Dawl fis-soċjeta’

It-Tnejn, 6 ta’ Diċembru 2016: Riflessjoni dwar Mt 5: 13-16. (Il-5 Ħadd matul is-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi u merħba bikom għal dan il-programm għal darb’oħra ‘Ejjew Għandi’. Ejjew Għandi li hija l-istedina li Ġesu’ dejjem jgħidilna sabiex aħna niġu għandu, għandna bżonnu għeżież tiegħi kontinwament u f’kull ċirkustanza fil-ħajja tagħna, int min int, għamilt x’għamilt, kont x’kont, kien x’kien il-passat tiegħek, għamilt kemm għamilt ġid, ħawwadt kemm ħawwadt, int kemm int qaddis, int kemm int midneb, ilkoll kemm għandna bżonn din is-sejħa tal-Mulej jgħidilna: ‘Ejjew Għandi’. U allura jekk ma tafx fejn ħa tagħti rasek ejja għandu.

Xi drabi aħna noqgħodu mmorru postijiet biex mingħalina ħa nsibu l-ferħ u mmorru nidamdmu ftit inkunu kuntenti għal ftit u nispiċċaw m’aħna ferħana xejn, nispiċċaw minn froġa għall-oħra, jew kif jgħid il-Malti: ‘Minn ġot-taġen għal ġon-nar.’ Għeżież tiegħi kemm ‘il darba aħna nagħmlu affarjiet mingħalina ħa nkunu ferħana u nispiċċaw agħar milli konna.

 • Tgħaddi minn relazzjoni għall-oħra dejjem tfittex l-imħabba u tispiċċa dejjem imkisser.
 • Tieħu d-droga mingħalik ħa tkun kuntent u tkisser ħajtek u ħajjet l-oħrajn.
 • Tisker tixrob mingħalik biex tinsa, ittaffi d-dwejjaq u tispiċċa agħar milli kont.
 • Tmur għall-prostituzzjoni għal ftit mument ta’ pjaċir għax forsi għandek diffikulta’ d-dar jew ma nafx xiex u mbagħad wara vojt tibqa’ fil-qalb tiegħek.

Kemm għandna minn dawn l-esperjenzi għeżież tiegħi! Nies li jiġġerrew minn esperjenza għall-oħra, minn ħaġa għall-oħra vojta kienu, vojta għadhom u vojta jibqgħu jekk jibqgħu hekk. Gżalhekk il-Mulej jgħidilna: ‘Ejjew Għandi’ għax hu jrid jagħtina xi ħaġa li tibqa’ għal dejjem, irid jagħtina xi ħaġa li verament tista’ tibdilna u verament irid jimliena dak il-vojt li hemm fil-qlub ta’ ħafna nies.

Ħbieb tiegħi din ma ngħidhiex b’kundanna fuq ħadd tafux, xejn minn dan anzi ngħidilkom biex ngħidilkom li nifhem iċ-ċirkustanzi li wħud minna jgħixu, imma anke biex nurikom li hemm way out, li hemm triq oħra dejjem jekk tridu ma nistax nimponieha fuqkom. Il-liberta’ tagħkom f’idejkom, iċ-ċavetta tad-dar għandkom qiegħda mhux għandi pero’ rrid ngħidilkom hemm triq oħra, hemm possibilta’ oħra. Ħadd minnkom ma għandu jaqta’ qalbu, hemm tama ġdida fil-ħajja tagħna, hemm ċans li l-affarijiet ma jibqgħux l-istess – tkunx iblah ħudu.

Xi drabi hekk meta naħdem mall-morda, inkun qrib min hu marid kif jisimgħu li hemm xi.. meta jkunu ddisprati fil-mard dejjem b’xi mediċina ġdida, li ġej xi tabib, konsulent minn barra minn Malta, li hemm xi treatment jgħidulek m’hu ħa nitlef xejn milli nipprova għax kultant hekk ngħid jien b’mod spiritwali m’hu ħa titlef xejn billi tipprova ‘l Ġesu’. Xejn m’hu ħa titlef! At most tigwadanja tista’.

Ħa naraw il-Kelma tiegħu llum għeżież tiegħi fiex trid teħodna, xi trid tgħidilna, fiex trid tmexxina u tigwidana u biex nagħmlu dan se naqraw il-Vanġelu skont San Mattew Kapitlu 5 minn vers 13 sa vers 16. Ġibu l-Bibbja magħkom jekk għandkom, dejjem ġibuha magħkom u Highlightjaw, iktbu, ħudu noti, ħażżu, għamlu li tridu imma importanti li tħallu dil-Kelma tidħol fil-qalb tagħna. Nerġa’ ngħid Matthew Chapter 5 verses 13 sa 16.

Qed naqraw dawn is-siltiet meħudin minn dak li jgħidulu d-diskors tal-muntanja, huwa diskors li Ġesu’ jagħmlu, huwa dak li qed jagħtina l-liġi l-ġdida. Bħal ma’ Mose’ tela’ fuq muntanja u ta l-liġi tat-Testment il-Qadim, Ġesu’ jitla’ fuq din l-għolja u jagħti l-liġi vera tiegħu. Il-liġi mhux fis-sens tal-liġijiet kif nifhmuhom tal-pajjiż ta, iġifieri jurina r-Road Map, qed jurina t-triq, qed jurina dak li verament se jagħmilna ferħana, ferħana fil-ħajja tagħna. U dan Ġesu’ jgħidhom dejjem infakkar qed jagħtihom lid-dixxipli tiegħu, lil dawk li huma mexjin warajh. Mhux lil kulħadd ‘il min hu miexi wara Ġesu’, min għamel għażla li jkun dixxiplu ta’ Ġesu’, min għamel għażla li jħalli ‘l Ġesu’ jkun l-uniku Sid u Salvatur tiegħu fil-ħajja tiegħu u l-Mulej jgħidilna hekk:

‘Intom intom min intom? Intom li għażiltu lili, intom li mexjin warajja.’

“Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

“Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.

Dal-Vanġelu għeżież tiegħi nistgħu nieħdu diversi aspetti minnu, imma waħda mill-aspetti hija li Ġesu’ qed jitkellem mill-metafora, mill-eżempju ta’ Melħ u Dawl. Issa kemm il-melħ u kemm id-dawl m’humiex kollox ħbieb tiegħi. Tant m’humiex kollox li aħna għandna l-mumenti tad-dlam meta id-dawl mhux qiegħed hemmhekk jew meta x-xemx tkun qed tiddi x’imkien ieħor aħna jkollna d-dlam fil-pajjiż tagħna.

Il-melħ fl-ikel m’huwiex kollox allaħares mur ġibna; ara xi pressjoni ta’ barra minn hawn ikollna kieku l-ikel tagħna huwa kollu kemm hu melħ. Pero’ l-melħ huwa element illi trid tħalltu m’affarijiet oħra, anke aħna l-melħ ma naqbdux u naqbdu l-melħ u noqgħodu niekluh. Ok forsi hawn min iħobb jagħmilha għal gost imma ma niekluhx hekk..  Il-melħ huwa tajjeb meta huwa mħallat mal-ikel, meta huwa mħallat ma’ xi ħaġ’oħra. Il-melħ jagħti t-tomgħa, il-melħ anke jippreserva ee! B’mod speċjali fl-antik kien jintuża ħafna aktar biex jippreserva l-laħam eċċ.. qabel ma kellna l-freezers u dawn l-affarijiet kollha. Iġifieri l-melħ is-sbuħija tiegħu joħroġ meta huwa mħallat mal-ikel, mal-minestra, fis-soppa, ma’ ma nafx xiex.

Allura Ġesu’ waħda mill-affarijiet li qed jgħidilna llum lilna d-dixxipli tiegħu nerġa’ ngħid mhux lil kulħadd. Aħna d-dixxipli ta’ Ġesu’ m’aħniex Ghetto. Aħna d-dixxipli ta’ Ġesu’ ma nistgħux inkunu maqtugħin għalina, għal rasna u ma nitħalltu ma ħadd iktar fid-dinja. Biex tkun melħ trid tkun imħallat, biex tkun dawl trid tkun dawl fejn hemm id-dlam. U dan hu wieħed mill-messaġġi kbar li joħroġ minn dan il-Vanġelu għeżież tiegħi li aħna l-Insara rridu nkunu Ġesu’ juża metafora oħra ‘l quddiem bħal ee, ma tiġinix il-kelma bħalissa bil-Malti ‘l yeast li hemm itella’ l-għaġna, il-ħmira li ttella’ l-għaġna sħiħa meta tkun qed tagħmel l-għaġna. Aħna rridu nkunu għeżież tiegħi mħalltin mad-dinja.

Ġesu’ lilna sejħilna mid-dinja biex ma nkunux bħad-dinja, ma nkunux bħal dawk li ma jemmnux imma mhux biex ninqatgħu minn magħhom, imma biex inkunu fil-qalba u dina nixtieq illi nenfassizawha ħafna llum il-ġurnata għax jista’ jkun li fi żminijietna aħna qed nirriskjaw illi nkunu nsara irtirati. Iritirati mhux fis-sens retired bil-pensjoni,

 • imma rtirati mix-xena pubblika,
 • mix-xena soċjali
 • u ninqaflu fis-sagristija,
 • ninqaflu fl-Adorazzjoni,
 • ninqaflu fil-Quddies,
 • ninqaflu fil-Lectio Group,
 • ninqaflu fil-Komunita’,
 • ninqaflu fil-Prayer meeting tagħna,
 • ninqaflu fil-Kunventi tagħna,
 • ninqaflu fil-Paroċċi tagħna,
 • ninqaflu rtirati hemm ġew.

Meta Ġesu’ qed jgħidilna rridu nkunu l-melħ tal-art, id-dawl tad-dinja. Aħna ma nistgħux inkunu Knisja li tinqata’ fiha nfisha u m’hijiex preżenti fil-qalba tad-dinja.

 1. Mela number 1 l-ewwel ħaġa rridu nirrealizzaw li ma nistgħux inkunu Nsara rtirati. Irridu nkunu Nsara qegħdin fil-qalba tad-dinja, fit-taħwid kollu tagħha dik number 1.
 2. It-tieni ħaġa li rrid ngħid hija noqgħodu attenti għaliex illum il-ġurnata hawn min hekk iridna bħala Nsara, hawn min hekk iridna. Hawn min jgħidilna, jippruvaw ibellgħuhielna, jew jippruvaw jagħtuna l-messaġġ u ġieli jagħtuna b’mod ċar ukoll ċerti persuni li isma’ ‘Inti oqgħod fis-Sagristija, int oqgħod fil-Knisja, ħu ħsieb l-affarijiet ta’ ġewwa tal-Knisja u ma għandek xejn x’taqsam ma’ dak li qed jiġri hemm barra fis-soċjeta’. Il-fidi tiegħek tħallihiex toqgħod tinfluenzak u bil-fidi tiegħek u x’temmen int toqgħodx timponi fuq l-oħrajn, iġgħaluna nemmnu dan it-tip ta’ diskors għeżież tiegħi. Imma dan mhux li qalilna Ġesu’. Ġesu’ qalilna rridu nkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.  

Mela t-tieni ħaġa noqgħodu attenti xi jbellgħuna u ma nibilgħuhiex għax mhux vera. Aħna l-verita’ mhux x’jgħidu n-nies, il-verita’ mhux x’jgħidu ma nafx min hu min hu, il-verita’ għalina x’jgħidilna Ġesu’ maħbubin tiegħi u Ġesu’ jgħidilna kunu fil-qalba tad-dinja u jien nixtieq nagħmlu dawn il-mistoqisjiet illum f’dal-Vanġelu.

 • Kemm aħna qegħdin fil-qalba tad-dinja?
 • U kemm fil-qalba tad-dinja qed inġibu d-dawl ta’ Kristu f’kull aspett?

U hemm ċerti aspetti li għandna bżonn bħala Nsara nkunu ħafna preżenti fid-dinja tallum mhux biex nimponu l-fidi tagħna, imma biex inkunu dawl ta’ Kristu fis-soċjeta’, dawl ta’ Kristu bil-konvinzjoni illi t-tajjeb jattira, li d-dawl jiġbed lejh. Fejn hemm il-kesħa u hemm daqsxejn nar in-nies ħa jmorru madwar in-nar biex jisħnu għeżież tiegħi. Id-dinja tagħna hija kiesħa! Id-dinja tagħna hija kiesħa fejn ħa jsibu l-imħabba vera, id-dawl vera n-nies se jinġibdu. Jien konvint minn din ‘il ħaġa. L-importanti li aħna nkunu fil-verita’, inkunu awtentiċi u hemm diversi areas li nħoss li aħna bħala Nsara llum il-ġurnata għandna bżonn inkunu preżenti u ma nemmnux il-gidba li ma għandniex inkunu preżenti jew għandna nagħlqu ħalqna u ma ngħidu xejn.

Insara fis-Settur Ekonomiku

Per eżempju għandna bżonn inkunu preżenti bħala Nsara fis-settur Ekonomiku biex inġibu d-Dawl ta’ Kristu fl-Ekonomija. Meta inti għandek Ekonomija li tkun ibbażata biss mill-qliegħ ta’ ċerta kapitalisti illi jridu biss ikabbru l-affarijiet tagħhom eċċ… askapitu tal-fqir u l-batut, in-Nisrani għandu jkun hemm hekk u jara kif jiddefendi l-fqir u l-batut u mhux li l-flus jiġu ġġenerati għal ftit nies u l-oħrajn jibqgħu jbatu. Is-sinjur isir iktar sinjur u l-fqir isir iktar fqir għax dik it-Trend qegħdin naqbdu għeżież tiegħi fid-dinja, il-fqir iktar fqir u s-sinjur iktar sinjur. Issa li Nisrani li miexi wara Ġesu’ jkun melħ tal-art u dawl tad-dinja f’dawn iċ-ċirkustanzi, b’daqshekk ma jfissirx li qed jagħmel xi politika, b’daqshekk ma jfissirx li għandu xi partit partikolari. Xejn minn dan qed jagħmel id-dmir tiegħu ta’ ċittadin Nisrani, għax iċ-ċittadin Nisrani huwa dak li jġib il-valuri tiegħu fil-ħajja ta’ kuljum. Għandna bżonn mela għeżież tiegħi fl-Ekonomija. Anke biex ikollna nies fl-Ekonomija b’valuri Nsara, anke f’kumpaniji.

 • Kumpanija per eżempju l-profitt tagħha x’inhuwa kemm ħa taqla’ flus?
 • Jew ma’ dak ħa tqies ukoll l-impatt fuq l-ambjent?
 • Ħa tqies ukoll l-impatt fuq il-ħaddiema?

Min hu imprenditur, Buisness man, ekonomista Nisrani jqies dan kollu. Ċertament jista’ ma jkunx Nisrani u jkollu anke dawn il-valuri well and good u jalla jkollna iktar, imma l-Insara żgur iridu nkunu preżenti f’dawn l-affarijiet. Li qed ngħid xi drabi aħna nistgħu nkunu kuntenti mmorru nitolbu l-Knisja eċċ… imbagħad ma rridux nbilgħu subgħajna f’dawn l-affarijiet u dan mhux tajjeb! B’mod speċjali l-lajċi mhux il-qassisin u l-patrijiet u s-sorijiet. Il-lajċi n-nies normali Nsara li rridu nkunu f’din id-dinja tax-xogħol b’valuri Nsara. Ċertament f’kull ma’ ħa ngħidu xi drabi ħa taqlaha, ħa jduru kontrik, ħa jindispinterpretawk, imma dan hu l-prezz li rridu nħallsu.

Insara fil-Qasam tal-Ambjent

L-istess ħaġa għeżież tiegħi għandna bżonn inkunu fl-ambjent. Issa llum għandna diversi movimenti ambjentalisti u jalla jkollna iktar pero’ n-Nisrani ma jistax ma jkunx favur ambjent sabiħ u ambjent b’saħħtu u n-Nisrani b’ambjent ma jifhimx biss il-ħolqien u l-ħdura imma l-ambjent kollu li aħna ngħixu fih li huwa anke l-mentalita’ u l-valuri eċċ… imma anke fejn tidħol direttament il-ħolqien aħna għandna bżonn inkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja. Nissapportjaw dak kollu li jsir jagħmlu min jagħmlu, aħna l-Insara ma għandux ikollna għax jagħmlu A u għax jagħmlu B. Aħna ma nimxu hekk l-Insara u lanqas mhux suppost nimxu hekk. Aħna t-tajjeb jagħmlu min jagħmlu, jagħmlu A jagħmlu B, jagħmlu C u jagħmlu D hu min hu huwa tajjeb u l-ħażin jagħmlu min jagħmlu hu ħażin. Imma fil-kwistjoni tal-ambjent aħna l-Insara ma rridux nibżgħu nkunu preżenti anke bħala Knisja maħbubin tiegħi.

Issa meta nidħlu b’dawn l-affarijiet hawn min ma jaqbilux u jgħidlek eee! Qed tissaportja dak il-partit, dak il-partit l-ieħor. Le! il-Knisja ma tagħmilx hekk għeżież tiegħi. Jekk il-valur huwa tajjeb jgħidu min jgħidu huwa tejjeb u għandna nissapportjawh. Jekk hu ħażin, jagħmlu min jagħmlu, jgħidu min jgħidu huwa ħażin. Imma fuq l-ambjent għeżież tiegħi għandna bżonn li nkunu preżenti fuq livelli differenti forsi l-maġġoranza tagħna nistgħu nagħmlu l-iktar affarijiet sempliċi.

 • Il-mod kif nidividu l-iskart fid-dar, kif inrabbu anke t-tfal tagħna.
 • Il-mod kif ma naħlux ikel u affarijiet għax dan ukoll huwa ħsara ambjentali għeżież tiegħi.
 • Il-mod kif nieħdu ħsieb l-annimali ħbieb tiegħi li ma jkollniex vjolenza fuq l-annimali u lanqas fuq il-bnedmin ee!

Għax xi drabi qed mmoru f’estrem xi drabi f’ċerti ċirkustanzi fid-dinja iktar qed ikollhom dritt l-annimali milli dritt it-trabi fil-ġuf per eżempju. Niddefendu id-dritt tal-annimali mbagħad noqtlu t-trabi bl-Abort, iġifieri qegħdin f’estremi. Pero’ ehe għanda wkoll naħdmu li ma jkollniex vjolenza fuq l-annimali għeżież tiegħi. Il-mod li ma nħammġux barra bħala Nsara dawn huma valuri tagħna. Jien ma nħammiġx barra, jien ma narmix barra għeżież tiegħi.

Insara fil-Qasam tal-Politika

Għandna bżonn fil-veru sens tal-kelma nkunu sensittivi għal dawn l-affarijiet. Għandna bżonn anke Nsara li jkunu preżenti b’mod tajjeb u ifhmuni b’mod tajjeb tgħidux dak mhux dak li mhux qed ngħid fil-politika għeżież tiegħi, mhux qed nitkellem minn politika partiġjana ta’ xi partit jew ieħor irrelevanti mhux fuq dak qed nitkellem. Nies li lesti jagħtu ħajjtihom fis-soċjeta’ għall-ġid komuni tas-soċjeta’

 • biex jibnu Komunita’, 
 • biex jibnu pajjiż ġust,
 • biex jibnu pajjiż li mibni fuq ir-Rule of Law,
 • biex jibnu pajjiż fejn kulħadd jista’ jipparteċipa,
 • biex jibnu pajjiż fejn id-drittijiet u d-dmirijiet ta’ kulħadd huma salva gwardjati u promossi,
 • biex jibnu pajjiż fejn m’hemmx diskriminazzjoni ma’ ħadd.

Għeżież tiegħi dawn huma valuri tagħna. Ok huma wkoll il-valuri wkoll tad-demokrazija imma l-valuri joħorġu wkoll anke mill-Vanġelu. Li aħna bħala Nsara ma nistgħux noqgħodu lura rridu nkunu preżenti f’dawn ir-realtajiet anke f’realtajiet politiċi tagħna bil-valuri Nsara tagħna ħbieb tiegħi.

 • Dan ifisser xi drabi li jippersegwitawk,
 • ifisser xi drabi li jħammġuk,
 • ifisser li xi drabi jittimbrawk,
 • ifisser xi drabi jgħidu dak li inti ma għedtx ee!

Imma dan ifisser li tkun melħ tal-art u dawl tad-dinja li nkunu fil-qalba ta’ dan kollu għeżież tiegħi.

Insara fil-Qasam tad-Divertiment

Settur ieħor li għandna bżonn inkunu preżenti bħala Nsara biex inkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja huwa s-settur tad-Divertiment. Ftit nisimgħuha dina s-settur tad-Divertiment. Jiena noħlom li jkollna nies kapaċi li joħolqu divertiment tajjeb. Ħafna drabi noqgħodu ngorru għaż-żgħażagħ tagħna fejn imorru u x’jagħmlu ma rridx nsemmi postijiet għax jien ma rrid nittimbra ‘l ħadd u xejn. Imma xi drabi ħbieb tiegħi jekk id-divertiment ikun monopolju ta’ ftit nies, ta’ ftit kategoriji ta’ nies li jinteressahom mhuwiex il-well being taż-żgħażagħ tagħna li jkollhom ri-kreazzjoni onesta u diċenti u li jieħdu pjaċir jistrieħu, għax ngħiduha kif inhi l-bniedem għandu bżonn jistrieħ anke fil-Weekend wara ġimgħa studju u xogħol eċċ.. imma meta l-postijiet tad-divrtiment l-importanti l-Buisness li jsir u allura l-alkoħol u allura t-taħwid sesswali, u allura noħolqu l-opportunitajiet kollha u warajhom hemm biss flus!, Flus! Flus! Flus! U korruzzjoni allura ħbieb tiegħi jekk id-divertiment se jaqa’ f’idejn dawn in-nies sorry xi rridu nippretendu?

Jekk inti kapaċi toħloq divertiment alternattiv, divertiment b’saħħtu

 • għaż-żgħażagħ,
 • tfal,
 • koppji,
 • adulti,
 • koppji miżżewġin,
 • ambjent ta’ familja

għamlu jekk il-Mulej tak dan id-don, jekk tak il-flus li tista’ tagħmilha, jekk tista’ tiftaħ stabbilimenti b’dan il-mod għamilha għandna bżonn divertiment sann, tajjeb, fejn mhux inħallu kollox għaddej. Aħna għandna idea ta’ divertiment illum il-ġurnata mimli droga kullimkien. Droga l-problema ta’ min ma għandux problemi biex tieħu l-Buzz tagħha. Mhux li kien ikollna nies ta’ stabbilimenti li jiddeċiedu illi jeħduha kontra, imma xi drabi jgħidlek imma eee! Nitlef ix-xogħol jiġu inqas, immorru x’imkien ieħor. Għalhekk għandna nies b’valuri Nsara li ma jibżgħux iħallsu l-prezz imma alinqas qed joffru alternattiva għal min irid u għal min jixtieq għeżież tiegħi. Għandna bżonn hekk din il-preżenza anke fil-qasam tad-divertiment.

Insara fil-Qasam tal-Isport

Għandna bżonn preżenza Nisranija fil-qasam tal-Isports. Għandna bżonn nies li huma melħ tal-art u dawl tad-dinja fil-qasam tal-Isports ħbieb tiegħi. L-Isport huwa xi ħaġa sabiħa, issa jien mhux l-iktar bniedem sportiv li jeżisti żgur li le, imma nammira lil min kapaċi jkun f’dan il-qasam. Nammira lil min jieħu ħsieb lilu nnifsu u għandna bżonn il-valuri Nsara wkoll fl-Isports. Għaliex? għax xi drabi anke l-Isports inħammġuh qegħdin għeżież tiegħi. Meta nsibu korruzzjoni finanzjarja fl-Isports ma għandux ikun u min hu Nisrani u qed jagħmel dawn l-affarijiet trid tindem u titbiddel ma tistax tibqa’ tagħmel hekk. M’intix melħ tal-art, m’intix dawl tad-dinja ssir il-melħ li jaqta’ kif jgħidilna Ġesu’ li ma tibqa’ tajjeb għalxejn. Jekk int Nisrani ma tistax tgħix din l-ipokrezija, din il-ħajja doppja, fil-Knisja mod u fl-Isports mod ieħor u fl-oqsma kollha li qed nitkellem. Għandna bżonn nies b’valuri fl-Isports mhux biss għall flus li ħafna drabi jew xi drabi l-Isports jiġi ridott, imma anke għall-valur sħiħ tal-bniedem li xi drabi nistgħu nirriskjaw li f’ċerta Sports anke l-ġisem tagħna jsir kult fih innifsu u kollox idur madwar ġisimna għeżież tiegħi l-exercise eċċ… allura tajjeb imma meta dak jieħu over realtajiet oħra l-kumunikazzjoni, iż-żwieġ, il-familja, it-talb u l-exercise ssir kollox għandna problema. Għandna bżonn għeżież tiegħi kif nittrenjaw lilna nfusna. Nies li huma verament b’valuri Nsara imma fil-qalba tad-dinja ħa jkunu ta’ dawl mhux biex nagħmlu lil kulħadd bħalna neċċessarjament imma biex noffru alternattiva, biex inkunu ta’ dawl.

Insara fil-Qasam tal-Edukazzjoni

L-istess fil-qasam tal-Edukazzjoni maħbubin tiegħi. Aħna għandna skejjel tal-Knisja hawn Malta, imma xi drabi għaliex irridu nies immorru fi skejjel tal-Knisja? Għaliex it-tfal nibgħatuhom hemmhekk? Għaliex hemm edukazzjoni aħjar minn tal-gvern ma nidħolx jekk hux veru jew le għax mhux kompetu tiegħi, pero’ fil-każ hija raġuni żbaljata ta għax l-edukazzjoni għandna tkun tajba għal kulħadd, għal kulħadd. Sew għal min hu fi skola u sew għal min hu f’oħra. Jekk aħna nemmnu fl-iskejjel tal-Knisja nemmnu għax hemm ċerta valuri, għax hemm ċerta ethos, għax hemm ċerta kultura, għax hemm ċerta tgħallim, ċerta twemmin. Dak li għandu jattirana l-bqija l-iskejjel tal-gvern, l-iskejjel tal-Knisja, l-iskejjel tal-privat kollha għandu jkollhom livell tajjeb għax it-tfal tagħna ma għandux ikollhom distinzjoni għeżież tiegħi. It-tfal tagħna kollha ħaqqhom l-aħjar livell t’edukazzjoni u m’hemmx tal-gvern, u m’hemmx tal-Knisja, u m’hemmx tal-privat. Jekk irridu nagħmlu għażla għall-iskejjel tal-Knisja għax inkunu mmotivati minn valuri partikulari li mhux neċċessarjament insibuhom fi skejjel tal-gvern u fi skejjel tal-privat, imma mhux minħabba livelli differenti t’edukazzjoni. Dik hija mentalita’ żbaljata. Uliedna kollha jistħoqqilhom l-aħjar u l-istess maħbubin tiegħi. Imma għandna bżonn nies li huma fl-edukazzjoni b’sens Nisrani ta’ vera biex jgħaddu l-valuri vera tal-Vanġelu, il-valuri vera umani, il-valuri vera ta’ Kristu, il-valuri tal-Knisja.

Insara fil-Qasam tas-Saħħa

Dawn huma oqsma wħud milli semmejt għeżież tiegħi. Għandna bżonn iktar anke il-qasam tas-Saħħa għandna bżonn nies li huma Nsara fil-qasam tas-Saħħa għax il-qasam tas-Saħħa ħafna drabi jimxi illi dak li x-xjenza hu possibli allura nagħmluh. Mentri mhux kull ma’ x-xjenza tgħidilna hu possibli hu moralment, ettikament, reliġjożament tajjeb. U għandna bżonn nies b’viżjoni Nisranija, b’valuri vera Nsara umani li jistgħu jagħtu direzzjoni dak li huwa possibli xjentifikament. Li mhux kull ħaġa lix-xjenzati jgħidulna tista’ ssir we go for it u nagħmluha. Hemm limitu għeżież tiegħi ta’ dak li aħna nistgħu nagħmlu anke xjentifikament. Aħna il-liġi morali b’dak li hu tajjeb u b’dak li hu ħażin u għandna bżonn inkunu preżenti. Immaġinaw dawn l-oqsma kollha kieku aħna ma nkunx preżenti fihom, dawn l-oqsma kollha u aħna naqbdu u nitilquhom għal riħhom għeżież tiegħi. Mhux għax bħala Nsara rridu xi kontroll fuqhom le! il-Knisja mhijiex xi stituzzjoni li timmanipula dawn l-affarijiet fil-pajjiż tkun żbaljata jekk tkun hekk. Il-Knisja hija qaddejja, in-Nisrani huwa melħ u dawl li jrid ikun fil-qalba ta’ dan kollu mhux biex joqgħod jiġġudika dawn l-affarijiet kollha, imma biex fihom hu jista’ juri d-Dawl tal-Mulej, jista’ juri l-Wiċċ vera t’Alla, jista’ jkun Melħ tal-art, Dawl tad-dinja jagħti alternattiva differenti li hija mibnija fuq il-verita’ tal-Kelma t’Alla li hija l-ikbar ġid tal-bniedem.

Dan hu s-sabiħ għeżież tiegħi mhix faċli li nkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja. Li nkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja tfisser li xi drabi ħa naqilgħuha pero’ it’s worth it! Għax jekk dak li nagħmlu nagħmluh bi mħabba vera għall-bniedem, Ġesu’ għall-bniedem ma ssallabx fuq is-Salib? Min irid jimxi wara l-Mulej u jkun melħ tal-art u dawl tad-dinja bħalu, għax Ġesu’ qalilna: ‘Jiena d-Dawl tad-dinja’ u ħin minnhom qalilna llum: ‘Intom id-dawl tad-dinja.’ Ħafna drabi rridu nkunu Dawl imsallab, Melħa msalba. Hemm hekk postna għeżież tiegħi pero’ jekk għandna l-imħabba ma naqtgħux qalbna u dak li nagħmlu nagħmluh b’motivazzjonijiet tajba. U biex jgħinna nagħmlu dan għandna bżonn nitolbu, għandna bżonn il-Qawwa t’Alla, għandna bżonn il-Grazzja t’Alla.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Ferħ Nisrani

It-Tnejn, 6 ta’ Diċembru 2016: Riflessjoni dwar Mt 5: 1-12. (Ir-4 Ħadd matul is-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi, u nilqagħkom fostna għal darb’oħra għal dan il-programm illi hekk sejjer iwassalna ħalli aħna nkomplu nisimgħu l-Kelma t’Alla fil-ħajja tagħna, inkomplu nħalluha tkun għajn ta’ tiġdid f’ħajjitna.

Nixtieq insellem mill-qalb lil dawk kollha li jkunu qegħdin isegwu illi forsi mhux dejjem inkunu konxji tagħhom u mhux dejjem ikollna kuntatt magħhom b’mod partikulari l-priġunieri u lill-morda. Huma żewġ kategoriji ta’ persuni illi naf li tkunu qegħdin isegwu. Il-priġunieri għax meta niġi narakom naf li tgħiduli li tkunu qegħdin isegwu l-programm u anke l-morda fl-isptarijiet, il-morda fid-djar tal-anzjani, il-morda li jgħixu waħedhom jew ma tantx joħorġu, ok hemm ħafna aktar nies ta li jkunu qegħdin isegwu, imma dawn huma żewġ kategoriji li llum xtaqt insellem u nsellem mill-qalb. Irrid ngħidilkom biss illi m’intomx minsija għandkom l-ispazju tagħkom anke fil-moħħ tagħna u fil-qalb tagħna u anke f’dan il-mument hawnhekk. Ejjew napprezzaw u ma nieħdu lil ħadd forgranted fil-mixja ta’ ħajjitna.

Illum għeżież tiegħi l-Kelma li sejrin naqraw hija Kelma importanti ħafna. Għalina l-Insara, għalina li mexjin wara Ġesu’, aħna li aħna dixxipli tiegħu hija Kelma li hija biex ngħidu hekk waħda mill-kolonni, mill-pilastri li jagħtina Identity kit, ID qisha l-ID Card tagħna l-Insara. Ħa naqraw il-Vanġelu hekk imsejjaħ tal-Beatitudnijiet żgur illi smajtuhom xi darba jew oħra u wara nirriflettu daqsxejn ftit dwarhom. Dawk minnkom li għandkom il-Vanġelu qrib tagħkom u dejjem inħeġġiġkom li jkollkom il-Kelma t’Alla qrib tagħkom, naf uħud li tagħmluha bis-serjeta’ dejjem bil-Bibbja lesta qabel il-programm ħalli ssegwu magħna u tihighlightjaw, tagħmlu underline, tiktbu, tieħdu xi nota hekk għandna nagħmlu ħalli l-Kelma t’Alla tkun dejjem friska f’ħajjitna. Sibu l-Vanġelu ta’ San Mattew Kapitlu 5, l-ewwel tnax il-vers. Mela Mattew Chapter 5  minn vers 1 sa vers 12.

Kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

“Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ’l Alla.

Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom.”

Din il-Kelma għeżież tiegħi hija nerġa’ ngħid Kelma ħafna importanti għalina. Ejjew nieħduha biċċa, biċċa u naraw anke l-kuntest li fiha Ġesu’ qiegħed jagħtina din il-Kelma.

L-ewwel ħaġa dawn l-ewwel tnax il-vers fil-Vanġelu ta’ San Mattew huma parti minn kapitlu 5, 6 u 7. F’San Mattew għandna 5 diskorsi prinċipali li Ġesu’ jagħmel u l-ewwel diskors daqsxejn ftit twil 3 kapitli propju huwa d-diskors ta’ Ġesu’ li huwa Mose’ l-ġdid li qed jagħti l-liġi l-ġdida lill-poplu l-ġdid t’Alla.

Għandna dan il-parrallel għeżież tiegħi bħalma Mose’ tela’ fuq l-muntanja biex minn hemmhekk ta l-poplu l-Kmandamenti, l-għaxar Kmandamenti. Ġesu’ hawnhekk jgħidilna tela’ fuq muntanja, imbagħad jgħidilna Ġesu’ li qagħad bilqiegħda, qagħad bilqiegħda hija l-pożizzjoni li r-Rabbi kien jieħu biex jitkellem b’awtorita’. Aħna llum il-ġurnata jekk tagħtu kas il-Papa forsi narawh fil-Quddies fuq t-T.V. Xi drabi mhux dejjem imma xi drabi jippriedka bilqiegħda l-Papa, għaliex hija s-sinjal tal-awtorita’ li hi t-tradizzjoni Lhudija illi dak li jgħallem kellu.

Imbagħad resqu lejh id-dixxipli tiegħu, mela din hija Kelma li Ġesu’ mhux qed jagħtiha lil kull bniedem imma qed jagħtiha lil dawk li mexjin warajh u dan huwa dettal ħafna importanti. Dan id-diskors li ħa nagħmlu llum, id-diskors kollu li ġej fil-Vanġelu, Ġesu’ ma jgħidux lil kulħadd, imma Ġesu’ jgħidu lid-dixxipli tiegħu. Iġifieri lil dawk illi għamlu d-deċiżjoni f’ħajjithom, lil dawk li għamlu għażla fil-ħajja tagħhom, li jimxu bis-serjeta’ wara Ġesu’ u li jiddependu mill-qawwa tiegħu. Dawn iż-żewġ affarijiet għeżież tiegħi. Li tkun dixxiplu ta’ Ġesu’ jfisser li int għamilt għażla li ħa timxi warajh fuq il-passi tiegħu, fuq it-tgħallim tiegħu u għamilt għażla li tiddependi fuq il-qawwa tiegħu mhux fuq il-qawwa tiegħek. Jekk dawn it-tnejn, it-tnejn flimkien għax int jista’ jkun li tgħid jien irrid nimxi wara l-Mulej imma bil-qawwa tiegħi, allura dejjem tħossok li m’intix kapaċi bla, bla, bla… jekk dawn it-tnejn m’humiex flimkien id-deċiżjoni li nimxu warajh, li Hu l-gwida tagħna, hu l-leader tagħna, Hu l-mexxej tagħna, u li huwa wkoll il-qawwa tagħna li mhux biex nisma’ li jgħidli, imma nitlob il-qawwa tiegħu biex nagħmel li jgħidli, dan id-diskors ma jinftehimx.

Dan huwa diskors li Ġesu’ se jgħid lid-dixxipli tiegħu għalhekk min mhux dixxiplu tal-Mulej dan id-diskors jista’ jħawwdu, dan id-diskors jista’ jattirah, jiġbdu imma ma jsibx il-qawwa li jgħixu għax ma jkunx hemm il-grazzja t’Alla. Dan id-diskors jista’ jarah saħansitra bla sens għeżież tiegħi għax naraw li dan Ġesu’ se jaqleb il-wires ta’ moħħna u forsi anke jekk aħna mexjin warajh insibuha diffiċli, aħseb u ara jekk ma nkunx mixja warajh. Pero’ tinsewx dan id-diskors huwa kollu li jrid jibni fuq il-qawwa t’Alla fina.

Dan id-diskors aktar milli huwa kliem biex Ġesu’ jgħidilna x’għandna nagħmlu huwa diskors li jurina Alla xi jrid jagħmel hu ġewwa fina. Dan id-diskors huwa daqsxejn ftit kumplimentari jew bil-maqlub ħuduha kif tridu tal-Kmandamenti. Il-Kmandamenti jgħidulek x’ma għandekx tagħmel: La Toqtolx!, La Tisraqx!, La Tiżnix! X’ma għandekx tagħmel.. La tixtieqx nisa u rġiel tal-oħrajn, La tieħux affarijiet tal-oħrajn, La tixhidx fil-falz. X’ma għandekx tagħmel u ċertament dak jibqa’ validu. Pero n-Nisrani ma jieqafx hemmhekk. Il-ħajja Nisranija m’hijiex x’ma għandekx tagħmel fl-aħħar mill-aħħar naħseb anke min ma jemminx ma għandux jixhed fil-falz fil-Qorti. Anke min ma jemminx ma għandux jisraq, ma għandux joqtol, ma għandux jieħu nisa u rġiel tal-oħrajn, ma għandux jieħu affarijiet tal-oħrajn. Il-Kmandamenti jgħidulna x’ ma għandniex nagħmlu. Il-ħażen li ma għandniex nagħmlu. Dal-Vanġelu tallum il-beatitudnijiet jgħidilna kif aħna rridu nkunu. Hemm differenza kbira! Mhux il-ħażen li ma għandekx tagħmel imma kif Alla jridek, kif Alla jixtieqek. Aktar minn hekk Alla xi jrid jagħmel fik. Il-grazzja t’Alla, il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu xi jrid jagħmel fina għeżież tiegħi.

