313. Riflessjoni fuq Mark 13: 24-32

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 13: 24-32

jesus-second-coming

L-Evanġelju skont San Mark 13: 24-32

[Mk:13:24] Fdak iż-żmien, Ġesu qal: “Imma f’dawk il-jiem, wara dawk id-dwejjaq,

[Mk:13:25] il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema,

[Mk:13:26] Mbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-sħab b’qawwa kbira u bi glorja.

[Mk:13:27] U mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema.

[Mk:13:28] “Mis-siġra tat-tin tgħallmu din il-parabbola. Meta l-fergħa tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu li s-sajf fil-qrib.

[Mk:13:29] Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li hu fil-qrib, fil-bieb.

[Mk:13:30] Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu.

[Mk:13:31] Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix.

[Mk:13:32] “Dwar dak il-jum u s-siegħa ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema, u anqas l-Iben; ħadd ħlief il-Missier.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Għaliex Ġesu’ juża l-immaġini tas-siġra tat-tin biex jgħallem lid-dixxipli lezzjoni importanti dwar is-sinjali taż-żminijiet?

It-tin kien sors komuni u importanti t’ikel għal Lhud ta’ dak iż-żmien. Din is-siġra kienet tipproduċi frott darbtejn fis-sena fil-Ħarifa u fil-bidu tar-Rebbiegħa. L-ewwel frott kien jidher sewwa sew fl-ewwel jiem wara l-ikla tal-Għid. Il-Lhud kienu jemmnu li l-Messija meta jiġi kellu jkun bejn wieħed u ieħor f’dan iż-żmien li fih iwaqqaf is-Saltna t’Alla fi żmien il-Għid.

Is-sinjali tar-Rebbiegħa huma evidenti għal dawk kollha li jaraw. Bl-istess mod is-sinjali tas-Saltna t’Alla u tal-miġja tiegħu ħa jkunu evidenti fil-qrib tal-ġudizzju. Is-Saltna t’Alla tagħti l-ewwel frott tagħha fil-qlub ta’ dawk li jirċievu bil-qalb il-Kelma t’Alla. Dawk li jafdaw f’Alla u fil-Kelma tiegħu jagħtu frott fis-Saltna tiegħu u x’inhu l-frott ta’ din is-Saltna? Fl-ittra lir-Rumani kapitlu 14 vers 17 insibu li s-Saltna t’Alla hi s-sewwa u l-paċi u l-ferħ fl-Ispirtu s-Santu.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ jgħidilna ħaġa li hi ċerta. Din id-dinja kif nafuha llum mhijix se tibqa’ għal dejjem, tasal ukoll fit-tmiem tagħha. Meta Ġesu’ jerġa’ fil-glorja Hu jwassal għall-milja tagħha s-Saltna t’Alla. Imbagħad bħal ma’ jgħidilna il-ktieb tar-Revelazzjonijiet jew inkella tal-Apokalissi: ‘Ikun hemm sema ġdid u art ġdida, fejn il-mewt ma ssaltanx aktar.’ Filwaqt li aħna ma nafux id-data u ż-żmien ta’ meta dan se jiġri, is-sinjali lit-tieni miġja tal-Mulej se tkun fil-qrib, se jkunu evidenti għal dawk li jagħtu kas. Aħna nistgħu nserrħu rasna u noqgħodu fuq il-Kelma t’Alla għaliex Alla hu nnifsu hu ta’ min jafdah. Il-Kelma tiegħu tibqa’ għal dejjem għax hu jimxi magħna b’fedelta’ u jżomm il-wegħdiet tiegħu.

U inti tħares ‘il quddiem bit-tama u l-ferħ li Alla se jwettaq il-wegħdiet kollha li għamlilna?

Itlob …

Mulej Ġesu’ agħmel lis-Saltna tiegħek tiġi u li r-rieda tiegħek iseħħ kemm fis-sema hekk ukoll hawn fl-art. Iftaħli l-għajnejn tiegħi tal-fidi ħa nara l-glorja tiegħek f’sa minn din id-dinja stess.

Għażiża ommi Marija, għallimni nżomm ukoll widnejja miftuħa biex jiena nifhem u nobdi l-Kelma t’Ibnek u għenni biex jiena niftaħ il-bieb ta’ qalbi ħalli bħalek jien f’ħajti dejjem nilqa’ lil Ġesu’ bħala r-Re u s-Salvatur tiegħi sa dakinhar li jien miegħu ngawdi fis-sema s-Saltna tiegħu. Ammen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s