Il-Kobor tal-Qrar u l-Quddiesa

IL-QRAR

1. Kif tipprepara ruħek għal Qrara tajba … Eżami tal-Kuxjenza dettaljat
2. Eżami tal-Kuxjenza – Skema ġenerali kif proposta fil-ktejjeb taċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-Festa tal-Maħfra maħruġ mill-Vatikan, (28/03/2014)
3. Waqt il-Qrara
4. Għalfejn irrid inqerr għand wieħed bħali?
5. Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?
6. Ġabra ta’ kwotazzjonijiet dwar il-Qrar …

IL-QUDDIESA

Sezzjoni 1. Il-Quddiesa bit-Tifsir tar-Riti Tagħha
Sezzjoni 2. Ir-Riti tal-Bidu
Sezzjoni 3. Liturġija tal-Kelma
Sezzjoni 4. Il-Liturġija Ewkaristika
Sezzjoni 5. Ir-Rakkont tat-Twaqqif tal-Ewkaristija
Sezzjoni 6. Ir-Rit tat-Tqarbin
Sezzjoni 7. Ir-Rit tal-Għeluq

Bil-għan li nifhmu aħjar dak li nkunu niċċelebraw fil-quddiesa, qed nippreżentaw sensiela ta’ videos qosra li fihom, Fr Michael Bugeja se jfisser il-partijiet differenti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li hija ċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja.

HolySacrificeoftheMass1. Il-Quddiesa ċelebrazzjoni tal-Knisja kollha.

2. Il-Purċissjoni tad-dħul.

3. Ir-Riti tal-bidu.

4. Il-Liturġija tal-Kelma.

5. Minn xiex hi magħmula l-Liturġija tal-Kelma.

6. Il-siltiet moqrija fil-Liturġija tal-Kelma.

Oħrajn:

Ir-Rit tal-Quddiesa u Talbiet Ewkaristiċi

It-Tifsira tal-Quddiesa

Is-Sagrifiċċju tal-Quddiesa

Qari tal-Quddies għall-żminijiet u jiem differenti matul is-Sena Liturġika

Riżorsi dwar il-Quddiesa

Dwar il-Liturġija

X’jintuża waqt il-Quddiesa

Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa

L-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija

Kif il-Quddiesa tista’ tagħmillek il-ġimgħa aħjar

Il-Quddiesa ta’ Kuljum:

Il-Quddiesa tal-Ħadd:

Nota: L-informazzjoni ta’ din il-paġna hija meħuda mis-sit tal-Laikos.

Playlists b’Vidjos bil-Qari tal-Vanġeli bil-Malti:

Riflessjonijiet fuq Passaġġi mill-Vanġelu:

SAN MARK

SAN LUQA

SAN MATTEW

SAN ĠWANN

 

111. Riflessjoni fuq Mattew 10: 16-23

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 10: 16-23

enviou-os_a_pregar

L-Evanġelju skont San Mattew 10: 16-23

[Mt:10:16] “Ara, jiena qiegħed nibgħatkom bħal nagħaġ qalb l-ilpup. Kunu mela għaqlin bħas-sriep u safjin bħall-ħamiem.

[Mt:10:17] Oqogħdu attenti mill-bnedmin! Għax għad jerħukom f’idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom,

[Mt:10:18] itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija, biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani.

[Mt:10:19] Iżda meta jerħukom f’idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x’se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu.

[Mt:10:20] Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom.

[Mt:10:21] L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lil ibnu, u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatgħalhom għall-mewt.

[Mt:10:22] U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi. Imma min jibqa’ jżomm sħiħ sa l-aħħar, dan isalva.

[Mt:10:23] Jekk jippersegwitawkom f’belt, aħarbu f’oħra. Tassew ngħidilkom, ma tkunux dortu l-bliet kollha ta’ Iżrael sa ma jiġi Bin il-bniedem.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

X’ried ifisser Ġesu’ meta qal li d-dixxipli riedu jkunu nagħaġ qalb l-ilpup?

Il-profeta Iżaija ħabbar li kien għad irid jiġi żmien meta l-ilpup u l-ħrief kienu se jgħixu fil-paċi flimkien. Dan insibuh f’Iżaija kapitlu 11 vers 6 u kapitlu 65 vers 25. Din bla dubju tirreferi għat-Tieni miġja ta’ Kristu. Meta kollox għad jingħaqad  taħt is-Sovrenita’ tal-Mulej Ġesu’ wara li hu jkun qered l-għedewwa tiegħu waqqaf is-Saltna t’Alla fuq is-sema u l-art. Sadanittant id-dixxipli għandhom jistennew oppożizzjoni u persekuzzjoni minn għand dawk li jmorru kontra l-Vanġelu. Ġesu’ qatt ma żamm lura milli jgħid lid-dixxipli tiegħu dak li kellhom jistennew jekk jimxu warajh.

Ħsieb għal Qalbek …

Fi kliem ieħor Ġesu’ jgħid lid-dixxipli tiegħu: ‘Din hi l-ħidma li qed ngħaddilkom b’dak li jidher sabiħ u bl-eqqel tbatija li ġġib magħha. Taċċettawha?’

