Kemm nixtieq li nemmen!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 17: 5-10, il-Vanġelu tas-27 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi, nilqagħkom mill-qalb għal dan il-programm għal darb’oħra ‘Ejjew Għandi’ hi x’inhi ċ-ċirkustanza tal-ħajja tiegħek bħalissa. Min minna m’għandux bżonn lil Alla? Anke min jaħseb li ma għandux bżonnu ta, aħna lkoll għandna bżonn lil Ġesu’ fil-ħajja tagħna, u Ġesu’ jibqa’ jiġri warajna forsi nistgħu ngħidu anke jdejjaqna sakemm fl-aħħar il-qalb tagħna ċċedi għalih. Sakemm fl-aħħar niftħu qalbna beraħ għalih bil-Kelma li hu jagħtina u bl-esperjenzi li ngħaddu mill-ħajja tagħna.

Nixtieq insellem b’mod speċjali lil dawk kollha li jsegwuna mill-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin fl-oqsma kollha tagħha, il-Kordin, Forensic unit, iż-żgħażagħ l-Imtaħleb, is-sections tan-nisa għeżież tiegħi u d-diviżjonijiet kollha. Insellem anke lil dawk kollha li jaħdmu fil-Faċilita’, lil dawk kollha li anke huma vittma ta’ xi reat kriminali, huma vittma u għaddejjin minn żmien iebes fil-ħajja tagħhom. Insellem minn qalbi anke lil morda kollha, insellem anke lis-saċerdoti kollha reliġjużi, is-saċerdoti fid-dar tal-Kleru, iż-żgħażagħ, il-familji, u lil dawk kollha li jsegwuna anke minn barra minn Malta bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali.

Illum nixtieq naqsam magħkom Kelma meħuda mill-Evanġelju skont San Luqa kapitlu 17 vrus 5 sa 10. Isimgħu Ġesu’ x’jgħidilna:

L-appostli qalu lill-Mulej: “Kattar fina l-fidi.” Weġibhom il-Mulej: “Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, ‘Inqala’ u mur tħawwel fil-baħar,’ u hi kienet tisma’ minnkom.

“Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x’se jgħidlu? ‘Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel’? jew, ‘Lestili x’niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int’? Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kulma tkunu ordnati, għidu, ‘Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.’ ”

Hekk f’dan il-Vanġelu għeżież tiegħi għandna ftit tagħlimiet sbieħ u ħelwin għall-mixja tal-ħajja tagħna. Hekk l-ewwel ħaġa l-appostli jmorru għand Ġesu’ jgħidulu: ‘Mulej kattar fina l-fidi.’ Ċioe’ kabbarha din il-fidi fina. Ejjew naraw daqsxejn din it-talba x’jista’ jkun hemm fiha. Din it-talba kif tista’ biex ngħid hekk tkun talba anke tagħna.

L-ewwel ħaġa hi talba dwar il-fidi. Il-fidi nistgħu nifhmu biha għeżież tiegħi żewġ affarijiet: Il-fidi nistgħu nifhmu biha bħala l-kontenut ta’ dak li aħna nemmnu. Per eżempju aħna meta mmorru l-Quddies nhar ta’ Ħadd wara l-Omelija ngħidu l-Kredu li hija l-istqarrija tat-twemmin tagħna, l-istqarija tal-fidi tagħna, ċioe’ nistqarru dak li aħna nemmnu. Jiena nemmen f’Alla li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u ma jidhirx. Nemmen f’Ġesu’ Kristu, fl-Ispirtu s-Santu, fil-Knisja, fil-ħajja ta’ dejjem eċċ… ċioe’

 • l-fidi bħala kontenut,
 • il-fidi bħala duttrina,
 • il-fidi bħala tagħlim,
 • il-fidi bħala oġġetti ta’ verita’ li jiena naċċettahom b’moħħi,
 • bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu,
 • bil-grazzja t’Alla

bħala verita’ li Alla wrihielna permezz tal-Kelma tiegħu u t-tagħlim tal-Knisja. Mela din hi waħda mill-aspett ta’ fidi għeżież tiegħi. Il-fidi bħala kontenut. Issa din it-talba anke f’dan id-dawl għalkemm għandha sens ieħor nistgħu wkoll nagħmluha illi jiena ngħidlu: ‘Mulej tini l-grazzja li nemmen il-verita’ li inti wrejtna.’

Per eżempju li nemmen f’Alla li hu Trinita’ kif turina l-Kelma t’Alla. Li nemmen li Ġesu’ hu Alla li sar bniedem, li nemminha din b’verita’. Din ma nistax nemminha biss b’moħħi din irid il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, il-grazzja t’Alla. Li nemmen li Ġesu’ huwa preżenti u ħaj fis-Sagramenti tal-Knisja,

 • li fil-Magħmudija jagħtini ħajja ġdida,
 • li fil-Qrar jagħtini l-maħfra tad-dnubiet,
 • li fl-Ewkaristija huwa preżenti huwa stess biex ikun l-ikel u l-qawwa tiegħi,
 • hekk li nemmen illi s-saċerdot mhux bniedem normali, huwa bniedem li jista’ jiżbalja pero’ fl-istess ħin huwa bniedem ikkonsagrat, bniedem t’Alla, bniedem li Ġesu’ mmarkah bil-qawwa tiegħu biex jista’ jaqdina fis-Sagramenti tal-Knisja.
 • Li nemmen illi s-Sagrament taż-Żwieġ mhuwiex xi private affair jiena u l-mara tiegħi, jiena u r-raġel tiegħi, imma Ġesu’ lilna mmarkana bi mħabbtu biex inkunu sinjal ta’ kif hu jħobb id-dinja fi żminijietna allura għandna missjoni u għandna grazzja partikulari.
 • Li nemmen li fil-Griżma tal-Isqof jiena nirċievi l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu ċioe’ huma l-veritajiet.
 • Li nemmen li l-Bibbja hija Kelma t’Alla, Kelma sspirata.
 • Li nemmen li t-tagħlim tal-Knisja huwa tajjeb.

Hekk speċi ta’ dawn il-veritajiet li aħna xi drabi nistgħu biex ngħid hekk nitħabtu magħhom.

 • Li nemmen fl-eternita’, nemmen fil-ġenna, fl-infern u l-purgatorju, fil-mewt tiegħi u fil-ġudizzju.
 • Li nemmen dawn il-veritajiet, li nemmen li kull bniedem hu maħluq fuq xbieha t’Alla.
 • Li nemmen li Ġesu’ qalilna: ‘Kull ma tagħmlu mal-oħrajn tagħmluh miegħi.’
 • Li nemmen il-Kelma ta’ Ġesu’, li nemminha.

Hekk din it-tip ta’ fidi għeżież tiegħi għandna bżonn ngħidlu: ‘Mulej tini l-grazzja li jiena nemmen il-veritajiet tiegħek.’ Għaliex mingħajr il-qawwa t’Alla ma nistgħux nemmnu l-affarijiet li jgħidilna Alla. Mingħajr il-qawwa t’Alla ma nistax nemmen l-affarjiet t’Alla. Mela aħna għandna bżonn: ‘Mulej kabbar fija din il-fidi, tini l-grazzja li nemmen.’ Ovjament din ma tiġix hekk b’mod maġiku tiġi wkoll il-Mulej jagħtini l-għajnuna tiegħu billi jien anke nifforma lili nnifsi u ninforma lili nnifsi billi jiena f’kelma waħda nitgħallem.

Dun Ġorġ Preca għeżież tiegħi dan il-qaddis tant sabiħ f’Malta propju għen lin-nies kellu missjoni biex huwa jgħallem il-poplu Malti l-fidi Nisranija, iġifieri aħna għandna bżonn anke dan it-tagħlim, għandna bżonn min jagħlimna, għandna bżonn l-umilta’ li nitgħallmu u forsi wħud minna huma msejħin anke biex il-Mulej jagħtihom din il-grazzja li jgħallmu lill-oħrajn b’modi differenti. Pero’ lkoll kemm aħna għandna bżonn nemmnu fil-fidi bħala kontenut, bħala verita’.

Pero’ l-fidi mbagħad għandha dimensjoni oħra li hija din id-dimensjoni propju li l-appostli jitolbu lil Ġesu’ għaliha. Il-fidi li m’hijiex just il-kontenut tal-verita’, il-fidi li jiena naġixxi fuq dak il-kontenut tal-verita’. Li jiena nafda l-istess verita’. Per eżempju jekk jiena nemmen li Ġesu’ hu l-Iben t’Alla, Ġesu’ s-Salvatur issa nafdah. Ngħix stil ta’ ħajja li turi dik il-fidi li allura issa l-fidi ssir fiduċja jekk nista’ ngħid hekk tajjeb?

Ħalli biex nifthemu nagħtikom eżempju. Inti tista’ temmen f’tabib x’tifhem biha? Tifhem biha żgur li qed tgħid nemmen f’dak it-tabib iġifieri nemmen li dak it-tabib studja, gradwa, għadda, kapaċi, kapaċi! Dak it-tabib jaf il-verita’ dwar il-mard, dwar il-mediċina, dwar kif jaħdem il-ġisem. Għandu knowledge dak it-tabib. Pero’ dak it-tabib jekk jiena nemmen li għandu dan knowledge kollu, issa dik il-fidi trid isir fiduċja fih, irid nafdah billi mmur bil-mard tiegħi għandu u nafdah illi jikkurani. Noqgħod fuq li jgħidli, inserraħ rasi bih iġifieri li tgħid ‘kemm hu bravu!’ Mhuwiex biżżejjed, li tgħid dak it-tabib kemm hu bravu imma mbagħad ma tafdax lilek, il-mard tiegħek f’idejh, lil uliedek morda f’idejh, lil martek, lil żewġek morda f’idejh. X’jiswa li tgħid: Kemm hu bravu mbagħad qatt ma tafdah? Qatt ma tmur għandu għall-kura ee? U l-istess ħaġa ara l-fidi bħala kemm hu bravu u l-fidi li nafdah li issa jista’ jfejjaqni dan it-tabib.

L-istess m’Alla jiena nista’ nemmen ngħid kemm hi brava l-Kelma t’Alla, kemm taf xi tgħid il-Kelma t’Alla, Ġesu’ kemm jaf xi jgħid kemm jgħid verita’. Pero’ issa mhux biss li nemmen li huwa vera dak li jgħid, issa rrid nafdah, irid immur għandu għall-kura, irid immur għandu biex jagħtini l-ħajja. Mhux biss ngħid nistqarr Ġesu’ r-Redentur, Ġesu’ s-Salvatur, issa rrid nafdah għeżież tiegħi u hija din it-tip ta’ fidi li l-appostli qed jgħidu ‘Mulej kabbar fina dil-fidi.’  Għaliex li inti tafda mhix faċli, li inti tafda persuni mhux faċli u li tafda lil Alla xi drabi waqt li għandna mitt elf raġun biex nafdawh aktar lill-Mulej xi drabi nafdawh inqas.

Xi drabi aħna ħa nerġa’ nieħu l-eżempju tas-saħħa. Int jista’ jkollok fiduċja għamja f’min joperak per eżempju għax għandu fama tajba u l-operazzjonijiet jirnexxu u jalla jkollna hekk u verament ikun hekk imma dan huwa bniedem jista’ jiżbalja fl-operazzjoni tiegħek. Rarament isir xi żball mhux apposta, involontarju. Għaliex? Għax il-bniedem mhuwiex perfett għeżież tiegħi. U jekk aħna lesti li nafdaw illum anke tagħmel operazzjoni ċertu operazzjoni trid tiffirma per eżempju li għandek 5% riskju li tmut waqt l-operazzjoni jew 5% riskju li l-operazzjoni ma tirnexxix u tiffirma għaliha bit-tama li dak ma jiġrix.

Dan qed ngħidilkom biex nurikom kemm aħna nirriskjaw anke fuq livell uman, nirriskjaw fuq livell uman. Aħna nafdaw b’riskju fuq livell uman imbagħad lil Alla xi drabi ma nafdawhx, meta Alla huwa perfett, meta Alla jħobbna. Ġesu’ lilna jħobbna b’mod perfett u jiġri x’jiġri f’ħajjitna mhux niddubitaw lil Ġesu’ rridu, imma nibqa’ ngħid: ‘Alla huwa tajjeb minkejja dak li qed jiġrili.’ Għeżież tiegħi din hija l-verita’ għalhekk l-appostli jgħidulu kabbar fina din il-fidi Mulej, tina l-grazzja li nafdawk, nintelqu f’idejk, li aħna nkunu ħaġa waħda marbutin miegħek, noqgħodu fuq li tgħidilna int. Mulej jien irrid nafdak minix se niddubitak. Għeżież tiegħi, aħna biex nafdaw lil Alla m’hemmx għalfejn nifhmu kollox ta. Xi drabi ndumu wisq nanalizzaw qabel ma nafdaw.

Qabel ma mmur fuq Alla ħa nerġa’ nsemmi realtajiet umani. Inti meta tieħu l-mediċina tipprova tifhem eżattament

 • l-ingredjenti tal-mediċina x’inhuma,
 • il-mediċina fejn inħadmet,
 • min ħadimha f’liema fabbrika nħadmet,
 • in-nies min huma,
 • x’inhuma l-kwalifiki tagħhom,
 • jekk humiex nies li tista’ toqgħod fuqhom.
 • Imbagħad trid tkun taf ukoll il-mediċina kif taħdem eżattament mal-ġisem.

Inti trid tkun taf dan kollu qabel ma tieħu mediċina? Jew għax isserraħ moħħok bit-tabib tieħu dak li jagħtik? Forsi tagħmel daqsxejn ftit find out fuqha, imma trid tkun taf id-dettalji kollha saħansitra r-raġel, il-mara, il-ġuvni, ix-xebba li ħadmuha fi xħin, kienux f’sensihom, x’kienu qed jagħmlu, il-prodott kif għamluh? Xi ħadd minna jagħmel hekk għeżież tiegħi? At most niċċekjaw ftit dwar dil-mediċina pero’ ma noqgħodux nidħlu fuq min ħadimha. Toqgħod fuq li jgħidulek, toqgħod fuq l-ispiżjar, toqgħod fuq it-tabib. U xi drabi jista’ jkollna xi żball u nafdaw għeżież tiegħi. Dan biex nurikom kemm nafdaw b’mod għami aħna.

L-istess meta inti tmur tixtri karozza per eżempju. Inti ovvjament tiċċekja l-karozza tara l-fama, tara d-ditta, tiċċekja pero’ ma toqgħodx tgħid

 • isma’ min ħadimha dak il-ħin?
 • Fejn kien?
 • Kien fis-sakra?
 • Kien fuq id-droga?
 • Kien jaf x’qed jagħmel?

Inti tieħu l-pakkett u tafda l-istituzzjoni, tafda l-fabbrika, tafda r-realta’. Għeżież tiegħi jekk aħna nafdaw sitwazzjonijiet daqshekk imperfetti u li jistgħu jiddiżappuntawna, għaliex m’għandiex nafdaw lil Alla? Għaliex m’għandiex nafdaw lil Ġesu’ li nafu li huwa perfett u li qatt m’huwa se jiddiżappuntana? Għandna bżonn din it-tip ta’ fidi għeżież tiegħi li quddiem iċ-ċirkustanzi iebsa, quddiem din is-siġra tat-tut li aħna jista’ jkollna issues, problemi, sitwazzjonijiet, jiena nafda l-Mulej li hu jaf x’qed jagħmel, nafda lill-Mulej li qed jippermetti l-ġrajjiet tal-ħajja tiegħi li jdawwarhom kollha għall-ikbar glorja tiegħu u għall-ġid tiegħi.

Imbagħad hemm aspett ieħor tal-fidi għeżież tiegħi li meta qed ngħidulu: ‘Kabbar fina l-fidi’ li jidħol iktar fil-qalba. Hawnhekk Ġesu’ qed jgħidilna: ‘Isma’ jekk intom temmnu fija, jiena nagħtikom awtorita’ fuq iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħkom. Jiena ntikom awtorita’ fuq realtajiet tal-ħajja.’ Ġesu’ xi drabi naraw li illi fuq il-mard u fuq ix-xjaten lill-appostli u d-dixxipli tiegħu jagħtihom qawwa u setgħa, qawwa u awtorita’. Il-Fidi li għandha din iċ-ċerta awtorita’ għeżież tiegħi li xi drabi aħna forsi narawha ma nafx kif stramba. Li Alla jagħti din l-awtorita’ lill-bniedem u rridu nitgħallmu nużawha tajjeb din l-awtorita’, fidi li hija awtorevoli. Per eżempju Alla ta l-awtorita’ lill-bniedem fuq il-ħolqien. Hu att ta’ fidi li aħna rridu nħadmuh b’mod tajjeb.

Per eżempju lilna s-saċerdoti tana l-awtorita’, is-setgħa li naħfru d-dnubiet, din hija verita’. Ġesu’ lill-appostli tahom l-awtorita’ fuq ix-xjaten. Il-Knisja ta l-awtorita’ fuq ix-xitan, din hi verita’ rridu nħadmuha għeżież tiegħi. Darba minnhom meta l-appostli pruvaw ikeċċu xitan ma rrnexxilhomx lil Ġesu’ qalulu, għaliex? Qalilhom ħabba n-nuqqas ta’ fidi u darb’oħra qalilhom tridu titolbu u ssumu, għax it-talb u s-sawm ikabbru l-fidi għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna.

