persuni mhux faċli u li tafda lil Alla xi drabi waqt li għandna mitt elf raġun biex nafdawh aktar lill-Mulej xi drabi nafdawh inqas.

Xi drabi aħna ħa nerġa’ nieħu l-eżempju tas-saħħa. Int jista’ jkollok fiduċja għamja f’min joperak per eżempju għax għandu fama tajba u l-operazzjonijiet jirnexxu u jalla jkollna hekk u verament ikun hekk imma dan huwa bniedem jista’ jiżbalja fl-operazzjoni tiegħek. Rarament isir xi żball mhux apposta, involontarju. Għaliex? Għax il-bniedem mhuwiex perfett għeżież tiegħi. U jekk aħna lesti li nafdaw illum anke tagħmel operazzjoni ċertu operazzjoni trid tiffirma per eżempju li għandek 5% riskju li tmut waqt l-operazzjoni jew 5% riskju li l-operazzjoni ma tirnexxix u tiffirma għaliha bit-tama li dak ma jiġrix.

Dan qed ngħidilkom biex nurikom kemm aħna nirriskjaw anke fuq livell uman, nirriskjaw fuq livell uman. Aħna nafdaw b’riskju fuq livell uman imbagħad lil Alla xi drabi ma nafdawhx, meta Alla huwa perfett, meta Alla jħobbna. Ġesu’ lilna jħobbna b’mod perfett u jiġri x’jiġri f’ħajjitna mhux niddubitaw lil Ġesu’ rridu, imma nibqa’ ngħid: ‘Alla huwa tajjeb minkejja dak li qed jiġrili.’ Għeżież tiegħi din hija l-verita’ għalhekk l-appostli jgħidulu kabbar fina din il-fidi Mulej, tina l-grazzja li nafdawk, nintelqu f’idejk, li aħna nkunu ħaġa waħda marbutin miegħek, noqgħodu fuq li tgħidilna int. Mulej jien irrid nafdak minix se niddubitak. Għeżież tiegħi, aħna biex nafdaw lil Alla m’hemmx għalfejn nifhmu kollox ta. Xi drabi ndumu wisq nanalizzaw qabel ma nafdaw.

Qabel ma mmur fuq Alla ħa nerġa’ nsemmi realtajiet umani. Inti meta tieħu l-mediċina tipprova tifhem eżattament

 • l-ingredjenti tal-mediċina x’inhuma,
 • il-mediċina fejn inħadmet,
 • min ħadimha f’liema fabbrika nħadmet,
 • in-nies min huma,
 • x’inhuma l-kwalifiki tagħhom,
 • jekk humiex nies li tista’ toqgħod fuqhom.
 • Imbagħad trid tkun taf ukoll il-mediċina kif taħdem eżattament mal-ġisem.

Inti trid tkun taf dan kollu qabel ma tieħu mediċina? Jew għax isserraħ moħħok bit-tabib tieħu dak li jagħtik? Forsi tagħmel daqsxejn ftit find out fuqha, imma trid tkun taf id-dettalji kollha saħansitra r-raġel, il-mara, il-ġuvni, ix-xebba li ħadmuha fi xħin, kienux f’sensihom, x’kienu qed jagħmlu, il-prodott kif għamluh? Xi ħadd minna jagħmel hekk għeżież tiegħi? At most niċċekjaw ftit dwar dil-mediċina pero’ ma noqgħodux nidħlu fuq min ħadimha. Toqgħod fuq li jgħidulek, toqgħod fuq l-ispiżjar, toqgħod fuq it-tabib. U xi drabi jista’ jkollna xi żball u nafdaw għeżież tiegħi. Dan biex nurikom kemm nafdaw b’mod għami aħna.

L-istess meta inti tmur tixtri karozza per eżempju. Inti ovvjament tiċċekja l-karozza tara l-fama, tara d-ditta, tiċċekja pero’ ma toqgħodx tgħid

 • isma’ min ħadimha dak il-ħin?
 • Fejn kien?
 • Kien fis-sakra?
 • Kien fuq id-droga?
 • Kien jaf x’qed jagħmel?

Inti tieħu l-pakkett u tafda l-istituzzjoni, tafda l-fabbrika, tafda r-realta’. Għeżież tiegħi jekk aħna nafdaw sitwazzjonijiet daqshekk imperfetti u li jistgħu jiddiżappuntawna, għaliex m’għandiex nafdaw lil Alla? Għaliex m’għandiex nafdaw lil Ġesu’ li nafu li huwa perfett u li qatt m’huwa se jiddiżappuntana? Għandna bżonn din it-tip ta’ fidi għeżież tiegħi li quddiem iċ-ċirkustanzi iebsa, quddiem din is-siġra tat-tut li aħna jista’ jkollna issues, problemi, sitwazzjonijiet, jiena nafda l-Mulej li hu jaf x’qed jagħmel, nafda lill-Mulej li qed jippermetti l-ġrajjiet tal-ħajja tiegħi li jdawwarhom kollha għall-ikbar glorja tiegħu u għall-ġid tiegħi.

Imbagħad hemm aspett ieħor tal-fidi għeżież tiegħi li meta qed ngħidulu: ‘Kabbar fina l-fidi’ li jidħol iktar fil-qalba. Hawnhekk Ġesu’ qed jgħidilna: ‘Isma’ jekk intom temmnu fija, jiena nagħtikom awtorita’ fuq iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħkom. Jiena ntikom awtorita’ fuq realtajiet tal-ħajja.’ Ġesu’ xi drabi naraw li illi fuq il-mard u fuq ix-xjaten lill-appostli u d-dixxipli tiegħu jagħtihom qawwa u setgħa, qawwa u awtorita’. Il-Fidi li għandha din iċ-ċerta awtorita’ għeżież tiegħi li xi drabi aħna forsi narawha ma nafx kif stramba. Li Alla jagħti din l-awtorita’ lill-bniedem u rridu nitgħallmu nużawha tajjeb din l-awtorita’, fidi li hija awtorevoli. Per eżempju Alla ta l-awtorita’ lill-bniedem fuq il-ħolqien. Hu att ta’ fidi li aħna rridu nħadmuh b’mod tajjeb.

Per eżempju lilna s-saċerdoti tana l-awtorita’, is-setgħa li naħfru d-dnubiet, din hija verita’. Ġesu’ lill-appostli tahom l-awtorita’ fuq ix-xjaten. Il-Knisja ta l-awtorita’ fuq ix-xitan, din hi verita’ rridu nħadmuha għeżież tiegħi. Darba minnhom meta l-appostli pruvaw ikeċċu xitan ma rrnexxilhomx lil Ġesu’ qalulu, għaliex? Qalilhom ħabba n-nuqqas ta’ fidi u darb’oħra qalilhom tridu titolbu u ssumu, għax it-talb u s-sawm ikabbru l-fidi għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna.

Aħna għandna din l-awtorita’ li Ġesu’ tana li rridu nitgħallmu kif neżerċitawha b’mod speċjali quddiem ir-realta’ tax-xitan, quddiem ir-realta’ tad-dnub, quddiem ir-realta’ tal-ħażen li jiena minix vittma ta’ dan kollu għeżież tiegħi u ma noqgħodux nibżgħu mix-xitan u mill-ħażen. Ġesu’ lilna tana l-qawwa u s-setgħa fuq dan kollu. Il-problema li aħna forsi lanqas nafu min aħna. Aħna lanqas nafu l-Ispirtu s-Santu x’qawwa tana. Aħna ma nafux il-Mulej x’investa fina għeżież tiegħi. Ġesu’ qalilna: ‘Tlibsu bil-qawwa tal-Ispirtu,’ li ġie jagħtina din l-awtorita’ tal-fidi. Ejjew nitgħallmu anke nħadmuha għeżież tiegħi din l-awtorita’ jiġifieri ngħixu biċ-ċertezza, meta nitolbu ngħixu b’ċerta konvinzjoni, ngħixu b’ċerta tama għeżież tiegħi. Ngħixu fil-qawwa li l-fidi lilna tagħtina.

Jiena nixtieq inħeġġiġikom ilkoll sabiex aħna lkoll kemm aħna din it-talba ta’ Ġesu’ nagħmluha: ‘Kattar fina l-fidi,’ pero’ Ġesu’ x’jgħidilhom? Meta jgħidulu kattar fina l-fidi, Ġesu’ ma jkattrilhomx il-fidi. Ġesu’ jgħidilhom ħaddmu l-fidi li għandkom. Jekk għandkom fidi żgħira daqs żerriegħa tal-mustarda tgħidu lil din is-siġra tat-tut tiċċaqlaq. Ċioe’ ħaddem il-fidi li għandek. Toqgħodx tistenna li jkollok xi esperjenza ġdida t’Alla, toqgħodx tistenna li jkollok xi ħass ġdid, toqgħodx tistenna li jiġri xi ħaġa. Ħaddem il-fidi li għandek u dik tikber. Għax il-fidi hija bħal muscle.

