Kwotazzjonijiet fuq is-Saċerdozju

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

vianney2

1. Nagħmlu x’nagħmlu nsibu li qatt ma nistgħu nikkontribwixxu għal ħaġa aktar nobbli milli ngħinu biex jiġu iffurmati saċerdoti qaddisa.
San Vinċens De Paul

2. Ruħ waħda hija djoċesi kbira biżżejjed għal kwalunkwe isqof jew saċerdot qaddis.
San Carlo Borromeo

3. Ibża’ minn Alla bir-ruħ tiegħek kollha u agħti qima lis-saċerdoti tiegħu.

Ekkleżjastiku

4. M’hemm xejn li jogħġob l-aktar ‘l Alla, li hu ta’ unur akbar lill-Knisja, u li hu ta’ profitt akbar għall-erwieħ mid-don prezzjuż ta’ saċerdot qaddis.

Piju XI (Enċiklika Is-Saċerdozju Kattoliku)

5. Is-Saċerdot huwa l-intermedjarju bejn Alla u l-bniedem; bil-ħajja tat-talb tiegħu jilħaq ‘l Alla min-naħa l-waħda u bil-ħniena u l-karita’ tiegħu jilħaq ‘il-bniedem min-naħa l-oħra.
Rev. Paul Philippe O.P

6. Dak inhar li tibda “tħoss” l-appostolat tiegħek, dak l-appostolat jibda jkun it-tarka li biha tilqa’ l-attakki tal-għedewwa tiegħek tal-art u tal-infern.

Jose’ Maria Escriva’

7. Is-Saċerdozju huwa kbir; ġie istitwit flimkien mal-Ewkaristija u biex permezz tiegħu titkompla l-Ewkaristija.
Anon

8. Ġesu’ qal “kull min iħalli d-dar jew lil ħutu jew ‘il-missieru jew ‘l ommu, jew l-għelieqi tiegħu għall-imħabba t’ismi, jieħu mitt darba iżjed u jkollu l-ħajja ta’ dejjem.” Ara għandekx il-ħila ssib fuq l-art lil xi ħadd li jħallas b’din il-ġenerożita’ kollha.
Jose’ Maria Escriva’
9. Is-Saċerdot ma għandux bżonn ta’ kumplimenti u rigali iżda jeħtieġ biss Insara li jħobb, li jieħu ħsieb bħall-aħwa u jgħinuh biex jagħraf jagħti ħajtu għalihom.
Michael Quoist

10. Tassew ta’ min jammirah is-safa tas-saċerdoti… dan hu t-teżor tagħhom. Ebda tirann ma jirnexxielu qatt jaħtaf minn fuq ras il-Knisja din il-kuruna.

Jose’ Maria Escriva’

11. Is-Saċerdozju huwa s-Sagrament tal-Imħabba ta’ Kristu lejn l-erwieħ, is-sinjal ħaj u effikaċi tal-Ħniena infinita t’Alla lejn il-bnedmin.

Rev. Paul Philippe O.P

12. Lil San Ġwann, Ġesu’ tah l-aktar tliet affarijiet għeżież għalih… tah qalbu billi ħallieh jistrieħ fuqha, tah il-Passjoni għax mill-appostli kollha hu biss kien preżenti fuq il-Kalvarju, u tah ‘l ommu Marija stess. Dawn it-tlieta, il-Qalb ta’ Ġesu’, is-Salib u l-Verġni Mbierka huma tliet rigali tal-imħabba nfinita ta’ Ġesu’ lejn is-Saċerdoti.
Bossuet

13. Agħmel bħal ma għamlu t-tfal it-tajba ta’ Noe, istor bil-mant tal-imħabba n-nuqqasijiet li tilmaħ f’missierek.
Jose’ Maria Escriva’

14. Qatt tkunu appostli ta’ ħidma twila u talb qasir.. Aktar ma appostlu jkun qrib lejn Alla, aktar ix-xewqat tiegħu jħaddnu l-ħolqien kollu. Qalbu titwessa’ u tiġbor kollox u lil kulħadd fix-xewqa kbira tagħha li tqiegħed il-ħolqien kollu f’riġlejn Ġesu’.

Jose’ Maria Escriva’

One thought on “Kwotazzjonijiet fuq is-Saċerdozju

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s