4. Novena għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għas-Saċerdoti.

as1Novena għas-Saċerdoti 1

O Marija, Omm ta’ Ġesu’, int kont ma’ Ġesu’ fil-bidu ta’ ħajtu u tul il-missjoni tiegħu. Int bqajt ħdejn Ġesu’ meta kien merfugħ fuq is-salib u ta ħajtu għal kulħadd. Nitolbuk issa, tkun mas-saċerdoti, li taw lilhom infushom f’servizz lejn il-poplu t’Alla. Interċedi għalihom biex huma jikbru fil-qdusija, ixandru l-Kelma t’Alla bil-kuraġġ; jiċċelebraw is-Sagramenti bil-ferħ; u jkunu qalb il-poplu t’Alla bħalma kien Ġesu’, ir-Ragħaj it-Tajjeb. Noffru din it-talba lil Alla l-Missier, permezz tal-interċessjoni tiegħek, f’isem Ibnek Ġesu’, u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.


Novena għas-Saċerdoti 2

Ġesu’, ir-Ragħaj it-Tajjeb, inti bgħattilna l-Ispirtu s-Santu biex jiggwida l-Knisja tiegħek u jmexxiha fedelment lejk permezz tal-ministeru tas-saċerdoti tiegħek.

Permezz tal-ispirazzjoni tal-Ispirtu s-Santu, agħti lis-saċerdoti tiegħek għerf fit-tmexxija, fedelta’ fit-tagħlim u qdusija fil-ħarsien tal-Misteri qaddisa Tiegħek.

Filwaqt li jgħollu leħenhom mal-fidili kollha, u jgħajtu, “Abba, Missier!” agħmel li s-saċerdoti tiegħek joffru ħajjithom u jkunu dejjem aktar identifikati mill-qrib miegħek, l-unika vittma li ssalva.

Agħmel li jkunu aħwa li jagħtu għajnuna lil xulxin u missirijiet li jagħdru lill-poplu tiegħek kollu.

F’kull Ħadd ta’ Pentekoste, ġedded fis-saċerdoti tiegħek b’fidi aktar profonda, b’fiduċja akbar fik, b’telqa bħal tat-tfal f’idejn Ommna Marija, u b’fedelta’ li ma titħarrikx lejn il-Papa u l-isqfijiet tiegħu.

Marija Omm Qaddisa, interċedi għas-saċerdoti Tiegħek.
San Ġużepp, ipproteġihom.
San Mikiel, iddefendihom.
San Ġwann Vianney, itlob għalihom.


Novena partikolari għas-Saċerdoti 3

Ġesu’, bi gratitudni noffrulek il-qlub u l-imħuħ tas-saċerdoti kollha b’mod speċjali dawk is-saċerdoti li nammiraw bi stima kbira fis-servizz tiegħek u f’kemm jixbħuk. B’ringrazzjament u bi gratitudni bla qies noffrulek is-saċerdoti li jgħożżu s-sejħa tiegħek. Kompli mliehom bil-grazzja u bil-benefiċċji tal-grazzja tiegħek jiġifieri, dixxiplina ta’ qdusija u tagħlim tal-Knisja, l-inkuraġġiment tal-qdusija, u x-xhieda li jgħixu l-vanġelu bil-ferħ u b’serenita’. Saħħaħhom (qawwihom), O Alla, fil-kwalita’ u fin-numru.

Ġedded f’kull iben tiegħek, il-kunfidenza fir-rabta bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tas-saċerdoti f’għaqda ċara tal-glorja u l-pjan t’Alla fil-Knisja. Nitolbu b’mod partikolari u għall-Kustodja ta’ : Santu Wistin (Il-midneb imġedded), San Tumas t’Aquinu (Id-duttur tat-Tagħlim tal-Knisja), San Ġwann Bosco (Ir-Ragħaj) u agħmel li s-saċerdoti kollha li jinsabu mjassra fil-purgatorju jinterċedu f’din it-talba ta’ protezzjoni, din it-talba ta’ gratitudni, u din it-talba ta’ tama.

(Missierna, Sliema u Glorja)

catholic_priest_1024x768Nirrikmandawlek:

 • is-saċerdoti għeżież għalina,
 • is-saċerdoti li għammduna,
 • is-saċerdoti li ħallewlna minn dnubietna,
 • is-saċerdoti li assistejna quddies tagħhom u li offrewlna l-Ġisem u d-Demm tiegħek fit-Tqarbin Qaddis,
 • is-saċerdoti li għallmuna u ggwidawna,
 • is-saċerdoti li b’xi mod aħna midjuna lejhom.

O Ġesu’, żommhom ilkoll qrib ta’ Qalbek, u berikhom bl-abbundanza, fiż-żmien ta’ issa u fl-eternita’. Ammen

Nistiednu wkoll l-affezzjonijiet speċjali tal-Arkanġlu San Gabriel lis-saċerdoti tagħna.

Litanija

 • Mulej ħniena
 • Kristu ħniena
 • Mulej ħniena
 • Kristu ismagħna
 • Kristu ilqa’ t-talb tagħna
 • Alla Missier tas-Sema, ħenn għalina
 • Alla l-Iben, Salvatur tad-dinja, ħenn għalina
 • Alla l-Ispirtu s-Santu, ħenn għalina
 • Trinita’ Qaddisa Alla wieħed, ħenn għalina
 • Ġesu’ Sultan tal-anġli, itlob għalina
 • L-Arkanġlu San Gabriel, itlob għalina
 • Qawwa ta’ Alla, itlob għalina
 • Għalliem tan-nazzjonijiet, itlob għalina
 • Anġlu tal-Inkarnazzjoni, itlob għalina
 • Messaġġier tar-Rivelazzjoni ta’ Alla, itlob għalina
 • Int li ġġorr l-aħbar it-tajba tas-Salvazzjoni, itlob għalina
 • Ambaxxatur fidil ta’ Alla ta’ Żakkarija u tal-Verġni Marija, itlob għalina
 • Qaddej fidil ta’ Alla-bniedem, itlob għalina
 • Anġlu tal-Konsolazzjoni wara l-agunija tas-Salvatur, itlob għalina
 • Ħabib u konsolatur ta’ Omm Alla, itlob għalina
 • Gwida u għajnuna ta’ San Ġużepp, itlob għalina
 • Għalliem u wens tal-profeta Daniel, itlob għalina
 • Patrun tal-ġenituri u l-għalliema, itlob għalina
 • Gwida għall-għaqda ma’ Ġesu’ u Marija, itlob għalina
 • Konsolatur ta’ dawk li jsofru, itlob għalina
 • Qawwa tad-dgħajfa, itlob għalina
 • Patrun qaddis tal-komunikazzjonijiet moderni, itlob għalina

Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, eħlisna Mulej.
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismagħna Mulej.
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina.

Itlob għalina San Gabriel l-Arkanġlu biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.


One thought on “4. Novena għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti

 1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s