Min imur il-G.Y.M il-muscles kif ikabbarhom? Ma jkabbarhomx billi joqgħod jgħid kemm nixtieq li l-muscle jikber. Kemm nixtieq li six pack jikber tagħmel hekk? Le! Il-muscles tiegħek u s-six pack tiegħek jekk inti toqgħod tħares lejn xi figure ta’ xi ħadd hekk fuq l-internet u tgħid kemm nixtieq inkun bħal dan… B’daqshekk inti ssir bħalu? L-istess ħaġa l-fidi. Il-fidi ma tikbirx għax ngħid kemm nixtieq li nemmen aktar. Il-fidi lanqas tikber għax tgħid, inħares lejn xi qaddis li kellu ħafna fidi u ngħid kemm nixtieq inkun bħal dan, le! Is-six pack u l-muscle jiġri meta int tagħmel l-exercise. Il-fidi tikber meta inti tagħmel l-exercise, meta l-fidi int tħaddimha, meta l-fidi int teżerċita għeżież tiegħi. U kif neżerċitawha dil-fidi? L-istess kif nagħmlu fil-G.Y.M. Inti l-G.Y.M. x’tagħmel? Il-G.Y.M. inti jkollok instructor, xi ħadd li jgħallmek number 1. Tkun prużuntuż taqbad tagħmilha waħdek. Issa jkunx instructor illi persuna, instructor b’xi mobajl application, xi application dwar l-exercise, xi ħadd li jsegwik b’mod online virtwali, imma b’xi mod ma tagħmilhiex waħdek għandek bżonn instructor biex inti tħaddem u teżerċizza lilek innifsek.

L-istess aħna biex neżerċizzaw il-fidi għandna bżonn instructor tagħna li hu Ġesu’, li hu s-saċerdot, li hu xi gwida spiritwali, xi leader spiritwali awtentiku fil-ħajja tagħna. Mela għandek bżonn min jiggwidak, għandna bżonn min jagħtina d-dawl.

It-tieni għandek bżonn min jiggwidak jgħidlek x’tagħmel mhux biss għandek persuna. Persuna li ttik direzzjoni, mhux persuna biex toqgħod titkellem u tiddiskuti magħha u dak li tgħidlek trid tagħmlu jekk int trid tagħmel l-exercise. L-istess il-Kelma t’Alla hija din il-gwida li tgħidilna rridu nagħmluh. Il-fidi kif tħaddimha? Billi tobdi dak illi l-Kelma t’Alla tgħidlek. Inti l-exercise x’tagħmel? Tagħmel dak li jgħidlek u b’hekk il-ġisem tiegħek ikabbar il-muskoli. Il-fidi tagħna tikber meta aħna nibdew dak li qal Ġesu’ nagħmlu. Jekk toqgħod tiddibatti u tiddiskuti mal-instructor tiegħek mhux ħa jikbru l-muskoli, is-six pack mhux ġej. Imma jekk inti tagħmel li jgħidlek se jiġi. Inti ma tobdix l-instructor għax diġa’ rajt ir-riżultat. Tobdi l-instructor għaliex taf li jekk tobdih ir-riżultat se jiġi. L-Ewwel hemm l-ubbidjenza mbagħad hemm ir-riżultat. L-ewwel l-ubbidjenza li tagħmel il-G.Y.M. imbagħad jiġi s-six pack, l-istess il-fidi tiegħek. L-ewwel tobdi dak li l-Mulej jgħidilna mbagħad il-fidi tiegħek tikber għeżież tiegħi. Tikber dejjem aktar. Aħna għandna bżonn għeżież tiegħi hekk nagħti dawn l-eżempji sempliċi għax żgur li kulħadd jifhimni bihom b’mod speċjali fid-dinja tal-lum. Il-fidi nkabbruha jekk aħna neżerċitawha.

Neżerċitawha fl-affarijiet li qalilna Ġesu’. Jekk Ġesu’ qalilna: ‘Dan hu Ġismi, dan hu Demmi’ f’dik l-Ostja kkonsagrata. Ġesu’ hekk qal, hekk hu. Ġesu’ qalilna: ‘Id-dnubiet li intom taħfru jkunu maħfura’, mela jiena mmur għand is-saċerdot għall-maħfra tad-dnubiet għax Ġesu’ hekk qal, Ġesu’ hekk hu. Ġesu’ qalilna: ‘Itolbu’ mela nitlob, Ġesu’ qalilna, ‘Agħmlu karita’’ mela nagħmel karita’, Ġesu’ qalilna biex insumu mela nsum, Ġesu’ qalilna: ‘tinkwetawx’ mela ma ninkwetax, Ġesu’ qalilna: ‘Afdaw lili’ mela nafdaw lilu, Ġesu’ qalilna: ‘Erfgħu s-salib’ mela nerfgħu s-salib. Din hija l-fidi għeżież tiegħi, fil-ħajja ta’ kuljum ngħix dak li l-Mulej qalli u iktar ma ngħixha l-fidi tiegħi iktar tikber.

Jiena nixtieq inħeġġiġkom tiġu għall-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ li hu mument għeżież tiegħi biex ngħinnkom tikbru lkoll fil-fidi u anke intom tgħinu lili għax din hija l-mixja tagħna flimkien bħala Knisja. Idħlu fil-Facebook Page tiegħi Fr Hayden u hemmhekk isibu għeżież tiegħi dak kollu li għandkom bżonn, l-avviżi kollha tal-laqgħat. Ejjew intom ġibu lil ħaddieħor magħkom, ġibu l-morda magħkom ħa nkunu nistgħu nitolbu fuqkom għall-bżonnijiet kollha għax Ġesu’ huwa ħaj, nemmnu fih li jagħtina l-faraġ, jagħtina l-fejqan fit-tbatija tagħna, jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu biex il-ħajja tagħna tibqa’ għaddejja.

Il-Paċi magħkom kunu mberkin, itolbu għalija jiena nitlob għalikom sa ma’ nerġa’ narakom.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Is-sinjur jistgħana u l-fqir jiftaqar!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 16: 19-31, il-Vanġelu tas-26 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’, stedina ta’ kull ġimgħa. Għandna bżonn għeżież tiegħi naraw daqsxejn ftit fejn aħna u flok inkaħħlu rasna mal-ħajt jew inkella ngħaxxqu xi waħda fil-mumenti iebsa tagħna għax ma naħsbuhiex jew għax inkunu mdejjqin u ddisprati jew ma nafux x’se nagħmlu b’ħajjitna, Ġesu’ jagħtina kelma li tista’ ttina t-tama u l-faraġ u għalhekk il-Mulej jgħidilna għeżież tiegħi ‘Ejjew għandi.’ Stedina li l-Mulej qed jagħmel lilkom li tinsabu fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin, qraba tagħkom, nies li huma anke vittma ta’ xi reat kriminali għeżież tiegħi, il-morda, l-anzjani, saċerdoti fid-dar tal-Kleru, għeżież tiegħi intom żgħażagħ illi ssegwu b’mod speċjali fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali u anke dawk li huma Maltin u jgħixu barra minn Malta pero’ ta’ kull ġimgħa ssegwu mill-qalb din il-Kelma, dan il-programm.

Illum nixtieq naqsam magħkom kelma meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 16 vrus 19 sa 31. Isimgħu l-parabbola li jagħtina Ġesu’:

“Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta’ daru, bix-xewqa li jixba’ b’dak li jaqa’ mill-mejda tal-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu. 

Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani, u difnuh. Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f’Art l-Imwiet, rafa’ ħarstu, u mill-bogħod lemaħ lil Abraham, b’Lazzru fi ħdanu. U għolla leħnu u qallu, ‘Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħa jtaffili n-nixfa li għandi fi lsieni, għax qiegħed ninħaqar wisq f’ dan in-nar.’ ‘Ibni,’ qallu Abraham, ‘ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f’ħajtek; hekk ukoll Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu. Imma issa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ, waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan, hemm vojt bla qjies bejnkom u bejnna, biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista’, u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna.’ Qallu l-għani, ‘Mela nitolbok, missier, ibagħtu f’dar missieri, għax għandi ħames aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss, li ma jmorrux huma wkoll jiġu f’dan il-post ta’ tbatijiet ħorox!’ Qallu Abraham, ‘Għandhom lil Mosè u l-Profeti; jisimgħu lilhom.’ ‘Le, missier Abraham,’ qallu dak, ‘imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet, jindmu.’ Iżda wieġbu Abraham, ‘Jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-Profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu.’ ”

Dan il-Vanġelu għeżież tiegħi, din il-Kelma hija Kelma ħafna qawwija li jekk nidħlu fil-fond tagħha tixxukjana. Tixxukjana minħabba dawn l-elementi, dawn ir-realtajiet li se naqsam magħkom. L-ewwel ħaġa għandna din ir-realta’ ta’ raġel illi huwa sinjur li ma għandux ismu u raġel illi huwa fqir illi għandna l-isem tiegħu, li jismu Lazzru. Ir-raġel huwa għani pero’ mhux identifikat bl-ebda isem. Hawnhekk diġa’ hija ħaġa interessanti għeżież tiegħi l-fatt illi l-fqir għandna isem u s-sinjur ma għandux isem, għaliex il-Vanġelu jagħti importanza l-persuni li huma foqra, il-persuni li huma ċkejknin, il-persuni li huma forsi fis-soċjeta’ meqjusa tal-aħħar u hawnhekk il-Vanġelu jaqleb għeżież tiegħi l-mod kif aħna nirraġunaw.

