21. Riflessjoni fuq Mark 7: 31-37

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mark 7: 31-37

Disciples_Return_to_Jesus_001L-Evanġelju skont San Mark 7: 31-37

[Mk:7:31] F’dak iż-żmien, Ġesu raġa’ telaq mill-inħawi tal-belt ta’ Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli.

[Mk:7:32] U ġibulu wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu.

[Mk:7:33] Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f’widnejh u messlu lsienu bir- riq tiegħu.

[Mk:7:34] Mbagħad refa’ għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u qallu: “Effata!” jiġifieri,”Infetaħ!”

[Mk:7:35] U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta’ lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa.

[Mk:7:36] Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh.

[Mk:7:37] U mimlijin bil-għaġeb, bdew jgħidu: “Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbikkmin.”

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Int tistenna lill-Mulej jittrattak sew?

Kull ma kien jagħmel Ġesu’ kien jagħmlu sew. Hu wera kemm is-sbuħija kif ukoll it-tjieba t’Alla fl-azzjonijiet tiegħu. Meta Ġesu’ jfejjaq raġel li kien kemm trux kif ukoll imbikkem iġifieri mutu. Hu juri kemm kien jinterresah mis-sitwazzjoni ta’ diffikulta’ li kien jinsab fiha dan ir-raġel.

Ġesu’ jieħdu f’post imwarrab minn nies waħdu, fil-privat. Bla dubju biex jevitalu l-mistħija li l-folla storbjuża u kurjuża tan-nies setgħet tikkawżalu. Hu jpoġġi subgħajh f’widnejh u jmisslu lsienu bir-rieq tiegħu biex jiddentifika fiżikament mal-infermita’ ta’ dan ir-raġel u biex iqajjem fidi fih. B’kelma ta’ kmand widnejn dan ir-raġel imsejken infetħu u lsienu nħallu u beda jitkellem bla problemi.

Ħsieb għal Qalbek …

X’inhu s-sinifikat ta’ Ġesu’ li jpoġġi subgħajh f’widnejn dan ir-raġel?

San Girgor il-kbir jikteb: “L-ispirtu s-Santu hu msejjaħ is-Subgħa t’Alla.” Meta Alla poġġa subgħajh f’widnejn it-trux hu kien qed jiftaħ ruħ ir-raġel għall-fidi permezz tad-doni tal-Ispirtu s-Santu. It-tweġiba tan-nies għal dan il-miraklu tagħti xhieda tat-tjieba u l-ħniena kbira ta’ Ġesu’ lejn l-oħrajn.

Qalu: “Kollox għamel sewwa.” L-ebda problema ma kienet t’ostaklu jew iżżejjed għal Ġesu’ biex hu jikkunsidraha bir-reqqa. Il-Mulej jittratta lil kull wieħed u waħda minna b’ġentilezza u mogħdrija u jsejjħilna biex nittrattaw lil xulxin bl-istess mod. L-Ispirtu s-Santu li jgħammar fina jagħtina l-għajnuna biex aħna nħobbu kif ħabb Ġesu’ nnifsu.

Inti tħobb lill-oħrajn u tittrattahom bi mħabba li tħenn u tagħder bħalma għamel Ġesu’?

Itlob …

Mulej, imlieni bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba u l-mogħdrija.

Għażiża Ommi Marija, Int li sejjaħt lilek innifsek il-qaddejja tal-Mulej u mort taqdi lil Eliżabetta meta hi kienet fil-bżonn. Għinni b’talbek biex jiena nkun attent għall-bżonnijiet tal-oħrajn ħalli nasal biex nifhimhom u nurihom ħniena, ġentilezza u ngħinhom b’attenzjoni mimlija mħabba, kif urejtna li għandna nagħmlu Int bil-ħajja tiegħek. Għallimni nwassalhom biex f’Ibnek Ġesu’ jsibu l-fejqan sħiħ dak tal-ġisem imma l-aktar dak tar-ruħ. Ammen.

3 thoughts on “21. Riflessjoni fuq Mark 7: 31-37

  1. Pingback: Il-Kobor tal-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  2. Pingback: Il-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

  3. Pingback: Il-Kobor tal-Qrar u l-Quddiesa – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s