7. Quddiem it-Tabernaklu

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

tabernakluMulej Alla, qed inħossni nistħi nidher hawn quddiemek. Bilkemm m’iniex inħossni nibża’ quddiem il-majesta’ tiegħek. Kif tħallina nersqu daqshekk viċin tiegħek? Min jaf kemm anġli hawn quddiemek bħalissa jfaħħruk u jagħtuk qima! Żgur li posti mhux hawn qalbhom! Ma jistħoqqlix, Mulej, li nkun hawn quddiemek.

X’fettillek tħallatt magħna? Ma tantx ħriġna ta’ rġiel miegħek. Tassew għandi għaliex nistħi hawn quddiemek għax meta nħares lejja nnifsi narani mimli difetti u ħtijiet. Aħfirli, Mulej. Kemm hawn erwieħ li jħobbuk aktar minni! Kemm inħobbok ftit jien, Mulej. Iva, ftit wisq! Ikollok ħniena minni f’ġieħ il-passjoni kiefra li sofrejt.

Grazzi, Mulej, talli tħallini nersaq viċin tat-tabernaklu.

Titlaqnix. Twarrabnix.

Għinni, Mulej, insir inħobbok aktar. Agħmel li kull ġurnata nsir nafek ftit aktar. Jien naf li jien ma jien xejn. Inti kollox. Ikollok ħniena minni għax jiena midneb. Ammen.

Bħal tifel Mulej, aqbadli idi u żommni bħal tifel żgħir fil-mixi tiegħi lejn il-ġenna. U meta nogħtor jew naqa’, kun pront erfagħni. Tieħux għalija jekk kultant bħal tifel żgħir ma nkunx irridek tmexxini, għax jidhirli li naf nimxi waħdi.

Tafdanix, Mulej.

Żommni miegħek.

Neħtieġ l-għajnuna tiegħek ferm aktar milli naf jiena stess.

U jekk nitbiegħed minnek, kompli iġri warajja…

Sakemm nerġa’ lura fi ħdanek.

Għandek biss hemm il-veru ferħ, il-vera paċi u l-mistrieħ ta’ kull qalb.

Grazzi, Ġesu’.

Jiena nafda fik.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s