Waqt il-Qrara

p11_20120123nw733

Fil-mument li fih il-penitent jippreżenta ruħu quddiem il-konfessur, is-saċerdot jilqgħu u jinkoraġġih b’imħabba. It-tnejn iroddu s-salib flimkien:

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

F’dan il-punt wieħed jistqarr dnubietu. 

Jekk ikun neċessarju, is-saċerdot jista’ jgħin billi jsaqsi mistoqsija u jagħti pariri adattati. Wara li s-saċerdot jisma’ b’attenzjoni, b’responsabilità kbira jipproponi eżerċizzju penitenzjali adatt għas-sitwazzjoni. Il-penitenza li tingħata għandha tesprimi b’mod ċar l-impenn li wieħed għandu jkollu għall-konverżjoni u, sa fejn hu possibbli, jerġa’ jġib s-sitwazzjoni għal dik li kienet qabel ma sar id-dnub jew aħjar. Fl-aħħarnett is-saċerdot jistieden lill-penitent biex jesprimi s-sogħba tiegħu u l-proponiment għal ħajja ġdida permezz ta’ talba li biha Alla l-Missier jaħfer id-dnubiet:

L-Att tal-Indiema:
Mulejja, Alla tiegħi, jisgħobbija b’qalbi kollha minn dnubieti ta’ ħajti kollha. Jisgħobbija, Mulejja, għall- ġenna li tlift u għall-infern li rbaħt; imma fuq kollox jisgħobbija għax regħextek u offendejtek, li int kollok tjieba u ħniena. Inħobbok, Mulejja, inħobbok fuq kollox; mil-lum ‘il quddiem, bil-għajnuna mqaddsa tiegħek, ma nidnibx qatt u qatt iżjed u la mmur fejn dari nidneb, iżda naħrab ukoll dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.


Flok din tista’ tingħad il-verżjoni aktar qasira:
Mulejja, Alla tiegħi, Inti tħobbni ħafna. Jiddispjaċini talli għidtlek le bi dnubieti. Mil-lum ‘il quddiem, bil-għajnuna tiegħek, ma nerġax nidneb iżjed; u rrid inħobbok fuq kollox.

Il-Qassis jigħid l-assoluzzjoni, b’idu merfugħa fuq il-penitent:
… U jiena naħfirlek dnubietek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu (L-Penitent irodd is-Salib)


Il-penitent iwieġeb: Ammen


Wara s-saċerdot jista’ jtemm r-rit tas-sagrament 

Wara l-qrar il-penitent għandu jara li jwettaq il-penitenza bl-aħjar mod possibbli, u li tkun tiswielu biex jirrepara għall-konsegwenzi tal-iżbalji li jkunu saru, waqt li jsaħħaħ ukoll it-tajjeb li jkun irnexxielu jwettaq biex itejjeb il-ħajja tiegħu.

3 thoughts on “Waqt il-Qrara

  1. Pingback: Il-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  2. Pingback: Il-Kobor tal-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  3. Pingback: Il-Kobor tal-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s