Aħna għandna din l-awtorita’ li Ġesu’ tana li rridu nitgħallmu kif neżerċitawha b’mod speċjali quddiem ir-realta’ tax-xitan, quddiem ir-realta’ tad-dnub, quddiem ir-realta’ tal-ħażen li jiena minix vittma ta’ dan kollu għeżież tiegħi u ma noqgħodux nibżgħu mix-xitan u mill-ħażen. Ġesu’ lilna tana l-qawwa u s-setgħa fuq dan kollu. Il-problema li aħna forsi lanqas nafu min aħna. Aħna lanqas nafu l-Ispirtu s-Santu x’qawwa tana. Aħna ma nafux il-Mulej x’investa fina għeżież tiegħi. Ġesu’ qalilna: ‘Tlibsu bil-qawwa tal-Ispirtu,’ li ġie jagħtina din l-awtorita’ tal-fidi. Ejjew nitgħallmu anke nħadmuha għeżież tiegħi din l-awtorita’ jiġifieri ngħixu biċ-ċertezza, meta nitolbu ngħixu b’ċerta konvinzjoni, ngħixu b’ċerta tama għeżież tiegħi. Ngħixu fil-qawwa li l-fidi lilna tagħtina.

Jiena nixtieq inħeġġiġikom ilkoll sabiex aħna lkoll kemm aħna din it-talba ta’ Ġesu’ nagħmluha: ‘Kattar fina l-fidi,’ pero’ Ġesu’ x’jgħidilhom? Meta jgħidulu kattar fina l-fidi, Ġesu’ ma jkattrilhomx il-fidi. Ġesu’ jgħidilhom ħaddmu l-fidi li għandkom. Jekk għandkom fidi żgħira daqs żerriegħa tal-mustarda tgħidu lil din is-siġra tat-tut tiċċaqlaq. Ċioe’ ħaddem il-fidi li għandek. Toqgħodx tistenna li jkollok xi esperjenza ġdida t’Alla, toqgħodx tistenna li jkollok xi ħass ġdid, toqgħodx tistenna li jiġri xi ħaġa. Ħaddem il-fidi li għandek u dik tikber. Għax il-fidi hija bħal muscle.

Min imur il-G.Y.M il-muscles kif ikabbarhom? Ma jkabbarhomx billi joqgħod jgħid kemm nixtieq li l-muscle jikber. Kemm nixtieq li six pack jikber tagħmel hekk? Le! Il-muscles tiegħek u s-six pack tiegħek jekk inti toqgħod tħares lejn xi figure ta’ xi ħadd hekk fuq l-internet u tgħid kemm nixtieq inkun bħal dan… B’daqshekk inti ssir bħalu? L-istess ħaġa l-fidi. Il-fidi ma tikbirx għax ngħid kemm nixtieq li nemmen aktar. Il-fidi lanqas tikber għax tgħid, inħares lejn xi qaddis li kellu ħafna fidi u ngħid kemm nixtieq inkun bħal dan, le! Is-six pack u l-muscle jiġri meta int tagħmel l-exercise. Il-fidi tikber meta inti tagħmel l-exercise, meta l-fidi int tħaddimha, meta l-fidi int teżerċita għeżież tiegħi. U kif neżerċitawha dil-fidi? L-istess kif nagħmlu fil-G.Y.M. Inti l-G.Y.M. x’tagħmel? Il-G.Y.M. inti jkollok instructor, xi ħadd li jgħallmek number 1. Tkun prużuntuż taqbad tagħmilha waħdek. Issa jkunx instructor illi persuna, instructor b’xi mobajl application, xi application dwar l-exercise, xi ħadd li jsegwik b’mod online virtwali, imma b’xi mod ma tagħmilhiex waħdek għandek bżonn instructor biex inti tħaddem u teżerċizza lilek innifsek.

L-istess aħna biex neżerċizzaw il-fidi għandna bżonn instructor tagħna li hu Ġesu’, li hu s-saċerdot, li hu xi gwida spiritwali, xi leader spiritwali awtentiku fil-ħajja tagħna. Mela għandek bżonn min jiggwidak, għandna bżonn min jagħtina d-dawl.

It-tieni għandek bżonn min jiggwidak jgħidlek x’tagħmel mhux biss għandek persuna. Persuna li ttik direzzjoni, mhux persuna biex toqgħod titkellem u tiddiskuti magħha u dak li tgħidlek trid tagħmlu jekk int trid tagħmel l-exercise. L-istess il-Kelma t’Alla hija din il-gwida li tgħidilna rridu nagħmluh. Il-fidi kif tħaddimha? Billi tobdi dak illi l-Kelma t’Alla tgħidlek. Inti l-exercise x’tagħmel? Tagħmel dak li jgħidlek u b’hekk il-ġisem tiegħek ikabbar il-muskoli. Il-fidi tagħna tikber meta aħna nibdew dak li qal Ġesu’ nagħmlu. Jekk toqgħod tiddibatti u tiddiskuti mal-instructor tiegħek mhux ħa jikbru l-muskoli, is-six pack mhux ġej. Imma jekk inti tagħmel li jgħidlek se jiġi. Inti ma tobdix l-instructor għax diġa’ rajt ir-riżultat. Tobdi l-instructor għaliex taf li jekk tobdih ir-riżultat se jiġi. L-Ewwel hemm l-ubbidjenza mbagħad hemm ir-riżultat. L-ewwel l-ubbidjenza li tagħmel il-G.Y.M. imbagħad jiġi s-six pack, l-istess il-fidi tiegħek. L-ewwel tobdi dak li l-Mulej jgħidilna mbagħad il-fidi tiegħek tikber għeżież tiegħi. Tikber dejjem aktar. Aħna għandna bżonn għeżież tiegħi hekk nagħti dawn l-eżempji sempliċi għax żgur li kulħadd jifhimni bihom b’mod speċjali fid-dinja tal-lum. Il-fidi nkabbruha jekk aħna neżerċitawha.

Neżerċitawha fl-affarijiet li qalilna Ġesu’. Jekk Ġesu’ qalilna: ‘Dan hu Ġismi, dan hu Demmi’ f’dik l-Ostja kkonsagrata. Ġesu’ hekk qal, hekk hu. Ġesu’ qalilna: ‘Id-dnubiet li intom taħfru jkunu maħfura’, mela jiena mmur għand is-saċerdot għall-maħfra tad-dnubiet għax Ġesu’ hekk qal, Ġesu’ hekk hu. Ġesu’ qalilna: ‘Itolbu’ mela nitlob, Ġesu’ qalilna, ‘Agħmlu karita’’ mela nagħmel karita’, Ġesu’ qalilna biex insumu mela nsum, Ġesu’ qalilna: ‘tinkwetawx’ mela ma ninkwetax, Ġesu’ qalilna: ‘Afdaw lili’ mela nafdaw lilu, Ġesu’ qalilna: ‘Erfgħu s-salib’ mela nerfgħu s-salib. Din hija l-fidi għeżież tiegħi, fil-ħajja ta’ kuljum ngħix dak li l-Mulej qalli u iktar ma ngħixha l-fidi tiegħi iktar tikber.

Jiena nixtieq inħeġġiġkom tiġu għall-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ li hu mument għeżież tiegħi biex ngħinnkom tikbru lkoll fil-fidi u anke intom tgħinu lili għax din hija l-mixja tagħna flimkien bħala Knisja. Idħlu fil-Facebook Page tiegħi Fr Hayden u hemmhekk isibu għeżież tiegħi dak kollu li għandkom bżonn, l-avviżi kollha tal-laqgħat. Ejjew intom ġibu lil ħaddieħor magħkom, ġibu l-morda magħkom ħa nkunu nistgħu nitolbu fuqkom għall-bżonnijiet kollha għax Ġesu’ huwa ħaj, nemmnu fih li jagħtina l-faraġ, jagħtina l-fejqan fit-tbatija tagħna, jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu biex il-ħajja tagħna tibqa’ għaddejja.

Il-Paċi magħkom kunu mberkin, itolbu għalija jiena nitlob għalikom sa ma’ nerġa’ narakom.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Is-sinjur jistgħana u l-fqir jiftaqar!

L-Erbgħa, 18 ta’ Settembru 2019: Riflessjoni dwar Lq 16: 19-31, il-Vanġelu tas-26 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’, stedina ta’ kull ġimgħa. Għandna bżonn għeżież tiegħi naraw daqsxejn ftit fejn aħna u flok inkaħħlu rasna mal-ħajt jew inkella ngħaxxqu xi waħda fil-mumenti iebsa tagħna għax ma naħsbuhiex jew għax inkunu mdejjqin u ddisprati jew ma nafux x’se nagħmlu b’ħajjitna, Ġesu’ jagħtina kelma li tista’ ttina t-tama u l-faraġ u għalhekk il-Mulej jgħidilna għeżież tiegħi ‘Ejjew għandi.’ Stedina li l-Mulej qed jagħmel lilkom li tinsabu fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin, qraba tagħkom, nies li huma anke vittma ta’ xi reat kriminali għeżież tiegħi, il-morda, l-anzjani, saċerdoti fid-dar tal-Kleru, għeżież tiegħi intom żgħażagħ illi ssegwu b’mod speċjali fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali u anke dawk li huma Maltin u jgħixu barra minn Malta pero’ ta’ kull ġimgħa ssegwu mill-qalb din il-Kelma, dan il-programm.

Illum nixtieq naqsam magħkom kelma meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 16 vrus 19 sa 31. Isimgħu l-parabbola li jagħtina Ġesu’:

“Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta’ daru, bix-xewqa li jixba’ b’dak li jaqa’ mill-mejda tal-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu. 

Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani, u difnuh. Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f’Art l-Imwiet, rafa’ ħarstu, u mill-bogħod lemaħ lil Abraham, b’Lazzru fi ħdanu. U għolla leħnu u qallu, ‘Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħa jtaffili n-nixfa li għandi fi lsieni, għax qiegħed ninħaqar wisq f’ dan in-nar.’ ‘Ibni,’ qallu Abraham, ‘ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f’ħajtek; hekk ukoll Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu. Imma issa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ, waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan, hemm vojt bla qjies bejnkom u bejnna, biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista’, u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna.’ Qallu l-għani, ‘Mela nitolbok, missier, ibagħtu f’dar missieri, għax għandi ħames aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss, li ma jmorrux huma wkoll jiġu f’dan il-post ta’ tbatijiet ħorox!’ Qallu Abraham, ‘Għandhom lil Mosè u l-Profeti; jisimgħu lilhom.’ ‘Le, missier Abraham,’ qallu dak, ‘imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet, jindmu.’ Iżda wieġbu Abraham, ‘Jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-Profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu.’ ”

Dan il-Vanġelu għeżież tiegħi, din il-Kelma hija Kelma ħafna qawwija li jekk nidħlu fil-fond tagħha tixxukjana. Tixxukjana minħabba dawn l-elementi, dawn ir-realtajiet li se naqsam magħkom. L-ewwel ħaġa għandna din ir-realta’ ta’ raġel illi huwa sinjur li ma għandux ismu u raġel illi huwa fqir illi għandna l-isem tiegħu, li jismu Lazzru. Ir-raġel huwa għani pero’ mhux identifikat bl-ebda isem. Hawnhekk diġa’ hija ħaġa interessanti għeżież tiegħi l-fatt illi l-fqir għandna isem u s-sinjur ma għandux isem, għaliex il-Vanġelu jagħti importanza l-persuni li huma foqra, il-persuni li huma ċkejknin, il-persuni li huma forsi fis-soċjeta’ meqjusa tal-aħħar u hawnhekk il-Vanġelu jaqleb għeżież tiegħi l-mod kif aħna nirraġunaw.

Jekk fid-dinja min hu sinjur, min hu bil-flus, min għadnu l-poter dak għandu l-isem, dak għandu l-fama, dak huwa xi ħadd somebody, għandu identita’ u l-fqir, il-batut huwa biss numru, xi ħadd li lanqas biss taf ismu u ħafna drabi nillejbiljawh bil-kundizzjoni tiegħu, per eżempju marid, refuġjat, ħabsi, drogat, imma mhux bl-isem imma bl-label. Hawnhekk fil-Vanġelu propju tinqaleb. Hawnhekk il-loġika Alla jaqlibha s-Sinjur huwa llabiljat – l-għani, il-fqir huwa b’isem Lazzru. Ċertament mhux għax Alla jagħmlilna xi label, mhux għax Alla jagħmlilna b’tikketta. Il-Kelma t’Alla anzi tgħidilna li aħna lkoll kemm aħna, isimna huwa mnaqqax fuq il-pala ta’ jdejh għeżież tiegħi. Aħna lkoll kemm aħna mnaqqxin fuq il-pala t’id Alla pero’ hawnhekk għandna biex ngħidu hekk, il-Mulej qed jagħti tagħlima wkoll sempliċiment b’dan id-dettal fuq ir-realtajiet soċjali tagħna. Alla, kif talbet il-Madonna fil-Magnificat, jgħolli liċ-ċkejknin u l-għonja jibgħathom ‘il barra b’xejn.

Dis-sitwazzjoni ta’ Lazzru u l-għani x’kienet? Lazzru kien bniedem fqir l-għani kien bniedem sinjur. Wieħed gawda f’ħajtu l-ieħor bata fil-ħajja tiegħu pero’ t-tnejn li huma mietu. It-tnejn li huma ġiet il-mewt fuqhom. Sew l-għana, sew il-faqar m’humiex l-aħħar kelma tal-ħajja tagħna għeżież tiegħi. Aħna l-aħħar kelma ta’ ħajjitna dak li l-parabbola Ġesu’ qed jgħidilna m’hijiex x’jiġri fuq din l-art, il-mewt se tiġi fuq kulħadd. X’se jiġri fl-eternita’, issa jistgħu jagħmlulek momument sabiħ meta tmut u jistgħu ma jagħmlulek xejn, jistgħu jidfnuk f’qabar lussuż u jidfnuk f’ħaġa komuni, jistgħu jagħmlulek tebut tal-lussu u jagħmlulek chipbord biex jidfnuk, għeżież tiegħi xejn ma jiswa minn dawn l-affarijiet. Il-mewt tiġi fuq kulħadd mietu l-ikbar qaddisin u mietu l-ikbar midinbin, mietu l-iktar nies popolari u magħrufa u l-iktar nies li ħadd ma jafhom, mietu l-ikbar nies ta’ suċċess u l-ikbar nies li jħossu li għamlu falliment għeżież tiegħi, mietu l-ferħana u mietu l-imdejqa – kulħadd. L-aħħar kelma pero’ m’hijiex x’jiġri fuq din l-art, l-aħħar kelma hija l-eternita’ għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna li forsi aħna din ir-realta’ aljenati minnha. Forsi aħna kkamajna ma’ x’jiġrili fuq din l-art donnu din hi l-aħħar kelma.

Għeżież tiegħi jien nixtieq niftħilkom għajnejkom mill-qalb u jiena magħkom, ejjew ma nkunux mqarrqin u ngannati fil-ħajja tagħna. Int per eżempju taħseb li

 • int qed tagħmel l-inġustizzji fuq din l-art,
 • int qed tagħmel l-inġustizzji fis-soċjeta’,
 • l-inġustizzji fil-familja,
 • l-inġustizzja fil-Knisja.

Taħseb int li ħa tibqa’ għaddej scott free hekk għeżież tiegħi? Forsi għaliex ixaħħam, forsi għaliex taf in-nies, forsi għaliex taf minn fejn għandek tgħaddi fuq din l-art taħrabha? Pero’ taħsibx li dik hija l-aħħar kelma fil-ħajja tiegħek, taħsibx illi kollox se jgħaddi, se jiġi mument fejn se jkollok taffronta l-verita’ u għeżież tiegħi l-verita’ aħjar naffrontawha issa fuq din l-art milli naffrontawha fl-eternita’, għax fuq din l-art għandna ċ-ċans kollu illi fil-ħniena t’Alla aħna nitbiddlu u nikkonvertu, pero’ wara l-mewt tagħna għeżież tiegħi hemm hekk iridu niltaqgħu mal-verita’ u dik il-verita’ għalina ssir ġustizzja. Jekk il-verita’ kif inhi quddiem Alla fuq din l-art isir ħniena, imma l-verita’ kif inhi quddiem Alla fl-eternita’ ssir ġustizzja, maħbubin tiegħi. Ejjew ma naħsbux li jekk qegħdin inħawwdu se nibqgħu nħawwdu u dejjem se ngħadduha b’mod liberi. Min naħa l-oħra ejjew ma naħsbux li jekk qegħdin inbatu din it-tbatija hija għal dejjem għeżież tiegħi. Iridu naffrontaw il-ħajja kif inhi, iridu naffrontaw il-fatti, r-realta’ għeżież tiegħi. Dik li hi soffrenza hi soffrenza. Xi drabi tħossok li qatt m’hu se toħroġ minnha u forsi tiddispra u forsi tiddejjaq ma tafx x’se tagħmel b’ħajtek pero’ l-verita’ hi li se jiġi mument meta dan kollu se jkollu full stop fil-ħajja.

Tagħlima oħra li toħroġ minn din il-parabbola għeżież tiegħi u din hija xokkanti. Lazzru bażikament imur il-ġenna, is-sinjur l-għani jmur l-infern, jitlef ruħu li hija tal-biża’. Jekk aħna nemmnu fl-eternita’ għeżież tiegħi, jekk aħna nemmnu li teżisti l-ġenna, l-infern u l-purgatorju, jekk aħna nemmnu fil-ħajja ta’ dejjem. Min minna jrid jitlef ruħu għal dejjem fl-infern? L-infern x’inhuwa għeżież tiegħi? L-infern minn kull idea, minn kull immaġni li aħna jista’ jkollna tiegħu jew qalulna jew aħna impressjonati biha jew armejniha d-direttura li ma nemmnux għeżież tiegħi. L-infern ifisser li inti tlift l-iskop ta’ ħajtek. L-iskop ta’ ħajtek x’inhu? L-iskop ta’ ħajtek huwa Alla, temmen jew ma temminx. L-iskop ta’ ħajtek huwa Alla. Li inti tkun tgħix m’Alla għal dejjem hija l-ġenna, li inti titlef lil Alla għal dejjem hija l-infern. U l-ikbar tbatija fil-ħajja m’huwiex il-mard ta u l-inġustizziji, l-ikbar tbatija meta inti tgħix ħajja bla sens, l-ikbar tbatija meta inti titlef is-sens għalfejn inti tgħix. Issa aħna xi drabi għeżież tiegħi s-sens ta’ ħajjitna nagħmlu marti, żewġi u wliedi, ix-xogħol, il-karriera, id-don li jiena għandi, pero’ bir-rispett kollu għeżież tiegħi xejn minn dan ma huwa s-sens tal-ħajja tagħna. Is-sens ta’ ħajjitna hu Ġesu’ Kristu. Ir-raġuni għaliex jiena ngħix u r-raġuni għaliex jiena mmut hu Ġesu’. Is-sens ta’ ħajti huwa Alla jekk jien nitlef lil Alla f’ħajti jien għandi l-ikbar tbatija. Forsi f’din id-dinja ma nħossix din it-tbatija pero’ meta ħa niġi biex ngħix fil-verita’ dik t-tbatija sejjer inħossha.