Issa ħafna drabi wħud minna qisna għadna taħt it-Testment il-Qadim. Anke per eżempju l-Qrar tagħna, l-indiema tagħna dejjem il-kejl tagħha huwa l-Għaxar Kmandamenti mentri rridu nikbru u nitgħallmu li l-kejl tagħna bħala Nsara jrid ikun il-Beatitudnijiet ċioe’ tan-nies li huma mimlija b’Alla, ta’ dawk li jridu jħallu lil Alla jaħdem ġewwa fihom. U x’inhija l-ewwel, ħa nippruvaw induruhom kollha jekk inlaħħqu għaliex nistgħu nagħmlu programm fuq kull wieħed minnhom pero’ huma sbieħ u bellezza meta nifhmuhom.

L-ewwel ħaġa Ġesu’ jgħid: huma Henjin… Din ħa nsibuha kompletament Henjin jew Imbierka fi traduzzjoni oħra tgħidilna jew ferħana. Il-kelma Hieni fil-Bibbja tfisser dawn l-affarijiet kollha:

 • Imbierek minn Alla,
 • mimli bil-preżenza t’Alla,
 • mimli bl-Ispirtu s-Santu,
 • Alla huwa miegħek,
 • Alla qed jaħdem fik,
 • inti mbierek mill-Mulej.

Dan tfisser li huwa Hieni b’xi mod idur kollox mal-fatt li Alla qed jaħdem fik, Alla huwa miegħek u jgħidilna: Henjin l-ewwel ħaġa l-foqra fl-Ispirtu għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. Il-Beatitudnijiet huma kollha hekk. L-ewwel Hieni ngħidulhom Beatitudnijiet għaliex bil-Latin propju hija l-kelma Beati fil-bidu fit-traduzzjoni mhix Maltija ovjament imma għalhekk huma Beati, Beati, Beati… Dejjem ħa jkollna Hienja għal xi ħaġa u l-konsegwenza tagħha x’inhi.

Henjin il-foqra fl-Ispirtu għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet

Issa l-ewwel waħda hija Hienja l-fqar fl-Ispirtu, il-konsegwenza x’inhi? Għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. Issa l-probabilta’ li dil-ħaġa mhux ħa tifhmuha, allura ħa nispjega daqsxejn ftit x’inhija. Il-fqar fl-Ispirtu x’inhuma u min huma għeżież tiegħi? Il-fqar fl-Ispirtu huma kategorija fit-Testment il-Qadim, fil-Bibbja ta’ grupp ta’ nies li ħafna drabi huma grupp żgħir, mhux grupp kbir u għalhekk id-dixxipli ta’ Ġesu’ ħafna drabi huma ‘il ftit jgħidulhom l-Anawim. Insew il-kelma huwa l-grupp ta’ dawk li huma verament rashom baxxuta quddiem Alla. Dawk li jafu b’ mod sempliċi jiddependu minn Alla. Din hija t-top 1 tan-Nisrani. In-Nisrani, il-Hieni, l-Imbierek huwa dak li jaf jiddependi minn Alla huwa fqir fl-Ispirtu. Ġesu’ għalhekk qalilna: ‘Jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.’ Għax it-tfal iż-żgħar x’inhi l-karatteristika tagħhom? Li jiddependu mill-ġenituri. Aħna forsi din ftit li xejn inqisuh bħala nuqqas, dnub fil-ħajja tagħna li jien ma niddependix minn Alla. Il-maqlub hija s-suppervja li jien niddependi minni nnifsi. L-ewwel ħaġa hija d-dipendenza minn Alla. Il-fiduċja totali f’Alla, it-tama tagħna f’Alla. In-Nisrani huwa dak li ma jiddependix fuqu nnifsu, li ma jafdax fih innifsu, ma jafdax f’min jaf, għax jien naf lil dak ta.. Aħna l-Maltin kemm aħna għaliha din ta għax jien issa nkellimlek lil xi ħadd jiena nirranġaw.. u int taf lil xi ħadd li jista’ jitkellem.. kemm inbatu minna din għeżież tiegħi fis-soċjeta’ tagħna.

In-Nisrani huwa dak li moħħu mistrieħ mhux b’min jaf imma moħħu mistrieħ b’Alla għeżież tiegħi. U din hija xi ħaġa illi mhux faċli ee! Li t-tama tiegħek mhuwiex il-bniedem, li t-tama tiegħek huwa Alla l-Imbierek anke fil-Knisja mhix faċli għax anke fil-Knisja xi drabi liema qaddis taf, liema Isqof taf, liema Kappillan taf, liema Qassis taf, liema Kardinal ta, jekk intix ħabib tal-Papa ee! Faċilment induru hekk it-tama tagħna anke fil-Knisja jkun il-bniedem mentri fil-verita’ fil-Knisja trid tkun suppost per eċċellenza, ċara li t-tama tagħna hija f’Alla u mhux fil-bnedmin, anke l-bnedmin tal-Knisja stess maħbubin tiegħi. Aħna nistgħu nonqsu fil-Knisja billi t-tama tagħna tkun f’xulxin, f’xi awtorita’ li jiena naf u mhux f’Alla l-Imbierek.

Għandna bżonn dan il-faqar fl-Ispirtu anke fil-Knisja ħbieb tiegħi, għandna bżonn dan il-faqar din d-dipendenza fuq Alla fil-mumenti iebsa, fil-mard, fit-tbatija, fl-imwiet, fil-kriżijiet, fil-kriżi finanzjari, fil-problemi tat-tfal, fil-problemi taż-żwieġ niddependu minnek Mulej. Dawn huma l-foqra fl-Ispirtu għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. Min hu fqir fl-Ispirtu x’se jirċievi? Ġesu’ ma jgħidx min hu fqir fl-Ispirtu ma għandux problemi, min jiddependi fuq Alla ma għandux inkwiet le! Tiegħu hija s-Saltna t’Alla. Is-Saltna t’Alla fi ftit kliem huwa Ġesu’ stess għeżież tiegħi. Alla fejn isaltan, il-persuna ta’ Kristu. Ċioe’ jekk int tiddependi minn Alla r-reward kbir tiegħek taf x’inhu? Alla innifsu. WOW!! WOW!! Il-bniedem li verament iħobb ‘l Alla din taffaxxinah. Għalhekk għedtilkom il-Beatitudnijiet mhumiex ta’ kulħadd, ta’ min ma jridx jaf b’Alla. Dawn fil-Vanġelu ta’ min irid ikun ħabib t’Alla, ta’ min irid ikun qrib Ġesu’, ta’ min irid qalbu tkun mimlija verament bil-Mulej. Jekk int tiddependi minnu dak li ħa tirċievi huwa Huwa stess.

Issa jekk aħna għeżież tiegħi, aħna ninqdew b’Alla u mhux irridu ‘l Alla. Ninqdew b’Alla għall-kuntentizza tagħna, ninqdew b’Alla għas-suċċessi tagħna, ninqdew b’Alla biex nirranġaw il-problemi tagħna. Aħna nkunu fiċ-ċentru allura ma nirrealizzawx mhux importanti dil-ħaġa, imma l-bniedem li jrid lil Alla jkun fiċ-ċentru jifhem li jrid jiddependi minnu, u Alla meraviljuż ee! Min jiddependu minnu Alla jagħtih lilu nnifsu u din hija, din hija kbira. Din hi r-raġuni għalfejn jiena u int konna maħluqa. Jiena u int konna maħluqa biex Alla jgħammar fina. Kbira ta! Biex Alla jkun tiegħek. Kbira! Biex int tkun tiegħu u  biex hu jkun tiegħek, it-tnejn li huma, biex jiena nkun tal-Mulej u l-Mulej ikun tiegħi. Imma ċ-ċavetta hija li jiena nkun fqir niddependi minnu. U l-ewwel Beatitudni din l-ewwel waħda hija ċ-ċavetta għall-Beatitudnijiet kollha.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b’wirthom l-art

It-Tieni waħda Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b’wirthom l-art għeżież tiegħi. Din għandha background anke fit-Testment il-Qadim. Li jkonna qalbna ħelwa l-ewwel ħaġa li nkunu bħal Ġesu’. Għaliex? Ġesu’ mhux hekk qalilna? Ixbhu lili għax jien ta’ qalb ħelwa u umli? Dil-ħlewwa l-manswetudni li Dun Ġorġ Preca għeżież tiegħi qaddis sabiħ Malti, das-saċerdot qaddis fi żminijietna, it-tieni Missier tagħna fil-fidi wara San Pawl sejjaħlu l-Papa Ġwanni Pawlu. Għeżież tiegħi l-ħlewwa li nkunu bħal Mulej u jgħidilna li jekk għandna din il-ħlewwa f’qalbna allura jkollna bil-wirt tagħna l-art. L-art mhux qed jirreferi għall-art ta’ din id-dinja ee! Fit-Testment il-Qadim il-poplu Lhudi kien imwiegħed Art t’Iżrael li hija art ta’ din id-dinja. Pero’ fit-Testment il-Ġdid il-wegħdiet t’Alla ssiru fuq il-livell Spiritwali mhux fuq livell materjali u nieqfu hemm. L-art li qed jitkellem minna hija l-ġenna, dik hija l-art vera tagħna u l-ġenna huwa Alla nnifsu fl-aħħar mill-aħħar li hija r-relazzjoni perfetta m’Alla. Mela jekk inkunu fqar fl-Ispirtu, niddependu minn Alla l-ħlas tagħna huwa Alla. Jekk aħna nkunu ta’ qalb ħelwa, aħna se nirtu lil Alla għeżież tiegħi. Araw kif kollox qed iwassal x’inhu l-ferħ vera? X’inhu dak li jagħmilna imberkin, ferħana vera? Huwa l-preżenza tal-Mulej fil-ħajja tagħna, il-ħlewwa.

Ejjew naraw għeżież tiegħi kemm għandna bżonn il-ħlewwa tal-Mulej, issa l-ħlewwa tal-Mulej, li nkunu ħelwin bħal Ġesu’ ma jfissirx illi xi drabi ma nkunux sodi ee! Ma jfissirx xi drabi ma nċaqċaquhiex lil xi ħadd, ma jfissirx illi kliemna jkun sieq ‘l hemm u sieq ‘l hawn. Li nkunu ħelwin ma jfissirx li kollox jgħaddi, li kollox xejn m’hu xejn, li t-tajjeb isir ħażin u li l-ħażin isir tajjeb għeżież tiegħi ma jfissirx hekk. Li tkun ħelu anke fi kliemek ifisser illi xi kultant taqta’ fil-laħam il-ħaj. Ġesu’ l-istess li qalilna ta’ qalb ħelwa u umli lill-Fariżej għajjarhom ipokriti qallhom il-verita’. Iġifieri l-ħlewwa mhix il-ġuġu, mhux il-ħlewwa tal-ġuġu. Hi ħlewwa li anke meta tgħid il-verita’ inti ma tridx tweġġa’ inti tixtieq il-ġid tal-persuna l-oħra fil-kliem tiegħek, fil-qalb tiegħek, fis-sentimenti tiegħek.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-Ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-Ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin. Anke dil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja għandha ġiex livelli. Il-ġustizzja one l-Ġustizzja ‘l mod kif nifhmuha b’mod normali. L-Inġustizzji li aħna naraw fid-dinja għeżież tiegħi u għandna Inġustizzji fuq livelli differenti. Sfortunatament għandna anke Inġustizzji fil-Qrati, Inġustizzji fejn suppost isir Ġustizzja. Mhux l-ewwel darba li nisimgħu ċirkustanzi ta’ korruzzjoni fil-Qrati madwar id-dinja kollha għeżież tiegħi. Il-post fejn suppost isir Ġustizzja ssir Inġustizzja, min suppost jagħmel Ġustizzja jagħmel Inġustizzji. Dawn l-Inġustizzji nistgħu nsibuhom anke fil-Knisja, fil-Komunita’ Nisranija sfortunatament għeżież tiegħi, nistgħu nsibuhom fil-familji tagħna, nista’ nagħmilhom jien l-ewwel wieħed, nistgħu nsibuhom fil-Komunitajiet tagħna. Imma Ġesu’ qed jgħidilna hawnhekk inkunu bil-ġuħ u bil-għatx għall-ġustizzja. Imma l-Ġustizzja mhijiex biss biex ngħidu hekk il-ħaqq ta’ kif nifhmu b’mod normali. Il-Ġustizzja hija kelma oħra anke għall-Qdusija fil-Bibbja. Il-qdusija li huwa Alla nnifsu, li aħna nkunu bil-ġuħ u l-għatx għal Alla. Ġuħ u għatx għal Alla u kif ħa nkunu mxebbgħin? Billi Alla jagħtina lilu nnifsu.

Għandna tant Salmi fit-Testment il-Qadim jgħidulna: ‘Ruħi bil-għatx għalik O Alla tiegħi, meta niġi u nara wiċċ Alla?’ Hekk meta ħa naqta’ dan l-għatx li jiena għandi għal Alla? Aħna rridu nkunu mġewwħin u bil-għatx għall-Mulej. Ġesu’ jgħidilna: ‘Min hu bil-għatx, jiġi għandi.’ It-Testment il-Qadim Iżaija jgħidilna: ‘Min hu bil-għatx u bil-ġuħ jiġi u jiekol u jixrob b’xejn.’ Għeżież tiegħi għaliex Alla biss jista’ jaqtgħalna l-għatx vera, għall-Paċi vera, għall-Imħabba vera fil-ħajja tagħna.

Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena

Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Għeżież tiegħi hija Beatitudni oħra daqshekk sabiħa. Jekk trid issib Ħniena t’Alla; ħenn! Ma nippretendux li nsibu l-Ħniena t’Alla u aħna nurux ħniena ta. Il-Mulej qalilna: Bl-istess kejl jitkejjel lilkom, li tkejjlu intom jitkejjel lilkom. Xi kultant dan il-kliem ma tantx joġgħobna ta’ Ġesu’. Aħna l-Mulej iriduh ħniena magħna, Ħniena u mal-oħrajn Ġustizzja. Eee! Ħafna drabi hekk fejn nidħlu aħna d-dnub tagħna, in-nuqqasijiet tagħna, u rridu l-Mulej iħenn għalina imma mbagħad tal-oħrajn imbaltulhom u naqlagħulhom u niġġudikawhom u nperċuhom. Ħniena magħna u Ġustizzja mal-oħrajn, pero’ l-Mulej qed jgħidilna jekk aħna nuru ħniena, aħna nsibu l-Ħniena t’Alla għeżież tiegħi. Mhux għax Alla jpattiha jew jivvendika ruħu, imma l-bniedem li ma jurhiex ħniena jagħlaq qalbu għall-istess Ħniena t’Alla fil-veru sens tal-kelma, għax meta inti tagħlaq qalbek għall-oħrajn tagħlaq qalbek għall-Mulej. Meta inti ma tħennx mal-oħrajn u Ġesu’ qalilna: ‘Kull ma’ tagħmlu mal-oħrajn tagħmluh miegħi.’ Allura li ma nagħmlux mal-oħrajn ma nagħmluhx miegħu. Aħna nkunu qegħdin inwarrbuh, imma kemm hija sabiħa din l-istil li anke dil-Kelma hekk illi jekk aħna nuru ħniena għandna l-garanzija li ħa nsibu l-Ħniena t’Alla fil-ħajja tagħna. U aħna nuru ħniena għaliex Alla huwa ħanin mhux biex Alla jkun ħanin. Għax huwa Missier il-Ħniena u Alla ta’ kull Faraġ.

Ejjew insibu l-mumenti kollha b’mod speċjali nipprattikaw l-Opri tal-Ħniena, il-Ħniena fuq livell materjali u l-Ħniena fuq livell Spiritwali.

 • Tilqa’ ‘l barrani,
 • titma’ lil min hu bil-ġuħ,
 • tlibbes lil min hu għarwien,
 • iżur lil min hu l-Ħabs,
 • iżur lil min hu marid.
 • Li tagħti parir tajjeb,
 • li tgħin lil min hu ħosbien,
 • li tgħallem lil min ma jafx,
 • li titlob għall-ħajjin,
 • titob għall-mejtin.

Dawn huma wħud mill-Opri tal-Ħniena li aħna msejħin sabiex ngħixu u jekk nuru ħniena nsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla. Is-safa tal-qalb m’għandhiex x’taqsam ma’ xi dnubiet fejn naf jien Sesswali li nkunu ħielsa minnhom dik ukoll imma s-safa tal-qalb, is-safa hija li qalbek ma għandha l-ebda xemgħa, ma għandha xejn, ma għandhiex ipokrezija, li qalbek hi fil-Verita’. Li tfittex ‘l Alla fil-Verita’, li tagħmel kollox kif kien jgħid Dun Ġorġ Preca b’Intenzjoni retta. Li inti verament tfittex illi f’kollox tagħmlu għal Alla, għall-Glorja t’Alla, għall-ġid tal-oħrajn

 • mhux biex tinqeda bik infisek,
 • mhux għas-sodisfazzjon personali tiegħek,
 • mhux biex tipromovi lilek inifsek,
 • mhux biex tinqeda bil-fqir u l-batut biex inti tħossok tajjeb li qed tagħmel xi ħaġa tajba, le imma b’Imħabba ġenwina.
 • Mhux biex isir popolari biex tkun fuq l-Aħbarijiet,
 • biex kulħadd iċapċaplek,
 • biex taqla’ xi medalja,
 • biex joqgħodu jitkellmu tajjeb fuqek,

mhux għalhekk għeżież tiegħi. Imma li nagħmlu nagħmluh għall-Mulej u għall-oħrajn u allura anke jekk ħadd ma jaf bil-ġid li qed tagħmel. Il-qalb safja li f’kollox tfittex lil Alla u mhux lilna nfusna. Huma jaraw ‘l Alla biex tara lil Alla trid tkun safi bħalhom, imma WOW!! Il-Mulej qed jgħidilna nistgħu naraw ‘l Alla. Naraw mhux b’dawn l-għajnejn, naraw b’hawn bil-qalb. Ġesu’ jgħidilna li mill-qalb tagħna joħroġ il-ħażen kollu maħbubin tiegħi. Pero’ jekk il-qalb tagħna tissaffa

 • bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu,
 • bit-Tqarbin,
 • bil-Qrar,
 • bil-Qari tal-Bibbja,
 • bit-Talb,
 • bl-Opri ta’ Karita’,
 • bil-Grazzja tas-Salib ta’ Kristu,
 • bid-Demm tiegħu,

allura jekk il-qalb tagħna tissaffa aħna nistgħu naraw lill-Mulej. Hu possibli kieku Ġesu’ mhux qed jgħidilna.

Henjin dawk li jġibu l-Paċi, għax huma jissejħu wlied Alla

Henjin dawk li jġibu l-Paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. Ħeq għeżież tiegħi,

 • aħna qegħdin inġibu l-Paċi?
 • Aħna strument ta’ Paċi jew strument ta’ firda?
 • Biz-zekzik, bil-kliem tagħna qegħdin inġibu Paċi jew nifirdu?
 • Inkomplu nsaħħnu l-qiegħha?
 • Inkomplu nġibu l-firdiet,
 • nimlew lil xulxin kontra xulxin,
 • inkabbru d-dnubiet ta’ xulxin,
 • niżirgħu l-firda.

Ix-xitan dak li jiżra’ l-firda, ulied Satana jiżirgħu l-firda, fiż-żwieġ, fil-familja, fil-pajjiż, fix-xogħol, fil-Knisja. Ulied Alla jġibu l-Paċi, il-Maħfra, ir-Rikonċiljazzjoni.

 • Int ma’ liema naħa qiegħed?
 • Int mal-Paċi jew mal-Firda?
 • M’Alla jew max-xitan?
 • Tippretendi li int Iben Alla u m’intix ġġib il-Paċi?
 • Tippretendi li inti tmur il-Knisja, titqarben u tqerr imbagħad inti stess iġib il-firda?

Fil-kas trid tindem mid-dnub tiegħek qalbi u toħroġ mill-aljenzazzjoni li tinsab fiha. Taħsibx li inti missejt is-sema b’idejk imbagħad inti l-istrument tal-firda fil-kliem u fl-attitudnijiet tiegħek. Għandi bżonn nikkonverti fil-kas. Ma nistgħux nippretendu u naħsbu li aħna wlied Alla jekk aħna għadna wlied Satana, jekk aħna għadna wlied ix-Xitan, missier il-gideb, missier il-firdiet. Għeżież tiegħi x-xitan jifred Diabolos hekk tfisser, dak li jifred. Mentri Alla huwa dak li jgħaqqad u wlied Alla huma dawk li jġibu l-Paċi. Mhux dawk li jistennew il-Paċi tiġi ta huma dawk li jaħdmu huma għall-Paċi. Mhux dawk li jixtiequ l-Paċi huma dawk li jxammru l-kmiem u jagħmlu xi ħaġa għall-Paċi. Għeżież tiegħi dawn huma wlied Alla xi drabi nistgħu niskandalizzaw lilna nfusna b’dan li ħa ngħid. Xi drabi għandna nies fil-Knisja li ma naħdmux għall-Paċi mbagħad għandna nies barra mill-Knisja li jaħdmu għall-Paċi. Noqgħodu attenti għax xi drabi nistgħu nixxukjaw ruħna u naraw min huma l-ulied veri t’Alla. Xi kultant huma dawk li aħna ma naħsbux li huma u dawk li naħsbu li aħna, m’aħniex.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna ts-Smewwiet

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna ts-Smewwiet. Ġesu’ l-persekuzzjoni ħa jagħmilha f’żewġ livelli waħda minħabba s-sewwa u l-oħra minħabba Fih. Hemm ġiex livelli differenti. Kemm għandna nies li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa ċioe’ għax iridu l-affarijiet kif suppost. Ħudha fuq il-post tax-xogħol, trid l-affarijiet kif suppost u jduru kontrik jiġġakkbinawk għaliex kuntenti fil-koruzzjoni, kuntenti fit-taħwid, kuntenti ma jiddikjarawx l-affarijiet kif inhuma, kuntenti kulħadd iħawwad minn taħt u kif xi ħadd jipprova jirranġa s-sitwazzjoni dduru kontrih. Naraw kif nagħmlulu Frame up, niġġakkibinawh, nimalafamawh, inqabżuh ‘il barra. Għeżież tiegħi Ġesu’ qed jgħidilna biex nagħmlu s-sewwa ħa nkunu ppersegwitati, imma Ġesu’ jgħidilna tistgħu tkunu mberkin f’dil-persekuzzjoni tagħkom hi s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom meta jgħajrukom, jippersegwitawkom, jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba Fija. Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.

Henjin intom meta jgħajrukom, jippersegwitawkom, jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba Fija. Mela issa mhux biss minħabba s-sewwa għat-tajjeb fih innifsu imma minħabba l-persuna ta’ Ġesu’. Ġesu’ qed jgħidilna li minħabba fih sejrin jippersegwitawna, jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħna. Ġesu’ qed jgħidilna u jgħidilna: ‘Ifirħu u ttennew għax ħlaskom hu kbir fis-Smewwiet. L-uniku ħlas kbir li Ġesu’ jitkellem minnu fil-Vanġelu huwa għall-persekuzzjoni.

Ħbieb tiegħi kif jgħidilna San Pawl u San Pietru min se jimxi wara l-Mulej se jkun ippersegwitat. Il-Knisja fil-bidu kienet ipersegwitata, il-Knisja llum tkun ippersegwitata. Jalla jippersegwitawna għax aħna ta’ Ġesu’ u mhux għax nagħmlu l-iżbalji vera tagħna għeżież tiegħi bħala Knisja u bħala individwi. Pero’ biex nimxu wara l-Mulej forget it li ma nkunux ippersegwitati ee!

 • X’imkien ħa jwaqqgħuk għaċ-ċajt,
 • x’imkien se jirredikolawk,
 • x’imkien se jippruvaw iwarrbuk, jemerġinawk, jirrifjutawk,
 • x’imkien se jigdbu fuqek, jaqilgħu xi malafama fuqek għax inti ta’ Ġesu’.

Ħbieb tiegħi hawn hekk nistgħu nsibu l-għola esperjenza tal-ferħ li mhix faċli, l-għola esperjenza tal-Beatitudni meta għaliex inkunu fidili għal Kristu għax irridu nimxu wara l-Mulej iduru kontra tagħna. Jalla għeżież tiegħi f’mumenti bħal dawn ningħaqdu flimkien u ma nitilqux lil Ġesu’ u lanqas nitilqu lil xulxin. Illum il-Kelma t’Alla kollha qed tgħidilna t-triq vera kif aħna nkunu ferħana. Jalla għeżież tiegħi ma nfittxux ferħ ieħor imma nfittxu dan il-ferħ li jiġi mill-ġenwinita’ tal-Klema t’Alla f’ħajjitna.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Ġesu’ fid-dlam!

It-Tlieta, 22 ta’ Novembru 2016: Riflessjoni dwar Mt 4: 12-23. (It-3 Ħadd matul is-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-paċi magħkom għeżież tiegħi,

Nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’ li minn ġimgħa għall-oħra hekk dejjem qegħdin nimxu ‘l quddiem u nħallu l-Kelma t’Alla tiffurmana, tmexxina u tiggwidana. Nixtieq minn hawnhekk insellem lil diversi li naf li jsegwuna anke minħabba numru ta’ messaġġi li nirċievi u nies li jwaqqfuni. B’mod speċjali nixtieq li nsellem ħafna lill-għeżież priġunieri għaliex diversi drabi jgħiduli li meta jkolli ċ-ċans immur narahom illi jsegwu dan il-programm anke mill-ħabs u nixtieq inselmilhom ħafna minn qalbi lilhom, insellem ukoll lill-qraba tagħhom għeżież tiegħi illi hija ċirkustanza partikolari u nsellem ukoll il-vittmi tal-priġunieri għax aħna rridu nkunu onesti, iġifieri mhux biss ngħinnu lil min żbalja imma min hu ferut ħabba ċerti żbalji li saru fejn għad hemm ċertu weġgħat, rabja, sitwazzjonijiet illi mhux dejjem tista’ tirranġahom, ma rridx ninsa lilkom ukoll għeżież tiegħi għax aħna rridu nħarsu lejn l-istampa sħiħa.

Aħna ma nistgħux nuru ħniena ma’ min żbalja, imma ma’ min hu mweġġa’ nabbandunawh fl-istess ħin. Il-Knisja hija Omm li jrid ikollha qalb miftuħa għal kulħadd maħbubin tiegħi u anke hekk f’dawn il-programmi u fil-laqgħat kollha ‘Ejjew Għandi’ illi aħna nagħmlu għalhekk huma miftuħa għal kulħadd għax il-Knisja għandha dirgħajha wisgħin biex kulħadd jista’ jsib il-post tiegħu fiha ħbieb tiegħi lkoll kemm aħna.

Illum il-Mulej qed jgħidilna: ‘Ejjew għandi’, qatt ma jgħidilna: ‘Ejjew għandi’ u noqgħodu b’idejna vojta quddiemu, imma ejjew għandi u dejjem jagħtina b’xi mod il-Kelma tiegħu, dejjem b’xi mod jagħtina xi ħaġa illi lilna tista’ timla’ l-qalb tagħna mill-ġdid ħbieb tiegħi u ħa naraw x’inhi l-Kelma li llum qiegħed jagħtina. Dawk minnkom li għandkom il-Vanġelu magħkom u nħeġġiġkom li dejjem ikollkom il-Vanġelu nsibu l-Vanġelu skont San Mattew niftħu l-Kapitlu 4, Chapter 4 minn vers 12 sa 23. Ok għandna ftit vrus mhux ħażin x’naqraw imbagħad naraw daqsxejn dawn xi jfissru fil-ħajja tagħna.

Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal,

‘Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali,

it-triq tal-baħar, art ’il hemm

mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus!

Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam

ra dawl kbir;

dawk li kienu f’art u dell il-mewt

idda dawl għalihom.’ż

Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid: “Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.” Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejħilhom. Minnufih telqu d-dgħajsa u lil missierhom, u marru warajh. U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu. 

Huwa Vanġelu sabiħ ee! Ħbieb tiegħi ma nafx lilkom jolqotkomx imma jien jolqotni hekk huwa sabiħ. Ejja nidħlu daqsxejn ftit iktar fis-sbuħija tiegħu. L-ewwel ħaġa naraw lil Ġesu’ li se jagħmel bidla fil-ħajja tiegħu, anke bidla ġeografika jiġifieri Ġesu’ nafu li trabba’ Nazaret imbagħad jitla’ biex jitgħammed fix-xmara Ġordan eċċ.. imbagħad wara jgħaddi fid-deżert imbagħad wara propju Ġesu’ jmur jissetilja u jibda l-ministeru tiegħu Kafarnahum tajjeb. Din li tissejjaħ il-belt ta’ Ġesu’ anke jekk illum il-ġurnata tmorru l-Art Imqaddsa ssibu t-tabella li tgħid: ‘Il-belt ta’ Ġesu’.’ Hemm min minnkom mar l-Art Imqaddsa forsi jiftakar il-belt ta’ Kafarnahum għad hemm il-fdalijiet tas-Sinagoga, hemm anke d-dar ta’ Pietru, hemm Knisja mibnija għeżież tiegħi qiegħda eżatt faċċata tas-Sinagoga l-fdalijiet li fadal tagħha. Hija post ħelu wieħed mill-postjiet li jiena jogħġobni fl-Art Imqaddsa.

Ġesu’ għeżież tiegħi jmur f’Kafarnahum u dina biex ngħidu hekk issir il-base minn fejn hemm hekk jitlaq u jevanġelizza f’diversi postijiet madwar il-Galilija. Pero’ interessanti illi Ġesu’ jibda l-missjoni tiegħu mhux mill-iktar post fejn in-nies jemmnu anzi ‘Dawk li kienu f’dell il-mewt, dawl kbir idda fuqhom.’ Ċioe’ Ġesu’ jibda l-missjoni tiegħu billi jidħol f’areas tad-dlam biex nuża din l-espressjoni. Ġesu’ jibda fl-areas fejn in-nies għadhom ma jemmnux mija fil-mija għeżież tiegħi. Ġesu’ minn hemmhekk jibda il-missjoni tiegħu, Ġesu’ minn hemmhekk titlaq il-pastorali kollha tiegħu. Ġesu’ ma jfittix xi comfort zone komdu fejn in-nies jemmnu fih. Ġesu’ jmur fejn in-nies ma jemmnux qed nifmuha din? U hekk irridu nirrealizzaw li dal-post fejn in-nies ma jemmnux l-ewwel post huwa qalbi.

 • Ġesu’ mhux ħa jiddejjaq jiġi fil-qalb tiegħi
 • jien li jien ma nemminx,
 • jien li għandi d-dubji tal-fidi tiegħi,
 • jien illi għandi l-problemi bl-eżistenza t’Alla,
 • jien illi għad hemm id-dlam,
 • id-dlam tad-dnub,
 • id-dlam tal-ħażen fil-qalb tal-bniedem.

Alla ma jiddejjaqx, Ġesu’ ma jiddejjaqx ħbieb tiegħi u qed ngħidlkom bis-serjeta’ din anzi hu jidħol f’dan kollu. Din hija l-loġika t’Alla, Alla ma joqgħodx ‘il barra mis-sitwazzjonijiet ħżiena ta’ diffikulta’ u ta’ periklu u minn barra jagħmel xi abra cadabra, jagħmel xi trick u jara kif jirranġahom. Ma jagħmilx hekk! Il-Mulej jinżel fil-ħama tagħna, jiċċappas bih u minn ġol-ħama tagħna jipprova joħroġ dak li hu għandu jagħmel għeżież tiegħi, is-salvazzjoni li jrid jagħtina, imma l-ewwel punt huwa li jinżel hemmhekk. Alla jiġi jsibna fejn aħna u mhux fejn jixtieqna. Ħbieb tiegħi dina hija xi ħaġa li nixtieqkom li ħadd minnkom ma jinsa.

Hawnhekk Ġesu’ jitlaq, imur fl-art tad-dlam biex niftehmu. ‘Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li għexu f’art u dell il-mewt idda dawl fuqhom.’ Dan id-dawl huwa Kristu għeżież tiegħi li jiddi fid-dlam. Alla nerġa’ ngħidha ma jiġix jiltaqa’ magħna fejn jixtieqna imma jiltaqa’ magħna fejn aħna.

 • Jekk int satanista Ġesu’ jiġi jiltaqa’ miegħek hemm, hemm bħala satanista, minn hemmhekk jiġi. Ma joqgħodx jgħidlek: ‘Le! Ejja sir Nisrani kkonverti mbagħad niltaqa’ miegħek.’ Le! jiġi hemm.
 • Jekk int qed tgħix f’Adulterju Ġesu’ ġej jiltaqa’ miegħek fl-Adulterju tiegħek.
 • Jekk int qed tħaddem in-nisa, qed tħaddem il-prostituti, Ġesu’ ġej jiltaqa’ miegħek hemm.
 • Jekk int qed tittraffika d-droga Ġesu’ ġej jiltaqa’ miegħek hemm.
 • Jekk int għandek x’taqsam ma’ korruzzjoni istituzzjonalizata Ġesu’ ġej jiltaqa’ miegħek hemm.
 • Jekk int persuna illi qed tiġġakbina, Ġesu’ ġej jiltaqa’ miegħek hemm.
 • Jekk int Nisrani mexxej reliġjuż ipokrita Ġesu’ ġej jiltaqa’ miegħek hemm.

U nistgħu nagħmlu lista twila u nagħmlu l-lista tagħna ma’ dan kollu għeżież tiegħi. Ġesu’ ġej jiltaqa’ magħna fid-dnub tagħna. Jekk int tieħu d-droga ġej jiltaqa’ miegħek hemm, jekk int taqra x-xorti ġej jiltaqa’ miegħek hemm. Id-dlamijiet kollha immaġinabbli li jista’ jkollna, Alla jrid jidħol fihom. Imkien ma jrid joqgħod barra m’hemm xejn li Ġesu’ jrid joqgħod barra minnu.

U dina trid tgħid xi ħaġa dwarna bħala Knisja maħbubin tiegħi. Jekk aħna bħala Knisja mhux ħa nkunu bħal Ġesu’, jekk aħna mhux ħa nkunu bħal Mulej, irridu nkunu preżenti hemmhekk iva fejn hemm it-taħwid hemm irridu nkunu preżenti. Jekk mhux ħa nkunu hekk mhux ħa nkunu bħal Kristu. Ġesu’ tana l-ispirtu s-Santu sabiex aħna noħorġu mill-bibien tal-Knisja u nkunu preżenti fejn in-nies qegħdin anke meta hemm l-iżball. Aħna għeżież tiegħi għandna bżonn mentalita’ li rridu nibdluha. Xi drabi naħsbu li nkunu preżenti f’affarijiet li m’humiex tajbin ifisser li qed napprovawhom m’hijiex hekk maħbubin tiegħi. Ħeq Ġesu’ kiel mal-midinbin ma kienx qed japprova d-dnub tagħhom, ħeq dik il-mara prostituta li marret tixxuttalu saqajh u kulħadd jgħid” ‘Kieku kont profeta kont taf x’inhi din il-mara’, Ġesu’ ħalliha imma ma kienx qed japprova dak illi għamlet meta żammha miegħu, qrib tiegħu.

Aħna ħbieb tiegħi rridu nitgħallmu anke bħala Nsara, anke aħna bħala saċerdoti, bħala mexxejja fil-Knisja li nkunu preżenti f’ċirkustanzi li m’humiex ideali, f’ċirkustanzi li m’humiex dejjem skont il-qalb tal-Vanġelu, il-preżenza tagħna ma tfissirx li aħna qegħdin napprovaw maħbubin tiegħi. Allaħares inġibu ruħna u ngħixu b’dan ‘il mod għax dan mhux Ġesu’. Ġesu’ preżenti hemm fl-art tad-dlam imma mhux qed japprova l-ħażen. Li jiena nkun mal-midneb ma napprovax id-dnub tiegħu. Li Alla jkun miegħi Hayden midneb ma japprovax id-dnub tiegħi Hayden ma jagħmilix ħbieb tiegħi. Alla japprova lili, lili l-persuna tiegħi mhux id-dnub tiegħi. Il-Mulej japprova lilek qalbi, lilek! Japprova lilek fid-dnub tiegħek mhux ‘il dnubek imma, imma lilek iva għaliex jiena u int it-tnejn li aħna, aħna ikbar mid-dnub tagħna, aħna ikbar mill-iżbalji li nagħmlu. Alla jaf dil-ħaġa, aħna forsi xi drabi nirriduċu lilna nnfusna l-iżball tagħna, imma Alla ma jimxix hekk.

Ħa ntikom eżempju:

 • Aħna xi ħadd li jisraq ngħidulu ħalliel iġifieri dan ħalliel, iġifieri dan ħajtu hija ridotta għal dak l-iżball li għamel tas-serq ħalliel.
 • Xi ħadd li qatel ngħidulu qattiel iġifieri ħajtu hekk niddiskrivuha dana, iġifieri ma jeżisti xejn aktar ħajtu ħlief li qatel.
 • Xi ħadd li gideb ngħidulu giddieb

Iġifieri ma ngħidux dan persuna li gideb le giddieb… ma ngħidx persuna li qatel le qattiel… ma ngħidx persuna li seraq le ħalliel… Iġifieri aħna nirruduċu l-persuna għall-iżball tagħha ħafna drabi mentri nkunu aktar korretti ngħidu dak persuna li żbalja, imma mhux persuna żbaljat, Per eżempju jiġifieri

 • kollox żbaljat fil-ħajja ta’ dak il-bniedem?
 • Kollox huwa serq?
 • Kollox huwa qtil?
 • Kollox huwa gideb?

