30. Tqarbina Spiritwali

adu-05-pray-boldly.jpg

“Dan l-aħħar waqt konverżazzjoni rreferejt għal fatt li għandna nagħmlu Tqarbin Spiritwali u kont konfortatha b’din il-verita’: “It-tfal tagħna lanqas biss jafu Tqarbina Spiritwali x’inhi! Jekk dan hu l-każ għalkemm nispera illi mhijiex universali allura għandna nħalluha hekk?”

Jien żgur illi l-prattika ta’ Tqarbina Spiritwali nibtet mill-profondita’ tal-imħabba li l-fidili kellhom għal Ġesu’ fl-Ewakristija Qaddisa. Dan narawh ukoll fil-ħajjiet tal-qaddisin bħal Santa Tereżina ta’ Lisieux li, bħal San Charbel Makhlouf, għaddiet il-ġurnata tagħha mdawra bl-Ewkaristija li tkun irċeviet: “Tirċievi lil Ġesu’ ‘biex tagħtiH pjaċir’, iżda Tereżina taf illi l-istess ħin hi tkun sejra tirċievi mingħandU dak kollu li teħtieġ biex tgħix. Dan hu l-valur li tat it-Tqarbin Imqaddes tul ħajjitha kollha… Matul l-aħħar marda tagħha li ssuperat id-debolizzi kbar li kellha fost tentazzjonijiet u tbatija biex tirċievi l-Ewkaristija: “Ma jidhirlix li nkun qiegħda nbati ħafna jekk dan nagħmlu biex nakkwista Tqarbina”, qalet darba lil soru li ċanfritha dwar l-imġiba tagħha. Meta titqarben tkun qiegħda tirċievi għajnuna Divina.”

Ninnutaw fil-ħajja ta’ San Charbel illi l-qofol ta’ qdusitu kien jikkonsisti filli ċċentra ħajtu kollha madwar l-Ewkaristija. Dan is-saċerdot kien jippreferi jqaddes kuljum fil-ħdax ta’ filgħodu biex hekk ikun jista’ jgħaddi l-parti l-kbira tan-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu fi preparazzjoni għal dan l-att ta’qima suprem, waqt li l-bqija tal-ġurnata jgħaddih f’ringrazzjament.

F’talba uffiċjali fin-novena ta’ Santa Rita li ilha tingħad għal sekli naqraw hekk: “J’Alla kull taħbita ta’ qalbi tkun bħal Tqarbina Spiritwali.”

Allura x’inhi fil-fatt Tqarbina Spiritwali? L-Enċiklopedija Kattolika bl-Imprimatur u ppreparat taħt it-tmexxija tal-Kardinal Spellmen tal-1965 tgħid hekk: “Dawk li jattendu għall-quddiesa u ma jistgħux jirċievu l-Ewkaristija jistgħu jagħmlu dan bl-ispirtu u bix-xewqa. Din tissejjaħ Tqarbina Spiritwali. Biex tkun tista’ titqarben spiritwalment wieħed irid ikollu fidi ħajja u xewqa qawwija li jipparteċipa fis-Sagrament. Dawn ix-xewqat jitolbu warajhom atti sinċiera ta’ fidi, mħabba u ringrazzjament. Il-merti akkwistati fit-Tqarbina Spiritwali għalkemm ma humiex daqskemm meta nirċievu s-Sagrament attwali huma wkoll abbundanti u jagħtu ħafna frott. Iżda dawk li spiss jirċievu s-Sagrament Spiritwalment meta dawn jistgħu jirċevuh sew Spiritwalment kif ukoll Sagramentalment dawn ikunu ċċaħħdu lilhom infushom minn grazzji kbar.”

man_in_prayeyrjpg.jpg

X’uħud igħidu illi dan kien igħodd għaż-Żminijiet tan-Nofs meta ma setgħux jirċievu l-Ewkaristija spiss bħal lum. Ikomplu jsaħħu t-teorija tagħhom billi jgħidu illi lil Kristu jsibuh fil-proxxmu tagħhom u fil-ħolqien allura m’hemmx għalfejn ifittxuh barra mill-Ewkaristija li ma jistgħux jirċievu. Dak qiegħed jiġri fostna llum huwa kollu nuqqas ta’ għarfien u mħabba lejn is-Santissmu Sagrament! Ħasra kbira jekk kollox ġej mil-injoranza tal-fatt illi fl-Ewkaristija Ġesu’ jinsab ħaj u preżenti u rejali. L-Ostja Kkonsagrata hija Ġesu’ ħaj. Fix-xogħol klassiku ta’ Patri Faber “The Blessed Sacrament” naqraw: “Iva! Hekk kollu kemm hu, Alla xtaq li joqgħod fis-Santissmu Sagrament u dan hu l-akbar xogħol tal-imħabba Tiegħu.”

Il-Palestina ma hi xejn ħdejn dan! Hu jgħix hemm fit-Tabernaklu bħal Missier tagħna fost uliedu, bħala r-Redentur tagħna biex ikompli x-xogħol tiegħu, bħala Santifikatur tagħna biex jissokta jqaddisna, bħala Glorifkatur tagħna jistenniena biex ningħaqdu miegħu fil-glorja, u bħala Kreatur tagħna jipperfezzjonana u jagħtina lilu nnifsu bħala ikel u xorb Divin.” Ikompli jgħid illi dak li ħalaq miljardi ta’ anġli, lil Adam u lil ħolqien kollu jinsab hemm, “Hu kollu kemm Hu, ndiviż u qaddis, qiegħed hemm fit-Tabernaklu lsir tal-Imħabba għatxana li għandu għall-erwieħ illi fl-Imħabba Tiegħu ħalaq!”