Jekk fid-dinja min hu sinjur, min hu bil-flus, min għadnu l-poter dak għandu l-isem, dak għandu l-fama, dak huwa xi ħadd somebody, għandu identita’ u l-fqir, il-batut huwa biss numru, xi ħadd li lanqas biss taf ismu u ħafna drabi nillejbiljawh bil-kundizzjoni tiegħu, per eżempju marid, refuġjat, ħabsi, drogat, imma mhux bl-isem imma bl-label. Hawnhekk fil-Vanġelu propju tinqaleb. Hawnhekk il-loġika Alla jaqlibha s-Sinjur huwa llabiljat – l-għani, il-fqir huwa b’isem Lazzru. Ċertament mhux għax Alla jagħmlilna xi label, mhux għax Alla jagħmlilna b’tikketta. Il-Kelma t’Alla anzi tgħidilna li aħna lkoll kemm aħna, isimna huwa mnaqqax fuq il-pala ta’ jdejh għeżież tiegħi. Aħna lkoll kemm aħna mnaqqxin fuq il-pala t’id Alla pero’ hawnhekk għandna biex ngħidu hekk, il-Mulej qed jagħti tagħlima wkoll sempliċiment b’dan id-dettal fuq ir-realtajiet soċjali tagħna. Alla, kif talbet il-Madonna fil-Magnificat, jgħolli liċ-ċkejknin u l-għonja jibgħathom ‘il barra b’xejn.

Dis-sitwazzjoni ta’ Lazzru u l-għani x’kienet? Lazzru kien bniedem fqir l-għani kien bniedem sinjur. Wieħed gawda f’ħajtu l-ieħor bata fil-ħajja tiegħu pero’ t-tnejn li huma mietu. It-tnejn li huma ġiet il-mewt fuqhom. Sew l-għana, sew il-faqar m’humiex l-aħħar kelma tal-ħajja tagħna għeżież tiegħi. Aħna l-aħħar kelma ta’ ħajjitna dak li l-parabbola Ġesu’ qed jgħidilna m’hijiex x’jiġri fuq din l-art, il-mewt se tiġi fuq kulħadd. X’se jiġri fl-eternita’, issa jistgħu jagħmlulek momument sabiħ meta tmut u jistgħu ma jagħmlulek xejn, jistgħu jidfnuk f’qabar lussuż u jidfnuk f’ħaġa komuni, jistgħu jagħmlulek tebut tal-lussu u jagħmlulek chipbord biex jidfnuk, għeżież tiegħi xejn ma jiswa minn dawn l-affarijiet. Il-mewt tiġi fuq kulħadd mietu l-ikbar qaddisin u mietu l-ikbar midinbin, mietu l-iktar nies popolari u magħrufa u l-iktar nies li ħadd ma jafhom, mietu l-ikbar nies ta’ suċċess u l-ikbar nies li jħossu li għamlu falliment għeżież tiegħi, mietu l-ferħana u mietu l-imdejqa – kulħadd. L-aħħar kelma pero’ m’hijiex x’jiġri fuq din l-art, l-aħħar kelma hija l-eternita’ għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna li forsi aħna din ir-realta’ aljenati minnha. Forsi aħna kkamajna ma’ x’jiġrili fuq din l-art donnu din hi l-aħħar kelma.

Għeżież tiegħi jien nixtieq niftħilkom għajnejkom mill-qalb u jiena magħkom, ejjew ma nkunux mqarrqin u ngannati fil-ħajja tagħna. Int per eżempju taħseb li

 • int qed tagħmel l-inġustizzji fuq din l-art,
 • int qed tagħmel l-inġustizzji fis-soċjeta’,
 • l-inġustizzji fil-familja,
 • l-inġustizzja fil-Knisja.

Taħseb int li ħa tibqa’ għaddej scott free hekk għeżież tiegħi? Forsi għaliex ixaħħam, forsi għaliex taf in-nies, forsi għaliex taf minn fejn għandek tgħaddi fuq din l-art taħrabha? Pero’ taħsibx li dik hija l-aħħar kelma fil-ħajja tiegħek, taħsibx illi kollox se jgħaddi, se jiġi mument fejn se jkollok taffronta l-verita’ u għeżież tiegħi l-verita’ aħjar naffrontawha issa fuq din l-art milli naffrontawha fl-eternita’, għax fuq din l-art għandna ċ-ċans kollu illi fil-ħniena t’Alla aħna nitbiddlu u nikkonvertu, pero’ wara l-mewt tagħna għeżież tiegħi hemm hekk iridu niltaqgħu mal-verita’ u dik il-verita’ għalina ssir ġustizzja. Jekk il-verita’ kif inhi quddiem Alla fuq din l-art isir ħniena, imma l-verita’ kif inhi quddiem Alla fl-eternita’ ssir ġustizzja, maħbubin tiegħi. Ejjew ma naħsbux li jekk qegħdin inħawwdu se nibqgħu nħawwdu u dejjem se ngħadduha b’mod liberi. Min naħa l-oħra ejjew ma naħsbux li jekk qegħdin inbatu din it-tbatija hija għal dejjem għeżież tiegħi. Iridu naffrontaw il-ħajja kif inhi, iridu naffrontaw il-fatti, r-realta’ għeżież tiegħi. Dik li hi soffrenza hi soffrenza. Xi drabi tħossok li qatt m’hu se toħroġ minnha u forsi tiddispra u forsi tiddejjaq ma tafx x’se tagħmel b’ħajtek pero’ l-verita’ hi li se jiġi mument meta dan kollu se jkollu full stop fil-ħajja.

Tagħlima oħra li toħroġ minn din il-parabbola għeżież tiegħi u din hija xokkanti. Lazzru bażikament imur il-ġenna, is-sinjur l-għani jmur l-infern, jitlef ruħu li hija tal-biża’. Jekk aħna nemmnu fl-eternita’ għeżież tiegħi, jekk aħna nemmnu li teżisti l-ġenna, l-infern u l-purgatorju, jekk aħna nemmnu fil-ħajja ta’ dejjem. Min minna jrid jitlef ruħu għal dejjem fl-infern? L-infern x’inhuwa għeżież tiegħi? L-infern minn kull idea, minn kull immaġni li aħna jista’ jkollna tiegħu jew qalulna jew aħna impressjonati biha jew armejniha d-direttura li ma nemmnux għeżież tiegħi. L-infern ifisser li inti tlift l-iskop ta’ ħajtek. L-iskop ta’ ħajtek x’inhu? L-iskop ta’ ħajtek huwa Alla, temmen jew ma temminx. L-iskop ta’ ħajtek huwa Alla. Li inti tkun tgħix m’Alla għal dejjem hija l-ġenna, li inti titlef lil Alla għal dejjem hija l-infern. U l-ikbar tbatija fil-ħajja m’huwiex il-mard ta u l-inġustizziji, l-ikbar tbatija meta inti tgħix ħajja bla sens, l-ikbar tbatija meta inti titlef is-sens għalfejn inti tgħix. Issa aħna xi drabi għeżież tiegħi s-sens ta’ ħajjitna nagħmlu marti, żewġi u wliedi, ix-xogħol, il-karriera, id-don li jiena għandi, pero’ bir-rispett kollu għeżież tiegħi xejn minn dan ma huwa s-sens tal-ħajja tagħna. Is-sens ta’ ħajjitna hu Ġesu’ Kristu. Ir-raġuni għaliex jiena ngħix u r-raġuni għaliex jiena mmut hu Ġesu’. Is-sens ta’ ħajti huwa Alla jekk jien nitlef lil Alla f’ħajti jien għandi l-ikbar tbatija. Forsi f’din id-dinja ma nħossix din it-tbatija pero’ meta ħa niġi biex ngħix fil-verita’ dik t-tbatija sejjer inħossha.

Problema li ħafna minna aħna ngħixu taħt il-loppju għeżież tiegħi. Ħafna minn aħna nies illupjati, meta tkun illupjat inti għandek ħafna tbatija f’ġismek pero’ minix tħossha. Meta tidħol f’operazzjoni jtuk il-loppju għax ħa jġgħeluk tbati, biex joperawk it-tiċrita dak li jmissu fil-ġisem tiegħek huwa ajma huwa aħħ! Pero’ l-loppju x’jagħmel? Ma tħossx xejn pero’ l-uġigħ hemm qiegħed fil-verita’ sempliċiment mintix tħossu. It-tbatija hemm qiegħda mintix tħossha l-istess it-tbatija spiritwali. Meta aħna nitbegħdu minn Alla, aħna hemm ħafna tbatija f’ħajjitna wħud minna ma nħossuhiex anzi nħossuna ok, reqdin, għaddejjin, komdi, kif tkun f’sala operatorja. Inti tkun komdu ma tħoss xejn, imma dik m’hijiex il-verita’ għax ma tħossx xejn dak għax inti llupjat. Uħud minna aħna llupjati f’din id-dinja, ngħixu f’ingann u ngħixu f’qerq u ngħixu f’loppju sħiħ. Pero’ jiġi mument meta inti tqum mill-operazzjoni, jiġi mument meta l-loppju jgħaddi tafx? Issa tagħmilx operazzjoni ta’ nofs siegħa, tagħmilx ta’ siegħa u ta’ sagħtejn, tlieta u tmien sigħat jiġi mument meta ħa toħroġ mil-loppju u meta toħroġ mil-loppju tibda tħoss l-effetti ta’ dak li ġara, tal-operazzjoni għeżież tiegħi.