Problema li ħafna minna aħna ngħixu taħt il-loppju għeżież tiegħi. Ħafna minn aħna nies illupjati, meta tkun illupjat inti għandek ħafna tbatija f’ġismek pero’ minix tħossha. Meta tidħol f’operazzjoni jtuk il-loppju għax ħa jġgħeluk tbati, biex joperawk it-tiċrita dak li jmissu fil-ġisem tiegħek huwa ajma huwa aħħ! Pero’ l-loppju x’jagħmel? Ma tħossx xejn pero’ l-uġigħ hemm qiegħed fil-verita’ sempliċiment mintix tħossu. It-tbatija hemm qiegħda mintix tħossha l-istess it-tbatija spiritwali. Meta aħna nitbegħdu minn Alla, aħna hemm ħafna tbatija f’ħajjitna wħud minna ma nħossuhiex anzi nħossuna ok, reqdin, għaddejjin, komdi, kif tkun f’sala operatorja. Inti tkun komdu ma tħoss xejn, imma dik m’hijiex il-verita’ għax ma tħossx xejn dak għax inti llupjat. Uħud minna aħna llupjati f’din id-dinja, ngħixu f’ingann u ngħixu f’qerq u ngħixu f’loppju sħiħ. Pero’ jiġi mument meta inti tqum mill-operazzjoni, jiġi mument meta l-loppju jgħaddi tafx? Issa tagħmilx operazzjoni ta’ nofs siegħa, tagħmilx ta’ siegħa u ta’ sagħtejn, tlieta u tmien sigħat jiġi mument meta ħa toħroġ mil-loppju u meta toħroġ mil-loppju tibda tħoss l-effetti ta’ dak li ġara, tal-operazzjoni għeżież tiegħi.

Uħud minna ħa joħorġu mil-loppju meta jmutu u hemmhekk se jħossu t-tbatija li fuq din l-art m’humiex iħossuha. Meta titbiegħed minn Alla hija l-ikbar tbatija għax titlef l-iskop ta’ ħajtek, titlef l-imħabba vera li inti tista’ tgħix ħajja llupjata tibqa’ ‘l bogħod mill-Mulej, tixxala, tiddeverti, tgħix kif trid u taħseb li sejjer tajjeb pero’ l-verita’ mintix tajjeb. Fil-ħajja mhux kif tħossok l-importanti, kif int l-importanti. Ħafna drabi kif inħossuna, l-importanti kif aħna. Inti qatt ġralek sitwazzjoni illi per eżempju nerġa’ nieħu eżempju mis-saħħa għax dawk malajr nifhmuhom anke għax meta kont naħdem l-isptar kont narahom dawn. Inti qatt ġralek illi per eżempju tagħmel check up biex tgħid għamilt check up u skoprew li għandek marda? Tgħid imma jien din qatt ma ħassejtha, din kif kienet fuqi? Imnalla għamilt iċ-check up biex sabuha, hemm hekk kienet. Mela li ma tħossx il-mard ma jfissirx li ma għandek xejn, li ma tħossx it-tbatija ma jfissirx li mintix marid għalhekk nagħmlu ċ-check ups b’rutina u t-tobba jħeġġuna biex nagħmlu dan mingħajr ma niffissaw ta’ u hija tajba illi nagħmluha għax xi drabi ċerta mard għamilt test tad-demm, għamilt MRI fuq xi ħaġa u jiskoprulek xi ħaġ’oħra. Hemm hekk kienet ma ħassejtix, mela mhux kif tħossok imma kif int li hu importanti. U aħna mis-saħħa fiżika tagħna jinteressana li mhux kif inħossuna imma kif aħna. L-Xray uri dak li hemm, l-MRI juri dak li hemm anke jekk inti m’intix tħossu.

Spiritwalment dik hi l-verita’ mhux kif tħossok. Għax jiena nħossni allright ta, jiena nħossni allright li ma nitlobx, jiena nħossni allright li ma mmurx inqerr, ma nitqarbinx, jiena nħossni allright li ma mmurx Knisja pero’ jiena ma nagħmilx ħsara nagħmel il-ġid. Jiena nħossni allright li ma nqerrx imma f’qalbi nħossni tajjeb quddiem Alla. Mhux kif tħossok. Tista’ tgħid li tħossok tajjeb imma fil-verita’ mintix tajjeb. Tirraġuna hekk dwar is-saħħa fiżika tiegħek? Toqgħod fuq li tħoss jew toqgħod fuq dak li int? Jekk ma tħoss xejn u r-riżultati juru li għandek marda x’tgħidlu t-tabib? Jiena ma nħossnix marid ta, mhux ħa nieħu kura ma nieħu xejn. Le! jekk ir-riżultati juru li hemm problema anke jekk ma tħosshiex, hekk hi. Int il-cholesterol tħossu? Ma tħossux jew anqas mhux dejjem tħossu trid tkun gravi biex tħossu. Imma jekk għamilt it-test tad-demm u jgħidlek isma’ ‘eqq border ta jew qbiżnieh, ara x’se tagħmel. Agħmel id-dieta, irranġa l-ikel, ħu ċerta mediċina, għamel l-exercise.’ Anke jekk ma tħossux imma hemm hekk qiegħed. Il-verita’ mhux li tħoss il-verita’ trid tara x’inhi.

Issa għalfejn qed ngħidu dan id-diskors? Għaliex l-għani, dar-raġel sinjur meta kien għadu qed jgħix f’dil-ħajja għalih kollox kien allright. Għalih ma kien qed jagħmel xejn ħażin u fil-verita’ kieku kellna nistaqsu, imma dar-raġel x’għamel ħażin biex tilef ruħu? Dana kien jiekol tajjeb u jilbes tajjeb. Xi ħaġa ħażina għax tiekol tajjeb u tilbes tajjeb? Ma kien qed jagħmel xejn ħażin pero’ kien qed jagħmel ħaġa ħażina li kien hemm dar-raġel fqir bieb ma’ bieb miegħu, ġarr miegħu li kien jixtieq jiekol l-ikel li jaqa’ mill-mejda tiegħu, illi dan qatt ma ta kasu. Dan id-dnub tiegħu dan ir-raġel sinjur mhux li għamel xi ħaġa ħażina imma li ma għamilx it-tajjeb. Mhux li għamel xi ħaġa ħażina imma kien indifferenti għall-bżonn tal-oħrajn. Ċerti nies jgħidulek: ‘Fr jiena ma nobgħodx.’ Tajjeb, imma Ġesu’ ma qalilnix biex ma nobgħodux Ġesu’ qalilna biex nħobbu. Mela quddiem Alla biex tkun fil-verita’, biex tkun dixxiplu ta’ Ġesu’, biex tkun bniedem fl-aħħar mill-aħħar mhix kwistjoni li ma tagħmilx il-ħażin imma li tagħmel is-sewwa li Alla jitlob minna. Ma tistax tgħid jiena ma nitlobx pero’ ma nagħmilx ħsara. Ġesu’ qalilna: ‘itolbu.’ Ma tistax tgħid jien ma mmurx Quddies il-Ħadd pero’ jien ma nobgħodx il-proxxmu, imma Ġesu’ qalilna biex nirċievuh fl-Ewkaristija. Ċioe’ mhuwiex, ma tistax toqgħod tgħid jien il-ħażen li minix qed nagħmel trid tibda tistaqsi: X’inhu t-tajjeb? X’inhu s-sewwa li jiena msejjaħ li għandi nagħmel imma minix qed nagħmlu? Jiena ma nsawwatx il-mara ma naħqarx lil żewġi pero’ ma ntihiex l-attenzjoni, il-ħażen u t-tajjeb li mintix tagħmel. Ħeq, jiena ma nberbaqx il-flus għall-familja pero’ karita’ ma nagħmilx.

Għeżież tiegħi jekk nidħlu daħla fina nfusna, jekk iridu nkunu Nsara verament maturi rridu nirrealizzaw din il-ħaġa. Mhuwiex il-ħażen li ma nagħmilx imma x’inhu t-tajjeb li minix nagħmel? Ċerti nies jiġu jgħidulek: ‘Fr, jiena ma nidgħix, ma nisraqx, ma noqtolx, ma naqlibhiex il-mara.’ Tajjeb, il-ħażen li ma tagħmilx pero’ x’inhu t-tajjeb li mintix tagħmel? Jekk nidħlu fina nfusna għeżież tiegħi din hija xokkanti. Kemm hemm nies

 • li huma ġirien tagħna,
 • iħokku magħna,
 • fuq il-post tax-xogħol,
 • fil-familja tagħna stess,
 • forsi fil-kunventi tagħna aħna l-patrijiet u s-sorijiet,
 • forsi fil-parroċċi,
 • fil-komunitajiet tagħna,
 • ġirien tagħna,
 • realtajiet li aħna naraw fis-soċjeta’ li qalbna ma tintmessx,

li aħna ma nieqfux quddiem il-bżonn ta’ ħaddieħor imma nibqgħu għaddejjin fl-ilbies u fl-ikel tagħna ċioe’ kkonċentrati fina nfusna, ngħixu ħajja ffissat fuqi nnifsi. Din hija waħda mill-problemi tad-dinja tal-lum għeżież tiegħi. Hija waħda mill-isfidi kbar li anke ż-żgħażagħ tagħna għandhom allinqas uħud u xi drabi anke nies li huma miżżewġin anke nies li huma saċerdoti u reliġjużi. Meta ħajti ddur madwari. Meta ħajti ddur madwar il-bżonnijiet tiegħi. Meta jiena ngħix għalija nnifsi.

Maħbubin tiegħi, aħna li aħna msejħin li ngħixu wara Ġesu’ ħajjitna trid issir don, trid issir Ewkaristija, ħobż maqsum għall-oħrajn, ħasil tar-riġlejn għall-oħrajn. Bħal Ġesu’ rridu ngħidu: ‘Jiena ġejt biex nagħti ħajti għall-oħrajn.’ Mhux ninqeda bl-oħrajn għall-ħajja tiegħi, imma jien biex inkun ta’ servizz u qadi għalihom.

Saqsi lilek nnifsek din il-ġimgħa, X’inhuma l-affarijiet li inti qed tagħlaq għajnejk quddiem il-bżonn ta’ ħaddieħor? Ma nistgħux infafru u ngħidu dik problema tal-kappillan, dik problema tal-gvern. In-nuqqasijiet materjali, il-bżonnijiet tal-imħabba, l-effettivita’ ta’ ħaddieħor li jien naf bihom, huma problema tiegħi, għax min iħobb, min iħobb ma jfarfarx, min iħobb jitgħabba, min iħobb ma jwikkihiex, min iħobb jieħu l-affarijiet fuqu għeżież tiegħi. Ċertament m’aħniex is-salvaturi tad-dinja pero’ dak li nistgħu nagħmlu, ejjew ma nkunux bħal dan ir-raġel li f’ħajja ffissata fuqna nnfusna, aljenati mit-tbatija ta’ persuni oħrajn li huma qrib tagħna, qrib tagħna mhux ‘il bogħod minna. It-tbatija tista’ tkun fiżika, materjali, emozzjonali, spiritwali għax anke nistgħu nkunu spiritwalment għeżież tiegħi. Mimlijin b’ħafna affarijiet spiritwali pero’ l-istess affarijiet spiritwali jaljenawna mill-bżonn vera ta’ ħaddieħor. Noqgħodu attenti għax nistgħu anke l-affarijiet spiritwali xi drabi jaljenawna mill-karita’, mill-ħniena vera tal-proxxmu.

Ejjew ma nfittxux illi ngħixu ħajja li ddur madwarna kemm materjalment kemm spiritwalment, imma nħallu l-Mulej jiftħilna għajnejna, jagħtina qalb safja Ġesu’ biex aħna nistgħu nħarsu lejn l-oħrajn u narawh fil-bżonnijiet tagħhom u nħobbuhom għeżież tiegħi. It-triq t’ Alla, it-triq għall-eternita’ hija l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxxmu tagħna.

Jiena nixtieq nistedinkom għall-laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ li jmiss, ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom, idħlu fil-Facebook page tiegħi u ssibu l-avviżi kollha li għandkom bżonn b’mod speċjali l-morda nitolbu għalikom fl-aħħar tal-laqgħa personalment għall-bżonnijiet kollha tagħkom. Ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom, jiena nitlob għalikom intom itolbu għalija, il-Paċi magħkom. Kunu mberkin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Ħaddem moħħok!

Il-Ħamis, 18 ta’ Lulju 2019: Riflessjoni dwar Lq 16: 1-13, il-Vanġelu tal-25 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo ….

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi! Minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi,’ mhux għandi għand Fr Hayden ovjament imma ejjew għand Ġesu’ Kristu. Għax din hija Kelma li qalilna hu meta darba fil-Vanġelu qalilna:

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.” (Mattew 11: 29)

Ġesu’ għamlilna din il-wegħda u la Ġesu’ hekk qalha hekk hu. Il-problema li aħna ma mmorrux għandu ħafna drabi nispiċċaw uħud minna jekk għaddejjin minn żmien iebes, fejn naf jien

 • imorru jaqraw ix-xorti,
 • imorru jħawwdu xi waħda,
 • imorru jieħdu d-droga,
 • imorru jiskru,
 • imorru jidamdmu u jinqerdu.

U x’nieħdu b’daqshekk għeżież tiegħi? Ma nieħdu assolutament xejn ħlief li nitkissru. Il-Vanġelu Ġesu’ huwa way out, hu alternattiva għat-tkissir tal-ħajja tagħna għeżież tiegħi.

Nixtieq insellem mill-qalb u nagħmel din l-istedina anke lill-ħbieb tiegħi kollha fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin, il-familjari tagħhom, insellem anke lil dawk li forsi huma vittma ta’ xi reat kriminali, dawk li jaħdmu fil-Faċilita’ korrettiva. Insellem anke mill-qalb għeżież tiegħi lis-saċerdoti kollha anzjani fid-dar tal-Kleru, l-anzjani, morda, dawk kollha illi ssegwuna għeżież tiegħi anke bil-mezzi tal-Komunikazzjoni soċjali, anke koppji miżżewġin u koppji għarajjes żagħżagħ, insellmilkom mill-qalb.

Illum naqsam magħkom Kelma mill-Vanġelu għeżież tiegħi għax dal-programm mibni fuq il-Kelma t’Alla għaliex għax il-Kelma t’Alla hija Spirtu u Ħajja. Il-Kelma t’Alla ttina l-qawwa, il-Kelma t’Alla hija Ħajja għeżież tiegħi u nisimgħuha kemm nisimgħuha dejjem nistgħu nieħdu xi ħaġa ġdida minnha. Pero’ l-Kelma t’Alla mhix biex tgħallimna ee! L-ewwel u qabel kollox imma l-Kelma t’Alla taħt il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu dak li tgħid tagħmlu. Ċioe’ dan huwa mument fejn aħna mhux nitgħallmu xi ħaġa, imma nħallu lill-Mulej jagħmel xi ħaġa ġewwa fina. Illum Ġesu’ jagħtina parabbola illi fiha tagħlima partikolari. Ħa naraw x’inhi l-Vanġelu meħud minn San Luqa Kapitlu 16 minn vrus 1 sa 13.

Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu: “Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, ‘Dan x’inhu li qiegħed nisma’ fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa’ iżjed amministratur tiegħi.’

L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, ‘Issa x’sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. Naf x’nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, insib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.’ U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. ‘Kemm għandek tagħtih lil sidi?’ staqsa lill-ewwel wieħed. ‘Mitt barmil żejt,’ wieġbu dak. ‘Oħroġ il-karti tiegħek,’ qallu l-amministratur, ‘oqgħod bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin.’ Lil ieħor staqsieh, ‘U int, kemm għandek tagħti?’ ‘Mitt xkora qamħ,’ wieġbu. Qallu, ‘Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb tmenin.’

U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b’rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom. U jiena ngħidilkom, agħmlu għalikom infuskom ħbieb ta’ qligħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom, jilqgħukom fl-għerejjex ta’ dejjem. Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f’dak li hu ta’ ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.”

F’dan il-Vanġelu għeżież tiegħi għandna diversi tagħlimiet li huma essenzjali għal mixja tal-ħajja tagħna bħala bnedmin u bħala Nsara. L-ewwel ħaġa li Ġesu’ qiegħed jagħmel hawnhekk f’din l-istorja jgħidha biex ifaħħar lil dan ir-raġel illi uża moħħu, laħħaqlu u se jgħidilna, isma’ xi kultant ulied id-dlam, min irid jagħmel il-ħażen bejniethom huma ħafna aktar għaqlin minn dawk li jixtiequ jagħmlu l-ġid, ma jużawx l-għaqal. U din hija tagħlima għeżież tiegħi ħalli ngħidilkom hekk b’mod affarijiet sempliċi Ġesu’ għalxiex qed jgħidilna.

Per eżempju inti tara affarijiet illi nies illi jridu jagħmlu l-ħsara kemm jippjanaw il-ħsara li ħa jagħmlu, moħħhom jilħqilhom. Nies li jridu jingannaw jilgħabuk u jippjanawha sew kif sejrin jilgħabuk imbagħad għeżież tiegħi xi kultant min jixtieq jagħmel il-ġid jagħmlu aħna ngħidulha: La buona, hekk mingħajr kalkoli, mingħajr ħsieb, mingħajr pjan ċioe’ ma jużax l-għaqal. Min jagħmel il-ħażen juża ħafna għaqal u min jagħmel il-ġid imxi u ġerri. Ġesu’ qed jgħidilna aħna xi kultant hekk nagħmlu.

Dina nistgħu nieħduha għeżież tiegħi fuq livelli differenti jiġifieri, ejja nieħdu aħna bħala Nsara fl-affarijiet tagħna bħala Knisja, per eżempju min irid jirreklama affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar huma ta’ din l-art imma jagħmel l-aħjar fejn naf jien, l-aħjar shots, jagħmel l-aħjar vidjos, jagħmel l-aħjar marketing u jagħmel sew għax dak hu xogħolu. Imma mbagħad meta niġu għall-affarijiet tal-Knisja kollox inċaqċquha. Kollox tista’ tkun is-sound fil-Knisja għall-argument iġifieri inti tmur kunċert u għandek l-isbaħ sound imbagħad tmur fil-Knisja u għandek sound diżastru jew il-kant inti tisma’ mużika sabiħa fid-dinja tmur il-Knisja u tisma’ mużika diżastru tqanżih illi jdejjqek għeżież tiegħi. Ċioe’ hawnhekk ara fejn aħna ma nużawx l-għaqal, ma nużawx ir-riżorsi tagħna b’mod tajjeb, ma nużawx id-doni tagħna b’mod tajjeb. Xi drabi min jipprova jagħmel il-ħażen jew min jipprova jingannak, jew min jipprova jagħmel dak li jaqbillu juża moħħu, juża l-affarijiet li għandu b’mod tajjeb u xi drabi għall-affarijiet t’Alla dan ma nagħmluhx. Ejjew, nitgħallmu għeżież tiegħi l-affarijiet tal-Mulej nagħmluhom bil-għaqal, nagħmluhom bit-tajjeb, nagħmluhom bis-sewwa. Ejjew nitgħallmu nagħmlu l-investimenti tagħna tajjeb fl-affarijiet ta’ Ġesu’.

Ġesu’ mbagħad jgħidilna tagħlima oħra, jgħidilna min hu fidil fil-ftit fil-ħajja hu fidil fil-ħafna, min hu diżonest fil-ftit huwa diżonest fil-ħafna. Hekk u din il-Kelma ta’ Ġesu’ għeżież tiegħi hija profonda għal ħafna affarijiet. Ħafna drabi, aħna dak li hu ftit, dak li hu ċkejken faċilment li aħna nistmerruh, mentri Ġesu’ qed jgħidilna: ‘Isma’, inti trid illi Alla jafdalek aktar f’ħajtek? Kun fidil fil-ftit li għandek, kun fidil fl-affarjiet żgħar jekk trid tasal għal affarijiet ikbar kemm umani u spiritwali. Kemm hi sabiħa l-fedelta’ fl-affaijiet iż-żgħar fejn naf jien il-fedelta’ fl-affarijiet ta’ kuljum fil-ħajja tal-familja, hekk il-commitments żgħar tagħna fil-ħajja ordinarja. Il-commitment

 • illi inti tnaddaf,
 • illi int taħsel il-platti,
 • li int taħsel is-shower,
 • li inti tħalli t-toilet nadif,
 • illi inti l-ħwejjeġ għall-ħasil tpoġġihom fejn għandek tpoġġihom mhux jiġru kollox ma’ kull imkien f’kamartek jew fil-kamra tal-ħasil jew ma nafx fejn.

Dawn l-affarijiet żgħar tal-ħajja ta’ kuljum li ħafna drabi aħna jew nagħmluhom għax bilfors jew naqbżuhom u naraw kif infarfruhom f’idejn ħaddieħor. Li nagħmlu l-affarijiet żgħar b’fedelta’ u b’imħabba għeżież tiegħi hija estremament importanti għax l-affarijiet żgħar tal-ħajja ta’ kuljum għandhom valur enormi, għandhom valur enormi żgur quddiem Alla. Ħarsu lejn il-Madonna u San Ġużepp il-ħajja tagħhom mhux ħajja ordinarja kienet? Mhux l-affarijiet ta’ kuljum li huma għexu? Il-qdusija nistgħu nsiru qaddisin fl-affarijiet sempliċi, ordinarji ta’ kuljum.

Pero’ għeżież tiegħi Ġesu’ jgħidilna anke d-diżonesta’ tista’ tibda b’affarijiet żgħar ee! u dina kemm tinkwetani maħbubin tiegħi fuq livelli differenti, illi l-affarijiet ħżiena ħafna drabi jibdew b’affarijiet żgħar pero’ mbagħad jikbru u din għandna diversi ċirkustanzi.

 • Int jista’ jkollok xi ħadd illi jibda jisraq affarijiet żgħar u mbagħad jibda jisraq affarijiet kbar.
 • Tibda tisraq inti minn fuq ix-xogħol xi ħaġa żgħira mbagħad tispiċċa tisraq affarijiet kbar.
 • Tibda tiskarta minuta u tnejn imbagħad tibda tiskarta sigħat sħaħ.

Ħeqq, dina anke fuq affarijiet żgħar fejn naf jien bdejt bi grokk u spiċċajt sakranazz. L-istess ħaġa fejn tidħol għeżież tiegħi d-droga, naf li dan li se ngħid mhux kulħadd se jaqbel miegħi pero’ ngħidha mill-esperjenza tiegħi li jiena nara għeżież tiegħi. Xi drabi nisimgħu l-possibilta’, realta’ jew suġġeriment jew min irid illi per eżempju l-mariuana l-ħaxixa nagħmluha legali bħala mod rikreattiv għax din mhux qisha bħas-sigaretti? Għeżież tiegħi l-istudju juru li din mhijix qisha bħas-sigaretti. Is-sigaretti  jagħmlu ħsara imma l-ħaxixa tagħmel wisq ħafna aktar ħsara għeżież tiegħi anke fil-moħħ tal-bniedem dawn huma fatti li mhumiex tiegħi, huma tax-xjenzati għeżież tiegħi ta’ studji li seħħew. Imma xi drabi anke fil-problema kumplessa tad-droga jien minix xi espert pero’ ltqajt ma’ ftit sitwazzjonijiet għeżież tiegħi ta’ persuni li huma dipendenti mid-droga u ħafna drabi tisma’ li jgħidulek il-maġġoranza kollha bdew minn Joint għeżież tiegħi allura aħna possibli nkunu għomja? Illi meta nafu li dan ħafna drabi huwa l-ewwel tarġa għar-realtaijiet li huma tant ikbar. Allura tgħidli kulħadd għamel hekk? Le mhux kulħadd għamel hekk pero’ għeżież tiegħi meta nisimgħu l-istejjer, meta tmiss b’idejk, meta tara dawn iċ-ċirkustanzi, ejjew niftħu għajnejna. Dawn mhux kwistjoni ta’ progress, ta’ moderniżmu, ta’ li nimxu ‘l quddiem, ta’ soċjeta’ avvanzata. Dawn huma sitwazzjonijiet illi inti tibda tkisser lilek innifsek b’affarijiet żgħar imbagħad tibda f’affarijiet kbar.

Ħbieb tiegħi, niftħu għajnejna! Meta aħna nagħlqu għajnejna għall-affarijiet iż-żgħar kollox jgħaddi, miż-żgħir jiġi l-kbir. Jekk int titħammeġ b’affarijiet żgħar, jekk int diżonest f’affarijiet żgħar int se titħammeġ f’affarijiet kbar. Kun korrott f’affarijiet żgħar u tikkorompi ruħek f’affarijiet kbar. Tkunx fidil f’affarijiet żgħar ma’ martek u ma’ żewġek, tifflertja ma’ dik, tibgħat messaġġ fuq l-oħra, tibgħat ritratt nude tiegħek jew tagħha, tagħmilha darba, tnejn u tispiċċa taqliba lil mara tiegħek. Tibda b’affarijiet żgħar idħol chatting f’ċerta sites tipprova taħbi u minn hemmhekk tiġik addiction. B’affarijiet żgħar jibda kollox, b’affarijiet żgħar tibda teqred iż-żwieġ tiegħek, teqred il-familja tiegħek. Ibda b’affarijiet żgħar illum ma tlabtx, għada ma mortx il-Quddies, imbagħad waqaft tqerr f’kemm ili ngħidlek abbandunajt il-Knisja, abbandunajt il-Quddies, tlaqt lil Alla b’affarijiet żgħar bdejt u spiċċajt tkissirt, inqridt għeżież tiegħi.

Araw il-ħażen kemm jibda b’affarijiet żgħar. It-tajjeb jibda bil-ftit u l-ħażen jibda bil-ftit għeżież tiegħi, imma meta nagħlqu għajnejna għall-affarijiet ħżiena għax huma żgħar dawk se jsiru realta’ kbira fil-ħajja għeżież tiegħi sal-punt illi tista’ ssir mostru li tieklok u li xi darba ddur kontra tiegħek stess, il-ħażen hekk hu. Ħafna drabi aħna ngħamew għalhekk Ġesu’ qed jiftħilna għajnejna.

Imbagħad fl-aħħar Ġesu’ qalilna kelma oħra llum. Qalilna: ‘Ħadd ma jista’ jaqdi lil Alla u lill-flus.’ Għeżież tiegħi aħna li rridu nimxu wara Ġesu’ bis-serjeta’ rridu nħallu lil Ġesu’ jkun is-Sid tal-flus tagħna. Mhux il-flus isiru sidien tagħna, imma li Ġesu’ jsir is-Sid tal-flus tagħna. Ħafna drabi għeżież tiegħi l-flus

 • qatt ma għandek biżżejjed,
 • il-flus huma poter,
 • il-flus huma stil ta’ ħajja,
 • flus huma forsi għal uħud eżatt biex tgħaddi,
 • għal uħud għandek biex tgawdi,
 • għal uħud għandek biex tinvesti,
 • għal uħud il-flus jagħtuk poter li tibqa’ għaddej minn fuq ras dak li jkun u tkisser in-nies bil-flus l’ inti għadek,
 • bil-flus tagħmel triq fil-baħar,
 • għal uħud il-flus ifisser l’ inti tgħakkes lill-oħrajn,
 • l’inti tagħmel dak li trid u li jogħġbok,
 • l’inti xxaħħam,
 • l’int tikkorompi lil ħaddieħor.

Għeżież tiegħi l-flus meta ma nikkontrollawhomx jikkontrollawna u jsiru l-għerq  ta’ tant u tant ħażen li hawn fid-dinja għeżież tiegħi.

Araw fuq il-livell internazzjonali. Għaliex ma għandnix paċi fid-dinja? Nistgħu ngħidu ħafna raġunijiet għaliex għandna l-gwerer, waħda minnhom hija ħabba l-flus. Għaliex? Għax hawn min għandu l-interess li jibqa’ jipproduċi l-armi, jagħmel business bl-armi li jiġġeneraw flus għeżież tiegħi. Kieku aħna verament irridu l-paċi fid-dinja nibdew inżarmaw l-armi, mhux nipproduċu iktar armi u wara l-armi x’hemm? Business! Flus! maħbubin tiegħi. Kif ngħidu li rridu l-paċi meta mbagħad irridu nisponsorjaw għeżież tiegħi dawn il-flejjes. L-istess ħaġa għeżież tiegħi fejn tidħol per eżempju l-abort fid-dinja.

Wara l-abort hemm l-industrija kbira finanzjarja, business enormi għeżież tiegħi. Business enormi minn fuq il-qtil tat-trabi fil-ġuf tal-omm, minn dan id-delitt għeżież tiegħi. Business enormi! Xi drabi bir-rispett kollu lejn kulħadd anke nagħmlu kapital mis-saħħa tal-bniedem. Is-saħħa tal-bniedem! għal uħud saret business għeżież tiegħi fil-fabrikazzjoni ta’ mediċini, fir-reklamar ta’ mediċini jew servizzi ta’ saħħa illi warajhom hemm just ħsibijiet biex nibqgħu niġġeneraw dawn l-affarijiet għeżież tiegħi lis-saħħa tal-bniedem saret business enormi jew għax in-nies quddiem is-saħħa jċedu għeżież tiegħi, jippanikjaw imma business kbir li hu sporporzjonat is-servizz li tieħu għal dak li inti tħallas, imma għax quddiem is-saħħa ċċedi u nħallsu kollox għeżież tiegħi.

Kemm irridu noqgħodu attenti ma nistgħux naqdu lil Alla u lill-flus. Anke fi ħdan il-Knisja rridu noqgħodu attenti għeżież tiegħi illi ma jkollnix kilba għall-flus, kilba għall-flus li jagħtuna poter. Fi ħdan il-Knisja noqgħodu attenti kif aħna nberbqu u nużaw flus li mhumiex tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Huma flus in-nies, huma flus tal-Komunita’ Nisranija. Kemm jista’ jkonna xi drabi anke persuni jistgħu jkunu saċerdoti li huma fl-amministrazzjoni tal-flus li huma nies rgħiba, li jistgħu jikkorompu anke lilhom innfushom quddiem il-flus għeżież tiegħi u flok naqdu lil Alla fil-Knisja naqdu l-flus fil-Knisja għeżież tiegħi. Kemm anke fil-Knisja għandna bżonn dil-purifikazzjoni mill-attakkament u mill-kilba għall-finanzi għeżież tiegħi. Meta fil-Knisja moħħna mistrieħ bil-flus nieqfu nafdaw fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, nieqfu nafdaw f’Alla. It-tama tagħna jsiru l-finanzi għeżież tiegħi. X’konverżjoni għandna bżonn anke fi ħdan il-Knisja fejn jidħol dan l-aspett ta’ flus u ta’ finanzi.

Ċertament il-flus għandna bżonnhom

 • biex naqdu s-servizzi ta’ Kartita’,
 • biex imexxu l-isituzzjonijiet tagħna fi ħdan il-Knisja,
 • biex naqdu l-Komunita’ Nisranija,
 • biex inżommu l-Knejjes tagħna.

Ċertament li dawn huwa bżonn kollox fil-limitu tiegħu, kollox indirizzat b’mod għaqli u b’mod tajjeb, b’mod dinjituż u b’mod ġust pero’ noqgħodu attenti li ma niġux mmexxija, imkaxkra mill-flus għeżież tiegħi. Min jaqdi l-flus mhuwiex dixxiplu ta’ Ġesu’. Min jaqdi l-flus ibarri l’Alla barra minn ħajtu. Għeżież tiegħi xi drabi anke nispiċċaw għax dejjem irridu aktar flus, nitkissru. Ma għandniex ħin biex nitolbu, ma għandniex ħin biex immorru l-Quddies il-Ħadd. Propju bil-maqlub il-Ħadd naħdmu ħalli naqilgħuha doppja jew tripla għeżież tiegħi flok il-Ħadd nosservawh bħala jum il-Mulej, jum ta’ talb, jum illi nistrieħu, jum tal-familja, jum li jibnina mill-ġdid, imma rridu naqilgħu aktar flus għeżież tiegħi u nispiċċaw li mhux biss inwarrbu lil Alla, imma nwarrbu lil familja tagħna, inkissru s-saħħa tagħna għeżież tiegħi!

U f’dan il-qasam nagħmel appell lil kulħadd, lil kull min hu responsabbli fis-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi, illi naraw li anke l-ġid tal-pajjiż ikun imqassam b’mod dinjituż, b’mod ekmu, skont il-bżonnijiet ta’ nies differenti, li ma nħallu l-ebda kategorija fis-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi mċaħda jew li ma tieħux il-vantaġġi u l-benefiċċji li jistgħu jkunu iktar skont il-ġid li aħna jkollna bħala pajjiż għeżież tiegħi. Ejjew naraw li anke l-kilba għall-ġid fil-pajjiż tagħna, fis-soċjeta’ tagħna għeżież tiegħi ma tkissirx valuri oħrajn għax il-prosperita’ materjali, il-ġid materjali mhix l-uniku kriterju ta’ suċċess li aħna nistgħu nagħmlu fis-soċjeta’ tagħna maħbubin tiegħi. Huwa wieħed li hu essenzjali pero’ hemm tant valuri oħrajn. Jekk aħna għall-ġid nkissru l-familja, jekk aħna għall-ġid inkissru d-dinjita’ tal-bniedem, jekk aħna għall-ġid ma nistmgħawx il-ħaddiema, ma nistmgħawx ir-refuġjati, ma nistmgħawx id-dinjita’ tal-bniedem. Jekk aħna biex inkabbru l-ġid qed nkabbru l-profitti tagħna allura nkissru l-ħaddiema biex il-profitti jiżdiedu, imma l-impjegat ma jieħux dak li ħaqqu, jew ma jieħux iktar, jew ma jgawdhiex magħna. Għeżież tiegħi t-tkabbir tal-ġid mhuwiex l-uniku dinjita’. Meta l-flus isiru l-kriterju, lil Alla ma nibqgħux inħobbuh u lill-bniedem nibdew nikkalpestawh, meta kollox idur madwar il-flus. Jalla għeżież tiegħi nħallu lil Ġesu’ jidħol fil-qalb tagħna mill-ġdid, nitolbuh jeħlisna, jilliberana minn kull kilba u attakkament ta’ flus li jgħamuna u jkissruna lilna u lil ħaddieħor fil-ħajja tagħna.

Jiena nista’ noffrilkom, ngħinnkom li tħallu lill-Mulej ikun dejjem aktar is-Sid, il-Mulej fil-qiegħ nett ta’ qalbkom fil-laqgħa ta’ talb li jmiss ‘Ejjew Għandi’. Fittxu fuq il-Facebook tiegħi Fr Hayden hemmhekk issibu l-avviżi kollha. Ejjew intom, ġibu lil ħaddieħor magħkom huwa mument ta’ talb, ta’ fejqan, huwa mument ta’ grazzja, huwa laqgħa mal-Mulej, huwa laqgħa ta’ ferħ. Għidu lil ħaddieħor li huwa marid anke jekk huwa ‘l bogħod jista’ jiġi, jekk hu ‘l bogħod minn Alla jista’ jiġi ħa jirċievi mill-ġdid din l-imħabba u t-tgħannieqa. Nibqgħu f’dawn il-laqgħat sakemm nitolbu ma’ kull persuna li għandha bżonn. Ġesu’ huwa Ħaj għeżież tiegħi u nistgħu niltaqgħu miegħu, jista’ jfejjaq u jeħles il-qalb tagħna minn dawn ir-rabtiet li aħna għandna ħalli nisbu l-ferħ vera li l-ebda flus ma jagħtuk fil-ħajja. Sa ma’ narakom, insellmilkom, nitlobkom bil-qalb sabiex titolbu għalija, il-paċi magħkom u kunu mberkin. 

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

It-Triq tas-Salib (Via Sagra) ma’ Suor Marija tat-Trinita’

L-Ewwel Stazzjon: Ġesù kundannat għall-mewt:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Int ukoll, tassew, int ukoll kundattat għall-mewt, imma ma tagħtix kas tal-mument tagħha. Se mmutu – din verità kbira. Għad jgħibu d-dellijiet u ma jifdal xejn minn dak li issa hu. Tgħallem minni kif tħejji għall-mewt u kif se tmut.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tieni Stazzjon: Ġesù mgħobbi bis-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Għalkemm kont mifni mit-tbatijiet tal-lejl u tas-swat, qbadt is-salib b’imħabba u ferħ. Kien għal dis-siegħa li ġejt. Ma ħsibtx għalija nnifsi imma għall-fidwa.

Kull salib li tingħata, ilqgħu bl-imħabba u bil-ferħ. Taħsebx fik innifsek. Aħseb għall-opra tal-fidwa.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tielet Stazzjon: Ġesù jaqa’ għall-ewwel darba:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ma kontx ili miexi li ma waqajtx. Tistagħġibx meta taqa’, iżda bħali, erġa’ qum.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Ir-Raba’ Stazzjon: Ġesù jiltaqa’ ma’ Ommu:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ma kontx tagħrafni. Ma kontx aktar b’bixra ta’ bniedem.
Ratni u għarfitni u qasmet miegħi l-passjoni. Ħafritilkom u mhux biss, imma m’hemmx omm li tħobb ‘l uliedha daqsha. Ma tieqafx tishar fuqkom u tipproteġikom u tinterċedi għalikom sa minn mindu twelidtu. Tindokra bħala omm u siekta, għalkollox moħbija u lanqas biss tistenna ringrazzjament, biss tixtieq li tirringrazzjaw ‘l Alla.

Indirizza lilha ħtiġietek. Qalb il-Mulej ma tiflaħx tieqfilha t-talba tagħha. U biex tirringrazzjaha, ipprova imitaha.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Il-Ħames Stazzjon: Xmun iċ-Ċirinew jgħin lil Ġesù:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ara kif, b’xi mod ridt li l-umanità tieħu sehem fil-fidwa tagħha stess, rappreżentata miċ-Ċirinew. Dejjem hekk jiġri. Dawk li ma jikkummettux ruħhom, dawk li jirrifjutaw li jobdu l-kmandamenti t’Alla jeħtieġ li tirbħuhom għalikom. Jekk iġġorru l-piżijiet ta’ xulxin u jekk tagħmlu lil ħaddieħor dak li tixtiequ li l-oħrajn jagħmlu lilkom, imbagħad jibdew jixtiequ li kienu minn ta’ ġewwa magħkom. Jibdew jaċċettaw l-obbligi wara li jkunu fehmu. Ikunu jħobbuhom ukoll dawn l-obbligi u fil-ġenerożità tagħhom jagħtu aktar ukoll. Huma ħafna fil-familja tiegħi li lanqas biss jafu li huma għax jien, lil tiegħi nagħrafhom mill-intenzjonijiet u mill-azzjonijiet tagħhom.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Is-Sitt Stazzjon: Veronika tixxotta wiċċ Ġesù:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Qed tinnota kif, għal ġest ta’ tjieba umana, l-ħlas huwa divin? Dejjem hekk. Dak li l-aktar ikkunslani tul dil-mixja terribbli tas-salib ma kienx biss dal-ġest u l-ħlewwa tal-velu tagħha, iżda li jien stajt nagħtiha rikumpens. Il-ferħ tiegħi hu f’li nagħti. Il-grazzji tiegħi bla tarf.

Nistenna l-okkażjoni biex inkun nista’ nurhom b’dan. Nistenna l-okkażjoni li fiha toffruli qalb lesta li tilqagħhom. Tassew ninsab barra l-bieb inħabbat.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Is-Seba’ Stazzjon: Ġesù jaqa’ għat-tieni darba taħt is-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Hawn kelli naqa’ mejjet. Kont għalkollox eżawrit. Iżda kien għadu mhux kollox mitmum. Ħsibt fl-erwieħ u mħabbti tagħtni l-qawwa nerġa’ nqum.

Meta intom ma tkunux tifilħu aktar minħabba l-għejja u t-tbatijiet, itlobu l-imħabba. Din qatt ma tiġi miċħuda lil min jitlobha.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tmien Stazzjon: Ġesù jikkonsla n-nisa ta’ Ġerusalemm:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Qed tarani? Biex inkellem lin-nisa li qed jibku, hawn jien mill-ġdid bil-wieqfa. Meta wieħed jaħseb fit-tbatijiet tal-oħrajn, jinsa ’l tiegħu. Jeħtieġ titolbu għall-oħrajn, anki aktar milli għalikom stess.

Itlobu għall-intenzjonijiet il-kbar tal-Knisja: is-salvazzjoni tal-erwieħ; ir-rebħa tal-verità tal-Fidi; il-missjonijiet; il-kleru u l-unità viżibbli tal-Knisja tiegħi; il-fejqan tal-ġrieħi li għandha l-Knisja tiegħi fil-livell uman tagħha u li jdgħajfulha l-ħidma tagħha u bħal jitfgħulha velu fuq id-dawl tagħha – id-dawl tal-kelma tiegħi.

Hemm bżonn titolbu ’l Alla għad-doni divini tiegħu: il-fidi; il-fedeltà – li hija l-karità fil-prattika; u t-tisħib fil-grazzja, li hi frott it-tama.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Id-Disa’ Stazzjon: Ġesù jaqa’ għat-tielet darba taħt is-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Hawn jien għal darb’oħra mal-art, sfinit. Nieqaf hawn? Il-mewt kienet tkun ħelwa li kellha tiġi issa. Batejt bil-wisq aktar minn dak li kien ikun biżżejjed għall-fidwa tal-umanità.

Iżda din it-tbatija żejda kienet meħtieġa għal tant erwieħ li jirriskjaw li, fil-bruda u fis-soddisfazzjon personali jitlifu dak li għandu tant valur li ġie afdat f’idejhom, u jintilfu.

Fhimtni? L-ebda mħabba ma tintilef. L-ebda tbatija m’hi mitlufa fil-ħajja tal-imħabba. Kun ġeneruża. Qatt m’inti se tkun wisq ġeneruża. Qatt m’int se tasal għal dak li hu biżżejjed.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

L-Għaxar Stazzjon: Ġesù mneżża’ minn ħwejġu:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Qed tara kif jien tajt kollox u lanqas ma żammejt imqar rikordju għal Ommi, lanqas it-tunika? L-għotjiet tiegħi huma ta’ tip ieħor.

Ħallihom ineżżgħuk, l-aktar mill-ħwejjeġ materjali u mbagħad mid-drittijiet, mill-enerġija; minn ħsibijietek.

Lil Alla tkun qed tagħti kollox. Meta tasal mewtek, ma jifdallek xejn ħlief dak li tkun tajt lilu.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Il-Ħdax-il Stazzjon: Ġesù msammar mas-salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Għalija – l-imsiemer tal-ħadid ippuntat …, is-salib ta’ injam iebes li għafasli l-kuruna tax-xewk ġo rasi … .

Għalik – l-imsiemer huma l-faqar, l-ubbidjenza, il-kastita’. Imma dawn ma jwaħħlukx ma’ salib. Iwaħħluk ma’ Qalbi, biex xejn ma tinfired minni – hemm f’Qalbi li tħobbok u li ilha tistennik żmien twil.

Ara kif xortik hi ta’ min wieħed jgħir għaliha. Fejn kont tmur mingħajr il-wegħdiet tiegħek? Ħobbhom, biex tgħixhom b’dik il-perfezzjoni li tnebbħek biha l-imħabba.

Li tkun vittma ma jbiddel xejn għall-oħrajn. Iwaħħdek aktar mill-qrib miegħi – li jien il-Ħaruf maqtul, il-Vittma. Agħmel ħiltek biex tgħix kif għext jien. Jien għażilt l-aħħar post. Int tassew il-qaddejja ta’ ħutek? Għandek ta’ kuljum xi sagrifiċċji x’toffrili?”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tnax-il Stazzjon: Ġesù jmut fuq is-Salib:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Tara kif jien ħfirt u kollox tajn – kull ma kelli, kif ukoll tajtkom Ġismi u Demmi? Li kien fadalli fuq is-salib kienet biss Ommi. Dawk li tħobbu, tħobbuhomx għalikom stess, iżda biex tagħtuhom, ħalli oħrajn igawdu mill-imħabba li gawdejtu minnha intom. Jeħtieġ li tħobbu għall-Mulej, biex l-imħabba tinxtered u b’hekk Alla jkun magħruf u maħbub. Qatt, ħlief fis-Sema, m’inti se tifhem kemm int midjun ma’ dawk kollha li ħabbewk. Iżżommhomx għalik iżda agħtihom.

Jeħtieġ li tatu l-aħjar li għandkom f’qalbkom u l-aħjar minn fost il-ħsibijiet tagħkom. Jekk iżżomm ħsibijietek għalik innifsek jibqgħu sterili; jekk tagħtihom lill-Mulej, ikun jista’ jużhom kif jogħġob lilu. X’għandu jimpurtak? Ixħet l-aħjar fost ħsibijietek, imħabbtek u dak kollu li tista’ tagħti, kif tinxteħet iż-żerriegħa li tixxerred mal-erbat irjieħ u ħalli lil Alla jieħu ħsieb kollox u jinqeda bihom kif jogħġob lilu. L-għoti bla qies jagħtini unur.

Tajtek lil Ommi. Għajjatt l-abbandun tiegħi minn Alla biex l-erwieħ mitlufa fil-biża’ tal-mewt isibu konfort fil-ħsieb li jien għaddejt minnha qabilhom.

Għajjat l-għatx għall-erwieħ. Hemm għadha. Taqsam miegħi fiha int? Min irid jitwaħħad miegħi jrid jaqsam miegħi f’xewqati.

Kollox mitmum. Int iżżomm fedelment ma’ dak li jitlob minnek l-istat ta’ ħajtek? U ma’ dak li ngħidlek jien? Iva, wettaq kollox jiswielek x’jiswielek.

Fdajt l-ispirtu tiegħi f’idejn Missieri. Hekk jeħtieġ li tmut. U hekk se tagħmel f’qasir żmien.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

It-Tlettax-il Stazzjon: Ġesù imqiegħed f’dirgħajn Ommu:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Ara kif meta kont għadni ċkejken kont noqgħod kollni kemm jien f’dirgħajha. Hi qasmet miegħi l-Passjoni. Issa li qed tqandilni fuq dirgħajha, iġġorr il-merti kollha tal-Passjoni tiegħi u dawn kollha nagħtihom lilha. Tista’ tqassamhom skont il-Qalb ta’ Omm li għandha, għax hi l-Medjatriċi ta’ kull grazzja.

Erħi, bl-istess mod, ħajtek kollha, xogħlijietek, xewqatek, qalbek kollha, biex Hi tqiegħedlek xi ħaġa minn dak li hu tagħha … , u talbek, biex hi tgħaqqadhulek ma’ tagħha u tagħmlu irreżistibbli.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

L-Erbatax-il Stazzjon: Ġesù mqiegħed fil-qabar:

Nadurawk Ġesu’ u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek, Inti fdejtna.

Ġesu’ jitkellem: “Hija qalbek il-qabar li nixtieq nirxoxta minnu. Tħallinix waħdi.”

Missierna, Sliema u Glorja.

Imbierka l-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Skont l-intenzjonijiet tal-Papa, għall-bżonnijiet u l-protezzjoni tiegħu. – Missierna, Sliema u Glorja.

Talba tal-Aħħar: Grazzi Mulej Ġesu’ talli ppermettejt li aħna nakkumpanjawk f’din il-mixja doloruża tiegħek bis-salib lejn il-Kalvarju. Berikna minn fuq is-salib u għinna nħobbuk dejjem iżjed biex aħna wkoll inkunu nistgħu naqsmu miegħek fil-ferħ tal-ġenna. Ammen.

Rużarju għall-Erwieħ tal-Purgatorju

Jingħad fuq il-Kuruna tar-Rużarju …

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.

Missierna u Sliema.

O Ġesu’ Sagramentat, ikollok ħniena u karita’ mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwieni u n-nar u ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk għall-eternita’.

Sinjur, agħti lill-erwieħ, id-dawl ta’ dejjem u l-mistrieħ. (x10)
Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen.

Tmiem: Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Ammen. (x3)

Dak li tieħu tippoppa quddiem!

Il-Ħamis, 18 ta’ Lulju 2019: Riflessjoni dwar Lq 14: 7-14, il-Vanġelu tat-22 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo …

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi! Minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’, is-sejħa ta’ kull ġimgħa li jagħmlilna l-Mulej Ġesu’. Tal-ġimgħa li għaddiet ma jgħoddx għal din il-ġimgħa għaliex? Għax inti m’intix l-istess persuna. Minn jaf fi żmien seba’ t’ijiem minn xiex stajt għaddejt, anke tieħu daqxejn aħbar ħażina u malajr titlifha xi kultant u taqa’ fil-buli u fin-nervi u fis-skiet. Jew tieħu aħbar tajba u tkun ferħan. Aħna n-nies jitbidlu minn ġurnata għall-oħra, u allura għandna bżonn ta’ kuljum nisimgħu l-Kelma t’Alla li tiġi fil-ħajja tagħna b’mod ġdid mhux għax tgħidilna affarijiet ġodda, il-Kelma t’Alla ilha elfejn sena tgħidilna l-istess affarijiet jew iktar għeżież tiegħi, imma hi dejjem ġdida għaliex l-imħabba t’Alla ma tirrepettix lilha nnfisha. Alla qatt ma jirrepetti lilu nnifsu, anke jekk tista’ tidher kelma li hija rrepettuta fil-verita’ l-imħabba tiegħu għalik hija dejjem fiċ-ċirkustanzi allura hija dejjem mument ġdid fil-ħajja tiegħek.

Jiena nistiednek ilqa’ din il-Kelma mhux kumbinazzjoni li qed tisma’ dan il-programm illum. Insellem

 • lilkom li intom kollha fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin,
 • lilkom li intom vittma ta’ xi reat kriminali,
 • lilkom li qed tgħixu fl-isptarijiet,
 • f’dar tal-anzjani,
 • miżżewwġin,
 • issegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali,
 • is-saċerdoti fid-dar tal-Kleru,
 • insellem lil kull min qed isegwina b’mod jew b’ieħor għal din il-Kelma li tixtieq tibnina mill-ġdid fil-ħajja tagħna.

Il-Kelma li ħa nirrifletti fuqha llum għeżież tiegħi meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 14 minn vrus 7 sa 14 jgħidilna hekk:

Darba, kien is-Sibt, daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fuqu. “Billi Ġesu’ ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’rexgħa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post tal-aħħar.

Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħet fil-post tal-aħħar, biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek, ‘Ħabib, itla’ f’post aktar ‘il fuq.’ U dan ikun ta’ ġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.”

Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu: “Meta tagħti ikla jew pranzu, tistedinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek, u anqas ġirien għonja, għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek huma, u hekk irroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-magħtubin, iz-zoppop u l-għomja, u hieni int, għax dawn ma għandhomx minn fejn irroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja!”

Hawnhekk għeżież tiegħi f’dal-Vanġelu naraw lil Ġesu’ jieħu opportunita’ minn ikla li jkun mistieden għaliha għeżież tiegħi għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej u Ġesu’ minn din l-ikla joħroġ u jagħti tagħlima. Pero’ l-ewwel ħaġa li xtaqt nieqaf fuqha hija l-fatt lil Ġesu’ jaċċetta li jkun mistieden għall-ikel u jmur jiekol għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej. Il-Fariżej aħna nafu għeżież tiegħi li kienu grupp ta’ reliġjużi biex ngħidu hekk fi ħdan il-Ġudajiżmu, illi riedu josservaw bir-reqqa kollha l-liġi pero’ xi drabi nafu kemm Ġesu’ kritika ħarxa għall-Fariżej. Ħafna drabi għax kienu nies li dejjem iridu kollox sewwa pero’ fil-paroli ee! Kif jidhru minn barra mhux kif inhuma verament minn ġewwa u nafu li Ġesu’ għeżież tiegħi ġie jenfasizzalana lir-relazzjoni tagħna m’Alla mhijiex dik li tidher imma dik li ma tidhirx. Hija relazzjoni tal-qalb, x’hemm fil-qalb tagħna mhux kif nidhru minn barra li jiswa, nidhru minn ġewwa. Minn barra nistgħu nidhru ħaruf u minn ġewwa tkun lupu għeżież tiegħi. Mhux kif tidher minn barra imma kif int minn ġewwa.

Ġesu’ nafu li minkejja li kellu dil-kritika mal-Fariżej, Ġesu’ xorta jaċċetta li jmur jiekol għand wieħed mill-kapijiet tagħhom. U din fiha nnfisha diġa’ hija ġest biex ngħidu hekk ta’ ħniena, ta’ misericrodia min naħa ta’ Ġesu’. Għaliex inti bħala Lhudi li taċċetta li tiekol ma’ xi ħadd mhiex sempliċiment biex taqta’ l-ġuħ li jkollok imma li int titħallat ma’ xi ħadd kienet xi ħaġa ħafna importanti. Il-Lhud ma kienux jitħalltu ma’ xi ħadd ċerta kategorija ta’ nies kienu meqjusa midinbin. Fil-fatti Ġesu’ kien kritikat li jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Il-Fariżej ma kienux jieklu pero’ naraw li Ġesu’ kien jiekol mal-pubblikani u l-midinbin, pero’ Ġesu’ jiekol ukoll mal-Fariżej. Għaliex? Għax quddiem Ġesu’ aħna lkoll pubblikani u midinbin, inkluż il-Fariżej. Quddiem il-Mulej aħna lkoll nies midinba, aħna lkoll nies midinba maħbuba. Midinbin maħbubin minn Alla. Ġesu’ ma jagħmilix din id-distinzjoni li l-Fariżej jagħmlu. Huma ma jieklux ma kulħadd imma Ġesu’ jiekol ma’ kulħadd inkluż magħhom li tant kien jikritikahom. Inkluż mal-midinbin li tant jiġġustifikahom imbagħad.

U allura l-ewwel ħaġa li naraw għeżież tiegħi hawnhekk is-sbuħija ta’ Ġesu’ li qalbu miftuħa għal kull bniedem għaliex Alla tagħna ma għandu qalbu magħluqa għal ħadd. Tista’ tkun l-iktar persuna kriminali li teżisti fid-dinja, Ġesu’ għandu qalbu miftuħa għalik. Tista’ tkun l-iktar persuna fil-Knisja li inti Fariżew li dejjem fuq l-altar li dejjem tippontifika, dejjem tippriedka, dejjem tgħid lil kulħadd x’għandu jagħmel u inti l-iktar persuna li tħawwad meta m’intix fuq l-altar. Int ukoll Ġesu’ għandu qalbu miftuħa għalik. Għaliex Alla tagħna għeżież tiegħi ma jkeċċi lil ħadd. Ġesu’ qalilna: ‘Min jiġi għandi ma nkeċċihx ‘l barra.’ (Ġwanni 6: 37) U infatti Ġesu’ jaċċetta din l-ikla Ġesu’ kull darba li jaċċetta dawn l-istediniet biex dejjem jagħti ċans lill-persuni jiftħu qalbhom mill-ġdid għalih.

Ejjew aħna l-ewwel ħaġa li nieħdu minn il-Kelma t’Alla llum, inħallu lill-Mulej verament jidħol mill-ġdid fil-ħajja tagħna. Ejjew nistiednuh għandna d-dar, nistiednuh jiġi jiekol għandna. Ġesu’ mhux se jiddejjaq jidħol fil-familji tagħna kif inhuma m’hemmx għalfejn irridu nagħmlu l-aħjar ikla, m’hemmx għalfejn nagħmlu l-spring cleaning tad-dar, m’hemmx għalfejn id-dar tkun imżejna biex lill-Mulej nilqgħuh għidlu: ‘Mulej, ejja! Dan huwa jien,’ u meta jiġi jirranġa kollox hu mbagħad għeżież tiegħi.  Importanti li aħna nħalluh imma ntuh iċ-ċans.

Ġesu’ mbagħad pero’ waqt din l-ikla jibda jinnota x’qed jiġri u jara illi ċerti nies immorru jieħdu mill-ewwel il-post ta’ quddiem u Ġesu’ din jipprova jagħtina tagħlima minnha. Jgħidilna: ‘Isma’ meta inti mistieden tippruvax tieħu l-post ta’ quddiem imma ħu l-aħħar post biex ma jiġrilekx illi mbagħad min għamillek l-istedina jgħidlek isma’ dak il-post li ħadt ta’ quddiem kien għal xi ħaddieħor ta, tista’ tmur l-aħħar post inti ħalli min għandu postu hemm hekk jieħdu huwa?

Hawn Ġesu’ qed jagħtina tagħlima l-umilta’. X’kienet din l-ikla pero’ li Ġesu’ qiegħed jitkellem minnha fil-verita’ issa? M’għadhiex ikla ta’ party għeżież tiegħi, imma din l-ikla hija l-laqgħa tagħna m’Alla. Il-laqgħa tagħna m’Alla fil-Knisja, fil-komunita’. Din l-ikla hija simbolu tal-komunjoni, tal-għaqda tagħna sħiħa mal-Mulej. Din l-ikla li aħna mbagħad niċċelebrawha fil-Quddiesa, fl-ikla Ewkaristika u Ġesu’ qed jgħidilna: ‘Isma’ fi ħdan is-Saltna, fi ħdan il-Knisja bħala l-ewwel manifestazzjoni tas-Saltna t’Alla, toqgħodux tippruvaw tieħdu l-postijiet ta’ quddiem. Ċioe’ kulħadd jieħu postu, iċċekknu mhux tippruvaw tkunu bħad-dinja

 • kulħadd min irid jidher,
 • kulħadd irid jgħaffeġ fuq dak li jkun,
 • kulħadd irid jintogħoġob,
 • kulħadd irid jiġġakbina biex dejjem tidher inti,
 • tidher aħjar,
 • tbaxxi lil ħaddieħor.

Ġesu’ jgħidilna: Le! Fil-Knisja, fis-Saltna t’Alla m’ għandux ikun hekk fittxu dejjem l-aħħar post. U l-aħħar post ħadd minna ma jista’ jieħdu tafux? Għax l-aħħar post ħadu Ġesu’, ħadu Ġesu’ meta obda sal-mewt, sal-mewt tas-Salib, jgħidilna San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Filippin.

“Ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-Salib.” ( Filippin 2:8)

 • L-aħħar post fis-Saltna,
 • l-aħħar post f’din l-ikla,
 • l-aħħar post fil-Knisja,
 • l-aħħar post fid-dinja ħadu Ġesu’ Kristu bl-ubbidjenza tiegħu fuq is-Salib; maħbubin tiegħi.

Ġesu’ hemm hekk irid iżarma! Meta nħarsu lejh imsallab irid iżarma s-suppervja li hemm fil-qalb tagħna,

 • li rridu naħkmu fuq xulxin,
 • irridu nkunu fuq xulxin,
 • li ngħiru għal xulxin,
 • li nkissru lil xulxin,
 • li niġġakbinaw,
 • nikkalpestaw lil xulxin
 • biex jiena navanza u lilek inkissrek.

Kemm għandna persuni fid-dinja tax-xogħol, fi stituzzjonijiet, xi drabi fil-Knisja, fil-komunitajiet reliġjużi, f’parroċċi, f’għaqdiet tal-Knisja, li kissru lil xulxin. Nagħmlu kif nagħmlu fid-dinja, ngħajru lid-dinja li tagħmel hekk u aħna nagħmlu agħar minnha fil-Knisja xi drabi għeżież tiegħi.

Illum il-Mulej qed ifejjaqna. Iċ-ċanfira tiegħu hija ċanfira ta’ fejqan. Ejjew fis-Saltna t’Alla, fil-Knisja nieqfu nġibu ruħna bħad-dinja, bħal min ma jemminx. Li nippruvaw ngħaffġu u nitilgħu fuq ras xulxin. Ġesu’ jgħidilna: ‘Ħu l-aħħar post.’ L-aħħar post huwa l-post tal-umli, il-post tal-qadi, huwa l-post illi ħadd ma jrid allura hemm ħafna liberta’. Immaġina piramida, iktar ma titla’ ‘l fuq inqas hemm spazju. Jekk kulħadd  ikun hemm fuq, kulħadd ħa jiġġieled għax fl-aħħar mill-aħħar fil-ponta tal-piramida persuna waħda tista’ toqgħod. Mentri l-aħħar post il-piramida hija wisgħa kulħadd jista’ joqgħod fiha. Ġesu’ jridna bħat-tfal iż-żgħar li nieħdu l-aħħar post ħalli ma noqgħodux niġġieldu bejnietna u kulħadd joqgħod komdu, ixxamplat għeżież tiegħi. Imma hemm fuq ħalluh għal Alla.

Ejjew noħorġu minn dis-suppervja nħallu l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu biex nitħabbtu magħna nfusna ħalli s-suppervja ta’ ġewwa fina nrażżnuha. Ma rridux dejjem inkunu fuq l-oħrajn, dejjem irrid nidher jien, għeżież tiegħi basta tgħaddi tiegħi. Fil-Knisja kemm inbatu b’dawn l-affarijiet,

 • fl-għaqdiet u fil-gruppi,
 • fil-komunitajiet tal-patrijiet u s-sorijiet,
 • kemm nara qassisin bejnietna,
 • kemm ngħaddu minn dawn l-affarijiet għeżież tiegħi.

Ejjew niċċekknu, ejjew nagħżlu l-aħħar postijiet, ejjew nagħżlu li nagħmlu dak li ħadd ma jrid jagħmel. Aħna l-patrijiet kappuċċini, hekk waħda fid-DNA tagħna fil-bidu li twaqqafna kienu jgħidu: ‘Immorru fejn ħadd ma jrid imur, nagħmlu dak li ħadd ma jrid jagħmel.’ Għeżież tiegħi, xi drabi kemm hija sabiħa, kemm għandna tant qaddisin aħna patrijiet illi għexu hekk jagħmlu dak li ħadd ma jrid jagħmel, li jieħdu l-aħħar post.

Xi drabi għeżież tiegħi taf min jgħallimni hekk din il-ħaġa? Mhux biss ta, imma kemm tgħallimieli l-mara tad-dar jiena. Illi fl-umilta’ tagħha l-mara li taħdem id-dar għeżież tiegħi kemm taf bi mħabba ġenwina xi drabi tieħu l-aħħar post fil-familja, tagħmel dak li ħadd ma jrid jagħmel fil-familja u dan mhux tmaqdir, dan mhux disprezjaġġtiv. Dan hu unur għeżież tiegħi, għal min iħobb u min hu umli huwa unur li jieħu l-aħħar post. Ma kemm sagrifiċċji moħbija n-nisa tad-dar ħafna drabi narakom tagħmlu? Fl-affarijiet tal-ħajja ta’ kuljum li mhux dejjem intom apprezzati pero’ tibqgħu tagħmluhom b’imħabba, tibqgħu tagħmluhom b’determinazzjoni.

 • Kemm għandna x’nitgħallmu minnkom o nisa tad-dar!
 • Il-Knisja kemm għandna x’titgħallem minnkom.
 • Aħna l-patrijiet, is-sorijiet u l-qassisin kemm għandna x’nitgħallmu minnkom.
 • L-umanita’ kemm għandha x’titgħallem minnkom.
 • Jalla ngħożżukom u napprezzawkom,
 • jalla tkunu intom o nisa tad-dar dak li qal Ġesu’: ‘Min jiċċekken jitkabbar.’
 • Jalla għeżież tiegħi jiġi l-mument li anke f’għajnejna naraw il-kobor tagħkom.

Pero’ Ġesu’ qed jurina wkoll għeżież tiegħi hawn hekk aspett ieħor x’iġifieri nkunu nieħdu l-aħħar post. L-aħħar post tfisser ukoll għal Ġesu’ ma’ min nagħmluha, lil min nistiednu. Ġesu’ qed jgħidilna: ‘Isma’ meta tagħmel party tistedinx lil dawk li se jpattulek lura l-istedina, stieden lil min ma jista’ jroddlok xejn lura. Il-persuni morda, persuni illi ħadd ma jridhom, l-aħħar tas-soċjeta’. Għeżież tiegħi, aħna l-Insara kapaċi noqgħodu mal-inqas nies tas-soċjeta’? Aħna l-qassisin u l-patrijiet u s-sorijiet inħossuna komdi li nkunu mal-imwarrbin tas-soċjeta’? Tħossok komdu int at ease

 • li tkun ma’ priġunier?
 • Li tkun ma’ marid?
 • Li tkun ma’ refuġjat?
 • Li tkun ma’ kriminal?
 • Tħossok komdu li tkun ma’ dawk li s-soċjeta’ qiegħda twarrab jew għax żbaljaw jew għal raġunijiet oħrajn?

Xi wħud jieħduha kontrik għax titkellem b’dan il-mod pero’ dan hu l-Vanġelu, fil-kas mhux kontrija qed tieħduha kontra Alla, għax il-Vanġelu huwa l-Vanġelu t’Alla u mhux tagħna.

Għeżież tiegħi, ejjew aħna nfittxu illi ma niddejjqux nagħmluha mal-inqas fil-parroċċi tagħna, fil-komunitajiet tagħna, infittxu l-aħħar post u nagħmluha mal-inqas persuni fis-soċjeta’. Ejjew inħossuna komdi li nieklu, li niċċelebraw ma’ dawn ħutna. Ejjew inkunu Ġesu’ fid-dinja tal-lum. B’hekk inkunu xhieda verament tal-imħabba u l-ħniena tiegħu. U jekk inkunu dawl, inkunu sinjal għal min irid jaħkem bl-umilta’, bl-umilta’, bl-umilta’. Fittxu għeżież tiegħi l-inqas fil-familja tagħkom. Dik il-persuna fil-familja li kulħadd irid iwarrabha, forsi l-karattru ddejjaqna, imma ejjew nagħmlu kif għamel Ġesu’ fil-ħajja ta’ kuljum ma nippruvawx nitilgħu fuq ras xulxin, imma nżommu l-aħħar post u nagħmluha mal-iktar persuni mwarrbin

 • fil-familja,
 • fuq ix-xogħol,
 • fil-Knisja,
 • fis-soċjeta’,
 • fil-ħbiberiji,
 • fl-ambjenti kollha li nkunu.

Saqsi lilek nnifsek min hi l-persuna madwarek li hija mwarrba u eskluża? Ma’ dak, lil dik irid infittex, prova għamilha matul din il-ġimgħa.

Jiena nistedinkom biex tiġu għal laqgħa ta’ talb ‘Ejjew Għandi’ fejn fiha lkoll kemm aħna nistgħu nsibu postna quddiem Alla għeżież tiegħi. Fittxu l-Facebook page tiegħi Fr Hayden u hemm hekk issibu l-istedina tal-laqgħa. Ejjew intom ġibu lil ħaddieħor magħkom ikollna talb ta’ fejqan għall-morda u għal dawk kollha li jiġu. Ejjew! Għax jiena naf u intom tafu li ġejtu li tista’ tkun esperjenza qawwija ta’ Ġesu’ fil-ħajja tagħkom li tfejjaqkom, li ttikom tama ġdida fil-ħajja tagħkom. Sa ma’ narakom itolbu għalija, il-Paċi magħkom u kunu mberkin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Kemm se jsalvaw?

Il-Ħamis, 18 ta’ Lulju 2019: Riflessjoni dwar Lq 13: 22-30, il-Vanġelu tal-21 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo …

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi minn qalbi nilqagħkom għal darb’oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’ li huwa sejħa li l-Mulej jagħmlilna ta’ kull ġimgħa sabiex aħna niġu għandu. Niġu għandu għaliex? Għax xi drabi aħna bil-Malti għandna l-esperessjoni li tgħid: ‘Lanqas taf fejn se taqbad tagħti rasek, ee!’ Qatt ġejtu f’ċirkustanza li ma tafx fejn se taqbad tagħti rasek? Propju dak il-ħin Ġesu’ jgħidilna: ‘Isma’ flok tħawwuha, flok tgħaxxquha, flok ma nafx x’ se tagħmlu, ejjew għandi, isimgħu leħni, isimgħu lili. Ħallu lili nagħtikom dik il-kelma ta’ faraġ, ħallu lili nkun il-fejqan, l-imħabba, il-paċi tal-qalb li tant għandkom bżonn għeżież tiegħi.’

Nixtieq insellem bil-qalb lil dawk kollha li jsegwuna mill-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin. Insellem lil dawk kollha li ssegwuna anke mid-djar tal-anzjani, il-morda, lil dawk li huma fl-isptarijiet, is-saċerdoti fid-dar tal-Kleru. Dawk kollha li ssegwuna anke bil-mezzi tal-komunikazzjoni kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta, insellem bil-qalb lill-Maltin kollha li jgħixu barra minn Malta pero’ li ta’ kull ġimgħa naf li ssegwu dan il-programm xorta waħda.

Il-Kelma li l-Mulej illum qiegħed jagħtina hija meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 13 minn vrus 22 sa 30. Ħa nisimgħu dil-Kelma u naraw x’tista’ tfisser għalina fil-ħajja tagħna.

Huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, għadda jgħallem f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?” U huwa weġibhom: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sid id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra, u tibdew tħabbtu l-bieb u tgħidu, ‘Mulej, iftħilna.’ Iżda hu jweġibkom u jgħid, ‘Ma nafx mnejn intom.’ Imbagħad taqbdu tgħidulu, ‘Kilna u xrobna miegħek aħna, u int għallimt fil-pjazez tagħna.’ Hu jwieġeb u jgħidilkom, ‘Ma nafx mnejn intom; morru minn quddiemi, intom ilkoll li tagħmlu dak li mhux sewwa!’ Hemmhekk ikun hemm il-biki u tgħażżiż tas-snien, meta taraw lil Abraham u lil Iżakk u lil Ġakobb u l-profeti kollha fis-Saltna ta’ Alla, u intom imkeċċija ’l barra. U jiġu nies mil-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar, u joqogħdu għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla. U araw, hawn min hu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn min hu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar.”

Ħeq, din il-Kelma għeżież tiegħi, hija kelma illi tiġbdilna l-attenzjoni u biex ngħid hekk hija wake up call hija kelma li lilna trid iġġibna daqsxejn ftit f’sensina fil-ħajja tagħna. Din il-kelma hija tweġiba għall-mistoqsija li għamlu lil Ġesu’. Meta lil Ġesu’ jistaqsuh; ‘Mulej jaqaw ftit huma dawk li se jsalvaw?’

L-ewwel ħaġa li naraw għeżież tiegħi, din hija mistoqsija dwar is-Salvazzjoni u naraw li din hija mistoqsija wkoll dwar il-kwantita’, dwar numru li se jsalvaw. It-tweġiba ta’ Ġesu’ ħa tkun fuq livell differenti pero’ ejjew nidħlu daqsxejn ftit l-ewwel fuq il-mistoqsija, għax anke fi żminijietna xi kultant din il-mistoqsija tqum ukoll. L-ewwel ħaġa dwar is-Salvazzjoni u kemm se jsalvaw għeżież tiegħi. Is-

Salvazzjoni aħna x’nifhmu biha? Fil-fidi tagħna, fir-reliġjon tagħna Nisranija għeżież tiegħi, il-kelma Salvazzjoni hija kelma ċentrali ħafna Salvazzjoni jew Fidwa, Ġesu’ li huwa Salvatur, Ġesu’ li huwa l-Feddej tagħna biex ngħidu hekk ir-reliġjon Nisranija, il-fidi Nisranija hija r-reliġjon ta’ Salvazzjoni. Meta qed nitkellmu minn Salvazzjoni x’qegħdin nifhmu? Ejja nieħdu daqsxejn tikka t’ eżempji biex nifhmuhom iktar b’mod sempliċi.

Jekk xi ħadd ikun qed jegħreq, titkellem minn salvazzjoni. Meta xi ħadd jiġi u jsalvak, jeħilsek minn dik is-sitwazzjoni l’inti qiegħed fiha. Meta inti eżempju you ‘re in a fix ngħidu bl-ingliż fejn naf jien hemm ħadt puncture għandek bżonn tmur laqgħa ta’ malajr weħlitlek il-karozza u nqala’ proxxmu u li qalgħek minn dik ‘il biċċa xogħol, ġejt salvat. Salvat mill-għarqa, salvat mit-traffiku, minn dik iċ-ċirkustanza. Dħalt fi kriżi finanzjarja għandek loan, għandek tant affarijiet oħrajn u se teħel, tħossok se tfalli, f’daqqa waħda jinqala’ xi ħaġa illi teħilsek minn din id-diffikulta’ finanzjarja li dħalt fiha u tħossok ġejt meħlus u salvat.

Mela s-Salvazzjoni għeżież tiegħi one qed timplika l-ewwel ħaġa ċirkustanza, realta’ illi lilna qed tkissirna, realta’ li mhijiex tajba, realta’ li mhijiex sewwa. Salvazzjoni timplika ukoll mela, mela hemm realta’ li mhijiex sewwa, realta’ li mhijiex qed tgħinni nkun jien, mhux qed tgħinni nkun dak li nixtieq inkun, mhux qed tgħinni ngħix. Realta’ li hija hekk.

Salvazzjoni timplika wkoll illi hemm l-oppost ta’ din is-sitwazzjoni li jien qiegħed fiha. Jekk qed negħreq hemm sitwazzjoni oppost li jien mhux qed negħreq. U Salvazzjoni timplika wkoll it-tielet ħaġa, illi xi ħadd, ċirkustanza, persuni se jgħinni naqsam minn dis-sitwazzjoni ħażina li qiegħed fiha għas-sitwazzjoni ideali li għandi nkun fiha. Mela s-Salvazzjoni timplika tlett affarijiet.

Aspett li fih jiena mkisser. Realta li jien nista’ nkun totalment differenti minn dak li jien. L-aspett li jiena mkisser li ma jħallinix ngħix, ma jħallinix kuntent, ma jħallinix nifjorixxi. L-aspett illi oppost huwa meta hemm il-paċi, hemm il-kuntentizza nista’ nkun jien, nista’ nibqa’ miexi u dak li lili se jaqlgħani minn dir-realta’ ħażina għal dir-realta’ t-tajba.

Mela hawn dal-Vanġelu qed jitkellem minn din ir-realta’ ta’ Salvazzjoni, imma x’qed jitkellem minnha din is-Salvazzjoni għeżież tiegħi?

L-ewwel ħaġa dil-kundizzjoni li minnha qegħdin nitkellmu. Il-Kelma t’Alla titkellem minnha hija dik li aħna nsejjħulha dnub, għeżież tiegħi. Ir-realta’ tad-dnub x’inhija? Id-dnub biex nifhmuh daqsxejn ftit immaġina kieku inti tilgħab id-darts tajjeb? Meta tilgħab id-darts għandek bull’s eye u tibda tgara u tipprova teħodha bull’s eye jekk ma teħodhiex bull’s eye toqgħod iddur u tgħaqqad imma qatt ma tieħu ċ-ċentru. Id-dnub dak li hu fil-ħajja. Id-dnub hu li aħna noqgħodu nduru u ngħaqqdu, imma nitilfu ċ-ċentru l-iskop vera tal-ħajja tagħna. Dik hija s-sitwazzjoni tad-dnub u x’inhu l-iskop veru tal-ħajja tagħna? l-iskop tal-ħajja tagħna huwa Alla. L-iskop għaliex int tgħix, l-iskop għaliex int maħluq, int maħluq għal Alla. Id-dnub hu dak kollu li lilek u lili joħroġna milli ngħixu f’Alla, milli Alla jkun fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, milli Alla jkun kollox għalina.

Għeżież tiegħi, ħafna drabi d-diskors dwar Alla sar diskors nieqes, sar diskors vojt, sar diskors mhux meaningful, sar diskors li ma tistax tagħmlu ma’ kulħadd, sadanittant huwa l-iktar disors profond li aħna nistgħu nagħmlu fil-ħajja tagħna. Inti m’intix maħluq u ifmuhni, m’intix maħluq għaż-żwieġ, għall-familja, jien m’inix maħluq għas-saċerdozju, għall-komunita’ reliġjuża li fiha ngħix. Dawn huma l-mezzi li bihom jiena ħa nasal għall-iskop vera tiegħi, l-iskop vera tiegħi huwa Ġesu’ Kristu. L-iskop tiegħek hu Ġesu’ Kristu. Int maħluq għal Ġesu’. Jien maħluq għal Ġesu’ għal din l-imħabba t’Alla li jrid iferrex imħabbtu fuqi u jiena rrid inħobbu lura. Għalhekk jiena u int maħluqa.

Ħafna drabi aħna l-iskop tal-ħajja tagħna nagħmluh il-karriera, il-flus, il-pjaċir, l-imħabba, hu x’inhu għeżież tiegħi anke tista’ tkun xi ħaġa tajba. L-iskop ta’ ħajti m’huwiex dak. L-iskop tal-ħajja tiegħi hu biss Alla l-Imbierek. Dak kollu li mhux Alla m’hu xejn. Dak kollu li mhux Alla m’huwiex se jimlieli qalbi. Dak kollu li mhux Alla m’huwiex se jagħtini l-ferħ li se jibqa’ lil hinn mill-mewt tiegħi.

Għeżież tiegħi, aħna faċilment inkunu aljenati u allura għandna bżonn ninqalgħu minn din is-sitwazzjoni li hija għal uħud minna hija sitwazzjoni li qed nieħduha direttament kontra Alla, allura s-Salvazzjoni li aħna naċċettaw lil Alla mill-ġdid f’ħajjitna. Għal uħud minna hija li aħna aljenati minn Alla, nemmnu li Alla jeżisti pero’ mbagħad ngħixu daqs li kieku ma jeżistix, ċioe’ aljenati minnu. Aljenati minn din l-imħabba infinita’ li hu għandu lejna.

Immaġina kieku int qed tgħix ma’ martek jew ma żewġek li jħobbok pero’ aljenat minnu. Tgħix taħt saqaf wieħed u aljenati minn xulxin. Xi drabi hekk aħna mal-Mulej għeżież tiegħi. Nafu li qiegħed hemm pero’ aljenati minnu. Allura għeżież tiegħi aħna msejħin irridu ninqalgħu minn dis-sitwazzjoni ta’ dnub. Kull min hu ‘l bogħod minn Alla qed jgħix f’sitwazzjoni ta’ dnub għeżież tiegħi għax id-dnub huwa propju dan li int timmissja ċ-ċentru tal-ħajja, l-iskop tal-eżistenza tiegħek li huwa Alla l-Imbierek. U meta aħna għeżież tiegħi aħna ‘l bogħod minn Alla, aħna nispiċċaw inkissru lilna nfusna. Qalbna hija vojta u l-qalb vojta tipprova timlieha u qatt ma timtela u tispiċċa titkisser int u tkisser lil ħaddieħor. Allura minn dis-sitwazzjoni mbagħad hemm ir-realta’ opposta, li tkun salvat iġifieri li Alla huwa fiċ-ċentru mill-ġdid tal-ħajja tiegħek, li jkollok lil Alla f’ħajtek tfisser għandek il-paċi, għandek l-imħabba, għandek il-ferħ, li tbati pero’ m’intix iddisprat, li tħobb lil ħaddieħor anke meta hija iebsa, li l-ħażen mhux l-aħħar kelma fil-ħajja tiegħek.

Issa biex ngħaddu minn din r-realta’ għall-oħra għeżież tiegħi, bħal meta tkun qed tegħreq biex issib ruħek fid-dgħajsa għaliex l-ideal mhux li tkun fl-ilma qed tmut imma fid-dgħajsa tivvjaġġa, allura int għandek bżonn xi ħadd li mhux qed jegħreq u jaqilgħek. Dak huwa s-Salvatur u dan hu Ġesu’ Kristu. Alla li sar bniedem hu. Meta ra lilna l-bnedmin imbegħdin minnu Alla l-Imbierek ma qagħadtx iħares lejna u jiskanta u jgħid kemm nixtieq li jiġu lura! Kemm nixtieq li jaċċettaw l-imħabba tiegħi! Kemm nixtieq ikunu jafu li jiena nħobbhom! Imma Alla l-Imbierek sar bniedem hu stess għeżież tiegħi fil-persuna għażiża, adorabbli ta’ Sidna Ġesu’ Kristu biex ikun hu li jġibna lura fi ħdanu. Ikun hu li jaqgħlana minn dan il-baħar, ikun hu li jagħtina l-ħelsien minn dis-sitwazzjoni li tbegħedna minnu u jeħodna mill-ġdid fi ħdanu, din hija s-Salvazzjoni. Meta qed jgħidulu: ‘Ftit huma dawk li se jsalvaw?’ qed jgħidulu: ‘Ftit huma dawk illi se jidħlu mill-ġdid fit-tgħannieqa t’Alla? Fit-tgħannieqa tal-imħabba?

Issa mbagħad il-mistoqsija tagħhom mela dik rajna x’inhi s-Salvazzjoni, il-ħelsien mid-dnub u li tidħol mill-ġdid fl-imħabba t’Alla għalik u tgħix magħqud m’Alla f’ħajtek. Ftit huma dawk? staqsewh lil Ġesu’. Ħeq, għeżież tiegħi, aħna għandna nittamaw fis-Salvazzjoni ta’ kulħadd. Illi Ġesu’ jrid isalva lil kull bniedem għeżież tiegħi, lil kull bniedem. Alla jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jagħrfu l-verita’ tgħidilna l-Kelma t’Alla. It-tama tagħna għandha tkun li kulħadd se jsalva, imma s-Salvazzjoni għeżież tiegħi m’hijiex xi ħaġa biex ngħidu hekk cheap u propju Ġesu’ hawnhekk ma jweġibx jekk hux ftit huma ħa jsalvaw imma Ġesu’ jwieġeb kif se ssalva li aktar importanti. Għax li Ġesu’ jgħid li kulħadd isalva hija ovvja imma kif se nsalvaw hemm triq waħda għas-Salvazzjoni li huwa Sidna Ġesu’ Kristu. M’hemmx triq oħra għal għand Alla għeżież tiegħi jekk mhux Ġesu’. Huwa biss l-uniku Salvatur, l-uniku Feddej tal-bniedem. Huwa biss li jista’ jdaħħalna fit-tgħannieqa mill-ġdid tal-Missier. Huwa biss li jista’ jurina l-immaġini sħiħa t’Alla. Huwa biss li jurina min hu Alla veru. Huwa biss għeżież tiegħi illi jurina t-Triq, is-Sewwa u l-Ħajja. Huwa biss li huwa Alla li sar bniedem biex isalvana bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu.

Allura, iva Ġesu’ jrid lil kulħadd isalva, imma Ġesu’ qed jgħidilna: It-triq liema hi? Din l-unika triq. Ġesu’ jgħidilha li hija t-triq id-dejqa biex tgħaddi minn ġol-bieb id-dejjaq għeżież tiegħi. Il-bieb id-dejjaq huwa Ġesu’ rridu ngħaddu minnu sabiex aħna naslu fl-imħabba vera t’Alla fl-eternita’ minn issa u għall-eternita’ dejjem.

Meta ngħidu li Ġesu’ biss huwa l-uniku triq għal għand Alla għal uħud għeżież tiegħi jattakkaw lilna l-Insara li qisna aħna, fejn naf jiena rridu nkunu dominanti, li aħna suppervi, li naħsbu li aħna biss għandna l-verita’. Allura fejn naf jien reliġjonijiet oħrajn qisna qegħdin nikkundannawhom, qisna aħna qegħdin superjuri fuqhom. Għeżież tiegħi mhux il-każ, mhuwiex il-każ aħna l-Insara m’aħniex inħossuna superjuri fuq l-oħrajn le! Kollox idur madwar min nemmnu min huwa Ġesu’, għax aħna nemmnu li Ġesu’ huwa Alla, li nemmnu li huwa l-uniku Salvatur, li huwa l-bieb id-dejjaq li għandna ngħaddu minnu. Dina ma ngħiduhiex bi kritika biex fejn naf jien nibbosjaw, biex niġġudikaw, biex inħossuna superjuri lejn l-oħrajn le! Din hija verita’ li aħna rridu nxandru għeżież tiegħi u nagħmluha bil-fardal ma’ qaddna għax il-verita’ ma tagħmlekx ġudikatur tal-oħrajn imma qaddej tal-oħrajn.

Alla nnifsu li huwa l-Verita’ libes il-fardal f’Sidna Ġesu’ Kristu biex jaqdi lilna. Il-verita’ li l-Vanġelu jxandar u konsegwentament il-verita’ li l-Knisja xxandar hija verita’ li xxandarha bil-fardal ma’ qaddek għeżież tiegħi. Il-verita’ mingħajr fardal issir ideoloġija li tkisser. Il-verita’ bil-fardal issir qadi li jillibera, qadi li jeħles, qadi illi jsalva. Li nxandru l-verita’ ta’ Ġesu’ huwa servizz li bħala Knisja rridu nagħtu lid-dinja u lill-umanita’.

Reliġjonijiet oħrajn barra Sidna Ġesu’ Kristu għeżież tiegħi għandhom xrariet ta’ verita’. Għandhom dawl ta’ verita’ għeżież tiegħi għaliex l-Ispirtu t’Alla li jaħdem fil-Knisja mhuwiex marbut mal-Knisja. Jaħdem lil hinn mill-konfini anke tal-Knisja u jipprepara qalb il-bniedem fit-tfittxija tiegħu għal Alla b’elementi ta’ verita’ pero’ l-verita’ sħiħa tinsab biss f’Ġesu’ Kristu u f’ħadd iktar għeżież tiegħi. F’Ġesu’ biss u f’ħadd iktar u għalhekk aħna rridu nibqgħu nipproklamaw u nxandru lil Ġesu’ li kull min irid jinħeles mir-realta’ tad-dnub fil-ħajja tiegħu jrid jagħti ħajtu lil Ġesu’. Irid jilqa’ u jaċċetta lil Ġesu’ u dak li Ġesu’ għamel għalih, u allura l-possibilta’ li inti ssalva hemm hekk qiegħda ħija u oħti. Jekk inti qed tgħaffiġha fil-ħajja tiegħek ma tistax issalva lilek inifsek u forsi din hija l-ikbar suppervja li l-bniedem għandu li jaf li qed jgħaxxaqha u jaħseb li hu jista’ jkun is-Salvatur tiegħu.

Int għandek bżonn lil Ġesu’. Għandek bżonn lil Ġesu’ biex jaqilgħek u jsalvak

 • mill-ħama li qed tgħix fih,
 • mit-tgħaffiġa li qed tgħix,
 • mid-diżastru li qed toħloq fik u madwarek,
 • mit-tkissir li inti dħalt fih.

Il-Kelma t’Alla llum lilek qed tistiednek għażiż ħija tibqax twebbes rasek, ieqaf milli tkun supperv, ieqaf milli titfa’ rasek fil-ħama, imma oħroġ il-qalb tiegħek, agħti ċans lil Ġesu’ jidħol mill-ġdid fil-ħajja tiegħek u jagħtik dan ir-rigal, dan id-don ta’ Salvazzjoni f’ħajtek.

Il-bieb huwa dejjaq qalilna Ġesu’ għaliex? Għax hu biss irrid ikun hemm u xejn aktar. Forsi taraha iebsa pero’ ftakar il-Mulej irid jirbħek biss bl-imħabba u bil-ħniena tiegħu u għalhekk nagħmillek kuraġġ. Aċċetta mill-ġdid lil Ġesu’ fil-ħajja tiegħek kif int mhux kif jixtieqek. Tippruvax teħles int mid-dnub tiegħek għidlu: ‘Mulej naċċettak f’ħajti, ejja salvani Int. Nagħtik il-miżerja tiegħi, nagħtik it-tgħaffiġ tiegħi, il-ħażen tiegħi, id-dnub tiegħi u kun Int illi ssalvani.’ Jekk tagħmel dan jiena niggrantilek li inti ħa tesperjenza ħajja ġdida li Ġesu’ jrid jagħtik bil-qawwa tas-Salib tiegħu.

Jiena nistiednek u ngħinnek sabiex tagħmel dan billi ssegwi l-laqgħat ‘Ejjew Għandi’ li jekk tidħol fil-Facebook Page tiegħi Fr Hayden issib il-laqgħat għeżież tiegħi dejjem reklamati, ejja int ġib lill-ħaddieħor miegħek. Ikolna mument ta’ talb b’mod speċjali għall-morda kollha illi jkunu hemm hekk. Ninkoraġġiek mill-qalb ejja ħalli din tkun esperjenza ġdida u qawwija tal-imħabba t’Alla li trid tagħtik ċans ġdid biex tibda ħajtek mill-ġdid mhux waħdek imma fil-qawwa ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Sa ma’ narakom il-Paċi magħkom u kunu mberkin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Naqbdu bl-imħabba

It-Tnejn, 1 ta’ Lulju 2019: Riflessjoni dwar Lq 12: 49-53, il-Vanġelu tal-20 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ). Ara t-test tagħha taħt il-vidjo …

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Il-Paċi magħkom għeżież tiegħi minn qalbi nixtieq nilqagħkom għal darb’ oħra għal dan il-programm ‘Ejjew Għandi’. Ejjew għandi mhux Fr Hayden ee! Ejjew għand Ġesu’ għax din hija kelma li qalilna hu darba minnhom. “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.” (Mattew 11:28)

Il-Mulej jaf li aħna

 • biex nħobbu ngħajjew,
 • biex inkunu ta’ Nsara ngħajjew,
 • biex ngħixu l-Vanġelu ngħajjew,
 • biex inkunu dixxipli tiegħu ngħajjew,

imma Ġesu’ wegħedna l-mistrieħ u l-mistrieħ huwa l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li jaħdem fina, huwa Ġesu’ nnifsu għeżież tiegħi. Irid ikun l-forza tagħna, il-qawwa tagħna, ejjew ma nitkissrux, ejjew ma nitkaxkrux, ejjew għeżież tiegħi ma naħsbux li spiċċa kollox fil-ħajja tagħna. Ma’ Ġesu’ dejjem tista’ tibda mill-ġdid, man-nies ma nistax intik il-garanzija li hekk hi, pero’ mal-Mulej naf li dejjem ilkoll kemm aħna nistgħu nibdew mill-ġdid.

U għalhekk insellem mill-qalb lil sħabi kollha fil-Faċilita’ korrettiva ta’ Kordin , lil dawk kollha li jaħdmu hemmhekk, lill-familjari tagħhom, nies li huma vittma ta’ xi reat kriminali, lill-morda, l-anzjani, liż-żagħżagħ, is-saċerdoti anke fid-dar tal-Kleru u oħrajn, lil dawk li ssegwuna anke permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni barra minn Malta. Illum nixtieq naqsam magħkom, kelma magħkom mill-Vanġelu skont San Luqa għeżież tiegħi, kapitlu 12 minn vrus 49 sa 53 meta l-Vanġelu jgħidilna hekk:

Darba Ġesu qal:

“Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ! Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa minn nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha.”

Dal-Vanġelu għeżież tiegħi jista’ jħawwadna. Ġesu’ jgħid: ‘Jiena ma ġejtx biex inġib il-paċi, imma jien ġejt inġib il-firda.’ Xi jrid jgħid biha l-Mulej? Pero’ biex nifhmu dil-kelma rridu nibdew minn dak li qal Ġesu’. ‘Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġa’ qabad!’ Ix-xewqa ta’ Ġesu’ għeżież tiegħi hi li din id-dinja jqabbadha bin-nar, mhux biex jiġu l-Fire Engines u jitfuh tafux, imma x’nar huwa?

 • Huwa n-nar tal-imħabba tiegħu,
 • huwa n-nar tal-Ispirtu s-Santu,
 • huwa n-nar ta’ li nkunu entużjażmati jiġifieri nies mimlija bl-Ispirtu t’Alla.

Il-Kelma entużjażmu ġejja mill-kelma Griega Enthous li tfisser int mimli b’Alla. Il-bniedem entużjażmat huwa l-bniedem li huwa mimli b’Alla. Kemm għandna bżonn għeżież tiegħi nħallu din il-kelma ta’ Ġesu’ tidħol fil-qalb tagħna, fil-knejjes tagħna. Inti meta tmur il-Quddies il-Ħadd tara nies mimlija bl-entużjażmu? Tara nies mimlija b’Alla? Tara nies mimlija bin-nar tal-qawwa tal-Ispirtu Qaddis għeżież tiegħi? Kemm għandna bżonnha din ir-realta’. Xi drabi aħna sirna kesħin silġ. Ġesu’ ġie jqabbad in-nar għeżież tiegħi u aħna nitfuh. Xi drabi Ġesu’ ġie jqabbad in-nar u aħna ġejna nagħmlu blokka silġ minflok fil-Knisja għeżież tiegħi. Kemm għandna bżonn aħna l-Insara, id-dixxipli ta’ Ġesu’ nkunu bin-nar on fire fil-ħajja tagħna. Nies ta’ Pentekoste, kemm għandna bżonn inkunu nies mimlija bl-Ispirtu s-Santu.

Meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-appostli niżel forma ta’ nar għeżież tiegħi biex jurina hekk in-nar x’jagħmel? Iħeġġeġ, isaħħan, jikkonsuma, in-nar huwa inkontrollabbli għeżież tiegħi. In-nar jittrasforma għeżież tiegħi dak kollu li jmiss miegħu. Kemm għandna bżonn għeżież tiegħi li aħna nkunu nies tal-Ispirtu, b’mod speċjali bin-nar tal-imħabba, li nkunu nies li nbaqbqu bl-imħabba fil-qalb tagħna. Nies mimlija tama, nies mimlija entużjażmu, nies ta’ kuraġġ, nies li kapaċi nfejqu lill-oħrajn u mhux inkissru għax min hu mimli bin-nar tal-imħabba t’Alla hekk jagħmel, ifejjaq, jeħles, jillibera, jibni, ma jkissirx, jara kif jirranġa.

Maħbubin tiegħi jiena nixtieq inħeġġiġkom ilkoll bħala Nsara b’mod speċjali, ejja ma nkunux Insara mitluqa. X’eżempju nagħtu? X’testimonjanza ta’ Ġesu’? X’immaġni ta’ Ġesu’ nagħtu? Meta mmorru l-Knisja qisna bil-geddum, bid-dwejjaq, ġenn biex nitilqu ‘l hemm. Dan in-nar għandna bżonnu anke fina s-saċerdoti maħbubin tiegħi bir-rispett kollu lejja l-ewwel wieħed u lejn kulħadd. Jekk aħna nkunu mitfija u mitluqa x’nippretendu lill-poplu t’Alla li jkun? Ħeq, ħafna drabi skont ir-rgħajja l-merħla għeżież tiegħi. Saċerdot li u mimli entużjażmu għal Alla, ikaxkar in-nies għal Alla, imma saċerdot vojt minn Alla Komunita’ vojta jagħmel.

Għeżież tiegħi minn qalbi qed ngħidilkom ilkoll kemm aħna fil-Knisja għandna bżonn inħallu lil Ġesu’ jqabbad dan in-nar, pero’ Ġesu’ jgħid biex iqabbad dan in-nar jeħtieġ jgħaddi minn Magħmudija. Għalxiex kien qed jitkellem? Kien qed jitkellem għall-passjoni tiegħu, għat-tbatija tiegħu, għas-Salib. Dan in-nar Ġesu’ jqabdu propju mis-Salib tiegħu, mis-Salib tiegħu. Il-ġisem ta’ Ġesu’ msallab flimkien huma s-sulfarina u l-kubrit, bħalma tmiss sulfarina mbagħad jixgħel il-fjamma tal-Ispirtu. Ġesu’ meta jmiss mas-Salib hemmhekk għandek splużjoni tan-nar tal-Ispirtu s-santu. B’hekk jaqbad l-Ispirtu s-Santu bl-entużjażmu. Ċioe’ Ġesu’ jgħidilna: ‘Jiena rrid inxerred l-imħabba fid-dinja frott is-Salib tiegħi. Jiena rrid nagħti l-Ispirtu tal-imħabba fid-dinja frott il-passjoni u l-qawmien tiegħi.’ Għeżież tiegħi u hawnhekk Ġesu’ qed jgħid xi ħaġa lilna wkoll: ‘It-tbatija mhux tkissirna trid, imma t-tbatija trid tkun ignition li tqabbad in-nar tal-imħabba.’

Ibdewha fiż-żwieġ u fil-familja għeżież tiegħi t-tbatija tista’ tkisser l-imħabba, r-relazzjonijiet pero’ tista’ tqabbad nar ġdid. Jiena rajt mit-tnejn anke intom forsi rajtu iktar minni. Naf nies illi jekk is-sofferenza kissrithom fiż-żwieġ pero’ naf nies li fis-sofferenza fiż-żwieġ in-nar reġa’ qabad anke jekk xi drabi hija triq iebsa, anke jekk xi drabi hija diffiċli, anke jekk xi drabi ħa ngħidu hekk naqtgħu nifisna f’din il-mixja, imma l-Mulej għalhekk jgħidilna: ‘Ejjew għandi’ imma huwa żgur li huwa ċert li dan in-nar maħbubin tiegħi jista’ jaqbad, u jista’ jaqbad mill-ġdid. Forsi aħna naħsbu li ma jistax forsi qtajna qalbna, imma jista’.

Darba għeżież tiegħi kont qiegħed hekk quddiem fireplace u kif il-fireplace beda kważi jispiċċa kien miftuħ biex setgħet ħarġet ftit sħana minnu, sid il-fireplace mar jagħlqu wara ftit sekondi reġa’ ħa n-nar u reġa’ beda, ma għamel xejn speċjali u ħadt tgħallima dakinhar. Meta nħossu n-nar tagħna qed jispiċċa l-entużjażmu, l-imħabba, il-passjoni għall-ħajja, hekk il-volja li ngħixu xi rridu nagħmlu? Irridu ningħalqu ftit kif għamlu l-appostli fiċ-Ċenaklu, ningħalqu fit-talb, ningħalqu fil-Qrar, fis-Sagramenti, fil-Quddies, fil-Qari tal-Kelma t’Alla, fil-Komunita’, fil-Knisja, biex dan in-nar jerġa’ jaqbad. Meta nħossu dan-nar qed imur, irridu nerġgħu ningħalqu ftit biex dan in-nar jerġa’ jaqbad fil-ħajja tagħna. Għandna bżonn maħbubin tiegħi, għandna bżonn nar ġdid, għandna bżonn Pentekoste mġedded, għandna bżonn li l-imħabba t’Alla terġa’ tmissna fil-qalb tagħna forsi għal uħud minna għall-ewwel darba.

Kif nistgħu noħorġu minn din l-apatija, minn dil-bruda għeżież tiegħi jekk mhux billi mmissu m’Alla? Min imiss m’Alla li hu nar, hekk Alla deher lil Mosè – siġra tal-għollieq taqbad bin-nar. Min imiss man-nar isir nar għeżież tiegħi għax in-nar jibdel kollox ġewwa fih. Il-qaddisin hekk kienu saru nar u jridu jqabdu bl-imħabba ta’ Ġesu’ lil kulħadd.

Ġesu’ jgħidilna, dan-nar tal-imħabba ġej permezz tas-Salib tiegħu u f’dal-kuntest li nifhmu għalfejn Ġesu’ jgħid, jiena ġejt inġib firda, għaliex? Għax fil-verita’ d-dinja hi mifruda bejn tnejn,

 • bejn min daq l-imħabba t’Alla u min le, 
 • min ħalla lil Ġesu’ jmissu u min ma ħalliex lil Ġesu’ jmissu,
 • min ħalla lil Ġesu’ jmissu.

Min ħalla n-nar tal-imħabba jmiss qalbu mhux ħa jirraġuna bl-istess mod. Min għandu lil Alla veru f’ħajtu jirraġuna differenti u hawnhekk toħloq il-firda mhux għax Alla ġie jifridna, mhux għax Ġesu’ ġie jġib il-firda, le! Pero’ jekk jiena nagħżel li nimxi wara Ġesu’ dik għandha konsegwenzi. Jien ma nistax nibqa’ nġib ruħi bħal qabel, ma nistax nirraġuna bħall-massa, bħal bqija tas-soċjeta’ allura l-firda ħa sseħħ tista’ tkun fil-familja tiegħi stess. Niġu b’modi prattiċi jekk jiena għażilt li nimxi wara Ġesu’ rrid immur il-Quddies il-Ħadd, jiena ma nistax ngħid immur ġurnata baħar u l-Quddiesa l-Ħadd ma mmurx għax irrid immur ngħum biss. Forsi ħa noħloq disgwit għax ngħidilhom: ‘Isma’ jiena rrid immur il-Quddies u mbagħad irrid mmorru ngħumu u allura disgwit. Eee! Ħa mmorru tard mhux ħa mmorru kmieni u għaliex? U għax jien ili ġimgħa xogħol u issa l-Ħadd irrid nistrieħ u tgħid le imma jiena le, imma jiena rrid nitlob ukoll. Ara, mhix firda dina? Din it-tip ta’ firda li Ġesu’ qed iġibli għeżież tiegħi u din hija importanti għeżież tiegħi, importanti.

Xi drabi rridu nippruvaw illi nwarrbu lil Ġesu’ biex kulħadd ikun l-istess. Min għamel l-għażliet favur Kristu dik toħloq konsegwenza, dik toħloq konsegwenza u ma rridux nibżgħu minn dawn il-konsegwenzi għeżież tiegħi. Il-konsegwenza illi hi firda oħra li jikkrittikawk, li jwarrbuk, illi jakkużawk saħansitra. Aħna qegħdin f’sitwazzjonijiet għeżież tiegħi illi jekk timxi b’mod radikali wara Ġesu’ ġġegħeluk temmen jew iħossuk

 • li inti żbaljat,
 • illi inti ħażin,
 • illi inti antik,
 • illi inti mintix aġġornat,
 • li int ma timxix maż-żminijiet,
 • illi inti saħansitra ma tħobbx, ma tħobbx jgħidulek you know għax kieku tħobb taċċetta dawn l-affarijiet kollha.

Għeżież tiegħi dan huwa kollu kliem ta’ qerq u ingann. Min jimxi wara Ġesu’ għandu kriterji fissi illi huwa Ġesu’ Kristu, li huwa Alla, li huwa l-Verita’ li ma noħloqhiex jiena anqas toħloqha int li ġejja minn fuq u din iġġib firda. U dil-firda se sseħħ għeżież tiegħi u dil-firda ma nistgħux inżommuha milli sseħħ. Pero’ rridu noqgħodu attenti minn ħaġa waħda. Din mhijiex firda ta’ superjorita’, mhijiex firda biex imbagħad niġġudikaw lil xulxin biex ngħidlek jiena t-tajjeb inti l-ħażin, jiena mmur il-Quddies u int ma tmurx mhijiex firda ta’ hekk.  Hija firda għeżież tiegħi biex jidher Ġesu’.

X’jiġifieri biex jidher Ġesu’? Għaliex inti jekk għandek kollox ħażin f’daqqa, t-tajjeb biex jidher irid ikun mifrud. U aħna t-tajjeb mhuwiex aħna, it-tajjeb hu Kristu fina. Il-firda trid tidher biex jidher fejn hu Ġesu’. Jekk nagħmlu kollox minestra għeżież tiegħi mhux ħa jintgħaraf l-ingredjenti pero’ jekk għandi bżonn ingredjent tajjeb għandi bżonn nara li jista’ jintgħaraf u allura għalhekk xi drabi rrid nifred.

Għalhekk meta xi drabi meta tagħmel ikollok iż-żrar tkun trid tifirdu tħalli affarijiet illi jgħaddu u affarijiet illi jibqgħu u mbagħad tieħu li jgħaddi għax ikun il-fin illi għandek bżonn u li ma għandekx bżonn qiegħed hemm. Imma l-għarbiel huwa importanti biex il-fin jgħaddi ħadd ma jgħid u le mhux ġusta, ejja naqbdu u nużaw kollox biex nagħmlu l-ġebel, biex inkaħħlu, biex ma nafx xiex, nagħmlu t-tajn, le! le! le! hemm mument li l-għarbiel trid tużah mhux kollox jgħaddi pero’ ara fejn tagħmel l-għarbiel biex tagħti servizz aħjar. U din hija l-firda li l-Mulej irid jagħmel għeżież tiegħi. Il-Kelma t’Alla tgħarbilna, tgħarbel lili nnifsi fija nnifsi. Quddiem Ġesu’ aħna lkoll niġu mgħarbula għeżież tiegħi biex jidher hu, biex joħroġ hu, biex in-nies ikunu jafu għand min iridu jmorru biex issibu l-imħabba, il-paċi, il-ferħ u l-fejqan vera.

Għeżież tiegħi, il-Knisja trid tiġi mifruda biex ngħidu hekk minn dak li hu ħażin fid-dinja mhux biex tieħu pożizzjoni li toqgħod tiġġudika u tibbulja lill-oħrajn, le! imma biex Ġesu’ jista’ jidher biex in-nies ikunu attratti lejh u jduru għandu. Hawn min xorta ma jagħmilihiex. Aħna rridu nkunu umli b’ħafna paċenzja, nitolbu, inħobbu, nuru ħniena u nistennew sakemm il-bniedem jiskopri verament lil Ġesu’, lil Ġesu’.

 • Hu biss hu t-tajjeb,
 • hu biss hu s-sabiħ,
 • hu huwa n-nar stess.
 • Hu ġie jqabbad id-dinja bih nnifsu.

Jalla aħna nkunu strumenti għeżież tiegħi biex dan in-nar ta’ Ġesu’ jkompli jaqbad.

Jiena nħeġġiġkom biex tagħmlu dan tiġu l-laqgħa ta’ talb li jmiss ‘Ejjew għandi.’ Ejjew, araw il-Facebook page tiegħi Fr Hayden u ssibu l-avviżi kollha li għandkom bżonn. Ejjew intom u ġibu l-ħaddieħor magħkom, nistieden b’mod speċjali l-morda sabiex tiġu ħalli nkunu nistgħu nitolbu magħkom, ħalli nagħmlu esperjenza qawwija u esperjenza sabiħa ta’ dan Ġesu’ illi jrid iqabbad qalbna b’tama ġdida, b’nar ġdid għall-glorja tiegħu u għall-ġid tagħna. Sa ma’ narakom, il-Paċi magħkom, kunu mberkin u nitolbu għal xulxin.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN