296. Riflessjoni fuq Luqa 3: 15-16, 21-22

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 3: 15-16, 21-22

500_F_146441018_vuyGy1tkI7rvUbp7SXyZEGVd9zoUxzNi

L-Evanġelju skont San Luqa 3: 15-16. 21-22

[Lq:3:15] Fdak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija.

[Lq:3:16] Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.

[Lq:3:21] Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu,

[Lq:3:22] u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Int għaraft il-ferħ ta’ meta tissottometti ruħek lil Alla?

Ġesu’ issottometta lilu nnifsu għall-Magħmudija ta’ Ġwanni li kienet Magħmudija t’indiema. F’din is-sottomissjoni umli tiegħu naraw bħal f’dell li dak li kien bla dnub kellu jagħti ħajtu fuq is-salib bħala prezz tal-fidwa għalina. B’din is-sottomissjoni umli tiegħu Ġesu’ jogħġob bil-bosta lil Missieru tas-sema li jsemma’ leħnu u jirreferi għalih bil-kliem: ‘Int Ibni l-għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi.’

Ħsieb għal Qalbek …

L-Ispirtu s-Santu wkoll huwa preżenti filwaqt li Ġesu’ hu sottomess għall-Magħmudija ta’ Ġwanni. Hu jissiġilla l-ministeru ġdid ta’ Ġesu’ li kien qed jibda dak il-jum filwaqt li hu kien qiegħed iqum mill-ilma tax-xmara Ġordan.

Aħna lkoll imsejħa biex nimxu fuq il-passi tas-Salvatur tagħna Ġesu’ Kristu. Aħna lkoll għandna nkunu sottomessi b’mod umli għall-għerf qaddis t’Alla u għall-pjan tiegħu f’ħajjitna. Hu min naħa tiegħu jissiġillana bid-don tal-Ispirtu s-Santu ħalli aħna nkunu mlibbsa bil-qawwa u l-grazzja tiegħu.

U inti tħallih l-Ispirtu s-Santu jimliek bil-qawwa tiegħu ħalli tkun tista’ tgħix bħala Iben jew bint t’Alla?

Itlob …

Mulej, imlieni bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħeġġeġ lil qalbi bil-fjammi t’imħabbtek ħalli nkun mimli bil-ferħ tal-Evanġelju.

Għażiża Marija, Inti li inti t-Tempju tal-Ispirtu s-Santu, li Alla wkoll fik sab il-għaxqa tiegħu, għallimni kif nfittex il-ferħ tiegħi f’li nwettaq ir-rieda t’Alla Missieri u f’li nogħoġbu f’kollox hekk kif għamel Ibnek u inti. Ammen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s