Uħud minna ħa joħorġu mil-loppju meta jmutu u hemmhekk se jħossu t-tbatija li fuq din l-art m’humiex iħossuha. Meta titbiegħed minn Alla hija l-ikbar tbatija għax titlef l-iskop ta’ ħajtek, titlef l-imħabba vera li inti tista’ tgħix ħajja llupjata tibqa’ ‘l bogħod mill-Mulej, tixxala, tiddeverti, tgħix kif trid u taħseb li sejjer tajjeb pero’ l-verita’ mintix tajjeb. Fil-ħajja mhux kif tħossok l-importanti, kif int l-importanti. Ħafna drabi kif inħossuna, l-importanti kif aħna. Inti qatt ġralek sitwazzjoni illi per eżempju nerġa’ nieħu eżempju mis-saħħa għax dawk malajr nifhmuhom anke għax meta kont naħdem l-isptar kont narahom dawn. Inti qatt ġralek illi per eżempju tagħmel check up biex tgħid għamilt check up u skoprew li għandek marda? Tgħid imma jien din qatt ma ħassejtha, din kif kienet fuqi? Imnalla għamilt iċ-check up biex sabuha, hemm hekk kienet. Mela li ma tħossx il-mard ma jfissirx li ma għandek xejn, li ma tħossx it-tbatija ma jfissirx li mintix marid għalhekk nagħmlu ċ-check ups b’rutina u t-tobba jħeġġuna biex nagħmlu dan mingħajr ma niffissaw ta’ u hija tajba illi nagħmluha għax xi drabi ċerta mard għamilt test tad-demm, għamilt MRI fuq xi ħaġa u jiskoprulek xi ħaġ’oħra. Hemm hekk kienet ma ħassejtix, mela mhux kif tħossok imma kif int li hu importanti. U aħna mis-saħħa fiżika tagħna jinteressana li mhux kif inħossuna imma kif aħna. L-Xray uri dak li hemm, l-MRI juri dak li hemm anke jekk inti m’intix tħossu.

Spiritwalment dik hi l-verita’ mhux kif tħossok. Għax jiena nħossni allright ta, jiena nħossni allright li ma nitlobx, jiena nħossni allright li ma mmurx inqerr, ma nitqarbinx, jiena nħossni allright li ma mmurx Knisja pero’ jiena ma nagħmilx ħsara nagħmel il-ġid. Jiena nħossni allright li ma nqerrx imma f’qalbi nħossni tajjeb quddiem Alla. Mhux kif tħossok. Tista’ tgħid li tħossok tajjeb imma fil-verita’ mintix tajjeb. Tirraġuna hekk dwar is-saħħa fiżika tiegħek? Toqgħod fuq li tħoss jew toqgħod fuq dak li int? Jekk ma tħoss xejn u r-riżultati juru li għandek marda x’tgħidlu t-tabib? Jiena ma nħossnix marid ta, mhux ħa nieħu kura ma nieħu xejn. Le! jekk ir-riżultati juru li hemm problema anke jekk ma tħosshiex, hekk hi. Int il-cholesterol tħossu? Ma tħossux jew anqas mhux dejjem tħossu trid tkun gravi biex tħossu. Imma jekk għamilt it-test tad-demm u jgħidlek isma’ ‘eqq border ta jew qbiżnieh, ara x’se tagħmel. Agħmel id-dieta, irranġa l-ikel, ħu ċerta mediċina, għamel l-exercise.’ Anke jekk ma tħossux imma hemm hekk qiegħed. Il-verita’ mhux li tħoss il-verita’ trid tara x’inhi.

Issa għalfejn qed ngħidu dan id-diskors? Għaliex l-għani, dar-raġel sinjur meta kien għadu qed jgħix f’dil-ħajja għalih kollox kien allright. Għalih ma kien qed jagħmel xejn ħażin u fil-verita’ kieku kellna nistaqsu, imma dar-raġel x’għamel ħażin biex tilef ruħu? Dana kien jiekol tajjeb u jilbes tajjeb. Xi ħaġa ħażina għax tiekol tajjeb u tilbes tajjeb? Ma kien qed jagħmel xejn ħażin pero’ kien qed jagħmel ħaġa ħażina li kien hemm dar-raġel fqir bieb ma’ bieb miegħu, ġarr miegħu li kien jixtieq jiekol l-ikel li jaqa’ mill-mejda tiegħu, illi dan qatt ma ta kasu. Dan id-dnub tiegħu dan ir-raġel sinjur mhux li għamel xi ħaġa ħażina imma li ma għamilx it-tajjeb. Mhux li għamel xi ħaġa ħażina imma kien indifferenti għall-bżonn tal-oħrajn. Ċerti nies jgħidulek: ‘Fr jiena ma nobgħodx.’ Tajjeb, imma Ġesu’ ma qalilnix biex ma nobgħodux Ġesu’ qalilna biex nħobbu. Mela quddiem Alla biex tkun fil-verita’, biex tkun dixxiplu ta’ Ġesu’, biex tkun bniedem fl-aħħar mill-aħħar mhix kwistjoni li ma tagħmilx il-ħażin imma li tagħmel is-sewwa li Alla jitlob minna. Ma tistax tgħid jiena ma nitlobx pero’ ma nagħmilx ħsara. Ġesu’ qalilna: ‘itolbu.’ Ma tistax tgħid jien ma mmurx Quddies il-Ħadd pero’ jien ma nobgħodx il-proxxmu, imma Ġesu’ qalilna biex nirċievuh fl-Ewkaristija. Ċioe’ mhuwiex, ma tistax toqgħod tgħid jien il-ħażen li minix qed nagħmel trid tibda tistaqsi: X’inhu t-tajjeb? X’inhu s-sewwa li jiena msejjaħ li għandi nagħmel imma minix qed nagħmlu? Jiena ma nsawwatx il-mara ma naħqarx lil żewġi pero’ ma ntihiex l-attenzjoni, il-ħażen u t-tajjeb li mintix tagħmel. Ħeq, jiena ma nberbaqx il-flus għall-familja pero’ karita’ ma nagħmilx.

Għeżież tiegħi jekk nidħlu daħla fina nfusna, jekk iridu nkunu Nsara verament maturi rridu nirrealizzaw din il-ħaġa. Mhuwiex il-ħażen li ma nagħmilx imma x’inhu t-tajjeb li minix nagħmel? Ċerti nies jiġu jgħidulek: ‘Fr, jiena ma nidgħix, ma nisraqx, ma noqtolx, ma naqlibhiex il-mara.’ Tajjeb, il-ħażen li ma tagħmilx pero’ x’inhu t-tajjeb li mintix tagħmel? Jekk nidħlu fina nfusna għeżież tiegħi din hija xokkanti. Kemm hemm nies

 • li huma ġirien tagħna,
 • iħokku magħna,
 • fuq il-post tax-xogħol,
 • fil-familja tagħna stess,
 • forsi fil-kunventi tagħna aħna l-patrijiet u s-sorijiet,
 • forsi fil-parroċċi,
 • fil-komunitajiet tagħna,
 • ġirien tagħna,
 • realtajiet li aħna naraw fis-soċjeta’ li qalbna ma tintmessx,

li aħna ma nieqfux quddiem il-bżonn ta’ ħaddieħor imma nibqgħu għaddejjin fl-ilbies u fl-ikel tagħna ċioe’ kkonċentrati fina nfusna, ngħixu ħajja ffissat fuqi nnifsi. Din hija waħda mill-problemi tad-dinja tal-lum għeżież tiegħi. Hija waħda mill-isfidi kbar li anke ż-żgħażagħ tagħna għandhom allinqas uħud u xi drabi anke nies li huma miżżewġin anke nies li huma saċerdoti u reliġjużi. Meta ħajti ddur madwari. Meta ħajti ddur madwar il-bżonnijiet tiegħi. Meta jiena ngħix għalija nnifsi.

Maħbubin tiegħi, aħna li aħna msejħin li ngħixu wara Ġesu’ ħajjitna trid issir don, trid issir Ewkaristija, ħobż maqsum għall-oħrajn, ħasil tar-riġlejn għall-oħrajn. Bħal Ġesu’ rridu ngħidu: ‘Jiena ġejt biex nagħti ħajti għall-oħrajn.’ Mhux ninqeda bl-oħrajn għall-ħajja tiegħi, imma jien biex inkun ta’ servizz u qadi għalihom.

Saqsi lilek nnifsek din il-ġimgħa, X’inhuma l-affarijiet li inti qed tagħlaq għajnejk quddiem il-bżonn ta’ ħaddieħor? Ma nistgħux infafru u ngħidu dik problema tal-kappillan, dik problema tal-gvern. In-nuqqasijiet materjali, il-bżonnijiet tal-imħabba, l-effettivita’ ta’ ħaddieħor li jien naf bihom, huma problema tiegħi, għax min iħobb, min iħobb ma jfarfarx, min iħobb jitgħabba, min iħobb ma jwikkihiex, min iħobb jieħu l-affarijiet fuqu għeżież tiegħi. Ċertament m’aħniex is-salvaturi tad-dinja pero’ dak li nistgħu nagħmlu, ejjew ma nkunux bħal dan ir-raġel li f’ħajja ffissata fuqna nnfusna, aljenati mit-tbatija ta’ persuni oħrajn li huma qrib tagħna, qrib tagħna mhux ‘il bogħod minna. It-tbatija tista’ tkun fiżika, materjali, emozzjonali, spiritwali għax anke nistgħu nkunu spiritwalment għeżież tiegħi. Mimlijin b’ħafna affarijiet spiritwali pero’ l-istess affarijiet spiritwali jaljenawna mill-bżonn vera ta’ ħaddieħor. Noqgħodu attenti għax nistgħu anke l-affarijiet spiritwali xi drabi jaljenawna mill-karita’, mill-ħniena vera tal-proxxmu.

