50. Riflessjoni fuq Mattew 5: 17-19

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 5: 17-19

Jesus-Caviezel_810_500_75_s_c1L-Evanġelju skont San Mattew 5: 17-19

[Mt:5:17] F’dak iż-żmien, Ġesu qal lin-nies: “Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom.

[Mt:5:18] Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox.

[Mt:5:19] Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Għaliex in-nies għandhom it-tendenza li jaraw il-liġi t’Alla b’mod negattiv aktar milli b’mod pożittiv?

L-attitudni ta’ Ġesu’ lejn il-liġi t’Alla tista’ tinġabar f’talba qawwija li nsibu f’Salm 119:

“O kemm inħobb il-liġi tiegħek, fuqha naħseb il-jum kollu.”

Għall-poplu t’Iżrael il-liġi kienet tirreferi jew għall-għaxar Kmandamenti jew għall-ħames kotba ta’ Mosé msejħa l-Pentatewku, li jispjegaw il-Kmandamenti u l-ordnijiet t’Alla għall-poplu tiegħu. Il-liġi kienet tirreferi wkoll għat-tgħallim sħiħ jew stil ta’ ħajja li Alla ta lil niesu. Il-Lhud fi żmien Ġesu’ kienu jużawha wkoll bħala deskrizzjoni tal-liġi orali jew miktuba, imma l-Iskribi u l-Fariżej żiedu ħafna aktar mal-liġi milli Alla xtaq. Hu għalhekk li Ġesu’ spiss ikkundanna l-liġi tal-Iskribi.

Kienet tpoġġi piżijiet fuq in-nies li Alla ma riedx, imma Ġesu’ għamilha ċar li l-essenza tal-liġi t’Alla, il-Kmandamenti u l-istil ta’ ħajja mitluba minn Alla jridu jiġu mħarsa. Il-liġi t’Alla hi l-Verita’ u meta aħna ngħixu skont din il-verita’ nipproduċu frott tas-sewwa u tal-ġustizzja, tal-qdusija, tal-paċi u tal-ferħ.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ għallem reverenza lejn il-liġi t’Alla, qima lejn Alla nnifsu, lejn Jum il-Mulej. Reverenza u rispett lejn il-ġenituri, rispett lejn il-ħajja, lejn il-propjeta’, lejn l-isem tajjeb ta’ persuna oħra, rispett lejk innifsek u lejn il-proxxmu biex ma niżbaljawx jew inħallu xewqat ta’ ħsara jaħkmuna.

Ir-reverenza u r-rispett lejn il-Kmandamenti t’Alla jgħallmuna t-triq tal-imħabba. Imħabba lejn Alla u mħabba lejn il-proxxmu. Dak li hu impossibli għall-bniedem huwa possibli għal Alla u għal dawk li għandhom il-fidi f’Alla. Alla jagħtina l-grazzja biex inħobbu kif iħobb Hu, biex naħfru kif jaħfer Hu, biex naħsbu kif jaħseb Hu, u biex naġixxu kif jaġixxi Hu. Il-Mulej iħobb is-sewwa u jobgħod il-ħażen. Bħala segwaċi tiegħu, dixxipli tiegħu, aħna għandna nħobbu l-Kmandamenti tiegħu u nobgħodu kull forma ta’ dnub.

U inti tħobbhom il-Kmandamenti tal-Mulej u tagħraf fihom l-Imħabba tiegħu bħala Missier li jixtieqilna l-ġid u għalhekk jikkmandana għall-ġid tagħna?

Itlob …

Mulej Ġesu’, agħtini dan il-jum li nidderieġi u nqaddes, li nsaltan u nikkmanda fuq qalbi u fuq ġismi sabiex kull ħsieb, kelma u azzjoni tiegħi tkun skont il-Kmandamenti tal-Missier.

Marija ommi għalija, itlob miegħi biex jien inkun nogħġob lil Alla bl-istess mod li bih għoġobtu Inti. Ammen.

2 thoughts on “50. Riflessjoni fuq Mattew 5: 17-19

  1. Pingback: Il-Kobor tal-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  2. Pingback: Il-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s