Dan mhux il-mod kif id-dinja toffrilek impieg. Madanakollu l-privilleġġ tagħna hu li nimxu fuq l-istess passi tal-Imgħallem tagħna li ta ħajtu għalina.

Inti lest li taċċetta l-iebes u s-sofferenzi fil-mixja tiegħek wara Kristu?

Itlob …

Mulej għenni biex bil-paċenzja u bil-ferħ nilqa’ l-iebes, il-kuntrarju u l-persekuzzjoni li jkolli f’ħajti jiena u nservik. Qawwi l-fidi tiegħi u agħtini l-kuraġġ biex jiena qatt ma naqta’ qalbi milli nagħmel ir-Rieda mqaddsa tiegħek. Ammen.

110. Riflessjoni fuq Mattew 10: 7-15

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 10: 7-15

christ-ordaining-the-apostles-39549-wallpaper

L-Evanġelju skont San Mattew 10: 7-15

[Mt:10:7] Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet.

[Mt:10:8] Fejjqu l-morda, qajjmu l-mejtin, fejjqu l-lebbrużi, keċċu x-xjaten. B’xejn ħadtu, b’xejn agħtu.

[Mt:10:9] Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deheb, la tal-fidda u lanqas tar-ram;

[Mt:10:10] u la ħorġa għat-triq, la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu.

[Mt:10:11] Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikunx hemm min jixraqlu tmorru għandu, u ibqgħu f’daru sa ma titilqu minn hemm.

[Mt:10:12] Meta tidħlu f’dar, sellmu lin-nies tagħha,

[Mt:10:13] u jekk tkun dar li jixraqilha, ħa jiġi fuqha s-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilhiex, ħa jerġa’ lura għandkom is-sliem tagħkom.

[Mt:10:14] Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqagħkomx u ma jismax minn kliemkom, oħorġu ‘l barra minn dik id-dar jew belt u farfru t-trab ta’ saqajkom.

[Mt:10:15] Tassew, ngħidilkom, li jum il-ħaqq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

L-ewwel nett Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu b’xejn ħadtu, b’xejn agħtu. Dak li kienu rċevew minn għand Ġesu’ jridu jgħadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Riedu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qliegħ materjali. Riedu jservu mingħajr skopijiet ħżiena mimlija bil-karita’ u l-paċi u s-sempliċita’. Riedu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-Saltna t’Alla u mhux jiġu mfixxkla b’affarijiet t’inqas importanza. Riedu jivvjaġġaw ħfief jieħdu dak li kien l-essenjzal u jħallu warajhom dak li setgħa jiddistrattahom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-Kelma t’Alla.

Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b’xejn lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta’ ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna u joħloq fina spazju għall-Providenza t’Alla.

Il-Mulej irid li d-dixxipli tiegħu jkunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni Ġesu’ qal: “Il-ħaddiem ħaqqu  ħobżu.” Hawn naraw verita’ doppja, il-ħaddiem t’Alla m’għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali, imma l-poplu t’Alla m’għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lill-ħaddiem t’Alla dak li għandu bżonn biex jgħix.

Inti titlob għall-ħidma tax-xandir tal-Evanġelju u tissapportja bir-riżorsi tiegħek?

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bi twissija. Jekk in-nies tirrifjuta l-istedina t’Alla jkunu jġibu l-kundanna fuqhom innfushom. Meta Alla jagħtina l-Kelma tiegħu din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m’għandhiex postha hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-Kelma jew aħna favur jew kontra Alla.

Alla jagħtina l-Kelma tiegħu ħalli, aħna jkollna l-ħajja fih. Hu jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-Kelma tiegħu magħna u jibgħatuna biex inxandruha b’konvinzzjoni u b’sempliċita’ lill-oħrajn.

Int tagħti xhieda tal-verita’ u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta’ madwarek?

Itlob …

Mulej, agħmel li l-ferħ u l-verita’ tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma’ dawk ta’ madwari. Agħtini li nxandar il-verita’ u d-dawl tiegħek kull fejn immur. Ammen.

 

 

109. Riflessjoni fuq Mattew 10: 1-7

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 10: 1-7

12 apostles

L-Evanġelju skont San Mattew 10: 1-7

[Mt:10:1] Sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejjqu kull xorta ta’ mard u ‘l kull min kien nieqes minn saħħtu.

[Mt:10:2] L-ismijiet tat-tnax-l appostlu huma dawn: l-ewwel Xmun, jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, u Ġakbu ta’ Żebedew, u ħuh Ġwanni,

[Mt:10:3] Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-pubblikan, Ġakbu ta’ Alfew, u Taddew,

[Mt:10:4] Xmun il-Kanani, u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh.

[Mt:10:5] Lil dawn it-tnax Ġesù bagħathom b’dawn l-ordnijiet: “Taqbdux triq il-pagani, u tidħlux f’belt tas-Samaritani;

[Mt:10:6] imma qabel xejn morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael.

[Mt:10:7] Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti taf u tesperjenza l-qawwa tal-Vanġelu f’ħajtek?

Ġesu’ bgħatt lid-dixxipli tiegħu biex ikomplu l-ħidma li hu ried iwettaq biex ixandru l-Kelma t’Alla u jwasslu l-qawwa tiegħu li tfejjaq lil kull min hu mdejjaq, lil kull min hu bla tama u jonqsu l-kuraġġ minħabba kull xorta ta’ tbatija li l-bniedem jgħaddi minna.

Fl-għażla tat-tnax -il appostlu nilmħu karatteristika tipika tal-ħidma t’Alla. Ġesu’ għażel nies ordinarji ma kienux professjonalisti lanqas kellhom xi rikezzi jew xi pożizzjoni importanti. Għażilhom minn qalb in-nies komuni li kienu jgħixu ħajja ordinarja ma kellhomx xi edukazzjoni speċjali u ma kellhom l-ebda vantaġġi soċjali. Ġesu’ ried nies ordinarji li setgħu jilqgħu s-sejħa tiegħu u jwettquha straordinarjament tajjeb. Huwa għażel lil dawn l-irġiel mhux għal dak li kienu, imma għal dak li kienu jistgħu jsiru taħt id-direzzjoni u l-qawwa tiegħu.

Ħsieb għal Qalbek …

Meta l-Mulej isejħilna biex inservuh m’għandniex naħsbu li ma għandna xejn x’noffru. Il-Mulej jilqa’ dak li nies ordinarji bħalna nistgħu noffrulu u jużah għat-tkabbir tas-Saltna tiegħu.

Inti temmen li l-Mulej irid jaħdem permezz tiegħek u fik għall-glorja tiegħu?

Itlob …

Mulej inti għażiltni biex inkun dixxiplu tiegħek. Ħu u ilqa’ dak kollu li għandi x’ noffrilek żgħir kemm hu żgħir għall-glorja t’Ismek. Ammen.

 

108. Riflessjoni fuq Mattew 9: 32-38

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 9: 32-38

7f4584f84df371e2c011cdbf352b8f7d

L-Evanġelju skont San Mattew 9: 32-38

[Mt:9:32] Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan.

[Mt:9:33] Ġesù keċċa x-xitan, u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies stagħġbu, u bdew jgħidu: “Ħaġa bħal din qatt ma dehret f’Iżrael!”

[Mt:9:34] Imma l-Fariżej qalu: “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten.”

[Mt:9:35] Ġesù dar l-ibliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta’ mard u ‘l kull min kien nieqes minn saħħtu.

[Mt:9:36] Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejjqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj.

[Mt:9:37] Mbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit.

[Mt:9:38] Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Għandek protezzjoni tajba kontra l-ħażin u l-periklu spiritwali?

Meta Ġesu’ kien ittentat mix-xitan fid-deżert hu rebaħlu permezz tal-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-Missier. In-nies li kienet tersaq lejn Ġesu’ bil-fidi hu kien jagħtihom il-vera liberta’ mill-ħakma tad-dnub u mill-forzi tal-ħażen u tad-dlamijiet.

Fil-qari tallum naraw kif l-awtoritajiet reliġjużi ta’ żmien Ġesu’ kienu wisq mheddija fuq l-liġijiet u s-sistemi reliġjużi tagħhom biex jinbidlu u kienu suppervi wisq biex jissottomettu lilhom infushom għal Ġesu’. Żammew riġdu fl-osservanzi tal-liġijiet ritwali tagħhom u naqsu milli jgħixu dak li kien tassew l-essenzjal jiġifieri li jaqdu d-doveri tagħhom tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu.

Ħsieb għal Qalbek …

Minħabba li l-Fariżej u l-kapijiet reliġjużi l-oħra ma kienux jgħixu skont kif riedhom Alla. Il-poplu li ra f’Ġesu’ dak li ma riedux jaraw il-Fariżej kienu spiritwalment mitlufa u bil-ġuħ għal Alla. Ġesu’ ssodisfa l-bżonnijiet tan-nies li emmnu fih u tahom fidi u tama ġdida fis-Salvazzjoni t’Alla għalihom. Kull fejn jixxandar l-Evanġelju s-Saltna t’Alla tiġi mmanifestata u tingħata l-liberta’ vera lil dawk li jwieġbu bil-fidi u l-fiduċja f’Alla.

Inti titlob għall-ħidma tax-xandir tal-Evanġelju biex fi żminijietna ħafna jsibu l-vera ferħ u ħelsien f’Ġesu’ Kristu?

Itlob …

Mulej agħmel li s-Saltna tiegħek tasal għand kull min jinsab imġarrab u fid-dlam. Imla’ lil qalbi bil-ħniena u t-tjieba tiegħek lejn kull min iħossu waħdu, imġarrab u lejn dawk ta’ madwari li ma jafux b’imħabbtek u bil-liberta’ li tagħtina int. Użani biex inwassal l-Aħbar it-tajba tal-ħniena u l-imħabba tiegħek. Ammen.