Ejjew ma nfittxux illi ngħixu ħajja li ddur madwarna kemm materjalment kemm spiritwalment, imma nħallu l-Mulej jiftħilna għajnejna, jagħtina qalb safja Ġesu’ biex aħna nistgħu nħarsu lejn l-oħrajn u narawh fil-bżonnijiet tagħhom u nħobbuhom għeżież tiegħi. It-triq t’ Alla, it-triq għall-eternita’ hija l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxxmu tagħna.

Jiena nixtieq nistedinkom għall-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ li jmiss, ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom, idħlu fil-Facebook page tiegħi u ssibu l-avviżi kollha li għandkom bżonn b’mod speċjali l-morda nitolbu għalikom fl-aħħar tal-laqgħa personalment għall-bżonnijiet kollha tagħkom. Ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom, jiena nitlob għalikom intom itolbu għalija, il-Paċi magħkom. Kunu mberkin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Ħaddem moħħok!

Il-Ħamis, 18 ta’ Lulju 2019: Riflessjoni dwar Lq 16: 1-13, il-Vanġelu tal-25 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi! Minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi,’ mhux għandi għand Fr Hayden ovjament imma ejjew għand Ġesu’ Kristu. Għax din hija Kelma li qalilna hu meta darba fil-Vanġelu qalilna:

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.” (Mattew 11: 29)

Ġesu’ għamlilna din il-wegħda u la Ġesu’ hekk qalha hekk hu. Il-problema li aħna ma mmorrux għandu ħafna drabi nispiċċaw uħud minna jekk għaddejjin minn żmien iebes, fejn naf jien

 • imorru jaqraw ix-xorti,
 • imorru jħawwdu xi waħda,
 • imorru jieħdu d-droga,
 • imorru jiskru,
 • imorru jidamdmu u jinqerdu.

U x’nieħdu b’daqshekk għeżież tiegħi? Ma nieħdu assolutament xejn ħlief li nitkissru. Il-Vanġelu Ġesu’ huwa way out, hu alternattiva għat-tkissir tal-ħajja tagħna għeżież tiegħi.

Nixtieq insellem mill-qalb u nagħmel din l-istedina anke lill-ħbieb tiegħi kollha fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin, il-familjari tagħhom, insellem anke lil dawk li forsi huma vittma ta’ xi reat kriminali, dawk li jaħdmu fil-Faċilita’ korrettiva. Insellem anke mill-qalb għeżież tiegħi lis-saċerdoti kollha anzjani fid-dar tal-Kleru, l-anzjani, morda, dawk kollha illi ssegwuna għeżież tiegħi anke bil-mezzi tal-Komunikazzjoni soċjali, anke koppji miżżewġin u koppji għarajjes żagħżagħ, insellmilkom mill-qalb.

Illum naqsam magħkom Kelma mill-Vanġelu għeżież tiegħi għax dal-programm mibni fuq il-Kelma t’Alla għaliex għax il-Kelma t’Alla hija Spirtu u Ħajja. Il-Kelma t’Alla ttina l-qawwa, il-Kelma t’Alla hija Ħajja għeżież tiegħi u nisimgħuha kemm nisimgħuha dejjem nistgħu nieħdu xi ħaġa ġdida minnha. Pero’ l-Kelma t’Alla mhix biex tgħallimna ee! L-ewwel u qabel kollox imma l-Kelma t’Alla taħt il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu dak li tgħid tagħmlu. Ċioe’ dan huwa mument fejn aħna mhux nitgħallmu xi ħaġa, imma nħallu lill-Mulej jagħmel xi ħaġa ġewwa fina. Illum Ġesu’ jagħtina parabbola illi fiha tagħlima partikolari. Ħa naraw x’inhi l-Vanġelu meħud minn San Luqa Kapitlu 16 minn vrus 1 sa 13.

Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu: “Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, ‘Dan x’inhu li qiegħed nisma’ fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa’ iżjed amministratur tiegħi.’

L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, ‘Issa x’sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. Naf x’nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, insib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.’ U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. ‘Kemm għandek tagħtih lil sidi?’ staqsa lill-ewwel wieħed. ‘Mitt barmil żejt,’ wieġbu dak. ‘Oħroġ il-karti tiegħek,’ qallu l-amministratur, ‘oqgħod bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin.’ Lil ieħor staqsieh, ‘U int, kemm għandek tagħti?’ ‘Mitt xkora qamħ,’ wieġbu. Qallu, ‘Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb tmenin.’

U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b’rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom. U jiena ngħidilkom, agħmlu għalikom infuskom ħbieb ta’ qligħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom, jilqgħukom fl-għerejjex ta’ dejjem. Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f’dak li hu ta’ ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.”

F’dan il-Vanġelu għeżież tiegħi għandna diversi tagħlimiet li huma essenzjali għal mixja tal-ħajja tagħna bħala bnedmin u bħala Nsara. L-ewwel ħaġa li Ġesu’ qiegħed jagħmel hawnhekk f’din l-istorja jgħidha biex ifaħħar lil dan ir-raġel illi uża moħħu, laħħaqlu u se jgħidilna, isma’ xi kultant ulied id-dlam, min irid jagħmel il-ħażen bejniethom huma ħafna aktar għaqlin minn dawk li jixtiequ jagħmlu l-ġid, ma jużawx l-għaqal. U din hija tagħlima għeżież tiegħi ħalli ngħidilkom hekk b’mod affarijiet sempliċi Ġesu’ għalxiex qed jgħidilna.

Per eżempju inti tara affarijiet illi nies illi jridu jagħmlu l-ħsara kemm jippjanaw il-ħsara li ħa jagħmlu, moħħhom jilħqilhom. Nies li jridu jingannaw jilgħabuk u jippjanawha sew kif sejrin jilgħabuk imbagħad għeżież tiegħi xi kultant min jixtieq jagħmel il-ġid jagħmlu aħna ngħidulha: La buona, hekk mingħajr kalkoli, mingħajr ħsieb, mingħajr pjan ċioe’ ma jużax l-għaqal. Min jagħmel il-ħażen juża ħafna għaqal u min jagħmel il-ġid imxi u ġerri. Ġesu’ qed jgħidilna aħna xi kultant hekk nagħmlu.

Dina nistgħu nieħduha għeżież tiegħi fuq livelli differenti jiġifieri, ejja nieħdu aħna bħala Nsara fl-affarijiet tagħna bħala Knisja, per eżempju min irid jirreklama affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar huma ta’ din l-art imma jagħmel l-aħjar fejn naf jien, l-aħjar shots, jagħmel l-aħjar vidjos, jagħmel l-aħjar marketing u jagħmel sew għax dak hu xogħolu. Imma mbagħad meta niġu għall-affarijiet tal-Knisja kollox inċaqċquha. Kollox tista’ tkun is-sound fil-Knisja għall-argument iġifieri inti tmur kunċert u għandek l-isbaħ sound imbagħad tmur fil-Knisja u għandek sound diżastru jew il-kant inti tisma’ mużika sabiħa fid-dinja tmur il-Knisja u tisma’ mużika diżastru tqanżih illi jdejjqek għeżież tiegħi. Ċioe’ hawnhekk ara fejn aħna ma nużawx l-għaqal, ma nużawx ir-riżorsi tagħna b’mod tajjeb, ma nużawx id-doni tagħna b’mod tajjeb. Xi drabi min jipprova jagħmel il-ħażen jew min jipprova jingannak, jew min jipprova jagħmel dak li jaqbillu juża moħħu, juża l-affarijiet li għandu b’mod tajjeb u xi drabi għall-affarijiet t’Alla dan ma nagħmluhx. Ejjew, nitgħallmu għeżież tiegħi l-affarijiet tal-Mulej nagħmluhom bil-għaqal, nagħmluhom bit-tajjeb, nagħmluhom bis-sewwa. Ejjew nitgħallmu nagħmlu l-investimenti tagħna tajjeb fl-affarijiet ta’ Ġesu’.

Ġesu’ mbagħad jgħidilna tagħlima oħra, jgħidilna min hu fidil fil-ftit fil-ħajja hu fidil fil-ħafna, min hu diżonest fil-ftit huwa diżonest fil-ħafna. Hekk u din il-Kelma ta’ Ġesu’ għeżież tiegħi hija profonda għal ħafna affarijiet. Ħafna drabi, aħna dak li hu ftit, dak li hu ċkejken faċilment li aħna nistmerruh, mentri Ġesu’ qed jgħidilna: ‘Isma’, inti trid illi Alla jafdalek aktar f’ħajtek? Kun fidil fil-ftit li għandek, kun fidil fl-affarjiet żgħar jekk trid tasal għal affarijiet ikbar kemm umani u spiritwali. Kemm hi sabiħa l-fedelta’ fl-affaijiet iż-żgħar fejn naf jien il-fedelta’ fl-affarijiet ta’ kuljum fil-ħajja tal-familja, hekk il-commitments żgħar tagħna fil-ħajja ordinarja. Il-commitment

 • illi inti tnaddaf,
 • illi int taħsel il-platti,
 • li int taħsel is-shower,
 • li inti tħalli t-toilet nadif,
 • illi inti l-ħwejjeġ għall-ħasil tpoġġihom fejn għandek tpoġġihom mhux jiġru kollox ma’ kull imkien f’kamartek jew fil-kamra tal-ħasil jew ma nafx fejn.