M’hijiex hekk ħbieb tiegħi. Aħna xi drabi hekk nagħmlu ma’ xulxin u naħsbu li hekk Alla jagħmel magħna, allura mbagħad, li Alla jarani biss mid-dnub tiegħi u jiena ridott quddiem Alla sempliċiment għall-ħażen tiegħi. M’hijiex hekk jien akbar mill-ħażen tiegħi u l-Mulej meta jħares lejja, meta jħares lejk jibqa’ jixxennaq għalik u għalhekk Alla kapaċi jidħol fid-dlam ta’ qalbi. Għalhekk kapaċi jkun miegħi anke meta qed nidneb, meta qed niżbalja għaliex Alla huwa ikbar mill-iżball tiegħi u l-fatt li qiegħed miegħi mhux qed japprova dnubi, imma jrid lili kontinwament. Kemm nixtieq li aħna lkoll kemm aħna nistgħu xi darba nagħmlu din l-esperjenza. Taf x’ferħ tagħtina? Taf x’tama tagħtina? Taf x’possibilta’ tagħtina li nistgħu nqumu mill-ġdid mid-dnub tagħna u nimxu wara Ġesu bis-serjeta’ u niggranfaw miegħu mill-qalb tagħna. Jekk aħna nagħmlu din l-esperjenza ta’ Ġesu’ għeżież tiegħi li jidħol fid-dlam tagħna.

ID-DROGA

Taf kemm nixtieq ngħidilkom mill-qalb ħbieb, ma nixtieq lil ħadd minnkom illi per eżempju qiegħed fuq id-droga, din hija waħda mill-artijiet tad-dlam li llum għandna u ngħidha b’wiċċi minn quddiem ħbieb tiegħi għaliex id-droga llum saret problema ta’ min ma għandux problemi. Meta kont żgħir jien ħafna drabi, issa jien m’iniex espert tad-drogi ta nitkellem hekk mill-esperjenzi tiegħi nista’ nkun żbaljat imma meta kont żgħir jien id-droga dejjem kienet assoċjata ma’ xi ħadd li għandu problema u biex jikkaverja l-problema jieħu d-droga.

Illum id-droga per eżempju llum hija lifestyle. Illum hija lifestyle ta’ pjaċir iġifieri jista’ ma jkollokx problemi imma tmur Party u ma tieħu xejn? Ma tieħux Joint? Ma tiġbidx linja? Ma titaqqabx? Iġifieri din mhux għax għandek problema, għax huwa ‘l mod kif tiddeverti. Illum id-droga nsibuha fil-Parties tal-Magħmudija, tal-Griżma, tal-Preċett. Insibuha fil-Parties taż-żwiġijiet, insibuha fil-Bars, fil-Clubs, f’Parties li jsiru apposta, f’marċi tal-festi, insibuha kullimkien sfortuatament ħbieb tiegħi għax hija lifestyle. U għandna tant żgħażagħ u tant persuni mhux biss żgħażagħ ara taħsbux li d-droga hi taż-żgħażagħ. Jiena naf professjonisti, nies bi professjoni ħbieb tiegħi. Iġifieri nies li għandhom ċerta edukazzjoni eċċ.. ukoll għandhom diffikulta’ bid-droga.

Din hi l-verita’ li aħna qegħdin ngħixu fiha li sfortunatament saret ħafna mild, ħafna mild. Anke kif niġġieldu t-traffikar tad-droga ċioe’ l-awareness. Ma rridx ngħid li mhu qed isir xejn ma rridx nifthiem ħażin tajjeb, imma jiena naħseb li lkoll kemm aħna nistgħu niġġieldu din ir-realta’ ħafna ikbar. Imma l-punt għax jiena m’iniex hawn hekk biex nara l-affarijiet ta’ ħaddieħor imma biex nara l-messaġġ li nixtieq inwassal bħala saċerdot Kattoliku, hu li kull min minnkom għaddejjin anke jekk inqbadtu f’dal-vizzju tad-droga u xtaqt insemmieh għaliex xbajt nara nies jitkissru b’dan ‘il mod iġifieri jiena anke bħala saċerdot għall-grazzja t’Alla ma kienux ħafna, imma kelli mmexxi funerali ta’ min miet b’overdose u mhux wieħed u tnejn. Ħbieb tiegħi din l-art mudlama ħallu l-Mulej jidħol fiha. Taqtgħux qalbkom li m’intomx ħa toħroġu minnha. Hawn ħafna min lest li jgħinnkom il-Knisja nfisha sinjal ta’ Kristu għandha l-programm tagħha biex tgħinnkom toħroġu minna, tibżgħux dduru lejn Ġesu’ għidulu: ‘Mulej idħol fija, Mulej irrid niggranfa miegħek, Mulej għandi bżonn lilek, Mulej neħtieġek.’

IL-QARI TAX-XORTI

Art mudlama oħra li għandna bżonn inħallu ‘l Alla jidħol fiha għeżież tiegħi hija l-Qari tax-Xorti. Ħbieb tiegħi sfortunatament għandna diversi persuni Maltin u Għawdxin li jmorru għand is-sħaħar jaqraw xortihom. Għandna diversi persuni ngannati mis-sħaħar illi s-saħħara stess jew is-saħħar jew min jaqralek ix-xorti joqgħod isemmielek ‘l Alla, il-Kuriċifiss, il-Patri Piju, xi eżorċista, il-Knisja, ir-Redentur tal-Isla u ma nafx xiex u jibgħatuk huma stess, huma kollha inganni dawn l-affarijiet. Il-Kelma t’Alla tipprojbixxi kompletament il-Qari tax-Xorti għeżież tiegħi. Min jagħmilha mhux jagħmilha f’Isem Alla u jekk qed jgħid li qed jagħmilha f’Isem Alla qed iqarraq bik għax qed imur kontra l-Kelma t’Alla għeżież tiegħi u dak huwa qerq u l-qerq ġej mix-xitan, mhux ġej mill-Ispirtu t’Alla. Imma sfortunatament għandna tant nies li jidħlu f’din ‘il ħaġa u nies across border iġifieri żgħażagħ, għarajjes, miżżewġin, nies fin-negozju mhux ħa nkompli nagħmel lista per prudenza ħbieb tiegħi, imma noqgħodu attenti.

Din hija art mudlama jiġifieri quddiem il-weġgħat tiegħek, quddiem it-tbatija tiegħek, quddiem il-Business tiegħek, quddiem is-suċċessi li trid tagħmel għax int imweġġa’ trid tivvendika lilek inifsek, tagħmel xi magħmul, dawn l-affarijiet kollha. Imbagħad jgħidulek għandek magħmul u trid tiġi għandi ma nafx kemm trid tħallas biex ineħħijulek. Ħbieb tiegħi din hija art mudlama, apparti li hu dnub mejjet u rridu npoġġuh fil-Qrar imma qed nidħlu fid-dlam.

Imma l-Mulej irid jidħol fid-dlam ta’ ħajjitna. Hu jrid jidħol biex jeħlisna minnu u anke min daħal f’dawn l-affairjiet ngħidilkom mill-qalb Ieqfu! Tmorrux! Tmorrux! Tmorrux! M’intomx tagħmlu tajjeb qed tagħmlu ħażin u qed tiżbaljaw. Ngħidha b’mod ċar u kategoriku anke l-ħsara psikoloġika li ssir fuq tant persuni. Ngħidilkom duru lejn Alla bil-qalb għeżież tiegħi. Ejjew nafdaw lilu , ejjew infittxu saċerdot li jista’ jgħinna, ejjew insibu Komunita’ li takkumpanjana, ejjew il-laqgħat ‘Ejjew għandi’ li jistgħu jkunu esperjenza qawwija anke ta’ fejqan u ħelsien. Mhux qed ngħid dan b’kundanna qed ngħidilkom Ġesu’ f’liema areas irid jidħol illum tal-ħajja tagħna. Dawn huma l-artijiet mudlama illi aħna ngħixu fihom. Ċerti nies huma addict għad-Droga, addict għall-Qari tax-Xorti you know?

IL-PORNOGRAFIJA

Ħeq l-area l-oħra li għandna llum, għandna diversi ta qed insemmi ftit hekk jiena hija l-area tal-Pornografija maħbubin tiegħi. Kemm persuni din saret art mudlama ma jgħixux mingħajrha, saru addict għaliha għal diversi raġunijiet ħbieb tiegħi. Minħabba problemi affettivi, minħabba problemi sesswali, għall-kurżita’, għall-issue ta’ pjaċir u dħalt fiha, inqbadt xibka fiha u taħli l-ħin fiha u qed tkisser iż-żwieġ tiegħek, qed tkisser is-sesswalita’ tiegħek, imma donnok ma tistax tinqala’ minnha, tistħi titkellem dwarha, sirt addict għaliha. Hija art mudlama u Alla anke hawnhekk irid jidħol ħbieb tiegħi għax il-Mulej iħobbna, ma jrid jara lil ħadd minna f’dan il-jasar. Ġesu’ lilna jrid jagħtina d-dawl fid-dlam illi aħna dħalna fih ħbieb tiegħi.

L-INDIFFERENZA

Area oħra li għandna illi hija art mudlama hija l-Indifferenza. L-Indifferenza ok jiena ok kulħadd. Ċioe’ l-ewwel jiena, it-tieni jien, it-tielet jien u l-oħrajn kulħadd jara huwa. Li ma nagħtix kas ‘il bżonn tal-ieħor. Din hija art mudlama serja ee! Iktar ma jgħaddi ż-żmien ħafna drabi qed nispiċċaw iktar magħluqin fina nfusna, self centred. Kulħadd moħħu fil-bżonnijiet tiegħu, imma aħna għandna bżonn ninfetħu għeżież tiegħi, għandna bżonn dawl fuq l-oħrajn fuq il-ħajja ta’ ħaddieħor li qed ibati, ta’ ħaddieħor li għandu bżonni u mhux kollox idur madwari. Is-sabiħ tal-ħajja meta ħajtek isir rigal għal xi ħadd mhux meta kollox idur madwarek.

IL-VERITA’

Art oħra mudlama li għandna u nagħlaq biha hija fejn tidħol il-Verita’. Ħafna drabi aħna llum il-ġurnata ngħixu f’realta’ li l-Verita’ ma nagħtux kasha teżisti biss l-opinjoni. Int aħsibha kif trid jien naħsbiha kif irrid, int ibqa’ b’tiegħek u jien nibqa’ b’tiegħi. Ħbieb tiegħi qegħdin ngħidu li l-Verita’ ma teżistix, jeżisti biss l-opinjoni tiegħi u l-opinjoni tiegħek li llum taħsibha mod u għada taħsibha mod ieħor. Din ukoll hija art mudlama għax Ġesu’ ġie jurina l-Verita’. Il-Verita’ Ġesu’ ma ġiex jurina l-Verita’ xjentifika tafux. Ġesu’ ġie jurina imma l-Verita’ eżistenzjali ċioe’

 • l-Verita’ dwar Alla,
 • il-Verita’ dwar il-bniedem,
 • il-Verita’ dwar id-dinjita’ tal-bniedem,
 • il-Verita’ dwar x’jagħmel iż-żwieġ,
 • x’jagħmel familja,
 • x’jagħmilna bħala Knisja,
 • x’inhi l-imħabba,
 • x’inhu t-tajjeb,
 • x’inhu l-ħażin,
 • min hu Alla.

Dawn il-veritajiet kbar li ġie jurina u li fuqhom aħna ma nistgħux ok nistgħu naħsbu, nirriflettu, niddiskutu, niddibattu, imma fl-aħħar mill-aħħar bil-moħħ tagħna biss m’aħniex ħa naslu għat-tweġiba perfetta ta’ dan kollu, għal dawn il-mistoqsijiet kbar tal-ħajja. Minn fej ġejjin? Fejn sejrin? X’jiġri wara l-mewt tagħna? Ġesu’ ġie jurina din il-Verita’ m’hijiex opinjoni. Aħna nirriduċu kollox għall-opinjoni llum il-ġurnata. Din hija wkoll waħda mill-art mudlama. Il-Mulej jidħol u jagħtina d-dawl tiegħu.

Issa ċertament ħbieb tiegħi. Aħna nistgħu naċċettaw u aħna nistgħu nirrifjutaw. Ġesu’ ma jgħidilniex u jħallina free u iva jekk ma tridux irrifjutawni ta. Alla jħobbna, Alla jħobbna u min iħobbok ma jgħidlekx jekk trid itlaqni ta, jgħidlek irridek, aċċettani. Hija weġgħa fil-qalb t’Alla meta aħna nirrifjutawh maħbubin tiegħi. Ma jistax jeħodna bilfors pero’ kieku tafu meta ngħidulu le, lil Min qegħdin ngħidu le! u din ma ngħidhiex b’biża’ ngħidha b’imħabba. Kieku tafu kemm iħobbna sal-punt li jidħol f’dawn id-dlamijiet tagħna biex ifejjaqna u jeħlisna minn ġewwa. Kif nistgħu qatt ngħidulu le? Pero’ l-liberta’ hemmhekk tibqa’. Minn qalbi nistedikom ilqgħu l-istedina ta’ Ġesu’ li jgħidilna ‘Ejjew Għandi.’

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Jinsab f’nofsna!

It-Tlieta, 22 ta’ Novembru 2016: Riflessjoni dwar Ġw 1: 29-34. (It-2 Ħadd matul is-sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi,

Minn qalbi nilqagħkom għal dan il-programm ieħor ‘Ejjew Għandi’ – hija stedina li l-Mulej jagħmlilna għeżież tiegħi sabiex dejjem u f’kull ċirkustanza, aħna min aħna, għaddejjin minn xiex għaddejjin, kien x’kien il-passat tagħna, ħawwadna jew il-ġid li għamilna, il-Mulej dejjem jgħidilna: ‘Ejjew Għandi’ u dina qatt ma ninsewha għeżież tiegħi.

Darba Ġesu’ kien qed jitkellem fuq l-Ewkaristija u ħafna minn nies telquh u Ġesu’ dar fuq dawk li baqgħu, fuq Pietru u l-appostli u qalilhom: ‘Tridux titilqu intom ukoll?’ u Pietru qallu: ‘Mulej għand min tridna mmorru? Int biss għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.’ Xi drabi aħna forsi jkollna dan l-aptit ukoll għeżież tiegħi illi nitilqu, nitilqu minn  quddiem Alla, nitilqu minn quddiem Kristu, pero’ aħjar ngħidulu bħal Pietru: Mulej għand min tridna mmorru? Int biss għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.

Illum il-Kelma li Ġesu’ jrid jagħtina hija wkoll Kelma li tkompli tagħtina l-Ħajja fil-mixja li aħna qegħdin nagħmlu fil-ħajja tagħna. Dawk minnkom li għandkom il-Vanġelu qrib tagħkom u dejjem inħeġġiġkom li jkollkom il-Kelma t’Alla qrib tagħkom, nistedinkom issibu l-Vanġelu skont San Ġwann propju l-ewwel kapitlu minn vrus 29 sa vers 34. John 1:29-34. Ħa naqraw din is-silta u hekk naraw il-Kelma t’Alla xi trid tgħidilna għall-ħajja tagħna llum.

Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom, ‘Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli.’ Anqas jien stess ma kont nafu; imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael.” U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli, ‘Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu.’ Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt, ‘Dan hu l-Iben ta’ Alla’.”

Din il-ġrajja għeżież tiegħi l-figura ta’ Ġwanni aħna ngħidulu l-Battista, l-Għammiedi mhuwiex figura ġdida. Tkellimna dwaru f’diversi drabi, smajna bih xi darba f’xi omelija fil-Knisja, fil-Vanġelu. Ġwanni għeżież tiegħi huwa dan l-ewwel ħaġa illi hu stess jara lil Ġesu’ jersaq lejh u jipponta subgħajh lejn Ġesu’ quddiem l-oħrajn biex jurihom eżattament min kien Ġesu’.

Issa nixtieqkom nifhmu daqsxejn dil-ħaġa. Ġesu’ kien f’nofshom imma ma għarfuhx. Kien f’nofshom u kien hemm bżonn xi ħadd illi jindikahulhom, li jurihulhom, li jgħidilhom ‘Dan huwa’, mhux għax ma kienx hemm imma għax kien hemm u ma kienux jafu min kien. Interessanti illi Ġesu’ mela l-ewwel ħaġa kien f’nofshom u kien hemm bżonn jiġi muri lilhom. It-tieni ħaġa hija wkoll għeżież tiegħi li Ġesu’ ma jaqbadx juri lilu nnifsu hu mill-ewwel imma jħalli lil Ġwanni jindika lin-nies min hu Ġesu’, u dawn fihom daqsxejn ftit tgħallimiet hekk dal-bidu tal-Vanġelu għalina.

L-ewwel ħaġa ejjew neħduha għalina personali. Xi drabi aħna ngħidu

 • imma Alla fejn qiegħed?
 • Alla telaqni,
 • Alla ħallieni,
 • lili ma jismagħniex,
 • lili ma jħobbniex,
 • Alla jpattihieli.

Ngħidu dawn ‘il ħafna affarijiet illi huma ereżiji fil-verita’ ta. Qisu Alla mhux qiegħed hemm hekk mentri l-verita’ hi Ġesu’ għamlilna wegħda qalilna: ‘Jiena magħkom dejjem u sal-aħħar taż-żmien.’ Il-Mulej qiegħed miegħek u qiegħed f’nofsok forsi m’intix tagħrfu u m’intix tinduna bih. U din għeżież tiegħi għandna bżonn nirrealizzawha. Flok ngħidu

 • Alla telaqna,
 • Alla mhux qiegħed hemm hekk,

irridu ngħidu

 • qiegħed hawn u m’inix ninduna bih,
 • qiegħed hawn u m’inix narah,
 • qiegħed hawn u m’inix nagħrfu.

Issa din għeżież tiegħi tiġrilna ħafna drabi fil-ħajja tagħna. Per eżempju d-Dixxipli t’Għemmaws, meta Ġesu’ qam mill-mewt Ġesu’ jidħol jimxi f’nofshom u huma ma għarfuhx ħbieb tiegħi, ċioe’ għandna dawn iċ-ċirkustanzi, dawn il-mumenti meta l-Mulej qiegħed hemm imma m’aħniex nagħrfuh ħbieb tiegħi u dina taħt diversi biex ngħidu hekk sitwazzjonijiet Alla jista’ jkun qiegħed hemm u aħna m’aħniex narawh. Anke per eżempju l-Mulej il-preżenza tiegħu

 • fil-foqra,
 • fil-marid u l-batut,
 • fil-priġunier,
 • fir-refuġjat,
 • fil-barrani,
 • fil-għeri.

Hu stess qalilna: ‘Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont għeri u libbistuni, kont barrani u lqajtuni, kont marid u l-ħabs u ġejtu żżuruni.’ u jgħidulu imma fejn rajniek Mulej? Fejn rajniek? ‘Kull ma’ għamiltu mall-oħrajn għamiltuh miegħi.’ Ċioe’ hija preżenza t’Alla fil-ħajja tagħna li aħna m’aħniex nindunaw biha. Dan qed ngħidha biex ma neħduhiex bi kbira illi aħna ngħaddu minn dil-fażi, ngħaddu minn dal-mument illi l-Mulej huwa magħna, huwa f’nofsna u jien m’iniex qed narah. Għax ħafna drabi għeżież tiegħi hemm bżonn illi biex aħna nagħrfu lil Ġesu’ għandna bżonn l-Ispirtu s-Santu u għandna bżonn il-Komunita’ Nisranija, il-Knisja. Illi l-ispirtu s-Santu u l-Knisja flimkien kif jgħid il-Ktieb tal-Apokalissi, l-Ispirtu u l-Knisja l-għarusa ta’ Kristu flimkien, juruna lill-Mulej Ġesu’.

Allura għandna bżonn ħafna drabi tant l-umilta’, illi nħallu lil min imexxina, lil min jiggwidana. Ġwanni l-Battista b’xi mod huwa l-figura wkoll tal-Komunita’ Nisranija, illi lilna trid turina min hu Ġesu’, imma jrid ikollna l-umilta’ li nisimgħu l-leħen ta’ Ġwanni, nisimgħu l-leħen tal-Komunita’, nisimgħu l-leħen tal-Knisja maħbubin tiegħi. Aħna waħedna ma nistgħux nagħrfu lil Ġesu’ waħedna għandna bżonn l-ispirtu u għandna bżonn il-Knisja, it-tnejn li huma flimkien.

Ħaġ’oħra li rridu nitgħallmu għeżież tiegħi li xi drabi aħna rridu nkunu Ġwanni għall-oħrajn maħbubin tiegħi. Ċioe’ rridu ngħinu n-nies jiskopru l-preżenza t’Alla li bħalissa forsi m’humiex jarawha fil-ħajja tagħhom u tgħidlu, isma’

 • ma tirrealizzax hemm hekk kif Alla ħadem fil-ħajja tiegħek?
 • F’dawk iċ-ċirkustanzi ma tirrealizzax ħsibt illi kont waħdek,
 • ħsibt illi kont waħdek f’dak il-mard, f’dik it-tbatija, imma ma tirrealizzax?
 • Minn fejn ġietek dik il-qawwa?
 • Minn fejn sibt dik it-tama?
 • Minn fejn ġietek dik il-paċi?

Iġifieri li jgħinnuna, għandna bżonn persuni illi jgħinnuna.

Imbagħad ħaġ’oħra li Ġwanni fuq dan il-livell li juri lil Ġesu’ hija ħafna importanti għalina b’mod speċjali maħbubin tiegħi, aħna bħala Knisja, aħna bħala Komunita’ Nisranija. Il-missjoni tal-Knisja hija li tipponta lejn Ġesu’ maħbubin tiegħi, li tipponta lejn Ġesu’, li ngħinu n-nies jiskopru lil Ġesu’ fil-ħajja tagħhom. Din ma nixbgħu qatt ngħiduha u ngħidha għaliex sallum għadni niltaqa’ ma’ persuni li din għadha mhix ċara f’moħħhom. Aħna ngħixu f’realta’ fejn diversi persuni jħossuhom imblukkati mill-Knisja għal raġunijiet differenti illi mhux ħa noqgħod nidħol fihom, imma li qed ngħid huwa l-Knisja anke aħna fina nfusna.

Dak kollu fi ħdan il-Knisja li ma jitkellimx dwar Kristu, li mhux jipponta lejn Kristu, li mhux qed jgħin in-nies tallum fi żminijietna jiskopru lil Ġesu’,

 • dak kollu fil-Knisja, dak kollu fil-Parroċċa tiegħek,
 • dak kollu fil-Prayer Group tiegħek,
 • dak kollu fil-Kunvent tiegħek,
 • dak kollu fil-Komunita’ tiegħek,
 • dak kollu fl-Għaqda tiegħek li mhux qed jipponta lejn Ġesu’ ,
 • li mhux qed jgħin in-nies jiskopru lil Ġesu’

għandna nagħmlu re thinking qawwi u jekk hemm bżonn ċerta affarijiet għandhom bżonn jispiċċaw mill-ħajja tagħna, maħbubin tiegħi bħala Nsara, bħala Komunita’ Nisranija, bħala għaqda.

Aħna neżistu biex ngħinnu n-nies jagħmlu din l-esperjenza ta’ Ġesu’. Papa Pawlu VI f’dokument jismu Evangelii nuntiandi li jitratta dwar il-missjoni t’Evanġelizzazzjoni tal-Knisja jgħid: ‘Il-Knisja teżisti biex tevanġelizza.’ Ċioe’ tavanġelizza jiġifieri tagħmel lil Ġesu’ preżenti, tgħin in-nies jiltaqgħu ma’ Ġesu’. Hawn hekk Ġwanni jgħid: ‘Araw il-Ħaruf t’Alla’ jirreferi għal Ġesu’ l-Ħaruf t’Alla. Huwa titlu partikulari jekk ikollna ċans nitkellmu dwaru, imma xtaqt nieqaf fuq il-fatt li jgħid: ‘Araw!’ Aktar tard fl-istess Vanġelu ta’ San Ġwann li qrajna minnu fil-kapitlu 12 insibu grupp ta’ Griegi li jmorru għand Indri wieħed mill-Appostli jgħidulu: ‘Nixtiequ naraw lil Ġesu’’.

Araw Ġwanni jgħidilna: ‘Araw!’ u għandna x-xewqa ta’ dawn il-Griegi illi jixtiequ jaraw lil Ġesu’. Dik hija propju l-Knisja hija l-ispazju fejn dak li jkun jara lil Kristu, jagħmel esperjenza ta’ Ġesu’. Issa meta qed tgħid tara mhux qed ngħid li jidhirlek Ġesu’ b’mod fiżikament għalkemm il-Mulej jista’ jagħmilha lil San Pawl għamilhielu u lil tant qaddisin u nies oħrajn iġifieri din mhux eskluża, pero’ aħna naraw fl-Ispirtu t’Alla. Ċioe’ huwa dawl interjuri li aħna bih irridu naraw. Li nħallu l-Mulej idawwal il-moħħ, idawwal il-qalb tagħna, idawwal ir-rieda tagħna, jagħtina d-dawl, il-konvinzjoni tal-Ispirtu t’Alla minn ġewwa, fi qlubna dwar il-Persuna għażiża ta’ Ġesu’. U allura forsi aħna rridu nagħmlu din il-mistoqsija fil-mixja tagħna. Aħna li mexjin wara l-Mulej, aħna li nixtiequ nimxu wara Ġesu’, imma aħna rridu naraw? Ċioe’ rridu għandna dil-konvinzjoni? Jekk ma għandniex maħbubin tiegħi rridu nitolbu lill-Ispirtu s-Santu jagħtihielna. Din ma nistax nagħtihielkom jiena, dina tiġi bi grazzja t’Alla u llum għandna bżonn Insara

 • li għandhom din il-grazzja,
 • li għandhom din il-qawwa,
 • li għandhom din l-esperjenza,
 • li f’qalbhom mhux għaliex trabbew Insara,
 • mhux għax il-Kultura hija Nisranija,
 • mhux sempliċiment għaliex talbu,
 • għaliex tgħallmu,

imma għaliex fil-qalb tagħhom għandhom il-konvinzjoni li tiġi mill-Ispirtu s-Santu.

Issa din hija esperjenza maħbubin tiegħi, din ma nistax intijielek jiena. Dan bħal meta niekol ġelat u ngħid kemm kien tajjeb, doqtu jien ma nistax inġgħalek ittiegħem il-ġelat li doqt jien fil-każ ixtri wieħed int u tara x’tagħmel int imma jien ma nistax nagħmilha għalik. Din bħal mediċina l-esperjenza t’Alla hija bħal mediċina. Iġifieri xi ħadd jista’ jieħdok għand it-tabib, jista’ joqgħod miegħek għat-testijiet, jista’ jaqralek ir-riżultati, jista’ jmur għand l-ispiżjar u jġiblek il-mediċina, imma ma jistax jeħodha hu għalik. Ma jistax jagħmilha! Xi ħadd ma jistax jidħol operazzjoni minflokok. Immaġina int għandhom bżonn joperawlek saqajk u tgħidlu: ‘oqgħod hemm ta, oqgħod bi kwietek id-dar u jiena ħa mmur għall-operazzjoni minflokok’ ma nistgħux nagħmluha maħbubin tiegħi. F’dil-ħaġa kull wieħed u waħda minna rrid verament ikun hu u jitlob lill-Mulej jgħidlu” ‘Mulej tini dil-konvinzjoni li jiena nista’ verament minn ġewwa bl-għajnejn ta’qalbi, bl-għajnejn tal-fidi jien narak.’

Din hija x-xewqa tiegħi. Xewqa li tant insibu fil-Kelma t’Alla li naraw ‘il wiċċ t’Alla. Ġwanni hekk jindika lil Ġesu’ ‘Arawh! Arawh! Qiegħed hawn.’ Iftaħ għajnejk, iftaħ għajnejk għal dak li qiegħed hemm u bħalissa m’intix tara. Ejjew ma nkunx ras iebsa, ejjew ma ngħaddsux rasna bħal ostrich għeżież tiegħi u ndaħħluha fil-ħamrija u ma narawx eżattament il-Mulej ħaj f’ħajjitna.

Issa Ġwanni jindika lil Ġesu’ ‘Arawh’ jgħid ‘Il-Ħaruf t’Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja.’ Aħna xi drabi anke mmorru l-Quddies ngħidu d-dnubiet tad-dinja, imma San Ġwann jitkellem mid-dnub. Id-dnub huwa li inti tiċħad lil Kristu, li inti tiċħad lil Alla. Id-dnub huwa n-nuqqas ta’ fidi l’inti ma taċċettax dak li l-Missier bgħatt għalina. Dan huwa d-dnub prinċipali tad-dinja għeżież tiegħi. U dan hu d-dnub prinċipali tad-dinja tallum. Aħna ngħixu f’soċjeta’ anke f’Malta u f’Għawdex fejn qed nirrifjutaw lil Sidna Ġesu’ Kristu maħbubin tiegħi.

Dan huwa d-dnub prinċipali tagħna, ir-rifjut ta’ Kristu, ngħidulu int Ġesu’

 • ma tidħolx aktar fil-liġijiet tagħna,
 • int ma tidħolx aktar fil-lifestyle tagħna,
 • int ma tidħolx aktar fid-deċiżjonijiet tagħna,
 • int ma tidħolx iktar fil-karriera tiegħi,
 • int ma għandekx x’taqsam mal-futur tiegħi.

Fil-ħajja konkretta ta’ kuljum u dan noqgħodu attenti għax aħna jista’ jkun illi mmorru l-Quddies u forsi nserħu moħħna li Alla qiegħed f’ħajjitna, imma Alla mhux irid isir parti minn ħajjitna, Ġesu’ jrid isir iċ-ċentru tal-ħajja tagħna, iġifieri li kollox idur madwaru. Mhux hu jdur madwarna kollox idur madwaru fil-veru sens tal-kelma jiġifieri jiena kull deċiżjoni li nieħu ngħidlu: ‘Mulej inti din tridha? Xi trid minni? Min verament għandu lil Ġesu’ fiċ-ċentru ta’ ħajtu mixi warajh jagħmel dil-mistoqsija. Ġesu’ int xi trid minni? Meta aħna din ma nagħmluhiex, aħna hemm fina dan id-dnub li aħna lil Alla fil-verita’ nirrifjutawh. Ma għandekx x’taqsam mal-ħajja prattika, konkretta tiegħi, fid-deċiżjonijiet jien. Naqfel lil Alla tlett kwarti fil-Quddies tal-Ħadd il-bqija matul il-ġimgħa, matul il-ġurnata mbagħad jiena mmexxi l-ħajja tiegħi.

Propju dan hu d-dnub għeżież tiegħi li l-Mulej irid jeħlisna minnu. Ċioe’ d-dnub tal-idolatrija li nagħmel lili nnifsi alla. Alla għandu rokna żgħira imma jien qiegħed immexxi l-ħajja tiegħi, jien qiegħed fil-karozza nsuq. Alla huwa l-passiġier imur fejn nieħdu jien mentri il-verita’ hija bil-maqlub. Irid jiġi l-mument f’ħajtek li inti trid tqum u tgħidlu: ‘Mulej Ġesu’ jien ħa nqum mid-driver seat ħa mmur għal passenger seat u issa inti ħu kontroll tal-karozza suqha u fejn tmur int niġi jien. Dak għeżież tiegħi huwa l-persuna vera li għandha lil Ġesu’ fiċ-ċentru tal-ħajja tagħha u dan huwa ferħ. Dan mhuwiex niket, dan mhux dwejjaq, dan mhux imposiżizzjoni, dan mhux ma nafx xiex. Inti taħseb li jekk tafda l-karozza tiegħek f’idejn Ġesu’ se jieħdok Dingli Cliffs għal isfel? Taħseb li se jieħdok x’imkien u jagħmillek il-ħsara? Xejn minn dan il-Mulej se jeħodna għeżież tiegħi għand il-Missier. Dik hija t-Triq li jrid jeħodna biex ngħaddu minna xi drabi ngħaddu mill-muntanji, xi drabi ngħaddu minn mergħat kbar u sbieħ, xi drabi niżlu minn xi wied mudlam, imma nafu fejn sejrin. Bih xuffier tagħna moħħna mistrieħ għeżież tiegħi.

Aħna għidu jekk hux vera kapaċi nafdaw G.P.S. Darba kont qiegħed hekk ma’ ħbieb tiegħi konna qegħdin l-Italja u minn Ruma konna sejrin Assisi u morna flimkien bil-karozza, morna pellegrinaġġ u ħadd minnhom ma kien mar qabel kienet l-ewwel darba, imma bil-G.P.S afdawh li jagħtihom id-directions u waslu anke jekk xi drabi ħadna xi żball kemm fil-programmazzjoni tal-G.P.S u kemm jekk m’obdejniex id-directions mill-ewwel imma wasalna fejn kellna naslu. Afdajna sempliċiment f’biċċa apparat fil-karozza mqabbad bis-satellita jurina t-triq. Aħna kapaċi nafdaw biċċa apparat magħmul mill-bniedem li xi kultant ifalli xi waħda u m’aħniex kapaċi nafdaw lil Ġesu’? Id-dnub dak li hu ta ħbieb tiegħi, meta aħna lill-Mulej ma nħalluhx imexxi l-ħajja tagħna imma nieħdu r-riedni ta’ ħajjitna f’idejna, nieħdu r-riedni ta’ ħajjitna aħna.

Hawnhekk Ġwanni qed jgħidilna: ‘Dan hu Ġesu’ li se jneħħiha din ‘il ħaġa. Il-Mulej irid jeħlisna minn din. Għaliex? Għax jekk aħna ma nżommux postna, Alla huwa l-Ħallieq u aħna l-kreatura. Mhux kollox jibda minna, mhux kollox ġejn minna, mhux kollox kif niddeċiedu aħna. Il-bniedem isib il-paċi vera tiegħu meta jżomm postu f’din id-dinja ħbieb tiegħi, imma meta dan aħna ma nagħmluhx allura mbagħad jibda d-diżgwit kollu. Jibda l-pika, jibdew l-għira, jibda l-ġlied, jibda l-qtil, jibdew il-ġnus kontra ġnus, jibdew il-firdiet, il-partiti, il-piki, għaliex ma nimxux fuq dak li l-Mulej irid minna. Allura Ġwanni qed jgħidlek illum: ‘Isma’ hawn hu dan Ġesu’ qiegħed hawn għalik, qiegħed f’nofsok, irid jeħilsek minn dan kollu. Int x’se tagħmel? Se taċċettah?’

Interessanti li Ġwanni għeżież tiegħi jkompli jurina bil-mod ‘il mod min hu Ġesu’ f’din il-Kelma u interessanti jagħmel ġiex dettalji. Darba minnhom jgħid: ‘Warajja ġej bniedem.’ Bniedem… allura lil Ġesu’ qed jindikah sempliċiment bħal bniedem, imma ħin minnhom jgħid; jgħid illi dan kien qabli. Issa fil-verita’ aħna nafu li Ġwanni kien qabel Ġesu’ u mhux Ġesu’ qabel Ġwanni. Iġifieri l-ewwel ma’ ħarġet tqila kienet Eliżabbetta, Omm Ġwanni mbagħad Marija, Omm Ġesu’. Allura meta qed jgħid dan kien qabli għaliex qed jirreferi Ġwanni? Fl-istess ħin qed jgħid dan hu bniedem, imma ma jistax ikun bniedem huwa qablu għax fil-verita’ ġie warajh.

Hawnhekk b’dan il-kliem tant fin illi nsibuh anke fil-bidu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann, Ġesu’ li kien minn dejjem qed jurina li dan Ġesu’ mhux sempliċiment bniedem, imma bniedem li kien qablu u min kien qablu huwa Alla. Dan huwa Alla li sar bniedem għeżież tiegħi. Din hija ż-żmien kollu tal-Milied li aħna ħriġna minnu propju jfakkarna f’din il-ġrajja tant tremenda, kbira, kbira! Kbira għal min jemmen għeżież tiegħi.

Dun Ġorġ Preca tant tahielna hawn Malta VERBUM DEI CARO FACTUM EST. L-Iben t’Alla sar bniedem u għammar fostna. Ġwanni jindika lil Ġesu’ b’dan ‘il mod mhux sempliċiment bħala bniedem imma jindikah bħala Alla tagħna, dan li kien minn qabli. Minn qabli mhux biss fiż-żmien bħala bniedem imma minn qabli għall-eternita’. Mela Ġwanni qed jurina hawn hekk l-identita’ vera ta’ Ġesu’. Maħbubin tiegħi u anke din inħoss li fi żminijietna għandna bżonn daqsxejn ta’ kjarezza, għandna bżonn daqsxejn ftit ta’ ċarezza.

 • Ġesu’ mhuwiex bħal Buddha,
 • Ġesu’ mhux bħal Muhammed,
 • Ġesu’ mhux bħal Kunfuxju,
 • Ġesu’ mhux xi Guru,
 • Ġesu’ mhuwiex xi filosfu,
 • Ġesu’ mhux xi politikant soċjali,
 • Ġesu’ mhuwiex xi rivoluzzjonarju għeżież tiegħi.
 • Ġesu’ mhux xi bniedem b’ispirazzjoni kbira.

Le! u din hi t-tentazzjoni tagħna llum li ħafna drabi nirriduċu lil Kristu għal sempliċiment bniedem u meta nagħmlu dan il-Kelma tiegħu hi sempliċiment opinjoni. Tajba kemm trid imma tista’ titbiddel għax kull opinjoni tal-bniedem titbiddel u dan huwa wieħed mill-gwaj tagħna. Jekk lil Ġesu’ nagħmluh hekk allura li qalilna hu huwa sempliċiment optional I mean li jgħid il-bniedem jibdlu l-bniedem. Li jgħid Alla ma jitbiddilx allura jekk Ġesu’ huwa Alla l-Kelma tiegħu għandha din il-piż maħbubin tiegħi. Il-ġesti li jagħmel il-Mulej, il-kliem li jagħmel Ġesu’, il-mirakli tiegħu, il-fejqan tiegħu, l-imħabba tiegħu mhumiex sempliċiment xi touch umana ta’ bniedem imma fihom aħna niskopru l-id t’Alla. Huwa Alla li fl-umilta’ tiegħu ġie jmiss lilna l-bnedmin.

Waħda mill-isfidi kbar tagħna llum hija li nemmnu li dan Ġesu’ huwa Alla. Ehe, dan Ġesu’ huwa Alla. Dan Ġesu’ huwa Alla, qed nitkellmu minn Alla ħbieb tiegħi. Ħaġa li ċerti reliġjonijiet bħal ma’ huwa l-Islam per eżempju jiċħadha kompletament din ir-realta’. Għalhekk il-fidi Nisranija tagħna ma nistgħux inqabbluha u ngħidu r-reliġjonijiet kollha l-istess. Le! mhumiex kollha l-istess. Il-Kristjaneżmu żgur li mhux l-istess bħal reliġjonijiet oħrajn. Għandna din il-verita’ illi hija tant hi kbira li aħna jdur kollox madwarha. Aħna l-Insara kollox idur madwar min hu Ġesu’ u għalhekk hija ħasra meta ssib nies illi jew telqu l-Knisja, jew telqu ‘l Kristu, jew telqu l-fidi tagħhom għal raġunijiet żbaljati għax ma fehmux verament min hu Ġesu’.

