Mumenti mil-laqgħa ‘Ejjew Għandi’

Il-Ġimgħa,13 ta’ Mejju 2022: Riflessjonijiet waqt il-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Raħal Ġdid. Ara t-test tagħha taħt il-vidjo …

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

‘Wara dan nerġa’ niġi u nibni d-dar ta’ David, li ġġarrfet u nerġa’ ntella’ l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid.’ (Atti 15 :16)

Alla jwiegħed għeżież tiegħi, illi meta l-poplu jiġġarraf jerġa’ jibnieh mill-ġdid mit-tifrik tiegħu. Mhux li jibnieh mill-ġdid, li jibnieh mill-ġdid mit-tifrik tiegħu u aħna għeżież tiegħi fil-ħajja tagħna għad-diversi ċirkustanzi jista’ jkun li aħna bħalissa għandna t-tifrik, il-fdal fil-ħajja tagħna.

 • Il-fdal tar-relazzjoni.
 • Il-fdal tal-imħabba. 
 • Il-fdal tat-tama.
 • Il-fdal tal-familja.
 • Il-fdal taż-żwieġ.
 • Il-fdal tar-relazzjoni tal-ġenituri u l-ulied.

X’fadal fik? Il-fdal għeżież tiegħi, it-tifrik li faċilment it-tentazzjoni tagħna tkun li narmuh. Imma Alla dak li xi drabi aħna rridu narmu barra mill-ħajja tagħna jrid jużah biex jibnina mill-ġdid, anke it-tgħaffiġ tagħna stess. Il-Mulej jibnina mill-ġdid għeżież tiegħi mit-tgħaffiġ tagħna, mid-dnub tagħna, mit-tkissir, mit-taħwid anke jekk dħalna ġol-ħajt, minn hemmhekk jerġa’ jibnina.

(Kant ta’ adorazzjoni fl-isfond)

Mulej Ġesu’, illejla ġejna lkoll hawnhekk quddiemek; ġejna b’dak kollu li aħna.

 • Ġejna bil-mard tagħna,
 • bil-qtigħ il-qalb tagħna,
 • bit-tifrik fiż-żwieġ u fil-familja,
 • fis-soċjeta’,
 • fil-Knisja,
 • it-tifrik f’moħħna,
 • it-tifrik fl-emozzjonijiet tagħna,
 • it-tifrik fil-gwerra li qed ngħixu.

Ġejna nħallu kollox hawn f’riġlejk għaliex aħna konvinti Mulej li int se tibnina mill-ġdid. Illum mhux il-qtigħ il-qalb Ġesu’ qed imexxina, imma l-fiduċja għamja fik u fil-Madonna Ommna. Ibgħat lil Marija fostna llejla, għidilna mill-ġdid ‘Hawn hi Ommkom.’ Għidilha ‘Dawk huma wliedek,’ kun magħna Ma, adura lil Ġesu’ fostna.

Ħares lejn il-Kurċifiss,

 • inti daqshekk tiswa.
 • Inti m’intix cheap,
 • inti m’intix biex jużawk u jarmuk,
 • inti m’intix biex jieħdu minnek il-pjaċir sesswali u jużawk,
 • int m’intix biex jieħdu l-flus u jarmuk,
 • il-valur tiegħek m’huwiex li jinqdew bik.

Il-valur tiegħek hu dak li Ġesu’ jagħtik. Int tiswa daqskemm jiswa d-demm ta’ Kristu mċarċar fuq is-salib.

Ħares lejh u għidt ‘Dak imsallab għalija, mhux għalina, għalija, għalija! Just feel it in your heart. He died for you!

 • Int anke jekk qed tidgħi bih,
 • int anke jekk toffendieh,
 • int anke jekk tiddubitah,
 • int anke jekk abbandunajtu u ċħadtu,
 • int anke jekk ma temminx.

Int – għax lilek ħabb, għax ma jiddependix minnek, jiddependi minnu għax għażel li jħobbok! Emmen fl-imħabba ħija u oħti, int maħbub/ maħbuba fit-tifrik tiegħek biex jibniek mill-ġdid.