Dawn l-affarijiet żgħar tal-ħajja ta’ kuljum li ħafna drabi aħna jew nagħmluhom għax bilfors jew naqbżuhom u naraw kif infarfruhom f’idejn ħaddieħor. Li nagħmlu l-affarijiet żgħar b’fedelta’ u b’imħabba għeżież tiegħi hija estremament importanti għax l-affarijiet żgħar tal-ħajja ta’ kuljum għandhom valur enormi, għandhom valur enormi żgur quddiem Alla. Ħarsu lejn il-Madonna u San Ġużepp il-ħajja tagħhom mhux ħajja ordinarja kienet? Mhux l-affarijiet ta’ kuljum li huma għexu? Il-qdusija nistgħu nsiru qaddisin fl-affarijiet sempliċi, ordinarji ta’ kuljum.

Pero’ għeżież tiegħi Ġesu’ jgħidilna anke d-diżonesta’ tista’ tibda b’affarijiet żgħar ee! u dina kemm tinkwetani maħbubin tiegħi fuq livelli differenti, illi l-affarijiet ħżiena ħafna drabi jibdew b’affarijiet żgħar pero’ mbagħad jikbru u din għandna diversi ċirkustanzi.

 • Int jista’ jkollok xi ħadd illi jibda jisraq affarijiet żgħar u mbagħad jibda jisraq affarijiet kbar.
 • Tibda tisraq inti minn fuq ix-xogħol xi ħaġa żgħira mbagħad tispiċċa tisraq affarijiet kbar.
 • Tibda tiskarta minuta u tnejn imbagħad tibda tiskarta sigħat sħaħ.

Ħeqq, dina anke fuq affarijiet żgħar fejn naf jien bdejt bi grokk u spiċċajt sakranazz. L-istess ħaġa fejn tidħol għeżież tiegħi d-droga, naf li dan li se ngħid mhux kulħadd se jaqbel miegħi pero’ ngħidha mill-esperjenza tiegħi li jiena nara għeżież tiegħi. Xi drabi nisimgħu l-possibilta’, realta’ jew suġġeriment jew min irid illi per eżempju l-mariuana l-ħaxixa nagħmluha legali bħala mod rikreattiv għax din mhux qisha bħas-sigaretti? Għeżież tiegħi l-istudju juru li din mhijix qisha bħas-sigaretti. Is-sigaretti  jagħmlu ħsara imma l-ħaxixa tagħmel wisq ħafna aktar ħsara għeżież tiegħi anke fil-moħħ tal-bniedem dawn huma fatti li mhumiex tiegħi, huma tax-xjenzati għeżież tiegħi ta’ studji li seħħew. Imma xi drabi anke fil-problema kumplessa tad-droga jien minix xi espert pero’ ltqajt ma’ ftit sitwazzjonijiet għeżież tiegħi ta’ persuni li huma dipendenti mid-droga u ħafna drabi tisma’ li jgħidulek il-maġġoranza kollha bdew minn Joint għeżież tiegħi allura aħna possibli nkunu għomja? Illi meta nafu li dan ħafna drabi huwa l-ewwel tarġa għar-realtaijiet li huma tant ikbar. Allura tgħidli kulħadd għamel hekk? Le mhux kulħadd għamel hekk pero’ għeżież tiegħi meta nisimgħu l-istejjer, meta tmiss b’idejk, meta tara dawn iċ-ċirkustanzi, ejjew niftħu għajnejna. Dawn mhux kwistjoni ta’ progress, ta’ moderniżmu, ta’ li nimxu ‘l quddiem, ta’ soċjeta’ avvanzata. Dawn huma sitwazzjonijiet illi inti tibda tkisser lilek innifsek b’affarijiet żgħar imbagħad tibda f’affarijiet kbar.

Ħbieb tiegħi, niftħu għajnejna! Meta aħna nagħlqu għajnejna għall-affarijiet iż-żgħar kollox jgħaddi, miż-żgħir jiġi l-kbir. Jekk int titħammeġ b’affarijiet żgħar, jekk int diżonest f’affarijiet żgħar int se titħammeġ f’affarijiet kbar. Kun korrott f’affarijiet żgħar u tikkorompi ruħek f’affarijiet kbar. Tkunx fidil f’affarijiet żgħar ma’ martek u ma’ żewġek, tifflertja ma’ dik, tibgħat messaġġ fuq l-oħra, tibgħat ritratt nude tiegħek jew tagħha, tagħmilha darba, tnejn u tispiċċa taqliba lil mara tiegħek. Tibda b’affarijiet żgħar idħol chatting f’ċerta sites tipprova taħbi u minn hemmhekk tiġik addiction. B’affarijiet żgħar jibda kollox, b’affarijiet żgħar tibda teqred iż-żwieġ tiegħek, teqred il-familja tiegħek. Ibda b’affarijiet żgħar illum ma tlabtx, għada ma mortx il-Quddies, imbagħad waqaft tqerr f’kemm ili ngħidlek abbandunajt il-Knisja, abbandunajt il-Quddies, tlaqt lil Alla b’affarijiet żgħar bdejt u spiċċajt tkissirt, inqridt għeżież tiegħi.

Araw il-ħażen kemm jibda b’affarijiet żgħar. It-tajjeb jibda bil-ftit u l-ħażen jibda bil-ftit għeżież tiegħi, imma meta nagħlqu għajnejna għall-affarijiet ħżiena għax huma żgħar dawk se jsiru realta’ kbira fil-ħajja għeżież tiegħi sal-punt illi tista’ ssir mostru li tieklok u li xi darba ddur kontra tiegħek stess, il-ħażen hekk hu. Ħafna drabi aħna ngħamew għalhekk Ġesu’ qed jiftħilna għajnejna.

Imbagħad fl-aħħar Ġesu’ qalilna kelma oħra llum. Qalilna: ‘Ħadd ma jista’ jaqdi lil Alla u lill-flus.’ Għeżież tiegħi aħna li rridu nimxu wara Ġesu’ bis-serjeta’ rridu nħallu lil Ġesu’ jkun is-Sid tal-flus tagħna. Mhux il-flus isiru sidien tagħna, imma li Ġesu’ jsir is-Sid tal-flus tagħna. Ħafna drabi għeżież tiegħi l-flus

 • qatt ma għandek biżżejjed,
 • il-flus huma poter,
 • il-flus huma stil ta’ ħajja,
 • flus huma forsi għal uħud eżatt biex tgħaddi,
 • għal uħud għandek biex tgawdi,
 • għal uħud għandek biex tinvesti,
 • għal uħud il-flus jagħtuk poter li tibqa’ għaddej minn fuq ras dak li jkun u tkisser in-nies bil-flus l’ inti għadek,
 • bil-flus tagħmel triq fil-baħar,
 • għal uħud il-flus ifisser l’ inti tgħakkes lill-oħrajn,
 • l’inti tagħmel dak li trid u li jogħġbok,
 • l’inti xxaħħam,
 • l’int tikkorompi lil ħaddieħor.

Għeżież tiegħi l-flus meta ma nikkontrollawhomx jikkontrollawna u jsiru l-għerq  ta’ tant u tant ħażen li hawn fid-dinja għeżież tiegħi.

Araw fuq il-livell internazzjonali. Għaliex ma għandnix paċi fid-dinja? Nistgħu ngħidu ħafna raġunijiet għaliex għandna l-gwerer, waħda minnhom hija ħabba l-flus. Għaliex? Għax hawn min għandu l-interess li jibqa’ jipproduċi l-armi, jagħmel business bl-armi li jiġġeneraw flus għeżież tiegħi. Kieku aħna verament irridu l-paċi fid-dinja nibdew inżarmaw l-armi, mhux nipproduċu iktar armi u wara l-armi x’hemm? Business! Flus! maħbubin tiegħi. Kif ngħidu li rridu l-paċi meta mbagħad irridu nisponsorjaw għeżież tiegħi dawn il-flejjes. L-istess ħaġa għeżież tiegħi fejn tidħol per eżempju l-abort fid-dinja.

Wara l-abort hemm l-industrija kbira finanzjarja, business enormi għeżież tiegħi. Business enormi minn fuq il-qtil tat-trabi fil-ġuf tal-omm, minn dan id-delitt għeżież tiegħi. Business enormi! Xi drabi bir-rispett kollu lejn kulħadd anke nagħmlu kapital mis-saħħa tal-bniedem. Is-saħħa tal-bniedem! għal uħud saret business għeżież tiegħi fil-fabrikazzjoni ta’ mediċini, fir-reklamar ta’ mediċini jew servizzi ta’ saħħa illi warajhom hemm just ħsibijiet biex nibqgħu niġġeneraw dawn l-affarijiet għeżież tiegħi lis-saħħa tal-bniedem saret business enormi jew għax in-nies quddiem is-saħħa jċedu għeżież tiegħi, jippanikjaw imma business kbir li hu sporporzjonat is-servizz li tieħu għal dak li inti tħallas, imma għax quddiem is-saħħa ċċedi u nħallsu kollox għeżież tiegħi.