Il-Vanġelu tallum ikellimna kontinwament dwar Ġesu’. Jiena nixtieqkom nagħmlu din il-mistoqsija tagħna. Forsi intom li tlaqtu u kumbinazzjoni qed isegwu dan il-programm, forsi intom li għadkom tattendu l-Knisja eċċ…

 • Imma Ġesu’ fil-verita’ aħna ltqajna miegħu?
 • Lil dal-bniedem Alla, aħna għamilna esperjenza tiegħu?
 • Lil dal-bniedem Alla, aħna nemmnu fl-imħabba tiegħu?
 • Irridu nħobbuh fil-verita’?
 • Fejn qiegħda l-fidi tagħna?
 • Qed inħalluh jimla’ l-qalb tagħna?
 • Qed inħalluh ifejjaq il-qlub tagħna?
 • Qed inħalluh kif jgħid Ġwanni fl-aħħar ‘Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu qed inħalluh lil Ġesu’ jimliena bl-Ispirtu tiegħu?

Interssanti li Ġwanni hawn hekk jindika żewġ missjonijiet ta’ Kristu . Ġesu’ bħala s-Salvatur li jeħlisna mid-dnub imma Ġesu’ wkoll li jimliena bl-Ispirtu s-Santu. Dawn it-tnejn, it-tnejn li huma importanti għax xi drabi nenfassizzaw l-ewwel waħda Ġesu’ jeħlisna mid-dnub imma ma tieqafx hemm. Ġesu’ jeħlisna mid-dnub u jimliena bl-Ispirtu jiġifieri jeħlisna mid-dnub kieku jiżvujtjana mill-ħażen imma nibqgħu vojta. Il-Mulej irid jimliena għeżież tiegħi, jimliena bl-Ispirtu tiegħu, allura jimliena b’dak li jgħidilna San Pawl, jimliena bl-imħabba, bil-paċi, bil-ferħ, bil-ġustizzja, bir-rażan ee! Imma jimliena bih innifsu.

Issa ħbieb ejja nkunu onesti, kemm ilna nħossuna vojta? Issa għidt il-verita’ miegħek innifsek qalbi. Toqgħodx tipprova tilgħabha u toqgħod iddur mal-lewża kif ngħidu bil-Malti. Kemm ilna nħossuna vojta fuq din l-art? Ara, inti intix wieħed minn dawk il-persuni illi ħajtek il-ħin kollu għaddej, għandek kollox u ma għandek xejn. Ara jekk intix wieħed minn dawk illi l-weekend tiegħek huwa Sex, Alcohol and Drugs dawn it-tlieta u Monday morning tqum imdejjaq. Int wieħed minn dawn? Ara ftit… Ara jekk intix persuna illi tħoss illi materjalment ma jonqsok xejn imma hemm vojt kbir fil-qalb tiegħek. Mentri llum Ġwanni qed jgħidilna dan Ġesu’ jrid jgħammidkom, irid jimliekom bl-Ispirtu tiegħu. Allura maħbubin tiegħi,

 • ejjew aħna minn qalbna ma nitilfux din il-grazzja.
 • Ejjew minn qalbna ma nitilfux din ir-realta’.
 • Ejjew minn qalbna ma nitilfux din l-imħabba kbira, infinita’ t’Alla għalina.
 • Ejjew minn qalbna ma nitilfux dak li Alla jrid jagħmel f’ħajjitna.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Sowers of Hope

Wednesday, 30th November 2022: Advent Message – Conference 2. See text under the video ….

https://agappe.tv/watch/or%C4%99dzie-adwentowe-konferencja-2-siewcy-nadziei-br-hayden-williams-ofmcap_HLzHO1AM9i5qemg.html?fbclid=IwAR2r0Ktbk2vD-i15-n3aOdzdW8ivW64RZfThh9fibxUeiWrEhJzFsMGA_pA

or if the link doesn’t open, this is an alternative video:

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

This meditation it’s about being Sowers of Hope. St Peter in 1: 3-15 tells us to always be prepared to make defense to anyone who ask us for the reason of our hope, and do so with gentleness and respect. And as I prayed for you at my hermitage, I live in a hermitage in Italy, it’s called le Celle di Cortona where St Francis went to pray after he received the Stigmata and before he died. So I spend much of my time in silence and solitude on a mountain and there I try to hear God’s voice, than travel around the world to preach it, and as I prayed for you how you could be a sign of hope, Sowers of hope,  a particular verse from the Gospel of Luke came into my heart. It’s Luke 9:11. Take note of it. In Luke 9:11, we see Jesus doing three things. He welcomed them, spoke to them of the Kingdom of God and cure those who needed healing. I truely feel the Lord is calling you for these three ways how to sow hope and even more allowing the same Jesus to continue to do them in you and through you.

 • Welcoming others,
 • Speaking about the Kingdom of God and
 • Healing people.

Let us see how we can live this.

1. Welcoming others

Welcoming – In John 6:37 Jesus tells us: ‘Everyone that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me.’ The greatest hurt we can have in life is to feel rejected and I ask you in the name of Jesus that nobody that meets you, your Church, your Community, your Parish, your Family, nobody feels rejected. Not even one single person. Don’t miss one person because of a group of people. Don’t think numbers, think individual persons.

In the Gospel we find many times when Jesus spent time welcomed just one person. Many times Jesus singled out one person from a crowd. For example

 • Bartimaeus, Mark chapter 10 – there was a whole crowd around Jesus but Jesus wasn’t lost in the crowd, he heard that one person and welcomed his cry into his Heart.
 • Jesus was surrounded with the crowd in other time but he singled out Zacchaeus.
 • Jesus waited for the Samaritan woman, she was one in John chapter 4.
 • In Mark chapter 5 there was one man demonised and Jesus stopped by him.
 • The good thief on the cross he’s one everybody speaking badly against Jesus but Jesus stops by the one also on the cross.

Even the risen Jesus continues with this attitude. When he appeared to Mary Magdalene, appeared to her alone, the one. Let us not be afraid to spend time and welcome just one person. In our first meditation we saw that Jesus gave all this big news to Nicodemus – just one. When you spend time just with one person you wouldn’t know what that person Jesus can do through her or through him. According to John chapter 4, how did the Samaritans believe in Jesus? Because Jesus spent time with one woman – the Samaritan, then she went to call everybody.

Don’t start with big numbers, give hope to one person. Sometimes we are tempted to give hope to a big situation. We feel very little and helpless and hopeless in big circumstances in life, we don’t know from where to start to give hope. I encourage you in Jesus name, start from one person. You never know what can happened from that one single person.

And welcome that one person who in your eyes might be ‘this sinner.’ I don’t know what your definition of a sinner is I give you my definition. A sinner is some body who is seeking love, joy and peace in the wrong place. Don’t look at sinners as breaking God’s law even those who are messing it up in their life. They are seeking love, joy and peace in the wrong place. Drug addicts are seeking love, joy and peace in the wrong place even those who kill others, they are seeking peace in the wrong place. To welcome others we should be like Christ, not looking at what the other is doing but at what the other is seeking.

Jesus speaks to the Samaritan woman about her thirst, she had five men but Jesus is looking at how much she sought love in her life. He didn’t label her as an adulterous woman. We need to speak to what people are seeking and not to what they are doing. Only that frees us from judging people. If you judge people you don’t have time to welcome them in your heart.

Look at the father in ‘the Prodigal Son’. When the son came back, the father doesn’t speak to him about his sins, he doesn’t talk to him about his sins, but the father immediately does gestures of welcoming him. He embraces him, he kisses him, he runs to him. Now those were gestures that a Jewish man would not do, Jewish woman do that. You go to the father but the father doesn’t come to you. The mother comes crying at you very emotional but here the father is a mother. He has a big welcoming heart. I mean those whom we meet, do they find this welcoming heart in us? If we don’t welcome people, we can never give them hope. Now, welcoming the other even in his sinfulness, it doesn’t mean approving sin, welcoming doesn’t mean approval. But when can somebody abandon his sinful lifestyle? Only when he feels loved, only! Rules will not change anybody, it is this welcoming love that has the power to change people.

With the passing on of time, in our Catholic countries like Malta and Poland what we believed became enshrined into law so there was a time when our laws reflected the Gospel but Europe is changing and some changes hit you also in Poland. We need to find the strength not in law but in relationships, that is how Christianity started. The Church in Jerusalem lived in a Roman Empire where the laws were against the Gospel. The early Church didn’t try to change law but welcomed people and love changed the situation. We need to go back radically to this dynamism of the Gospel.

The early Church struggled to welcome especially when the Holy Spirit touched the pagans in Acts chapter 10 and 11 at Cornelius’s house. The Holy Spirit had to teach Peter how to welcome the pagans in Acts chapter 10. In Acts chapter 15 the Church came together to see how to welcome those whom the Lord was touching their hearts and weren’t Jews. Now the early Church was astonished that the Holy Spirit is touching also the pagans but slowly, slowly they welcomed them. Why am I saying this? Because sometimes the Lord touches people who we don’t aspect he’s touching. He might touch somebody whom you don’t like, he might touch somebody with whom we have a problem. You might be praying for people to come to your group and what if your neighbour with whom you have a problem comes? What do you do? Because sometimes there is somebody whom we are excluding. The Lord is asking us to have a welcoming heart. Our hearts should be a home where today’s wounded society can rest.

Sometimes we live in a hurry and we don’t have the time to stop and listening to the cry of just one person. We are not politicians in the Church. Politicians make policies for everybody but we stand just by one person, wasting time with one person. I have learned this in my own personal life as a priest.

During the pandemic in Malta, I had the grace to go to live in prison. So the entire lockdown which was two straight months, I lived in prison and where is masses was suspended in Malta, I had the grace to celebrate Mass three times a day in prison, every time in a different division so that in one week everybody had Mass once a week. And once I ended up celebrating Mass in a very high security division where those who are there had committed one or more murders, and I remember for that Mass only one prisoner came and I will never forget the experience I had in that Mass. This man has taken away the life of somebody else but during Mass Jesus gave his life just for that man who took the life of someone else. For me that moment saying the words of Consecration, Jesus saying to that man: This is my Body given up for you, this is my Blood shed for you who killed someone else.’ It’s the most beautiful Mass I celebrated in my life. Jesus giving his life just for one man who took the life of someone else. Jesus welcomed him in prison. It is this kind of welcoming we need to have, not excluding anybody.

And I really also encourage you to have a big heart for the poor. The Church in Jerusalem after Pentecoste started to take care of the widows and the deacons where chosen to do that and you know what was the condition to become a deacon? To be filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit not only to preach like the Apostles but you need to be filled with the Holy Spirit to take care of the poor because the Church is not a NGO, to the poor we need to give the love of Christ. If we don’t give his love to the poor, we are betraying them as a Church, because even nonbelievers can give them food, clothing, shelter. We need to give the love of the Spirit and many times in my own experience the poor are very open. But many times we don’t have patience for the poor, we do with hurriedly so that our conscious feels good that we had done something. It’s not what we give to the poor but how time we spend with the poor.

Sometimes when I’m invited to preach in poor countries, I invite the organisers that in the end they organise something for the poor.

 • Who organise a retreat for the poor?
 • Who preaches to the poor?
 • Who does a healing service to the poor?

And once I was in Cairo, in Egypt and they took me to a place called Mokattam, 5,000 people live in garbage. Everybody throws garbage there and the people live in garbage and through what they find in garbage. I wanted to go down from the car to meet them but the organisers didn’t allow me because of sicknesses. I went just the same and I went through their animals with blood and flies all around and garbage, and suddenly from that garbage two young children come out with a baby and in Arabic they told me ‘Abuna Baraka, Abuna Baraka!’ Abuna is Father, Baraka is Bless and in their poverty they asked God’s blessing with joy. How could I don’t stop and bless that baby? Born and living in garbage. I gave them God’s blessing, they gaves me God’s joy. The poor are very open don’t judge them.

There’s always a reason why not to help poor people. For us the only reason is Jesus. I invite you not to be closed in our communities. It’s good to have formation programmes, it’s good that we come and pray together, it’s good we have evangelising meetings but remember Jesus was anointed to bring the good news to the poor. Make sure in one way or another you are in touch with poor people. Not giving money but human touch, it’s like that they feel welcomed. When you have this welcoming heart we give chance to Jesus to act.

2. Speaking about the Kingdom of God

Second, Jesus spoke to them on the Kingdom of God. Now the Kingdom of God is Jesus himself, so speaking about the Kingdom means speaking about the living Person of Jesus. In Acts 1:8 Jesus told us that we shall receive the power of the Holy Spirit to be witnesses to Him. We are not given the power of the Holy Spirit to enjoy a good experience for ourselves. Do you always want to feel more or do you want to give more? Why do you want more of the Spirit in your life? To enjoy a spiritual experience or to witness to Jesus to speak of Him even in the contest of persecution? We need more of the Spirit in our lives to witness to Christ. The Holy Spirit doesn’t come for a good feeling experience but to makes us witnesses, Evangelists and I invite you not to be afraid to speak about Jesus.

But don’t convince people about Jesus because Jesus told us it is only the Holy Spirit who will convince others. You just speak freely and joyfully about Jesus and don’t try to persuade anybody in this planet earth. It is the Holy Spirit’s job to convince people, it’s not your job. Jesus never sent us to convince anybody, he sent us only to witness, than the Holy Spirit will convince in his ways. If you are convinced of this, you will be a free man, a free woman.  Success is not if you manage to convince anybody about Jesus. Your success and failures stands whether you witness to Jesus and even if you feel ridiculous speaking about Jesus, do it, because God will do the miraculous when you do the ridiculous. Did you get this?  God will do the miraculous when you do the ridiculous. They might look at you as being a fool but the fool becomes the tool in God’s hands.

Now listen to this brothers and sisters you have no wright to deny anybody from the person of Christ. We can sin through omission by not announcing Christ to this world. St Paul says: ‘Woe to me if I don’t preach the Gospel.’ He didn’t say woe to them if they don’t listen and the reason is very simple, if you been touched by God’s love you cannot keep it for yourself. If you can keep it for yourself you haven’t been touched by God’s love because God’s love is explosive, it’s a Dynamite. Jesus promised us Dunamis power, Jesus wants us to be fire burners and you have no right to be the fire extinguisher. Firemen is not a job in the Kingdom you don’t put off fire, you put it on!

When they went to Him, he spoke to them about the Kingdom. For us is speaking about Jesus and about what Jesus did in your life. Let’s speak about our experience of Jesus not about Doctrine and Theology because when you speak about Doctrine, we are speaking about a Jesus who is of the past for some people but when you speak about what Jesus is doing now it’s obviously that He is alive. The majority of you, you aren’t called to preach from a pulpit but to share your testimony in daily life. Wherever you are, there’s not place where Jesus is excluded.

I always like to tell people if you want to invite somebody to your prayer group, invite somebody whom you think he will tell you No! because to those nobody goes. We always go to somebody who might tell us yes. You don’t need the Holy Spirit to do that. You need the Spirit of God to reach those who might tell you no, those who might reject you and challenge you. The Holy Spirit sends us to hard places not to comfortable places. Are you seeking comfort in your Evangelisation and speaking about Christ or doing it the hard way? Jesus spoke about the Kingdom in Naphtali, the Galilee of the gentiles, he didn’t go to the Galilee of the Jews. That where the Gospel of Matthew starts Jesus preaching. He went to the pagan part not to the Jewish part, the most difficult part. We will see his miracles brothers, if we allow Him to put us and welcome difficult situations.

I dream of a new generation of Catholics that are not afraid of the difficult situations that the Church and the world has, not to be afraid to be there and not to run away from there and to welcome humanity there and proclaim Christ there. You need the Holy Spirit to kick you out of the Cenacle and the Holy Spirit to keep you out when persecution comes. It’s there where we have to speak about Jesus and that could be your own family, it could be a your work, it could be your neighbourhood.

3. Healing people

Third thing. It’s time over but I am continuing. The third thing that Jesus did and it’s a sign of hope – it’s healing. Jesus allowed this suffering people to touch Him and He touched them. We are called to bring hope when there is pain, where there is acute pain, difficult pain.

 • Are you ready to allow others to touch you with their pain?
 • And are you ready to touch the pain of others?

Thanks to the Charismatic Renewal in the Church we have discovered the Healing Ministry in the Church but healing is not a manifestation of power, it’s a manifestation of Compassion. The Gospel says: ‘Jesus healed them because he had compassion on them.’ St Paul speaks about the gifts of healing not the gift of healing because the Holy Spirit can use us to bring different kinds of healings according to the different kinds of sufferings that there are but the heart of this is Compassion. There is a risk and temptation to reduce the gifts of the Spirit to power, understood in the wrong way. As it’s a power to prove our preaching. Jesus doesn’t heal to prove Himself. He heals because he has compassion on people.

I’ve seen Jesus healing people that don’t believe in Him. Once I’ve prayed over a Muslim woman she had a problem with her ankle she couldn’t walk properly. I asked her if she believed in Jesus in Isa, she did… I asked her if she wanted me to pray for her and she did … and you know what I did? I just laid my hands on her ankle. I asked him: ‘Lord whether she believes in you, it’s not a problem for You, just have mercy on her’ and she felt this tingling on her ankle and she was instantaneously healed. She not the only Muslim I saw healed. Jesus heals out of compassion and to reach others through his Healing Ministry today and in the world and in the Church, we need His compassion.

If you would like the Lord to use you in healing, pray more for compassion than for a gift of healing because when you have a compassioned heart, Jesus will use you, and even without any extraordinary gifts of healing, to sow hope in this world we need healing attitudes. Building bridges between us, creating a culture of dialogue between us and forgive each other.

We need a lot of forgiveness brothers and when we forgive, we give hope to the other person that has hurt us because the person that is forgiven has a hope for the future. The person that is not forgiven lives in the past so forgiveness heals us both. You are healed and the other person is healed. We need to give forgiveness brothers to have hope in this society. Without forgiveness there is no hope. When Jesus rose from the death, Jesus breathed the Holy Spirit on the Apostles and then he give them the power to forgive sins but that is not only for the Sacrament of Confession. To forgive the sins of each other, to forgive your husband, your wife, your children, your priests, to forgive those who have hurt you, you need the power of the Holy Spirit.

The Culture of Pentecost is a culture of forgiveness. When we forgive each other even in our communities, we allow the Holy Spirit to work more. Lack of forgiveness is lack of love and sometimes it blocks God’s healing power. Once I was in a Eucharistic procession and a man stopped me during the procession. He told me please come to our house and pray for our child, he’s not well. I told him I’ll come afterwards. As I was praying with this couple for their children, I felt the Lord showing me that the wife needed to forgive the mother of the husband. I asked her if that was true, she told me yes for things that happened before our marriage. I led her in a prayer of forgiveness. As she forgave the mother of her husband, the child was healed. Parents has a spiritual authority on their children and lack of forgiveness can block whatever God wants to do. Now I’m not saying this so that any of you feels guilty about your children, I hope this is clear. From an experience we don’t make rules, I’m just sharing this to show you how much lack of forgiveness can block the love of God working in us even with those whom we love, and how forgiveness gives hope.

So brothers and sisters if you want to give

 • hope to Poland,
 • hope to your families,
 • hope to the Church,
 • if you want to sow hopes in your group,

be like Jesus who welcomes everybody. Never be afraid to proclaim Christ as the only Saviour and be instruments of healing and like this you will represent Christ who is the same, yesterday, today and tomorrow. Amen! Halleluia!

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Marija, Omm Alla

It-Tnejn, 21 ta’ Novembru 2016: Riflessjoni dwar Lq 2: 16-21. (Solennita’ Marija Omma Alla). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom maħbubin tiegħi, u minn qalbi nixtieq nilqagħkom mhux biss għall-bidu tas-Sena ġdida l-2017 propju qegħdin fil-mumenti li nagħlqu s-sena u nibdew sena oħra, nilqagħkom anke għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’ li hija stedina li Ġesu’ qed jibqa’ jagħmlilna ġimgħa wara ġimgħa, sena wara l-oħra fil-ħajja tagħna.

Minn qalbi nixtieq nieħu din l-opportunita’ sabiex nawguralkom Sena mimlija barkiet. Nagħmlu mument ta’ ringrazzjament fejn nirringrazzjaw il-Mulej għal dak kollu li għamel magħna fl-2016 waqt li nħarsu ‘l quddiem b’tama, b’ottimiżmu anke għall-2017. Iż-żmien għeżież tiegħi fil-Kelma t’Alla m’huwiex sempliċiment iż-żmien li huwa għaddej, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra, imma ż-żmien fil-Kelma t’Alla huwa biex ngħid hekk l-ispazju li fih Alla jidħol sabiex jiltaqa’ magħna l-bnedmin u l-ħajja tagħna tinbena pass wara l-ieħor, tarġa wara l-oħra. U għalhekk nixtieq hekk ninkoraġġiekom ħafna, ejjew ma naqgħtux qalbna, ejjew ma nħossuniex waħedna, ejjew ma naħsbux li aħna waħedna għax f’din il-mixja sħiħa tagħna għandna l-preżenza t’Alla li dejjem jakkumpanjana.

Illum għeżież tiegħi anke fil-bidu ta’ Sena ġdida, inpoġġu l-ħarsa tagħna bħala Komunita’ Nisranija anke fuq personaġġ illi dan iż-żmien biex ngħidu hekk idur ħafna madwar il-ġrajja ta’ Ġesu’ li hija l-persuna t’Ommu Marija u s-silta tal-Vanġelu li se naqraw li anke l-Knisja tipproklama fil-Ħadd tal-Ewwel tas-Sena jitratta dwar il-mument anke li jdur madwar it-twelid ta’ Ġesu’ propju meta r-rgħajja wara l-aħbar li jkollhom immorru jiltaqgħu ma’ Ġesu’, u hemm hekk issibu anke lil Marija u lil Ġużeppi. Ħa nisimgħu l-Kelma t’Alla x’tgħidilna u mbagħad naqsmu ftit ħsibijiet dwar dan.

Nirrikmandalkom issegwu l-Kelma t’Alla magħna sibu l-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 2 minn vrus 15 sa 21.

Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: “Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej.” Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ’l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Din il-Kelma għeżież tiegħi fiha diversi elementi sbieħ. Ħa nibdew ftit billi niffukaw propju fuq il-persuna ta’ Marija f’dal-Vanġelu mbagħad jekk il-ħin jippermetti għax il-ħin malajr jaħarbilna hawnhekk inkunu nistgħu nitkellmu daqsxejn ftit fuq aspetti oħrajn kif jolqtuna mill-Kelma t’Alla li smajna.

Meta r-rgħajja jmorru għandna x’jagħmlu huma forsi ‘l quddiem nikkumentaw dan pero’ d-diskrizzjoni li nsibu ta’ Marija illi l-ewwel ħaġa sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi bit-tarbija mimduda f’maxtura, ċioe’ ssibu lil Marija, ‘il Ġużeppi u t-tarbija. Issa aħna forsi din l-immaġini għeżież tiegħi mdorrijin narawha fil-presepju għalkemm sfortunatament xi drabi anke l-immaġini tal-presepju ta’ mara u raġel u tarbija xi drabi qed tiġi daqsxejn ftit oskurata fiż-żminijiet li ngħixu aħna. Hija ħasra għax ir-realta’ hekk hija, jiġifieri m’għandniex għalfejn nibdlu l-ġrajjiet kif seħħew. Imma hawnhekk naraw ‘il Marija fl-ewwel ħaġa f’kuntest tal-familja. Hekk waqt li aħna qed inpoġġu ‘l ħarsa tagħna fuq Ommna Marija, l-ewwel ħaġa li nisbuha fil-Vanġelu hija fil-kuntest tal-familja tagħha ma’ żewġha Ġużeppi u ma’ Ġesu’.

Allura tidher l-ewwel ħaġa l-persuna ta’ Marija bħala l-mara tal-familja għeżież tiegħi u din hija sabiħa mmens. Għaliex dan iż-żminijiet anke li madwarhom aħna li ċċelebrajna t-twelid ta’ Kristu kif spjegajt fl-aħħar programm tiegħi wkoll huwa mhux sempliċiment Birthday imma kif Alla qed jidħol fl-istorja tas-Salvazzjoni tagħna. Alla jidħol fl-istorja tas-Salvazzjoni, Alla jidħol fid-dinja, Ġesu’ jidħol fl-umanita’ billi jgħaddi mit-triq tal-familja għeżież tiegħi u din hija bellezza. Kont se ngħidilkom ħa nkun onest x’taqbad tgħid illum? Għaliex xi drabi llum ir-realtajiet tal-familja, x’nifhmu li hija familja, x’nifhmu li huwa żwieġ tant qiegħed jitbiddel fil-kultura tagħna għeżież tiegħi, illi kważi rubber band biex jidħol kollox fih. Imma l-punt hawnhekk huwa għeżież tiegħi li l-familja Alla qed jurina kemm hija għal qalbu ħbieb tiegħi, illi hu nnifsu Ġesu’ ma setax deher bħala raġel kbir hekk, magħmul fi żmienu lest? Appuntu ma għamilx hekk imma jgħaddi mill-istadji kollha tal-ħajja tal-familja. U dina turina hekk għeżież tiegħi l-ewwel ħaġa kemm il-familja hija għal qalb t’Alla. Il-familja u għax hi għal qalb t’Alla, il-familja hija l-qalb tal-Knisja għeżież tiegħi.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-bidu meta sar Papa kien qal: “Il-bniedem huwa t-triq tal-Knisja.” Iġifieri l-Knisja trid tiltaqa’ mal-bniedem u ftit wara fl-istess kliem jgħid: “Il-familja hija t-triq tal-Knisja.” Iġifieri isma’ l-Knisja trid tiltaqa’ mal-familja u l-familja hija t-triq li minna aħna suppost aħna anke nsibu l-fidi tagħna. Allura l-ewwel ħaġa hija kemm il-familja hija verament għażiża għal Alla, għażiża għall-Knisja, imma l-familja trid tkun għażiża anke għas-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi. Bħalma l-bażi, iċ-ċellola bażika tal-Knisja hi l-familja anke ċ-ċellola bażika tas-soċjeta’ hi l-familja. Il-Knisja hija b’saħħitha daqskemm huma b’saħħithom il-familji tagħna u s-soċjeta’ hija b’saħħitha daqskemm huma b’saħħithom il-familji tagħna.

Xi drabi għeżież tiegħi, aħna nkejlu s-suċċess ta’ pajjiż mill-Ekonomija, ħafna drabi anzi s-suċċess ta’ pajjiż kemm pajjiż qed javanza, kemm pajjiż mixi ‘l quddiem ħafna drabi nqisuh illum-il ġurnata mill-aspett ekonomiku tiegħu u mill-aspett tad-drittijiet illi mhux dejjem naqblu fuqhom. Fuq dawn xi drabi jduru l-pilastri ta’ kemm pajjiż qiegħed javanza. Mentri fil-verita’ ċertament illi l-Ekonomija fil-pajjiż hija ħafna importanti biex nifthemu u anke d-drittijiet tal-bniedem huma ħafna importanti, imma l-bażi ta’ kull soċjeta’ hija l-familja u hekk qed naraw il-pajjiż kemm hu b’saħħtu, araw kemm huma b’saħħithom il-familji tagħna. Maħbubin tiegħi u rridu jkollna l-gutz li nħarsu lejn il-verita’ kif inhi, ma nibnux illużjoni fil-ħajja tagħna la fil-Knisja u lanqas fis-soċjeta’.

1. Omm il-Familja

Marija hawn hekk tlaqqana, niltaqgħu magħha l-ewwel ħaġa fil-kuntest tal-familja. Din ‘il quddiem ħa nsejħulha bħala Omm Alla u ħa naraw imma hawnhekk qed narawha bħala Omm il-familja għeżież tiegħi u ma rridux nibżgħu nħarsu lejn il-verita’ kif inhi. Knisja b’saħħitha daqs kemm il-familji b’saħħithom, soċjeta’ b’saħħitha daqs kemm il-familja b’saħħitha. U jiena ngħid individwi b’saħħithom daqs kemm għandhom il-familja b’saħħithom. Araw għeżież tiegħi meta titkisser il-familja l-fenominu ta’ żminijietna għeżież tiegħi li mhux ħa nidħol fid-dettal tiegħu għax mhux is-suġġett tagħna, pero’ kemm għandna żwiġijiet jitkissru, kemm għandna familji jitkissru. Iva, nsemmi dawn l-affarijiet anke fil-bidu tas-Sena għeżież tiegħi għax jiena mhux bniedem li biex inkunu ottimisti u naħbu l-affarijiet meta qegħdin niċċelebraw u ma narawx il-verita’ kif inhi.

Le, għeżież tiegħi anke fiż-żminijiet li qegħdin niċċelebraw kemm hawn min iħossu mkisser illi ma jistax jiċċelebra għax il-familja tiegħu mhux maqgħuda. Kemm hawn min iħossu ma jistax jiċċelebra għax il-mara tiegħu ħadhielu ħaddieħor, għax ir-raġel tiegħek ħadulek ħaddieħor, għax uliedek tkissru fiż-żwieġ tagħhom, għax inti mċaħħad minn neputijiet, għax tara n-neputijiet ibatu bil-pika bejn il-ġenituri fis-separazzjoni u divorzji, għax inti tinsab f’sitwazzjoni t’uġigħ u ma tafx se taqbad tagħmel għandekx tibqa’ fiż-żwieġ tiegħek jew le.

 • Kemm għandna minn dawn iċ-ċirkustanzi?
 • Kemm għall-uħud kienu ċelebrazzjonijiet foloz nippruvaw nitbissmu, imma minn ġewwa hemm ħafna tbatija moħbija?
 • Kemm minna ma kellhomx il-burdata u l-aptit illi jiċċelebraw f’dan iż-żminijiet?
 • Kemm minna ċċelebrajna u l-kuxjenza ma qaltlilna xejn meta qed nitraskuraw ‘il min mhux suppost qed nitraskuraw fiż-żwieġ u l-familja tagħna, imma forsi xrobna, skirna, għamilna l-Party, iċċelebrajna kollox imma fejn tidħol l-imħabba vera ma morna mkien għeżież tiegħi?

Dawn huma realtajiet u ma rridux nibżgħu nsemmuhom għeżież tiegħi għaliex hawn nies li huma mweġġgħin, hawn nies li qegħdin ibatu. U jekk Marija hawn hekk qed niltaqgħu magħha bħala Omm il-familja, il-Mara tal-familja, għax Ġesu’ ried jgħaddi mill-ħajja tal-familja. U x’inhuma l-familji tagħna llum? Minn dawn il-familji tallum il-Mulej irid jgħaddi għeżież tiegħi. Mill-familji li għandna huma kif inhuma, mhux kif nixtiequhom, mhux mis-sitwazzjonijiet kif nixtiequhom aħna, imma s-sitwazzjonijiet kif inhuma fil-konkrett.

Il-Knisja trid tiltaqa’ mal-familji fiċ-ċirkustanzi konkretti tagħhom. Ġesu’ jrid jidħol fil-familji tagħna fiċ-ċirkustanzi konkretti kif inhuma, anke meta mhumiex skont il-qalb t’Alla, anke meta mhumiex eżattament għeżież tiegħi skont it-tagħlim ta’ Kristu u tal-Vanġelu, anke meta huma realtaijiet kumplessi kkumplikati li mhux dejjem għandek soluzzjonijiet abjad u iswed. Ħafna drabi għandek realtajiet li huma griżi. Hawnhekk il-Mulej għeżież tiegħi b’ħafna imħabba u b’ħafna ħniena. Mhux kull familji l-ideali bħall-familja ta’ Nazaret. Bħal Marija, Ġesu’ u Ġużeppi għeżież tiegħi. Magari lkoll kemm aħna li nistgħu ngħidu li l-familji tagħna għandhom dan l-ideal. Pero’ r-realta’ mhix hekk li aħna ngħixu fiha. Appure’ dan m’għandux ibegħedna pero’ milli nkunu Saċerdoti, milli nkunu Knisja, milli nkunu lajċi mpenjati qrib il-familji kollha.

Dawk minna li għandna devozzjoni ġenwina lejn il-Madonna. Aħna fl-ewwel tas-Sena niċċelebraw Marija, Omm Alla għeżież tiegħi, iridu niskopruha bħala l-mara tal-familja u nħallu lil Marija tressaqna lejn il-familji, ma nibżgħux. Bħalma r-rgħajja marru sabu lil Ġesu’ f’kuntest tal-familja b’hekk jiltaqgħu ma’ Marija għax huma mhux lil Marija marru jfittxu, marru jfittxu lil Ġesu’. Għeżież tiegħi Ġesu’ li hu fiċ-ċentru għax iltaqgħu ma’ Ġesu’ ltaqgħu ma’ Marija u ma’ Ġużeppi. L-anġlu ma ħabbrilhomx xejn dwar Marija li ħabbrilhom kien dwar Kristu, imma meta marru fittxew lil Ġesu’ x’sabu? Hekk irridu nagħmlu aħna wkoll għeżież tiegħi. Jekk aħna Nsara fit-tfittxija vera tagħna ta’ Ġesu’ lil Ġesu’ rridu nsibuh fil-familji tagħna u anke fil-familji mkissrin tagħna għeżież tiegħi. Ara ma naħsbux li għax il-familja tagħna tkissret b’xi mod jew ieħor b’weġgħat kbar, ara ma naħsbux li Alla telaqna ta, ara ma naħsbux li Ġesu’ mhux preżenti fil-familja tagħna, anke jekk qegħdin ngħixu f’sitwazzjonijiet nerġa’ ngħid li mhumiex dejjem skont il-qalb t’Alla. Alla huwa preżenti fil-ħajja ta’ kull bniedem, il-Mulej ma jitlaq lil ħadd. Mhux biex ngħidu li kollox Ok imma biex ngħidu li aħna m’aħniex minsija. Li aħna l-imħabba u l-ħniena t’Alla qatt mhi sejra titlaqna u min qed ifittex ‘il Ġesu’, min irid jevanġelizza, min irid lil Kristu, Kristu jrid iwasslu fil-familja għeżież tiegħi bħalma r-rgħajja jfittxu lil Ġesu’ u jsibuh f’kuntest ta’ familja. Aħna rridu nagħmlu anke l-mistoqsija tagħna.

 • Aħna kemm qed inġibu lil Ġesu’ fil-familji tagħna?
 • Maħbubin tiegħi, kemm qed inġibu lil Ġesu’ bl-imħabba?
 • Kemm qed inġibu lil Ġesu’ xi drabi bis-silenzju,
 • xi drabi bil-kelma,
 • xi drabi bil-karita’,
 • xi drabi bit-talb flimkien,
 • xi drabi b’ikla ġenwina fejn nistgħu nifirħu u nemmnu lil l-Mulej qiegħed magħna

għax Alla jridna nifirħu ma jridnix imdejqin għeżież tiegħi, imma l-fidi fil-familji tagħna. Ix-xitan serqilna l-fidi mill-familji tagħna ħbieb tiegħi u xi drabi ħallejnieh jagħmel dan bl-ktar mod sempliċi, ħallejnieh jisraqha mentri Marija hawnhekk qed turina li għandna bżonn indaħħlu lil Ġesu’ mill-ġdid fil-familji tagħna.

Ejjew ma nibżgħux, naf li mhux dejjem faċli. Naf illi xi drabi hija diffikulta’ pero’ ma naqtgħux qalbna nibdew b’ġesti żgħar, nibdew b’affarijiet żgħar pero’ b’mod ġenwin, b’mod tal-qalb. Bil-maħfra li hemm bżonn nagħtu fil-familji tagħna, bit-tama li hemm bżonn nagħtu l-familji tagħna. Hekk f’dal-mument jiġuni ħafna fil-qalb tiegħi anke u nixtieq insellmilhom hekk il-familji li għandhom lil xi ħadd minnhom li qiegħed il-ħabs għeżież tiegħi. Propju qabel ma qed nirrekordja dan il-programm kont qiegħed inqaddes mall-priġunieri l-ħabs Kordin. Hekk u ħadt pjaċir li xi wħud minnhom ġew b’mod spontanju jgħiduli li jsegwu dan il-programm u nixtieq minn hawn hekk nieħu din l-opportunita’ u nsellmilhom lilhom u lill-familjari kollha tagħhom. Ħeqq familji li huma feruti f’din iċ-ċirkustanza pero’ anke fihom irridu nsibu għeżież tiegħi l-preżenza tal-Mulej Ġesu’, illi ma jitlaqhomx waħedhom. U aħna rridu nkunu s-sinjal ċar, aħna li ngħidu li nemmnu, irridu nkunu sinjal ċar billi nkunu qrib lejn dawn il-familji, billi nkunu qrib lejn il-familji feruti, qrib il-familji li qegħdin ibatu għeżież tiegħi. 

Il-Mara tas-Skiet

Lil Marija għeżież tiegħi narawha wkoll f’dan il-Vanġelu bħala l-Mara tas-Silenzju. Ċioe’ dik il-mara mhux kollox jgħaddi bl-addoċċ fil-ħajja tagħha imma l-ġrajjiet li tgħaddi minnhom kapaċi tieqaf u tirrifletti fuqhom, kienet toqgħod taħseb fuqhom għeżież tiegħi. Issa fuq livell uman aħna wkoll għandna bżonn dan l-atteġjament t’Ommna Marija għeżież tiegħi.

 • Kemm aħna ngħaddu minn ġrajjiet u ma nieqfux nirriflettu fuqhom bis-serjeta’ fil-familja tagħna?
 • Kemm ngħaddu minn ċirkustanzi, illi ma noqgħodux neżaminaw daqsxejn x’ġara biex nieħdu t-tagħlima li għandna bżonn nieħdu?
 • Iġifieri kemm ġieli jiġrilna tagħmel żball fejn naf jien qlibtha lill-mara ħafriltek u terġa’ tagħmilha.
 • Iva ma ħsibtx sew?
 • Ma ħadtix it-tagħlima fil-ħajja tiegħek?
 • Ma rriflettejtx sew fuq xiex inti dieħel?
 • Ma rriflettejtx sew fuq int x’qed tagħmel?
 • Għandna bżonn għeżież tiegħi, xi drabi l-ħajja tagħna gas mal-pjanċa, nibqgħu għaddejjin u nitkaħħlu mal-ħajt.

