180. Riflessjoni fuq Luqa 11: 1-4

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 11: 1-4

Brooklyn_Museum_-_The_Lord's_Prayer_(Le_Pater_Noster)_-_James_Tissot

L-Evanġelju skont San Luqa 11: 1-4

[Lq:11:1] Darba kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu.”

[Lq:11:2] U qalilhom: “Meta titolbu, għidu, ‘Missier, jitqaddes ismek, tiġi Saltnatek.

[Lq:11:3] Ħobżna ta’ kuljum agħtina kuljum.

[Lq:11:4] U aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib.'”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti tistenna li Alla jisma’ t-talb tiegħek?

Ġesu’ ried jgħolli l-aspettattivi tad-dixxipli tiegħu meta għallimhom kif jitolbu.

Ħsieb għal Qalbek …

Missierna tas-sema jagħtina b’ġenerożita’ aktar milli qatt nistgħu nistennew. Ġesu’ għallem lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu b’kunfidenza għaliex Missierna tas-sema fit-tjieba tiegħu dejjem lest jisma’ t-talb tagħna u għalhekk li nistgħu nitolbu b’asserzjoni u b’konvinzjoni: ‘Ħobżna ta’ kuljum; agħtina llum.’ Dawk li jafu u jafdaw fl-imħabba t’Alla, jitolbu bl-akbar kunfidenza.

Ġesu’ jikkonkludi billi jfakkarna li biex wieħed jobdi u jwettaq il-liġi u l-profeti għandu jitratta lill-proxxmu bl-istess mod kif aħna nixtiequ niġu trattati minn Alla u mill-istess proxxmu tagħna. Mhux biżżejjed li nevitaw milli nagħmlu ħsara lill-oħrajn, huwa importanti li nfittxu li nagħmlulhom il-ġid.

U inti b’liema mod qed tagħti mill-ġid li tista’ lill-oħrajn u titlob biex taqla’ mingħand Alla l-ġid li hu jixtieq jagħtik?

Itlob …

Agħtini li nħobbok Mulej tiegħi u Alla tiegħi u nara lili nnifsi kif jien tassew: pellegrin fuq din l-art, nisrani msejjaħ biex nirrispetta u nħobb lil dawk kollha li inti tlaqqani magħhom, il dawk li jinsabu fl-awtorita’ fuqi jew taħt l-awtorita’ tiegħi, lil ħbiebi u lill-għedewwa tiegħi.

Għinni, għażiża Marija, biex nirbaħ ir-rabja bil-ġentilezza, il-kilba bil-ġenerożita’ u l-apatija bil-fervur. Għallimni ninsa lili nnifsi u ngħin lill-oħrajn f’kulma nista’ fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u l-aktar f’dawk tar-ruħ. Ammen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s