Kemm irridu noqgħodu attenti ma nistgħux naqdu lil Alla u lill-flus. Anke fi ħdan il-Knisja rridu noqgħodu attenti għeżież tiegħi illi ma jkollnix kilba għall-flus, kilba għall-flus li jagħtuna poter. Fi ħdan il-Knisja noqgħodu attenti kif aħna nberbqu u nużaw flus li mhumiex tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Huma flus in-nies, huma flus tal-Komunita’ Nisranija. Kemm jista’ jkonna xi drabi anke persuni jistgħu jkunu saċerdoti li huma fl-amministrazzjoni tal-flus li huma nies rgħiba, li jistgħu jikkorompu anke lilhom innfushom quddiem il-flus għeżież tiegħi u flok naqdu lil Alla fil-Knisja naqdu l-flus fil-Knisja għeżież tiegħi. Kemm anke fil-Knisja għandna bżonn dil-purifikazzjoni mill-attakkament u mill-kilba għall-finanzi għeżież tiegħi. Meta fil-Knisja moħħna mistrieħ bil-flus nieqfu nafdaw fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, nieqfu nafdaw f’Alla. It-tama tagħna jsiru l-finanzi għeżież tiegħi. X’konverżjoni għandna bżonn anke fi ħdan il-Knisja fejn jidħol dan l-aspett ta’ flus u ta’ finanzi.

Ċertament il-flus għandna bżonnhom

 • biex naqdu s-servizzi ta’ Kartita’,
 • biex imexxu l-isituzzjonijiet tagħna fi ħdan il-Knisja,
 • biex naqdu l-Komunita’ Nisranija,
 • biex inżommu l-Knejjes tagħna.

Ċertament li dawn huwa bżonn kollox fil-limitu tiegħu, kollox indirizzat b’mod għaqli u b’mod tajjeb, b’mod dinjituż u b’mod ġust pero’ noqgħodu attenti li ma niġux mmexxija, imkaxkra mill-flus għeżież tiegħi. Min jaqdi l-flus mhuwiex dixxiplu ta’ Ġesu’. Min jaqdi l-flus ibarri l’Alla barra minn ħajtu. Għeżież tiegħi xi drabi anke nispiċċaw għax dejjem irridu aktar flus, nitkissru. Ma għandniex ħin biex nitolbu, ma għandniex ħin biex immorru l-Quddies il-Ħadd. Propju bil-maqlub il-Ħadd naħdmu ħalli naqilgħuha doppja jew tripla għeżież tiegħi flok il-Ħadd nosservawh bħala jum il-Mulej, jum ta’ talb, jum illi nistrieħu, jum tal-familja, jum li jibnina mill-ġdid, imma rridu naqilgħu aktar flus għeżież tiegħi u nispiċċaw li mhux biss inwarrbu lil Alla, imma nwarrbu lil familja tagħna, inkissru s-saħħa tagħna għeżież tiegħi!

U f’dan il-qasam nagħmel appell lil kulħadd, lil kull min hu responsabbli fis-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi, illi naraw li anke l-ġid tal-pajjiż ikun imqassam b’mod dinjituż, b’mod ekmu, skont il-bżonnijiet ta’ nies differenti, li ma nħallu l-ebda kategorija fis-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi mċaħda jew li ma tieħux il-vantaġġi u l-benefiċċji li jistgħu jkunu iktar skont il-ġid li aħna jkollna bħala pajjiż għeżież tiegħi. Ejjew naraw li anke l-kilba għall-ġid fil-pajjiż tagħna, fis-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi ma tkissirx valuri oħrajn għax il-prosperita’ materjali, il-ġid materjali mhix l-uniku kriterju ta’ suċċess li aħna nistgħu nagħmlu fis-soċjeta’ tagħna maħbubin tiegħi. Huwa wieħed li hu essenzjali pero’ hemm tant valuri oħrajn. Jekk aħna għall-ġid nkissru l-familja, jekk aħna għall-ġid inkissru d-dinjita’ tal-bniedem, jekk aħna għall-ġid ma nistmgħawx il-ħaddiema, ma nistmgħawx ir-refuġjati, ma nistmgħawx id-dinjita’ tal-bniedem. Jekk aħna biex inkabbru l-ġid qed nkabbru l-profitti tagħna allura nkissru l-ħaddiema biex il-profitti jiżdiedu, imma l-impjegat ma jieħux dak li ħaqqu, jew ma jieħux iktar, jew ma jgawdhiex magħna. Għeżież tiegħi t-tkabbir tal-ġid mhuwiex l-uniku dinjita’. Meta l-flus isiru l-kriterju, lil Alla ma nibqgħux inħobbuh u lill-bniedem nibdew nikkalpestawh, meta kollox idur madwar il-flus. Jalla għeżież tiegħi nħallu lil Ġesu’ jidħol fil-qalb tagħna mill-ġdid, nitolbuh jeħlisna, jilliberana minn kull kilba u attakkament ta’ flus li jgħamuna u jkissruna lilna u lil ħaddieħor fil-ħajja tagħna.

Jiena nista’ noffrilkom, ngħinnkom li tħallu lill-Mulej ikun dejjem aktar is-Sid, il-Mulej fil-qiegħ nett ta’ qalbkom fil-laqgħa ta’ talb li jmiss ‘Ejjew Għandi’. Fittxu fuq il-Facebook tiegħi Fr Hayden hemmhekk issibu l-avviżi kollha. Ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom huwa mument ta’ talb, ta’ fejqan, huwa mument ta’ grazzja, huwa laqgħa mal-Mulej, huwa laqgħa ta’ ferħ. Għidu lil ħaddieħor li huwa marid anke jekk huwa ‘l bogħod jista’ jiġi, jekk hu ‘l bogħod minn Alla jista’ jiġi ħa jirċievi mill-ġdid din l-imħabba u t-tgħannieqa. Nibqgħu f’dawn il-laqgħat sakemm nitolbu ma’ kull persuna li għandha bżonn. Ġesu’ huwa Ħaj għeżież tiegħi u nistgħu niltaqgħu miegħu, jista’ jfejjaq u jeħles il-qalb tagħna minn dawn ir-rabtiet li aħna għandna ħalli nisbu l-ferħ vera li l-ebda flus ma jagħtuk fil-ħajja. Sa ma’ narakom, insellmilkom, nitlobkom bil-qalb sabiex titolbu għalija, il-paċi magħkom u kunu mberkin. 

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

It-Triq tas-Salib (Via Sagra) ma’ Suor Marija tat-Trinita’

L-Ewwel Stazzjon: Ġesù kundannat għall-mewt:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Int ukoll, tassew, int ukoll kundattat għall-mewt, imma ma tagħtix kas tal-mument tagħha. Se mmutu – din verità kbira. Għad jgħibu d-dellijiet u ma jifdal xejn minn dak li issa hu. Tgħallem minni kif tħejji għall-mewt u kif se tmut.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tieni Stazzjon: Ġesù mgħobbi bis-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Għalkemm kont mifni mit-tbatijiet tal-lejl u tas-swat, qbadt is-salib b’imħabba u ferħ. Kien għal dis-siegħa li ġejt. Ma ħsibtx għalija nnifsi imma għall-fidwa.

Kull salib li tingħata, ilqgħu bl-imħabba u bil-ferħ. Taħsebx fik innifsek. Aħseb għall-opra tal-fidwa.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tielet Stazzjon: Ġesù jaqa’ għall-ewwel darba:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ma kontx ili miexi li ma waqajtx. Tistagħġibx meta taqa’, iżda bħali, erġa’ qum.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Ir-Raba’ Stazzjon: Ġesù jiltaqa’ ma’ Ommu:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ma kontx tagħrafni. Ma kontx aktar b’bixra ta’ bniedem.
Ratni u għarfitni u qasmet miegħi l-passjoni. Ħafritilkom u mhux biss, imma m’hemmx omm li tħobb ‘l uliedha daqsha. Ma tieqafx tishar fuqkom u tipproteġikom u tinterċedi għalikom sa minn mindu twelidtu. Tindokra bħala omm u siekta, għalkollox moħbija u lanqas biss tistenna ringrazzjament, biss tixtieq li tirringrazzjaw ‘l Alla.

Indirizza lilha ħtiġietek. Qalb il-Mulej ma tiflaħx tieqfilha t-talba tagħha. U biex tirringrazzjaha, ipprova imitaha.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Il-Ħames Stazzjon: Xmun iċ-Ċirinew jgħin lil Ġesù:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ara kif, b’xi mod ridt li l-umanità tieħu sehem fil-fidwa tagħha stess, rappreżentata miċ-Ċirinew. Dejjem hekk jiġri. Dawk li ma jikkummettux ruħhom, dawk li jirrifjutaw li jobdu l-kmandamenti t’Alla jeħtieġ li tirbħuhom għalikom. Jekk iġġorru l-piżijiet ta’ xulxin u jekk tagħmlu lil ħaddieħor dak li tixtiequ li l-oħrajn jagħmlu lilkom, imbagħad jibdew jixtiequ li kienu minn ta’ ġewwa magħkom. Jibdew jaċċettaw l-obbligi wara li jkunu fehmu. Ikunu jħobbuhom ukoll dawn l-obbligi u fil-ġenerożità tagħhom jagħtu aktar ukoll. Huma ħafna fil-familja tiegħi li lanqas biss jafu li huma għax jien, lil tiegħi nagħrafhom mill-intenzjonijiet u mill-azzjonijiet tagħhom.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Is-Sitt Stazzjon: Veronika tixxotta wiċċ Ġesù:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Qed tinnota kif, għal ġest ta’ tjieba umana, l-ħlas huwa divin? Dejjem hekk. Dak li l-aktar ikkunslani tul dil-mixja terribbli tas-salib ma kienx biss dal-ġest u l-ħlewwa tal-velu tagħha, iżda li jien stajt nagħtiha rikumpens. Il-ferħ tiegħi hu f’li nagħti. Il-grazzji tiegħi bla tarf.

Nistenna l-okkażjoni biex inkun nista’ nurhom b’dan. Nistenna l-okkażjoni li fiha toffruli qalb lesta li tilqagħhom. Tassew ninsab barra l-bieb inħabbat.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Is-Seba’ Stazzjon: Ġesù jaqa’ għat-tieni darba taħt is-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Hawn kelli naqa’ mejjet. Kont għalkollox eżawrit. Iżda kien għadu mhux kollox mitmum. Ħsibt fl-erwieħ u mħabbti tagħtni l-qawwa nerġa’ nqum.

Meta intom ma tkunux tifilħu aktar minħabba l-għejja u t-tbatijiet, itlobu l-imħabba. Din qatt ma tiġi miċħuda lil min jitlobha.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tmien Stazzjon: Ġesù jikkonsla n-nisa ta’ Ġerusalemm:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Qed tarani? Biex inkellem lin-nisa li qed jibku, hawn jien mill-ġdid bil-wieqfa. Meta wieħed jaħseb fit-tbatijiet tal-oħrajn, jinsa ’l tiegħu. Jeħtieġ titolbu għall-oħrajn, anki aktar milli għalikom stess.

Itlobu għall-intenzjonijiet il-kbar tal-Knisja: is-salvazzjoni tal-erwieħ; ir-rebħa tal-verità tal-Fidi; il-missjonijiet; il-kleru u l-unità viżibbli tal-Knisja tiegħi; il-fejqan tal-ġrieħi li għandha l-Knisja tiegħi fil-livell uman tagħha u li jdgħajfulha l-ħidma tagħha u bħal jitfgħulha velu fuq id-dawl tagħha – id-dawl tal-kelma tiegħi.

Hemm bżonn titolbu ’l Alla għad-doni divini tiegħu: il-fidi; il-fedeltà – li hija l-karità fil-prattika; u t-tisħib fil-grazzja, li hi frott it-tama.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Id-Disa’ Stazzjon: Ġesù jaqa’ għat-tielet darba taħt is-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Hawn jien għal darb’oħra mal-art, sfinit. Nieqaf hawn? Il-mewt kienet tkun ħelwa li kellha tiġi issa. Batejt bil-wisq aktar minn dak li kien ikun biżżejjed għall-fidwa tal-umanità.

Iżda din it-tbatija żejda kienet meħtieġa għal tant erwieħ li jirriskjaw li, fil-bruda u fis-soddisfazzjon personali jitlifu dak li għandu tant valur li ġie afdat f’idejhom, u jintilfu.

Fhimtni? L-ebda mħabba ma tintilef. L-ebda tbatija m’hi mitlufa fil-ħajja tal-imħabba. Kun ġeneruża. Qatt m’inti se tkun wisq ġeneruża. Qatt m’int se tasal għal dak li hu biżżejjed.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

L-Għaxar Stazzjon: Ġesù mneżża’ minn ħwejġu:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Qed tara kif jien tajt kollox u lanqas ma żammejt imqar rikordju għal Ommi, lanqas it-tunika? L-għotjiet tiegħi huma ta’ tip ieħor.

Ħallihom ineżżgħuk, l-aktar mill-ħwejjeġ materjali u mbagħad mid-drittijiet, mill-enerġija; minn ħsibijietek.

Lil Alla tkun qed tagħti kollox. Meta tasal mewtek, ma jifdallek xejn ħlief dak li tkun tajt lilu.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Il-Ħdax-il Stazzjon: Ġesù msammar mas-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Għalija – l-imsiemer tal-ħadid ippuntat …, is-salib ta’ injam iebes li għafasli l-kuruna tax-xewk ġo rasi … .

Għalik – l-imsiemer huma l-faqar, l-ubbidjenza, il-kastita’. Imma dawn ma jwaħħlukx ma’ salib. Iwaħħluk ma’ Qalbi, biex xejn ma tinfired minni – hemm f’Qalbi li tħobbok u li ilha tistennik żmien twil.

Ara kif xortik hi ta’ min wieħed jgħir għaliha. Fejn kont tmur mingħajr il-wegħdiet tiegħek? Ħobbhom, biex tgħixhom b’dik il-perfezzjoni li tnebbħek biha l-imħabba.

Li tkun vittma ma jbiddel xejn għall-oħrajn. Iwaħħdek aktar mill-qrib miegħi – li jien il-Ħaruf maqtul, il-Vittma. Agħmel ħiltek biex tgħix kif għext jien. Jien għażilt l-aħħar post. Int tassew il-qaddejja ta’ ħutek? Għandek ta’ kuljum xi sagrifiċċji x’toffrili?”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tnax-il Stazzjon: Ġesù jmut fuq is-Salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Tara kif jien ħfirt u kollox tajn – kull ma kelli, kif ukoll tajtkom Ġismi u Demmi? Li kien fadalli fuq is-salib kienet biss Ommi. Dawk li tħobbu, tħobbuhomx għalikom stess, iżda biex tagħtuhom, ħalli oħrajn igawdu mill-imħabba li gawdejtu minnha intom. Jeħtieġ li tħobbu għall-Mulej, biex l-imħabba tinxtered u b’hekk Alla jkun magħruf u maħbub. Qatt, ħlief fis-Sema, m’inti se tifhem kemm int midjun ma’ dawk kollha li ħabbewk. Iżżommhomx għalik iżda agħtihom.

Jeħtieġ li tatu l-aħjar li għandkom f’qalbkom u l-aħjar minn fost il-ħsibijiet tagħkom. Jekk iżżomm ħsibijietek għalik innifsek jibqgħu sterili; jekk tagħtihom lill-Mulej, ikun jista’ jużhom kif jogħġob lilu. X’għandu jimpurtak? Ixħet l-aħjar fost ħsibijietek, imħabbtek u dak kollu li tista’ tagħti, kif tinxteħet iż-żerriegħa li tixxerred mal-erbat irjieħ u ħalli lil Alla jieħu ħsieb kollox u jinqeda bihom kif jogħġob lilu. L-għoti bla qies jagħtini unur.

Tajtek lil Ommi. Għajjatt l-abbandun tiegħi minn Alla biex l-erwieħ mitlufa fil-biża’ tal-mewt isibu konfort fil-ħsieb li jien għaddejt minnha qabilhom.

Għajjat l-għatx għall-erwieħ. Hemm għadha. Taqsam miegħi fiha int? Min irid jitwaħħad miegħi jrid jaqsam miegħi f’xewqati.

Kollox mitmum. Int iżżomm fedelment ma’ dak li jitlob minnek l-istat ta’ ħajtek? U ma’ dak li ngħidlek jien? Iva, wettaq kollox jiswielek x’jiswielek.

Fdajt l-ispirtu tiegħi f’idejn Missieri. Hekk jeħtieġ li tmut. U hekk se tagħmel f’qasir żmien.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tlettax-il Stazzjon: Ġesù imqiegħed f’dirgħajn Ommu:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ara kif meta kont għadni ċkejken kont noqgħod kollni kemm jien f’dirgħajha. Hi qasmet miegħi l-Passjoni. Issa li qed tqandilni fuq dirgħajha, iġġorr il-merti kollha tal-Passjoni tiegħi u dawn kollha nagħtihom lilha. Tista’ tqassamhom skont il-Qalb ta’ Omm li għandha, għax hi l-Medjatriċi ta’ kull grazzja.

Erħi, bl-istess mod, ħajtek kollha, xogħlijietek, xewqatek, qalbek kollha, biex Hi tqiegħedlek xi ħaġa minn dak li hu tagħha … , u talbek, biex hi tgħaqqadhulek ma’ tagħha u tagħmlu irreżistibbli.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

L-Erbatax-il Stazzjon: Ġesù mqiegħed fil-qabar:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Hija qalbek il-qabar li nixtieq nirxoxta minnu. Tħallinix waħdi.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Skont l-intenzjonijiet tal-Papa, għall-bżonnijiet u l-protezzjoni tiegħu. – Missierna, Sliema u Glorja.

Talba tal-Aħħar: Grazzi Mulej Ġesu’ talli ppermettejt li aħna nakkumpanjawk f’din il-mixja doloruża tiegħek bis-salib lejn il-Kalvarju. Berikna minn fuq is-salib u għinna nħobbuk dejjem iżjed biex aħna wkoll inkunu nistgħu naqsmu miegħek fil-ferħ tal-ġenna. Ammen.

Rużarju għall-Erwieħ tal-Purgatorju

Jingħad fuq il-Kuruna tar-Rużarju …

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.

Missierna u Sliema.

O Ġesu’ Sagramentat, ikollok ħniena u karita’ mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwieni u n-nar u ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk għall-eternita’.

Sinjur, agħti lill-erwieħ, id-dawl ta’ dejjem u l-mistrieħ. (x10)
Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen.

Tmiem: Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Ammen. (x3)