(Kant ta’ adorazzjoni fl-isfond)

Kull tifrik li hemm f’qalbek u f’ħajtek ċedihielu lil Ġesu’ bħalissa. Għidlu

 • dan hu jien,
 • dan hu moħħi,
 • din hija qalbi,
 • din hi saħħti,
 • dan hu ż-żwieġ tiegħi,
 • din hi familti,
 • ċedihielu.

Just surrender all to Jesus.

(Kant lill-Ispirtu s-Santu fl-isfond)

Ejja nsejħu l-Ispirtu t’Alla li hu qawwa. Ejja Spirtu Qaddis! Ejja fejjaq lill-poplu tiegħek. Spirtu s-Santu nitolbok f’Isem Ġesu’ ejja fejjaq u eħles lil dal-poplu f’riġlejn Kristu. Minn qalbkom say Come Holy Spirit! Ejja Spirtu Qaddis! Ejja Spirtu s-Santu! Ejja eħles Spirtu Qaddis ta’ Alla. Ejja fostna u fejjaq lil kull wieħed u waħda minna Spirtu Qaddis. Come Holy Spirit and heal us!

Mulej Ġesu’, nixtieq nitolbok

 • għal dawk li huma morda bil-cancer,
 • anke jekk m’humiex magħna,
 • jekk qegħdin id-dar,
 • jekk qegħdin l-isptar,
 • jekk qegħdin imsifrin.

Għalik m’hemmx distanzi, inti Alla tal-mirakli m’hemm xejn li ma tistax tagħmel. Jiena nemmen fik Ġesu’ u nafdak. Sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek Mulej fuq kull cancer Mulej anke li hawn fil-Knisja, u nixxef iċ-ċelloli morda Mulej. I rebuke that cancer in Jesus Name.

Mulej nitolbuk biex inti tfejjaq is-side effects tal-mediċini u tbierek l-effetti pożittivi tal-mediċini. Agħti d-dawl lit-tobba. Lord, I ask you to heal cancer in patients tonight.

(Kant ta’ fidi fil-fejqan t’Alla)

Fil-Vanġelu nsibu wieħed raġel għama jismu Barilmew illi lil Ġesu’ kull ma’ talbu kien ‘Ġesu’ Bin David, ikollok ħniena minni!’ Ejjew nitolbu qabel ma nagħlqu din il-laqgħa lil Ġesu’ jkollu ħniena minna. Ratisbonne meta ħares lejn il-Madonna ra l-ħniena. Tereża meta l-Madonna tbissmitilha rat it-tenerezza. Ġesu’ għaddej minn hawn hu ħanin magħna. Il-ħniena tiegħu hi ikbar mit-tifrik tagħna u bil-ħniena jibnina mill-ġdid. Ejjew nitolbuh: Ħenn għalina! Ħenn għalina Ġesu’!

(Kant ta’ talb għall-fejqan u għall-ħniena t’Alla)

Nixtieqkom qabel nirċievu l-barka itlobu

 • għall-persuni fil-familja tagħkom,
 • ħbieb,
 • qraba,
 • kollegi,
 • ġirien,
 • f’Malta,
 • barra

li huma ‘l bogħod minn Ġesu’. Ma ngħidux li huma nies ħżiena. Kulħadd għandu t-tajjeb fil-qiegħ ta’ qalbu, nitolbu li jiskopru li hemm Ġesu’ li jħobbhom, nitolbu li jiskopru l-imħabba t’Alla. Għaliex il-bniedem ifieq meta huwa maħbub mhux meta huwa ġġudikat. It-tifrik tagħna l-Mulej ifejqu daqskemm inħalluh iħobbna u mhux daqskemm aħna nirranġaw ħajjitna. Itolbu għal min hu ‘l bogħod mis-Sagramenti, mill-Knisja, mill-Qrar, mill-Quddies, biex Ġesu’ permezz tal-Madonna jiġbdu lejh illejla. Semmuhom b’isimhom, b’att ta’ fidi, ħa nitolbuh iħenn għalihom.

MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s