Santa Katarina ta’ Siena meta titkellem dwar il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu tgħidilna hekk: “Dan l-ikel issaħħaħna ftit jew ħafna skont ix-xewqa għaliH ta’ dak li jirċieviH, sew jekk Sagramentalment u sew jekk Virtwalment.”

Santa Tereża t’Avila tinkoraġġixxi lir-Reliġjużi tagħha hekk: “Uliedi meta tersqu għall-quddiesa u ma titqarbnux tistgħu tagħmlu Tqarbina Spiritwali. Din hi prattika li tħalli ħafna frott. Wara nġabru malajr fikom infuskom bħalma għallimtkom tagħmlu meta titqarbnu Sagramentalment, għax kbira hi l-imħabba li Ġesu’ isawwab f’ruħna. Għaliex meta aħna nkunu ppreparati biex nirċevuh Hu qatt ma jonqos li jagħtina lilu nnifsu b’modi li aħna m’aħniex kapaċi nifhmu.

Meta naqraw dan kollu naraw kemm għandna napprezzaw iżjed din il-prattika tat-Tqarbin Spiritwali u nżommuha ħajja billi nitkellmu dwar il-kobor tagħha ma’ dawk li nitkellmu magħhom jew ma’ dawk fdati f’idejna.

Illum il-Knisja tinkoraġġixxi t-Tqarbin Spiritwali u dan narawh mill-fatt illi fl-aħħar lista ta’ ndulġenzi jisimha ‘Enchiridion of indulgences’ ġiet mogħtija ndulġenza parzjali għal din il-prattika li hi ta’ min ifaħħarha. Għalkemm prattika bħal din tista’ ssir taħt forma differenti din it-talba hi rakkomandata għall-fidili: “Ġesu’ tiegħi, jiena nemmen illi inti tinsab fis-Santissmu Sagrament. Jien inħobbok fuq kollox u nixtieqek ġewwa ruħi. La darba ma nistax nirċevik Sagramentalment, ejja almenu Spiritwalment ġewwa qalbi. Inqisek illi ġa ġejt, jiena ngħannqek u ngħaqqad lili nnifsi kompletament Miegħek, u tippermetti qatt li jien ninfired minneK.”

Fil-ktieb tiegħu “Living the Interior Life” Patri Wendelin Meyer O.F.M. isemmi ftit mill-virtujiet li nirċievu minn din l-għaqda tagħna ta’ spiss mal-Ewkaristija. Dawn huma: ferħ tal-ispirtu, imħabba vera, silenzju, ferħ fit-talb u tixxennaq għal Alla. Hu jinkoraġġixxi lir-reliġjużi biex “japprezzaw iż-żewġ modi ta’ Tqarbin u jitqarbnu kuljum sew attwalment kif ukoll spiritwalment.” Hu jkompli jenfasizza illi ‘waħda tikkumplimenta u tkabbar l-oħra.” Hekk ma nistagħġbux li jgħid: “Min jirċievi ta’ spiss it-Tqarbina Sagramentali u Spiritwali fih issib l-ispirtu ta’ kontemplazzjoni.”

Abbe’ Gaston Courtois fil-ktieb tiegħu “Fruitful Activity”jiddedika kapitlu għall-ħajja Ewkaristika u l-appostolat. Jipproponi li għandna ndawru ħsibijietna kontinwament lejn Ġesu’ fl-Ostja Qaddisa. Hu jinnota illi l-intensita’ tad-devozzjoni Ewkaristika li jkollna għandha effett kbir fuq il-fervur tal-erwieħ afdati f’idejna.

Hu preċiżament għax Ġesu’ jinsab ħaj fl-Ostja illi t-Tqarbin Spiritwali tagħna għandu effett hekk kbir fuqna u fuq l-oħrajn! San Pawl ifakkarna: “Hu qiegħed hemm biex jinterċedi għalina.”

Kristu jinsab hemm lest u xewqan li jgħinna meta ma nsibux kliem biex ngħinu lix-xwejjaħ emarġinat, liż-żagħżugħ mogħti d-droga, lill-alkoħoliku, eċċ. Iżda hu jixtieq jisma’ t-talba umli tagħna. Dik il-ħarsa lejh waqt Tqarbina Spiritwali tagħmel differenza kbira. Ipprova din il-linja diretta ta’ komunikazzjoni mal-Qalb ta’ Kristu. Tista’ tkun bi drawwa bħal meta l-arloġġ idoqq is-siegħa. Jew tista’ tkun f’dak il-mument kritiku meta s-salib jagħfas bi sħiħ fuqna jew fuq oħrajn. Dan huwa mod ta’ kif nirrispondu għall-istedina Tiegħu: “Ejjew għandi intom ilkoll li taħdmu u tbatu u jien inserraħkom.”

Oħrajn ippruvawha qabilkom. Kien il-Kurat t’Ars li qal: “Tqarbina Spiritwali taħdem fuq ir-ruħ kif l-infiħ jagħmel lill-ġamar li jkun wasal biex jintefa. Kull meta tħoss li l-imħabba tiegħek lejn Alla qiegħda tibred agħmel malajr Tqarbina Spiritwali.”

Sour M. Barbara Anne, F.M.S.C.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s