26. Riflessjoni fuq Mark 8: 27-33

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 8: 27-33

matthew-16L-Evanġelju skont San Mark 8: 27-33

[Mk:8:27] Telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta’ Ċesarija ta’ Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: “Min jgħidu n-nies li jien?”

[Mk:8:28] Weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed mill-profeti.”

[Mk:8:29] “Imma intom,” staqsiehom, “intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija.”

[Mk:8:30] Mbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuqu.

[Mk:8:31] U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum.

[Mk:8:32] Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu.

[Mk:8:33] Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu, u ċanfar lil Pietru u qallu: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan, għax m’intix taħseb fil-ħwejjeġ ta’ Alla, imma f’dawk tal-bnedmin!”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Min hu Ġesu’ għalik?

F’ħin opportun Ġesu’ jġarrab lid-dixxipli tiegħu bil-mistoqsija kruċjali. “Min jgħidu n-nies li jiena?” “U min tgħidu intom li jien?”

Ġesu’ kien ikkunsidrat mill-maġġoranza tal-poplu f’Iżrael bħala bniedem kbir t’Alla anki kkumparat mal-akbar fost il-profeti, Ġwanni l-Battista, Elija u oħrajn. Pietru stqarr li Ġesu’ kien il-Messija. L-ebda bniedem ma seta’ jirrivela dan lil Pietru. Kien biss Alla nnifsu. Kien l-ewwel dixxiplu li għaraf lil Ġesu’ bħala l-Midluk, il-Messija u l-Kristu u f’San Mattew kapitlu 16 vers 16 insibu li qallu wkoll li Hu l-Iben uniku t’Alla.

Ħsieb għal Qalbek …

Madanakollu l-fidi ta’ Pietru tgħaddi minn prova meta Ġesu’ jispjega l-bżonn għall-Messija li jbati u jmut sabiex il-ħidma tas-Salvazzjoni t’Alla titwettaq. Kif inħasdu d-dixxipli meta semgħu dan il-kliem. Kemm huma differenti l-ħsibijiet u t-triqat t’Alla minn dawk tagħna l-bnedmin.

Permezz tal-umiljazzjoni, tas-sofferenza u tal-mewt fuq is-Salib, Ġesu’ kisser il-qawwa tad-dnub u tal-mewt u rebaħ għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Il-Mulej jgħaddi wkoll lilna b’mod personali mill-prova bl-istess mistoqsija. “Int min tgħid li jien?” U jekk se twieġbu li Hu l-Mulej, qed tħallih ikun il-Mulej, jiġifieri s-Sid ta’ kull ma int, tal-ħsibijiet, tax-xewqat u tal-azzjonijiet tiegħek?

Inti taħseb kif jaħseb Alla jew toqgħod fuq li taħseb int li jista’ jkun żbaljat?

Itlob …

Mulej Ġesu’, jiena nistqarr u nemmen li Inti l-Messija l-Iben t’Alla l-Ħaj. Inti l-Mulej u s-Salvatur tiegħi. Agħmel li l-fidi tiegħi tkun qawwija bħal dik ta’ Pietru u agħtini li nitkellem u nixhed għalik bil-kuraġġ kollu quddiem l-oħrajn ħalli huma wkoll jaslu biex jagħrfu lilek b’mod personali bħala l-Mulej u s-Salvatur u jikbru fl-għarfien tal-Imħabba tiegħek.

Għażiża Ommi Marija, għinni biex bħalek jiena nħalli l-Kelma t’Alla titnissel fija ħalli Hu jkun iċ-ċentru ta’ dak li naħseb, ngħid u nagħmel. Ammen.

3 thoughts on “26. Riflessjoni fuq Mark 8: 27-33

  1. Pingback: Il-Kobor tal-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  2. Pingback: Il-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  3. Pingback: Il-Kobor tal-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s