Mentri l-Madonna hawnhekk turina, isma’ l-bżonn li aħna nieqfu u nirriflettu lkoll kemm aħna fuq il-ħajja umana qed ngħid bħalissa lanqas qed nitkellem minn affarijiet spiritwali, imma aħna bnedmin irridu nieħdu ħsieb kollox f’ħajjitna. Li int tieqaf ftit u tagħmel il-Homework tiegħek u tgħid isma’

 • jien aljenat fiż-żwieġ tiegħi?
 • Jien aljenat fil-familja tiegħi?  
 • Xi drabi ma nisimgħux, għidu l-verita’ kemm jgħaddu botti l-miżżewġin lil xulxin u l-messaġġ ma nieħduhx?

U forsi qed nipprova ngħidlek m’għadek tgħaddieli kumpliment ta, m’għadek tgħannaqni, m’għadek tbusni, m’għadekx tgħidli li jien nogħġbok, m’għadekx tgħidli li tħobbni.. u tipprova tara kif tagħti l-messaġġ u l-affarijiet jibqgħu għaddejjin flok nieqfu nirriflettu fuq il-kliem li qed jgħidulna?

Ħafna drabi għandna bżonn nitgħallmu nieqfu nirriflettu fuq il-garr fil-familja tagħna, għax il-garr fil-maġġoranza ma jsirx għalxejn. Wara l-garr hemm xi ħaġa u inti tista’ tgħid u le dak dejjem hekk, u le dik dejjem hekk u nieħdu lil xulxin forgranted u ma nismgħux il-verita’ ta’ x’qegħdin ngħidu lil xulxin. Marija turina dil-kapaċita’ li kapaċi tisma’. Tisma’ l-ġrajjiet x’qed jgħidulha. Ma kinitx tieqaf fuq il-livell uman il-Madonna. Fil-ġrajjiet li kienet tgħaddi minnhom kienet tara Alla x’qed jgħidilha wkoll għax il-Mulej ikellimna fiċ-ċirkustanzi. Il-Vanġelu ma jgħidilhiex illi se jiġu r-rgħajja u sejrin jinvistawha u dawn ir-rgħajja dehrilhom anġlu. Le, ma jgħidilha xejn lilha, imma hija tieqaf u tirrifletti u tara. Fil-ġrajjiet li hija għaddejja minnhom, Alla x’qiegħed jgħidilha? Hekk kienet Ommna Marija għeżież tiegħi u aħna wkoll għandna bżonn mhux biss nieqfu u nirriflettu fuq il-ġrajjiet umani tagħna ħa naraw x’qed jgħidulna bħala bnedmin, imma rridu nagħmlu din il-mistoqsija profonda: il-ġrajjiet tal-familja tiegħi Alla x’qed jgħidli bihom? Dak li jien għaddej minnu l-Mulej x’messaġġ qed jipprova jwassalli?

Niftakar darba kelli grazzja illi hekk akkumpanjat koppja fejn u nsemmihom għax hija kas pubbliku Claire u Trevor Mercieca. Trevor illi s-sena li għaddiet il-Mulej sejjaħlu għal għandu kellu l-marda tal-lukemja. Claire l-mara tiegħu u t-tifla Julia kelli l-grazzja hekk illi akkumpanjathom fil-mixja tagħhom. Mixja ta’ tbatija pero’ mixja ta’ mħabba kbira, imma waħda mill-affarijiet li kienu laqtuni f’din il-koppja qed insemmihom għax hu kas pubbliku tagħhom kienu illi fit-tbatija dejjem kienu jaraw il-Mulej hekk x’messaġġ qed jagħtina. Diversi drabi smajt din ir-realta’ jien, jgħiduli imma x’messaġġ Alla qed jagħtina anke fl-iktar mumenti iebsa ta’ sofferenza maħbubin tiegħi. U din hija, ara l-bniedem fil-ġrajjiet tiegħu kif kienet Marija, jrid jisma’ imma Alla x’qed jgħidli għax Alla jkellimna.

Alla jkellimna biċ-ċirkustanzi, ejjew ma nalgħqux għajnejna l-Mulej ikellimna bil-Bibbja, bil-Kelma tiegħu, ikellimna bil-Knisja, ikellimna f’qalbna, imma jkellimna wkoll biċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Għalhekk Marija kienet tieqaf u tirrifletti. Dan jista’ jkun il-mument ta’ talb ħbieb tiegħi. Qegħdin fil-bidu ta’ Sena ġdida jien ma tantx nagħmel proponimenti ħa nkun sinċier magħkom, imma jekk tridu tagħmlu xi ħaġa pproponu li tippruvaw tieqfu titolbu. Dak proponiment bis-sens li ma tħallix ħajtek għaddej u ma tieqafx tirrifletti. Issa tista’ tirrifletti waħdek u meta tirrifletti fil-preżenza t’Alla dak isir talb, għax titkellem m’Alla, tiddjaloga miegħu, tgħidlu Mulej xi trid minni? Mulej x’qed tgħidli? X’inhu l-messaġġ li qed twassalli? Din hija l-fidi tagħna maħbubin tiegħi.

Omm Ġesu’ li hu Alla

Imbagħad lil Marija narawha għeżież tiegħi taħt it-tielet aspett. Mela Omm il-Familja, il-Mara tas-skiet li titlob u tikkontempla u ħa narawha Omm Ġesu’ li huwa Alla. Kien hemm mument għeżież tiegħi hawnhekk narawha qiegħda mat-tarbija Ġesu’. Il-Knisja kien hemm mument meta l-Madonna tatha t-titlu Omm Alla, fil-Konċilju t’Efesu tant snin ilu għeżież tiegħi fir-raba’ seklu. U dan kien f’kuntest meta kien hemm xi persuni li bdew jiċħdu d-Divinita’ ta’ Ġesu’, iġifieri jgħidu li Ġesu’ ma kienx Alla. Allura biex il-Knisja tenfasizza li Kristu huwa Alla u lil Ġesu’ ma nistgħux nifirduh, il-Knisja tagħti t-titlu lil Ommna Marija bħala dik illi ġarret lil Alla ġewwa fiha, it-Theotokos. Iġifieri dak li l-Knisja tgħallimna dwar Ommna Marija huwa biex tenfasizza dwar min hu Ġesu’. U allura hawnhekk għandna anke l-preżenza ta’ Marija tfakkarna ħafna ‘l Omm tfakkarna ħafna dwar l-Iben. Min hu l-Iben għeżież tiegħi u din hija ħaġ’oħra importanti, Marija dik li kontinwament tipponta subgħajha lejn Kristu anke lilna fil-ħajja tagħna. Anke fil-bidu tas-Sena l-ġdida Marija qed tippontalna lejn Ġesu’. U ħbieb tiegħi għandna bżonn lil ‘l Ġesu’ li neħduh bis-serjeta’ din l-issue ta’ Kristu b’mod speċjali f’areas partikolari.

Aħna fil-bidu tas-Sena fis-soċjeta’ ċivili niftakru f’Jum il-Paċi u l-issue tal-paċi hija serja. Araw fi żminijietna l-paċi tagħna kemm hija mhedda, mhedda bil-gwerer, mhedda bit-terroriżmu. Il-paċi tagħna hija mhedda anke bil-klima l-climate change li qegħdin nesperjenzaw għeżież tiegħi. Hija mhedda wkoll għax għandha effett fuq l-istabbilita’ tagħna, fuq il-well being tagħna bħala bnedmin pero’ l-paċi l-iktar li hija mhedda għeżież tiegħi minn qalbi għaliex kif jgħid Ġesu’ l-ħażen kollu joħroġ minn qalb il-bniedem. Il-gwerer kollha li kellha d-dinja u li qegħdin fihom illum il-ġurnata bdew f’qalb xi ħadd, bdew f’qalb xi ħadd li m’għandux paċi hu. Ħudu fil-familji tagħna persuna waħda fil-familja jkollok li m’għandhiex paċi fiha u ġġib disturb sħiħ madwarha. Araw jekk hijiex hekk, araw jekk hux qed ngħid il-verita’ u Marija turina lil Ġesu’ li ġie biex jagħtina l-paċi fil-qalb tagħna. Aħna qed niċċelebraw dawn iż-żminijiet il-bidu tal-ħajja ta’ Ġesu’ pero’ nafu li lejn l-aħħar Kristu jbati, jmut u jqum mill-mewt l-ewwel ħaġa li jgħid lill-appostli hija l-Paċi magħkom għeżież tiegħi għax Ġesu’ ġie biex jagħtina l-paċi.

L-anġli jgħidu lir-rgħajja ‘Paċi fl-art il-bnedmin ta’ rieda tajba’, maħbubin tiegħi. Ġesu’ jgħidilna ‘Jiena l-paċi ġejt nagħtikom’ għeżież tiegħi. Mhux kif tagħtiha d-dinja imma ġie jagħtina din il-paċi u allura nixtieq nħeġġiġkom u nħeġġiġkom mill-qalb ejjew inħallu ‘l Ommna Marija turina t-triq ta’ Ġesu’ li huwa kif jgħid San Pawl il-Paċi tagħna.

Fejn m’hemmx Alla għeżież tiegħi qed inkun skjett m’hemmx paċi. Fejn m’hemmx Alla m’hemmx paċi. Iktar mad-dinja titbiegħed minn Alla, iktar mal-bniedem jitbiegħed minn Alla, iktar f’qalbu jkun vojt jipprova jimla dak ‘l vojt li hemm ġewwa fih b’ħafna affarijiet li jispiċċa jitkisser hu u jitkisser ħaddieħor miegħu.

 • Il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux bżonn drogi,
 • il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux bżonn imur joqgħod jilgħab il-flus,
 • il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux bżonn immur joqgħod jisker bl-Alkoħol,
 • il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux bżonn imur il-Gentlemen ‘s Clubs,
 • il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux bżonn joqgħod imur għand ċerti Message mbagħad jispiċċa f’taħwid sesswali,
 • il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux bżonn imur għand il-prostituta,
 • il-bniedem li għandu l-paċi f’qalbu m’għandux għalfejn jabbuża fil-poter u jidħol fil-korruzzjoni politika u jabbuża mill-pożizzjonijiet tiegħu,
 • il-bniedem li għandu l-paċi fil-qalb tiegħu m’hemmx għalfejn jagħmel inġustizzji fuq ix-xogħol biex jara kif se jakkwista aktar flus minn fuq dahar ħaddieħor anke hekk iwaqqa’ lil ħaddieħor li suppost jieħu Promotion huwa,
 • min għandu l-paċi f’qalbu ma jagħmilx dawn l-affarijiet ħbieb,
 • min għandu l-paċi f’qalbu kapaċi jilqa’ anke lil min hu nies differenti mhux razzista,
 • min għandu l-paċi f’qalbu kapaċi jgħix ma’ min hu differenti u mhux jattakka u jkisser lil ħaddieħor,
 • min għandu l-paċi f’qalbu kapaċi jkun tolleranti ħbieb.

Pero’ meta m’hemmx il-paċi fil-qalb tagħna allura meta m’hemmx Alla fil-ħajja tagħna, aħna nsiru bil-maqlub ta’ dan kollu li qed ngħid. Mhux qed ngħidilkom ibilgħu li qed ngħidilkom m’intomx tfal żgħar għandkom moħħ biex tirraġunaw, araw intom hux qed ngħid il-verita’ jew le, pero’ jekk f’xi ħaġa li qed ngħid hemm il-verita’ ħbieb tiegħi twarrbuhiex, għax jien nixtieqkom ilkoll fil-paċi.

Jiena nistqarr magħkom jien hekk Alla fil-ħajja tiegħi tani ħafna paċi, ma jfissirx li m’hemmx tbatija u sofferenzi u sfidi dażgur li hemm u jiżdiedu u mhux jonqsu, imma meta jkollok il-paċi f’qalbek, tista’ tgħaddi minn dak kollu li għandek tgħaddi fil-ħajja u ma titkissirx. Marija qed turina llum ‘il Ġesu’, lil Binha li huwa l-Paċi Vera tagħna. Jalla għeżież tiegħi aħna bħala Nsara u Nsara Kattoliċi li aħna devoti ħafna tal-Madonna, id-devozzjoni tagħna lejn Ommna Marija tissarraf f’affarijiet awtentiċi, f’affarijiet ta’ vera, f’affarijiet li huma bis-sena, li huma skont il-Vanġelu, skont il-qalb t’Alla kif tridhom il-Knisja. Illum rajnieha taħt tlett aspetti Marija li hija l-Mara tal-familja, Marija li hija l-Mara tas-silenzju u s-skiet tat-talb, Marija li hija l-Mara illi tipponta lejn Ġesu’ u rajnieha b’mod speċjali taħt il-paċi tagħna.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Id-dawl idda fid-dlam!

It-Tnejn, 21 ta’ Novembru 2016: Riflessjoni dwar Lq 2: 15-20. (Solennita’ tal-Twelid ta’ Sidna Ġesu’, il-Kristu tas-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi,

Minn qalbi nawguralkom anke Milied qaddis u propju f’din iċ-ċirkustanza li qegħdin niċċelebraw it-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, hekk xtaqt li naqsam magħkom il-Kelma t’Alla li tirrakkontalna propju l-ġrajja tal-Milied u dan għaliex biex inkunu nafu eżattament x’qegħdin niċċelebraw. Għaliex ħeqq xi drabi għeżież tiegħi fil-Milied ma niċċelebrawx ilkoll kemm aħna l-istess ħaġa. Niċċelebraw ħafna affarijiet imma dak li suppost qegħdin fil-verita’ niċċelebrawh, jibqa’ għaddej minn fuq rasna u forsi wħud minna lanqas jaħbat mal-kaxxa ta’ moħħna.

Ejjew nisimgħu għeżież tiegħi l-ġrajja tal-Ewwel Milied, dak li jiena u int suppost qegħdin niċċelebraw f’dan iż-żmien.

F’dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom billejl. U dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: “Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta’ David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan; issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura.” F’daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu:

“Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet,

u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!”

Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: “Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej.” Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ’l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

Il-ġrajja tal-Milied għeżież tiegħi, illi trid anke hekk iddawwalna għal dak li aħna qedgħin niċċelebraw fil-verita’, hekk hija din il-ġrajja ta’ kif Alla sar bniedem, kif Alla daħal fl-istorja tagħna l-bnedmin b’mod partikolari. Mela l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid aħna l-Milied mhuwiex sempliċiment xi Birthday. Xi rrid ngħid biha? Inti jekk tiċċelebra l-Birthday tiegħek tiċċelebra l-mument meta inti ma kontx teżisti u sirt teżisti. Inti sirt teżisti disa’ xhur qabel ma twelidt imma twelidt, imma l-punt huwa illi l-mument li inti ma kontx teżisti f’xi żmien u sirt teżisti.  Ħafna drabi l-Birthday niċċelebrawil-bidu tal-eżistenza tagħna. Fil-kas ta’ fejn naf jien mexxejja kbar fid-dinja, fundaturi tar-reliġjonijiet, politiċi, kantanti, kittieba, artisti, ħassieba, il-Birthday tagħhom jissinifika dan, meta ma kienux jeżistu u bdew jeżistu.

F’Ġesu’ aħna ma niċċelebrawx dan it-tip ta’ Birthday qisu kien hemm xi mument li ma kienx jeżisti u f’daqqa waħda beda jeżisti, ma niċċelebrawx hekk. Aħna niċċelebraw għeżież tiegħi fil-Milied il-mod kif Alla li kien minn dejjem daħal f’ħajjitna b’mod ġdid. Dan huwa profondament li qed niċċelebraw fil-Milied. Alla li kien minn dejjem daħal f’ħajjitna l-bnedmin b’mod ġdid. B’mod ġdid għaliex? Għaliex sar bniedem. Ċioe’ ġie jitkellem il-lingwaġġ tagħna, ġie jaqsam magħna l-esperjenza tagħna, ġie jgħix dak li aħna ngħixu biex meta jidħol f’ħajjitna hu jieħu fuqu dak li hu tagħna l-bnedmin sar bniedem bħalna biex lilna jagħtina dak li hu tiegħu, dak li għamlu Alla, l-imħabba perfetta nirċievu dan fil-milja kollha tagħha meta nirċievu l-Ispirtu s-Santu għeżież tiegħi ġewwa fina.

Allura qed naraw hekk illi l-Milied huwa mhux sempliċiment Birthday imma hija preżenza li dejjem kienet magħna, imma daħlet fina, daħlet f’ħajjitna b’mod ġdid u fuq dal-punt għeżież tiegħi nixtieq illi aħna nirriflettu ftit. Aħna aċċetajna dan il-mod ġdid li Alla daħal f’ħajjitna? Għaliex fi żmen Ġesu’ mhux kulħadd aċċettah dal-mod ġdid kif Alla daħal f’ħajjitna li sar bniedem. Il-Vanġelu jaqsam in-nies fi tnejn kontinwament bejn dawk li jaċċettaw lil Ġesu’ u dawk li m’aċċettawhx. Inti f’liema kategorija taqa’? Dawk li aċċettajtu jew dawk li m’aċċettajtux? Jew hemm xi kategorija ġdida dawk li aċċettawh imma sieq ‘l hemm u sieq ‘l hawn għeżież tiegħi? Jew dawk li aċċettawh imma ċaħduh? Xi darba aċċettaw lil Ġesu’ u issa rrifjutawh. Aħna qegħdin ngħixu f’din il-kawlata sħiħa fejn jidħol Kristu għeżież tiegħi.

Waqt li għad għandna ħafna simboli reliġjużi, waqt li ngħidu l-Happy Christmas u ma nafx xiex, imma fil-verita’ din fiex tissarraf fejn jidħol il-Persuna ta’ Ġesu’ noqgħodu attenti. Għax xi drabi aħna flok qed niċċelebraw il-mod ġdid kif Alla daħal f’ħajjitna u allura l-ferħ tagħna huwa propju jitkellem il-Vanġelu, il-ferħ li tweldilkom is-Salvatur. Dak li intom ilkom tant tistennew biex jeħliskom mill-ħażen u mid-dnub mhuwiex xi bniedem huwa Alla li sar bniedem u dan huwa ta’ ferħ għal kulħadd għeżież tiegħi. Għalhekk il-Knisja trid kulħadd, ħadd m’hu mċaħħad minn dan il-ferħ, ħadd m’hu mċaħħad minn din l-aħbar, imma aħna huwa dan li qed niċċelebraw jew qed niċċelebraw lilna nfusna? Niċċelebraw il-ħbiberiji tagħna, niċċelebraw il-familja tagħna, niċċelebraw ir-relazzjonijiet tagħna, iġifieri r-rigali kollha li nagħtu biex inferrħu imma x’inhu l-iskop tagħhom?

Il-Parties, il-flus, ix-xorb, l-ikel, dak kollu li nonfqu dan iż-żmien x’inhu l-iskop tiegħu? Għeżież tiegħi x’inhu l-ferħ li verament qed niċċelebraw? Aħna verament qed niċċelebraw it-Twelid ta’ Ġesu’ kif qed nispjega jew qed jiċċelebraw lilna nfusna? Qed nagħmlu Festival tax-Xitwa għeżież tiegħi. Interessanti li l-Milied Ġesu’ ma twelidx fil-25 ta’ Diċembru ee! Imma l-Knisja tiċċelebra t-Twelid tiegħu fil-25 ta’ Diċembru għaliex li ġara dak iż-żmien il-25 ta’ Diċembru fi żmien tal-Knisja fil-bidu kien il-Festa t’alla xemx u l-Knisja rrealizzat isma’ x-xemx vera tagħna mhux ix-xemx alla falz imma Kristu huwa d-Dawl vera tad-dinja. U għalhekk aħna niċċelebraw dan ‘il mod ġdid kif Alla hu preżenti ġewwa fina, it-Twelid ta’ Kristu propju fil-25 ta’ Diċembru meta antikament kienet festa pagana.

Illum xi drabi għeżież tiegħi qegħdin nerġgħu naqilbu kollox. Minn festa pagana għamilnieha festa Nisranija – it-Twelid ta’ Kristu, illum il-festa Nisranija għal uħud qed jerġgħu jagħmluha festa pagana. Għeżież tiegħi jiġifieri festa vojta mingħajr Kristu, mingħajr Alla, mimlija biss bina nfusna. Aħna għandna tant dwal fuq Christmas Tree, dwal. Id-dawl li aħna nużaw tant f’dan iż-żmien propju biex jissimbolizza Kristu li huwa d-Dawl vera tal-ħajja tagħna. Inutli nixgħelu t-toroq kollha bid-dawl, inutli naraw liema hija l-aħjar pjazza, l-aħjar triq, l-isbaħ dar imdawwla, inutli dan kollu jekk Ġesu’ verament m’huwiex id-Dawl ta’ ħajtek. Jekk int għandek dawl ieħor li ħdejn Ġesu’ huwa dlam fil-verita’ għax Kristu biss huwa l-Verita’ lil hinn minnu gideb għandna għeżież tiegħi.

Aħna qegħdin naraw u qegħdin naċċettaw dan id-Dawl vera li Alla qiegħed joffrilna għeżież tiegħi? Dan id-Dawl illi fil-Magħmudija intom missirijiet xelgħtuh mill-Blandun fil-Knisja, meta s-saċerdot qalilkom ħudu d-Dawl ta’ Kristu.

 • Aħna qed inġorru dan id-Dawl, ‘il Ġesu’ fil-familji tagħna?
 • Qegħdin nieħdu dan id-Dawl ‘il Ġesu’ fiż-żwieġ tagħna?
 • Qegħdin nieħdu d-Dawl ‘il Ġesu’ fil-liġijiet tagħna?
 • Qegħdin nieħdu dan id-Dawl ‘il Ġesu’ fid-deċiżjonijiet tagħna?
 • Qegħdin nieħdu dan id-Dawl fil-lifestyle tagħna fil-ħajja ta’ kuljum maħbubin tiegħi?
 • Qegħdin nieħduh dan id-Dawl?
 • Il-bqija x’qegħdin niċċelebraw fil-verita’?

Hawnhekk għeżież tiegħi din l-aħbar l-anġli lil min immorru jagħtuha? Immorru jagħtuha lir-rgħajja. Ir-rgħajja kienu persuni illi għeżież tiegħi f’dak iż-żmien ma tantx kienu persuni ħa ngħid hekk stmati, ma tantx kienu persuni li kienu fejn naf jien avant-garde fis-soċjeta’. Kienu daqsxejn il-persuni emarġinati fi żmien Ġesu’. L-isbaħ aħbar u l-akbar aħbar ma tiġix mgħottija lil ma nafx min – lis-sultan, lill-qassis fit-Tempju, tiġi mgħottija lil dawn in-nies foqra mwarbin mill-oħrajn. U hawnhekk għeżież tiegħi għandna żewġt affarijiet.

 1. Number 1 għaliex dan iż-żmien aħna għalhekk huwa żmien ta’ solidarjeta’ ngħinu ħafna foqra, batuti eċċ… għaliex propju l-aħbar tal-Milied u l-Kristjaneżmu fforma l-kultura li aħna ngħixu fiha anke jekk illum uħud minna jridu jarmuha jew jinqatgħu ‘l barra minnha. Ifforma l-kultura tas-solidarjeta’ għall-fqir u l-batut għaliex Ġesu’ hekk ġie jagħmel għeżież tiegħi.
 2. Pero’ anke wkoll jingħataw lir-rgħajja għaliex l-aħbar ta’ Ġesu’, il-Vanġelu ħafna drabi huma nies bħal rgħajja li jilqgħuh, huma nies umli, huma nies li jħossu ‘l bżonn t’Alla mhux min jaħseb li m’għandux bżonn l’Alla, mhux min jaħseb li hu l-perfett, li hu l-qaddis, li hu tajjeb, li ma jonqsu xejn, jista’ jibni ħajtu kompletament mingħajr Ġesu’, jista’ jibni l-liġijiet mingħajr Alla, jista’ jibni sistema filosofika, politika, soċjali, eżistenjali fejn Alla ma jidħolx fiha, imma kollox idur madwarna l-bnedmin skont kif naħsbu aħna u allura kollox jaqleb skont il-bniedem min huwa għax l-opinjonijiet jitbidlu.

Ir-rgħajja huma simbolu tan-nies illi jħossu l-bżonn t’Alla u jgħarfu ‘l bżonn tiegħu u din l-aħbar tingħata lilhom maħbubin tiegħi. Issa l-verita’ li aħna fina hemm r-ragħaj ilkoll kemm aħna. Aħna fina l-parti li hi l-midinba, dik il-parti li mhijiex aċċettata, dik il-parti li hija mwarba, dik il-parti li tokrob għall-imħabba, dik il-parti li hija feruta, dik il-parti li għandha bżonn is-Salvazzjoni, għandha bżonn ‘l Alla. U l-aħbar x’tingħatalhom? ‘Ifirħu għaliex tweldilkom is-Salvatur!’ Ċioe’ Dak li intom ilkom tistennew biex jaqlakom mis-sitwazzjoni tagħkom huwa Ġesu’. Immaġina kemm tkun taċ-ċajt kieku inti kellek tiltaqa’ ma’ xi ħadd raġel, mara, hu min hu. Ejjew ngħidu raġel għall-argument u dan ir-raġel inti taqbad u twaqqgħu għaċ-ċajt, ittih bis-sieq, itlaq ‘l hemm , m’għandhiex bżonnok fil-ħajja tiegħi, hekk teħodha kontrih. Imbagħad timrad u jgħidulek isma’ mur għand dal-konsulent Mr So and So, Mr X, u inti tagħmel l-appuntament tmur għand Mr X u Mr X tinduna li kien dak ir-raġel li int waqajt għaċ-ċajt. Dak ir-raġel li xi darba int għedtlu ma rridekx f’ħajti.

Xi drabi aħna hekk għeżież tiegħi nagħtu bis-sieq lil dak li hemm bżonn ifejjaqna. Xi drabi m’Alla hekk nagħmlu nagħtu bis-sieq lil Ġesu’ dak li għandu bżonn ifejjaqna. Pero’ għandna ċ-ċans inti tista’ tmur quddiem dan il-konsulent Mr X li qabel waqajt għaċ-ċajt u tixxokja ruħek u għandek żewġt għażliet. Jew b’ħafna umilta’ tiskuża ruħek u taċċetta li għandek bżonnu jew inkella twebbes rasek u titlaq ‘l hemm u tispiċċa bil-kundizzjoni li għandek. Għaliex dan il-konsulent ma tistax issib ieħor minfloku. Hu biss speċjalizzat f’dik il-linja m’hemm ħadd iktar. Jekk tlaqtu tlift inti, jekk tumilja lilek nnifsek u tiskuża ruħek, irbaħt int. Dal-konsulent huwa daqshekk umli li jaċċettak u mhux se jpattijilek u jaħdem biex ifejqek.

Xi drabi din hi s-sitwazzjoni tagħna mal-Mulej ma nistgħux insibu Ġesu’ ieħor. M’hawn ħadd li jeħodlu postu, ħadd! L-ebda politiku, l-ebda avukat, l-ebda qassis, l-ebda profeta, l-ebda qaddis, l-ebda fundatur ta’ reliġjon oħra. Ħadd għax ħadd m’hu Alla ħlief hu għeżież tiegħi, ħadd! Lanqas l-iktar persuna li tħobbok u għamlitlek il-ġid f’ħajtek. Ħadd ma jieħu post Ġesu’, imma xi drabi aħna nwarbuh. Il-Kelma t’Alla tgħidilna fil-Milied ‘Ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx.’ Il-Mulej jista’ jkun irid jiġi f’darek qed iħabbatlek anke issa b’dal-programm imma tibqa’ tirreżisti u ma tridx taċċettah, mentri għeżież tiegħi Alla fl-imħabba tiegħu jibqa’ jsejħilna, pero’ ma nkunux boloh.

Bil-Malti tgħid: ‘Iddardarx l-għajn li trid tixrob minnha.’ Ejjew ma nitfgħux ‘l barra lil dan Ġesu’ li aħna għandna bżonnu. Hu biss is-Salvatur tagħna, ċioe’ l-Mulej irid jaqilgħek mid-dwejjaq tiegħek, il-Mulej irid jaqilgħek mid-dnub, mill-ħama tiegħek, mit-tkissir tiegħek u l-Milied għalhekk jiġi għeżież tiegħi. Jiġi biex aħna nħallu lis-Salvatur vera jidħol mill-ġdid f’ħajjitna.

Ilkoll kemm aħna! Ilkoll kemm aħna!

 • Ġesu’ jrid jidħol fid-dwejjaq tiegħek,
 • irid jidħol fl-uġigħ li għandek fiż-żwieġ, fil-familja,
 • Ġesu’ jrid jidħol fl-inġustizzja li inti qed għaddej minnha fuq il-post tax-xogħol,
 • Ġesu’ jrid jidħol f’dik il-kalunja, dik il-malafama illi għamlulek, fuq dak il-kliem li qed ixerrdu fuqek,
 • Ġesu’ jrid jidħol fil-kriżi finanzjarja tiegħek,
 • Ġesu’ jrid jidħol fil-ħsibijiet u d-deċiżjonijiet tiegħek,
 • irid jidħol fil-mard tiegħek,
 • irid ikun is-Salvatur tagħna,
 • dak id-dnub li inti nqabdt fih li ma tistax tinħeles minnu,
 • Ġesu’ jrid jiġi biex jilliberak mid-Droga,
 • jilliberak mill-Alkoħol,
 • jilliberak mill-Adulterju,
 • jilliberak miz-zekzik,
 • jilliberak mill-kilba li għandek għall-flus li qed tkisser il-familja tiegħek,
 • jilliberak mill-kilba għall-poter li qed twasslek li tagħmel l-inġustizzji,
 • jilliberak għeżież tiegħi mill-għira li hemm fil-qalb tagħna,
 • mill-vanaglorja, mill-vanita’, mis-suppervja li tiekol lil qalbna,
 • jrid jeħlisna, jrid jagħmilna nies sbieħ.

Dan imma aħna umli biżżejjed li naċċettawh jew naħsbu li mingħajru nistgħu ngħaddu jekk mhux nagħmlu aħjar?

Ir-rgħajja għeżież tiegħi quddiem din l-aħbar jifirħu pero’ l-ferħ tagħhom ma jżommuhx għalihom. Meta jmorru u jaraw u jifirħu għax raw lil dan is-Salvatur, għamlu esperjenza tiegħu, immorru jaqsmu din l-aħbar ma’ kulħadd. Immorru jgħidu dak li huma raw, dak li huma semgħu u hekk aħna għeżież tiegħi dal-Milied aħna ma nistgħux inżommu din l-aħbar sabiħa għalina nnfusna. Aħna ma nistgħux inżommu lil Ġesu’ għalina, aħna ma nistgħux inżommu lil Ġesu’ fil-presepju tagħna, fil-maxtura tagħna, fil-Knisja tagħna, rridu mmorru naqsmuh mall-oħrajn, irridu mmorru nitkellmu u ngħidu dak li aħna rajna u smajna. Jekk aħna doqna l-ferħ tal-Vanġelu, jekk aħna doqna l-ferħ tas-Salvatur, jekk aħna doqna l-ferħ ta’ Ġesu’ f’ħajjitna, ma jistax ikun li nżommuh għalina nfusna. Irridu ħa ngħid hekk bilfors naqsmuh mall-oħrajn.

Naqsmuh mhux b’xi liġi, b’xi obbligu imma taqsam meta tifraħ li doqt xi ħaġa tajba, inti kif jiġrilek per eżempju jekk qrajt ktieb tajjeb? Tgħidlu aqrah xi ħadd taf li jħobb il-kotba, jekk sibt website illi laqtitek, għoġbitek, sibtha utli tixxerjaha ma’ xi ħaddieħor, fuq il-Facebook kemm nixxerjaw affarijiet li huma għal qalbna. L-istess il-Mulej jekk inħobbuh, jekk nemmnu li jħobbna, jekk nemmnu li hu jridilna l-ġid, jekk nemmu li hu l-uniku triq, kif nista’ jiena nċaħħad lil Ġesu’ lil ħaddieħor?

Illum jgħidulna toqgħodux timponu fuqna jiena ma narahiex bl-impożizzjoni. Jekk naqsam xi ħaġa miegħek li tferraħni u inti tgħidli timponihiex fuqi verament jekk nagħmlu hekk nispiċċaw m’aħniex bnedmin għeżież tiegħi, għaliex il-bnedmin jaqsmu bejniethom. Il-bnedmin jaqsmu bejniethom dak li jtaqqalhom u dak li jferraħhom u l-istess jekk Alla hu parti minn ħajti kif nista’ ma naqsmux miegħek? Kif nista’ ma naqsmux miegħek? Kif nista’ jien inċaħħad lilek mill-esperjenza sabiħa ta’ Ġesu’ li jiena għamilt? Issa jekk int ma taċċettahiex inweġġa’ jien, imma mhux inċaħħdek minnha. Iva, għeżież tiegħi l-loġika t’Alla hija bil-maqlub tal-loġika tagħna. Ġesu’ meta ġie sar bniedem ma ġiex jimponi lilu nnifsu fuqna. Ġie joffri lilu nnifsu lilna u kif qed jagħmilha l-Mulej? Bit-triq tal-umilta’. Dan Alla sar bniedem iċċekken irid jidħol fil-ħajja tagħna l-bnedmin, irid jiġi għandna b’ħafna umlita’ mhux bid-daqq tat-trombi, bl-għajjat, bl-istorbju, bħala persuna umli. Jitwieled f’dan il-faqar u s-sempliċita’ għeżież tiegħi, dan hu Alla tagħna.

Meta aħna nħarsu lejn il-presepju, lejn il-maxtura li tant drabi naraw fi żminijietna, naraw il-faqar u l-umilta’ illi dak il-presepju jrid ikellem lili, irid ikellem lil qalbi. Dak il-Presepju jrid jgħidli Hayden fejn int supperv? Hayden fejn għandek is-suppervja fil-qalb tiegħek? Fejn m’intix ċkejken? Fejn m’intix umli? Fejn m’intix qed tiċċekken? Ġesu’ jurina biex nidħlu f’qalb xulxin, ma nistgħux nidħlu f’qalb xulxin bil-vjolenza. Aħna għandna t-tendenza kbira għall-vjolenza. Vjolenza fil-kliem, vjolenza fl-ideat, vjolenza kif inġib ruħna, vjolenza li rridu lil kulħadd jaqbel magħna, vjolenza li rridu li kulħadd jagħmel kif ngħidu aħna. Mentri l-Mulej jidħol b’ħafna umilta’ jistendina, jokorbilna, jgħidilna, jurina x-xewqa tiegħu, ma jaqtax qalbu, mhux għax iridha tgħaddi tiegħu għax iħobb. Min iħobb vera huwa umli ee! Min iħobb vera huwa umli, u fejn hemm l-umilta’, hemm l-imħabba ġenwina għeżież tiegħi.

Ġesu’ jurina fil-Milied irid jidħol f’qalbi u f’qalbek mhux bl-għajjat u bl-istorbju, mhux biċ-ċanfir u bil-kastigi u ma nafx xiex, mhux billi joqgħod jippunta subgħajh u jiġġudikana, imma jidħol bl-umilta’, biċ-ċkunija, bis-sempliċita’, bil-ħlewwa, billi iva jkellimna fuq li għaddejjin minnu fil-ħajja tagħna anke f’dak li mhux tajjeb, imma tant jgħidilna bil-ħlewwa li jiġbidna lejh ma jbegħdniex minnu. Dan huwa Alla għeżież tiegħi. Kemm għandna bżonn ilkoll kemm aħna, alinqas aħna ngħidu li nemmnu. Dan il-Milied nistendinkom mill-qalb li f’dan il-Mlied aħna nilbsu s-sentimenti ta’ Kristu. Nilbsu b’mod speċjali din il-ħlewwa u din l-umilta’ tiegħu. Li nidħlu fil-qalb ta’ xulxin bil-ħlewwa u l-umilta’ anke bħala Knisja, li nidħlu fis-soċjeta’ tagħna bil-ħlewwa u l-umilta’ li anke nersqu lejn nies li forsi kienu jemmnu u m’għadhomx bil-ħlewwa u bl-umilta’ għaliex Ġesu’ hekk qal: ‘Jien ta’ qalb ħelwa u umli’, u l-Milied huwa hekk.

It-tarbija, kull tarbija, inti mmaġina kull tarbija meta tħares lejha ma tisraqlekx qalbek? Anke jekk tkun insomma l-iktar persuna ma nafx xiex, imma tqabbadlek ħlewwa ta’ qalb know? It-tarbija ġġgħalek iġib ruħek b’ċerta ħlewwa, it-tarbija toħroġ minnek l-iktar sentimenti vulnerabbli, l-iktar sentimenti ħelwin. Issa hawn min ta anke quddiem it-trabi xi kultant iqabbżuhielu, pero’ l-maġġoranza tagħna m’aħniex hekk maħbubin tiegħi. Alla sar tarbija għalhekk, għax iridna nersqu lejh b’din id-delikatezza, irid jersaq lejna b’din id-delikatezza huwa stess.

Jalla għeżież tiegħu ma nibżgħux inkunu ta’ qalb ħelwa u umli kif inhu Ġesu’ li qegħdin niċċelebraw għeżież tiegħi llum. Alla daħal fl-istorja ġdida tal-bniedem, fl-istorja ġdida tiegħi bil-ħlewwa u bl-umilta’. Dan hu l-Milied li aħna qed niċċelebraw, din hija l-ħlewwa u l-umilta’ t’Alla għal kulħadd, m’hemm ħadd li huwa mċaħħad minna. Jalla aħna għeżież tiegħi nagħtuha lil kulħadd u nirrealizzaw li Ġesu’ ġie għalija b’mod personali.

 • Lest li taċċettah?
 • Lesti li tħallih jitwieled f’ħajtek?
 • Lest li tħalli lil ommna Marija tlaqqgħek verament ma’ Binha Ġesu’ u tgħidlek: ‘Agħmel dak li jgħidlek hu’, għax Alla jixtieqlek il-ġid u mhux id-deni?
 • Għax Alla huwa miegħek u mhux kontrik?
 • Għax Alla jbati miegħek u mhux ‘il bogħod minnek?
 • Lest li naċċettaw lil dan Ġesu’ fil-ħajja tagħna?  

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

San Ġużepp jurina t-triq

It-Tnejn, 21 ta’ Novembru 2016: Riflessjoni dwar Mt 1: 18-24. (Ir-4 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-paċi magħkom għeżież tiegħi,

Nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’, fejn kif nagħmlu naqraw silta mill-Kelma t’Alla u nħalluha tkun daqsxejn ta’ dawl għalina fit-triq kif jgħidilna wieħed mis-Sami, illi ‘l-Kelma tiegħek Mulej hija fanal għal riġlejja’. Ċioe’ dik illi ddawwal it-triq, il-mogħdija tiegħi, li qed tagħtini d-dawl f’dak li jien għaddej minnu fil-ħajja. U l-Kelma t’Alla għeżież tiegħi għalkemm forsi siltiet li aħna nisimgħuhom forsi nkunu drajniehom, forsi nafuhom, forsi ilna ma nisimgħuhom ukoll għax forsi aħna ma nitolbux, forsi il-Kelma t’Alla ma naqrawhiex, forsi Quddies ma mmorrux. Allura dejjem hija Kelma li aħna nistgħu nħalluha tagħmel frott ġdid fil-ħajja tagħna anke jekk xi drabi nkunu daqsxejn out of touch, out of contact minn mal-Kelma t’Alla.

Illum is-silta li sejrin naqraw meħuda mill-Vanġelu skont San Mattew Kapitlu 1 minn vrus 18 sa vers 24. Hija silta illi tippreparana u tħejjina għeżież tiegħi anke għall-ġrajja tal-Milied fil-ħajja tagħna, meta niċċelebraw it-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu u propju tlaqqana ma’ personaġġ ma’ figura li huwa importanti ħafna għeżież tiegħi f’dan iż-żmien. Xejn inqas mill-figura ta’ San Ġużepp. Ħa nisimgħu daqsxejn il-Kelma x’tgħidilna mbagħad naqsmu ftit ir-riflessjonijiet tagħna llum.

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom.” Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal:

‘Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben,

u jsemmuh Għimmanu-El,

li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna.’ Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu. 

Din is-silta għeżież tiegħi li ċertament xi ftit jew wisq ilkoll nafuha, qrajnieha, smajnieha, għandha ħafna x’tgħallimna fil-ħajja tagħna għeżież tiegħi. San Ġużepp, għeżież tiegħi, nafu li quddiem ir-realta’ li din il-mara tiegħu ħarġet tqila bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, hu tħawwad. Importanti li nkunu nafu dak iż-żmien iż-żwieġ kif kien issir differenti minn kif isir ilum. Iġifieri inti kellek il-koppja biex ngħid hekk li kienu jiżżewġu, imma ma kienux immorru jgħixu flimkien ħlief sena wara.

U propju Marija toħroġ tqila bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu propju f’din is-sena u allura ġustament Ġużeppi din il-ħaġa ħawditu u li seta’ faċilment jaħseb li isma’ din il-mara tiegħu qalbitilu. U allura ridt jagħmel ta’ bniedem ġust, bniedem iġifieri li josserva l-liġi ta’ Mose’ t-Torah, l-Antik Testment kellu jagħmel dak li l-liġi titolbu li jagħmel, illi mara bħal din fiċ-ċirkustanza huwa jibgħatha ‘l hinn.

Ġużeppi ma ridtx jagħmel eżattament kieku dak li l-liġi kienet tgħid illi jħaġġarha imma li jibgħatha bil-moħbi tgħidilna l-Kelma t’Alla. Huwa propju f’dan il-kuntest pero’ illi naraw is-sbuħija wkoll ta’ San Ġużepp. Ejjew nimxu pass pass u naraw anke aħna x’nistgħu nieħdu fil-ħajja tagħna.

L-ewwel ħaġa għeżież tiegħi San Ġużepp kien qed jieħu deċiżjoni, kien qed itella’ u jniżżel, waqt li kien għadu qed jaħsibha jgħidilna l-Vanġelu, u minn hawnhekk nistgħu nieħdu daqsxejn tagħlima minn għand San Ġużepp ilkoll kemm aħna għeżież tiegħi. Illi aħna naħsbuha sew qabel ma nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna, kemm id-deċiżjonijiet ta’ fidi, kemm ukoll id-deċiżjonijiet umani. Xi drabi wħud minna ma naħsbuhiex sew imbagħad infattruha, imbagħad inbatu il-konsegwenzi wara. Iġifieri kemm tiltaqa’ ma’ nies illi ma jaħsbuhiex sew tad-daħk tgħidha, imma hija vera xi drabi ta fuq lil min jiżżewġu. Ċerti nies jagħmlu żball li żżewġu lil min iżewġu fil-ħajja tagħhom, ma ħasbuhiex sew. Ma ħasbuhiex sew f’liema sens? Illi riedu jiżżewġu biex jeħilsu minn sitwazzjoni illi kellhom id-dar. Niżżewweġ biex naħrab mir-realta’ tal-familja tiegħi għax ma naqbilx ma’ ħuti, mal-ġenituri, jew ħaġa u oħra, jew niżżewweġ għax iż-żmien għaddej u qed isir ċerta pressure fuqi, jew niżżewweġ għax kellna tarbija qabel iż-żwieġ. Tant raġunijiet xi drabi tiltaqa’ man-nies li jgħidulek għalfejn iżżewġu, illi ma jkunux ħasbuha sew. Jew waħda mill-iktar żbalji li jiena niltaqa’ magħhom ‘iżżewwiġt bit-tama liċ-ċirkustanzi ħa jinbidlu, bit-tama li hu ħa jitbidel, bit-tama li hi se titbidel. Deċiżjoni żbaljata għalfejn tiżżewweġ għeżież tiegħi, ċioe’ ma taħsibhiex sew, ma tieħux il-parir, ma titlobx, ma tirriflettiex, ma titgħallimx mill-iżbalji ta’ ħaddieħor. Ċioe’ dina realta’ waħda ta’ meta ma naħsbuhiex sew.

Ma naħsbuhiex sew xi drabi għeżież tiegħi meta naqbdu u nberbqu l-flus sempliċiment għaliex ħarġet l-aħħar ma nafx xiex, għax ħaġa li lilek togħġbok u ma rajtx sew li isma’ jekk inti ma għandekx il-mezzi, ma taffordjax imbagħad qabad u għal gost xtrajt, infaqt il-flus imbagħad ħa tbati minn affarijiet oħrajn. Kemm ‘il darba tiltaqa’ ma’ dawn iċ-ċirkustanzi għeżież tiegħi li ma taħsbhiex sew anke fuq l-infieq, u l-budgeting finanzjarju tiegħek.

Ma taħsibhiex sew meta tidħol f’xi vizzju. Iġifieri tidħol fil-vizzju tax-Xorb, il-vizzju tad-Droga, il-vizzju li tiġri man-nisa jew mal-irġiel, il-vizzju li tmur ċerta Bars, ċerta Clubs, ċerta messaġġi u tispiċċa fit-taħwid sesswali kollu mmaġinabbli, ma taħsibhiex sew imbagħad jew inqbadna tqila u rridu naraw kif se neħilsu malajr minn dik it-tqala u nieħdu l-pilloli illi li malajr b’mod pulit ħafna noqtlu lil dik it-tarbija, jew inkella rrid nara kif nagħmel biex insiefer u mmur nagħmel abort, jew nara kif naħbi s-sitwazzjoni u nidħol f’xi dipressjoni. I mean ma naħsbuhiex sew l-affarijiet li aħna nagħmlu għeżież tiegħi, anke fejn tidħol din ir-realta’. Tant ċirkustanzi għeżież tiegħi anke ma naħsbuhiex sew fuq il-fidi tagħna.

Hawnhekk San Ġużepp id-diffikulta’ li kellu ma kinitx fuq xi diffikulta’ umana biss imma anke din ir-realta’ spiritwali li hu kien, kellu jaffaċja fil-ħajja tiegħu u għalhekk kellu jaħsibha sew. Issib persuni li anke jiddeċiedu per eżempju jitilqu lil Kristu, jitilqu l-Knisja u ma jaħsbuhiex sew. Iġifieri li tieqaf tqerr, tieqaf titqarben, tieqaf titlob għaliex marradlek xi ħadd, jew għaliex qam xi skandlu fil-Knisja, jew ma nafx xiex. Ma taħsbihiex sew! Jaqbad u jeħel kollox miegħek. Kemm ‘il darba aħna għeżież tiegħi ngħaddu minn din ir-realta’ fil-ħajja tagħna.

San Ġużepp jgħallimna biex naħsbuha sew f’ħajjitna. Quddiem ċirkustanza li forsi jien ma għandhiex kontroll fuqha, quddiem ċirkustanza li nħossha ikbar minni, quddiem realta’ li nħossha li lili qed tisfidani, quddiem realta’ li nħossha li lili tqajjimli ħafna mistoqsijiet, għax San Ġużepp dan li ġralu, inkluż dir-realta’ ta’ fidi. Iġifieri l-fatt illi Alla dieħel fl-istorja tagħna l-bnedmin permezz t’Ommna Marija, b’mod daqshekk profond, ġdid, Alla li jsir bniedem, din ħawwidtu lil Ġużeppi anke meta Alla jidħol f’ħajjitna hu jħawwadna u jqajjem mistoqsijiet.

Kemm minna jkollna mistoqsijiet ta’ fidi għeżież tiegħi, ma jimpurtax li jkollna l-mistoqsijiet tal-fidi. Ir-raġuni tagħna tistaqsi u r-raġuni tagħna nittama li tistaqsi għax aħna nies li naħsbu u naħsbu b’mod intelliġenti fil-ħajja tagħna u l-mistoqsija, il-mistoqsija intelliġenti anke quddiem il-fidi tagħna m’hijiex xi ħaġa ħażina, m’hijiex xi ħaġa li bilfors trid teqred li nemmnu. Il-Papa Ġwanni Pawlu II iħobb jgħid illi l-fidi u r-raġuni huma żewġt iġwienaħ tal-istess ajkla, tal-istess għasfur li jgħola ‘l fuq u jikkontempla jħares lejn ix-xemx. Ċioe’ aħna l-Ispirtu s-Santu jdawwal il-moħħ tagħna u jħeġġeġ il-qalb tagħna, il-fidi u r-raġuni, il-mistoqsija u l-imħabba, ir-rieda u l-intellet dawn jiżfnu t-Tango flimkien. It-tnejn flimkien biex aħna niskopru aktar. Il-fidi tagħna hija fidi intelliġenti wkoll. Mhix fidi li illi ma għandhiex risposti razzjonali għeżież tiegħi għal dak li aħna nemmnu.

Allura hija, hija leġittma li aħna nidħlu f’dawn il-mistoqsijiet anke jiġi fażi fil-ħajja tagħna, fil-ħajja ta’ kull bniedem fejn jagħmel il-mistoqsijiet l-iktar fundamentali.

 • Imma jiena nemmen għax hekk qaluli jew għax jiena konvint?
 • Jiena nemmen għax għamilt ċerta mixja jew għax jiena bniedem ma nsaqshiex u nabqad u nibla’ kull ma’ jgħiduli?
 • Imma fejn naf li l-fidi tagħna Nisranija hija vera, hawn tant reliġjonijiet oħrajna?
 • U Ġesu’ Kristu vera jeżisti jew ivvintatu l-Knisja?
 • U l-Bibbja min qalilna li din hija l-Kelma t’Alla?
 • U x’differenza hemm bejn il-Bibbja u l-Koran?
 • Bejn il-Bibbja u l-Upanishads?
 • Bejn il-Bibbja u ktieb filosofiku tajjeb?
 • U l-Bibbja li hija ispirata mill-Ispirtu s-Santu xi tfisser?

Dawn huma mistoqsijiet li aħna għeżież tiegħi, importanti li nagħmluhom. Mhux il-mument li nweġibhom issa għax mhux il-programm tagħna llum. Li qed ngħid huwa li xi kultant eħe, jiġu mumenti, persuni, fażi, li jkollna u importanti li nistaqsu u importanti li ntellgħu u nniżlu, ċioe’ naħsbuha sew. Ma għandniex nibżgħu li għaliex nistaqsu jew għax xi membru tal-familja tagħna qed jistaqsi, jew xi ħadd li dejjem nafuh li jemmen jibda jistaqsi u f’daqqa waħda dan sar ix-xitan, f’daqqa waħda dan sar persuna li ma jemminx. M’hijiex hekk għeżież tiegħi. San Ġużepp hawnhekk għandu l-mistoqsija tiegħu. Imma hawnhekk ħa naraw lil San Ġużepp li l-mistoqsija tiegħu, id-diffikulta’ tiegħu, it-taħwid li daħal fih minħabba dan li Alla stess kien qed jagħmel għax hu persuna umli, għax hu persuna ġust, għax hu persuna li vera qed ifittex il-verita’, għaliex ngħiduha kif inhi aħna xi drabi nidħlu f’taħwid għax aħna kesħin.

Xi drabi nistaqsu mistoqsijiet bi ksuħat, xi drabi nistaqsu mistoqsijiet anke li jmissu mal-Fidi, ma’ Kristu, mal-Knisja, mat-Tgħallim Nisrani tagħna biex inwaqqgħuh għaċ-ċajt, biex nirredikolawh, biex inżebilħuh, biex nilgħabuha li aħna ma nafx x’naħsbu li aħna, jew biex nippruvaw ngħidu li dawn kollha affarijiet tal-passat, antiki, ma jagħmlux sens u meta nagħmlu hekk bina nfusna qegħdin nidħku għeżież tiegħi. Għaliex? Għax ma jkunux ħerġin mill-ġenwnita’, ma jkunx ħerġin mill-verita’, imma ħerġin xi drabi, mhux dejjem biex inwaqqgħu l-affarijiet għaċ-ċajt u min iwaqqa’ l-affarijiet għaċ-ċajt, l-affarijiet tal-Fidi għaċ-ċajt lilu nnifsu qed iwaqqa’ għaċ-ċajt għax iġifieri huwa persuna illi forsi hu f’dak li ma jistax jifhem biżżejjed jirredikolah. Kull min iwaqqa’ lil ħaddieħor għaċ-ċajt hu jaqa’ għaċ-ċajt, hu min hu u fuq xiex inhi s-sitwazzjoni, inkluż fuq l-affarijiet tat-twemmin tagħna.

Hawnhekk Ġużeppi jurina li isma’ ija kien qed jaħseb, ma għaġġilx għal deċiżjoni, għamel il-proċess, għamel mixja. Aħna hekk irridu nkunu għeżież tiegħi anke l-mixja ta’ Fidi tagħna u f’dan il-kuntest u hawnhekk hija sabiħa Ġużeppi jirċievi l-għajnuna t’Alla, anġlu li jidhirlu fil-ħolm. Il-kelma Anġlu fil-Bibbja tfisser Messaġġier. Ċioe’ l-punt huwa dan issa liema anġlu kien, kif kien eżatt mhuwiex daqshekk l-iktar ħaġa importanti. Importanti li Alla bgħattlu messaġġ ‘il Ġużeppi permezz t’anġlu. L-anġli jeżistu għeżież tiegħi, imma l-Mulej jista’ għeżież tiegħi fiċ-ċirkustanzi li aħna qegħdin mexjin nistaqsu, ma nistaqsux, ma nistgħux nifhmu eżatt. Dak li għaddejjin minnu ma nafx x’se niddeċiedi eżatt. Alla għeżież tiegħi fil-Ħniena tiegħu lilna jibgħatilna messaġġ u din hija vera għax il-Mulej lilna ma telaqniex hawnhekk biex noqgħodu nitħabtu, nistregiljaw, nippruvaw naraw x’se nagħmlu u Hu ma jridx jgħinna, u Hu ma jridx idawwalna. Alla jrid idawwal id-deċiżjoni tiegħek, Alla jrid idawwal il-mixja tiegħek fuq kull livell kemm l-affarijiet spiritwali.

 • Imma jien x’nagħmel nitlaqha l-Knisja jew le?
 • Imma jien nibqa’ nemmen jew le?
 • Jien għandi niżżewweġ bil-Knisja jew le?
 • Jien għandi mmur inqerr jew le?
 • Jien hemm għalfejn nitqarben?
 • Jien għandi nitlob?

Anke quddiem Alla ħa jdawlek, ħa jtik il-Kelma tiegħu. Anke fuq l-affarijiet umani, materjali għeżież tiegħi. Għandi naqleb ix-xogħol? Iva l-Mulej jinteressah anke mix-xogħol tagħna. Alla jħobbna fit-totalita’ sħiħa tagħna. Ma nibżgħux induru lejh u jagħtina l-gwida.

Ġużeppi jirċievi l-guidance tiegħu, id-dawl li kellu bżonn. Alla jnebbħu fil-ħolm. Il-ħolm fil-Kelma t’Alla għeżież tiegħi mhux sempliċiment biex ngħidu hekk inti rieqed u l-inkonxju tiegħek jibda jimmanifesta lilu nnifsu, imma l-ħolm fil-Kelma t’Alla huwa ‘l mod ta’ kuntatt ukoll kif Alla jikkomunika mal-bniedem għeżież tiegħi. Alla jista’ jidħol u jkellimna anke meta aħna biex ngħid hekk reqdin. Iġifieri meta inti rieqed inti iktar miftuħ biex ngħid hekk sabiex dak li hemm fil-moħħ tiegħek, fl-inkonxju tiegħek jitla’ u għalhekk aħna noħolmu. Iġifieri hawnhekk dina qed jgħidilna għeżież tiegħi l-Kelma t’Alla li xi drabi, aħna rridu nkunu f’sitwazzjoni li lesti li nirċievu d-dawl li Alla jrid jagħtina u nerġa’ ngħid din hija l-umilta’. Xi drabi aħna suppervi, aħna tagħna biss tajjeb, aħna li naħsbu biss aħna tajjeb, m’aħniex kapaċi nieħdu parir, m’aħniex kapaċi nisimgħu ħaddieħor x’jgħidilna le, li niddeċiedi jien. U propju hawnhekk min hu l-anġlu li Alla qed jibgħatlek lilek bħalissa f’ħajtek? Ħeqq, noqgħodu attenti għax xi drabi l-Mulej qed jipprova jagħtina messaġġ, Alla jipprova jkellimna, l-Ispirtu s-Santu jipprova jnebbaħna, u aħna nirreżistu, aħna ma rridux nisimgħu.

 • Xi drabi għeżież tiegħi l-Mulej ikellmek fil-qalb tiegħek,
 • xi drabi ħsieb li jiġik f’moħħok,
 • xi drabi kelma li tara miktuba x’imkien,
 • xi drabi priedka, omelija, programm bħal dan,
 • xi drabi qed issuq u rajt Billboard x’imkien reliġjuż u mhuwiex u tiġik kelma li verament tnebbħek,
 • xi drabi tiftaħ il-Kelma t’Alla u ssib Kelma li verament ittik id-dawl,
 • jew kelma li jgħidulek il-ġenituri jew martek, żewġek jew uliedek stess saħansittra,
 • jew tixgħel ir-radju u mort fuq stazzjon żbaljat u smajt dik il-kelma
 • jew ġralek bit-T.V.
 • jew tfittex fuq l-Internet,
 • jew messaġġ li tirċievi fuq il-Mobajl.

Il-Mulej għeżież tiegħi jidħol fil-ħajja tagħna u jagħtina messaġġi, jibgħatilna l-anġlu tiegħu jkellimna. Ejjew aħna ma nirreżistuhx għeżież tiegħi.

U x’inhi l-ewwel kelma li l-anġlu jgħid lil San Ġużepp? Jgħidlu Ġużeppi. Tgħiduli so what? X’hemm speċjali? Iva kelmu b’ismu, kelmu b’ismu. Għaliex? Għax Alla lilek jafek personalment, jaf dak li inti teħtieġ, jaf id-dilemma tiegħek, jaf il-mistoqsija tiegħek, jaf min int minn ġewwa. Alla ma jafniex bħan-nagħaġ ta’ Bendu, minn massa. Jafna personalment u jaf inti eżattament x’teħtieġ u x’għandek bżonn, jaf x’inhuma d-dubji tiegħek, jaf x’inhi l-mistoqsija tiegħek, jaf dak kollu li int għaddej minnu  jrid jagħti l-Kelma lilek b’ismek. Kemm hi sabiħa għeżież tiegħi, personali. Alla tagħna huwa personali jafna b’intimita’ kbira għeżież tiegħi.

U wara li jgħajjatlu b’ismu jgħidlu Ġużeppi, Bin David ċioe’ idaħħlu f’din l-istorja għax il-Messija kellu jiġi minn nisel ta’ David. U propju lil Ġużeppi ried idaħħlu f’din l-istorja li Alla qed jaħdem ċioe’ ħa jpoġġieh f’postu għeżież tiegħi. Ċioe’ hemm storja li hija akbar minnek, dak li tfisser, hemm ġrajja li hija akbar minnek! u Ġużeppi kellu jidħol f’din il-ġrajja li kienet ikbar minnu.

Għeżież tiegħi fil-ħajja mhux kollox idur madwarna. Aħna lkoll kemm aħna ħolqa f’katina tal-ħajja. Aħna lkoll kemm aħna parti minn Jigsaw puzzle li hija akbar minna. Xi drabi aħna rridu risposti li jduru biss madwari, kollox jien imma Ġużeppi kellu jifhem li hu kien parti minn dil-ġenerazzjoni tar-Re David biex ngħid hekk illi minna kellu jitwieled il-Messija u issa hu ħa jidħol ħolqa f’katina f’din l-istorja sħiħa. X’inhi dit-tgħallima li aħna nieħdu minna? Illi aħna ħolqa f’katina, li aħna mhux kollox idur madwarna, jiena parti minn pjan ikbar t’Alla fil-ħajja tiegħi stess, fil-ħajja tal-oħrajn għeżież tiegħi.

Imbagħad jgħidlu: ‘Tibżax! Xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija.’ Ċioe’ l-messaġġ li jirċievi San Ġużepp permezz tal-anġlu, l-ewwel ħaġa li jindirizza u din irridu nifhmuha ma kienx l-intellet tiegħu, li jifhem dak li kien se jiġri jew dak li kien qed jiġri f’Marija. Ċertament se jkellmu fuq dan biex jifhem imma l-ewwel ħaġa li ‘l Ġużeppi l-anġlu jindirizzalu kienet il-feeling tiegħu, l-emozzjoni tiegħu, il-biża’ li hu kien għaddej minnha. U anke tant drabi għeżież tiegħi wara jgħidlu” ‘Tibżax! Tieħu lil Marija għandek għax li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu.’ Qed jispejgalu wara din is-sitwazzjoni li qiegħda tħawwdu x’qed jiġri eżatt. Le, din ma qalbitilekx Ġuż, imma Alla qed jintervieni b’mod ġdid fil-ħajja tagħha. Imma l-ewwel qabel ma jispjegalu, l-ewwel biex ngħidu hekk jindirizzalu l-biżgħat tiegħu u hawnhekk turina Alla kemm hu delikat magħna għeżież tiegħi.

Aħna xi drabi, xi drabi anke bħala Knisja, anke bejnietna mmorru mill-ewwel irridu ngħallmu, irridu nfehmu, irridu nikkonvinċu, irridu nibbumbardjaw il-moħħ. Meta Alla li jaf qalbna l-ewwel ma’ jrid jindirizza huma l-biżgħat li hemm, hija lil qalbna l-ewwel ma jrid jindirizza mbagħad lil moħħna wkoll ifhemna, jgħallimna, jispjegalna. Il-Mulej ħafna drabi hekk jibda jiġifieri, eżempju żgħir inti tista’ taqbad persuna tgħidilha int qiegħed f’adulterju, int ħadt raġel li mhux tiegħek, int ħadt mara li mhux tiegħek u vera. Jekk ħadt mara li mhux tiegħek, jekk ħadt raġel li mhux tiegħek int qiegħed f’adulterju quddiem Alla, imma Alla ħafna drabi għeżież tiegħek ma jibdiex minn hemmhekk imma billi jindirizza l-weġgħa li inti kellek forsi fiż-żwieġ ta’ qabel biex daħlitek f’din l-adulterju, f’din ir-relazzjoni.

Il-Mulej qatt ma jgħidilna li l-ħażin isir tajjeb, qatt! Noqgħodu attenti ma nistgħux bidlu l-Kelma tiegħu, għaliex? Għax hi l-Verita’. Il-gideb maħbubin tiegħi mhuwiex ġej minn Alla mix-xitan pero’ Alla l-verita’ li jurina qatt m’hija verita’ biex tkissirna, jibda dejjem mill-qalb tagħna. Alla huwa dak li jfejjaq daqskemm huwa dak li juri l-Verita’. Alla huwa Mħabba u Verita’ fl-istess ħin. U allura tant drabi Ġesu’ lilna jrid jibda billi jkellimna dwar il-biżgħat tagħna.

 • Tibżax! X’qed ibeżżgħek li tibqa’ tafda f’Alla?
 • X’qed ibeżżgħek li tibda tmur il-Quddies?
 • Xi drabi forsi tibża’ li tidher nerd, li tidher iblah ma’ sħabek jew ma nafx xiex?
 • X’qed ibeżżgħek?
 • X’qed ibeżżgħek li tagħmel pass ‘il quddiem?
 • X’qed ibeżżgħek illi titlaq ftit mill-affarijiet li għandek biex tagħti Karita’, biex tgħix il-Vanġelu li tana Ġesu’?
 • X’qed ibeżżgħek li timpenja ftit iktar lilek inifisek fil-mixja ta’ fidi?
 • X’qed ibeżżgħek li taċċetta verament ‘il Kristu u l-Knisja fil-ħajja tiegħek?
 • X’inhuma l-beżgħat vera?

U Alla qed jgħidlek tibżax! Għaliex? Għax il-Mulej jaf!

Tant drabi aħna nixtiequ, imma neħlu. Aħsbu ftit fuqha! Tant drabi nixtieq imma neħlu, allura l-Mulej irid jiġi jinkoraġġiena fil-ħajja tagħna u jiena wkoll nixtieq ngħidilkom għeżież tiegħi kif qal l-anġlu lil Ġużeppi.. ‘Tibżgħux!’ Tibżgħux tagħmlu l-pass li jmiss fil-ħajja tagħkom, tibżgħux tużaw id-doni li Alla takom, tibżgħux taħfru, tibżgħux terġgħu tħobbu fil-ħajja tingħalqux fikom infuskom, tibżgħux illi lil min għamlilkom il-ħsara titolbu għalih, taħfrulu, naf li hija kelma azzardatha, imma naf li hemm biss insibu l-paċi l-bqija nibqgħu dejjem nitqabdu għeżież tiegħi. Tibżax tgħid li int Nisrani, tibżax tgħid li inti timxi wara Ġesu’, tibżax tgħid li inti l-Ħadd mort il-Quddies, tibżax tgħid li int għandek ċerta valuri, li int kontra l-Abort, li int kontra d-Divorzju, li int kontra l-Ewtanasja, li inti kontra t-tkissir tal-ambjent, li inti kontra l-inġustizzji fuq ix-xogħol, li inti kontra l-inġustizzji fil-qrati tagħna, li inti kontra politika maħmuġa, li inti kontra korruzzjoni, li inti kontra tħaddim ħażin ta’ flus, li iti kontra affarijiet li anke fil-Knisja forsi mhux sejrin tajjeb, li inti kontra l-affarijiet li fuq il-post tax-xogħol tiegħek mhumiex sejrin tajjeb, fil-familja tiegħek mhux sejrin tajjeb, tibżax! Tibżax tkun fil-Verita’, tibżax tgħid il-Verita’. Ċertament xi kultant hemm prezz imma tibżax anke tħallas il-prezz għal dak illi inti hemm bżonn tgħid u dak li inti hemm bżonn tagħmel. Il-Mulej qed jinkoraġġiena għeżież tiegħi ma jridx jaqtgħalna qalbna. Alla xi drabi warajna biex jimbuttana ħalli nimxu ‘l quddiem.

Tibżax! Tibżax anke tgħid iva għall-pajn t’Alla għalik

 • forsi qed isejjaħlek biex tmur il-missjoni,
 • qed isejjaħlek b’vokazzjoni,
 • forsi qed isejjaħlek għal żwieġ Nisrani,
 • forsi qed isejjaħlek biex tgħin ftit anke hawn Malta stess, x’istitut, xi persuna,
 • forsi qed isejjaħlek biex tagħmel impenn ikbar fil-Komunita’, fil-grupp, fil-Knisja tiegħek,
 • forsi qed isejjaħlek biex terġa’ tibda titlob,
 • terġa’ tibda tqerr,
 • terġa’ tibda titqarben,
 • terġa’ tibda taqra l-Iskrittura,
 • terġa’ tibda temmen u ma tafx minn fejn ħa tibda.

Tibżax! Kemm hija sabiħa din il-kelma għeżież tiegħi mbagħad ifehmu, jispjegalu. Jispjegalu dak li qed jiġri ma jħallihx kompletament fil-għama. Araw kemm hu sabiħ il-Mulej! Imbagħad irid jgħallimna u jrid ikollna l-umilta’. Għalhekk għandna bżonn il-Knisja, għalhekk għandna bżonn il-Kelma t’Alla, għalhekk għandna bżonn l-għaqdiet, il-gruppi Kattoliċi li jgħinuna nifhmu l-Kelma t’Alla għeżież tiegħi u nifhmu t-tgħallim tal-Knisja fil-Verita’. Iktar faċli nirredikolaw il-Bibbja u t-tagħlim tal-Knisja milli noqgħodu bilqiegħda u nifhmu eżattament il-Bibbja u l-Knisja x’qed tgħidilna. Iktar faċli tirredikola u twaqqa’ għaċ-ċajt milli jkollok l-umilta’ li titgħallem. Ġużeppi kellu bżonn l-umilta’ li jitgħallem.

Fl-aħħar mill-aħħar u nieqaf hawn Ġużeppi x’għamel? Meta ħareġ mill-ħolma Ġużeppi għamel dak li qallu l-anġlu, lil Marija ħadha għandu. Għeżież tiegħi ċioe’ obda dak li semgħa, mhux biss semgħa. Diġa’ huwa ħafna li tisma’, imma li tobdi dak li tisma’ li tagħmel dak li l-Kelma, dak li l-messaġġ t’Alla qiegħed jgħidlek u hawnhekk għeżież tiegħi huwa sigriet kbir. In-Nisrani vera mhux dak li jisma’ l-Kelma, s’hemm anke x-xitan jafha l-Kelma kulħadd jista’ jismagħha. In-Nisrani vera, id-dixxiplu vera tal-Mulej, il-ħabib vera t’Alla huwa dak li jisma’ u jagħmel din il-Kelma. U Ġużeppi għeżież tiegħi huwa dan il-personaġġ li jisma’ u jobdi, huwa dal-personaġġ li lilna jħejjina għall-Festa tal-Milied sabiex aħna għeżież tiegħi nilqgħu ‘l Ġesu’ fil-ħajja tagħna u nagħmlu dak li Ġesu’ qalilna. Kieku Ġużeppi m’aċċettax ‘il Marija x’kien jiġri? Ma kienx jaċċetta anke lil Ġesu’.

Illum għeżież tiegħi nixtieq ngħidilkom tibżgħux taċċettaw lill-Knisja. Iva, uħud iridu ‘l Kristu imma ma jridux il-Knisja għeżież tiegħi. Dan huwa fatt u din hija s-sitwazzjoni u għal diversi raġunijiet u mhux ħa noqgħod nidħol ir-raġunijiet x’inhuma. Pero’ nixtieq ngħidilkom għeżież tiegħi, kieku Ġużeppi warrab ‘il Marija kien iwarrab ‘il Ġesu’ wkoll hekk ukoll il-Knisja. Il-Knisja hi dik li hi, bit-tajjeb u bl-inqas tajjeb tagħha għeżież tiegħi u nazzarda ngħid bil-ħafna tajjeb u ‘l ftit li hu inqas tajjeb fiha. Meta aħna għeżież tiegħi naċċettaw il-Knisja f’ħajjitna naċċettaw ‘l Kristu. Meta aħna nwarbu l-Knisja nwarbu ‘l Kristu u dina mhux għax qed ngħidha jien imma għax Ġesu’ hekk għamilha għeżież tiegħi. Kristu u l-Knisja ma nistgħux nifirduhom, dak li jgħaqqad Alla ma jistax jifiridu l-bniedem. Uħud minna forsi għandna bżonn nisimgħu din il-Kelma li Ġużeppi semgħa. ‘Tibżax tieħu għandek ‘il Knisja ta’ Kristu.’

Maħbubin tiegħi ftakru li aħna permezz tal-Knisja rċevejna l-Kelma, permezz tal-Knisja rċevejna l-Magħmudija, il-Qrar, it-Tqarbin iż-Żwieġ, is-Sagramenti kollha. Il-Knisja bħala ommok. Jekk ommok tiżbalja tkeċċiha ‘l barra? Jekk ommok tiżbalja taqtaha ‘l barra? Ok tista’ tagħmilha jekk trid imma jagħmel sens li tagħmel hekk? Anke jekk ommok weġgħetek jagħmel sens li tibqa’ tgħid dik mhix ommi? Le, dik ommok ma tista’ tagħmel ħaddieħor ommok ħlief waħda. L-istess għeżież tiegħi xi drabi għandna bżonn naċċettaw, naħfru, nirrikonċiljaw, nifhmu aktar lil omm tagħna, lil missier tagħna, hekk l-istess jista’ jkun li jkollna bżonn anke fil-Knisja, bejnietna u din il-Knisja anke bħala Knisja.

Li nixtieq ngħidilkom Tibżgħux! Ma neħlux, ma nitilfux tant grazzji. Inti jekk weġgħek saċerdot x’teħel il-Quddiesa? X’jeħel il-Qrar? X’jeħel Alla? X’jeħel it-talb? X’teħel il-Bibbja? X’jeħlu l-bqija tal-Insara? Jekk kont fi grupp u għamlulek xi ħaġa fil-Knisja stess forsi ġġakbinawk, forsi gidbu fuqek jew ma nafx x’ġara sfortunatament dawn l-affarijiet jiġru. X’teħel il-bqija ta’ dak li Alla jrid jagħmel permezz tal-Knisja?

 • Inti jekk allaħares qatt fejn naf jien tabib jonqsok tarmi l-mediċini kollha?
 • Jekk Hairdresser tiżbalja f’xi ħaġa litteralment ma tieħux iktar ħsieb xagħrek?
 • Jekk Beautician tiżbalja f’xi ħaġa miegħek f’dak li tagħmillek titlaq is-sbuħija tiegħek?

Ħadd minna ma jagħmel hekk. Ejjew noqgħodu attenti li anke fl-affarijiet tal-Fidi tagħna ma nagħmlux hekk, ma nibżgħux nilqgħu dak kollu li Alla jrid jagħtina.  

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Tista’ tkun differenti!

It-Tnejn, 31 ta’ Ottubru 2016: Riflessjoni dwar Mt 11: 2-11. (It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom l-aħwa! Nilqagħkom għal dan il-programm ieħor ‘Ejjew Għandi’ stedina sabiħa li l-Mulej jgħidilna sabiex dejjem niġu għandu, aħna min aħna, m’hawn ħadd minnkom li huwa eskluż għeżież tiegħi. Il-Kelma t’Alla hija għal kulħadd tista’ tkun l-iktar qaddis u l-ikbar imxajtan ma tagħmilx differenza quddiem il-Mulej. Aħna lkoll kemm aħna wliedu u lkoll kemm aħna msejħin biex nisimgħu l-Kelma tiegħu, illi dejjem tagħtina t-Triq, hija dejjem Verita’ għalina u ttina dejjem Ħajja fil-ħajja tagħna.

Dal-programm għeżież tiegħi temmnu jew ma temmnux huwa l-mitt wieħed illi qiegħed nagħmel f’din is-serje ‘Ejjew Għandi’ ma nistax nemmen illi propju għamilna diġa’ mitt programm u forsi tgħiduli kemm inpaċpaċ u kemm ngħid u għandkom raġun nittama li ma ndejjaqkomx ħafna. Il-Kelma li sejrin nieħdu llum il-ġurnata għeżież tiegħi ħalli tkompli anke ftit ma’ dak li għedna l-aħħar darba ħa nkomplu bil-figura ta’ Ġwanni l-Battista li huwa personaġġ partikulari ħafna, illi jħejjina anke għall-miġja ta’ Ġesu’, għal dak li aħna niċċelebraw fil-Milied. U din id-darba l-Ġwanni l-Battista m’aħniex ħa nsibuh fid-deżert kif sibnieh l-aħħar darba, imma ħa nsibuh fil-ħabs. X’ġara?

Ġwanni, li kien fil-ħabs sema’ bl-għemejjel tal-Messija, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu. Qegħdin naqraw minn San Mattew kapitlu 11 minn vers 2 sa 12. U qallu “Int huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” Ġesu’ wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija! Meta dawk telqu, Ġesu’ qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibuhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub, ‘Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek.’ Tassew, ngħidilkom li fost in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu.”

Hawnhekk għeżież tiegħi għandna Vanġelu interessanti ħafna. Ġwanni l-Battista li jispiċċa arrestat ġewwa l-ħabs jisma’ minn għand id-dixxipli tiegħu, il-Kelma t’Alla tgħidilna: L-għemejjel li Ġesu’ li kien qed jagħmel, Ġesu’ x’kien qiegħed jagħmel. Ċioe’ mod speċjali l-mirakli li kien qiegħed jagħmel. U għalfejn ġibdu l-attenzjoni għeżież tiegħi l-mirakli ta’ Ġesu’? Ċertament jiġbdu l-attenzjoni għax huma l-mirakli fihom infushom illi, anke llum il-ġurnata anke min ma jemminx, ħaġa li tista’ tidher stra-ordinarja, xjentifikament mhux spjegabbli wkoll tiġbed l-attenzjoni għeżież tiegħi, imma iktar u iktar fi żmien Ġesu’ l-mirakli li beda jagħmel Ġesu’ kienu t’importanza kbira. Għaliex?

Għax il-poplu Lhudi kien qed jistenna ‘l Mose’ l-ġdid, kien qed jistenna l-Messija li kellu jkun bħal Mose’. Mhux ħa nidħol fid-dettal imma għandna profezija fit-Testment il-Qadim li tgħidilna illi, Mose’ stess jgħidilhom li għad jibgħatilkom profeta bħali. U Mose’ ħareġ il-poplu Lhudi mid-deżert kif nafu mill-ġrajja tal-Bibbja u l-aħjar li nkunu nafu l-Bibbja direttament imma forsi min ma qarahiex, semaha fil-Knisja, jew ra l-film The Ten Commandments nafu kif Alla ħareġ il-poplu Lhudi permezz ta’ Mose’ bil-mirakli li għamel. U allura meta Ġesu’ għeżież tiegħi deher jagħmel dawn il-mirakli kbar kif għamel Mose’, allura dawn il-mirakli ġidbu l-attenzjoni u qajmu l-mistoqsija fi ħdan il-poplu. ‘Dan hu l-Messija li għandu jiġi?’ Għax nafu l-Messija meta jiġi għandu jagħmel dawn il-mirakli għeżież tiegħi.

U għal-lum nixtieq nieqaf ftit fuq dawn propju s-Sinjali tal-Messija. Għaliex meta Ġwanni jibgħat jistaqsi lil Ġesu’ jgħidulu: ‘Isma’ inti hu dak li qed nistennew jew xi ħaddieħor?’ Ġesu’ jgħidilhom: “Morru għidu lil Ġwanni dak li rajtu u smajtu” u Ġesu’ dak il-ħin jibda jfejjaq skont San Luqa jibda jagħmel il-mirakli dak il-mument. Ċioe’ s-sinjali li Ġesu’ għamel jitkellmu dwar min huwa Hu. Is-sinjali, il-mirakli li għamel Ġesu’ jitkellmu mill-identita’ tiegħu, bħala li hu l-Messija. Issa għeżież tiegħi Ġesu’ lil Ġwanni qalilhom lin-nies morru għidu dwar li rajtu, morru tkellmu dwar dak li qegħdin taraw, u morru għidu dak li smajtu. Mela, kemm il-mirakli u kemm it-tagħlim, kemm il-Kelma u kemm is-sinjali.

Aħna għeżież tiegħi xi drabi fl-Istorja tal-Knisja, enfassizzajna t-tieni waħda. Ġesu’ jgħidilhom biex immorru jgħidulu hemm dak li tisimgħu u taraw. Ħafna drabi aħna ngħidu biss dak li smajna. Bħala Knisja xi drabi nenfassizzaw biss il-Kelma t’Alla, t-tagħlim, li ngħallmu n-nies, li ngħallmu l-Kelma t’Alla pero’ ma nenfassizzawx ukoll daqstant ieħor dak li rajna, ċioe’ l-esperjenza ħajja ta’ Ġesu’. U dawn huma żewġt affarijiet li aħna bħala Nsara b’mod speċjali aħna s-saċerdoti, il-mexxejja tal-Knisja, min qiegħed f’għaqdiet, movimenti, min qed jevanġelizza, min qed iwassal ‘il Ġesu’ fi żminijietna rridu noqgħodu attenti li ma ninfirdux dawn it-tnejn minn xulxin. Għaliex jista’ jkun ikollna persuni li importanti li ngħallmu, importanti li nippriedkaw, importanti li nxandru l-Kelma t’Alla, importanti li ngħallmu n-nies il-Katekiżmu tal-Knisja, imma dik hija 50 %. Ma’ dan Ġesu’ għamel ukoll is-sinjali.

X’qegħdin naraw imma? X’inhuma s-sinjali li l-Mulej qed jagħtina llum? X’qed jagħmel il-Mulej illum? Ma nistgħux nitkellmu biss minn Ġesu’ li jgħallem biex inpoġġiha hekk, irridu nitkellmu wkoll minn Ġesu’ illi jagħti s-sinjali. Ġesu’ li jfejjaq, Ġesu’ li jeħles. Issa wħud jgħidulek aħna m’għandniex bżonn is-sinjali biex nemmnu għeżież tiegħi. Is-sinjali mhumiex biex nemmnu. Is-sinjali huma wkoll il-konferma tat-twemmin tagħna, is-sinjali huma l-konferma u l-espressjoni ta’ Kristu li huwa Ħaj fi żminijietna llum għeżież tiegħi. San Pawl jgħidilna li Ġesu’ għadu l-istess, il-bieraħ, illum, għal dejjem. Ġesu’ ma tbiddilx! Ġesu’ għeżież tiegħi li ta l-Kelma jibqa’ jagħti l-Kelma llum, jibqa’ jgħallimna permezz tal-Knisja, pero’ wkoll Ġesu’ ta s-sinjali, jibqa’ jagħti s-sinjali tiegħu llum anke fil-Knisja tagħna llum għeżież tiegħi. U nixtieq naqbad dawn is-sinjali li l-Mulej għeżież tiegħi għamel hawn, dawn is-sinjali Messjaniċi u naraw anke x’jistgħu jfissru fil-mixja tagħna, x’jistgħu jfissru anke fil-ħajja tagħna llum.

Ġesu’ jgħid: ‘L-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Sitt affarijiet għeżież tiegħi jgħidilna. L-ewwel ħaġa huma fuq livell fiżiku dawn iġifieri l-għomja kienu qed jaraw, il-mejtin iqumu, l-imxjatnin jinħelsu, it-torox jisimgħu, il-mard tal-lebbra jitlaq, ċioe’ Ġesu’ li jfejjaq fiżikament. Fuq l-ewwel livell huma mirakli fiżiċi, fejqan fiżiku. Ġesu’ llum ukoll għadu jfejjaq fiżikament għeżież tiegħi. Forsi wħud ma jemmnux, forsi wħud jiddubittaw, forsi wħud jgħidulek imma jiena tlabt imma ma fiqtx għeżież tiegħi – ma jibdel xejn minn dak li huwa Alla.

 Jekk ix-xemx ma narahiex ma jfissirx li x-xemx ma teżistix u lix-xemx ma ssaħħanx għax sempliċiment għax jiena qed inħoss il-bard. Għeżież tiegħi l-Verita’ m’hijiex dak li jien nesperjenza. Ħafna drabi aħna l-Verita’ nagħmluha dak li nesperjenzaw. Jekk jien ħaġa nesperjenzaha hija vera jekk jiena ma nesperjenzahiex mhix vera. Imma nafu li mhuwiex hekk għeżież tiegħi. Jekk jien ix-xemx ma narahiex, ix-xemx teżisti u jekk jiena x-xemx naraha ma tagħmilhiex teżisti iktar lanqas. Ix-xemx teżisti għax teżisti, irrelevanti għaliex jiena naraha jew jien ma narahiex. Nista’ ma narahiex għax ix-xemx qed tiddi x’imkien ieħor għax il-pożizzjoni tad-dinja m’hijiex f’dik il-pożizzjoni tajba li se tgawdi ix-xemx, tista’ x-xemx ma narahiex għaliex jiena nbati bin-nuqqas ta’ dawl, nista’ ma narahiex għax jiena qiegħed ġol-bini allura x-xemx miniex qed naraha. Jista’ jkun hemm diversi raġunijiet għaliex ma narahiex pero’ ma jfissirx li ma teżistix. Bħalma jista’ jkun hemm dievrsi raġunijiet mhux ħa nidħlu fihom għax mhux is-suġġett tagħna llum illi jiena forsi ma fiqtx pero’ b’daqshekk ma jibdel xejn li Alla huwa dak li jfejjaq għeżież tiegħi. Importanti għax aħna ma nistgħux nirraġunaw b’żewġ livelli jiġifieri l-Verita’ dejjem b’raġunament wieħed aħna narawha. Hija fiha nnfisha u mhux kif inħossuha jew kif nesperjenzawha.

Imma l-punt huwa dan illi l-Mulej anke fi żminjietna għadu jfejjaq. Jiena rajt ċirkustanzi għeżież tiegħi. Eħe rajt nies illi talbu u ma fiequx u l-Mulej ħadhom miegħu fil-ħajja ta’ dejjem. Pero’ rajt nies illi fiequ u fiequ qed ngħid iġifieri b’mod mirakoluż, b’mod t’intervent li Alla għadu jfejjaq anke fi żminijietna għeżież tiegħi u ma nibżax ngħidha għax konvint minnha għax hija Verita’. Il-Mulej daqskemm ifejjaqna billi anke jeħlisna mill-mard tagħna. Xi drabi jfejjaqna wkoll billi jagħti xi sens ġdid u jagħtina l-qawwa tiegħu fil-mard tagħna maqgħudin mat-tbatija tiegħu, jagħti orizzonti ġodda lill-istess sofferenza tagħna maħbubin tiegħi. U nixtieq illi hekk ma naqtgħux qalbna npoġġu lilna nfusna. Il-Mulej li jfejjaqna, il-Mulej li anke jfarraġna fit-tbatija tagħna.

Ejjew inkunu umli u nilqgħu dak li Alla jagħtina fl-istorja tal-ħajja tagħna anke jekk aħna mhux dejjem nifhmuh u naf li mhux dejjem ikun faċli. Għeżież tiegħi jiġifieri anke jekk f’qalbna forsi hemm, tisma’ dil-Kelma u hemm ċerta rabja għax imma jien żewġi ma fieqx, miet, binti ma fiqitx mietet u forsi f’eta’ żgħira. Ikollna din ir-rabja u mhux dejjem nistgħu nidħlu eżattament fil-pjan t’Alla għalina, b’ħafna mistoqsijiet. Ma naqtgħux qalbna, il-ħajja tagħna,

 • il-fidi tagħna hija mixja,
 • il-fidi tagħna għandha l-ispazju li tistaqsi,
 • il-fidi tagħna għandha l-ispazju li tagħmel domandi,
 • il-fidi tagħna tiddjaloga,
 • il-fidi tagħna tirraġuna,
 • il-fidi tagħna tidħol fil-proċess għeżież tiegħu u hija normali dil-ħaġa.

M’hemm xejn nuqqas ta’ fidi b’daqshekk, m’hemm xejn li huwa kontra l-fidi anzi hija l-fidi tagħna li tikber u timmatura bil mod ‘il mod. Pero’ mbagħad hemm għeżież tiegħi dawn is-sinjali, dawn is-sitt sinjali li Ġesu’ jagħti nistgħu naraw anke tifsir profond fuq livell uman u spiritwali fil-ħajja tagħna.

L-għomja jaraw

L-ewwel waħda li jgħid Ġesu’ li l-għomja jaraw. Ġesu’ ġie jagħti d-dawl lill-għomja. Mhux biss l-għama li ma jarax fiżikament, pero’ kemm hemm affarijiet li aħna m’aħniex naraw u hemm bżonn li nħallu lil Ġesu’ jiftħilna għajnejna biex narawhom, fuq ħafna livelli għeżież tiegħi. L-ewwel livell huwa li naraw lil Ġesu’ nnifsu, li aħna min m’għandux il-fidi fil-Kelma t’Alla huwa għama. Il-fidi hija d-dawl, il-fidi tagħtik dawl ġdid, il-fidi ġġegħelek tara li toħroġ mid-dlam li int tgħix fih għax min m’għandux lil Alla f’ħajtu qed jgħix f’ċerta dlam għeżież tiegħi. Mentri Ġesu’ ġie biex jagħtina d-dawl, biex naraw il-Verita’ tiegħu għeżież tiegħi. Pero’ hemm ħafna affarijiet oħrajn li forsi għandna bżonn anke nħallu lil Alla l-Imbierek jiftħilna għajnejna u narawhom għeżież tiegħi. Forsi int mintix tara ż-żwieġ tiegħek li qed jitkisser għax int aljenat fix-xogħol. Inti importanti li ġġib il-paga, tħallas l-ispejjeż, tlaħħaq mal-kontijiet u għandek raġun, għax min ħa jħallashomlok? Il-flus minn fejn ħa jiġu? Trid taħdem għalihom, imma forsi m’intix tinduna illi ‘l ħafna xogħol tiegħek qed ibegħdek dejjem iktar minn martek, minn uliedek.

Forsi mintix tinduna li int iktar qed tqatta’ ħin ma’ kollegi tiegħek tax-xogħol, titkellem magħhom u forsi tinġibed lejn xi ħadd fuq ix-xogħol għax għandek iktar ħin hemm, iktar tista’ titkellem hemm milli fil-verita’ għandek ħin mal-mara u mar-raġel biex titkellem magħhom. Allura aktar faċli li tista’ terġa’ tinammra tista’ ssib imħabba ġdida. Għaliex id-dar imbagħad tmur għajjien, tmur stressjat u kollox bil-għaġla u kollox bil-ħatfa, m’għandniex ħin biżżejjed. Ċioe’ m’intix tara! M’intix tara u mingħalik li kollox ok u m’intix tinduna li martek qed taqlibilek li żewġek qed jaqlibilek. M’intix tinduna li isma’ m’għadniex infittxu lil xulxin, m’hemmx iktar intimita’ bejnietna. M’intix tinduna li m’aħniex aktar nitkellmu dwarna nfusna imma dejjem nitkellmu dwar it-tfal, dwar ix-xogħol, dwar il-problemi tas-soċjeta’, dwar… imma m’aħniex nitkellmu iktar dwar ir-relazzjoni tgaħna, l-emozzjoni tagħna għal xulxin, il-feelings tagħna, aħna fejn aħna sejrin. M’intix tinduna? Qed tgħama għal din ir-realta’? Għax xi drabi hekk jiġrilna għeżież tiegħi. Taħt saqaf wieħed u għomja għar-realtajiet tagħna. Ma narawx u Ġesu’ anke hawnhekk irid jiftħilna għajnejna għax Alla ma jinteressahx biss mir-relazzjoni tagħna miegħu, imma jinteressah ukoll mir-relazzjoni tagħna ta’ bejnietna għax Alla huwa Mħabba u l-imħabba hi waħda fil-ħajja.

Forsi hawn min qed jgħama għeżież tiegħi, m’aħniex naraw is-soċjeta’ tagħna fejn hija sejra. Għomja! Anzi naħsbu li naraw. Ftakru Ġesu’ x’jgħid ee, li l-ikbar agħma min jaħseb li jara, min jaħseb li jifhem, min jaħseb li jaf, min jagħmilha tal-propotenti. Is-supperv li jaf kollox hu l-ikbar agħma għeżież tiegħi.

 • Fejn sejra s-soċjeta’ tagħna?
 • Aħna fejn sejrin?
 • In-nies tagħna huma kuntenti?
 • Mhux jekk għandniex xi Growth Ekonomiku jew le ta.
 • Is-suċċess ma jitkejjilx biss mill-G.D.P tas-soċjeta’,
 • Is-suċċess tas-soċjeta’ ma jitkejjilx biss mill-Ekonomija tagħha,
 • is-suċċess tas-soċjeta’ ma jitkejjilx biss mit-Turiżmu,
 • is-suċċess tas-soċjeta’ mhuwiex biss fuq il-livell Ekonomiku.

Għeżież tiegħi għax ħafna drabi aħna dak sar l-uniku kejl tas-soċjeta’ tagħna jekk hux tajba jew le, jekk hiex tavvanza jew le. Jekk l-Ekonomija hiex tavvanza jew le għeżież tiegħi, dak. Flus! alla flus dak hu l-kejl, mentri naraw is-soċjeta’ tagħna jekk hux qed tikber huwa daqskemm l-iktar nies li qegħdin ibatu kemm qed issibu fosthom. L-iktar nies li huma dgħajfa kemm huma fiċ-ċentru tal-ħsieb f’tal-moħħ, f’tal-qalb soċjali tagħna għeżież tiegħi.

Is-soċjeta’ tagħna naraw hiex fejn hi sejra u inkun naf fejn hi sejra wkoll meta naraw il-valuri tagħna fejn huma. Is-soċjeta’ tagħna naraw jekk hijiex b’saħħita u hijiex mixja ‘l quddiem daqskemm għandna familji u żwiġijiet b’saħħithom għeżież tiegħi. Is-soċjeta’ tagħna naraw hux qed tikber u qed timmatura u hiex sejra f’direzzjoni tajba daqskemm ir-rispett lejn il-ħajja mit-tnissil naturali sal-mewt naturali huwa rispettat. Rispettat fil-liġijiet, rispettat fil-prattika medika, rispettat fl-għażliet li kull wieħed minna nagħmlu. Dan hu għeżież tiegħi, imma xi drabi forsi ngħamew m’aħniex naraw jew forsi għażilna illi nilbsu nuċċali differenti biex nibdew ngħidu l-affarijiet b’mod differenti.

Xi drabi aħna anke fi żminijietna biex ma narawx tajjeb jew mingħalina naraw tajjeb sirna nibdlu l-kliem. Per eżempju: Il-Kelma Abort illum nibdluha nagħmluha Termination of Pregnancy tidher sabiħa għeżież tiegħi, għandna dal-lingwaġġ hekk jidher sabiħ, Icing Sugar Termination.. twaqqaf it-tqala biex ma tgħidx li toqtol. Nibdlu l-kliem biex il-kuxjenza tagħna nippruvaw inserrħuha. Imma mhux qed taraw dan l-għama għeżież tiegħi u kemm ħafna minna… L-adulterju tgħidlu Partner iġifieri ma tarawx għeżież tiegħi kemm aħna qegħdin nagħmlu ħafna Icing Sugar? Kemm m’aħniex qegħdin naraw xi drabi? U min jipprova jiftħilna għajnejna x’ngħidulu? Agħlaq ħalqek int antikwat, int ma tifhimx, jien naf l-affarijiet tiegħi.

Ħbieb tiegħi ħafna drabi forsi nagħżlu li nkunu ma rridux naraw, forsi għax aħna mweġġgħin. Iva, dik hija verita’ xi drabi hemm ħafna wġigħ, imma jekk ikollok għajnejk miġugħa u għax miġugħa ma tarax tajjeb x’tagħmel tibdel il-vista? Tibda tibdel l-affarijiet t’hemm barra? Jew tipprova tfejjaq il-weġgħa li għandek? Jiena naħseb li jekk għandi l-Glaucoma f’għajnejja u nibda nara ċ-ċpar u ma nafx xiex u nibda nara affarijiet imżelġin ma nibdilx l-affarijiet t’hemm barra, immur infejjaq għajnejja. Ma nibdilx l-affarijiet t’hemm barra, imma nibdel lili nnifsi. Insib il-fejqan fil-weġgħat li għandi.

Jien jekk nibda nara t-T.V. imċajpar naqbad u mmur nibdel it-T.V., ma nikkonsidrax li forsi l-problema qiegħda f’għajnejja li jien m’inix nara sew? Allura nista’ nibdel kemm irrid T.V.s qatt m’hu ħa nibqa’ nara tajjeb għax il-problema  hawn qiegħda mhux fit-T.V, imma ħafna drabi għeżież tiegħi, aħna biex l-uġigħ tagħna ntaffuh nibdlu, nibdlu. Tibdel it-T.V. u taħseb li ħa tiġi tara aħjar u ma tiġix tara aħjar għax il-problema m’hijiex fit-T.V., il-problema hija f’għajnejk.

Ġesu’ irid għeżież tiegħi jfejjaq il-weġgħat profondi tagħna għax il-verita’ hija li aħna bnedmin li meta nkunu mweġġgħin ma nibqgħux naraw tajjeb. Ilkoll kemm aħna, mhux qed ngħidlek li ħażin, mhux qed ngħidlek li qed nagħtik tort. Inti per eżempju meta tkun imweġgħa u tibda tirrabja, ma tibqax tara, tidgħi, issabbat, titkellem ħażin, tibgħat lil kulħadd isaqqi l-ħass tal-Marsa, titkellem bl-addoċċ, qisek ma tibqax tara tgħama! Terfa’ jdejk, issawwat lil dak li jkun, tagħmel kapriċċi, iġifieri tieħu deċiżjonijiet bla sens, li wara jiddispjaċik isallab lil familtek bihom u għax int supperv ma tibdilhomx jew għax supperva ma tibdilhomx biex iżomm il-punt u taf li inti żbaljat. Tgħama!

Illum għeżież tiegħi rridu nħallu lill-Mulej ittina d-dawl mill-ġdid. Ejjew ma naqtgħux qalbna, taqtax qalbek! Anke jekk għamejt u għaxxaqtha. Ġesu’ ma ġiex iħalli lil min hu agħma biex jibqa’ agħma. Għeżież tiegħi Alla jimpurtah minnek anke jekk ħawwadt u żbaljat. Alla ma jikkundannaniex fl-iżbalji tagħna, Alla jurina l-Verita’ biex ifejjaqna. Għax hawn min jgħidlek il-Verita’ biex isallbek biha u dik noqgħodu attenti ee għax xi drabi tista’ tkun anke tentazzjoni fil-Knisja li ngħidu l-Verita’ biex insallbu n-nies. Ġesu’ qatt ma qal il-Verita’ biex isallab, Ġesu’ qal il-Verita’ biex jeħles. Hemm differenza kbira. Verita’ li ma twassalx għall-ħelsien, noqgħodu attenti għax Alla l-Verita’ li jgħidilna biex jeħlisna mhux biex idamdamna u jkissirna, biex ittina xi ħasla, jtina xi xebgħa u jħallina hemm hekk u joqgħod jilgħab bir-rimors tal-Guilt tagħna. Le! Il-Mulej jgħidilna l-Verita’ biex jilliberana, biex jurina esperjenza isbaħ, esperjenza iktar qawwija, jagħtina t-tama ġdida fil-ħajja tagħna, imma l-Verita’ jrid jgħidilna. Ma jagħtiniex tama mqarqa, falza, ma jagħmiliniex icing sugar għeżież tiegħi, ma jagħmlilniex rigali koroh ġo wrapping paper sabiħ,ee! Imma jurina l-Verita’ kif inhi li tweġgħana ftit pero’ biex jilliberana. Ejjew inħallu lill-Mulej joħroġna mill-għama li aħna qegħdin fih.   

Iz-zopop jimxu

It-tieni ħaġa li naraw għeżież tiegħi, iz-zopop jimxu. Ċioe’ z-zopop jimxu nies li ma setgħux jimxu li kienu mwaħħlin u Ġesu’ jagħtihom il-qawwa li jibdew mixjin għeżież tiegħi. U forsi anke aħna għeżież tiegħi għaddejna minn ċirkustanza fejn inti għajjejt timxi. Għajjejt, mela m’għandekx raġun tgħejja?

 • Kemm ħa ddum taħfer u dejjem taqlaha?
 • Kemm ħa ddum iċċedi u japprofittaw ruħhom minnek?
 • Kemm ħa ddum tgħid iva, u kulħadd jilgħab bik kif irid?
 • Kemm ħa ddum tagħlaq ħalqek fuq il-post tax-xogħol?
 • Għeżież tiegħi, kemm ħa ddum tagħmel il-ġid u taqlaha minn fuq u jdurlek bil-maqlub?

Xi kultant tgħejja f’din il-mixja anke bħala Nisrani. Mela ma tgħejjiex għeżież tiegħi. Dażgur li tgħejja! U Ġesu’ tant jaf li ngħejjew qalilna: ‘Ejjew għandi, u jiena nserraħkom.’ Għaliex? Għax jaf li ngħejjew. U għandna raġun ngħajjew għeżież tiegħi għaliex xi drabi biex timxi trid titqabad. Xi drabi hija taqbida għeżież tiegħi kontra l-ħażen. U xi drabi jtik li tgħejja tiġġieled mal-ħażen, imma Ġesu’ jrid iqajjimna ma jrid iħalli lil ħadd minna jaqa’ f’nofs triq. It-tiġrija sal-barkun ngħidu bil-Malti għeżież tiegħi. Aħna rridu nibqgħu mexjin u jien nixtieq nagħmlilkom kuraġġ. Jekk forsi int xi darba

 • kont timxi,
 • kont titlob,
 • kont tattendi laqgħa ta’ talb,
 • kont temmen f’Alla,
 • kont temmen fi Kristu,
 • tqerr,
 • titqarben,
 • taqra l-Bibbja,
 • titlob ir-Rużarju,
 • temmen fiż-żwieġ tiegħek

u issa waqaft u m’għadekx timxi minn dan kollu għax ġara xi ħaġa u għajjejt. Come on! Il-Mulej qed jagħtik tama ġdida, qalbi. Il-Mulej qed jgħidlek: ‘Isma’ qum! Jiena rrid nimxi miegħek. Jiena ntik il-qawwa, jiena ntik il-forza, jiena nfejjaq din il-ferita’ li għandek li qed iżommok milli timxi.’

Kemm uħud minna għeżież tiegħi forsi huma waqfu milli jimxu għaliex? Għax weħlu mal-passat, weħlu mal-passat.

 • Kelma li qaltlek ma nafx min tletin sena ilu għadha tweġgħek,
 • azzjoni li saritlek qabel iż-żwieġ u għadha hemmhekk,
 • promotion li ma ħadtx tant snin ilu u għadek bla tomgħa ta’ gost ta’ xejn fuq il-post tax-xogħol,
 • ħatfa li ħatfek saċerdot u daqshekk qerrejt.

Kemm minna għeżież tiegħi, aħna mwaħħlin fil-passat tagħna u m’aħniex nimxu. Il-Mulej irid ifejjaqna ta, il-Mulej irid jeħlisna. Ma jrid ħadd minna jeħel fil-mixja tal-ħajja tagħna. Ġesu’ llum qed jimbuttana, qed jagħtina kuraġġ, qed jagħtina l-qawwa tiegħu li jfejjaqna ħalli nqumu u nimxu għeżież tiegħi.

Il-lebbrużi jfiqu

Imbagħad għandna l-lebbrużi jfiqu. Il-lebbrużi fi żmien Ġesu’ kienet marda vera kerha jiġifieri kienet b’ħafna kundizzjonijiet tal-ġilda li kienu fuq tlett livelli. Il-lebbruż kien bniedem marid fiżikament għax kellu l-lebbra, kien marid emozzjonalment u soċjalment. Għaliex? Għax il-lebbruż kien maqtugħ mis-soċjeta’ you know? Kien ferut fir-relazzjonijiet tiegħu, kienet twarrbek is-soċjeta’, emmarġinat. U l-lebbruż huwa wkoll persuna kienet illi marida spirtwalment għax il-lebbra kienet simbolu taż-żmien. Kien ikkunsidrat bħala l-persuna ġġudikat minn Alla għad-dnub tiegħu għeżież tiegħi, kien simbolu tad-dnub.

U allura għandna, anke llum għandna l-lebbra. Din m’hijiex biss il-lebbra fiżika imma kemm għandna nies għeżież tiegħi li għandna l-mard spiritwali tagħna maħbubin tiegħi. Illi aħna għandna bżonn infiqu, inħallu lil Ġesu’ mid-dnub tagħna u ma nibżgħux ngħidu d-dnub, dnub għax anke l-kelma dnub sirna allerġiċi għaliha, ma rridux ngħidu. Dnub tafu xi tfisser? Dnub huwa meta inti tilgħab id-darts, toqgħod tgara d-darts u d-darts meta tilgħabha inti tipprova teħodha bull’s eye jiġifieri tolqot eżattament iċ-ċentru. Meta int ma tolqotx iċ-ċentru toqgħod iddur u tgħaqad. Id-dnub dak li huwa toqgħod iddur u tgħaqad u qatt ma tieħu ċ-ċentru tal-ħajja. Il-kelma Dnub fil-Grieg hija Hamartia u dan li tfisser għeżież tiegħi, missing the point, missing the mark.

Aħna meta nidħlu f’ħajja tad-dnub we miss the point għeżież tiegħi, jiġifieri nitilfu l-iskop. Bit-taljan jgħidu x’inhu d-dunkwe’? Allura, tista’ tgħidli x’inhu l-punt? Meta jkollok xi ħadd joqgħod iddur jgħid, jgħid, jgħid imbagħad ixebbgħek jgħid know? Tgħidlu isma’ tista’ tgħidli x’inhu l-punt eżatt? Xi trid tgħidli? Dak ‘il ħafna tiġbid u tidwir mal-lewża dak huwa d-dnub għeżież tiegħi u qatt ma mmorru għall-punt. Il-punt x’inhuwa hemm tagħna, il-punt hu Alla. Il-punt hu Alla. Alla li hu Mħabba li jridna nħobbuh u nħobbu lil xulxin u nħobbu lilna nnfusna. Dak hu l-punt tal-ħajja l-bqija dak kollu tiġbid noqgħodu nduru u ngħaqdu, dak huwa dnub fil-ħajja tagħna. U inti jekk toqgħod tilgħab id-darts tinfiska, tinħaraq minn ġewwa li qatt ma teħodha bull’s eye. Id-dnub dan hu d-dwejjaq li jġibilna tħossok imdejjaq minn ġewwa għaliex għandek kemm għandek, ma għandek xejn. Għandek li trid u m’intix kuntent, isiefer u ġewwa tibqa’ vojt, tixxala, tieħu l-buzz, tinfaqa’ bid-droga, tisker, tħawwad sesswalment illum ma’ dik għada mal-ieħor, imbagħad mal-oħra u ma nafx xiex imma minn ġewwa vojt. Dan huwa d-dnub għeżież tiegħi. Iddur u tgħaqad mingħalik qed tieħu l-pjaċir tiegħek u minn ġewwa tibqa’ vojt għax you’re missing the point.

Issa Ġesu’ għeżież tiegħi meta qed jgħidilna l-lebbrużi jfiqu qed jgħidilna wkoll li isma’ get back to the point. Irid ifejjaqna minn dan ‘il ħafna dwejjaq tad-dnub li hemm madwarna maħbubin tiegħi. Id-dnub huwa dwejjaq ta. Ħafna drabi d-dnub huwa mpenġi cool, relax, modern, trendy fil-verita’ dwejjaq iġib f’qalb il-bniedem, għidu lili x’nara u x’nisma’ għeżież tiegħi hija verita’. Aħna lkoll kemm aħna nagħmlu d-dnub għax mingħalina ħa nagħmlu t-tajjeb, għax mingħalina ħa nġibu l-ferħ. Qatt ħsibtuha din? Ħafna drabi aħna nagħmlu d-dnub għax mingħalina ħa nkunu kuntenti, jiġifieri inti mort mal-prostituta mingħalik ħa jkollok għaxar minuti buzz u ħa ssib il-kuntentizza tiegħek u ħriġt ‘il barra vojt. Iva, ħbieb tiegħi vojt, din hi l-verita’ pero’ aħna ma ngħiduhiex ee, għax aħna rridu nidhru cool, għax aħna ipokriti. Dik il-problema tagħna, ma nammettux il-Verita’ għeżież tiegħi u Ġesu’ jrid jeħlisna, irid ifejjaqna mid-dnub tagħna għeżież tiegħi, irid jagħmilna persuni liberi. Temmen li dan jista’ jagħmlu?

U jagħmlu b’mod sempliċi jekk aħna lkoll kemm aħna f’dan iż-żmien inqumu qawma fuq tagħna u nersqu għas-Sagrament tal-Qrar. Immorru nitolbu maħfra lill-Mulej fi ħdan il-Komunita’ Nisranija u nirċievu l-maħfra tiegħu għeżież tiegħi. Kemm nies wara li jqerru joħorġu fil-paċi, joħorġu bit-tbissima, qalbhom mistrieħa u dan b’xejn! L-Imħabba t’Alla hija b’xejn toqgħodux lura għeżież tiegħi. Ersqu lura, agħmlu kuraġġ, sibu saċerdot li jista’ jifihimkom. Jekk issib saċerdot illi jaħftek, li ma jifhmekx, sempliċiment tmurx iktar għandu full stop. Int jekk tmur għand tabib u ma jolqtokx terġa’ tmur għandu? Issib ieħor. Jekk tmur għand hairdresser u ħawwidtlek xagħrek terġa’ tmur għandha? Tmur għand oħra. Għeżież tiegħi, aħna f’kollox nagħmlu hekk anke fl-affarijiet spiritwali, ejjew nagħmlu hekk. Nibqgħu nfittxu sakemm insibu dik il-persuna li tolqotna u meta ssibha titlaqhiex ħalliha tkun strument fil-ħajja tiegħek, ħalli l-Mulej jista’ jfejqek anke fil-Qrar minn dan id-dnub tagħna.

It-torox jisimgħu

Jgħidilna wkoll li t-torox jisimgħu Ġesu’ għeżież tiegħi u kemm għandna nies torox illum il-ġurnata. Hawn min ma jridx jisma’ għeżież tiegħi għax rasu iebsa. Kemm nies tipprova tgħidilhom il-ġid, tgħidilhom is-sewwa, parir tajjeb u ma jridux jisimgħu għax ma jisimgħux x’jagħmlu? Ifattruha. Jien nixtieq ngħidilkom għeżież tiegħi min ma jismax u jfattarha ma nagħlqulux ‘il bieb f’wiċċu. Għax ħafna drabi aħna t-tendenza hija b’mod speċjali l-ġenituri mat-tfal x’ngħidulom? ‘M’għedtlekx jien, ħaqqek, tort tiegħek. Għedtlek jien, dak li ħadt għax ma smajtx minni.’ Ejjew ma ngħiduhx dal-kliem għeżież tiegħi. Hekk ta tkun qiegħed biex tgħidha u jkollok raġun imma jekk aħna nħobbu kif Alla jħobbna, jekk aħna rridu nimxu fuq il-passi ta’ Ġesu’ anke min ma semgħax u żbalja ma nistgħux intemmgħulu dak id-diskors lura ma’ wiċċu.

Din mhijiex l-attitudni t’Alla jiġifieri fil-Bibbja mkien ma nsibu li Ġesu’ għax xi ħadd dineb imur lura ħaqqek, it-tort tiegħek ta mhux int ma smajtx. Le! imma l-Mulej jilqagħana lura b’ħafna mħabba, b’ħafna ħniena. Ejjew nimxu hekk aħna ma’ xulxin ukoll għeżież tiegħi, illi min ma semgħax mill-Verita’, anke aħna bħala Knisja għeżież tiegħi, ma nistgħux noqgħodu ngħidu lil kulħadd ‘Ħaqqek, it-tort tiegħek u għax ma smajtx, għax Alla qalilna.’ Vera, Alla qalilna, imma issa jekk int ma smajtx u għaxxaqtha, issa rrid ngħinek fil-weġgħat tiegħek.

Iġifieri jiena dejjem ngħid illi ħafna drabi jekk inti tisker u ssuq u jkollok accident u tmur l-emerġenza l-ewwel ħaġa li jgħidulek tkun ‘it-tort tiegħek, ħaqqek! Int ma tafx il-liġi xi tgħid? Ma tafx kemm għandna reklami li m’għandekx issuq jekk xrobt?’ ħadd ma jgħidlek hekk l-ewwel jaqbdu jaraw kif iwaqqfu d-demm li ħiereġ u jagħtuk l-għajnuna li għandek bżonn. Imbagħad forsi jgħidulek dan il-kliem wara. Aħna hekk irridu nkunu għeżież tiegħi, ħafna nies iva ma semgħux mill-Mulej, ma semgħux mill-parir it-tajjeb u għaxxquha u ħawwdu ma jridux jisimgħu, imma issa x’se jagħmlu għax fattruha? Noqgħodu ngħidulhom, isma’, isma’, isma’? Mhux aħjar nfejquhom, inkunu strument ta’ fejqan kif il-Mulej jagħmel għeżież tiegħi. Minn naħa l-oħra pero’ rridu nitgħallmu nisimgħu wkoll ta. Ejjew ma nkunux suppervi, ejjew ma rridux nidħlu fil-manija illi rrid nesperjenza kollox jien biex nitgħallem, irrid kollox skont, aħjar nasal li hi ħażina għax għamiltha u batejt il-konsegwenzi.

Ħbieb tiegħi, Ok trid tgħix hekk? Imma ftakar li xi drabi se jkollok prezz kbir. Jekk trid titgħallem lin-nar jaħraq biex tinħaraq insomma jekk trid tgħix hekk għix imma ftakar li ħa tbati ħafna konsegwenzi ee! U ftakar li xi darba tista’ tinħaraq waħda sew u ma jkollokx tieħu t-tagħlima għax tibqa’ taħtha. Smajt x’għedtlek? Xi drabi jista’ ma jkollokx ċans tieħu t-tagħlima għax tibqa’ taħtha għeżież tiegħi. Huwa ħafna għerf u għaqal li nitgħallmu nisimgħu,

 • nisimgħu minn anzjani,
 • nisimgħu minn min jifhem,
 • nisimgħu minn ġenerazzjoni oħra,
 • nisimgħu minn min jgħidilna l-Verita’,
 • nisimgħu mill-Kelma t’Alla,
 • nisimgħu mill-Knisja, iva li wħud huma allerġiċi għaliha.

Imma nisimgħu għeżież tiegħi, hija att t’umilta’ li int kapaċi tisma’, nerġa’ ngħid problema tagħna hija s-suppervja. Aħna anke bejnietna hawn min dejjem jgħid u qatt ma jrid jisma’ lil ħaddieħor. Supperv u jaħseb li hu jaf kollox. L-umli jisma’ ħafna għeżież tiegħi u b’mod speċjali x’għandna bżonn l-iktar li nisimgħu? Il-Kelma t’Alla. Il-Kelma t’Alla anke jekk ma taqblux miegħi imma ngħidilkom l-iktar ħaġa li għandna bżonn nisimgħu hija l-Kelma t’Alla. It-torox hemm bżonn jisimgħu – Ġesu’ ġie jkellimna.

Il-mejtin iqumu

Il-mejtin iqumu jgħidilna l-Mulej. Kemm hi sabiħa din! Taf x’tama tagħtina? Illi lil min forsi l-iktar forsi ħawwadt qiegħed jgħix fl-iktar qiegħ, sar żibel, qed jgħix verament fl-infern ta’ din l-art, imma qed jgħidilna: ‘Jiena nista’ nqajjmek mill-mewt tiegħek. Jiena nista’ nagħtik ħajja ġdida.’ Forsi int qed tgħix fil-mewt tal-imħabba, iddisprat, indannat u Alla qed jgħidlek: ‘Jiena lest li nagħtik ħajja ġdida’ Forsi int tgħix fil-mewt tal-Alkoħol, fil-mewt tad-Droga, fil-mewt tal-Logħob tal-Azzard, fil-mewt tal-Prostituzzjoni, fil-mewt tal-Gentlemen’s club, fil-mewt tal-Message għax saret moda, immorru għall-Message taparsi għall-Message u nispiċċaw fit-taħwid sesswali kollu. Għeżież tiegħi kapaċi int inqbadt f’dawn l-affarijiet ee, il-mewt ta’ dawn l-affarijiet għeżież tiegħi u forsi spiċċajt vittma tagħhom, pornografija, ma tistax toħroġ minnhom u l-Mulej qed jgħidlek: ‘Jien irrid nagħtik ħajja ġdida, jien għandi tama ġdida għalik anke jekk kulħadd qata’ qalbu minnek, Ġesu’ qed jgħidlek jien ma naqtax qalbi minnek. ‘Jiena lest li nqajjmek mill-mewt tiegħek.’ Kif qajjem lil Lzzru mill-mewt, kif qajjem lit-tifel tal-armla ta’ Najm. Dan hu Alla għeżież tiegħi u l-Vanġelu jgħidilna jixxandar lill-foqra ċioe’

 • l-iktar nies imwarbin, Kristu ġie għalihom,
 • l-iktar nies imwarbin Ġesu’ jagħtihom s-sinjali,
 • l-iktar nies imwarbin jagħtihom aħbar tajba,
 • jagħtihom Lilu nnifsu f’kelma waħda.

Ġesu’ ġie għal min hu fqir, għal min hu batut, għal min hu mwarrab għeżież tiegħi. Dawn huma s-sinjali tal-Messija, dan hu Ġesu’ dak li qed jagħmel illum u mhux li għamel elfejn sena ilu, li qed jagħmel illum.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Daħla f’qoxritna!

It-Tnejn, 31 ta’ Ottubru 2016: Riflessjoni dwar Mt 3: 1-12. (It-2 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi. Hija dejjem ta’ ferħ għalija illi nista’ niltaqa’ magħkom u nitkellmu flimkien dwar il-Kelma t’Alla li hija dejjem ta’ dawl, hija dejjem ta’ gwida għalina, hija dejjem mument ta’ fejqan, mument li jagħtina t-tama, mument li forsi anke jkun daqsxejn ta’ sfida u challenge fil-ħajja tagħna. Imma Ġesu’ dan kollu jagħmlu għeżież tiegħi f’kuntest li jgħidilna sabiex niġu għandu, għaliex jaf illi aħna għand min irridu mmorru fit-taħwid li ħafna drabi nsibu ruħna fih fil-ħajja.

Ġesu’ qalilna li huwa biss it-Triq, huwa biss il-Verita’, huwa biss il-Ħajja u aħna għeżież tiegħi nippreżentaw il-Kelma tiegħu li anke għalina hija t-Triq, il-Verita’ u hija Ħajja. Kull darba li aħna niftħu l-Kelma t’Alla, kull darba li aħna nitolbu bil-Kelma t’Alla, kull darba li aħna nisimgħu l-Kelma t’Alla tiġi ppriedkata, imħabbra għalina hija t-Triq għalina ċioe’ mgħoddija li minnha aħna rridu ngħaddu u hija t-Triq li hija wkoll il-Verita’ jiġifieri m’hijiex triq li jiena nista’ ngħaddi minnha bħala opinjoni bħal meta nagħmlu xi diskussjonijiet kulħadd bl-opinjoni tiegħu, imma hija Verita’ u hija wkoll Ħajja, ċioe’ hija t-Triq illi hija Verita’ u li tagħtini l-Ħajja. Ċioe’ hija Verita’ li lili mhux tjassarni, mhijiex Verita’ li lili tkissirni, imma hija Verita’ li lili tilliberani jekk jien dejjem naċċetta bħala Verita’ fil-mixja tal-ħajja tiegħi.

Il-Kelma li sejrin nieħdu llum għeżież tiegħi titratta dwar personaġġ li lkoll nafuh, il-personaġġ ta’ Ġwanni l-Battista li kien qed iħejji t-Triq għall-Mulej. Ħa naqraw daqsxejn dis-silta mill-Vanġelu u mbagħad naraw xi tfisser għalina anke fil-ħajja tagħna llum. Inħeġġiġkom ħafna sabiex dawk minnkom li għandkom il-Kelma t’Alla b’mod speċjali t-Testment il-Ġdid qrib tagħkom issibuha, tiftħuha magħna f’San Mattew Kapitlu 3 minn vers 1 sa vers 12.  Matthew 3: 1-12.

F’dawk il-jiem deher Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Lhudija u jgħid: “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.” Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal,

‘Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:

Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.’

Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lhudija kollha u l-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, u kienu jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom.

Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Sadduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, qalilhom: “Ja nisel il-lifgħat, min uriekom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Agħmlu mela frott xieraq tal-indiema. U taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom, ‘Għandna b’missier lil Abraham,’ għax ngħidilkom li Alla, minn dan l-istess ġebel, jista’ jqajjem ulied lil Abraham. Il-mannara ġa tressqet ma’ għerq is-siġra; u għalhekk, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet fin-nar. Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma għall-indiema; imma min ġej warajja hu aqwa minni, u jien ma jistħoqqlix inġorr il-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex.”

Din il-Kelma għeżież tiegħi illi hija ftit twila u hemm ħafna affarijiet x’nistgħu ngħidu dwarha nixtieq nieħu biss ftit elementi. Hija Kelma li anke l-Knisja fil-kuntest anke tal-Quddies tal-Ħadd iġifieri f’kuntest tal-Liturġija tagħha, fil-kuntest tas-Sena Liturġika tal-Knisja, il-Knisja tpoġġilna anke dan il-Vanġelu bħala perparazzjoni għall-Milied, bħala waħda mill-preparazzjonijiet għall-Milied li jkollna l-figura ta’ Ġwanni l-Battista, illi kif ħejja l-miġja ta’ Ġesu’ jkun anke mument għalina biex jgħinna nħejju lilna nnfusna għall-miġja ta’ Ġesu’ fil-Milied. Imma x’nistgħu nieħdu għeżież tiegħi minn dil-figura ta’ Ġwanni l-Battista u minn dan il-Vanġelu kollu?

L-ewwel ħaġa għeżież tiegħi għandna l-fatt illi Ġwanni l-Battista jitfaċċa fid-deżert. Dan id-deżert tal-Lhudija li huwa mdawwar b’Ġerusalemm u b’postijiet bħall-baħar il-mejjet u b’postijiet li tant huma importanti fil-mixja kollha ta’ Ġesu’ u tal-poplu Lhudi. Il-punt hu li Ġwanni l-Battista għeżież tiegħi bil-maqlub ta’ Ġesu’. Ġesu’ jmur fil-qalba tal-ibliet, fil-qalba tal-irħula, Ġesu’ jmur fil-pjazez. Il-Battista ma jmurx fil-qalba ta’ dawn l-affarijiet imma jmur fid-deżert u bil-maqlub ta’ Ġesu’ wkoll waqt li Ġesu’ jmur huwa għand in-nies, il-Battista huwa n-nies illi jmorru għandu.

U dina kienet il-mument ta’ preparazzjoni għeżież teigħi anke dan il-moviment tal-poplu illi lil Ġesu’ kellu jsibuh f’nofshom imma l-Battista kellhom joħorġu ftit mill-ambjent tagħhom, imorru fid-deżert biex hemm hekk jisimgħu l-Kelma li l-Battista kellu jagħtihom u fl-istess ħin jgħaddu mir-rit tal-purifikazzjoni li kienet il-Magħmudija u naraw dan xi jfisser ukoll. U li nistgħu nieħdu minn dawn għeżież tiegħi huma dawn il-ġiex movimenti li huma bil-maqlub ta’ xulxin pero’ li għandna bżonnhom it-tnejn li huma fil-ħajja tagħna.

Il-mument meta Ġesu’ ġie jżurna fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ix-xogħol, il-familja, iż-żwieġ huma l-mumenti fejn aħna wkoll nistgħu niltaqgħu m’Alla fil-ħajja tagħna. Pero’ daqstant hija oħra għandna bżonn il-mumenti meta aħna rridu noħorġu ftit fid-deżert għeżież tiegħi. Għandna bżonn noħorġu fid-deżert għaliex? Għaliex xi drabi l-istress tal-ħajja ta’ kuljum u ejjew inkunu sinċieri llum għeżież tiegħi l-ħajja tagħna għandha ritmu mgħaġġel ftit mhux ħażin iġifieri jien aktar ma niltaqa’ man-nies iktar ninduna kemm dan ir-ritmu mgħaġġel mhuwiex xi kapriċċ ta’ xi individwi imma purament il-ħajja soċjali, l-istruttura tal-ħajja tagħna kif bnejnieha dawn l-aħħar snin hija propju hekk. Iġifieri inti għandek litteralment għaddej minn ħaġa għall-oħra u ħafna drabi nispiċċaw li bilkemm għandna ħin għaż-żwieġ, għall-familja, għat-tfal, għalina nfusna u wisq iktar jekk għandniex ħin għal Alla, għax ħafna drabi jiġrilna li meta għandna ħafna x’nagħmlu l-ewwel ħaġa li ntajru ‘l barra hija l-mumenti tat-talb, huwa l-mumenti t’Alla fil-ħajja tagħna. Immorru mill-ewwel għall-affarijiet iktar immedjati rrid niekol, irrid nixtri, irrid nagħmel ix-xogħol, irrid dil-ħaġa eċċ…

Illum il-Vanġelu jisfidana ftit li minkejja l-ħajja mgħaġġla tagħna għeżież tiegħi u nerġa’ ngħid dn mhijiex kapriċċ hekk hija l-istruttura soċjali tagħna li għandha toħloq pressures fuq iż-żwiġijiet, toħloq pressures fuq l-individwi jiġifieri għandha konsegwenzi negattivi ee, mhux qed ngħidu li għandha konsegwenzi pożittivi kemm għall-affarijiet umani, imma anke għall-affarijiet spiritwali. Imma l-Vanġelu tallum qed iħeġġiġna għeżież tiegħi li aħna għandna bżonn noħorġu ftit mill-belt, mir-raħal, mir-ritmu ta’ kuljum u nsibu daqsxejn il-mument tad-deżert f’ħajjitna. Ċioe’ l-mument illi mhuwiex maħkum minn din ir-rutina. Għaliex aħna għandna bżonnu, għandna bżonnu fuq il-livell uman għeżież tiegħi. Għandna bżonnu fuq il-livell uman tagħna, għandna bżonnu li ma nkunux il-ħin kollu qalb il-bini imma jkollna ambjent, anke l-ambjent naturali. Is-sabiħ anke li pajjiżna ma jiġi kollu kemm hu mibni għeżież tiegħi imma jibqa’ jkollna dawk l-ispazji fejn il-familja tista’ tgawdi, fejn il-bniedem jista’ jmur u jirrilassa. Għandna bżonn dawn l-ispazji li huma qaddisa għeżież tiegħi mhumiex biss spazji naturali, imma għalina huma spazji qaddisa huma mumenti fejn aħna nistgħu niltaqgħu m’Alla fil-ħolqien għeżież tiegħi.

Imma għandna bżonn dawn l-ispazji anke fuq l-livell spiritwali għeżież tiegħi. Issa aħna propjament Alla l-Imbierek tana ġurnata għeżież tiegħi li hija speċi ta’ tad-deżert għalina li toħroġna mir-rittmu tal-ġimgħa, li huwa jum il-Ħadd huwa Jum il-Mulej, jum il-mistrieħ li sfortunatament anke dan qed isir jum ta’ xogħol jekk mhux jum ta’ xogħol iktar ħalli titħallas b’mod doppju, għax huwa l-Ħadd għeżież tiegħi. Iġifieri diversi stabbilimenti li jiftħu l-Ħadd eċċ.. huwa qed isir kważi ġurnata ta’ xogħol bħal oħrajn. Imma dan ifisser li jekk il-bniedem se jibqa’ għaddej hekk se jitkisser maħbubin tiegħi. Jekk Alla fl-għerf tiegħu ried anke lill-bniedem jagħtih il-mistrieħ tiegħu, ejjew aħna dan nagħrfuh. Pero’ nixtieq nenfasizza li Jum il-Ħadd għandu jkun għalina u anke l-ispazji l-oħrajn li qed ngħid li għandna bżonn bħala deżert f’ħajjitna huma spazji biex aħna ninqatgħu u nisimgħu ftit iktar il-qalb tagħna u Alla fil-qalb tagħna x’qiegħed jgħidilna għeżież tiegħi li jien nixtieq inħeġġiħkom.

Ejjew nippruvaw, nippruvaw għeżież tiegħi ħalli ma jirnexxilniex imma nippruvaw insibu nofs ta’ nhar anke bi tħejjija għall-Milied. Insibu nofs ta’ nhar fejn ninqatgħu minn kollox bħala individwu, bħala familja li tagħmel nofs ta’ nhar irtir. Nofs ta’ nhar fejn tista’ toqgħod ftit bi kwietek, nofs ta’ nhar fejn inti tista’ tieqaf tirrifletti, nofs ta’ nhar fejn inti tista’ tieqaf u titlob, nofs ta’ nhar fejn inti tista’ tingħaqad ma’ xi grupp ħalli tkun tista’ tisma’ l-Kelma t’Alla titħabbar lilek b’mod ġdid. Għandna bżonn għeżież tiegħi, aħna ma nistgħux il-ħin kollu bl-istorbju.

Inħeġġiġkom ftit, ara xi storbju tista’ tnaqqas f’ħajtek. Għandna storbju li huwa minn barra, mużika kontinwament, kliem, għajjat you know? Għandna l-istorbju ta’ ġewwa l-weġgħat, l-emozzjonijiet tagħna, il-ħsibijiet tagħna, it-toqol, il-pressure tal-ħajja, il-kriżi finanzjara, falliment li għaddej minnu, minn ġewwa qatt m’għandek il-paċi, għandna bżonn nikkalmaw ftit għeżież tiegħi. Jekk nibqgħu għaddejjin hekk għeżież tiegħi nibqgħu nitkaxkru u nitkaħħlu ġo xi ħajt fil-ħajja tagħna.

Araw kull wieħed u waħda minna kif jista’ b’mod prattiku joħloq daqsxejn ftit dan l-ispazju. Il-Battista jgħix fid-deżert biex joħroġ lin-nies barra għeżież tiegħi, barra mill-belt ħalli jkunu jistgħu jieqfu jirriflettu ftit fuq din il-Kelma. U x’kien il-messaġġ ta’ Ġwanni għeżież tiegħi lin-nies li kienu jmorru għandu? Il-Kelma tiegħu li kien jgħidilhom l-ewwel ħaġa kienet indmu. Indmu! Il-Kelma ndiema mhijiex sempliċiment għeżież tiegħi, illi inti jiddispjaċik għax għamilt xi ħaġa ħażina. L-indiema fil-Bibbja li inti jiddispjaċik għax għamilt xi ħaġa ħażina hija parti minnha, imma mhuwiex biss id-dispjaċir l-indiema. L-indiema fil-Bibbja tfisser

 • li inti tibdel ‘il mod kif tirraġuna,
 • li inti tibdel ‘il mod kif taħsibha,
 • li inti tibdel il-mentalita’ tiegħek,
 • li int ma tibqax tirraġuna l-istess.

Issa għeżież tiegħi nirrealizzaw illi din l-indiema li Ġwanni u li Ġesu’ mbagħad, għax Ġesu’ jaqbad l-istess messaġġ ta’ Ġwanni jgħidilna wkoll Indmu! Għax is-Saltna t’Alla qiegħda fostkom. Ġwanni jgħid is-Saltna qed toqrob u Ġesu’ jgħid is-Saltna qiegħda fostna għax huwa Ġesu’ nnifsu. Imma l-punt huwa lit-tnejn jistiednuna għal din il-bidla tal-mentalita’, għal din il-konverżjoni. U jiena nixtieq għeżież tiegħi li nirrealizzaw ftit illi, anke aħna min miexi wara Ġesu’ u min imur il-Knisja. Xi drabi ngħejjew ma rridux u nagħmlu reżistenza magħna nfusna biex jiena nibdel ‘il mod kif nirraġuna, biex jiena nibdel il-mentalita’ tiegħi, biex jiena nibda naħsibha b’mod differenti. Ħafna minna għeżież tiegħi rridu nimxu wara Ġesu’, nibqgħu naħsbuha kif naħsbuha aħna, nibqgħu nirraġunaw kif nirraġunaw aħna u meta l-kuxjenza tmissna f’xi ħaġa jiddispjaċina, morna qerrejna, tlabna maħfra lil Alla, imma moħħna ma bdilnihiex ċioe’ nibqgħu nirraġunaw bħal qabel u din mhijiex l-indiema fil-veru sens tal-Kelma dak li Alla jrid minna.

Alla lilna l-bnedmin, Ġesu’ lilna l-bnedmin, Ġwanni li huwa l-eku ta’ Kristu li huwa l-leħen tal-Mulej qiegħed jagħmlilna stedina ‘Ibdlu l-mentalita’ tagħkom, ibdlu ‘l mod kif tirraġunaw.’ U din għeżież tiegħi hija waħda mill-kompromessi, mill-gwaj kbir ta’ ħafna Nsara llum il-ġurnata. Qed ngħid Insara mhux qed ngħid min ma jemminx, mhux min għamel għażla li ma jemminx. Dan huwa l-gwaj li qed nitkellem minnu ta’ min jgħid li jemmen, ta’ min jgħid illi jemmen f’Ġesu’ Kristu, ta’ min jgħid li hu Nisrani, ta’ min imur il-Knisja, illi fil-Knisja nirraġunaw mod per eżempju u mbagħad fis-soċjeta’ nirraġunaw mod ieħor. Ngħid li nemmen f’Ġesu’ mbagħad nirraġuna bil-maqlub ta’ kif jirraġuna Ġesu’. Hemmhekk m’hemmx l-indiema vera jiġifieri ma jistax ikun li jiena ngħid li nemmen fi Kristu imma mbagħad irrid stil ta’ żwieġ illi ma jaqbilx ma’ dak li Ġesu’ qalilna għeżież tiegħi, ma’ dak li Alla jrid mill-bniedem u l-problema tagħna llum li qed nħossuna Ok li aħna hekk. Anzi ngħidu li għandna dritt inkunu hekk.

Għeżież tiegħi min qed jimxi wara Ġesu’ allura jew għadu ma fehemx jew ix-xitan qiegħed jgħamieh jew il-mentalita’ tad-dinja ħakmitu jew qed jemmen gidba għeżież tiegħi. Mhux vera li aħna nistgħu, mela li nemmen jien nemmen illi safejn jien Nisrani, fil-Knisja, f’qalbi, waħdi quddiem Alla, imma ma għandi l-ebda dritt illi dan jiena nista’ nimponieh fuq ħaddieħor. Għeżież tiegħi huwa raġunament falz għaliex? Għax jekk li nemmen huwa verita’, il-verita’ hija għal kulħadd. Il-Verita’ mhux xi ħaġa għalija u mhijiex għalik għeżież tiegħi. Issa dina li nemmnu f’Ġesu’ u x’qalilna l-Mulej mhux verita’ li bejnietna aħna, mhux verita’ li vvintajnieha aħna. Jekk nemmnu li Ġesu’ hu Alla u jekk ma nemmnux li Ġesu’ huwa Alla hija kwistjoni oħra għeżież tiegħi, imma għal min jemmen qed ngħid. Ħafna drabi min jemmen spiċċa jilgħab il-lobgħa ta’ min ma jemminx, illi qisha l-Verita’ ma teżistix, kulħadd kif jaħsibha hu. Allura jiena Nisrani naħsibha mod u min mhux Nisrani jaħsibha mod ieħor. Aħna l-Insara għeżież tiegħi min hu Nisrani konvint u jemmen fil-verita’ jaf li l-Kelma t’Alla mhijiex opinjoni imma hi verita’ u jekk hi verita’ mhijiex verita’ għalija u gidba għalik. Hija verita’ għalija u verita’ għalik. Naf li dan id-diskors ma jinżilx tajjeb, dan id-diskors ma jagħmlekx popolari, dan id-diskors ma jagħmlekx modern, dan id-diskors jagħmlek forsi out dated, antik tal-passat għal uħud imma l-verita’ għeżież tiegħi ma għandhiex staġuni u ma għandhiex żmien. Dak li kien veru elfejn sena ilu, issa u jibqa’ għal efejn sena oħra, il-verita’ ma titbidhielx, hu aħna li nitbiedlu u mhux il-verita’. Pero’ aħna ngħixu fi żmien fejn ma nemmnux li l-verita’ teżisti. Nemmnu biss skont l-opinjonijiet u għalhekk għandna diffikulta’ li ngħixu l-Kelma t’Alla għax il-Kelma t’Alla ma titbidihielx, iż-żminjiet jitbidlu pero’ għeżież tiegħi dak li jitbidel ikissirna, il-verita’ żżommna. Issa kulħadd jaħseb għall-affarijiet tiegħu huwa u jirrifletti ftit. Alla tana moħħ, tana qalb biex nużawhom it-tnejn flimkien u fuq kollox tana l-Ispirtu tiegħu li jwassalna għall-verita’ u għall-verita’ sħiħa.

Imma dan qed ngħidu għeżież tiegħi għaliex huwa parti mill-bidla tal-mentalita’ tagħna. Aħna faċli ngħidu u iva dgħajt u mort inqerr, fejn naf jien għedt kelma ħażina u mort inqerr, offendejt lil xi ħadd u mort inqerr iddispjaċieni, imma dawn ok huma nuqqasijiet li aħna għandna nikbru minnhom u nikkonvertu, pero’ hemm affarijiet oħrajn li rridu nikkonvertu minnhom ħafna profond.

 • Kif jiena nirraġuna dwar il-ħajja?
 • Il-ħajja meta tibda?
 • Il-ħajja meta tispiċċa?
 • Il-ħajja min għandu d-dritt fuqha?
 • Is-sesswalita’ x’inhi eżatt?
 • X’jagħmel żwieġ, żwieġ?
 • X’jagħmel żwieġ li jibqa’ għal dejjem?
 • Iż-żwieġ jibqa’ għal dejjem?

Għeżież tiegħi dawn huma l-mentalitajiet għeżież tiegħi li aħna llum insibu ruħna tant drabi niddiskutu, tant drabi għandna diffikulta’ u l-Insara nsibu l-liberta’ tagħna fil-Verita’ li tagħtina l-ħajja li hi fil-Kelma t’Alla.

 • Imma aħna x’mentalitajiet għandna?
 • Aħna nirraġunaw bħal min ma jemminx?
 • Aħna nirraġunaw bħal maġġoranza?
 • Aħna nirraġunaw bl-opinjoni pubblika?
 • Aħna nirraġunaw skont xi jgħidu l-opinjonisti?
 • Aħna nirraġunaw skont x’jgħidu l-politiċi huma min huma?

Hawnhekk fejn irridu naraw lilna nfusna fejn aħna fil-verita’ għeżież tiegħi u ma nidħkux bina nfusna u mmorru fil-Knisja nemmnu mod, imbagħad immorru fil-ħajja politika, il-ħajja soċjali, fuq t-T.V, fuq il-midja, fuq il-gazzetti, fuq programmi u nirraġunaw mod ieħor u fl-istess ħin ngħidu li aħna Nsara u fl-istess ħin inkunu l-ewwel bank fil-Quddies u fl-istess ħin nitilgħu nitqarbnu u fl-istess ħin nippretendu li aħna ma nafx min aħna. Ġwanni l-Battista u Ġesu’ qed jgħidulna, ibdlu l-menatlita’ tagħkom.

Għeżież tiegħi l-bidla fil-mentalita’ biex nagħmluha rridu l-umilta’, irridu l-umilta’ u forsi din hija xi ħaġa li aħna ma għandniex. Forsi l-problema fundamentali tagħna mhijiex kwistjoni jekk il-verita’ teżistix jew le, mhijiex għax hija diffiċli biex ngħix il-verita’, mhijiex għaliex nistragilja miegħi nnifsi, imma forsi li l-problema vera tagħna li aħna nies suppervi. Jiena magħkom ee! Li aħna għandna s-suppervja fil-qalb tagħna. il-bniedem supperv tgħidilna l-Bibbja Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Is-suppervja hija l-għerq profond ta’ ħafna mid-diżgwit, mill-problemi li għandna fuq livell personali u fuq livell soċjali u semai anke fil-Knisja għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna. Aħna suppervi, il-bniedem supperv Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Il-bniedem supperv il-verita’ hija biss li jgħid hu. Il-bniedem umli huwa dak li jfittex lil Alla. Il-bniedem umli huwa miftħu għar-rieda t’Alla, il-bniedem umli li lest anke li jisma’ anke lill-oħrajn għax il-Mulej ikellimna permezz ta’ xulxin. Imma l-bniedem supperv huwa l-bniedem li huwa ċert minnu nnifsu, il-bniedem supperv huwa dak illi Alla ma jidħolx, il-bniedem supperv illi Alla ma jkellmux permezz tal-oħrajn, li huwa hu, hu, u hu, li huwa jien, jien u jien u ħadd iktar għeżież tiegħi. Il-bniedem supperv illi l-verita’ hija biss dak li joħloq huwa, l-affarijiet kif jifhimhom hu u ħadd iktar. Is-suppervja għeżież tiegħi mhijiex faċli biex aħna neqirduha.

Ġesu’ li huwa Alla hawn hekk hija s-sbuħija tiegħu bil-maqlub tas-suppervja tagħna li rridu nilħqu lil Alla u nagħmlu lilna nnfusna alla. Il-bniedem dak li jrid jagħmel illum, irrid jagħmel lilu nnifsu hu alla, hu jiddeċiedi x’inhu t-tajjeb u l-ħażin, jagħmel lilu nnifsu alla. Alla bil-maqlub Alla sar bniedem. l-umilta’ Alla ċċekken waqt li l-bniedem irid jgħola. Alla jiġi tallab quddiemna fit-tarbija ċkejkna ta’ Betlehem, waqt li aħna rridu li nkunu suppervi quddiemu u ngħidu Lilu x’għandu jagħmel. Għeżież tiegħi Ġesu’ jurina t-triq tal-umilta’ bil-maqlub tat-triq tas-suppervja, biex aħna nibdlu ‘l mod ta’ kif nirraġunaw u naħsbu l-ewwel ma jrid jitbiddel hija qalbna mhux minn hawn rridu nitbidlu l-ewwel, imma hawn irrid jitbiddel fil-ħajja tagħna, hija qalbek. Is-suppervja toħroġ minn qalbek u l-umilta’ toħroġ mil-qalb tagħna rridu nitgħallmu niċċekknu. Ġesu’ jurina din it-triq taċ-ċkunija għeżież tiegħi. Iċ-ċkejknin jafu li jiddependu mill-ġenituri tagħhom, iċ-ċkejknin jafu li jirdu jitgħallmu minn għand l-oħrajn.

Immaġina li kieku int tiġi tarbija u din it-tarbija tippretendi li taf kollox u dit-tarbija tippretendi li tibdel id-dinja hi, u dit-tarbija tippretedni li tgħidlek hi eżattament l-affarijiet kif inhuma. Tgħidilha hawn qalbi hi, inti x’esperjenza għandek? X’taf għadek kif ġejt fid-dinja? Ħbieb tiegħi Alla l-Imbierek hekk jgħidilna lilna ta. Għadkom kif ġejtu fid-dinja li ħlaqt jien li jien kont minn dejjem. Intom x’taħsbu li tafu? Imma fis-suppervja tagħna dawn ma narawhomx, ma narawhomx. Għalkemm forsi waqt li qed tismagħni f’qalbek tista’ tgħid hemm verita’ f’dan li qed jgħid dal-Father, imma diffiċli taċċettaha. Għaliex issa s-soċjeta’ hekk għamlitek, għax issa f’min temmen int il-leaders tiegħek, in-nies li lilek jinfluwenzawk, issa hekk belgħawilek, issa hekk qalulek, issa hekk emmint, issa hekk drajt, imma fil-qiegħ nett tal-qalb tiegħek meta tidħol fil-profond , fejn taf li qed issib il-verita’? Kun umli miegħek innifsek l-ewwel u qabel kollox għax xi drabi s-suppervja ma tħalliniex fil-verita’ laqnas magħna nfusna.

Kemm-il darba jiġrilek fil-ħajja li inti taf persuna per eżempju li qed tgħidlek il-verita’, issa mhux tgħidlek il-verita’ eżistenzjali, il-verita’ dwar affarijiet kbar fil-ħajja, dwar l-affarijiet li semmejt il-ħajja, il-mewt, eċċ…. Il-verita’ anke ta’ nuqqas li għamilt int per eżempju taf li ħaddieħor qed jikkoreġiek u qed jgħidlek il-verita’. U int taf li qed jgħidlek il-verita’ u xorta ma taċċettahiex, ma tumiljax lilek innifsek. Tibqa’ tiskuża ilek innifsek, tibqa’ tagħti raġunijiet biex tiġġustifika l-ħażen li int għamilt waqt li fil-qiegħ nett ta’ qalbek taf li qed tgħidlek il-verita’ dik il-persuna. Ejja nkunu onesti u naraw jekk aħna hux ilkoll kemm aħna, jiena magħkom nagħmlux hekk. Issa aħna li nagħmlu bejnietna nagħmlu hekk m’Alla, nagħmlu hekk quddiem il-Kelma t’Alla. Nafu li qed jgħidilna l-verita’ imma nibqgħu nġibu raġunijiet biex niġġustifikaw lilna nfusna għall-ħażen tagħna. Illum ir-raġunijiet nagħmluhom ukoll, liġijiet hekk qegħdin ngħixu. Ġesu’ qed jidħol fiċ-ċirkustanzi tagħna u b’mod radikali qed jitlobna biex nikkonvertu.

Ħbieb ara ma naħsbux li aħna niċċelebraw il-Milied bil-Christmas trees, bil-Christmas Father u b’ħafna parties u b’ħafna rigali. Iġifieri hija realta’, illi fejn flok qegħdin niffukaw fil-verita’ dwar Alla li qed jidħol f’ħajjitna u jrid imiss il-feriti tas-soċjeta’ tagħna, irid imiss il-feriti tal-ħajja tagħna, irid imiss l-uġigħ, irid imiss il-gideb li aħna qegħdin ngħixu fih, l-ipokrezija li aħna ngħixu fiha u jrid jitrasformana minn ġewwa, aħna aljenati b’dan li nistgħu ngħidulu Winter Festival u mhux ċelebrazzjoni ta’ Kristu fil-ħajja tagħna. Pero’ jekk irridu nkunu fil-verita’, irridu nidħlu daħla fina nfusna għeżież tiegħi f’dan iż-żmien. Ma nkunux aljenati! Għalhekk għandna bżonn id-deżert. Għaliex xi drabi l-istess festeġjamenti li aħna ngħaddu minnhom jaljenawna, jiġifieri moħħok kemm ħa tixtri xorb, moħħok kemm ħa taqla’ rigali, moħħok kemm ħa tagħti, il-flus li ħa tonfoq imma this is for what?

Għeżież tiegħi x’se tieħu minn dan kollu? Ftit ġimgħat oħra taqleb is-sena u back to square one u nkunu għexna bubble. X’għamilnagħexna ipokrezija, bużżieqa fqajnieha u fit-2 ta’ Jannar nerġgħu l-ħajja u  back to square one? X’ħadt b’daqshekk? Ferħ li jispiċċa, kollox bżieżaq bħal meta konna żgħar. Nonfħu l-bżieżaq u jitilqu għeżież tiegħi sakemm jinfaqgħu. Ġwanni l-Battista mhux bużżieqa qed jagħmlilna għeżież tiegħi. Oħorġu fid-deżert narawh liebes lill-Battista f’dan il-kliem li qegħdin ngħidu liebes ix-xagħri, jiekol il-ġdur, jiekol l-għasel selvaġġ, il-ħajja li ma għandhiex dawn il fejn naf jien dawn is-softies, dawn l-affarijiet tal-ħajja tagħna, imma l-ħajja ftit iebsa, il-ħajja ftit awstera. Għaliex? Biex iġibna f’sensina illi l-affarijiet il-kumdita’ kollha li jiena u int għandna dina kollha se tispiċċa.

Irridu niġu mal-verita’ tal-ħajja tal-ħajja tagħna, irridu niffaċċjaw ir-realta’ u għalhekk għandna bżonn id-deżerti għeżież tiegħi. Għandna bżonn il-mumenti, id-deżert huwa mneżża’ minn dak li jidher li hu ħajja. Issa d-deżert għandu l-ħajja tiegħu fil-verita’, id-deżert għandu l-ħajja tiegħu fil-verita’. Ħajja iebsa forsi imma għandu l-ħajja tiegħu partiolari għalih. Huwa mneżża’ minn dak illi fil-belt jidher li huwa ħaj. Aħna għandna bżonn ninżgħu għeżież tiegħi minn dak li jidher li huwa ħajja, il-materjaliżmu sfrenat li aħna ngħixu fih, li jaljenana u nitkissru. Kemm nies bħalissa dan iż-żmien sejrin jitkissru huma biex jonfqu tant flus f’parties, divertiment, rigali, ikliet u xorb u ma nafx xiex u ħa jitkissru.

 • Ħa jitkissru u sa jieħdu fil-verita’?
 • Iġifieri wara kif ħa tkun?
 • Kemm nies ħa jiskru?
 • Kemm nies se jidamdmu?
 • Kemm nies se jieħdu d-droga f’dan iż-żmien għeżież tiegħi?
 • U x’se jieħdu fil-verita’?

Għandna bżonn ninżgħu minn dak li naħsbu li hu l-ħajja biex nirriflettu eżattament x’inhi l-ħajja vera maħbubin tiegħi. Għedtilkom li hi s-suppervja li xi drabi ma tħalliniex nagħmlu dan kollu. Xi drabi ma tħalliniex il-pressure soċjali, il-biża’.

 • Il-biża’ li jiena nkun differenti,
 • il-biża’ li jiena nidher differenti mill-oħrajn,
 • il-biża’ li jirredikolawni,
 • il-biża’ li jekk jiena ma nagħmilx kif jagħmlu sħabi, jekk jiena ma nagħmilx kif jagħmlu familji oħrajn,
 • it-tfal tiegħi se jkunu inqas,
 • it-tfal tiegħi se jkunu żvantaġġjati,
 • it-tfal tiegħi mhux ħa jkunu bħall-oħrajn.

Aħna ħa nidhru qisna nies il-boloh, innerdjati, li m’aħniex trendy, imma dawn huma l-biżgħat foloz illi s-soċjeta’ daħlitlek qalbi. Dan huwa l-gideb li int qed tgħix, issa jekk int kuntent tgħix fih jien miniex kuntent ngħix fih u miniex kuntent nara lilek hekk. Jien ma niġix naqa’ u nqum minnek għax jien ma nemminx li kulħadd jaħsibha kif irid. Jien ma nemminx li kulħadd irid jagħmel li jrid fil-ħajja tiegħu. Jiena nemmen li meta nagħmlu l-verita’ u s-sewwa, aħna jkollna l-paċi fil-qalb tagħna.

Kieku aħna lkoll kemm aħna mmorru nsuqu fit-toroq u kulħadd isuq kif irid kieku jkollna chaos. Fejn jaqblilna ngħidu li ma tistax tagħmel li trid u, imma trid timxi mal-liġi? Kieku chaos, imma fl-affarijiet tal-qalb, fl-affarijiet ta’ x’inhu tajjeb u ħażin irridu li kulħadd jagħmel li jrid u x’qed ikollna? Chaos! Għeżież tiegħi mmaġina jekk toħroġ fit-triq u ħadd ma jobdi r-regoli tas-sewqan x’chaos u x’kunfużjoni u ħadd ma jieħu pjaċir li jagħmilha. Ma tieħux pjaċir int li ħaddieħor isuq bl-addoċċ, ma tieħux pjaċir li ħaddieħor jagħmel li jrid fit-triq. Ma tgħidx dak għandu dritt jagħmel li jrid. Le, ma ngħidux hekk. Għeżież tiegħi, araw aħna d-double standards li ngħixu fihom, araw l-ipokrezija tagħna li aħna ngħixu fiha u ma nammettuhiex.

Forsi nieħdu għalina tisma’ dan id-diskors u tgħid: Int min int Fr Hayden biex toqgħod timponi dal-kliem fuqi? Jien m’jien xejn qalbi, m’jien xejn. Ħmar! Ġesu’ tela’ fuqu biex daħal Ġerusalemm imma qed inwassalek il-Kelma t’Alla, qed inwassalek il-verita’ u jiena konvint għeżież tiegħi illi jekk aħna lkoll kemm aħna nsibu l-gutz noħorġu minn din il-biża’ soċjali li dħalna fiha, din il-manija li kulħadd irid ikun trendy kollox kif tmexxina s-soċjeta’ qisna n-ngħaġ ta’ Bendu kif ngħidu bil-Malti. Kulħadd immexxi minn imnieħru, inqbadna minn dak illi l-materjaliżmu jbellgħalna, milli r-reklami jagħtuna, milli l-imprendituri jriduna nixtru ħalli kulħadd jagħmel il-kapital tiegħu u jmur tajjeb minn fuq dahrek u inti tħossok inqas mill-oħrajn jekk ma tagħmilx hekk. Imma dan fejn qed jieħdok? Jiena nixtieqek toħroġ minn din il-biża’, nixtieq ngħidlek: Tibżax tkun differenti, tibżax tiċċelebra differenti, tibżax tifraħ bix-xejn, tibżax tkun sempliċi fil-ħajja, basta għandek il-paċi f’qalbek, basta għandek l-imħabba, basta għandek l-għożża tal-familja. X’nieħdu billi rridu nimlew u nagħmlu ħajjitna kollha icing- sugar imbagħad minn ġewwa għandna kejkijiet imnawwrin?

Dil-bidla li qed jgħidilna biex nagħmlu għeżież tiegħi dal-Vanġelu llum. Irridu nibdlu l-mentalita’ tagħna. Ħa nibqgħu bil-mentalita’ tal-icing -sugar irridu nidhru kollha ħelwin u minn ġewwa mnawwrin? Ipokriti dan li rridu? Ħbieb tiegħi din mhijiex it-triq tal-paċi. It-triq tal-paċi hija t-triq li jurina Ġesu’. Meta Ġesu’ twieled l-anġli qalu ‘Paċi fl-art il-bnedmin ta’ rieda tajba.’ Il-bnedmin, mhux ‘il kulħadd, il-bnedmin ta’ rieda tajba. Dan taħsbux li hu kliem iebes ta, dan hu kliem biex jiċċelenġjana ftit li qed ngħidilkom. Ix-xewqa tiegħi għeżież tiegħi li lkoll kemm aħna nsibu fil-verita’ l-paċi li għandna bżonn u ma nibqgħux nitkissru f’ħajjitna. Ħajja waħda ma għandniex stepnee mhux worth it ngħixuha bl-addoċċ.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN